دانلود مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت کیان طرح دانش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۶۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۳۵۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

طبيعت گردي با تاكيد بر بررسي و شناخت اكوتوريسم پايدار بياباني و كويري
برنامه ريزي مديريت بحران با تأكيد بر زلزله، مطالعه موردي منطقه 6 ناحيه 4 و 6
بررسي جايگاه نظام مديريت و برنامهريزي شهري در شكل گيري سكونتگاههاي غيررسمي در ايران و ارائه راهكارهايي براي توانمندسازي آنها
جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسكوني نمونه موردي: شهر اراك
تاثير شوراياري ها بر مديريت شهري مطالعه موردي منطقه 20 تهران
تحليل مخاطرات محيطي مشكين شهر ومديريت آن بااستفاده GIS
تأثير تحولات تكنولوژي و اينترنت در ساخت و ساز و هويت شهري
بررسي و ارزيابي آسايش دمايي و معماري همساز با اقليم براساس شاخص ماهاني مطالعه موردي: شهر مراغه
امكان سنجي تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي در بررسي كاربري اراضي شهر سبزوار
شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران
نقش متغييرهاي توپوگرافي دامنهي غربي زاگرس بر روي بارش منطقه اي
اكوتوريسم ، تفرج دوست دار محيط زيست
بررسي گردشگري سبزوار با تاكيد بر توسعه شهري پايدار
ارزيابي و پهنه بندي اكوتوريسم با استفاده از پارامترهاي طبيعي و مدل منطق فازي مطالعه موردي: شهرستان نير
بررسي زونهاي آلتراسيون درسنگهاي ولكانيكي شمال شرق سلم آباد شرق سربيشه، خراسان جنوبي
بررسي روش جت گروتينگ و چگونگي نقش آن دربهسازي خاك
برنامه ريزي و زمان بندي فعاليتهاي گردشگري بر اساس شرايط اقليمي در جزاير قشم و كيش
بررسي تغييراقليم ايران مركزي از طريق مخروطه افكنه مطالعه موردي مخروطه افكنه حوضه مروست
بررسي رفتارگرايي مسئوليت پذير دراكوسيستم مناطق سواحل شمالي ايران
بررسي عوامل موثر در مهاجرت هاي روستايي، با تاكيد بر جاذبه هاي شهري مطالعه موردي : شهرستان بستانآباد
بررسي كيفيت هحيط ضهزي در شهرهاي كوچك اندام نمونه موردي شهربناب
بررسي نقش وعملكرد بازارخوي
كاربرد GIS وسنجش ازدور دربرنامه ريزي وطراحي پارك ها وفضاي سبز شهري با هدف توسعه شهري مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران
ارزيابي پتانسيل روانگرايي بر اساس آزمايش CPT با استفاده از الگوريتم ژنتيك
پدافند غير عامل و مراكز استراتژيك شهر با تاكيد بر جغرافياي سياسي كلانشهر تبريز
ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يك كلانشهر اهواز
پهنه بندي فرسايش خندقي بااستفاده ازمدل سلسله مراتبي درحوضه آبريز كال آجي شهرستان كلاله
بررسي تأثير آموزش بر نگرش دانشآموزان مقطع راهنمايي بخش بسطام شهرستان سلسله نسبت به منابع طبيعي
كاربردسنگدانه هاي شكسته كوهي و شكسته رودخانه اي بانگاهي به مسائل زيست محيطي
تحليل فضايي و ترسيم نقشه جغرافيايي مرگ و مير در استان ايلام
تحليل سازمان فضايي شهرهاي بابل،ساري وقائم شهردرمقياس منطقه اي
تحليل پراكندگي فضاي سبزشهري پاركهاي درون شهري نمونه موردي شهراردبيل بااستفاده ازGIS
تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويكرد ITS
تحليلي بر كاربري اراضي شهري با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي:منطقه 3 شهراهواز
تحليلي بر مفهوم پايداري شهري و توسعه پايدار شهري
تحليلي بر نقش امنيت در توسعه گردشگري
بررسي ميزان فضاهاي رها شده شهر و توسعه آن بااستفاده ازاصول رشد هوشمند مطالعه موردي شهركاشان
توسعه پايدار گردشگري در نواحي روستايي با تاكيد بر توسعه زيرساخت ها
بهره گيري ازظرفيت دروني شهر براي رسيدن به توسعه پايدارشهري
جايگاه توريسم فرهنگي درگردشگري شهرزنجان
نقش اقليم در معماري شهري ،مطالعه موردي شهر ايلام
تحليل نقش عوامل طبيعي و ژئومورفولوژيك موثر در ناپايداري پلهاي كلانشهر تهران به منظور توسعه و امنيت شهري
تاثير آتشسوزي بر تنوع زيستي و تركيب گونههاي گياهي كف جنگل منطقه مانشت و قلارنگ ايلام
بررسي علل و پيامدهاي توسعه فضايي شهرهاي ميانه اندام مطالعه موردي شهربناب استان آذربايجان شرقي
نقش اكوتوريسم درتوسعه روستايي مطالعه موردي روستاي دهبكري شهرستان بم
ديپلماسي شهري، تحليل نقش شهرها در فضاي بين الملل
پهنه بندي خطرزلزله درشهرتبريز بااستفاده ازروش ميانگين وزني مرتب شده OWA درمحيط سيستم اطلاعات جغرافيايي
ارزيابي روشهاي طبقه بندي نظارت شده تصاويرماهواره اي جهت استخراج كاربري اراضي مطالعه موردي: حوضه آبريز نهندچاي
رخساره هاي طوفاني بخش زيرين سازنداليكا دربرش طزره
كاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي
رهيافتي برمسائل موجود دربافتهاي فرسوده شهري درراستاي توسعه شهري مطالعه موردي: شهرهشترود
بازشناسي تناسبات وهندسه مقدس درطبيعت و معماري ايراني
بررسي شدت خشكسالي استان بوشهر بااستفاده ازشاخص spi
تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري
تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان
بررسي روندمحاسبه ثقل برروي سطح زمين بااستفاده ازماموريت ماهواره گوس
شناسايي پتانسيلهاي گردشگري عشايري استان اردبيل نمونه موردي، ايل شاهسون
شهرخلاق وراهبردهاي دست يابي به آن
شهر خلاق
طراحي ورودي شهري
رويكرد معمارانه در طراحي مجموعه هاي گردشگري با تاكيد بر مفهوم پايداري دركاهش اثرات منفي گردشگري بر اكوسيستم
ارزيابي جريان زيستمحيطي رودخانه زولاچاي با استفاده از 4 روش اكو-هيدرولوژيكي تنانت، تسمن، منحني تداوم جريان و انتقال منحني تداوم جريان
كاربرد طراحي معماري پايدار در طراحي بيمارستان در هزاره سوم
شهرهاي كوچك و مياني راهكاري براي توسعه منطقه اي گيلان مطالعه موردي:شهرهاي شرق گيلان
بررسي نقش فضاي سبزدرتوسعه پايدارشهري موردنمونه منطقه يك شهرداري تبريز
طول گسيختگيهاي ناشي از نيروي فشاري جانبي لرزهاي پشت ديوار حائل به روش LSR
نگاه تحليلي به آماربالاي مهاجرت ازشهرستان چالدران
گردشگري شهري و تاثير آن در توسعه پايدار شهرها
تعيين شيب بهينه هسته در سدهاي خاكي بر اساس آناليز ديناميكي
سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرك ارشاد و عباس آباد بالا سنندج
بررسي حركات دامنهاي دره فرحزاد به منظور پيشگيري ازمخاطرات طبيعي با تاكيد بر لغزش دامنهاي
پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه شلمانرود گيلان به روش تحليل سلسله مراتبي AHP
ارزيابي مكانگزيني اماكن ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: شهر ماهدشت
چشم اندازسازي نوين و مديريتي در فرايند راهبرد توسعه شهري مطالعه موردي ( شهر كاشان)
ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهركاشان
معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي شهر يزد)
مكانيابي بهينه جايگاه هاي عرضه سوخت پمپ بنزين مطالعه موردي: شهرگرگان
مطالعه هيدروكليماتولوژي حوضه آبريز آلازارچاي و بررسي عوامل سيل خيزي آن
بررسي ويژگيهاي هيدروژئومورفولوژيكي حوضه مهرانرود و نقش آلودگيهاي فيزيكي برآن
بررسي ريخت شناسي كانال رودخانه ونايي سراب سفيد واقع درغرب شهرستان بروجرد استان لرستان برمبناي طبقه بندي ريخت شناسي كيفي و كمي – كيفي
بررسي پايداري شيرواني تحت اثرشيب دامنه بانگرش بروقوع زمين لغزش مطالعه موردي: راه روستايي اردغان درشمال شرق ايران
بررسي و تحليل مخروط افكنه هاي دامنهي غربي سهند
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه مطالعه موردي: حوضه آبريز طوق
بررسي تطبيقي شاخص هاي خشكسالي در ايستگاه هاي واقع در نيمه غربي كوهستان سهند
سابقه و اهم نتايج مطالعات طرح جامع مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ايران IRICZM
مطالعه جذب سرب از محلول هاي آبي توسط نانو جاذب كيتوزان با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
برآورد ميزان لرزه خيزي گسل هاي حوضه آبريز علي آباد چاي هوراند و تأثير آن برمورفولوژي منطقه
سنجش ميزان پايداري محلات شهري (نمونه موردي: محله استخر شهر ري)
ارزيابي تاثير هايپرماركت ها بر قيمت كاربري هاي مسكوني نواحي اطراف؛ نمونه موردي هايپرماركت كورش در غرب تهران
ارزيابي نقش توسعهي فيزيكي ناپايدار در آسيب پذيري شهرها در برابرمخاطرات محيطي مطالعهي موردي: شهر ماكو
بررسي وضعيت سيلخيزي حوضه آبخيز ديزجچاي بر اساس ويژگيهاي هيدروژئومورفوكليمايي آن
مديريت بحران زلزله دركلانشهرتبريز باتحليل شاخص ريسك خطرزلزله
تحليلي برمحيط زيست پايداروتوزيع مكاني جنگلها وفضاي سبزشهرمياندوآب
ارزيابي و تحليل اصول معماري سبز از طريق شاخص LEED در ساخت و سازآپارتمان هاي مسكوني (نمونه موردي : شهر مشهد)
تحليل ترموديناميك- همديد بارش برف روز 19 مرداد 1392 در ارتفاعات علم كوه كلاردشت
بررسي روابط شدت – مدت – تناوب بارندگي ها درشهرستان كوهرنگ
مكانيابي پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران باتوجه به اصول پدافند غيرعامل مطالعه موردي: كلانشهر تبريز
ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيك تكاب با استفاده از آزمون من كندال
ارزيابي تاثير عوامل اقليمي و فرهنگي بر الگوي معماري مساكن استان آذربايجان غربي
تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل
بررسي توسعه پايدار محله اي با تاكيد بر رضايتمندي شهروندان از محله در توسعه هاي جديد شهري (نمونه موردي:محله ملاصدراي شهر قزوين)
بررسي خواص ضد ميكروبي، فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي زيست تخريب پذير توليد شده ازسلولز استات محتوي اسانس اورس
رويكرد كاربردي شاخصه هاي اقليمي دربرآورد آسايش اقليم گردشگري مطالعه موردي استان آذربايجان غربي
نظام فضايي مطلوب سكونتگاهي و توسعه پايدار منطقه اي مطالعهي موردي: نظام سكونتگاهي استان فارس
نقش آمايش سرزمين در مديريت و مهار بحران هاي كشور
نقش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در كاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و توسعه شهري
نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري
تحليل قابليتها و محدوديتهاي ژئومورفولوژيك در انتخاب محورهاي توسعه شهري (نمونه موردي:شهر اراك)
معماري همساز با اقليم و توسعه آن مطالعه موردي شهرستان نهبندان
استفاده از نقشهبرداري زميني در مدلسازي مقادير انحنا در تپههاي بارخاني
بررسي نقش شهرك هاي روستايي در بهبود كيفيت زندگي ساكنان روستاهاي سنتي مطالعه موردي بخش تيمور آباد شهرستان هامون
جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي
تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي
انرژي باد و نقش آن كاهش ميزان رطوبت در منطقه معتدل و مرطوب و تهويه مطبوع ،نمونه موردي : شهرستان نوشهر محله هلستان
ارزيابي وتحليل فضاهاي فرهنگي واجتماعي شهري با استفاده ازمدل تاپسيس نمونه موردي: شهرتبريز
ارزيابي وضعيت پايداري اجتماعي – فرهنگي موردي : محله گلشن سنندج
سنجش ميزان مشاركت دربرنامه ريزي محله محور نمونه موردي: محله حسينيه زنجان
نقش و كاربرد GIs در مديريت و توسعه توريسم مطالعه موردي:استان كرمانشاه
بررسي ارتباط بين توسعه فضاهاي زيرزميني و معيار انرژي در توسعه وگسترش اين فضاها
توسعه پايدار منابع آبي با حفظ قنات
پيشگيري محيطي از جرايم شهري با استفاده از تكنولوژي نور در شهر سازي
تحليل و ارزيابي مكان گزيني مسكن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS
تاثير كاربري هاي ناسازگار در تشديد بحران در نواحي شهري مطالعه موردي: منطقه 18 تهران
ارزيابي تاثير هايپرماركتها بر قيمت كاربريهاي مسكوني نواحي اطراف؛ نمونه موردي هايپرماركت كورش در غرب تهران
تحليل سينوپتيك امواج گرما وسرما در استان كرما نشاه
بازشناسي عناصرهويتي شهربجنورد باتاكيد برجايگاه هويت درتوسعه پايدارشهري
ارزيابي توانمند هاي ژئومورفوتوريستي لندفرم هاي منطقه خداآفرين براساس روش پرالونگ
تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي نقش مبلمان شهري در ارتقاي كيفيت سيماي شهري (نمونه موردي شهر بجنورد)
بررسي نحوه ي تكامل وتغيير الگوهاي پيچانرودي رودخانه ي مارون وعوامل موثربرآن
نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري
تحليلي برنابرابريهاي فضايي دسترسي به خدمات آتش نشاني و فوريت هاي پزشكي منطقه چهارشهرداري تبريز
اولويتبندي و تحليل مكاني سالن هاي ورزشي در شهرهاي مياني با استفاده ازتكنيك TOPSIS و مدل راهبردي SWOT مطالعه موردي: شهرنورآباد دلفان
كيفيت خاك كليد توسعه پايدار (ديدگاه كشاورزي و منابع طبيعي)
راهكارهاي صرفه جويي انرژي در ارتباط، مسكن با تاكيد بر سيستم هاي غير فعال خورشيدي
تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه
ارزيابي شاخص هاي موثر بر جذب مهاجران به حاشيه شهر مطالعه موردي: شهر اروميه
تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز
روش هاي مطالعه زمين لغزش با تاكيد برداده هاي دور سنجي
تعيين پارامترهاي هيدروديناميك آبخوان تحت فشاربااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
مخاطرات تونل سازي در حفر تونل هاي شهري مشهد مقدس
ارزيابي و ارائه راهبردهاي توسعه توريسم شهرستان مريوان
راهكارهاي طراحي همسازباقليم، مسكن درجيرفت بااستفاده ازمعيارماهاني و نمودارزيست اقليمي گيواني
تحليلي بر مديريت بحران در شاخص كالبدي فيزيكي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام
امكانسنجي توريسم و گردشگري شهر سنگي ايران، ماكو با استفاده از مدل swot
بررسي رويكرد اقتصادسنجي فضايي برتوسعه مسكن شهري مطالعه موردي مناطق مختلف شهرتهران
برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهري بابل
سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: كلانشهر تبريز
بررسي تطبيقي روش هاي سنجش سطح توسعه يافتگي اقتصادي در سطح استان (نمونه موردي استان قزوين)
قصد خريد كالاي لوكس: شناسايي عوامل تأثيرگذار بر بازار مسكن
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت دستيابي به شهرخلاق: نمونه موردي مشهد
واكاوي ابعادگوناگون نومنطقه گرايي همراه با پيشنهادهايي براي نظام برنامه ريزي منطقه اي درايران
برآورد ارزش تفزجي غار علي شيخ خوي با استفاده ازروش ارزشگذاري مشروط
ارزيابي و پهنه بندي توان اكولوژيك توسعه شهري و روستائي در سواحل شرقي تنگه هرمز
Active tectonic influence on evolution of landscape and drainage
ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روشهاي اكو – هيدرولوژيكي مطالعه موردي رودخانه زرينه رود
بررسي تاثير دامنه بارگذاري ديناميكي بر ظرفيت باربري پي هاي نواري متداخل با استفاده از نرم افزار plaxis
رابطه محيط كالبدي فضاهاي آموزشي و يادگيري و رفتار كودكان
بررسي تاثير چيدمان استراتژي رسانه اي مبتني بر عوامل ژئوپلتيك در قدرت ملي
بررسي تكتونيك فعال در چينخوردگيهاي منطقه آوج آبگرم
ارزيابي ساختار شهر بناب جهت برنامه ريزي پدافند غيرعامل
بررسي روش هاي متراكم سازي خاك در ترانشه هاي راه آهن
تحليلي برمكانيابي اراضي مسكوني درمحلات شهربناب با روش TOPSIS
مطالعات ارزيابانه قابليت هاي ژئوتوريستي نمونه موردي استان اصفهان
ارزيابي نقش شهرهاي مياني درتوسعه اقتصادمنطقه اي مطالعه موردي شهرايذه
ارزيابي راهبردهاي توسعه گردشگري بارويكرد مدلهاي تصميم گيري نمونه مورد: شهرتبريز
عوامل موثردرمكان يابي شهرك صنعتي
تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسك
بررسي تاثير باطله حفاري تونلها روي رفتار سازهاي تونلهاي آزادراه رودبار- منجيل
ليست فلوريستيكي مراتع منطقه اشتهارد
واكاوي عوامل محيطي در محدودههاي توسعه فيزيكي شهر سبزوار در دهههاي اخير
ارزيابي و پهنه بندي خطر وقوع سيل با استفاده از مدل تركيبي منطق فازي AHP منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه قرناوه
بررسي نقش توسعه دانايي محوردر مديريت شهري كلانشهرها
تحليلي بر فرايند بروكراسي اداري در ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه دانايي محور
بررسي مخاطرات ژئومورفولوژيكي بخش غربي حوضه آبريز سرندچاي
ژئوسكيوريتي شهرها در عصر جهاني شدنها
انتخاب منطقه نمونه گردشگري با استفاده از مدلAHP مطالعه موردي روستاهاي شهرستان گرمي
كاربرد GIS در تحليل الگوي زماني تراكم آلاينده هاي هواي كلانشهر تبريز
ارزيابي و بررسي نقش شهرهاي اسلامي در توسعه شهري با تاكيد بر شاخص مسكن مطالعه موردي استان ايلام
تحليلي براثرات جهاني شدن درشبكه ي شهري ايران
گردشگري به عنوان يك سيستم: نمونه موردي كاشان
Limits and Barriers to Adaptation to Climate Change in Iran
مكانيابي تجهيزات شهري: گورستان مطالعه موردي : شهرگرگان
بررسي توسعه پايدار گردشگري شهر اصفهان
مطالعه تحليلي تاثير تكتونيك بر لندفرمهاي ژئومورفولوژيكي با استفاده ازايستگاههاي ژئوديناميك مطالعه موردي: دشت لوت
نقش مجموعه بازار سنتي در توسعه گردشگري پايدار شهري مطالعه موردي: شهر كرمان
ارزيابي تأثير فضاي شهري بر گذران اوقات فراغت و روان سالمندان
ارزيابي توانمنديهاي اكوتوريستي مكانهاي گردشگري شهر جلفا با استفاده از مدل ارزش علمي و ارزش افزوده
بررسي نوزمينساخت در روند تغييرات مخروط افكنه رودخانه گويجهبل چاي
ارزيابي ژئومورفيك فعاليتهاي تكتونيكي با استفاده از شاخصهاي ژئومورفيك در حوضهي زهكشي گويجه بل چاي
ارزيابي قابليت مكان ژئومورفيكي حاصل از سيستم تراورتن زايي مطالعه موردي :حوضه آبريز آذرشهرچاي
محدوديت هاي عوامل ژئومورفولوژيكي درتوسعه فيزيكي شهرزنجان
بهسازي تيرهاي عميق بتني ترك خورده به وسيلهFRPبا استفاده از روشNSMو مدلسازي با نرم افزارABAQUS
تحليل مكاني زماني متوسط روزهاي يخبندان در شهر تهران
بررسي ميزان تحقق شاخصهاي شهرسالم مطالعه موردي شهربهشهر
نقد، ارزيابي و آسيب شناسي طرح هاي توسعه شهري در ايران مطالعه موردي: سومين طرح جامع شهر رشت1386
تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين كشورطي دوره ي آماري 2005-1965
بررسي رابطه تراكم شهري و بحران ناشي از زلزله در شهرها نمونه موردي شهر يزد
بررسي نقش حركات اجتماعي بر توسعه شهري پايدار مطالعه موردي استان خراسان رضوي
بررسي نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران مخاطرات طبيعي زلزله
بررسي توانهاي اكوتوريسم درمناطق روستايي بااستفاده ازمدل تحليلي swot نمونه موردي : شهرستان علي آبادكتول
بررسي عوامل تاثيرگذاربرمبلمان شهري ازمنظرشهروندان ساري نمونه موردي درميادين شهداوساعت
تحليلي بر آسايش اقليمي بندرعباس
بررسي نقش شهرهاي جديد در ايجاد پايداري كلان شهرهاي ايران
بررسي اثر تجارت بر جريان گردشگري بينالمللي كشورهاي منتخب اسلامي
مديريت استراتژيك بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخصهاي اقليمي IPSمطالعه موردي: دشت ناز ساري استان مازندران
بررسي وضعيت ساختار سرمايه گذاري حوزه زيارت امام رضا (ع) استراتژيهاي هدفمند در اين حوزه
بررسي كيفيت پاركهاي شهرساري ازنظر شهروندان
چالشهاي اساسي سكونتهاي شهري و ضرورت نظارت و كنترل شهرسازان برطرح هاي توسعه شهري و نحوه مشاركت آنها درتحقق اصول و معيارهاي راهبردي توسعه شهرها
تاثير كيفيت سنگدانه هاي رسوبي براستحكام بتن و سيمان درسازه هاي شهري مطالعه موردي: شهركرج
وارونسازي سهبعدي دادههاي مقاومتويژه
آشكارسازي اتوماتيك تغييرات در تصاوير ماهوارهايي چندزمانه با مقايسه تكنيكهاي خوشهبندي و حدآستانهگذاري فازي
تبيين سازماندهي پايتخت سياسي اداري ايران از منظر جغرافياي سياسي
ارزيابي تكتونيك فعال حوضه يخار در جنوب شرق مخروط آتشفشان دماوند با استفاده از روش هاي شكل سنجي
مسيريابي محورهاي گردشگري شهري با استفاده از الگوريتم هاي شبكه ايGIS
مسكن هوشمند ره يافتي نودرتوسعه پايدار
مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب بررسي چالشها وارايه راهكارها
بررسي تكتونيك فعال منطقه آرندان بااستفاده ازشاخص هاي ژئومورفيك
تحليل فضايي تمايل ساكنين محلات شهر خورموج به گردشگري
بررسي ميزان برابري،نابرابري وبرخورداري مناطق شهرداري تبريز با استفاده از روش تاپسيس
بررسي تاثير فيلترهاي سنگريزهاي در بهينه سازي نفوذ و افزايش ذخيره رطوبتي سامانههاي سطوح آبگير
بررسي توان و امكان توسعه بوم گردشگري حوضه عاشقلو در منطقه در ارسباران
تعيين اقليم گردشگري در مناطق عملياتي ابادان در جنوبغرب خوزستان با شاخصPMV
آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي راه اندازي قطارشهري در مشهد
اثرات تحول درسيستم اخذكرايه درشركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه
ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه سيمينه رود باروشهاي هيدرولوژيكي
ارزيابي رونذ تغييرات اكوژئومورفولوژيك تالاب آلاگل با استفاده ازسنجش از دور
ارزيابي گردشگري پايدارشهري باتاكيد برشهرپاوه
ارزيابي و مكانيابي پاركينگ هاي عمومي شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP
نقش رسانه هاي جمعي تلويزيون در پيشبرد فرهنگ شهري مطالعه موردي شهر اردبيل
بررسي وضعيت اجتماعي فرهنگي محله ازگل شهر تهران
ارزيابي نقش فناوري هاي نوين دربهينه سازي مساكن روستايي بخش مركزي شهرستان بيرجند
ارزيابي توانمندهاي ژئوتوريستي مكان هاي ژئومورفولوژيكي بستان آباد به روش پرالونگ
توسعه شهري پايدار گردشگري راهكاري مناسب در جهت مطالعه موردي : استان آذربايجان شرقي
مديريت نوين روستايي ، فرصت ها و چالش هاي فراروي آن
بررسي اختلافات ساختاري و فرسايشي در مخروطهاي استراتوولكانو سهند و سبلان
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي رودخانه اي ستاوارچاي با استفاده از روش پرالونگ .
بررسي قابليت هاي مدل HYSPLIT در شناسايي منشاء و مسيرهاي انتشار ريزگردها (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز)
چالش ها و مشكلات توسعه گردشگري مذهبي درايران
بررسي توان اكولوژيك حوضه آبريز كچيكچاي اهر با استفاده از مدل TOPSIS وahp
پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبريز قوران چاي
بررسي توانمنديهاي ژئوتوريستي و طبيعت گردي در استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل مديريت استراتژي swot
واكاوي گردشگري روستايي (مورد مطالعه: روستاي طبس – خراسان رضوي – خوشاب)
بررسي تغييرات اقليمي بارش و دماي حوضه آبريز قره سو و تاثير آن بر نوسانات دبي رودخانه قره سو
تاثير توپوگرافي بر تغييرات مكاني بارش استان اردبيل
بررسي فعاليت هاي نئوتكتونيكي با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك (مطالعه موردي:حوضه رودخانه هاي شور و دزگاه استان فارس)
شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP
تاثير محيط بر رفتار(مطالعه موردي :پرورشگاه بهزيستي زنجان)
چالش هاي گردشگري در منطقه مرزي خداآفرين
تاثير محصوريت در محيط هاي شهري از نظر رواني بر ساكنان آن محيط بررسي موردي: (شهرك انديشه و ائل گلي شهر تبريز)
تحليل سينوپتيك سيلاب روز 3 خرداد 1391 رودخانه خياوچاي مشكين شهر
عوامل مؤثر بر مكان يابي كتابخانه هاي عمومي
نقش عوامل طبيعي در برنامه ريزي هاي عمراني با تاكيد برعوامل ژئومورفولوژيك مطالعه موردي شهر اروميه
بررسي كيفيت شيميايي منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
شاخص هاي زيست اقليمي موثر در كارآفريني،كسب و كار و توسعه پايدار مناطق روستايي ، مطالعه موردي مناطق روستايي مشگين شهر استان اردبيل
شناسايي عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي و رتبه بندي آنها در توسعه پايدار مناطق روستايي استان اردبيل با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )
بحران هويت در توسعه شهرهاي ايران
بررسي طول گسيختگي هاي سطح زمين در مناطق شهري ناشي از نيروي فشاري جانبي لرزه اي پشت ديوار حائل به روش LSR
پهنه بندي دشت تسوج با توجه به افت سطح آب زيرزميني و كاربرد آن در طراحي برنامه هاي بهره برداري
امكان سنجي توسعه شهرستان پارس آباد مغان بعنوان منطقه آزاد تجاري با استفاده از مدل SWOT
تعيين تقويم اقليم توريستي شهرستان مراغه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید