امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۳۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۸۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دوازدهمین اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربرپياده سازي مديريت ارتباط بامشتري CRM مطالعه موردي:صنعت نساجي كوير
ارائه مدل تلفيقي AHP,BSC براي ارزيابي عملكرد شركت هاي فعال درصنعت تجهيزات پزشكي مطالعه موردي: صنعت تجهيزات پزشكي فرافن تهران
بررسي نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي آنلاين بين حمايت اجتماعي وتمايل به استفاده ازپيام رساني فوري
ارزيابي برون سپاري فعاليتهاي شركت آب و فاضلاب استان ايلام با رويكرد RBV
تغييروضعيت مهندسان ازجايگاه فني به مديريتي
اصول و مباني نظري مديريت بحران در سازمانهاي اداري ايران
بررسي ديدگاه كاركنان آموزش و پرورش ناحيه ۴ شيراز درخصوص نيازسنجي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
بررسي تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فساد مالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان
بررسي رابطه ي بين هويت سازماني ،جامعه پذيري سازماني و رفتار سياسي كاركنان در شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد
بررسي تاثيرتنوع مهارت و هويت شغل برعملكرد كاركنان شركت توزيع نيروي برق تهران
بررسي تاثيرابعادانگيزه شغلي برعملكرد كاركنان
بررسي عوامل موثربرتعهدبه برند موردمطالعاتي: بيمه هاي خصوصي وابسته به بانكها درتهران
بررسي تاثير تعهد به برند و عشق به برند بر تبليغات شفاهي مثبت
بررسي مروري مديريت دانش در سازمان ها
آيا عوامل درون سازماني در شكل گيري تفكر استراتژيك موثرند؟
بررسي تاثير يادگيري سازماني و فناوري اطلاعات بركارآفريني سازماني
بررسي تاثيرفناوري اطلاعات بريادگيري سازماني دربيمه هاي خصوصي شهركرج
نقش ماهواره در تغيير سبك زندگي خانواده
بررسي عوامل پديدآورنده طلاق و راه كارهاي مقابله با آن
تاثير تلويزيون بر مدگراي بر اساس نظريه كاشت مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
راهكارهاي ضرورت توجه به فرهنگ و انديشه اسلامي در جامعه
پست مدرنيسم، شكافي انسان شناختي درمفهوم سازي سازمان ورفتارآن
مطالعه رابطه بين فعاليت هاي مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني ازطريق متغير ميانجي سرمايه فكري مورد پژوهشي تامين اجتماعي مازندران
تاثيرانگيزه هاي معرفتي درواكنش افراد به پيچيدگي تصميم گيري
بررسي و تحليل مديريت دانش از نظر فرآيندي
بررسي عوامل موثربرترك شغل كاركنان شركت هاي بيمه مطالعه مورد: شركت هاي بيمه خصوصي وابسته به بانكها درتهران
بررسي تاثيررفتارشغل يابي و عدم رضايت شغلي برتمايل به ترك شغل كاركنان شركت هاي بيمه
بررسي تحليلي مباني فكري مديريت دانش آموز محور در مدارس ايران وآمريكا: رويكردهاي متناقض به دموكراسي
بررسي رابطه كاهش خطرحسابرسي و فناوري اطلاعات درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مديريت خريد درسازمان تامين اجتماعي پروژه سالن انتظاربيمارستان امام حسين(ع) زنجان 1391
بررسي رابطه بين دانش و خلاقيت درپروژه هاي بازاريابي سطح بين المللي موردمطالعاتي: شركت هاي بين المللي شهرك صنعتي قزوين
بررسي رابطه بين عملكردوخلاقيت درپروژه هاي بازاريابي سطح بين المللي
تبيين مولفه هاي پيرومعنوي
مروري برتاريخچه تجاري سازي يافته هاي پژوهشي درايران
شناسايي واولويت بندي عوامل موثربروفاداري مشتريان درصنعت بيمه
رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان موردمطالعاتي شركت بيمه آرمان شهرتهران
بررسي رابطه مديريت دانش و فرهنگ سازماني تحقيق موردي : سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز
نگرشي استراتژيك بر تغيير و تحول در سازمان هاي هزاره سوم
تحليل استراتژي هاي توسعه فضاي سبز سازمان پاركها و فضاي سبزتحقيق موردي : اثرات زيست محيطي طرح كمربند سبز اهواز
تحليلي بر اهميت برنامه ريزي استراتژيك در مديريت شهري
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار صنعت توريسم گردشگري
عوامل موثربرسپرده گذاري مشتريان درنظام بانكي موردمطالعه : مشتريان بانك مهراقتصاداستان ايلام
تاثير احساسات و شهرت برند برتجربه برندآنلاين موردمطالعاتي: سايت خريداينترنتي ديجي كالا
تاثيرتجربه برندآنلاين و رضايت برنيات رفتاري
بررسي گام هاي موثر مديريتي در مواجهه با بحران
اثرتاكيد بين المللي تيم مديريت ارشد درتصميم گيري راهبردي بين المللي انتخاب حالت ورودي خارجي
رابطه ويژگي هاي شخصيتي با استرس شغلي و فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي شهر زرقان
بررسي ميزان نقش سفال كلپورگان درتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه
تاثير يادگيري مشاركتي (تفحص گروهي) بر رشد مسئوليت پذيري دانش آموزان سال ششم ابتدايي
تدوين استانداردهاي شايستگي مديران مدارس مقطع متوسطه
فرهنگ خودماني و جامعه جهاني
بررسي كاربرد سيستم هاي اطلاعات مديريت در ارزشيابي عملكرد منابع انساني
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني
نقش آموزه هاي ديني در ارتقاء فرهنگ كار
ارائه مدل ساختاري تفسيري عوامل موثر در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در استان هرمزگان با استفاده از روش ساختاري تفسيري
تفكر استراتژيك جايگزين برنامه ريزي استراتژيك
عوامل تاثير گذار بر نرخ ارز در اقتصاد ايران
رابطه بين كدخدا گرايي و قانون گرايي بررسي موردي شهرستان انديمشك
شكاف بين نسل ها و نقش برنامه درسي در رفع آن
كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي شناختي بندورا در خود تنظيمي ويادگيري
برنامه درسي و بررسي شبكه هاي مجازي, فرصت ها و تهديدها
اولويت بندي مضامين استراتژيك BSC بر اساس ماتريس SPACE
بررسي اثرات بانكداري اينترنتي اسلامي بر عدالت اجتماعي
بررسي چگونگي بهره گيري سيستم مديريت دانش KMS از فناوري اطلاعات IT
بررسي تاثير فناوري اطلاعات درارتقاء خدمات شهروندي مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي تبريز
بررسي تاثير مديريت دانش درارتقاء خدمات شهروندي موردمطالعه دانشگاه علوم پزشكي تبريز
تاثيرفرهنگ نوآورانه و مديريت دانش بر يادگيري سازماني مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام
مروري برنظريه مديريت علمي و اداري
شناسايي عوامل كليدي توسعه منطقهاي با محوريت توسعه اجتماعي وفرهنگي با كمك روش تحليل اثرات متقاطع: مطالعه موردي استان يزد
طراحي متدولوژي براي پياده سازي نظام مديريت دانش در پروژه هاي تحقيقاتي-صنعتي
ارائه الگوي مناسب براي چابك سازي نظام اداري وتشكيلاتي دربيمارستانهاي دولتي موردمطالعه: بيمارستان امام رضا(ع)تبريز
بررسي تأثير فلسفه براي كودكان p4c به عنوان كليكپارچه بر افزايش روحيه پرسشگري دانش آموزان پايه سوم مقطع ابتدايي
بررسي تأثير فلسفه براي كودكان p4c به عنوان كل يكپارچه بر افزايش خلاقيت دانش آموزان پايه سوم مقطع ابتدايي
بررسي تاثير صلاحيت فناوري اطلاعات بر فرايندهاي مديريت دانش وعملكرد: يك مطالعه تجربي در شركت سيمان فارس با استفاده از كارت امتيازي متوازن
مديريت كارآفرين
تحليل محتواي كتابهاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي از منظر تربيت بين نسلي
بررسي فلسفه ايده آليسم در وادي عين و ذهن
بررسي نحوه تاثير رسانه برشناخت و اقناع مخاطبان
تبيين فاكتورهاي موثر بر توانمندسازي منابع انساني)مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر استان مازندران
جايگاه امنيت فرهنگي در جامعه با تأكيد بر انديشهي بزرگان دين اسلام
بررسي عارضه هاي نتايج عملكرد از منظر كاركنان آموزش و پرورش استان مازندران مورد مطالعه شهرستان ساري
بررسي مدل EFQM و عارضه يابي بر عملكرد آموزش و پرورش استان مازندران مطالعه موردي شهرستان ساري
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء اكوتوريسم مورد مطالعه استان مازندران
بررسي رابطه ي بين سبك يادگيري انطباق يابنده با خلاقيت دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمائي شهرستان آمل
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي مراكز ثابت دولتي فني و حرفه اي شهرستان بوشهر در ايجاد اشتغال از ديدگاه فراگيران
بررسي رابطه ي بين معيارهاي مديريت زمان و بهره وري منابع انساني مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي شهر يزد
بررسي تأثير مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري مورد مطالعاتي:شعب بانك ملت شهريزد
مقايسه ي الگوها وروند هاي مرگ ومير بين ايران و كره جنوبي
بررسي رويكرد ديني و غير ديني زنان و خانواده درجامعه
بررسي تفكر استراتژيك مديران در تصميم گيري هاي سازماني
اخلاق حرفه اي ؛ سلامت اداري نياز مبرم سازمان ها
بررسي نقش تفكر استراتژيك و كارآفريني در سازمانهاي عصر حاضر
بررسي چگونگي تشخيص فرصت كارآفرينانه از طريق شبكه هاي اجتماعي
بررسي عوامل موثر بر خلق دانش در دانشجويان علوم تربيتي دانشگاههاي تهران و علامه طباطبائي (ره)
بررسي تاثيرعوامل سازماني برعملكرد منابع انساني واحدهاي فروش صنايع غذايي
بررسي تاثير شايستگيهاي منابع انساني بر عملكرد شغلي
بررسي رابطه توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارس استعدادهاي درخشان استان تهران
بررسي مفهوم سياست فرهنگي از منظر مطالعات فرهنگي
بررسي رابطه ي بين گرايش به پذيرش فناوري اطلاعات و اثر بخشي سازماني در سطح شعب بانك ملي شهرستان كرمان
بررسي عوامل موثر بر مقبوليت خدمات بانكداري مجازي
فلسفه براي كودكان) p4c :مضامين فلسفي موجود در داستان هاي آذر يزدي مثنوي مولوي
رتبه بندي ابعاد موثر در ارتباط معلم با دانش آموز با رويكرد رفتاري
بررسي وضعيت افسردگي، اضطراب و مشكلات سلوكي كودكان پايه ششم مقطع ابتدايي در محيط مدرسه
فلسفه براي كودكان) p4c :مضامين فلسفي موجود در داستان هاي آذر يزدي كليله و دمنه
بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با سبكهاي رهبري مديران مقطع متوسطه دوره اول نواحي هفتگانه آموزش و پرورش مشهد
نقش آموزش كار آفريني در توسعه اقتصادي و جالشهاي پيرامون آن
تحليل محتواي جاذبه هاي تبليغاتي پيامهاي بازرگاني شبكه سبلان
بررسي پيام هاي بازركاني شبكه سبلان از منظر تكنيك هاي تبليغاتي
ارزيابي زنجيره تامين تقاضا محور در توليد پايدار با استفاده از تكنيك FANP:شركت پارس پاپيروس گروه پارس آرا آمل
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني
بررسي عوامل موثر بر كسب بازده اضافي ناشي از حضور در مجمع عمومي عادي ساليانه شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
تأثير سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني در سازمانهاي با محصولات پيشرفته مورد مطالعه: صنايع هوايي
مدرنيسم و پست مدرنيسم، رويكرد اسلامي
تاثير الگوي حيات طيبه ي قرآني بر سبك زندگي سالم
رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با خود پنداره در دانش آموزان دبيرستاني
اهميت قصه و قصه گويي بر دانش آموزان
رابطه ويژگيهاي شغلي بر رضايت شغلي با توجه به نقش تعديل گري مديريت استعداد مورد مطالعه: سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوي
مديريت دانش در كسب و كارهاي كوچك ومتوسط
خوشه سازي، راهكاري استراتژيك در رفع مشكلات كسب و كارهاي كوچك و متوسط
مديريت مكانيسم پاداش وارتباط آن با انگيزش
ارتباط بين اطلاعات كيفي حسابداري و تصميم گيري مديريت
بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر موفقيت بازاريابي شركت
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در شركت هاي دانش بنيان
رابطه بين هوش هيجاني و عزت نفس با عملكرد شغلي اساتيد دانشگاه آزاداسلامي مرودشت
بررسي تأثير سيستم هاي مديريت كيفيت بر عملكرد بازاريابي بين الملل شركت ها
تأثيررهبري خدمتگزاربراعتماد سازماني كاركنان كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ايلام
بررسي رابطه ساختار سازماني و انگيزش كاركنان مورد مطالعه: شركت ماشين سازي اراك
بررسي رابطه بين ميزان بهره گيري از رهبري مثبت گرا بر اساس ديدگاه كامرون با آمادگي براي تغيير در ميان مديران مدارس شهر بجنورد درسال 1393
بررسي تأثير بكارگيري مديريت دانش بر عملكرد بازاريابي بين الملل
مديريت منسجم خدمات بانكي و رضايت مشتري موردي كاوي:بانك ملت حافظ شهركرد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید