نمایه سازی مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۴۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۰۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

حقوق بشر در غرب: نگرش به ادبيات واقعگراي آمريكاي معاصر
حقوق مالكيت فكري ناشي از اسرار تجاري
رفع موانع حقوقي بكارگيري پتانسيل جامعه مدني در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي
حمايت از مذلهاي مصرفي در حقوق مالكيت فكر ي
اعاده ي عمليات اجرائي به وضعيت قبل از اجراء
حقوق خانواده و توسعه كار آفريني در اقتصاد
نحوه انعقاد قرارداد ذخيره ابرى و ماهيت آن
بررسي حقوق كار در قانون جمهوري اسلامي ايران
نقش حقوق شهروندي در توسعه جامعه مدني ايران
تاثير شبكه هاي اجتماعي بر طلاق از ديدگاه حقوق خصوصي و ارائه مكانيسم هايي جهت كاهش اثرات مخرب آن
بررسي ازدواج موقت
بررسي نقش تعاوني ها در اشتغال زايي زنان بي سرپرست مطالعه موردي شهرستان جهرم
حمايت، مشكلات و به كارگيري زنان بي سرپرست در جامعه
عوامل تحقق عدمتمركز اداري در ساختار حقوقي دولتهاي تكساخت
دولت الكترونيك وحقوق تجارت الكترونيك
مسؤوليت مدني مامور اجرا و عوامل ناشي از توقيف اموال
بررسي و شناخت فرآيند توقيف اموال و مسئوليت هاي ناشي از آن
ضمانتاجرايطلاق اكراهي؛ بطلان يا عدم نفوذ
ماهيتحقوقياختيار رجوع زوج در طلاق رجعي؛ حق يا حكم
مجوزهاي نرم افزاري برمبناي كپي لفت و نقش آن درتوسعه اقتصادي
نگاهي به منحصر به فرد بودن زن به عنوان وارث؛ با تأسي بر قانون و فقه
استراتژي اثر تقويتي نظام حقوق مالكيت فكري بر اقتصاد مقاومتي
نسل چهارم حقوق بشر و زمينه هاي آن در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
بايسته هاي قانون گذاري پويا در نظام اسلامي
مباني حكمراني خوب از ديذگاه امام خميني (ره)
صورتبندي پيوند حقوق و تكاليف شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جايگاه آن در توسعه پايدار ايران
موانع حقوقي تحقق عدمتمركز محلي در ايران با نگاه به شوراي روستا
تررسي هاده 976 در پرتو هاده 977 قانون هدني
حق توسعه و مسووليت جهاني براي حقوقبشر
دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك
ارزيابي علل عدم كارايي و توفيق احزاب در جامعه مدني ايران
ارزيابي جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در توسعه جامعه مدني
آثار و مشكلات امنيت انساني ناشي از مهاجرت در حقوق بين الملل
انواع مهاجرت و شيوه هاي آن در حقوق بين الملل
اثر سطوح حمايت از حقوق مالكيت فكري بر انتقال فناوري و توسعه اقتصادي
بررسي حقوقي ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي
پيشگيري از نقض مالكيت فكري در اينترنت، گامي در راستاي توسعه پايدار
مباني حقوق بشر اسلامي در منع بكارگيري از سلاحهاي هستهاي
تحليل تاثير اخلاق و امنيت حقوقي در جذب سرمايه گذاري خارجي
حق حبس در عقد نكاح
بررسي حقوق تجارت الكترونيك و امضاي الكترونيك با تأكيد بر قانون الكترونيك ايران
دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك
ارزيابي و تحليل حقوقي جايگاه زنان در قانون حمايت از خانواده با رويكرد توسعه فرهنگي و خانواده پايدار
مباني فقهي تحديد مهريه در قانون حمايت خانواده مصوب 1391
بررسي عوامل ايجاد مطالبات معوق بانكهاي شهرستان پارس آباد مغان و راه كارهاي وصول آن
جايگاه ايران در سازمان جهاني تجارت
بررسي مزايا و معايب پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسي پيشگيري از وقوع جرم و تاثير امنيت اجتماعي در توسعه گردشگري با تاكيد بر حوزه جغرافياي استان كرمانشاه
نارسايي هاي موجود در نظام حقوقي حاكم بر مقررات عقد بيمه
تحقق اهداف توسعه پايدار در پرتو تدوين استانداردهاي قانوني و رفتاري متحدالشكل در مورد سرمايه گذاري شركتهاي فراملي(با تاكيد بر محيط زيست)
حقوق بشر آمريكائي از ادعا تا عمل در جهان سياست زده امروز
بررسي نهي در معاملات و تأثير آن در قراردادها
بررسي شرايط تحقق نسب مشروع در نظام حقوقي ايران
بررسي مسئوليت مدني قيم در نظام حقوقي ايران
مسئوليت مدني ناشي از تقصير حضانت
ويژگي ها و خصوصيات رأي داور در حقوق ايران
حقوق فرزندخوانده در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست سال 1931
تفاوت حقوق فرزندخوانده و فرزندان واقعي در ايران
استناددولت ها به نقض حقوق بشردرپرتورهيافتهاي حمايتي
منابع و ظرفيت هاي حقوق بشر در ايران
بررسي نقش حقوق مالكيت فكري بر نوآوري و توسعه اقتصادي
صكوك دارايي-پايه و صكوك دارايي-پشتوانه
بررسي تاثيرنظام حقوقي حاكم بربارنامه دريايي برتجارت بين الملل
بررسي علل و راهكارهاي خروج از بحران افزايش قوانين كيفري در جمهوري اسلامي ايران
مسئوليتمدنيمالكنسبتبه خساراتناشياز خرابي ساختمان معيوب نگرشي تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)
تجارت الكترونيك و مديريت حقوق مالكيت فكري با رويكرد جزائي
نگاهي نو به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به در حقوق ايران
نقش نظارتي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي اسلامي
نقش فناوري اطلاعات در توسعه صنعت بانكداري در راستاي تفكيك عقود از منظر حقوق اسلامي
جايگاه شوراي امنيت كشور ، شوراهاي فرعي شوراي تامين استان و شهرستان و ماهيت مصوبات آنان
حقوق خانواده و نقش آن در توسعه اقتصادي و سياسي
بررسي و تحليل حقوق بشرازمنظرحقوق اسلامي
بررسي وتحليل مسئوليت مدني زيست محيطي ازمنظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي
بررسي و تحليل ماهيت اقاله درفقه وحقوق جمهوري اسلامي ايران
نگرشي تحليلي بركيفر تبعيد درفقه اماميه و قوانين موضوعه
نگرشي فقهي – حقوقي برحق طلاق زوجه درصورت استنكاف يا عجز زوج ازپرداخت نفقه
بررسي جايگاه حقوق آزادي مطبوعات درنظام حقوقي ايران
تاثير مشاركت سياسي برامنيت ملي
تاثير افكار عمومي درتصميم گيري قضايي قضات درحقوق ايران و روماني
بررسي جنبه ها وكاركردهاي كيفري حقوق كاردرايران
بررسي نقش مالكيت صنعتي درتوسعه پايدار
مطالعه تطبيقي تجارت الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين الملل
ضرورت آشنايي با مفاهيم و اصول حقوق تجارت الكترونيكي در رسيدن به توسعه پايدار
ماهيت شوراهاي محلي در نظام حقوقي ايران؛ قابليت ها و فرصت هاي اين نهاد براي تمركززدايي و ارتقاي دموكراسي محلي
حقوق بشر در ايران، تنگناها و چالشها
حقوق بين الملل و توسعه سازمان هاي غير دولتي
جايگاه حكومت هاي محلي در استراتژي سازمان ها ي بين الملل
بررسي نقش مسئوليت مدني ناشي از آلودگيهاي زيستمحيطي در توسعه اقتصادي
تحليل ورشكستگي متقابل شركت و شركا در شركت هاي تجاري
تحليل اقتصادي حقوق خانواده
بررسي حقوق اساسي اقليت ها در نظام بين المللي حقوق بشر و انديشه هاي اسلامي
نقش خانواده در توسعه ي كار آفريني با رويكرد جامعه شناختي
بررسي نقش نظارتي دولت بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي-غير انتفاعي
جرايم سايبري و راهكارهاي پيشگيري از وقوع آن
نقش و عملكرد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 كشور
جايگاه شوراهاي محلي در توسعه مدني
پيامدهاي منفي اجراي علني مجازتها ازمنظر مكاتب فكري كيفري
نقش شوراها در مديريت كلان كشوري
اوصاف عام خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در كنوانسيون 1980 وين و حقوق ايران
مباني مسئوليت مدني خسارات وارده بر منابع محيط زيست
عوامل مؤثر بر اعتبار در وب سايت تجارت الكترونيكC2C
شوراهاي محلي و جايگاه آن در توسعه مدني
حقوق بشر در ايران، تنگناها و فرصتها
دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك امضاي الكترونيك و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا
بررسي آثارحقوقي تحريم بر قراردادهاي واردات داروهاي خاص در ايران
تجارت الكترونيك و مديريت حقوق مالكيت فكري
معلوم بودن موضوع وكالت
علل و ريشه هاي خانواده ستيزي در دنياي غرب از منظر حقوق بين الملل
حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي
جبران كاهش ارزش پول در بانكداري اسلامي با تعيين شاخص
حقوق مالكيت فكري و توسعه اقتصادي در ايران
بررسي علل اطاله دادرسي ناشي ازاصحاب دعوا
تراضي بر انحراف از صلاحيت ذاتي
آسيب شناسي قراردادهاي الكترونيك در جهت حمايت از مصرف كننده
دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك
تعارض قوانين در احوال شخصيه درحقوق بين الملل خصوصي
تأملي برنقش شوراي حل اختلاف و اصلاح ذاتالبين از گذشته تاكنون
عدم ممنوعيت حجاب اسلامي از منظر حقوق بينالملل اقليتها
مصونيت هيئت هاي نمايندگي دولت ها نزد سازمان هاي بين المللي
موقعيت و جايگاه قراردادهاي الكترونيكي
اسناد تجاري در حقوق تجارت
رهن اسكناس
چارچوب مطلوب قراردادهاي بالادستي نفت در نظام حقوقي ايران
نقش سازمان هاي بين الملل در توسعه و ترويج حقوق بشر
بررسي تطبيقي اثر حكم ورشكستگي نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حكم در حقوق ايران و فرانسه
قوانين تجارت الكترونيك و تاثير حقوق آن بر اقتصاد و اجراي اصل 44 قانون
مشكلات قانوني و حمايت از سرمايه فكري
حمايت از سرمايه فكري و مديريت دانش امنيتي در مهندسي سيستم هاي مشترك
حمايت از سرمايه فكري بعنوان وسيله اي براي ارزيابي عملكرد نوآوري
مذاكرات تجاري بين المللي :نوآوري ، تيم مذاكره، آمادگي
بررسي حقوق اقتصادي در راستاي جامعه خودكفا با اقتصاد مقاومتي
جايگاه حق حيات و مجازات اعدام در پرتو حقوق طبيعي و اسلامي
مقايسه تطبيقي مقررات حاكم بربارنامه دريايي درحقوق بين الملل و قوانين ايران
سوء استفاده و تجاوز از اختيارات وكيل
سياست جنايي بسه ديده مدار، جلوه اي از توسعه ي پايدار جامعه ي مدني
جايگاه تحقيقات پزشكي برروي جنين انسان درحقوق كيفري و نقش آن درتوسعه ي پايدار
حقوق بشر،بستري براي تحقق توسعه ي پايدار
ظرفيت حقوق و تكاليف مذهبي در توسعه پايدار اجتماعي و فرهنگي
بررسي مباني و موارد توقيف دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران
بيمه اجباري در آلودگي هاي زيست محيطي نفتي
قوانين و مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید