دسترسی به مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۸۸ عنوان مقاله تخصصی شامل۶۰۸۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

The two-level capacitated lot-sizing problem with backlogging and safety stocks
ارزيابي بسته كاهش هزينه پرداختي بيماران بستري مربوط به طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانامام رضا(ع) كرمانشاه
طرح تحول نظام سلامت ، كاهش پرداختي هزينه بيمار ، چشم انداز
رويكرد جستجوي ممنوع براي مساله مسيريابي وسيله نقليه با امكان بارگيري مجدد كالا
توسعه مدل برنامهريزي استوار مدل مكانيابيانبارهاي لجستيك امداد بر مبناي شبيه سازي مونتكارلو
توصيف سيستم G/M/1/K با در نظر گرفتن صف محدودو وجود زمان start up نمايي و يك شيوه حل بازگشتي
اولويت بندي علائق ورزشي و مقايسه تاثير عوامل جمعيت شناختي بر مخارج ورزشي خانوارهاي شيرازي با تاكيد بر محل سكونت (محروم، نيمه برخوردار و برخوردار)
جايگاه مديريت منابع انساني در سازمان هاي امروزي
بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان ورشكستگي با تاكيد برعدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدل تركيبي جهت انتخاب نظام بهبود مديريت
تعيين قابليتهاي توسعه صنعتي مبتني بر تحليل زنجيره ارزش؛ مطالعه موردي صنايع شيميايي استان فارس
شناسائي روابط علي معلولي زيرساختهاي لازم استقرار شهرالكترونيك مبتني بر هوش تجاري در تهران
تحليل عوامل تاثير گذار در استقرار E-Learning در بانك ملي براساس مدل سه شاخگي
شناسايي ريسك هاي پروژه هاي فراساحل شركت هاي نفت و گاز (مطالعه موردي فراساحل فاز 24-22 ميدان گازي پارس جنوبي)
بررسي ديدگاه خانوارها و تأثير طرح هدفمندي يارانه ها (بر مبناي اهداف دولت ) بر آن
نقش رفتارهاي شهروندي سازماني بر تسهيم دانش
شناسايي ورتبه بندي محركهاوعوامل بازدارنده انتقال تكنولوژي صنايع منتخب شهرستان اميديه بارويكردتحليل مسير و MCDM فازي
ارائه مدلي جهت تبيين نقش واسطه اي بهبود عملكرد پروژها در رابطه ميان رهبري دانش و عملكرد سازمان(مورد مطالعه: شهرداري يزد)
بررسي نقش رهبري تحول آفرين در ارتقاء بهره وري مديران در اجراي طرح هاي صنعتي
بررسي اثر رقابت بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اولويت بندي مولفه هاي تدريس اثربخش در آموزشكده پسرانه سما تبريز
مؤلفه ها والگوهاي رفتاري درمديريت اسلامي از ديدگاه امام علي_(عليه السلام)
تاثير نقشه راه در بهرهوري سازماني با افزايش كارايي و اثربخشي
بررسي تأثير سيستم اجرايي توليد(MES ) بر استراتژي رهبري هزينه
ارزيابي توانمندي هاي نوآوري،مورد مطالعه شركت فرآورده هاي گوشتي كاله ايران
بررسي عوامل موثر بر خريد وسواسي در بين جوانان
بررسي رابطه بين استراتژي و ساختار سازماني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان
فرهنگ خلاقيت و نوآوري عاملي براي پيشرفت سازمان
اثر كيفيت مقررات بر بيكاري در كشورهاي منتخب
بررسي اثر اعتماد بر تجارت بين ايران و شركاي تجاريش با رويكرد داده هاي تابلويي
ارايه مدلي براي ارزيابي عملكرد ايمني دپارتمان هاي واحدهاي صنعتي با روي كرد كارتامتيازي متوازن
استفاده از روش AHP به منظور تعيين مدلي براي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين
ارائه مدلي براي اندازه گيري ريسك در زنجيره تأمين الكترونيكبرمبناي سناريوهاي رخداد در محيط خاكستري
بررسي تغييرات نرخ ارز بر تورم در ايران با استفاده از مدل var
بررسي رابطه بين تفويض اختيار و ارتقاي اثربخشي سرمايه انسانيسازمانهاي ورزشي استان اصفهان
بررسي اثرات خودباوري و عزت نفس بر مديريت تصويرپردازي ديگران
بررسي تاثير هزينه تبليغات و ارزش برند بر ميزان فروش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر بهره وري كاركنان(مورد مطالعه شهرداري قره آغاج)
رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك، با استفاده ازنسبت هاي مالي و رويكرد تلفيق تحليل عاملي،تحليلپوشي داده ها و تجزيه تحليل رگرسيون
اولويت بندي زيرساخت هاي لازم براي استقرار شهرالكترونيك مبتني بر هوش تجاري در شهرتهران
نحوه بهره گيري از E-learning در تجارت الكترونيك
بررسي رابطه كارراهه شغلي و تعهد سازماني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاها ي پيام نور استان.آ.غربي
بررسي اثر اقتصاد دانش بنيان بر رشد توليدات در ايران با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي و الگوريتم كرمشب تاب
چارچوب كلي مديريت در سير تكاملي تكنولوژي
حل مسئله زمان بندي پروژه با منابع محدود با ارائه مدل چند هدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيك
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و مديريت كيفيت جامع TQM(مورد مطالعه: شركتهاي صادراتي شهر تهران)
بررسي اثر رقابت بر كيفيت و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه مهارت هاي مديران با سلامت سازماني مدارس متوسطه شهرستان جيرفت
بررسي جايگاه مصلحت در تصميم گيري مديران از منظر اسلامي(فقه اماميه)
مديريت بحران و صنعت بيمه
بررسي رابطه ي بين مديريت استعداد و عملكرد سازماني دربين كاركنان بانك كشاورزي (مطالعه موردي ده شعبه بانك كشاورزي)
بررسي عوامل كليدي تاثير گذار بر نظام بهپويي
نقش آموزش هاي تركيبي – مهارتي هنرستان هاي فني و حرفه اي دركارآفريني و ايجاد اشتغال
اثر قانون حداقل دستمزد بر بيكاري در كشورهاي منتخب
تحليل تأثير توسعه انساني بر درآمدهاي مالياتي در كشورهاي منتخب
شناخت عوامل محرك فازي در DEA براي انتخاب مكان جهت توسعه شعب در بانك
تعيين استراتژي مناسب براي كانال توزيع شركتهاي هلدينگي فعالدر صنعت سيمان ايران تحت شرايط رقابتي
آموخته هاي مديريتي حادثه فوكوشيما دايچي ژاپن در مديريت ريسك نيروگاه هاي هسته اي جهان
بررسي رابطه فضاي اخلاقي سازمان با رفتارهاي مثبت سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
بررسي و اولويت بندي مشكلات سيستم حسابداري دولتي در ثبت اموال
ارزيابي عملكرد شعب بيمه با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و بهره گيري از شاخص مالم كوئيست
طراحي اقتصادي-آماري نمودار كنترل nP با استفاده از تحليل پوششي دادهها و تصميمگيري چندهدفه بادرنظرگرفتن علتهاي غيرتصادفي
Considering the traffic assignment problem
ارزيابي مقايسه اي عوامل موثر بر پذيرش بانك داري الكترونيكي با استفاده از مدل پيكاراينن (مطالعه ي موردي:بانك انصار، ملت و سپه)
بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي با تعهد اجتماعي كاركنان شهرداريهاي جنوب استانآذربايجان غربي
تركيب داده كاوي و مديريت دانش در توسعه دانش سازمان ها
موانع انتقال فناوري دانشگاهي: مفاهيم و نوع شناسي
زمانبندي پروژه درمحيط فازي با در نظر گرفتن ابهام در زمان،هزينه،منابع و ابهام در رخ دادن فعاليت
بررسي عوامل سازماني تاثير گذار بر ميل به صادرات در شركتهاي استان مازندران
بررسي تاثيرويژگي هاي كاركنان بركيفيت ارتباط با مشتري و پيامدهاي آن- مورد مطالعه : شعببانك كشاورزي اهواز
تشريح الگوي آموزش در توانمندسازي منابع انساني( بعد ارزشيابي و ارزيابي اثربخش آموزش)
بررسي ميزان رعايت رفتارهاي اخلاقي اسلامي ورزشكاران فوتباليست ليگ برتر فوتبال در عقدقرارداد مالي با باشگاههاي ورزشي
پيش بيني توليد گاز طبيعي با استفاده از شبكه عصبي GMDH ، مورد مطالعاتي گازطبيعي ايران
اهميت مديريت نوين
بررسي عوامل مؤثر در توسعه آموزش كارآفريني در مراكز آموزش علمي كاربردي كشاورزي ايران از ديدگاهآموزشگران
توزيع مويرگي در صنعت، چالش ها و راهكارهاي موثر در ايجاد ارزشافزوده
بررسي رابطه فعاليت بازارچههاي مرزي و رشد اقتصادي منطقه(مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)
تاثير استقلال بانك مركزي روي تورم و تغييرات ان در كشورهاي در حال توسعه
نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي براي تعداد نقص ها با رويكرد فازي
طراحي زنجيره تامين با توليدكنندگان كارا
مسئله ي موجودي دومنبعي با امكان اختلال و وجود ترجيح بين كالاها
Assessment on the effective factors in burnout Case study: healthcare personnel of Saveh city
ريسك اعتباري،ساختار سرمايه،سودآوري و تصميمات وام دهي بانكهاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
Developing a CUSUM Control Chart to Monitor Reliability Data in the Presence of Competing Risk
شناسايي عوامل موثر بر كاهش هزينه هاي توليد و اولويت بندي آنها براساس روش MCDM(مطالعه موردي شركتتوليدي)
بهينه سازي و آرام سازي ترافيك اتوبانها با بهره گيري از منطق تحليل پوششي دادهها
نقش فناوري اطلاعات در آشكارسازي اطلاعات بازار: اطلاعات متقارن و نامتقارن
مطالعه تطبيقي محتواي آموزشهاي مرتبط با نظام ملي نوآوري در دانشگاههاي منتخب دنيا
بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و ميزان بكارگيري مديريت دانش
مدل معادلات ساختاري تاثير فاكتورهاي سازماني بر موفقيت پياده سازي سيستم ERP
بررسي ادراك ذينفعان مختلف در خصوص اهميت معيارهاي موفقيت پروژه،طرح و پورتفوليو در يك پروژهEPC
بررسي تصوير ذهني برند بانك ملت در بين اقشار مختلف جامعه
تاثير استراتژيهاي رقابتي و بازارگرايي بر عملكرد صنايع لبني
بررسي رابطه بين مديريت تغيير و عملكرد دبيران مقطع متوسطه دولتي ناحيه يك شهرستاناروميه 88-87
پيش بيني قيمت متغير هاي كلان بر شاخص قيمت سهام فولاد خوزستان
بررسي ميزان اثربخشي سازماني بر اساس شاخص هاي EFQM در شهرداري همدان
بررسي اثرات رفتار شهروندى سازماني بر خلاقيت كارمندان دانشگاه رازي
بررسي رابطه بين تمايل به صادرات، نوآوري و اندازه ي سازمان ها در صنايع كوچك و متوسط
تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر صادرات غيرنفتي ايران
ارائه يك مدل چند هدفه مسئله انتخاب پيمانكار در فضاي تخفيف با استفاده از الگوريتم فراابتكاري
توسعه يك مدل برنامه ريزي تصادفي چند مرحله اي به منظورتعهددهي سفارشات در شرايط عدم قطعيت عرضه
مدل سفارشدهي اضطراري با اختلال در شرايط چندآيتمي و چند محصولي
تاثير تمرين هاي مشاركتي بر حل مسئله درس رياضي دانش آموزان دوره راهنمايي
بررسي تجربي ارتباط بازده-حجم در گروه بانكها و موسسات اعتباري حاضر در بورس اوراقبهادار تهران، با استفاده از MGARCH
بررسي نقش نوآوري باز در اجراي نظام پيشنهاداتمطالعه موردي: بانك توسعه تعاون
سنجش تأثير مديريت دانش بر پيشگيري از ترك خدمت كاركنان(مطالعه موردي: شركتي مطرح در زمينه توليد محصولات بانكي)
بررسي رابطه بين هوش سازماني و مديريت ارتباط با مشتر
تبليغات اقناعي
بررسي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنعت آب و فاضلاب(مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي)
نظريه محدوديتها و مزاياي آن در مديريت پروژه به روشي موثر: متدولوژي زنجيره بحراني
بررسي تأثير اجتناب از ريسك و اجتناب از عدم اطمينان بر تصميم گيري براي خريد بيمه
ارزيابي عوامل موثر بر گسترش برند در بازار لبنيات(مورد مطالعه: شركت دامداران)
تبيين رابطه فناوري اطلاعات وارتباطات درسبك هاي يادگيريدرمدارس هوشمندمتوسطه شهر اصفهان
پيش بيني قيمت سهام شركت سرمايه گذاري نفت توسط شبكه عصبي مصنوعيمورد مطالعه : شركت سرمايه گذاري نفت ايران
بررسي ارتباط بين رضايتمندي مشتريان و ارزيابي عملكرد كاركنان در محيط كسب و كار با استفاده ازتحليل پوششي داده ها – مطالعه موردي: بانك رفاه
بهره گيري از تفكر و محيط خلاق، پيش نياز كارآفريني درون سازماني
بررسي ميزان گرايش دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي به فرهنگ كارآفريني (موردمطالعه: دانشگاه يزد)
ايران و اقتصاد دانش بنيان : چالش ها و راهكارها
اقتصاد خاكستري و نقش آن بر عملكرد بخش مالي (با تكيه بر بازار سرمايه)
حل مسأله چيدمان تسهيل پويا با استفاده از به كارگيري الگوريتمبهينه سازي جستجوي شكار در فضاي گسسته
تصميم گيري در زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي كمي و كيفي
شناسايي عوامل موثر در مكانيابي اضطراري به منظور مقابله با بحران

ارزيابي رابطه بين شاخص هاي مالي و عملكرد شركت
نقش فرهنگ سازماني در تعالي سازماني گروههاي تربيت بدني استان خراسانرضوي
بررسي نقش آينده پژوهي در نوآوري هاي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي تاثير سرمايه گذاري بخش اشتغال بر موفقيت بنگاه هاي زود بازده
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر تسهيم دانش در سازمان با رويكرد يكپارچه ISM و GANP (مورد مطالعه: شركت ملي گازايران)
ارائه مدلي براي سنجش توانمندي نوآوري فناورانه و تاثير آن برعملكرد نوآوري بنگاه
بررسي و تحليل اشكال اتلاف با رويكرد ناب در محيط پروژه
بررسي تاثير عوامل پذيرش فناوري بر رضايت كاربران از خدمات دولت الكترونيك
داده كاوي موانع و محدوديت هاي اجراي بازاريابي رابطه مند:مطالعه موردي (بيمه ملت)
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان بر اساس مدل سروكوآل(مطالعه ي موردي: دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران)
پيش بيني قيمت سهام گروه صنعتي بارز توسط شبكه عصبي مصنوعي، (GMDH)
بررسي اثر افزايش كيفيت خدمات بانكداري اينترنتي بر رضايتمندي مشتريان
هدايت جامعه به سمت خلق كسب و كار اجتماعي
بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و مولفه هاي كارآفريني سازماني در شركت آب و فاضلاب خراسانشمالي
بررسي نقش و لزوم مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و تاثير آن در توليد ملي
تاثير كيفيت مقررات برتوزيع درآمد در گروه كشورهاي با درآمد بالا
ارزش اطلاعات رقابتي در پيش بيني فروش خرده فروشي كالاهاي تند مصرف FMCG و مسئله انتخاب متغير
مسئله استفاده دو گانه معكوس در علوم اعصاب نظامي
بررسي كاربرد سيستم هاي اطلاعات مديريت در ارزشيابي عملكرد منابع انساني
آزمون اثر چرخه عمر شركتها بر رابطه بين نقدشوندگي داراييها و اهرم مالي در بورس اوراق بهادار تهران
نقش رهبري اخلاقي در ظرفيت انطباق پذيري سازمان
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر صنعت بانكداري درايران
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و تعارض بين فردي در ميان كاركنان بانك آينده شهر اصفهان
داده كاوي در صنعت ورزش با رويكرد مديريت دانش
ارزيابي چشم انداز هوش تجاري (BI) در موفقيت مديريت برند در سازمان ها
ضرورت ها، پيش نيازها، چالش هاي استقرار هوش تجاري درسازمان ها
كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان در سازمان هاي هزاره سوم
مديريت دانش مشتري در صنعت بيمه
فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در فرآيند ياددهي و يادگيري و چالش هاي پيش روي آندر ايران
پيش بيني توليد نفت در ايران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي GMDH
تاثير فرهنگ سازماني بر خلاقيت كاركنان(مطالعه موردي : شركت لاستيك بارز)
تحليل اثر بخشي فناوري اطلاعات ( ICT ) بر خلاقيت و نوآوري، عملكردتحصيلي، و اشتغال زايي دانشجوياندانشگاه هاي استان البرز
ارزيابي انواع استراتژي هاي ترويج كشاورزي براي ريشه كني فقر و توانمندسازي كشاورزان
بررسي ابعاد قانوني و اجرايي خدمات عمومي اجباري (USO) با نگاهي بر وضعيت ايران
بررسي وضعيت موجود و مطلوب ميزان كاربست مولفه هاي مديريت تغيير فرانوگرا ( مطالعه موردي:وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)
بررسي عوامل مدل الماس بر استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي درشركت بهره برداري متروي تهران
بررسي رابطه مديريت دانش نگهداري در تاسيسات با ابعاد كيفيت اعتباربخشي كانادايي در بيمارستان رضويمشهد
تحليل كارايي فني بخش صنايع متوسط و بزرگ استانهاي كشور با روش تحليل مرز تصادفي براي بازه زمني 90-1380
كاربرد دادهكاوي در سازمانها به عنوان مزيت رقابتي، در لايه سوم چارچوب مفهومي آن
سنجش ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانك ملي شهرستان مهاباد(با استفاده از مدلكانو)
همگامي مديريت دانش با توسعه استراتژي هاي سرمايه انساني
بهينه سازي مسئله موازنه هزينه- زمان-كيفيت پروژه با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار
مشتري مداري و كيفيت گرايي ضرورت سازمان هاي امروز
تاثير كيفيت سايت بر رضايت مصرف كننده آنلاينشركتهاي بازرگانيو رتبه بندي رضايتمندي مشتري با استفاده از تكنيك Vikor فازي
نقش هوش فرهنگي بر فرايند حل مسئله در بين دبيران متوسطه دوره دوم شهر كرمانشاه سال 93/94تحصيلي
شناسايي و تحليل عوامل كليدي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان با استفاده از نگاشت ادراكي فازي(مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس )
نقش رسانه ها و تكنولوژي هاي نوين ارتباطي در توسعه كارآفريني
تشخيص فرصت هاي سرمايه گذاري به كمك مدل هاي كسب وكار
ضرورت اجراي آمايش سرزمين با توجه به محدوديت منابع آب (مطالعه موردي استان تهران)
بررسي مزيت نسبي و رقابت پذيري صنايع استان خوزستان به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC بااستفاده از معيار هزينه منابع داخلي DRC در دوره زماني سالهاي 1385 تا 1390
مدل جايابي تسهيلات در حوزه زنجيره تامين توليد و توزيع با در نظر گرفتن حملونقل، موجودي و محدوديتظرفيت
A new approach for industrial cluster performance and human resources management: based on survey
بررسي ميزان فعالان احتمالي بازارمحصول برنج براي ورود به بازار آتي بورس كالاي ايران
بررسي مؤلفه هاي بهره وري نيروي انساني در بانكداري كلاس جهاني
Providing a pattern for analysis and choosing suppliers through application of Fuzzy goal programming model and fuzzy analytic hierarchy process mixed approach(case study: Nassir Accessories Company)
Review on the Newest Revenue Management Demand Forecasting Methods
بررسي مدل آشفته در اداره كل تأمين اجتماعي استان مازندران
مطالعه ميزان مطلوبيت مديريت دانش، عوامل موثر در انتخاب سهام و مديريت ريسك در بورس اوراق بهادار
توسعه روشهاي اندازه گيري پيشرفت فعاليتهاي پروژه هاي ساخت
بررسي عوامل موثر بر توسعه بيمه سلامت گردشگري در ايران
سنجش رابطه درجه رقابتپذيري و تعهد بنگاهها در صادرات بر استراتژي بازاريابي شركتهاي كوچك و متوسط
رتبه بندي مدارس مقطع ابتدايي شهرستان فيروزكوه با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي تفكر اقيانوس آبي و راهبرد آن در خلق بازارهاي جديد
بررسي آموزش طراحي فكري كارآفرينانه بر تفكر كارآفريني دانش آموزان مدرسه اي در پودمان دهم كتاب كار وفناوري (پوشاك)
تاثير شاخص سهولت فضاي كسب وكار بر رشد اقتصاديدر كشورهاي منتخب منطقه منا و عضو سازمان كنفرانس اسلامي
معرفي برخي از شاخص هاي امنيت انرژي در ايران
مديريت زنجيره تامين خون در هنگام زلزله مطالعه موردي شهر پكن
رابطه اعتماد درون سازماني با كارآفريني در سازمان (منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني(ره))
بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و ارزش شركت:بر اساس تئوري چرخه عمر شركتها
ارزيابي عملكرد شركت هاي دارويي بازار اول بورس با استفاده از تحليل پوششي داده ها
شناسايي تاثير توانمندسازهاي چابكي زنجيره تامين بر عملكرد زنجيرهتامين در حوزه تداركات (مطالعه مورديصنعت خودروي ايران)
طراحي مدل تحليل رفتار مصرف كننده خودرو با رويكرد داده كاوي(مطالعه موردي : شركت خودرو سازي سايپا)
رابطه هوش هيجاني و هوش سازماني
ارزيابي مديريت دانشدرشركت آب وفاضلاب كاشان ازديدگاه كاركنان
روش ارزش كسب شده بر اساس نظريه خاكستري براي پروژه هاي سرمايه گذاري
اثر سياست هاي پولي دولت بر استراتژي هاي بازرگاني پخش دارو در ايران
بررسي نقش بازاريابي بصري در خريد مصرف كنندگان
بررسي فرهنگ مديريت مهرورز در اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام
كارآفريني و نوآوري با استفاده از توسعه روند توليد پاي پوش سنتي ( گيوه)
رويكرد جديد ارزش كسب شده براي بهينهسازي درآمدهاي فازي بازهاي به منظور انتخاب پروژه هاي سرمايهگذاري
Building the System Dynamic Models for Disaster Emergency Response System: an earthquake case
پيش بيني حداقل حقوق و دستمزد درپنج سال آينده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، GMDH
تاثير سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر نسبت هاي سود دهي در گردش دارايي شركت هايپذيرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
ارزيابي مشخصه هاي كليدي و معيارهاي طراحي سد و نيروگاههاي برق آبي با استفاده از تكنيك سلسلهمراتبي( AHP )
بررسي پياده سازي كسب وكار الكترونيك در سازمان. مطالعه موردي: مركز كايروپراكتيك فلسفي
رابطه اتوماسيون اداري با فقر حركتي
به كارگيري مديريت دانش در مدل كسب وكار در شبكه فروش صنعت بيمه
Construction Project Risk Determination and Prioritization(Case study of Gharb Tehran commercial – administrative complex)
بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با استفاده ازمدل سروكوال(مورد مطالعه: سازمان مديريت صنعتي)
بررسي فرايند ارزيابي كيفي رشته مديريت آموزشيبر اساس الگوي سيپ
برونسپاري استراتژيك در مراكز آموزشي (مطالعه موردي: برونسپاري در موسسه خلاقيت انديشه كردستان)
بررسي تأثير مولفه هاي دانش بر صادرات غيرنفتي با رويكرد مقابله با تحريمهاي اقتصادي
System Dynamic Simulation Approach for Analysing of Bullwip Effect in Supply Chain
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر رفتار رقابتي گروه هاي سازماني(اعضاي هيئت علمي دانشگاه دولتي ايلام)
بهينه كاوي نيروي انساني در بهره وري سازمان ها با رويكرد EFQM
رتبه بندي مديران ستادي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از نقطه نظرتناسب با شغل و محيط شغليايشان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه
طراحي سامانه آناليز و كاوش هوشمند اطلاعات مربوط به روشنايي شهري در حوزه مديريتشهري با رويكرد داده كاوي
بررسي نقش رسانه ملي در مديريت فرهنگ عمومي
A Decision Making Methodology for CRM Readiness Assessment
ارزيابي عملكرد پيمانكاران EPC شاغل در صنعت پتروشيمي ايران با استفاده از تكنيك تحليل شبكهايفازي (FANP)
مطالعه و تعيين عوامل مؤثر بر توسعه ي صادرات پوشاك در شهر تهران
رابطه سلامت سازماني با جو سازماني نوآورانه و برخي عوامل موثر بر آن
نقش فساد و سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كيفيت محيط زيستمطالعه موردي: كشورهاي خاورميانه
اثر چرخه هاي عملياتي و تورم بر جريان نقد در شركت هاي صنايع فولاد بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و فرهنگ سياسي دانشجويان(دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
اولويت بندي شاخص ها و تبيين جايگاه صندوق ضمانت و بيمه سرمايه گذاري مديريت ريسك در بانك هاياسلامي به روش AHP
بررسي رابطه ي ابعاد ساختار سازماني با توانمندسازي روان شناختي كاركنان جهادكشاورزي شهرستان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393- 1392
بررسي ارتباط بين سيستم ERP و بازاريابي
بررسي رابطه بين ابعاد جو سازماني و مديريت دانش در شعب بانك مهراقتصاد شهر همدان
بررسي تأثيرميانجي هاي مديريت دانش استراتژيك بر عملكرد سازمانها
نقش مديريت يكپارچه پروژه در فرآيند اكتساب محصول
تحليل ارتباط بين مديريت زنجيره تأمين سبز و وفاداري مشتري به نام تجاري پاناسونيك
تحليل توان پيش بيني كنندگي ابعاد هوش معنوي براي تعهد سازماني مديران
شناسائي و تحليل فرصت ها و تهديد هاي محيطي موثر در برنامه استراتژيك شهرداري تهران (مطالعه موردي: شهرداري منطقه)
A study on impact of customer confidence and variety of e-banking services on use of E-banking services in Iran
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از برنامهريزي منعطف
تاثير رفتار شهروند سازماني و رفتار روانشناختي بر سرمايه اجتماعي(كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
تأثير رضايت اقتصادي بر حساسيت قيمتي در بين مشتريان فروشگاه هاي مواد غذايي
بررسي تاثير بكارگيري نظام آراستگي بر بهره وري كاركنان بانك و رضايت مشتري در شعب بانك كشاورزي كلانشهر تهران
بررسي تاثير آموزشهاي فني و حر فه اي بر اقتصاد كشور
ارائه مدلي براي ايجاد يك كسب و كار الكترونيكي برتر در راستاي اهداف استراتژيك سازمان
مقايسه نقش سازمانهاي غيردولتي (NGO) در اداره عمومي كشورهاي ايران و آمريكا
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در بستركارت امتيازي متوازن با استفاده از تكنيكتحليل سلسله مراتبي
سفارشي سازي حوزههاي مديريت دانش پروژه در پروژههاي كوچك نظارت تصويري
بررسي رابطه ميان استفاده از فنآوري و رفتار خبرگيري رقابتي با عملكرد فروشنده
رابطه بين هوش معنوي و خودكار آمدي با تعهد سازماني مديران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال- تحصيلي 93-1392
تدوين مدل ارزيابي آمادگي سازمان جهت پياده سازي سيستم هاي هوش كسب و كار: مطالعه موردي صنعتبانكداري
Plunging in Oil Prices in 4102
بررسي رابطه بين عوامل سازماني و احتمال بروز فساد اداري در نظام بانكي ازنظر كاركنان بانك انصار
برآورد و مقايسه كارايي ريسك بازاري اوراق مشاركت با استفاده از روش ريسكسنجي مورگان و گارچ
How Benchmarking methodology brings Excellence into the business
بررسي تحريم ها و تاثيرات آن بر صنعت نفت و گاز در ايران
تاثير بكارگيري فناوري RFID در مبارزه با قاچاق كالا
بررسي تاثير ابعاد آزردگي عاطفي بر تعهد سازماني كاركنان بانك پاسارگاد شهر تهران
رابطه ابعاد و مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري درون سازماني در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشكيكردستان
بررسي و مقايسه تطبيقي ساختار، اجزاء و دامنه كاربرد استانداردهاي جهاني پنجگانه مديريت پروژه
شناسايي عوامل موثردرموفقيت و شكست اجراي مديريت ارتباط با مشتري CRM
ساز و كارهاي افزايش سينرژي (هم افزايي) در سازمان هاي هلدينگ
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي در ايران طي دوره 1387- 1393
شناسايي عوامل برون فردي تأثير گذار بر سكوت سازماني در ستاد دانشگاه علوم پزشكي ايران
ارزيابي استراتژي مومنتوم قيمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
توانمند سازي نيروي انساني و نقش آن در تعالي سازمانهاي دولتي
شناسايي و اولويت بندي خوشه هاي صنعتي بالقوه در رشته گروههاي صنعتي استان آذربايجان غربي بااستفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي سيستم هاي مديريت فرآيندهاي كاري و مقايسه راهكارهاي نرم افزاري با رويكرد توسعه دولت الكترونيك
بررسي رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني معلمان آموزش و پرورش شهرستان سلسله
تحليل اثر بخشي آمادگي كاركنان دانشگاه آزاداسلامي استان البرز براي پذيرش سيستم مديريت دانش
مطالعه ي رابطه آميخته هاي بازاريابي سبز بر قصد خريد مجدد مشترياندر محصولات لبني ارگانيك
برنامهريزي استراتژيك براي شركتهاي در حال توسعه (مطالعه موردي: شركت بلندپايه)
رابطه اقتصاد انقلاب اسلامي با فرهنگ اسلامي
رويكرد مبتني بر قابليت اطمينان براي بهينه سازي برنامه زمانبندي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه درسيستم سري-موازي شركت پتروشيمي زاگرس
نقش جذب نيروي كار فرهيخته در بهره وري سازماني
ارزيابي عملكرد استراتژيهاي مومنتوم درآمد و سود(مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهداي كارگر يزد با استفاده از روش كارت امتياز متوازن
بررسي عوامل موثر بر نرخ بازده داخلي IRR و ارزش فعلي خالص NPVطرح هاي سرمايه گذاريبا استفاده از نرم افزار COMFAR
مقايسه تطبيقي مدل شايستگي مديران ارشد فناوري اطلاعات در ايران با مدل هاي تبيين شده در مطالعات مختلف
شناسايي و اولويت بندي عوامل مرتبط با سرمايه فكري در اداره كل امور مالياتي استان گلستان
پياده سازي سامانه مديريت دانش با بررسي مدلهاي موجود( مطالعه موردي)
تاثير عامل پاسخگويي بر رضايتمندي مشتري از خدمات صندوق بيمه كشاورزي و تأثير بيمه بر ارتقا مديريتواحدهاي دامداري صنعتي تحت پوشش استان تهران
نقش آينده نگاري در تفكر استراتژيك
بررسي و مطالعه ي اقتصاد ماشينكاري در فرآيندهاي ايجاد سوراخ بر روي فولادهاي سخت
تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تحول فرهنگ سازماني(كاركنان آب و فاضلاب ساوه)
بكار گيري هوش و نبوغ مالي در مديريت مالي
استراتژي بهرهوري سبز، گام بنيادين در تحقق توسعه پايدار
بررسي تاثير آموزش اثر پيگماليون (غيرفريبكارانه) به مديران بر عملكرد كاركنان (بانك ملت)
مديريت دانش سازمان شما در چه سطحي است ؟
بررسي تأثير رفتار شهروندي سازماني بر نياز مشتريان
بهبود مديريت استراتژيك با جايگزيني رهبر به جاي مدير
بررسي سيستم مديريت موجودي سنتي و سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده VMI
مروري بر سيستمهاي منابع انساني و همياري در سازمانها از منظر ارتباطي
بررسي تأثير اهرم مالي از طريق بدهي بر جريان وجوه نقد در صنايع فرش ماشيني در مناطق كاشان و آرانوبيدگل
ارزيابي عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات با استفاده از مدل تركيبي كارت ارزيابي متوازن(BSC )-تاپسيسفازي FTOPSIS
از كاميابي فراخود تا پيگماليون؛ مروري بر سير تحول تئوري هاي مديريتي
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و كيفيت ارتباط با وفاداري مشتري دركانون هاي تبليغاتي
چهار منظر در استراتژي عمليات ، به سوي چشم انداز يكپارچه براي تشكيل استراتژي عمليات
ارائه رويكردي نو جهت ارزيابي اقتصادي پروژه هاتوسط نرخ هاي بازگشت موهومي
بررسي تاثيرات هوش فرهنگي بر نحوه ارتباطات كاركنان
بررسي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC و در شركتهاي خدماتي و ارتباط اينسيستم با ABM و EVA(مطالعه موردي بيمارستان وليعصر تويسركان)
مكانيابي شهركهاي صنعتي در استان فارس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي
مديريت ارتباط استراتژي هاي زنجيره تامين ناب وچابك با پاسخگويي زنجيره تامين در مراكز منتخبشركت خطوطلوله و مخابرات نفت ايران
مكانيابي چندهدفه تسهيلات با روش تلفيقي تحليل پوششي داده ها و الگوريتم ژنتيك درشرايط عدم قطعيت
رابطه مديريت منابع انساني و مديريت دانش با مسئوليت اجتماعي شركت مبنتي بر رويكرد استراتژيك
ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشتاكسونومي و تاپسيس و مقايسه آنها
بازيابي بهينه خودروهاي متقاضي خروج از پاركينگ هاي طبقاتي هوشمند با هدف كمينه كردن زمان تحويلخودرو و كاهش زمان انتظار و طول صف
ارزيابي امنيت و ريسك در تجارت الكترونيكي با تصميم چندمعياره فازي
رابطه برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بااندازه سازمان
بررسي تغيير نرخ بهره به بهانه تورم در وضعيت اقتصادي ايران
بررسي رابطه ساختار سازماني (ابعاد ساختاري) با توانمندسازي كاركنان دانشگاه ياسوج
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثربر ايجاد مطالبات مشكوك الوصول(مطالعه موردي شعب بانك ملي شهرستان زاهدان)
An integrated model for Green supplier selection and order allocation in an automotive company: a TOPSIS fuzzy Method and optimization mathematical model
تحليل استراتژيك بازاريابي محصولات خرماي ايرانشهربارويكرد SWOT
تدوين برنامه استراتژيك براي شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو-ايساكو
بكارگيري رويكرد BSC ، AHP و SAW در ارزيابي عملكرد سازمان
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و تحليل رفتگي شغلي مربوط به كاركنان شركت آزمايشگاه فني و مكانيكخاك
بررسي و تحليل وضعيت نيروهاي رقابتي در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانكهاي فعال درشهرستان ايرانشهر)
مسأله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني فازي ، اهداف چندگانه و انعطاف پذيري در تعيين قرارگاه
the relationship between time perspective and cosmetic use among women, with respect to body perception and self-esteem
The Strategic Management of Market Share and the Effects of Iran’s Cultural Factors on the Aspects of Brand Equity, Using a Fuzzy Approach (A case study of Philpa System Co)
مسئله ي مكانيابي مسيريابي با برداشت و تحويل هم زمان كالا با در نظر گرفتن ملاحظات بيمه اي
پيش بيني رضايت شغلي بر اساس مؤلفه هاي يگانگي فردي – سازماني(مطالعه موردي كاركنان بانك سپه استان آذربايجان غربي)
اثر تعديل كننده مراحل چرخه عمر شركت بر رابطه بين افشا و هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادارتهران
رابطه ميان بهنگام بودن(خريد و توليد بهنگام) و توليد چابك
Gender role in ambient scent’s effects on consumer behaviour
تحليل استراتژيهاي سازمانهاي موفق و ناموفق از ديدگاه كاركنان (مطالعه موردي: شركت ايمنآسا و آريا ارتباطات)
بررسي داده صفر درمدل SBM وكاربرد آن در بورس
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي
بررسي رابطه ميان دوره هاي تغيير قيمت با سياست هاي تقسيم سود در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سالهاي 1385 تا 1388
شناسايي شاخص هاي ارزيابي عملكرد سبزبراي واحد هاي شركت آب و فاضلاب استان قزوين
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در موفقيت سازمان
رتبه بندي عوامل موثر در شكست برنامه هاي استراتژيك به روش AHP
ارائه الگوي تلفيقي ارزيابي مديران و مديريت هاي ستادي سازمان هاي تحقيقاتي پروژه محور بارويكرد 540 درجه
تاثير سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر نسبت هاي سود دهي در بازده دارايي ها شركت هايپذيرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
رتبه بندي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري ANP و VIKOR
بررسي تاثير بازاريابي حسي بر وفاداري مشتريان رستوران هاي فست فود
Determining of Logistics Cost Reduction Strategies (Case Study of Goldiran Co)
تاثير بازار جهاني محصولات بر بازده سهام شركتهاي پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي شاخصهاي هوش معنوي و تاثير آن بر تعهد سازماني كاركنانآموزش و پرورش شهرستان ورامين
بررسي رابطه ميزان دارايي شركت و ساختار سرمايه با نسبت به p/E آن در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كارايي شركتهاي توليدي صنعت ماشين آلات و تجهيزات با استفاده از روش DEA
رتبه بندي بانك ها و موسسات مالي براساس بازاريابي پيامكي
تدوين و پياده سازي برنامه ريزي استراتژيك مطالعه موردي :شركت مديريت توليد برق هرمزگان
پيشبيني روند قيمت كنجاله سويا با استفاده از پوياييشناسي سيستم مطالعه تا افق 1404
بررسي نقش فناوري آمار و اطلاعات در بالا بردن بهره وري سازمان ها و ادارات دولتي
بررسي رابطه مدل رگرسيوني دارايي هاي شركت و ساختار سرمايه با نسبت به p/E آن در بورساوراق بهادار تهران
استراتژي بازاريابي بين الملل وتاثير رقابت پذيري بر توسعه صادرات سازمانها
مروري بر ارزيابي عملكرد؛ مفاهيم، ابعاد، روشها
مكانيابي تسهيلات رفاهي شهري با توجه به معيارهاي پراكندگي، جمعيت و حفظ حقوق شهروندي
روشي نو در پرداخت كارانه به نيروي انساني در راستاي ارتقاي كيفيت سازمان
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه هاي عصبي پرسپترون در بورس اوراق بهادارتهران
ارائه مدل چند محصولي و چند دوره اي براي تخصيص اثربخش بودجه تبليغاتي به رسانه هاي گروهي مختلف
شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي استراتژيموردكاوي: شركت ايران خودرو ديزل
كمينهسازي مجموع زمان تكميل كارها و مجموع زمانهاي زودكرد و ديركرد در يك جريان كارگاهي انعطاف-پذير بدون توقف
بررسي تحليلي رابطه ساختار ارگانيك و سرمايه فكري(توسعه يك مدل مفهومي)
مكانيسمهاي تامين سرمايه پروژه ها و بنگاه هاي اقتصادي
رابطه بازارگرايي و رضايتمندي مشتريان
پيش بيني آينده نگري توليد علم در مديريت كيفيت خدمات بانك
مدل دو هدفه براي مساله مسيريابي وسايل نقليه با تقسيم تقاضاي مشتريان و بهينه سازيمصرف سوخت در لجستيك معكوس
بررسي ميزان اجراي شاخص هاي نظام پيشنهادات و تأثير آن بر بهره وري سازماني در شركتپالايش گاز پارسيان
بررسي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي بر اساس مدل الماس در سازمان مديريت و برنامه ريزياستان خوزستان با استفاده از ماتريس SWOT
آناليز SWOT نظام ارزشيابي ساليانه سراسري نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ايران
تعيين پاسخ بهينه قطعي جدول از-به با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
بررسي عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني (درون و برون سازماني)
نقش هوش فرهنگي و هوش هيجاني در خودرهبري كاركنان (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران)
بررسي تاثيرعوامل فرهنگي بر رفتار مصرف كننده در صنعت فناوري اطلاعات وارتباطات (مطالعه موردي: تلفن همراه)
Performance Evaluation of Mx Start;An online benchmarking tool
دسته بندي مشتريان صنعت پخش دارو با استفاده از داده كاوي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كارشناسان سازمان تامين اجتماعي
بررسي رابطه بين سرمايه ساختاري با عملكرد مالي شركتهاي بيمه در شهرستانمينودشت
بررسي عوامل موثر بر افزايش ارزش درك شده ي مشتريان از خدمات الكترونيك بانك
An innovative and applicable benchmarking framework; appropriate for (SME) manufacturing businesses
ارزيابي ميزان تاثير اجراي طرح محدوديت تردد نوبتي خودرو ها بر كاهش آلودگي هوا (نمونه موردي : طرح زوج و فرد در مركز شهر كرج)
بررسي رابطه ي بين مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني شركت هاي تحت نظر پارس توشه
بررسي تاثير تعداد شعب برسهم از بازار ،دارايي وسودآوريبانك سپه جمهوري اسلامي ايران
بررسي نقش مديران در توانمندسازي كاركنان با تأكيد بر تفاوتهاي شخصيتي آنها(مطالعه موردي: موسسات غيرانتفاعي استان گيلان)
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر نو سازي استراتژيك(مطالعه موردي : گروه صنعتي سايپا)
مدلهاي فرايند پواسون در تحليل قابليت اعتماد سيستمهاي تعميرپذير
تاثير رابطه فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان
انتخاب پرتفوي بهينه در صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز با استفاده از الگوريتم خاكستري
هماهنگي زنجيره تامين با استفاده از قرارداد تسهيم درآمد و تخفيف قيمت خرده فروش
A fuzzy approach for ranking suppliers of polyurethane materials in shoes industry: using fuzzy TOPSIS
بررسي رابطه اخلاق حرفه ايي مديران بر بهبود تصميم گيري آنان در شركتهاي پذيرفته شدهبورس اوراق بهادار
اثر متغيرهاي بنيادين بر تغييرات بلندمدت قيمت سهام در بورس تهرانمطالعه ي سال هاي 1391 و 1392
رابطه مصرف كننده با نام تجاري در صنعت بيمه : شخصيت برند و شناسايي آن
مدل استوار آرماني براي حل مسأله بودجه بندي سرمايه
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با تعارض ادراك شده وسبك هاي مديريت آن
مدل نوآوري ارزش محور در خدمات تجاري
يك الگوريتم سلسله مراتبي براي مساله مسيريابي و تعيين مكان چند تسهيل در فضاي مسطح PMFLRP
ارائه راهكار براي اندازه گيري رضايت شغلي منابع انساني با تلفيق روش محاسباتي TACTIC و تكنيكAHP
بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر رضايتمندي مشتريان از دستگاه هاي خودپرداز (مطالعهموردي : بانك ملي استان مازندران)
طراحي مدلي بومي جهت اكتساب سامانه هاي الكترونيكي درقالب فرايند هاي مهندسي سيستم،مطالعه موردي: صنايع پيشرفته الكترونيك
رابطه منابع شغلي با اشتياق شغلي ضمن در نظر گرفتن عامل برابري
ميزان اثرگذاري تحقيقات بازاريابي بر ارتباطات بازاريابي اثربخش
مروري بر ادبيات مسائل مكان يابي -مسيريابي
ارزيابي اخلاق كاري بر رضايت مشتري و عملكرد شغلي در شعب بانك ملي شهرستان ملاير
بررسي عوامل اولويت مشتريان محصولاتال جي در رفتار انتخاب مجدد بر اساس مدل ECSI
پيش بيني قيمت طلا و نرخ تورم به كمك روش نسبت انتقال
بررسي تاثير تعلق سازماني كاركنان بر گرايش به عدم ترك شغلي در بين كاركنان بانكمسكن استان آذربايجان شرقي
بررسي مطالعات تأثير ERP در مديريت زنجيره تأمين
يكپارچه سازي G2C و CRM در دستگاههاي خدماتي كشور
نقش جنسيت در تعديل اثر استرس بر روابط كاري
تدوين استراتژي صادراتي محصولات كيميدارو به افغانستانبا استفاده از مدل آقاي ديويد
ارزيابي و مقايسه ي سه رويكرد مدل سازي رياضي مساله زمان بندي كار كارگاهيمنعطف
مطالعه و تحليل چگونگي اجراي ايمني و نظارت برآن در شركتهاي كوچك پرمخاطره
بررسي عشق به برند و تاثير آن روي وفاداري برند و ارتباطات شفاهي
روش تركيبي-تكاملي هوشمند به منظور پيش بيني قيمت پسته در بازار ايران
هوش هيجاني و ارتباط آن با تعهد سازماني(مطالعه موردي زندان هاي شهر كرمانشاه)
بررسي عوامل موثر بر گرايش مشتريان به خريد از فروشگاههاي اينترنتي
مكان يابي صنعت MDF با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و شباهت به راه حل ايده آل (مطالعه موردي :استان مازندران)
بررسي رابطه بين گردش شغلي و كيفيت زندگي كاري كاركنان در سازمان تأمين اجتماعياستان كرمان
عوامل مؤثر بر انتخاب كانال دريافت خدمات بانكي مشتريان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)
ارائه مدل تخصيص بهينه مكان خودرو در پاركينگ هاي طبقاتي هوشمند جهت بهبود زمان سرويس دهي و كاهشاتلاف انرژي
فراتحليلي بر فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون(مطالعه موردي موسسه شهركتاب)
سنجش و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان مراكز خدماتي
مدل سيستم ديناميكي زمان در- به- بالون بيماران سكته حاد قلبي
سنجش نگرشها و ديدگاههاي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان در خصوص ارزشها
بررسي رابطه تعهد سازماني پرسنل با رضايتمندي و ماندگاري مشتريان در صنايع با فناوري پيشرفته
A Novel System Dynamics Model towards Analysis of Hybrid Make-To-Stock/Make-To-Order Production Environments
بررسي عوامل چابكي منابع انساني وتاثير مديريت بر آن
بررسي نقش تبادل دانش ضمني بين واحد فروش و واحد بازاريابي در افزايش موفقيت بازاريابيشركت ها
بررسي و اولويت بندي عوامل موثربر افزايش انگيزش كاركنان با استفاده از تكنيك AHP در موسسه سرمسازي رازي كرج
ارزيابي رفتار مشتري جهت بهبود CRM با استفاده تكنيك هاي داده كاوي
بهبود كيفيت سرمايه گذاري هاي مالي در بازارهاي آتي طلا با بكارگيري مدل هاي پيش بينيهوشمند
بررسي تأثير اجراي مديريت ارتباط الكترونيك با مشتريان بر كيفيت روابط مشتري(مطالعه موردي: بانك ملت شهر اراك)
بررسي عوامل تسهي لگر و موانع توسعه ي رفتار صادرات بازارمحور ( EMO )مطالعه شركتهاي توليدي صادراتي آذربايجان شرقي
انتخاب سبد سرمايه براي رديابي شاخص با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل
The relationship between job satisfaction and organizational commitment in the organization
خدمات ارزش افزوده شبكه هاي اجتماعي براي سازمان 2.0
بررسي عوامل موثر بر تمايل به پذيرش بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي مشتريان بانك ملي در شهرسنندج)
رابطه رضايت از پرداخت و رضايت شغلي با ميل به ماندن در كاركنان بيمه ايران
بررسي جايگاه برندسازي بين المللي و توصيه هايي براي صنايع داخلي
اولويت بندي عوامل موثر در طرح دوركاري با استفاده روش تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : استانمازندران)
عوامل موثر بر بهره وري در سازمان(مطالعه موردي: كليه كارمندان اداره فرهنگ وارشاد اسلامي اهواز)
بررسي مقايسه واردات و صادرات كالاهاي ورزشي ايران در سال 1393 جهت اعمال اقتصاد مقاومتي
ارائه رويكردي نوين به منظور مدلسازي قابليت اطمينان با توجه به ظرفيت تسهيلات
Conceptual Model for Evaluating Human Resource ManagementIn Iranian Organizations
ارتباط ميان رضايت شغلي كاركنان، رضايت مشتري و وفاداري مشتريان(مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه شهرهاي كرج و تهران)
الگوريتم آزاد سازي لاگرانژ جهت يكپارچه سازي مسايل زمان بندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه
بررسي تناسب شغل و شخصيت از ديدگاه هالند بر عملكرد سازماني بر اساس مدل BSC در سازمان منطقه ويژهاقتصادي انرژي پارس
بررسي عوامل موثر بر پذيرش شبكه اجتماعي توسط گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري(مورد مطالعه: ايران)
ارزيابي ارگونوميكي پوسچرهاي كاري كارگران يك واحد صنعتي با روش تجزيه و تحليل RULA
مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان
بررسي و ارزيابي ارتباط ميان حوادث ناشي از كار و بكارگيري تجهيزات حفاظت فردي در يك واحد خودرو سازي سالن بدنه، 1393
نقش تمايل مديران به سبك رهبري تحول گرا در بهبود عملكرد كاركنان از طريق تغيير در رفتارشهروندي سازماني آن ها
ارائه مدل سنجش رضايت مشتريان آنلاين بانك ملي استان كرمان
مدل سلسله مراتبي براي مسأله تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد بسته هاي محصولاتمكمل
بررسي كاربرد سرمايه اجتماعي در ايجاد سازمانهاي دانش محور به منظور بهينه سازي كاركردهاي سازماني
Applying the Integrated DEA and Fuzzy AHP Model for Evaluating of the Flexible Manufacturing Systems
مديريت شهري؛حاكميت خوب شهري
انتخاب برند مناسب مته با استفاده از روشهاي تحليل واريانس و AHP
بررسي رابطه شايسته سالاري و توانمند سازي كاركنان با لحاظ نمودن نقش ميانجي فرهنگ سازماني
تجزيه و تحليل حوادث پرسي
مديريت توسعه پايدار در گرو توجه به سرمايه اجتماعي
حل و مدلسازي شبكه لجستيك با رويكرد تقاضاي ثابت با استفاده از الگوريتم مورچه
بررسي تطبيقي رابطه استراتژي هاي حفظ و نگهداري نيروي انساني با عملكرد كاركنان بيمارستانهاي دولتيو خصوصي استان سمنان
ارائه الگوريتم فراابتكاري تركيبي براي حل مسئله مكانيابي سيستمهاي فرابارانداز در زنجيره تامين
بررسي شيوه هاي جذب و گزينش كاركنان در مديريت
بررسي نقش واحد R&D در افزايش بهره وري و كارايي شعب بانك كارآفرين با به كارگيري مدل هايتحليل پوششي داده ها
بررسي تاثير فاكتور هاي مديريت منابع انساني بر توليد پاك
رتبه بندي شعب بانك با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با ورودي و خروجي فازي (مطالعهموردي: شعب بانك ملت تهران)
بررسي اثر نوآوري سازماني بر اثربخشي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان شهرداري منطقه 8 تهران)
طراحي شبكه زنجيره تامين سه سطحي براي پلاكت، با در نظر گرفتن سيستم ABO و معيار RH
نقش فناوري رايانش ابري در اصل يادگيري سازمانهاي هولوگرافي
Genetic algorithm for supplier selection and optimal purchase pricing problem in a two-echelon supply chain given the demand curve
Measurement and improvement of the organizational agility level in contractor companies of Iran’s oil industry (Case study: Nargan Company)
مدلسازي فازي براي بهينه سازي فازي پرتفوليو
بررسي رابطه بين اخلاق حرفه اي و وفاداري سازماني
كاربردپذيري مهندسي صنايع با رويكرد زنجيره ارزش پورتر دراستخراج معادن
ارزيابي منابع انساني سازمان با استفاده از مدل ارزيابي تعالي منابع انساني(مطالعه موردي بانك ملي ايران)
الويت بندي بانكهاي سپه ، تجارت و ملت بر اساس وجه مالي و مشتري كارت امتيازي متوازن با استفاده از روشTopsis
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي مديريت كيفيت سازمان فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از مدل كركپاتريك
تعيين زمان بهينه نگهداري و تعميرات با در نظر گرفتن مينيمم هزينه هاي آن با رويكرد قابليت اطميناندر ايستگاههاي برق
نگاهي جامع بر هوش سازماني به عنوان نياز سازمان هاي هزاره سوم
ارائه چارچوب شناسايي شاخص هاي كليدي ريسك پروژه هاي اجرايي شركت هاي توزيع گاز طبيعي
سيستمهاي سازماني و توسعه چابكي در سازمان
ارائه الگوريتم جستجوي هارموني براي مساله مديريت موجودي فروشنده با فرض وابستگي قيمت فروش و تقاضا
استخراج عوامل موثر بر ميزان پذيرش بانكداري اينترنتي بر مبناي اعتماد اوليه مشتريان
انتخاب پروژه هاي بهبود كلان سازماني با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي
بكارگيري معيارهاي تفكرناب در ارزيابي عملكرد زنجيره تامين (مطالعه موردي: صنايع نفت و گاز)
مدلسازي رياضي مساله تخصيص ظرفيت اتاقهاي عمل با رويكرد آمارههاي استوار: مطالعه موردي بيمارستانشهيد مدني
سيستم خبره فازي براي تعيين هزينه هاي اقتضايي پرو ژه هاي ساخت و ساز با استفاده از رگرسيونخطي چند متغيره و منطق فازي
بالانس خط مونتاژ چند نفره با در نظر گرفتن زمان توالي فعاليتها
ارائه مدلي رياضي براي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته در فرآيند بازيافت محصول
پيش بيني تقاضاي مصرف گاز بر اساس رفتار مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر تحول سازماني
توسعه مديريت دانش در سازمانهاي دولتي ايران(مورد مطالعه وزارت نفت ايران)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید