مشاهده مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت پندار اندیش رهپو با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر دبی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۱۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۷۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي دراقتصاد ايران
نقش تجارت الكترونيك 1 در اقتصاد جهاني با نگاهي به ايران
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و توسعه فردي منابع انساني بر نوآوري كاركنان (مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل)
مروري بر تحولات دولت الكترونيك در ايران
تاثير بيش اعتمادي مديريت بر اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كيفيت خدمات درماني از ديدگاه بيماران
بررسي رابطه بين شايستگي مديران و كاركنان و اثربخشي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
بررسي ارتباط بين ساختار مالكيت با مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اقتصاد مقاومتي در بهره وري كاركنان آموزش و پرورش شيراز در سال تحصيلي1393-1394
بررسي نقش استقرار سيستمهاي تصميم يار در بهبود كيفيت تصميمگيري مديران بانك كشاورزي
Check External knowledge acquisition in knowledge management
Analytical measurements of the supply chain
بررسي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش بانكداري الكترونيك دربين مشتريان مطالعه موردي :بانك صادرات بابلسر
بررسي عوامل مؤثر بر اخلاق پژوهانه بهبوديافته به منظور ارائه يك مدل مناسب
تاثير سكوت سازماني بر هويت سازماني از ديدگاه كاركنان دانشگاه سيستان وبلوچستان
گونهشناسي استعدادها در سازمانهاي فرهنگي
نقش فرهنگ در مديريت استراتژيك
بررسي تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر انگيزه هاي كاركنان سازمان ها
اخلاق حرفهاي در سازمان
بررسي رابطه اعتماد با رفتارحرفه اي در معلمان
بررسي تاثير شفافيت اهداف سازماني بر عملكرد سرپرستان مطالعه موردي سازمان امور آب استان ايلام
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي
ارائه مدلي جهت رتبه بندي بانك ها با رويكردBSC و تكنيك فرايند تحليل شبكه ايANP بررسي موردي: شعب بانك ملت
بررسي موانع پذيرش كامل استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS ازسوي سازمان امور مالياتي و ارائه راهكارهاي لازم
بررسي نقش بيمههاي اعتباري ناشي از عدم توانايي پرداخت در مديريت ريسك اعتباري بانك ها – مورد مطالعه شعب بانك ملت استان اصفهان
تاثير نقد شوندگي سهام بر فعاليت هاي تجاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس ايران
Studying factors affecting on satisfaction of electronic learning (case study: Iran university population)
تبيين رابطه مديريت دانش و توانمندسازي با بهره وري كاركنان
بررسي تأثير اعتماد مشتريان به تجارت الكترونيك بر خريد اينترنتي خدمات بيمه (مورد مطالعه: شعب منتخب بيمه ايران در استان مازندران)
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي وحاكميت شركتي درشركت هاي خانوادگي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
امكان سنجي بكارگيري مربي گري در فعاليت هاي آموزش و بهسازي منابع انساني مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط كريم
بررسي مزايا ومعايب حاصل از بكارگيري مربي گري Coaching در فعاليت هاي آموزش و بهسازي منابع انساني مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط كريم
بررسي رابطه بين هموارسازي سود با بازده غيرعادي سهام و اندازه شركت- مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي علل دين گريزي در بين جوانان و تاثير ان بر سلامت عمومي
ارزيابي اثرات تحقيق و توسعه و شاغلان فني بر صادرات در بخش صنعت ايران (رهيافت دادههاي تابلويي پويا)
دستيابي به عملكرد برتر در سازمان هاي كوچك و متوسط : نقش فراگير قابليت هاي نوآوري و بازاريابي
بررسي عوامل موثر برساخت مديريتي زن در خانواده هاي شيرازي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي
تاثير سيرت نيكو مديران بر استرس شغلي كارمندان تامين اجتماعي استان اصفهان
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در صنعت برق (مطالعه موردي: شركت توزيع برق استان گلستان)
بررسي تأثير چرخش حسابرس و شك گرايي حرفه ي حسابرس بر كيفيت حسابرسي
بررسي رابطه بين نام و نشان تجاري محصول و اعتماد مشتريان خارجي به صادركنندگان از ديدگاه پيله وران(مورد مطالعه پيله وران فعال استان كردستان)
طراحي مدل پيشبيني ورشكستگي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري با ارائه نمونهاي براي صنعت بانكداري
بررسي آثار پياده سازي بازاريابي سبز ظروف يك بار مصرف گياهي،مورد مطالعه شركت شركت دنياي سبز قومس
تدوين چارچوب پيشنهادي در سياستگذاري بازاريابي با استفاده از تبيين جايگاه هوش تجاري
مديريت شهري براي تعاملات اجتماعي سالمندان در شهر با رويكرد آسايش-آرامش
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين با فراموشي سازماني هدفمند و يادگيري سازماني
بررسي تاثير سيستم پشتيباني تصميم گيري بر توانمند سازي كاركنان
نقش انگيزش مصرف ورزش در ايجاد شناخت تيم در تماشاگران ليگ برتر فوتبال ايران
بررسي صرفه هاي ناشي از مقياس و ضريب اقتصادي پايانه نفتي خارگ
مديريت تعارض جنسيتي در دانشگاهها از منظر اسلام
بررسي رابطه هوش رقابتي با كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در شعب بانك ملي شهرستان زاهدان
Assessment of customer satisfaction and service quality in service organizations with using the Delta Model (Case Study of private and public hospitals in Iran)
بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انسانيبر جهت گيري استراتژيك و عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت ملي حفاري ايران- شعبه كيش)
باغ-رستوران زبان و فرهنگ عربي
بررسي تأثير هوش سازماني و چابكي سازماني بر عملكرد سازماني كاركنان ديوان محاسبات كشور
تعيين ريسك اعتباري با امتيازدهي
اخلاق در تجارت
بررسي رابطه دولت الكترونيك و فساد اداري (مطالعه موردي : استانداري هرمزگان )
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري، توانمندسازي روانشناختي و بهرهوري منابع انساني (مطالعه موردي كارخانه كارا بتن شهرستان مريوان)
تعالي اخلاق سازماني در نظام هاي آموزشي
روند افزايش ماليات در ايران براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي غرب
تاثير انواع بندهاي شرط گزارش حسابرس بر نقدشوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بين توزيع سود و پايداري سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي صنعت خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي ميزان رابطه بين توزيع مويرگي و كارائي كانال توزيع و پخش (مطالعه موردي كارخانه مواد لبني پرشنگ)
پولشويي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بربهره وري كاركنان شهرداري شهرستان نطنزبا استفاده از روش تاپسيس
Review of the relationship between capital structures, cash flows and the value of the company in accepted companies on the stock exchange in Tehran.
نقش سرمايههاي فكري در ظهوركارآفريني و فعاليتهاي دانش بنياندانشگاهي و روشهاي اندازه گيري آن
نقش توانمندسازي منابع انساني در فرآيند تاثيرگذاري IT بر كاهش بوروكراسي منفي ( حوزه مشكلات سازماني)بر اساس الگوي مانيرو _مورد مطالعه سازمانهاي دولتي استان اصفهان
مديريت ريسك و ارتباط آن با مديريت استراتژيك منابع انساني
تاثير ارزش شركت بر سياست هاي تامين مالي شركت ها
بررسي رابطه بين ويژگي هاي هيئت مديره با سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس
بررسي تاثير كيفيت CRM بر وفاداري مخاطبين رشته هاي ورزشي المپيكي
بررسي تأثير مديريت استراتژيك بر تجارت الكترونيك
A Fuzzy Profit Performance Measurement System Based on TOC Concepts
بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي در بهر ه وري منابع انساني
بررسي تعادل بيمه بدنه در ايران با رويكرد عرضه و تقاضا
تدوين شاخص هاي مناسب براي تعيين ساختار شركت هاي هولدينگ
انگيزش در كاركنان
بررسي ارتباط بين ريسك با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش هوش تجاري بر بهره وري صنعت بانكداري ايران
سرمايه انساني و تأثير آن بر ترك خدمت كاركنان
تدوين الگوي علي ادراك دانش آموزان ازاقتصادمقاومتي وگفتمان سازي،ارزشيابي شناختي واستفاده ازكالاي توليد داخلي
رتبه بندي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان خوزستان در بخش ارتباطات
تاثير ايجاد بازار رهن ثانويه براي ارزيابي مالي بانك ها با استفاده از مدل بازاررهن مسكن درايران
دارايي هاي نامشهود، ارزش هاي پنهان و پيدا
نو آوري و سود با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي
رابطه معنويت با تعادل كار
تبيين مولفه هاي نظام ارزيابي پاسخ گويي اجتماعي سازماني در بخش دولتي ايران
بررسي سناريوهاي آينده گذار مفهومي مديريت شهري به حكمراني شهري پايدار
ارائه چارچوب و مدلي براي ارزيابي عملكردپرسنل مراكز تماس در يك شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي
بررسي نقش اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر سرمايه گذاري (مطالعه موردي ايران)
بررسي عملكرد مالي در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي
راهكارهاي مديريت ريسك در بيمه هاي اتكايي
ارزيابي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري همراه با تأكيد بر مدل توسعه يافته پذيرش فناوري(مورد مطالعه: بانك ملي استان گيلان)
بررسي بازاريابي سبز و نقش آن در نگرش و قصد خريد مصرف كنندگان به محصولات دوستدار محيط زيست
اقتصاد ديجيتالي و تجارت الكترونيك در ايران
بررسي اثرات شيو هاي تبليغات بازرگاني بر جذب منابع بانكي
بررسي رابطه ابعاد جذابيت وظيفه اي بر رضايت شغلي كاركنان مطالعه موردي: يكي از سازمانهاي دولتي
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي
آينده نگري مديريتي هتلداري سبز در مناطق بومي
مديريت بازاريابي هتلهاي سبز
بررسي ابعاد درگيري برند مشتري در شبكه اجتماعي آنلاين طي سالهاي 2012 تا 2015
آيا بين اطلاع از چرخه عمر شركت و درآمد مشمول ماليات و پايداري سود رابطه وجود دارد؟
بررسي تأثير ساختار داراييها، ريسك تجاري و سودآوري توأم با نوسانات اقتصادي بر عملكرد مالي شركتها
EFQM Excellence Model as a TQM framework relative to the MBNQA Model
شناسايي مشتريان كليدي يك شركت بيمه به منظور تدوين راهبردهاي بازاريابي وتوسعه بازار
Presenting a conceptual model of branding using multi-criteria decision making method LINMAP to prioritize the consumption value affecting on the customer relationship management for fashion based communication goods
ماليات بر فرآورده هاي نفت و گاز در جهان
نقش قرارداد اختيار معامله سهام و قراردادهاي بيمه اي دركاهش ريسك حاصل ازخريدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
اقتصاد توسعه(مطالعه موردي :اقتصاد ايران)
بررسي تأثير مهم ترين شاخص هاي كسب و كار بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميان كشورهاي گروه D8
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي و انتخاب استراتژي مناسب با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي : واحد هاي صنعتي)
اولويتبندي بازارهاي پولي و مالي ايران به منظور كاهش تورم ناشي از حجم بالاي نقدينگي و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با استفاده فرآيند تحليل شبكهاي فازي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید