امکان دریافت مقالات همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۳۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها

استفاده از تكنيك PHA در كتابخانه ها
مقايسه وضعيت امنيت اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي استان گيلان ومازندران بر اساس استانداردISO/IEC 27002
بررسي ميزان بكارگيري اصول مديريت بحران بر اساس استانداردهاي ارگونومي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
حفاظت اطلاعات در نرمافزارهاي كتابخانهاي
حفاظت و ايمني كتابخانه كودكان و نوجوانان
ارزيابي دروني وضعيت ايمني دركتابخانه با نگاهي به الگوي عملياتي مديريت بحران درآرشيو (مورد مطالعه سازمان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي)
امنيت ساختمان كتابخانه
بررسي استفاده از آتوماتاي سلولي براي حفظ امنيت اسناد ديجيتالي در شبكه هاي نسل جديد
بررسي ميزان تجهيزات ايمني كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهرتهران
بررسي ارگونوميكي و آسيب هاي جسماني ناشي از محيط كار كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي مستقر در شهر تهران
بررسي ميزان آمادگي كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان زابل در برابر بحران از بعد آموزش
تجهيزات تخصصي مديريت بحران (نجات) در حوادث طبيعي كتابخانه اي ازديدگاه آتش نشاني
چگونگي حفاظت از محتواي رايانهها در زمان ارائه خدمات آنلاين در كتابخانه
راهكارهاي استراتژيك حفظ مجموعه هاي رقومي: با تأكيد بر پدافندغيرعامل
مطالعه موردي امنيت كتابخانه مركزي مجتمع آموزشي رهيار در برابر زلزله وآتشسوزي
امنيت و حفاظت الكترونيكي در كتابخانه ها با رويكردي بر بيومتريك
بررسي مديريتهاي بحران ساز و مديريتهاي ضدبحران در كتابخانه ها:مطالعه موردي كتابخانه هاي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
بررسي وضعيت ساختمان كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي شهرساري در برابر رطوبت ناشي از محيط و مقايسه آن با استانداردهاي موجود با تاكيد بر شرايط زيست محيطي و سيستم هاي ساختماني
تعيين وضعيت امنيت و ايمني فيزيكي در كتابخانه هاي عمومي استان مازندران
چالشهاي امنيت و حفاظت منابع و محتوا در كتابخانه هاي ديجيتال
رويكردي تحليلي به امنيت كتابخانه هاي موبايلي با كاربرد فناوري NFC
طراحي مهندسي شرايط حفاظت و نگهداري كتابخانه ها و مراكز ملي اسناد در مقابل عوامل نامطلوب تأثيرگذار بركتابها
مقايسه تطبيقي استانداردهاي ايمني در برابر حريق در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه زابل و علوم پزشكي زابل
امنيت منابع و تجهيزات كتابخانهاي در برابر سرقت در كتابخانه هاي پرديس دانشگاه شهيد بهشتي
امنيت اطلاعات در رايانش ابري: چالشي براي كتابخانه امروز
آموختن از ديگران: آشنائي با سه سياست بهداشت و ايمني
بررسي تحمل پذيري اشكال جهت افزايش امنيت در نرمافزارهاي كتابخانه هاي ديجيتال
تدوين برنامه راهبردي مديريت بحران در كتابخانه هاي وابسته آستان قدس رضوي
معرفي تجهيزات ايمني كتابخانه ها در مقابل آتشسوزي بر اساس استاندارد 909 NFPA
ارزيابي ايمني منابع چاپي موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري واقع در شهر تهران
بررسي بيمه آتشسوزي در كتابخانه ها و مراكز آرشيوي
بررسي وضعيت كتابخانه ها در هنگام بروز شرايط اضطراري: پيشگيري ازوقوع حادثه يا واكنش پس از وقوع (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي استان فارس)
بررسي مديريت بحران دركتابخانه هاي مؤسسات و مراكز تابعه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
شناسايي و ارزيابي ريسكفاكتورهاي كتابخانه هاي عمومي از ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید