نمایه سازی مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۰۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۷۱۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

بررسي تطبيقي تاثيرات تشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان ازديدگاه معلمان و مربيان منطقه انزل شهرستان اروميه
بررسي موانع حفظ سوادآموزان بزرگسال از ديدگاه نوسوادان، مسئولان وآموزشياران ناحيه 5 تبريز به منظور ارائه راهكارهاي مناسب، در سال تحصيلي 1394-1393
تحليل آسيب شناسانه طلاق در شهر بوشهر
تحليل گفتمان انتقادي(سطح متني)آثار جلال آل احمد
واكاوي تاثير اقدام پژوهي در كيفيت آموزش
بررسي و مقايسه سازگاري اجتماعي در بين دانشجويان دخترخوابگاهي و غير خوابگاهي پرديس الزهراء (س) زنجان
مقايسه مفهوم آزادي اجتماعي از ديدگاه شهيد مطهري و ژان ژاك روسو
بررسي وضعيت كيفيت زندگي كاري دبيران مدراس متوسطه دولتي شهر همدان
تاثير پرورش خلاقيت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورهاول مقطع ابتدايي شهرستان خواف
تاثير هوشمندسازي مدارس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزاندختر پايه سوم شهرستان خواف
تاثير بازي هاي دبستاني بر رشد حركتي و اجتماعي دانش آموزاندختر پايه اول ابتدايي شهرستان خواف
بررسي رابطه مهارت دست نويسي با عملكرد حسي دانش آموزان دختر با اختلال نوشتن دوره اول ابتدايي
بررسي آموزش يادگيري مغز محور درس فارسي و تأثير آن برخلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي
آموزش گروهي مباني توحيد به شيوه سازنده گرايي بردرك وارتباط باسرچشمه هستي دانش آموزان دختر دوره متوسط
آموزش گروهي مباني توحيد به شيوه سازنده گرايي بر زندگي معنوي با هسته دروني دانش آموزان دختر دوره متوسطه
آموزش گروهي مباني توحيد بر هوش معنوي دانش آموزان دختر دورهمتوسطه
آسيب شناسي تاثيرات فيلم ها بر الگوهاي نگرشي و رفتاري افراد
بررسي ويژگيهاي مدارس غيردولتي
تاتير استفاده از محاسبات ذهني در انگيزش رياضي و عملكرد رياضي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهرستان اهواز
تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي به مولفه هايآموزش سلامت پيشنهادي سازمان بهداشت جهانيWOH
ارزشيابي و مقايسه كيفيت دروني برنامه درسي رشته علوم تربيتي( آموزشابتدايي( دانشگاه آزاد و پيام نور ازديدگاه اساتيد و دانشجويان
رابطه بين الگوهاي سخت انضباطي والدين و سبك هويت با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
انضباط مثبت در كودكان (از تولد تا 18 ماهگي)
انضباط مثبت در كودكان پيش دبستاني
نقش بخشش در آرامش روان انسان از ديدگاه قرآن و عترت
اثربخشي هوشمندسازي مدارس بر تفكر انتقادي و خلاقيت دانش آموزان
بررسي عوامل موثر بر تأخير سن ازدواج(با تاكيد بر داده هاي پيمايش يك دهه گذشته )
ابعاد ارزش هاي ازدواج و تحولات آن در خانواده هاي امروزي(با تاكيد بر پيمايش هاي يك دهه گذشته)
شناسايي عوامل موثر بر طلاق در استان يزد و ارائه راهكارهاي رسانه ايبراي كاهش آن
بررسي نقش انعطاف پذيري شناختي و حمايت اجتماعي در بهداشت روان سالمندان مقيم سراي سالمندان
بررسي رابطه انعطاف پذيري شناختي وراهبردهاي مقابله اي درسنينمبتلابه سندرم پيش از قاعدگي pms
يادگيري در محيط هاي الكترونيكي و روش مودل
تبيين و تحليل روانشناسي تربيتي و برنامه ريزي درسي
فراشناخت و چگونگي مواجهه با آن ها در فرايند ياددهي –يادگيري
تببين پديده ازدواج براساس تئوري هاي جامعه شناختي
بررسي ماهيت ، موارد حقوقي، رويكردها، مزايا و معايب طلاق توافقي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني دربينكاركنان آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان
بررسي رابطه تأثير ورزش بر افسردگي دانش آموزان ناشنواي مدارس- استثنايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي94-93
بررسي رابطه ميزان اعتماد به نفس و سبك هاي رهبري مديران دورهمتوسطه استان چهارمحال و بختياري
بررسي ميزان و علل استفاده دانش آموزان دوره ي ابتدايي از كتب غير درسي در شهرستان شهركرد
مطالعه عوامل محيطي مؤثر بر تكرار رفتار مجرمانه جوانان
پيشگيري از تكرار رفتار مجرمانه جوانان و اصلاح آنان
بررسي تاثير بيكاري و كيفيت اشتغال والدين بر شادي كودكان(مطالعه موردي دانش آموزان پايه اول تا ششم ابتدايي شهر جديدسهند)
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختيبر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر پايه هفتم شهر يزد
مقايسه تأثير ساختار خانواده دموكراتيك و استبدادي بر ميزان مشاركتاجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان پيام نور شهرستان هرسين)
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي ABQ
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه رضامندي شغلي معلمان دانش آموزاناستثنايي – نسخه تجديد نظر شده STJSQ-TR
بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي معلمان مقطعابتدايي شهرستان باغملك
موانع و مشكلات كلاس هاي چندپايه ي ابتدايي
دانش آموزان ديرآموز و نقش خانواده درپيشرفت تحصيلي آن ها
ارزيابي محتواي كتا بهاي دوره سوادآموزياز ديدگاه متخصصان آموزش بزرگسالان
جهاني شدن و تأثير آن بر هويتهاي قومي
جامعه پذيري (اجتماعي شدن) سياسي
بررسي راه حل مشكلات املا پايه اول ابتدايي (مطالعه موردي مدرسه شهيداخواست شهر صيدون خوزستان)
دلايل ضعف دانش آموزان در درس رياضي
نقش فرهنگ تربيتي خانواده در چگونگي تشكيل شخصيت اجتماعي كودكاندر مدرسه
يادگيري تجربه اي وجودي
بررسي اعتبار بيروني و دروني پژوهشي با عنوانمقايسه ي تأثير دو روش آموزش به شيوه ي بازي و سنتي بر انگيزه و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان
اهداف كاربست تحليل كوواريانس در علوم تربيتي و روانشناسي
بررسي و تحليل آسيب شناسانه كودك آزاري با نگاهي به اسناد بينالمللي
نگرش اسلام در نفي خشونتهاي خانگي عليه زنان
رابطه بين سكوت سازماني با تعهد سازماني
نگاهي به تكنولوژي آموزشي پيشرفته
تبيين رابطه بين جلسات شوراي معلمان و اثربخشي آن بر عملكرد آنان
بررسي پوشش معلمان مقطع متوسطه شرق استان تهران
بررسي رابطه ي سبكهاي فرزندپروري ادارك شده و منبع كنترل در دانش آموزان دختر متوسطه شهر تبريز
بررسي رابطه بين سبكهاي فرزندپروري ادارك شده و سبكهاي هويتي در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر تبريز
جهاني شدن و مصرف
بررسي راه هاي بهبود مشاركت والدين در امور آموزشگاه در مدارس ابتدايي
بررسي جمعيت شناختي راهكارهاي بهبود مشاركت والدين در امور آموزشگاه در مدارس ابتدايي شهر شاهين شهر از ديدگاه والدين و مديران
بررسي ميزان انعكاس آموزش ترافيك در محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي در سال تحصيلي 93-92
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات الكترونيكي، رضايت مشتري و نيات رفتاري با رويكرد شاخص عملكرد مديريت ارتباط با مشتري مطالعه موردي بانك سپه
بررسي تأثير اخلاق مديريتي بر عملكرد مالي (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي)
بررسي هوش تجاري
مقايسه سبكهاي يادگيري و باورهاي خودكارآمد دانش آموزان دختر رشته هاي مختلف مقطع متوسطه شهر دزفول
بررسي تاثير استراتژي برون سپاري بر عملكرد راه آهن (شمال)
بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري انتخاب بر سازگاريدانشجويان علوم پزشكي مشهد
اثربخشي آموزش مبتني بر تئوري انتخاب (گلاسر) بر سازگاريعاطفي دانشجويان علوم پزشكي مشهد
بررسي رابطه حل تعارض زناشويي و شيوه هاي فرزندپروري در بينپرستاران بيمارستانهاي شهر بندرعباس
حدود اختيارات زوج در منع اشتغال زوجه با رويكرد حقوقي
حقوق مالي زن از ديدگاه اسلام و غرب
اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدني
بررسي محدوديت هاي حق كار زنان از منظر فقي و حقوقي
ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول با استفاده از تحليل پوششي داده ها
تفكر ناب در مديريت آموزشي
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت اجتماعي شهروندان شهرستان هوراند
پيش بيني نشانه هاي اختلاف وسواسي – اجباري OCD براساس صفات شخصيتي
بررسي مدل استقرار مديريت دانش در پالايشگاه تبريز
تأثير كيفيت خدمات بر رضايت شغلي، تصوير ذهني و اعتماد مشتريان (مطالعه موردي بانك كشاورزي حوزه شهرستان اهر)
عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي (مورد مطالعه: كميته امداد خميني (ره) اذربايجان شرقي
رابطه طرحواره هاي ناكارآمد اوليه با عزت نفس و سازگاري اجتماعيدر بين دانش آموزان دوره دبيرستان شهر دامغان
بررسي نگرش مديران دبيرستانهاي شهر كرمان در مورد كاربرد فناورياطلاعات (IT ) در مدارس
سبك زندگي اسلامي در محاورات عمومي و عملكردها
شناسايي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني در فرمانداري اسلام آباد غرب
نقش گردش علمي در آموزش علوم تجربي
اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان در بهبود مديريت عاليسازمان
پيش بيني ميزان شوخ طبعي دانشجويان براساس مولفه هاي كيفيت زندگي
بررسي تأثير مشاوره شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعاتشناختي (CIP ) بر كاهش اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه
بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان مقطع پنجم ابتدايي شهرياسوج درسال تحصيلي 94-93
بررسي تاثير آموزش پيش از دبستاني دانش آموزان پايه اول، دوم و سومابتدايي شهرياسوج در ارتباط با متغيرهاي مهارتهاي رواني – حركتي و سازگاري اجتماعي در سال تحصيلي 94-93
بررسي تأثير ابزارهاي نوين تبليغات بر توسعه گردشگري ورزشي در شهرستان مشكين شهر
بررسي مقايسه اي مهارتهاي ابراز وجود بين ورزشكاران و غير ورزشكاران
بررسي سير گذر آموزش مجازي در ياددهي-يادگيري
بررسي آموزش مجازي در فضاي ساختن گرايي و تاثير آن بر ميزان ياددهي-يادگيري دانش آموزان دوره ي متوسطه
بررسي اهميت سبك زندگي اعتقادي و نقش آن در سعادت دنيوي و اخروي
نقش فرهنگ سازماني بر خلاقيت وتوانمندسازي منابع انساني سازمان
بررسي رابطه بين موقعيت شغلي و سبك زندگي معلمين ناحيه 2 اهواز
مروري نظامند بر ويژگيهاي رهبري خدمتگذاردر ميان كاركنانآموزش و پرورش شهرستان اروميه
نقش دعا در ارتقاء بهزيستي روانشناختي خانواده
بررسي رابطه خودكارآمدي شغلي بر ميزان پاسخگويي دبيران دوره متوسطه شهرستان نقده در نيمسال تحصيلي 93-94
رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني كاركنان شركت برق منطقهايخوزستان
رابطه سبكهاي عاطفي و احساس غربت دانشجويان
نقش مهارت هاي زندگي بر امنيت رواني خانواده
نقش پنج عامل اصلي شخصيت در هويت ديني نوجوانان
بررسي چالش هاي پيش روي مديريت ياددهي –يادگيري در مدارس ايران
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نورشهرستان پلدختر با تكيه بر مولفه اعتماد
تحليل گفتمان انتقادي: رويكرد نورمن فركلاف
رابطه سبكهاي تفكر با تنيدگي و خلاقيت
لزوم توجه بيشتر به برنامه درسي فوق برنامه در دوره ابتدايي جهت تربيتشهروندي در عصر جهاني شدن
مقايسه تطبيقي اقتصاد اسلامي با اقتصاد ليبرال غربي( مطالعه موردي مسئله اكرام ايتام)
رابطه كيفيت زندگي كاري و اخلاق حرفه اي در مديران دانشگاه و مقايسهآنها بر حسب جنس و سطوح مديريتي
بررسي نقش الگوي ابعادي ارتباط با خدا بر بلوغ عاطفي دانشجويان
برنامه درسي از منظر ميشل فوكو
مشاوره و اهميت آن بر راهنمايي شغلي
شناسايي مهارت هاي فناورانه معلمان
مطالعه تغييرات اجتماعي كنشهاي پيوسته(مورد مطالعه شهر همدان)
بنيادهاي تحول آموزش و پرورش از ديدگاه ديويي و ابن سينا
مقايسه خودمختاري كاري در معلولان با و بدون آموزش حرفه اي در توانبخشيمبتني بر جامعه
رابطه كيفيت دلبستگي به والدين، كيفيت دلبستگي به خدا و رفتارهاينابهنجار در كودكان خياباني شهر بيرجند
علل افت تحصيلي دانش آموزان در پايه ي پنجم ابتدائي، شواهدي از دبستانشهداي قطور
روش حل مسئله وارتباط آن باآموزش علوم تجربي
رابطه ميان آموزش الكترونيكي و توانمندسازي معلمان دوره متوسطهناحيه 4 قم
مقايسه سلامت رواني در افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني با افراد سالم
تحليلي بر سازمان هاي نوين هزاره سوم : سازمان ياد گيرنده
تحليلي بر مباني مديريت اسلامي وتبيين رهبري كريمانه
بررسي عوامل موثر بر سلامت روان دربين دانشجويان دانشگاه پيام نورپلدختر
شخصيت ي تأثير آن برروابط زناشويي
مشاور مدرسه
بررسي وضعيت وجدان كاري دانشگاه بوعلي سينا
بررسي نقش الگوي ابعادي ارتباط با خدا بر بلوغ اجتماعي دانشجويان
ارائه الگوي مناسب جهاني سازي اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي
بررسي عوامل موثر سازماني برعملكرد مديريت دانش
تربيت فناورانه در برنامه درسي كشور فنلاند
نشانه شناسي اختلال شخصيت مرزي و ارتباط آن با هوش اجتماعي
تحليل وضعيت باورهاي معرفت شناختي دبيران(مطالعه موردي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه 1 شهر همدان)
تحليل وضعيت توسعه حرفهاي دبيران(مطالعه موردي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه 1 شهر همدان)
تدوين الگوي پرخاشگري، نقش دلبستگي ادراكشده دوران كودكي بهوالد در دوره نهفتگي
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر خود تنظيمي دانش آموزان داراي اختلال خواندن
بررسي جامعه شناختي عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي (مورد مطالعه شهر همدان)
بررسي رابطه گرايش به معنويت و سلامت عمومي با فرسودگي شغلي دركاركنان جمعيت هلال احمر استان كرمان در سال 1392
رابطه بين هوش هيجاني و مديريت بحران
بررسي جهت گيري مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان بر اساسپنج عامل شخصيت NEO
نقش برگزاري دوره هاي آموزشي ICDL بر عملكرد معلمان ابتدايي
نقش تضاد طبقاتي اجتماعي بر گرايش تحصيلي دانش آ موزان
بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
نقش قصه درآموزش كودكان ابتدايي
خلاقيت و نوآوري در آموزش عالي ؛ راهكار اساسي در جهت توسعه پايدار
بررسي سيمايه سلامت اجتماعي و متغيرهاي جمعيت شناختي مراجعين مراكز بهداشتيشهر گلوگاه
بهبود مهارت هاي ارتباطي كودكان مبتلا به درخودماندگي با مداخله ي بازي درمانيعروسكي
بررسي اثربخشي مداخله مثبت نگر گروهي بر كاهش رفتارهاي پرخطرزندانيان
بررسي رابطه بين استرس شغلي، رضايت از زندگي و مطلوبيت اجتماعي دربين كاركنان شهرداري ساري
ضرورت ذهنيت فلسفي درتفكر استراتژيك مديران نظام هاي آموزشي
بررسي رابطه نگرش مذهبي و هوش معنوي با رضايت شغلي مشاورانمدارس غيردولتي شهر شيراز
بررسي نقش مشاركت والدين در امور آموزشگاه
جنسيت و تحرك شغلي در دهه هاي اخير-مطالعه سرشماري سالهاي 1390- 1355
چالش هاي فن آوري هاي نوين درآموزش ايران
مديريت دانش، راهبردي در افزايش اثربخشي سازمانها
اثربخشي شن بازي درماني بر اضطراب و پرخاشگري كودكان 5 تا 7سال
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري مادران دارايفرزند با اختلال يادگيري
بررسي تأثير الگوهاي فرزندپروري بر بخشودگي دانش آموزان ابتداييشهرستان قاين
كابرد و اثر روش آموزش معكوس بر يادگيري فعاليت هاي عملي درسكاروفناوري
رابطه خودكارآمدي تحصيلي و انگيزه پيشرفت تحصيلي با سلامت رواندانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر بافت
بررسي مقايسهاي مؤلفه هاي حمايت اجتماعي در بين كاركنانستادي و امدادگران جمعيت هلال احمر شهرستان كرمان
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد مريوان برايتبديل به سازمان يادگيرنده ازديدگاه كاركنان واساتيد دانشگاه هايمذكور
بررسي تأثير قوانين مدني در پيدايش مسائل خانوادگي
بررسي آسيب شناسي فضاي مجازي و خانواده ؛ تهديدها و چالش ها
مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و سبكهاي دلبستگي در خانواده هايداراي كودكان استثنايي
رفع اختلالات ديكته نويسي دانش آموز و علاقه مند كردن وي به اين درس
مطالعه بررسي خلاقيت مديران ونشاط در محيط آموزشي
اوتيسم( نشانه شناسي و درمان با رويكرد رفتاري)
بررسي رابطه ي ميان جهت گيري مذهبي و اميد به زندگي با اضطرابمرگ در بين دانشجويان دانشگاه خوارزمي
مقايسه سلامت خانواده زنان متقاضي طلاق وزنان عادي شهر كرمانشاه
تبيين تربيتي پيامدهاي عزت نفس در سبك زندگي از منظرديدگاهقرآن و احاديث
توانمندسازي كاركنان مبتني بر مفروض هاي بالندگي سازمان: مفاهيم وروشها
بررسي رابطه ذهنيت فلسفي و اثربخشي سازماني كاركنان فني و حرفه اي استان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393- 1392
بررسي عوامل فرهنگي، اقتصادي خانواده درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 93-1392
رابطه سخت رويي و مولفه هاي آن با اضطراب در بين معلمان مدارس استثنايي
آسيب شناسي تقلب در بين دانش آموزان وراهكار كاهش اين مساله
نقش عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي مؤثر بر تمايل بهفرزندآوري؛مورد مطالعه مردان و زنان متأهل معلم شهر سيرجان
رابطه راهبردهاي مقابله با استرس و تاب آوري رواني با گرايش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستانهايشهركرمانشاه
بازتاب شاخص هاي هويت ملي در كتاب ادبيات فارسي پايه هفتم دورهاول متوسطه
رابطه بين انگيزش پيشرفت (انگيزش دروني ،انگيزش بيروني و عدمانگيزش) با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
بررسي كيفيت برگزاري ژورنال كلاب از ديدگاه اساتيد ، دستياران وكارورزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 1394
بررسي چگونگي انگيزش و يادگيري در دانش آموزان
وضعيت سنجي مديريت سرمايه فكري اعضاي هيأت علمي(مطالعه موردي دانشگاه رازي كرمانشاه)
رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي و شيوه هاي فرزندپروري والدين باگرايش به اعتياد در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دهلران
بررسي و مقايسه ي گروه هاي مرجع در بين دانش آموزان دختر مقطعمتوسطه ي ناحيه 1و 2 شهرزنجان
واكاوي رابطه وسواس فكري عملي و سبكهاي يادگيري
بررسي ميزان استفاده و آگاهي معلمان آموزشوپرورش از فناوريهاي نوين به عنوان ابزاركمكآموزشي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستاني شهر كامياران
پيش بيني احساس خودكارآمدي ورضايت اززندگي براساس سبك هاياسنادي
تعيين رابطه بين بلوغ عاطفي و راهبردهاي مقابله اي زناشويي با مولفهازپادرافتادگي رواني
فمينيسم در سينماي ايران(با تأكيد بر فيلم هاي واكنش پنجم و تسويه حساب تهمينه ميلاني)
واكاوي نقش رسانه ها در توسعه سياسي
تبيين ابعاد و مولفه هاي چابكي سازمانهاي آموزشي با رويكرد سيستمي
بررسي علل موثر بر طلاق با تاكيد بر سطح دينداري زوجينموردي شهرستان رامهرمز
مروري بر نقش مدارس در ايجاد ويژگيها و مؤلفه هاي كارآفريني دردانش آموزان
اثربخشي بازي درماني به روش شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب وافسردگي كودكان
بررسي رابطه هوش منطقي وهوش بين فردي با مسئوليت پذيريدانشجويان
بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با موفقيت تحصيلي دانش آموزان
تاثيرآموزش ذهن اگاهي بر رضايت شغلي معلمين زن شهر مشهد
نظام جهاني امانوئل والرشتاين
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به ديابت نوع 2 و افراد عادي
ارزيابي كيفيت برنامه هاي هنرستانهاي فني و حرفه اي پسرانهشهرشيراز بر اساس الگوي سيپ از نظر مديران و هنر آموزان
بررسي كارايي آموزش گروهي هيپنوتيزم و آموزش شناختي رفتاري گر وهيدر كاهش افسردگي، اضطراب و استرس
خلاقيت و نقش آن در آموزش ابتدايي
تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي به مولفه هايآموزش سلامت پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني who .
بررسي مردم شناسي باورها و سنت هاي فرهنگي القايي در قصه هايكودكانه با مطالعه قصه هاي كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانانمركز مجتمع اراك
رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي هويت با عملكرد تحصيلي دانش آموزان
بستر سازي روش خلاقيت در تعليم و تربيت با تكيه بر مباني معرفتشناختي رويكرد فلسفي سازنده گرائي
كاربرد اصول طراحي آموزشي چندرسانه اي ماير در تهيه محتواي آموزشالكترونيكي
ارزيابي تأثير بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي بر انگيزه شغلي معلمان درمدارس شهر جيرفت
بررسي نظريه كنش ارتباطي يورگن هابرماس
ارزيابي كيفيت زندگي تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرتهران
بررسي رابطه مديريت دانش با كيفيت زندگي كاري(مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه علوم پزشكي قم)
بررسي رابطه بين سبك زندگي با عزت نفس در دانش آموزان دختردبيرستان هاي شهر كرمان
بررسي رابطه بين سبك زندگي با خودكارامدي در دانش آموزاندختر دبيرستان هاي شهر كرمان
اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي بر ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي مقايسه اي سلامت روان كاركنان اورژانس وبخش اداريوپرستاران ساير بخش هاي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علومپزشكي كرمان
بررسي رابطه سنخ شناسي و ابعاد شخصيتي بازيكنان و مربيان تيمبسكتبال زنان با ميزان موفقيت
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي در دانش آموزان داراي اختلالوسواس فكري عملي با دانش آموزان عادي
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئلهبر موفقيت تحصيلي دانش آموزان
بررسي تأثير آموزش مهارت جرأت ورزي بر ميزان كمرويي دانش آموزانپسر سال اول دوره متوسطه (دوره اول) شهر همدان
بررسي نقش نظام آموزشي در نهادينه سازي حجاب
بررسي توصيفي-جمعيت شناختي دستفروشي زنان در شهر تهران
عنوان مقاله: بررسي رابطه ي بين هويت فردي و بيگانگي اجتماعي در بين دانشجوياندانشگاه الزهرا
عوامل اجتماعي مؤثر بر انگيزه فارغ التحصيلان براي ادامه تحصيل
بررسي علل و زمينه هاي مؤثر بر گرايش به مهاجرت برون مرزي در بين دانشجوياندانشگاه هاي شهر تهران
بررسي تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر نشاط اجتماعي كاركنان نيروگاهرامين اهواز
بررسي فرايند شكل گيري ذهنيت جهاني شدن و تاثيرآن بر كاهش قومگرايي جوانان 29-15 ساله شهرستان دهلران
طبقه متوسط جديد باتاكيد بر جوامع توسعه نيافته و ايران
مقايسه رابطه ساده و چندگانه ويژگيهاي شخصيتي با عزت نفس و شاد كاميدر دانشجويان
بررسي رابطه فراواني و نوع سفر با ميزان رضامندي زوجيت در بين والديندانش آموزان ابتدايي شهر كرمان
بررسي عوامل بازدارنده در اجراي مديريت مدرسه محور در مدارس ابتدايي پسرانه شهر هويزه
مطالعه جامعه شناسي نقش رسانه هاي ديداري-مجازي درسبك زندگيدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان
بررسي ريخت شناسي و ابعادي چند از ويژگي هاي شخصيت اهوازي ها
بررسي جايگاه و نقش مديريت آموزشي در مدارس
آسيب شناسي بي اعتمادي اجتماعي در جامعه و ارائه راهكارهايمقابله با آن
بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي در زنان معلم مقطعابتدايي شهر ايوان
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مؤثر بر رضايتمندي شغلي معلمانمدارس ابتدايي شهر شيراز
نقش زبان در تكوين هويت كردهاي ايران
نابرابريهاي طبقاتي اجتماعي وگرايش هاي تحصيلي دانش -آموزان درجامعه شهري سلماس
شناسايي عوامل موثر بر شايستگي هاي حرفه اي روساي مراكز آموزشفني و حرفه اي دولتي
تأثير بيكاري بر گرايش مجدد معتادان بهبود يافته به مواد مخدر در شهر يزد
بررسي نگرش فارغ التحصيلان دختر كارشناسي ارشدبه موانع و مشكلات راه اندازي كسب و كار
انضباط مثبت در كودكان نوپا (18 ماهه تا 3 ساله)
تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در كاهش پرخاشگري دانش آموزانپسر دبيرستاني
رابطه بين هوش سازماني و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهآزاد اسلامي
مطالعه رابطه بين تفكر انتقادي و خودتنظيمي يادگيري در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه 5 تهران
راهكارهاي ترويجي حجاب و صيانت از حقوق شهروندي
اثربخشي معنادرماني گروهي بر سلامت عمومي دبيران دبيرستان هايشهرستان ميانه
انضباط مثبت در كودكان دبستاني
بررسي رابطه هوش چندگانه گاردنر با اميد به زندگي و خود كار آمديدانشجويان
اثر بخشي باز تواني شناختي با استفاده از كامپيوتر در بهبود نقائصتوجه اختلال خواندن
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي باتفكرانتقادي
بررسي رابطه سرسختي و عزت نفس اجتماعي در معلمان ابتدايي شهرستان شيروان
بررسي رابطه رضايت شغلي و با عزت نفس اجتماعي در معلمان ابتداييشهرستان شيروان
بازتاب شاخص هاي هويت ملي در كتاب ادبيات فارسي پايه هشتم دورهاول متوسطه
بررسي تاثير شبكه هاي جمعي بر سبك زندگي مصرفي(مطالعه موردي جوانان 29- 15 سال شهر رشت)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني كاركنان اداره آموزشو پرورش شهر تهران
شاخص هاي عملكردي در بودجه ريزي عملياتيدر دانشگاه هاي دولتي ايران
عنوان مقايسه ي سخت رويي با بلوغ عاطفي در نوجوانان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان شهر ايوان در سال تحصيلي 94-1393
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سالخوردگي جمعيت
بررسي موسيقي از منظر فقه
بررسي عوامل مرتبط با احساس ناامني اجتماعي زنان (با تاكيد برويژگيهاي كا لبدي شهري) دختران و زنان بالاي 14 سال شهرستان مهاباد
بررسي ميزان استفاده جوانان از بازيهاي رايانهاي و عوامل مؤثر برآن(مورد مطالعه نوجوانان مقطع متوسطه شهر ايلام)
بررسي وضعيت خشونت خانگي در ميان خانوارهاي شهر ايلام در سال 1394
آسيب هاي اجتماعي و راه هاي مقابله با آن در جامعه
چگونگي تاثيرپذيري معماري اسلامي از قرآن كريم
نحوه تعامل و برخورد با اهل كتاب در سيره نبوي
نقش نماز در بهداشت روان فرهنگيان منطقه 5 شهر تهران
بررسي تأثير عدالت سازماني و تعهد سازماني بر استرس شغلي در بينكاركنان آموزش وپرورش شهرسنندج
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كاهش اعتياد پذيري نوجوانانشهرستان كرمانشاه
مقايسه حقوق بشر از ديدگاه قرآن كريم و اعلاميه جهاني حقوقبشر
مقايسهي مؤلفه هاي عملكرد خانواده (مبتني بر الگوي مكمستر)دانش-آموزان كاربر شبكههاي اجتماعي مجازي و غيركاربر.
مقايسه رشد اجتماعي در بين دانش آموزان نوجوان دختر و پسر
مطالعه موردي نقش هوش هيجاني در يادگيري زبان انگليسي و پيشرفتتحصيلي زبان آموزان
بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان مقطع- راهنمايي و دبيرستان شهر سجاس 91-90
رابطه بين مكانيسم هاي دفاعي با سلامت روان در زنان جوان متقاضيجراحي زيبايي
تأثير آموزش گروهي به شيوه يكپارچه توحيدي در كاهش پرخاشگريدانش آموزان پسر دبيرستاني
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي به روش مايكل فري بر كاهشپرخاشگري زندانيان مرد
مقايسه اهمال كاري سازماني درمعلمان ابتدايي مرد و زن شهر يزد
الگوشناسي آماري در روش تحقيق(مورد شناسي پژوهش: نظام تعليم و تربيت)
بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري با اعتياد به تلفن همراه و سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان هايشهرستان تويسركان
استرس شغلي و نقش آن در سلامت روان
بررسي استفاده از شاخص آمريكايي رضايت مشتري جهت اصلاحفرم نظر سنجي مشتريان (طالعه ي موردي شركت فولاد مباركه)
ضرورتهاي تربيت كارآفرين در آموزش عالي
بررسي رابطه انگيزش شغلي و استرس شغلي با عملكرد شغلي معلمان مقطعابتدايي شهر باغملك
نقش تعليم و تربيت فعال درپرورش تفكر كودك
مولفه هاي هويت ايراني ،اسلامي در كتب فارسي دوره اول ابتدايي
اقدام پژوهي اختلالات يادگيري (بررسي اختلال ديكته يا نوشتندركودكان)
راه هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي
بررسي رابطه سبكهاي هويت با تحول اخلاقي و اهمال كاري تحصيلي
بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونينمقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار
رابطه بين خودكارآمدي و سبك هاي اسنادي
تحليل كاركردهاي برنامه درسي مدارس هوشمند دوره متوسطه
رابطه هويت اخلاقي فردي با عدم صداقت تحصيلي
بررسي تاثير مقابله درمانگري برافسردگي زنان نابارور مراجعه كننده بهمركز تحقيقاتي- درماني ناباروري شهر يزد در سال 1393
اثربخشي مقابله درمانگري بر كاهش افسردگي بيماران سرطاني
تاثير كانون توجه در سوگيري حافظه افراد افسرده در بازيابي واژگانداراي بار عاطفيدر شيوه هاي مختلف بازيابي (بازشناسي ، يادآوري آزاد و يادآورينشانه دار) اطلاعات از حافظه
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاهيزد به مواد محرك زا در نيمسال 94-1393
مدل مفهومي انگيزش در يادگيري خود تنظيمي
بررسي رويكردهاي تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي و عواملسازماني موثر بر آن؛ مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
تاثير مداخله مددكاري اجتماعي در حل اختلاف خانواده
شناسايي رابطه بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتري در بانكهايملت كرمانشاه
شناسايي تاثير نشاط سازماني بر ميل به ماندن كاركنان بانك ملتاسلام آباد
اثر بخشي گروه درماني شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي زنان افسرده
بررسي رابطه تعلق طبقاتي و نگرش به حجاب(مطالعه موردي دبيران دبيرستانهاي شهر ورامين)
طراحي پويانماييآموزشي درسفيزيك وتاثيرآن بر ميزان آينده نگري و ادراكپويا از زمان در دانش آموزان پايه اول دبيرستان
اهميت بيمه محصولات كشاورزي در اقتصاد كشاورزي و اقتصاد ملي
بررسي علل بوجود آمدن جرايم سايبري در شهر بجنورد در سال 1391
بررسي تاثير تكنولوژي بر كاهش روابط انساني
بررسي اثربخشي آموزش بازي درماني كودك محور به مادران در كاهش پرخاشگري كودكان 5-10 سال
تحليل محتواي كتاب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي براساس ميزانكاربست مولفه آموزش شهروندي
بررسي ميزان تعهد شغلي در بين دبيران شهر سنندج
بررسي سبك رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني و رضايت شغلي دبيرانآموزش وپرورش
تحليل رگرسيوني در پيش بيني اثربخشي مدارس ابتدايي شهرستان خوي درسال تحصيلي 94-93 بر اساس ابعاد نظارت و راهنمايي مديران
مقايسه ميزان فرسودگي تحصيلي دانش آموزان تيزهوش و عادي با پايگاه هاياجتماعي-اقتصادي متفاوت
تعيين سهم تاب آوري در پيش بيني احساس تعلق به مدرسه
رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيم با پيشرفت تحصيليدانش آموزان دبيرستاني
رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيم در دانش آموزاندبيرستاني
رابطه هوش هيجاني با نشانه هاي اختلال خوردندر دانش آموزان دختر شهرستان بناب
بررسي ميزان اثربخشي آموزش و پرورش بر بهبود عملكرد بررسي ميزان اثربخشي آموزش و پرورش بر بهبود عملكرد
بررسي اثر مصرف فرهنگي فراغتي دانش اموزان برسبك زندگي و ارزش هاياجتماعي آنان
بازتاب اخبار انرژي هسته اي در مطبوعات ايرانتحليل محتواي تكنيك هاي خبري بكار رفته دراخبار دو روزنامه شرق وكيهان در سه ماه منتهي به سال 94
تأثير مداخلات درمان پذيرش و تعهد( ACT )بر كاهش افسردگي در افرادمبتلا به سندرم آشيانه خالي
تأثير مداخلات درمان پذيرش و تعهد ACT بر بهبود كيفيت زندگي در افراد مبتلا به سندرم آشيانه خالي
تأثير مداخلات درمان پذيرش و تعهد ACT بر افزايش كيفيت زندگي در افراد مبتلا به سندرم آشيانه خالي
تأثير مداخلات درمان پذيرش و تعهد ACT بر افزايش رضايت زندگي در افراد مبتلا به سندرم آشيانه خالي
مقايسه ويژگيهاي فردي خرده فرهنگ فقر ميان جوانان دختر و پسر افغان
بررسي رابطه ابعاد و مولفه هاي هوش سازماني بر ميزان بهره وري كاركناندانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق
بررسي رابطه بين هوش هيجاني، اضطراب و استرس در دانشجويان دانشگاه پيامنور
تحليل عوامل جامعه شناختي مؤثر بر كيفيت روابط زوجيندر شهر اصفهان
بررسي رابطه بين سن ازدواج و كيفيت روابط زوجينشهر اصفهان در سال 1393
مقايسه اثربخشي آموزش رياضي به روش سنتي والكترونيكي بر خودكارآمديو انگيزه پيشرفت
اثربخشي آموزش رياضي به روش سنتي بر خودكارآمدي و انگيزه پيشرفتدردانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
اثربخشي آموزش رياضي به روش سنتي والكترونيكي بر خودكارآمدي و انگيزهپيشرفت دردانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
بررسي عوامل تعيين كننده سبك زندگي سالم وايجاد بهداشت رواني برمبناي آموزه هاي الهي،تأسي ازپيشوايان الهي وعقايد علماي روانشناس
اثربخشي آموزش رياضي به روش الكترونيكي بر خودكارآمدي و انگيزهپيشرفت
اثربخشي مدل پرماي سليگمن بر سلامت روان افراد مبتلا به ديابت
اثربخشي مدل پرماي سليگمن برشادكامي افراد مبتلا به ديابت
ارزيابي تأثيرات اجتماعي طرح هادي روستاي بازوند اصل
رابطه سبك هاي يادگيري،آمادگي خودراهبري و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 92-93
نگاهي به رمانهاي اجتماعي معاصر ايران
پيش بيني خلاقيت براساس سرمايه اجتماعي و سرمايه روان شناختي
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر نشانه هاي جسماني و كاركرداجتماعي، افزايش خود پنداره واحساس كنترل دروني در دانش آموزان مقطعمتوسطه
شناسايي چالش هاي برنامه درسي رياضيات در دوره تحصيلي ابتدايي درايران
بررسي شادابي و نشاط كاركنان بانك ملت استان مازندران
تحليل انتقادي سازواري و ناسازواري هاي آموزش عالي با دو گفتمان مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي
بررسي علل و عوامل مؤثر بر طلاق در منطقه يك اراك
نقش خصوصي سازي بر مطالعات راهبردي اقتصاد و فرهنگ
رابطه الگوهاي شخصيتي خوشه B اختلالهاي شخصيت و سيستم هايفعال سازي و بازداري رفتاري با الكسي تيميا
كاركرد همدلي و همزباني درانسجام اجتماعي و همبستگي بين دولت و ملت
ارزشيابي ميزان اثر بخشي دوره هاي فني- تخصصي شركت پالايش نفتاصفهان به روش الگوي سيپ به منظور تدوين آموزش ضمن خدمت
مقايسه رضامندي شغلي و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان تيزهوش وآموزگاران دانش آموزان كمتوانذهني با توجه به پايگاه اقتصادي-اجتماعي
پژوهش طولي اثربخشي برنامه مديريت خشم بر رضامندي شغليآموزگاران دانش آموزان كمتوانذهني با توجه به جنسيت
بررسي رابطه هوش فرهنگي و مديريت آشوب بين مديرانمدارس شهرستان كوهرنگ
اصول تعليم و تربيت از ديدگاه مولانا
ارتباط تشويق با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
تبيين خلاقيت و روشهاي پرورش آن
نگاهي بر علت و لزوم كلاسهاي چند پايه در ايران
بررسي ميزان تأثير اتوماسيون اداري بر رضايت مندي ارباب رجوع (مطالعه مورديمديريت آموزش و پرورش شهرستان مريوان)
تحليل محتواي كتاب رياضي چهارم مقطع ابتدايي(چاپ سال 1393 ) بر اساسديدگاه برنامه درسي جروم برونر
تحليل محتواي كتاب رياضي پايه چهارم(چاپ 1393 ) به روش ويليام رومي
موانع و راهكارهاي افزايش خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با سبكهاي مديريت تعارض درميان معلمان
بررسي رابطه مهارتهاي ارتباطي با سبكهاي مديريت تعارض در ميانمعلمان
ضرورت تحليل محتواي كتاب هاي درسي دردوره ابتداييدانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول ، دزفول ، ايران
شاخص هاي نظام آموزشي مطلوب ( تمركز و عدم تمركز در تصميم گيري )
تاثير تشويق و توجه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي وضعيت رفتارهاي فرانقشي كاركنان در دانشگاه ملاير
بررسي تأثيرمشاوره شغلي به شيوه ي حكايتي بر كاهش اهمالكاريتحصيلي دانشجويان
تأثيرگذاري اسنادهاي علي و سبك هاي مقابله اي در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ي اول متوسطه شهرستان زابل
بررسي اثر بخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي بر اضطراب ونشخوارفكري سوء مصرف كنندگان مواد
بررسي اثر شوخ طبعي بر ميزان رضايت زناشويي زوجين
علل تشكيل كلاس هاس درس چند پايه
پيش بيني خلاقيت براساس سرمايه روان شناختي در بين دانشجويان دانشگاههنر تهران
قرآن وبهداشت رواني
تعيين اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي بيماران مبتلا به ايدز شهر شيراز
نقش محبت در تربيت اسلام كودكان در روايت ا آراء دانشمندان اسلام
اهميت و ضرورت آموزش بزرگسالان
نقش خانواده در دستيابي به توسعه وترويج فرهنگ اسلامي حيات طيبه
بررسي رابطه ارتقاي شغلي و سلامت زنان با تاكيد بر مديريت مشاركتي
تأثير استفاده از فناوري اطلاعات بر افزايش كارايي مديران مقاطع ابتداييشهرستان املش
بررسي مشكلات مدارس چندپايه ي ابتداييبخش كوهين ودهستان اقبال غربي درياددهي يادگيري
بررسي تحليلي ابعاد نظريه ضمني هوش و ارتباط آن با يادگيري
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر ارتقاء سلامت روان در دانش آموزانمقطع متوسطه
اثر بخشي آموزش مديريت والدين ( PMT ) بر كاهش نشانه هاي بيش فعالي – كمبودتوجه ADHD
بررسي نگرش معلمان نسبت به كلاس هاي موضوعيدر شهر خسروشاه
رابطه جهت گيري هدف با ابعاد خلاقيت در دانش آموزان دختروپسردبيرستانهاي شهرستان بوكان
بررسي رابطه خلاقيت و بهره وري كاركنان اداره برق شهرستان بوكان
بررسي رابطه بين پرخاشگري و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيامنور شهرستان بوكان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید