دسترسی به مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۴ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۱۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۷۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

بهبود عملكرد لرزه اي اتصال تير به ستون بتني پيش ساخته با استفاده از مدلسازي اجزا محدود
روش انتگرالگيري زماني ضمني: تركيب روش B- اسپلاين مرتبه چهارم اصلاح شده با تفاضلات پسرو سه نقطه اي
طراحي بهينه چندهدفه ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده با درنظر گرفتن اندركنش خاك- سازه
Cyclic behavior of steel column-tree moment-resisting connection with haunched beam
Using meshless finite volume method for analyzing the Functionally Graded Plates (FGM)
CYCLIC BEHAVIOUR OF KNEE-RING BRACED FRAMES
Seismic performance of steel frames equipped with BRB
بررسي تاثير توزيع نيروهاي داخلي روي رفتار لرزه اي ديوار برشي با استفاده از تحليل ديناميكي افزاينده (IDA)
An artificial neural network (ANN) model for predicting themoment-rotation of exterior RC beam–column jointsstrengthened by CFRP composites
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي AL7055 جهت استفاده در سازه هاي فضاكار
Assessment of Existing Models for FRP-Concrete Bond Capacity in Externally Bonded Reinforcement System
بررسي رفتار چرخ هاي اتصال با ورق انتهايي هم تراز و تير با جان كاهش يافته
Seismic performance of RC frames joints retrofitted by CFRP composites
ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي در استان لرستان، شهر دورود (بخش اول)
Application of (GFRP) Polymer Composites in Shear and Flexural Strengthening of Concrete Beams
The Concrete Cover Effect on Strengthening of RC Columns with Near Surface Mounted (NSM) Method
بررسي تحليلي مقاوم سازي قاب هاي خمشي فولادي به وسيله پانل هاي ساخته شده از بتن مسلح شده با الياف فولادي
ارزيابي ديوار هاي برشي فولادي سينوسي با بازشور
اثر مولفه قائم زلزله هاي نزديك گسل بر سازه هاي جداسازي شده در پايه با جداگر لاستيكي با ميرايي بالا
بررسي عددي تاثير استفاده از ECC در اتصال تير-ستون بتني بر عملكرد لرزه اي اتصال
بررسي آزمايشگاهي رفتار منشورهاي مصالح بنايي غيرمسلح تقويت شده با بتن اليافي
عملكرد ستون هاي سنگي مسلح با روكش افقي يا قائم
افزايش ظرفيت باربري پي هاي نواري واقع بر ماسه مسلح با ژئوتكستايل
افزايش مقاومت به خوردگي آلياژ 7075 Al مورد استفاده در سازه هاي فضاكار به روش آندايزينگ
An Introduction to Structures of Uniform Response
Optimal Design of School Structures based on Reliability, Case Study: Ashrafi Esfahani School of Kerman
طرح بهينه سازههاي فولادي براساس طراحي عملكردي با درنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك- سازه
طراحي بهينه ي قاب خمشي فولادي براساس توزيع يكنواخت انرژي هيسترزيس
مقايسه ظرفيت جذب انرژي مهاربندي واگرا با ميراگر TADAS
Basic Modal Displacements (BMD) for Optimizing the Buildings Subjected to Earthquakes
بهينه سازي سازه هاي خرپايي با استفاده از يك الگوريتم چند هدفه پيشرفته
مطالعه رفتار ابزار اتلاف انرژي نيم دايرهاي و ذوزنقه اي شكل
بررسي اثر خرابي پيش رونده در چليك هاي دولايه فضاكار تحت شرايط هندسي مختلف
اندركنش ديناميكي سيال- سازه سازه هاي شناور به هم پيوسته به روش حجم محدود
مطالعه رفتار استاتيكي و ديناميكي نمونه اي از پل هاي قوسي فولادي با مقطع جعبه اي و عرشه بالاگذر
تحليل غيرخطي استاتيكي چرخه اي بهبود يافته براي تخمين نياز لرزه اي قاب هاي بتني
مطالعه پارامتريك عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي مسلح به مهاربندهاي كمانش ناپذير با استفاده از تحليل پوش آور تطبيقي
به كارگيري المان هاي كاربردي در تحليل غيرخطي سازه ها
تحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي با استفاده از شاخص شدت تركيب بهينه پاسخ هاي طيفي
آناليزو بررسي رفتار ديوار برشي فولادي مدلسازي شده به روش هاي نواري و غشاي ارتوتروپ
معرفي المان مثلثي چهارگره اي در اجزاء محدود
مقايسه رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي با اتصالات RBS و اتصالات پيچي با صفحه انتهايي با استفاده از روش NSP
كاربرد تكنيك بهينه سازي تك هدفه به منظور پايش سلامت در سازه ها
عيب يابي سازه ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
شكست ناشي از خستگي آرماتور در ستون هاي بتن آرمه تحت بارگذاري لرزه اي
تشخيص خسارت در سازه ها با استفاده از اطلاعات ديناميكي و ارتعاشات
بررسي تحليلي اثر تير ضعيف بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربند همگراي هشتي شكل
The Effect of Vertical Ground Motion on Repairable Steel Rocking Buildings with Dampers at Foundation Level
Reliability-based design of steel beams
Progressive Collapse Assessment of Seismically Designed Steel Frame Buildings
A Resistant-Based Comparative Study between Iranian Concrete Design Code and Some Worldwide Ones
Evaluation of Current Models for Strength of Bond between NSM FRP and Concrete
بررسي تاثير پارامترهاي طول و فاصله شمع ها برروي رفتار گروه شمع تحت بارهاي قائم
طراحي بهينه سدهاي وزني براساس قابليت اعتماد
بررسي عوامل مؤثر بر نشست پي هاي سطحي تحت بار ديناميكي به روش اتلاف انرژي
Seismic Response Analysis of Steel Moment Resisting Frame Buildings on Shallow Flexible Foundations
اثرات اندركنش خاك – سازه در پاسخ لرزهاي سيستم هاي دوگانه فولادي كوتاه
مقايسه نسبت طيف ميانگين همپايه سازي شده به روش PGA با طيف هدف در زمين هاي مختلف براي زلزله هاي نزديك و دور از گسل
بررسي اثر انفجار بر روي برج خنك كننده
بررسي اثرات بار باد بر گنبدهاي فضاكار
پاسخ ديناميكي سد بتني وزني تحت اثر بارهاي انفجاري
SEISMIC BEHAVIOR AND REDUCTION FACTOR OF TALL BUILDINGS WITH TRANSITION STORY
FRAME LINE QUANTITY EFFECTS ON REDUCTION FACTOR OF OUTRIGGER BRACED STRUCTURES
بررسي عملكرد گنبدهاي فضايي دولايه در برابر خرابي پيشرونده تحت شرايط بارگذاري و تكيه گاهي خاص
مقايسه ضريب فشار (Cp) بين نتايج آزمايشگاهي و آيين نامه چليك ها
بررسي رفتار ارتعاش ديناميكي عرشه پل هاي نوين شبكه اي دو لايه مختلط در مقايسه با پل هاي تير ورق مختلط در دهانه هاي كوتاه تا متوسط
در نظر گرفتن هزينه چرخه عمر در طراحي بهينه قاب هاي خمشي فولادي براساس عملكرد
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي با رويكرد مديريت بحران مطالعه موردي: حوزه پيرامون چهارراه احمدي شهر كرمان
Seismic Behavior of Buried Pipe Line of Water Conveyance Affected by Earthquake
ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي در استان لرستان، شهر بروجرد (بخش دوم)
بررسي نسبت خسارت متوسط MDR در زلزله طرح استاندارد 2800 به روش HAZARD براي كليه حوزه هاي شهر قزوين
بررسي اندركنش شريانهاي حياتي و عملكرد آنها در زمين لرزه هاي شهري
آناليز تثبيت تونل سنگ شكن معدن مس سرچشمه
ارزيابي سيستم هاي سازه اي لوله اي متفاوت در ساختمان هاي بلند تحت بارگذاري باد و شبه ديناميكي زلزله: مطالعه ي مورد
Optimal Analysis of Structures
Organic Tools for Concrete Shells and Urban Space Structures
Design of pile foundations in seismically liquefiable areas: Theory and Codes of Practice
Examine structurally and functionally different projects built in earthquake zones of Turkey
Idea for Spatial Structures Inspired by Nature
Interior Search Algorithm for Structural Design Optimization
New Directions in Earthquake Resisting Structures
Improving Design through Logical Thinking and a New Graphic Language
Earthquake Resistant Spatial Structures
Dynamic Instability Characteristics For Indirect Snapping of Shell-Like Structures
Structures under controlled motion
A Cultural History of the Study of Earthquakes, With an Outlook to Architecture and Space Structures
Spatial Structures in Architecture: Bridging the gap between art and science
Structural health monitoring for maintenance management of deteriorating structures: Current practice and state of the art
Some Structural Systems Proposed for Tall Buildings Located in Earthquake Areas
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندهاي هم محور با استفاده از روش هاي مختلف تحليل سازه ها
بررسي رفتار استاتيكي سيكلي پانل هاي برشي فولادي موج دار با حالات مختلف موج سينوسي، مثلثي و ذوزنقه اي
تاثير پارامترهاي غيرخطي جداگر لرزه اي الاستومري بر عملكرد ديناميكي سازه جداسازي شده
بررسي اثر ميانقاب آجري در كنترل تخريب پيشرونده ساختمانهاي قاب خمشي فولادي
Seismic Performance Evaluation of Steel Moment Resisting Frames Equipped with Tuned Liquid Damper
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم استراتژي هاي تكاملي
بررسي عددي ديوار هاي برشي كامپوزيتي (فولادي– بتني) همراه با پروفيل هاي فولادي مرزي
مقايسه و بررسي تخريب پيشرونده در سازههاي قاب خمشي متوسط فولادي طراحيشده به روش ASD و LRFD
تحليل مودال پوش آور سازه ها با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
مقايسه عملكرد قاب فولاد سبك (LSF) و قاب داراي مهاربندهاي EBF
اثر مؤلفه قائم زلزله بر رفتار لرزه اي پل هاي قوسي
ارزيابي نياز لرزه اي ستون ها در قاب هاي مهاربند همگراي ويژه فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي
Seismic response modification factor for moment resisting frames retrofitted by weakening beam
بررسي رفتار قاب هاي خمشي هوشمند بتني با آلياژ حافظه دار شكلي(SMA) در مقطع تير
تعيين ضريب رفتار قاب خمشي هوشمند بتني با آلياژ SMA در مقطع تير با سطح شكل پذيري متوسط
شناسايي ترك در تيرها با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تكامل تفاضلي
Numerical Evaluation of Seismic and Hysteretic Behavior of High Strength Concrete Columns
موقعيت يابي و كيفيت سنجي خسارت در سازه ها بر اساس روش بهينه سازي چند هدفه
Evaluation of wall steel thickness effects on bottom uplifting of aboveground cylindrical steel tanks under earthquake
Improved Colliding Bodies Optimization for Design of Truss Structures
Wind pressure field over a typical dome modeling
An investigation of the steel type and hoop stress relations on aboveground cylindrical steel tanks under earthquake
Study of wall thickness interaction with fluid wave height on aboveground cylindrical steel tanks under earthquake
تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي با توجه به اثرات حوزه نزديك براي شهر بجنورد
Seismic Vulnerability Evaluation of a Part of Water Distribution Network in District Number 22 of Tehran Metropolis

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید