دانلود مقالات همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی واجتماعی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مازندران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۲۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

بررسي نقش و اثر مناطق آزاد بر مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي نمونه موردي: منطقه ي آزاد تجاري صنعتي انزلي
مطالعه تحولات ساختار جمعيتي شهر ساري طي سالهاي 90-1335
همگرايي كاركردي شهري روستايي رويكردي بنيادي و جامع در توسعه پايدار فضايي
تاثيرات زيست محيطي سكونتگاه هاي غيررسمي بر ساختار شهر بابلسر (مطالعه موردي محله بي بي سرروزه)
برنامه ريزي شهر فشرده با تاكيد بر عدالت اجتماعي (نمونه موردي بابل)
نقش مهاجرت ها در تبديل روستا شهرها به شهر هاي كوچك مورد: شهر نكا در استان مازندران
بررسي اثرات گردشگري ساحلي در تغيير كاربري اراضي ساحل (مطالعه موردي: بابلسر )
ضرورت باز تعريف استفاده از اراضي ساحلي شمال كشور جهت نيل به توسعه پايدار
تحليل سازمان فضايي سكونتگاه هاي شهري استان مازندران طي سال هاي 1385-1355
كاربرد مدل هاف (Huff) براي تعيين حوزه نفوذ شهرهاي ايران (مطالعه موردي: بابلسر)
برنامه ريزي راهبردي كمي به منظور توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهر ساري)
بررسي نقش اقتصادي اجتماعي شهرهاي كوچك در توسعه روستاهاي پيراموني
تحليل و بررسي ساختار فضايي جمعيت شهري در استان هاي حوزه درياي خزر 1390
بررسي تطبيقي محلات ساحلي در ميزان دستيابي به پايداري فضايي ( مورد مطالعه: شهر بابلسر)
سنجش و ارزيابي الگوي گسترش فيزيكي آزادشهر
تحليل ديدگاه جامعه بومي و كارشناسان در ارتباط با توسعه اكوتوريسم پايدار (مطالعه موردي: شهرستان رامسر)
ارزيابي تناسب اكولوژيكي توسعه شهري (مطالعه موردي: تنكابن)
تحليل و سطح بندي شهرستان هاي استان مازندران بر اساس شاخص هاي توسعه با استفاده از تكنيك تحليل عاملي
سنجش كالبدي فرم شهر بر اساس تراكم (مورد مطالعه شهر آمل)
بررسي و طبقه بندي عوامل پايداري اكولوژيكي شهرهاي ساحلي شمال كشور با تاكيد بر رويكرد مديريت يكپارچه ساحلي (مطالعه موردي: بابلسر)
بررسي و شناخت تاثيرات اجتماعي فضاي سبزشهري (پارك) در توسعه ي پايدار شهر (مطالعه ي موردي: شهر دابودشت)
نقش شبكه شهري در توسعه منطقه اي ( نمونه موردي: استان مازندران)
بررسي چالش هاي فراروي توسعه گردشگري سلامت در منطقه لاريجان آمل
نقش متغيرهاي محيطي در شكل گيري ، توسعه و تخريب مجموعه شهري فرح آباد ساري در عصر صفوي
بررسي نقش مناطق آزاد تجاري صنعتي در توسعه پايدار فضايي شهرهاي ساحلي درياي خزر (مورد: منطقه آزاد تجاري- صنعتي بندر انزلي)
تحليلي بر رابطه ميان انتشار آلاينده هاي هوا و ساختار فضايي شهرها
تحليل جامعه شناختي وضعيت شيلات درياي خزر با رويكرد توسعه ي پايدار
رابطه كردشگري با تغيير كاربري اراضي كشاورزي (مورد مطالعه تفرجگاه ساحلي فرح آباد ساري)
پيامدهاي گردشگري خانه هاي دوم بر نواحي مقصد (مطالعه موردي: روستاي كوهستاني نوا، آمل)
تحليل تطبيقي منابع گردشگري روستاهاي هدف گردشگري استان مازندران (مطالعه موردي: روستاهاي جلگه اي و كوهستاني)
سنجش ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي توسعه پايدار گردشگري در نواحي ساحلي (مطالعه موردي : روستاهاي دهستان كلارستاق غربي از شهرستان چالوس)
نقش گردشگري درتوسعه پايدار شهري و روستايي فريدونكنار
تحليل تطبيقي كيفيت زندگي در روستاهاي مقصد گردشگري (روستاهايي اوجيآباد و نوا: شهرستان آمل)
تحليل امواج گرمايي شمال ايران و تاثير آن بر گردشگري
بررسي اقليمي جذب گردشگر با استفاده از شاخص CIT (نمونه موردي: شهر آمل)
بررسي آسايش اقليمي در شهر نوشهر و سياه بيشه استان مازندران با استفاده از چند شاخص زيست اقليمي
بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري سالانه شهرستان رامسربراساس روش TCI
مكانيابي مناطق مستعد جهت كوهنوردي با استفاده از تابش خورشيد (مطالعه موردي :حوضه چلاو آمل)
بررسي تغييرات شرايط آسايشي گردشگري بابلسر طي 50 سال آينده (سال 2060)
بررسي تغييرات اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از مدل Lars-WG
بررسي شاخص آسايش اقليمي مناطق معتدل و مرطوب با شاخص اوانز (مطالعه موردي: شهر آمل)
تحليل طيفي بادهاي حدي در سواحل جنوبي درياي خزر
تحليل اثرات نئوتكتونيك بر مخروط افكنه هاي كوچك، استان مازندران، نوشهر
تحليل الگوي فضايي هيدروژئوشيميايي آب زيرزميني در استان مازندران
نوسانات سطح آب درياي خزر در دوره ي ثبت ابزاري ازسال 1837 تا 2014 ميلادي
ارزيابي وضعيت تكتونيك فعال در بالادست حوضه آبريز چالوس
طبقه بندي سواحل به روش شپارد با رويكرد توسعه پايدار
ويژگي هاي امواج و نحوه تاثير آن بر خطوط ساحلي درياي خزر (محدوده دلتاي قديم و جديد سفيدرود)
بررسي تاثير انواع كاربري اراضي در ميزان ناپايداري مسير رودخانه چهل چاي نرماب
ارزيابي عوامل موثر در فرسايش آبراهه اي حوضه ي رود نور
تهيه نقشه حساسيت وقوع لند اسلايد با استفاده از مدل هاي نسبت فراواني و فازي گاما در خزر جنوبي، جاده ساري-كياسر
پيامدهاي زيست محيطي گردشگري خانه هاي دوم در روستاهاي ساحلي نوشهر ( مورد: روستاي وازيوار و سياه رود)
تعهدات دولتهاي ساحلي درحفاظت از محيط زيست درياي مازندران در پرتو حقوق بين الملل توسعه پايدار
اولويت بندي مخاطرات زيست محيطي استان گيلان با توجه به شاخص هاي ريسك خطر و استفاده ازروش هاي تصميم گيري چند معياره
بررسي تغييرات خط ساحلي مبتني بر داده هاي سنجش از دور در بخش مركزي خزر جنوبي
بهره گيري از عامل «ميدان شعوري» در افزايش جاذبه ي مقصد (مطالعه ي موردي: سواحل بابلسر)
بررسي تأثير عامل نگرش و دانش تصميم گيران بر تغيير به رويكرد برنامه ريزي استراتژيك شهري
نقش گردشگري خانه هاي دوم در تغييرات اقتصادي و زيست محيطي روستاهاي منطقه چلاو شهرستان آمل
ميزان آسيب پذيري محلات شهر بابلسر در برابر مخاطرات طبيعي با تاكيد بر زمين لرزه
تاثير تغييرات ارتفاعي مثبت تراز سطح درياي خزر در گستره ساحل جنوبي (محدوده جلگه ساحلي حوض ههاي هراز و بابل رود)
پهنه بندي مخاطرات طبيعي و زيست محيطي بر بستر كاركردها و الگوهاي ارتباطي نظام سكونت گاهي (نمونه موردي: شهرستان بابلسر)
اثرات زيست محيطي گردشگري ساحلي درياي خزر و توسعه پايدارآن
آشنايي با اصول و الزامات پدافند غيرعامل شهري (قبل از تهاجم)
تاثير گردشگري بر توسعه ي كيفيت زندگي مردم ساكن سواحل بندرگز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید