دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط شرکت پتروشیمی بندر امام با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۸۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۹۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام

بررسي آزمايشگاهي اثر نانوذرات نقره بر ميزان تبديل آب به هيدرات متان
شبيه سازي و مطالعه حذف هيدروكربن هاي نسوخته UHC از هوا با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد تتيانيم TiO2
اندازه گيري زمان اتمام واكنش تشكيل هيدرات متان در حضور SDS
خوردگي وروشهاي جلو گيري از آن
تحليل فني و اقتصادي عيوب ترانسفورماتورها واستراتژي مديريت هزينه بر مبناي ارزيابي چرخه عمر
محاسبه تعداد سينيهاي برج Debutanizer در پتروشيمي بندرامام با استفاده از روابط وداده هاي تجربي
Nano drug delivery Study of Anticancer Properties on Ginger using QM/MM Methods
بررسي تجربي و مهندسي علل خوردگي لولههاي انتقال گاز و راه هاي پيشگيري از آن
تعيين شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات نمونه گازي برج اتان زداي پتروشيمي خارگ
تعيين ظرفيت ذخيره سازي هيدرات در گاز خروجي از برج اتان زداي پتروشيمي خارگ
بهينه سازي عملكرد واحدهاي تفكيك مايعات گازي در پتروشيمي بندرامام
مقايسه كيفي خلوص و نابجايي دو نانولوله كربني چند ديواره
Crack behavior, stress intensity factor and ductile crack initiation energy modeling in API X80 pipelines
دفع گاز دي اكسيد كربن از محلول هاي آلكانول آمين توسط تماس دهنده غشايي الياف ميان تهي
بررسي انعطاف پذيري و طراحي ساخت كورههاي واحد الفين
A Schiff base compound as effective corrosion inhibitor for Carbon steel in Marine environment
ارزيابي الكتروشيميايي دو بازدارنده شيف باز بر روي خوردگي فولادكربني در محيط كلريد سديم
مدل سازي فرايند استريفيكاسيوني, توليد اتيل استات در راكتور غشايي تراوش تبخيري توسط كاتاليست رزيني تبادل يوني Amberlyst 15
تجاريسازي نتايج پژوهش و راهبردهاي انتخابي
مدل سازي و بررسي اثرات غشاء پلي دي متيل سيلوكسان در فرايند توليد اتيل استات در راكتور غشايي تراوش تبخيري
Synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphtols in ionic liquids
مديريت ريسك با رويكرد تجزيه و تحليل لايه هاي حفاظتي در يكي از مجتمع هاي فرآوري نفت مطالعه موردي گاز H2S
جايگاه طراحي ذاتا ايمن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مطالعه موردي تأسيسات فرآوري نفت
ارائه روش هاي كاربردي عملي فرهنگ HSE در شركتهاي نفتي
بهينه سازي هزينه در حفاري انحرافي از طريق انتخاب AKO مناسب، اندازه و جاي مناسب براي پايدار كننده ها
energy recovery for Distillation Tower in Phases 2 and 3 of South Pars
سنتز نانو جاذب هيدروكسي آپاتيت مورد استفاده در حذف فلزات سنگين به روش ميكروامولسيون
حذف مواد آلي آروماتيكي بوسيله واكنش فنتون با جايگزيني آب ژاول به جاي آب اكسيژنه
بررسي پايداري نانو سيال 2SiO در حلال پايه DEA
بررسي هارمونيكي شبكه توزيع برق و ركتي فايرهاي واحد الكتروليز نمك طعام پتروشيمي بندرامام وطراحي فيلترهاي حذف هارمونيك
كاهش توان نامي ترانسفورماتورها با استفاده از محاسبه تلفات هارمونيكي جهت بهره برداري بهينه
پيش تغليظ مس به روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي به كمك طراحي آزمايش تاگوچي
بررسي عملكرد بازدارنده تركيبي سنتزي در برجهاي خنك كننده
بررسي عملكرد سيستم بايورآكتور غشايي در حذف پساب آروماتيكي
بررسي انرژي حاصل از سوخت هيدروژن در صنعت پتروشيمي
شبيه سازي برج تقطير واكنشي در فرآيند توليد اتيل استات
بررسي عددي جريان يك سيال غير نيوتني ناشي از چرخش ديسك در سيال
شبيه سازي خشك كردن ماده كربنات كلسيم در خشك كن افشان
بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم الكتروليز واحد كلرآلكالي
روشهاي بهبود عملكرد سيكل هاي توربين گازي
شبيه سازي فرآيند رطوبت زني ورطوبت زدايي در دو نوع چگالنده تماس مستقيم و غير مستقيم
افزايش كيفيت پاسخ خروجي مدار سنجش الكترونيكي در سنسور توموگرافي خازني ECT بوسيله اعمال تكنيك باياس معكوس بدنه در سوئيچ هاي CMOS مدارسنجش
حذف مس) II ( از محلول هاي آبي توسط كربن فعال و در حضور يون رقيب
مقايسه راندمان حذف مس II از محلول هاي آبي توسط كربن فعال در محدوده غلظت هاي بالا و پايين
شستشوي غشاي RO توسط فرآيند اسمز مستقيم به وسيله محلول بسيار غليظ
بررسي و نقش نانو ذرات فلزي در حذف الايندها
تاثير غلظت محلول نمك در انجام فرايند DO-HS
بررسي نقش فناوري اطلا عات در مديريت سازمان ها و ايجاد مزيت رقابتي
طبقهبندي تصاوير فراطيفي به وسيله ي تركيب روش ماشينهاي بردار پشتيبان و مؤلفههاي مستقل مقيد
بررسي آلودگي فلزات سنگين در ده گياه دارويي پر مصرف در شهرستان خرم آباد
عيب يابي و بررسي سيستمهاي برقي جريان بالا به كمك دوربين ترموويژن
Employing the Fukui function for study on the photo induced electron transfer mechanism in dihydropyrimidines
ريزكپسولها و امكان تهيه پوشش هاي خودترميم شونده در جلوگيري از خوردگي
بررسي تاثير پارامترهاي موثر درحذف يون هاي Cu+2 از محيط آبي توسط جذب بروي كربن فعال
تحليل و شبيه سازي تأثير نسبت فشار كمپرسور (RP) برعملكرد ترموديناميكي سيكل تركيبي آب آمونياك
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي استخراج عصاره گياه مرزه با استفاده از سيال فوق بحراني
بررسي آزمايشگاهي تعيين شرايط بهينه فرآيند هيدروژن زدايي از ايزوبوتان جهت توليد ايزوبوتن
بررسي آزمايشگاهي تعيين شرايط بهينه فرآيند هيدروژن زدايي از پروپان جهت توليد پروپيلن
روش جذب سطحي با تناوب فشار PSA
تحليل و شبيه سازي تأثير ركوپراتور برعملكرد ترموديناميكي سيكل تركيبي آب آمونياك
تحليل و شبيه سازي تاثير دماي ورودي به توربين برعملكرد ترموديناميكي سيكل تركيبي آب آمونياك
استخراج و پيش تغليظ يون هاي جيوه II از پسابهاي صنعتي و نمونه هاي آبي با استفاده از رزينهاي كاتيوني واندازه گيري بوسيله جذب اتمي بخار سرد
Investigation on Mechanical Properties of Natural Rubber Nanocomposites
ارزيابي سينتيكي احتراق بنزن و متان در يك مشعل با استفاده از مدل سينتيكي GRI
ارزيابي سينتيكي آلاينده هاي حاصل از احتراق تولوئن و متان در يك مشعل
سنتز و شناسايي جاذب نانوالياف سلولز عاملدار شده با گروههاي آمينو جهت اندازهگيري تركيبات فنولي
مطالعه آزمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري و تحليل نتايج با الگوريتم ژنتيك
مطالعه آزمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري بر روي استوانه افقي از جنس برنز
مطالعه آزمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري محلول ها بر روي استوانه افقي از جنس آلومينيوم
مطالعه آزمايشگاهي اثر جنس بر فركانس حباب در فرايند جوشش استخري و تحليل نتايج با الگوريتم ژنتيك
مطالعه مشخصات پخت نانوكامپوزيت هاي لاستيك طبيعي دربردارنده پركننده زيستي
بررسي تعادل جذب سطحي در مخلوط دوتايي اتان و متان در كربن Templated
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوذره مغناطيس جديد به عنوان كاتاليزوري ناهمگن در واكنشهاي آلي
شناسايي و طبقه بندي دلايل تاخير در پروژه ها براساس استاندارد PMBOK مطالعه موردي: پروژه احداث پي وي سي در پتروشيمي آبادان
بررسي ترموديناميكي جذب فسفات بر روي نانوذرات اكسيدگرافن
بررسي آزمايشگاهي سنتيك جذب فسفات بر روي نانو ذرات اكسيد گرافن
بررسي پايداري ايزومري كمپلكس [cu)(2)H2O(2 2++ به وسيله نرم افزار گوسين)روشYP3B-DF
بررسي ايزوترم هاي جذب سطحي در فرآيند حذف مس از محلول هاي آبي توسط كربن فعال
بررسي پارامترهاي موثر بر ايمني واكنشهاي گرمازاي همگن در طراحي راكتورهاي نيمه پيوسته
مطالعه آزمايشگاهي فركانس حباب در فرايند جوشش استخري بر روي استوانه افقي مس و فولادضد زنگ
مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش در محلول آيزوپروپانل و آب بر روي ميله آلومينيوم
مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش در محلول آيزوپروپانل و آب بر روي ميله مس
مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش در محلول آيزوپروپانل خالص بر روي ميله مس
بررسي و تحليل توانمندي هاي مديران در افزايش بهره وري در صنعت نفت و گاز
بررسي مخازن زير زميني ذخيره سازي گاز
مخازن نفت خام و فرآورده هاي نفتي
بررسي مشكلات توپكراني و طراحي توپك هاي نوين
بازرسي مخازن تحت فشار
بررسي كاهش هزينه هاي اقتصادي در صنعت نفت و گاز در پروژه هاي سكوهاي دريايي
كك زدايي راكتور هاي شكست حرارتي كوره هاي واحد الفين پتروشيمي
طراحي كنترل كننده فازي PID براي برج تقطير دو جزئي
لزوم بهره گيري از فيلتر سيكلوني در ايستگاههاي تقليل فشار گاز
بازرسي راپچر ديسك ها در پتروشيمي بندر امام
ارزيابي كاربرد پروتكل وايرلس هارت در صنايع نفت و گاز
بررسي خوردگي خطوط انتقال گاز و تاثيرات زيست محيطي
بالا بردن انعطاف پذيري و طراحي ساخت كوره هاي پتروشيمي
مراحل ساخت مخزن تحت فشار و طراحي و كنترل آن
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در الكتروموتورها با استفاده از درايو در برج هاي خنك كننده واحد پلي اتيلن سنگين (HD) پتروشيمي بندرامام
پيشبيني دانسيته مايعات يوني به كمك معادلات درجه سوم
ارزيابي اجراي مديريت دانش در پتروشيمي رازي ماهشهر و بررسي علل و مشكلات آن
بررسي و مقايسه زمان اقامت بهينه در صورت استفاده از جاذب آنتراسيت بجاي زغال فعال جهت فرآيند فيلتراسيون آمين واحدهاي پالايش و نمردايي شركت پالايش گاز بيدبلند
بهينه سازي فرآيند تصفيه پساب واحد PVC پتروشيمي بندر امام گريد S-6558
سنتز و شناسايي پليپروپيلن توليد شده با كاتاليستهاي زيگلر-ناتا داراي الكتروندهندهي داخلي تترا-اتري جديد
پليمريزاسيون پروپيلن با كاتاليستهاي زيگلر-ناتا داراي الكتروندهندهي داخلي جديد -1 متوكسي- 2و 2-بيس(متوكسيمتيل)بوتان
نقش الكتروندهندهي داخلي هگزا-اتري جديد در كاتاليستهاي زيگلر-ناتا و كاربرد آنها در پليمريزاسيون پروپيلن بدون الكتروندهندهي خارجي
سنتز و شناسايي الكتروندهندهي داخلي تترا-اتري جديد و استفاده از آن در ساخت كاتاليستهاي زيگلر-ناتا براي پليمريزاسيون پروپيلن
مدلسازي راكتور بستر سيال ملامين در مقياس پايلوت با استفاده از مدل ديناميكي دوفازي ( DTP ) جهت پتروشيمي اروميه
كاربرد مايعات يوني در صنايع نفت و گاز
Proposed the region-selective N-acylation of dihydropyrimidinones: Employing the density functional theory (DFT) method
Study of molecular reactivity in ground electronic state through global reactivity parameters on synthesis of some N-acyl-dihydropyrimidi-2(1H)-ones reaction
ساخت و شناسايي اكسيد قلع به عنوان ماده موثر در تهيه سنسورهاي گازي
بررسي كارايي اكسيداسيون فتوشيميايي TiO2/ UV/H2O 2 در كاهش استايرن پساب واحد BDSR)مطالعه موردي پتروشيمي بندرامام(
بررسي انواع روش هاي بازيابي گازهاي فلر
مدل مدار معادل شبكه بالا دست تغذيه كننده صنايع پتروشيمي
ساخت غشا اولترافيلتراسيون به همراه پياده سازي setup آن
Find and eliminate problems with mathematics in industrial heat exchangers
Saving the point of stripping down a petrochemical modeling
اضافه كردن مقداري بخار جهت بيشتر شدن ضريب بازدهي حرارت و بازدهي كوره هاي الفين پتروشيمي
استفاده از مواد آنتي فولينگ با پايه فنلي براي جلوگيري از رسوب گذاري پليمر بر روي ديواره وريفلاكس كندانسورهاي راكتور توليد PVC
تلفات در ترانسفورماتور و ارائه روشي جهت كاهش تلفات شبكه هاي توزيع
شبيه سازي انتقال حرارت و مومنتوم خطوط لوله پرفشار انتقال گاز طبيعي
پياده سازي سيستم مديريت الكترونيك اسناد (EDMS) در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و معرفي نمونه اي از اجراي يك پروژه موفق در پالايشگاه چهارم و بخش دريايي فازهاي 1 تا 11 پارس جنوبي
بررسي اثر حضور نانوذرات گرافن و نانولوله هاي كربني چند ديواره بر روي مورفولوژي و خواص پلي اتيلن ترفتالات
شبيه سازي و بررسي ساختارهاي مختلف نانولولههاي كربني تكديواره به كمك VASP
Evaluating the performance of DFT methods in electric property calculations: Intermediate fused 4,1-dihydropyridines as a test case
بررسي حذف كادميوم به روش جذب سطحي با جاذب گرافن از پساب
كاربرد نانو در صنعت خودرو
تاثير خواص پليمر پلي اتيلن ترفتالات و شرايط ريسندگي بر الياف كشيده نشده
پيش بيني ازديادطول الياف پلي اتيلن ترفتالات با استفاده از شبكه عصبي و نرم افزار طراحي آزمايش
توليد كود بيولوژيك از طريق تصفيه پساب پالايشگاه شيرين سازي گاز كارون
بررسي حذف كروم به روش جذب سطحي با جاذب آنتراسيت از پساب
حفاري انحرافي و افقي تاريخچه،تكامل،چالش ها و راه كارها
اثرتغييرات پره با زاويه جوشهاي مختلف بر دماي لوله و پره به كمك حل تحليليوعددي
Enthalpies formation energy, Gibbs free energies of formation reaction geometry optimization, and frequency calculation of some asymmetric fused 4,1-dihydropyridine within B3LYP using the DFT module
ارزيابي اقتصادي احداث واحد توليد R431a در ايران
مقايسه اقتصادي احداث واحد مبرد R431a با ظرفيت هاي 56 و 112 تن در روز
بررسي اثر بازدارنده 2MBI بر مقاومت به خوردگي فولاد كمآلياژ پراستحكام API 5L X70
Note on The Kinetics and Mechanism of The Ethylene Polymerization
بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي و افزايش راندمان پمپ هاي گريز از مركز
تشريح تستهاي استاندارد براي ساخت و بهرهبرداري از موتورهاي BLDC
Volumetric Study of Buthylacetat and 2-Alkanol Mixtures at Various Temperatures
Viscosity Measurement of Binary Mixtures of Buthylacetat and 2-Alkanols
مروري بر تجزيه و تحليل اگزرژي در بخش صنعت
پيش بيني شاخص هاي توليدي استايرن بوتادين رابر در فرآيند كوپليمريزاسيون امولسيوني با استفاده از شبكه هاي عصبي پس انتشار
پارادايم مديريت دانش شاخصي نو در توسعه و توانمند سازي منابع انساني
بررسي استفاده از مواد رنگي به عنوان افزودني در صنايع غذايي
Viscosities of binary mixtures of methylcyclohexane and 2-alkanols at T = (293.15, 298.15, 303.15, 313.15, 318.15 and 323.15) K
تاثير استفاده از دستگاه جبرانساز فلو بر روي فلوميتر ارفيسي ارسال اتان در واحد NF پتروشيمي بندر امام خميني
رابطه مديريت دانش با سازمان ياد گيرنده سازمان هاي نوين هزاره سوم
Densities and excess molar volumes of binary mixtures of methylcyclohexane with 2-alkanols at the Temperature of 298.15 K to 323.15 K
بهينه سازي طراحي جداري در جنوب غرب ايران
تاثيرتعادل فازي بر نتايج شبيهسازي پليمريزاسيون راديكالي پلياستايرن معمولي توسط نرمافزار Aspen poymer plus
اثردما و طول زنجيره هيدروكربني بر رفتارترموديناميكي بوتيل استات و 2 آلكانول ها
بررسي ويسكوزيته مخلوط هاي دوتايي شامل الكل ها وبوتيل استات
Checking anti-bacterial activity of water’s base structure color after adding ZnO/Ag/ graphene Nano composite
بررسي تاثير مديريت دانش بر ميزان عملكرد كاركنان
پيش بيني فشار نقطه شبنم و ضريب تراكم پذيري يكي از ميادين بزرگ گاز ميعاني جنوب ايران
مدلسازي برج واحد نم زدايي پالايشگاه گاز با استفاده از فرايند جذب سطحي
طراحي سيال سنتزي حفاري دوست دار محيط زيست با استفاده از روغن خوراكي و بررسي آن درشرايط دمايي مختلف
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف شيرينسازي گاز طبيعي
مدلسازي رياضي فرايند جذب سطحي به منظور بررسي اثر پارامترهاي عملياتي دما، فشار و دبي
بررسي مقاومت به خوردگي سوپرآلياژ نيكل موليبدن هستلوي – B2
بررسي پارامترها و عوامل مؤثر بر انتقال حرارت در بسترهاي پرشده
استفاده از Floating Gate MOSFET بعنوان سنسور تشخيص گازها
اثر دما و طول زنجيره بر روي مخلوطهاي دو جزئي شامل متيل سيكلوهگزان با يكسري همولوگ از۲ آلكانولها در دماهاي معين
انرژي تجديد پذير و بررسي راهكار هاي نانو تكنولوژي در بهبود خواص انرژي هاي پاك
انرژي در ساختمان و بررسي راههاي جلوگيري از اتلاف آن
ايجاد يك مدل QSAR براي پيش بيني فعاليت بازدارنده هاي استراز هورمون جواني
بررسي عدم سرما سازي توربو اكسپندر واحد تفكيك هواي پتروشيمي فجر بعد از تعميرات اساسي
كاربرد باكتري متانوترف نوع X در توليد كود بيولوژيك از طريق تصفيه پساب پالايشگاه شيرين سازي گاز كارون
بررسي ويسكوزيته مخلوطهاي دو جزئي شامل متيل سيكلوهگزان با ۲ آلكانولها
بررسي و مقايسه عملكرد كاتاليست هاي مختلف بر واكنش ت بديل متانول به الفين هاي سبك MTO
بررسي علل شكست و بهينه سازي تعمير لوله هاي GRP در صنايع پتروشيمي
امكان سنجي ارسال بوتان گرم به مصرف كننده هاي جديد در واحد NF پتروشيمي بندر امام خميني
بررسي اثر درجهشوري بر ميزان فعاليت باكتريهاي احياء كننده سولفات در پساب يك منطقه نفتي
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت ذخيره سازي هيدرات گازي مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور ماده پليمري كربوكسي متيل سلولز
اندازه گيري و پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات براي گاز مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور مواد پليمري
مطالعه تصفيه پساب هاتوسط روش جذب سطحي بر روي هيدروژل هاي پليمري
كاهش گردوغبار و افزايش خواص مكانيكي كود اوره با استفاده از رزين اوره فرمالدهيد 58- UFC
بررسي كاربرد الگوريتمهاي بهينه سازي عددي در طراحي جداري
تحليل پايداري سنگ مخزن آسماري ميدان اهواز با استفاده نمودارهاي چاهپيمايي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید