انتشار مقالات کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۵۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۰۶۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری

بررسي مدل انتخاب شهردار بصورت مستقيم در اروپا و آمريكا و ارزيابي اجراي آن در ايران
بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي و فرسوده شهري
بررسي تطبيقي تراكم ساختماني درتهران و نيويورك
مكانيابي واحدهاي خريد خاص و بلندمدت، مانند فروشگاههاي زنجيره اي
ارزيابي سرمايه اجتماعي درمناطق شهري شيراز وارائه پيشنهادهايي درراستاي بهبود آن در چارچوب وظايف شهرداري
بررسي وضعيت جرم در محله هاي شهر اهواز مورد مطالعه: محله هاي كيانپارس، گلستان، حصيرآباد
بررسي نقش تمايلات رفتاري گردشگران مقاصد گردشگري شهري، با توجه به تاثير سازه هاي بازار يابي مديريت شهري بر تمايلات رفتاري گردشگران شهر ماهان
ساماندهي و بهسازي محلات شهري با رويكرد كالبدي اجتماعي نمونه موردي محله محموديه تهران
تأثير روستاهاي اطراف بر فرايند شكل گيري و گسترش تاريخي شهر يزد
قوانين و پديده هاي جغرافيايي و توسعه پايدار شهري در قرآن
بررسي چالش هاي شكل گيري شهر خلاق شهر الكترونيك در ايران مطالعه موردي شهر اردبيل
بررسي نقش مديريت بحران در بهبود عملكرد مديريت شهري با رويكرد توسعه ي ارتباطات نوين
فضاهاي سبز شهري و تامين درآمد پايدار براي مديريت شهري از طريق آن
مقايسه مديريت شهري در ايران و كشورهاي غربي
سير تحول نظام مديريت شهري در ايران بعد از انقلاب اسلامي
نگاهي بر مديريت شهري و نحوه مشاركت مردم در ايران قبل از انقلاب اسلامي
بررسي و ارزيابي ظرفيت هاي شهر شيراز در جهت توسعه گردشگري با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي كمي مراكز فرهنگي هنري مطالعه موردي شهر بندر انزلي
شناسايي و تحليل زماني مكاني جزاير حرارتي شهر اصفهان با استفاده از داده هاي سنجنده ي ETM+
بررسي موانع توسعه پياده روي به عنوان يك مدل حمل و نقل در اصفهان در ابعاد كالبدي_فضايي بررسي نمونه موردي خيابان سپاه اصفهان
بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري شهرستان ساري با تكنيك sowt
مكانيابي پارك با روش تحليل سلسله مراتبي و تكنيك GIS نمونه موردي شهر ساري
آينده پژوهي:درآمدي بر تفكر سناريو در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
معيارهاي تاثير گذار در پاسخدهي شهرك هاي مسكوني
بررسي روش هاي درامدزايي پايدار براي شهرداري ها به منظور ارتقاي توسعه پايدار شهري
بررسي عوامل موثر بر سر زندگي فضاهاي شهري در بعدهاي مختلف طراحي شهري
تحليلي بر مديريت بازاريابي گردشگري سلامت در ايران
جايگاه و نقش نهاد فني ناظر بر ساخت در اجرايي شدن سياست هاي توسعه روستايي نمونه موردي شهرستان رشت
مهاجرت عامل حاشيه نشيني مطالعه موردي شهر املش
ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري طبق الگوي باغشهر صفوي اصفهان نمونه موردي:محله نيرو هوايي تهران
بررسي كارايي شوراي اسلامي شهر دورود و بروجرد در دوره سوم
بررسي كاركردهاي اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي فضاي سبز شهري
استفاده از روش توسعه ي كم اثر LID در مديريت رواناب هاي سطحي براي كاهش هزينه هاي شهري با تاكيد بر شهر تهران
مشهد شهر آشفته من ضوابط شهرداري و ابتذال
بررسي و ارزيابي قابليت پياده مداري مسيرهاي عابر پياده
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي مراكز حياتي در حملات موشكي نمونه موردي:شركت آب منطقه سه شهر يزد
ارائه راهبردهاي تعيين و تدقيق الگوي تردد عابرين پياده از سطح محور سواره با تاكيد بر شهر تهران
تفكر شهر بدون اتومبيل بر پايه پياده مداري با استفاده از تكنيك SWOT نمونه موردي خيابان راهنمايي مشهد
شناسايي عوامل هويت بخش به شهر تويسركان
بازشناسي مدل پايه طراحي شهري دوره ي صفوي بر اساس يك متن تاريخي
بررسي عملكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي جغرافيايي و مديريت شهري
مديريت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS مطالعه موردي: منطقه 3 تهران
بررسي ميزان اسيديته آب با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره مطالعه موردي يزد اردكان
تحليل شاخص هاي كالبدي فضاهاي بلند مرتبه شهري از منظر و ادراك عابر پياده نمونه موردي:خيابان ارگ مشهد ساختمان بانك ملت
بررسي آزمايشگاهي رابطه نشت_فشار در لوله هاي پلي اتيلن
تحليل نقش تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي در بهبود كيفيت آمايش مناطق روستايي
رويكرد نوين مكانيابي تاسيسات شهري و منابع انرژي از ديدگاه پدافند غير عامل
بررسي و مطالعه عوامل موثر در ساماندهي طرح هاي سالم سازي سواحل درياي مازندران مطالعه موردي شرق گيلان
مقايسه الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات و الگوريتم ژنتيك در مسائل مديريت پيامدهاي ناشي از انتشار آلودگي
Green Infrastructure: An Approach to Alleviate Urban Heat Island in Iran
بررسي جايگاه نماي ساختمان ها از ديدگاه پل ارتباطي درون و بيرون فضا در ارتقاء كيفيت ادراك و رفتار شهروندان در زندگي شهري
حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ارزيابي آن در مقررات و مديريت شهري
شناخت قابليت هاي محيطي در طراحي نمونه مورد مطالعه:محدوده بافت تاريخي در مركز شهر كرمان
بررسي و تحليل فرهنگ و هويت شهر اري ترين در انديمشك
بررسي عوامل موثر در ايجاد و افزايش حس تعلق به مكان در محله كلپا شهر همدان
Archeology architecture of Zoroaster (Case Study: Southern Iran – Qeshm Island. Xarbes Cave)
بررسي سير تحولي مفهوم خانه در معماري دو قرن اخير اصفهان
بازخواني قانون خلاء در خلق فضاهاي معنوي بررسي تطبيقي مسجد با ديگر فضاهاي عبادي
نقش حواس غير ديداري در ادراك محيط در معماري بومي شمال كشور
A comparative study of influential factors in promoting social interaction University environment Case study: of Islamic Azad University
تاثير مشاركتهاي اجتماعي در ايجاد فضاهاي امن شهري نمونه موردي بلوار آيت الله ذبيحي پشت هتل عتيق شهرستان قوچان
بررسي عوامل كالبدي ميدان نقش جهان بر مشاركت اجتماعي
نگاهي نو به كيفيت ويژگي هاي محيط از دريچه ي روانشناسي محيط:جهت ارتقاي كيفيت آموزش
نقش موزاييك آرت در تبلور هويت و منظر شهري
قرارگيري در فضاي نوستالژيك و ايجاد طرحواره هاي ذهني نمونه موردي:ميدان حسن آباد تهران
مقايسه وضعيت حريم در معماري گذشته و امروز ايران با رويكرد آپارتمان نشيني
تبيين روش مناسب جهت متبلور ساختن معماري سنتي اسلامي به لحاظ صوري
نوستالزي حس خاطره انگيزي در شكل گيري فضاي مسكوني
نقش طراحي نور روز فرايند برگزاري نماز
تحقق حق به شهر در مسكن مهر
فرايند ادراك محيط بر اساس نظريه قابليت هاي محيطي
بررسي نقش تعلقات روحي _رواني و معماري حواس در احياي هويت شهري و ارتقاي كيفي فضاهاي شهري با نگاهي به روش پديدار شناسانه يوهاني پالاسما
شهرك هاي سريع الاحداث در مديريت پدافند غير عامل تهران
The Risk Management Programing for Urban Systems
بررسي و تدوين معيارها و شاخص هاي تاب آوري مركز شهر در برابر حوادث طبيعي زلزله نمونه موردي محدوده باغ ملي كرمان
بررسي تاثير داده ها و سيستم هاي پشتيبان تصميم بر مديريت بحران ناشي از گودبرداري غير اصولي در پروژه هاي عمراني
توسعه ي فرهنگ سبز در حمايت و حفاظت از محيط زيست
الزامات عملكردي مراكز خود امداد محله در كلان شهرها مطالعه موردي محله اي از شهر تهران
خدمات شهري و مديريت مخاطرات در شهر هاي ايران
ارزيابي خسارت ساختمان از راه دور با استفاده از تكنولوژي هاي جديد
شناسايي و مديريت ريسك پروژه هاي عمراني استان لرستان و اولويت بندي اركان بوجود آورنده با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره FUZZY TOPSIS
نقش مرمت بناهاي تاريخي در صنعت گردشگري مطالعه موردي مسجد گوهرشاد
بررسي فرآيند تهيه طرح بهسازي لرزه اي آثار تاريخي
خلاقيت هاي طراحي اقليمي متناسب با بناهاي تاريخي مطالعه موردي مسجد جامع داراب
بازآفريني هسته تاريخي شهر تهران با تكيه بر الگوهاي پايدار بنيادين
مقاوم سازي سازه پل قديم شهر دزفول
بررسي مولفه هاي هويت بخش بافت هاي تاريخي نمونه مطالعاتي:بافت تاريخي شهر شيراز
بهسازي مولفه هاي ساختار فضايي بافت تاريخي شهر يزد با نگاهي به مرمت و احياء گذر تاريخي دارالشفاء
شناخت و بررسي بافت فرسوده شهري و علل و پيامدهاي وقوع آن
تحليل و بررسي نگاره هاي لطفعلي صورتگر شيرازي در شاهنامه داوري
بررسي نقش طبيعت بر فراهم سازي شهرهاي سالم
نقش گردشگري روستايي در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تكنيك swot محدوده مورد مطالعه:روستاي جامخانه
رويكرد معنا شناختي عناصر و فضاهاي شكل دهنده ي باغ ايراني
ديوار سبز راهكاري جهت نگهداشت انرژي در طراحي منظر پايدار
مقاومت فشاري و جذب آب بتن حاوي اسكوريا و الياف هاي هاي_سيليكا و پلي پروپيلن
اهميت قنات و قنات تاريخي فصبه شاهرخت مرمت و تغيير مسير آن جهت جلوگيري از هدر رفت آب
بررسي و كاربرد نمادها و نشانه ها بر اساس الگوي ملي در منظر شهري
بام سبز منظر زيباي تلفيق معماري و توسعه پايدار بر اساس سياست هاي بومشهر
بررسي شكل گيري خط آسمان در شهرهاي سنتي و معاصر
مديريت راهبردي حمل و نقل عمومي در راستاي توسعه پايدار شهري كلانشهر تهران
نقش آزادراه تبريز_زنجان در تحولات ساختاري _كاركردي سكونتگاه هاي روستايي نمونه موردي شهرستان هشترود
اثر سنجي حذف گردش به چپ مستقيم با استفاده از واگردهاي عبوري مطالعه موردي تقاطع شريعتي شهر همدان
بررسي رفتار رانندگان در تقاطع هاي چراغدار با چراغ چشمك زن سبز
بررسي تاثير رفتار هاي اشتباه رانندگان بر كاهش ايمني ترافيك مطالعه موردي منطقه ولي عصر تبريز
بهسازي روكش هاي آسفالتي مناطق شهري به روش بازيافت سرد درجا و مديريت بهينه آن توسط GIS
The Benefits of Optimization of Asphalt Pavements in the Urban Areas with In-place Recycling
بررسي تحليل و شناسايي نقاط حادثه خيز و تصادفات ناشي از آن با توجه به وضعيت جغرافيايي محورهاي مواصلاتي استان كردستان
كاهش اتلاف انرژي مرگ و مير و افزايش سلامتي در ترافيك شهر تهران در سال 1393 و تاثير متقابل آن بر سلامت فرهنگي جمعيت
امكان سنجي دست يابي به سيستم حمل و نقل پايدار با استفاده از مدل SWOT مطالعه استان تهران
بررسي نقش شبكه حمل و نقل بر توسعه و كاركرد شهرهاي استان سمنان
شناخت و تحليل فاكتورهاي اصلي عابرين پياده و كاربران غير موتوري آسيب پذير شهر تهران
Review the parameters of geometric design of roads and its influence on highway safety (Iran’s comparative analysis and case study)
ارتباط متقابل حمل و نقل _كاربري زمين و توسعه شهرها
ارزيابي استفاده از ميدان متقاطع به جاي تبادل لوزي در جهت كاهش هزينه و افزايش ايمني مطالعه امكان سنجي در تقاطع بزرگراه چمران جلال آل احمد
تاثيرات الگوهاي شبكه معابر شهري بر احتمال آسيب هاي ناشي از تصادفات دو وسيله نقليه در شهر تهران
طراحي هندسي بزرگراه ها و تاثيرات آن بر نرخ تصادفات مطالعه موردي در بزرگراهاي استان تهران
Application of Artificial Neural Networks for removing ambiguity in gravity data interpretation
تحليل نقش تخلف از سرعت مجاز در افزايش تصادفات مطالعه موردي:بزرگراههاي شهر اصفهان
كاربرد قيرهاي امولسيوني اصلاح شده در عمليات تعمير نگهداري و بهسازي رويه هاي آسفالتي
بررسي نقش شبكه دسترسي و حمل و نقل در ساختار شهرهاي كوچك با تاكيد بر مشكلات حمل و نقل و دسترسي به مركز شهر
بررسي اثرات مقدار و فواصل مختلف مواد منفجره بر تغيير مكان تير با مقطع كاهش يافته در يك قاب خمشي فولادي تحت اثر بار انفجار
تعيين دقيق ضريب رفتار R و بررسي سطح عملكرد با استفاده از آناليز پوش اور براي سيستم هاي كنترل غير فعال EPS در سازه هاي بتن آرمه نا منظم
تاثير سطوح عملكرد در رفتار لرزه اي و پارامترهاي منحني پوش اور سازه هاي فضاكار تخت دولايه
بررسي حساسيت پاسخ قابهاي خمشي بتني به متغيرهاي بار انفجار
ارائه ي ضريب رفتار سيستم هاي نوين مهاربندي مجهز به فيوز تسليم شونده YBSو قاب هاي BRB
تاثير امتداد فيبرها در لايه هاي FRP بر عملكرد سازه اي دالهاي بتن مسلح تحت بار انفجار
رفتار لرزه اي ستون هاي مشبك فولادي پرشده با بتن تحت بارهاي محوري متغير
بررسي كاهش اثرات برخورد بين سازه هاي مجاور دو سازه جداسازي شده با تكنيك جداگرهاي پايه اي
بررسي رويكردها و روش هاي آيين نامه اي طراحي در برابر خرابي پيشرونده
تحليل خطر پذيري شهر تهران با توجه به گسل هاي فعال
مقايسه روش هاي قابليت اطمينان در ارزيابي آسيب پذيري خطوط لوله شبكه گاز شهري
Investigation of Influence of Crack Propagation on Static and Dynamic Behavior of concrete dams using Extended finite element method due to water level fluctuation during earthquake
بررسي و مقايسه روش هاي ارزيابي پتانسيل روانگرايي در خاك هاي ماسه اي
بررسي راهكارهاي مقام سازي فونداسيون و مقايسه ي استفاده از ميكرو پايلها با ساير روشها
بررسي تاثير قطر و ضخامت ميراگر حلقوي بر شكل پذيري مهاربندي زانويي
استفاده از روش حالات حدي LRFD در تحليل و طراحي ديوار برشي فولادي سخت نشده با شكل پذيري ويژه
آناليز خرابي پيش رونده در پل هاي كابلي بر اساس آرايش كابل ها
تحليل خطر زلزله مستقل از زمان با استفاده از روش احتمالات زنجيره ماركوف
لاستيك با ميرايي بالا HDR براي استفاده در نسل جديد ميراگرهاي ويسكوالاستيك
بررسي عملكرد لرزه ايي پل هاي جداسازي شده با جداگر لرزه ايي لاستيكي_سربي
ارزيابي عملكرد لرزه اي و تعيين ضريب رفتار ساختمانهاي بتن مسلح بهسازي شده توسط مهاربندي خارج از مركز با پيوند تك و جفت
تجزيه و تحليل اثرات نيروي باد بر ساختمانهاي بلند
مقايسه نتايج مدلسازي يك شمع منفرد در نرم افزارهاي plaxisوopenseespl
استفاده از داده هاي آزمايشات محلي در براورد پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها
بررسي اثرات شمع و ستون سنگي در كاهش روانگرايي ساختگاه ها حين زلزله
توسعه پايدار شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
معرفي قاب با مهاربند زانويي_حلقه اي و تاثير قطر حلقه بر رفتار لرزه اي قاب
مقايسه ترك خوردگي در حالت استاتيكي و ديناميكي مخازن تحت فشار پالايشگاهي تحت اثر بارهاي ناشي از انفجار
بررسي تاثير الياف پليمري كربن بر رفتار ديوار برشي فولادي FRP
رفتار لرزه اي تكيه گاه هاي غلتكي چوبي لاهيجان در زلزله ي بزرگ گيلان
بررسي اثر درصد و نسبت ظاهري الياف فولادي بر مقاومت فشاري بتن اليافي با مواد افزودني
بررسي اثر درصد و نسبت ظاهري الياف فولادي بر مقاومت فشاري بتن پودري واكنشي RPC
بررسي گسيختگي پيشرونده بر سكوهاي ثابت فلزي دريايي مقاوم سازي شده با ميراگر شكافدار لوله اي
بررسي پاسخ لرزه اي سازه هاي بلند با ديوار برشي كوپل نا متقارن تحت زلزله هاي مختلف در شرايط مختلف ساختگاهي
بررسي تاثير شكل مقطع عرضي تونل بر پايداري لرزه اي آن در محيط نيمه بي نهايت سنگي با و بدون درزه
مدلسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با قاب هاي خمشي صلب
مروري بر روش هاي گوناگون ترميم اسكله هاي سپري
بررسي مكانيزم استهلاك انرژي در آلياژهاي شكل پذير حافظه دار
عملكرد لرزه اي اتصال قاب خمشي فولادي حاوي آلياژ حافظه دار شكلي
بررسي عددي تاثير ايجاد بازشووهاي منظم در كاهش ظرفيت باربري جانبي ديوارهاي برشي بتن مسلح
مروري بر مطالعات انجامش شده در باب مخازن ذخيره مدفون
تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي در گستره استان خوزستان و تعيين طيف هاي خطر يكنواخت بر مبناي نقشه هاي پهنه بندي خطر شتاب طيفي
بررسي ميزان تاثير روابط كاهندگي طيفي در نتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطر لرزه اي
تاثير مديريت بحران بر طراحي ساختمان هاي مقاوم در بجنورد
Optimal geometry design of single layer lamella domes using charged system search algorithm
سنتز و بكارگيري نانو الياف كربني عاملدار شده در بتن و بررسي تاثير آن بر مقامت مكانيكي بتن
بررسي عملكرد لرزه اي سازه فولادي قاب خمشي با ميانقاب بنايي
مكان يابي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوز در طراحي لرزه اي سازه هاي سه بعدي پس از تطبيق طيفي ركوردهاي زلزله
ارزيابي انواع شبكه هاي حمل و نقل منطبق بر ساختار كالبدي فضايي شهر با رويكرد توسعه پايدار
بررسي عوامل موثر بر شكل گيري سكونتگاه ها غير رسمي نمونه موردي:محله بابا جعفري باقر شهر
بررسي نقش مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه دو شهرتهران
ارزيابي تطبيقي و تحليل مدل هاي تاب آوري شهر در برابر بحران
رشد هوشمند با تاكيد بر اصل پياده مداري نمونه موردي:خيابان راهنمايي _مشهد
A critique of simulating land use changes models in developing Countries
حقوق و قوانين شهري شهرداريها و توسعه پايدار در ايران
توسعه فضاهاي سبز شهري با هدف پايداري محيط
بررسي عملكرد شهرداري ها از ديدگاه حكمروايي خوب شهري نمونه مورد مطالعه:شهر جديد فولادشهر
بررسي سير اقدامات در بافت فرسوده با رويكرد پايداري
تجديد حيات بافت داراي افت شهري شهر دزفول با كاربرد مدل دلفي
تحليل وضعيت توليد بر مبناي ارزش افزوده ي عمده فعاليت هاي اقتصادي استان مازندران براي سال هاي 1382_1390
تحليلي بر ساز و كارهاي اجتماعي_اقتصادي در مناطق حاشيه نشين مطالعه موردي محله بيمارستان انديمشك
بررسي چالش هاي پيش روي حفظ توسعه پايدار در شهرسازي نوين
بررسي نقش توسعه بازارهاي محلي در توسعه گردشگري شهر مطالعه نمونه موردي:بازار محله لشكرآباد در شهر اهواز
يكپارچه سازي دو رويكرد توسعه اقتصاد محلي و ECO2 در راستاي توسعه پايدار محله قلهك تهران
بازانديشي در توسعه پايدار شهري:به سمت يكپارچگي توسعه اجتماع محلي مطالعه موردي سلسبيل شمالي شهر تهران
شهرهاي اكولوزيك:دگرگوني شهرها به سوي سيستم هاي شهري پايدار
راهبردهاي شناخت شهر دوستدار كودك
بررسي و تحليل رابطه متقابل ابعاد توسعه محله اي پايدار و سرمايه اجتماعي در منطقه 12 تهران
نقش انرژي خورشيدي در تعيين جهت ساختمان ها با بهره گيري از نرم افزار ECOTECT Analysis
بررسي تاثير سياست هاي حفاظت از رودخانه هاي شهري با تاكيد بر پايداري اكوولوژيكي شهرها
سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از رودخانه هاي شهري در ايران و جهان
توسعه پايدار محله اي و ارائه ي راهكارهاي انگيزشي جهت عملي كردن آن
بازيابي مدل هويت مكان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف ان با استفاده از اصول پايداري
شهرهاي پايدار و جامعه كاربرد فرايندهاي بهينه سازي طرح پارامتري شهري براي آب و هواي گرم مطالعه موردي ايالات متحده عربي
ديدگاه مجاز شهري و پيشگيري از جرم يا جنايت از طريق طراحي زيست محيطي شهر بريتانيا
بررسي معيارهاي دستيابي به هويت در محله پايدار
كنترل آبشستگي موضوعي پايه پل با سنگچين و فيلتر تحتاني در گروه پايه هاي استوانه اي
مقايسه فني_اقتصادي روسازي هاي بتني اليافي فولادي و پلي اتيلن
بررسي ظرفيت باربري پي نواري سطحي بر خاك هاي دانه اي مسلح شده در مجاورت گودبرداري
احداث ديوار ديافراگمي با استفاده از دستگاه گرب و آب بند نمودن درز اجرايي با استفاده از روش CWS در متروي اهواز
بررسي تاثير حفره هاي زير زميني بر ظرفيت باربري پي هاي نواري مجاور مروري بر پيشينه موضوع
TECHNICAL AND MANAGEMENT EVALUATION OF BUILDING MATERIALS RESIDUE IN MANUFACTURING AND SUPPLYING RECYCLED CONCRETE OF CONSTRUCTION PROJECTS
آناليز عددي ظرفيت باربري ستون دانه اي روكش شده در خاك هاي متخلخل و سست
تاثير خاكهاي مختلف در محاسبه ظرفيت باربري پي هاي سطحي در حضور لايه سنگ بستر مايل
تعيين ضرايب ظرفيت باربري Ny.Nq.Nc يك پي سطحي در حضور سنگ بستر مايل با بكارگيري از الگوريتم ژنتيك
Deliberation on Pullout Behavior of Reinforcement Due to Variation of Water Content of Soil
پيش تنيدگي:سيستمي برتر در صنعت ساختمان
ارائه نموگرام هايي براي محاسبه ي ضريب اطمينان بر طبق هندسه سدهاي خاكي با ارتفاع كمتر از ده متر
بررسي اثر ميكرو سيليس بر خواص مقاومتي و دوام بتن معمولي حاوي سنگدانه بازيافتي
بررسي خواص مقاومتي و دوام بتن بازيافتي ساخته شده از خرده بتن هاي ضايعاتي
سطح ايمني فونداسيون هاي ماشين آلات لرزشي طراحي شده با ACI براي كارگران اطراف آن
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك حاوي ليكا به همراه پوزولان متاكائولين بر اثر استفاده از الياف پلي پروپيلن و فولادي
ارزيابي اثر جايگزيني خرده شيشه به جاي سبكدانه ليكادر بتن سبك حاوي متاكائولين
ارزيابي استفاده از خرده لاستيك هاي فرسوده بر خواص مقاومتي بتن هاي معمولي
ارزيابي نقش الياف نايلون بر خواص مقاومتي و دوام ملات به همراه پوزولان ميكروسيليس
روش هاي جلوگيري از بروز ترك و ترميم آن در پوشش كانال هاي بتني مطالعه موردي:ترك در رويه كانال شبكه آبياري و زهكشي ميمه دهلران
بررسي اثر نيروي وارده و فشار هيدرواستاتيكي امواج بر ديواره فونداسيون هاي زير آبي موج شكن هاي كيسون
استفاده از مواد ضايعاتي در افزايش مقاومت باربري خاك
بررسي رفتار خاك هاي مساله دار گچي مسلح با گريدهاي شبكه شده مربعي شكل در آزمون CBRمطالعه موردي منطقه سگزي اصفهان
ارزيابي شايستگي و انتخاب پيمانكاران به روش تصميم گيري چند معياره بر اساس مدلهاي TOPSISوSAW مطالعه موردي:پروژه شن ريزي جاده دسترسي مسير خط لوله نفت 10اينچ كرمانشاه به سنندج
شناسايي و مديريت ريسك پروژه شن ريزي جاده دسترسي به مسير خوط لوله انتقال نفت مطالعه موردي:خط لوله انتقال نفت 10 اينچ كرمانشاه به سنندج
بررسي ديناميكي ديواره گود پايدارسازي شده توسط گروه شمع در قياس با روش ميخ كوبي مطالعه موردي پروژه نرگس
شناسايي و مديريت ريسك پروژه هاي راهسازي مطالعه موردي بزرگراه خرم آباد_كوهدشت
مقايسه بين روش هاي ارزيابي كيفي راهها دستگاه هاي ژئوگيج V.S.S و دانسيته در محل با استفاده از مدل چند شاخصه TOPSIS مطالعه موردي:بزرگراه خرم آباد_كوهدشت استان لرستان
بررسي خطرات موجود در گودبرداريها و روشهاي كاهش خطرات آنها
بررسي خصوصيات ماسه مسلح شده رباط همدان با الياف پلي پروپيلن
بررسي تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي مصالح درشتدانه ستون هاي سنگي بر ظرفيت باربري و رفتار لرزه اي خاك بهسازي شده
تاثير ژئوگريد بر ظرفيت باربري ستون سنگي در بار گذاري كل سلول واحد و با نسبت ابعاد بارگذاري صفحه اي
بررسي چرخش دوراني ديوار حايل ثقلي به روش شبه ديناميكي
توسعه معماري پايدار در اقليم گرم و نيمه مرطوب و تاثير آن بر طراحي شهري مطالعه موردي شهر دزفول
تدوين راهكار مناسب جهت يكپارچه سازي قراردادهاي عمراني با شيوه عقد به صورت سر جمع
ساخت بتن با مصالح بازيافتي در راستاي توسعه پايدار
مطالعه تئوريك رفتار مكانيكي خاك هاي ريزشي با مدل Structured Cam Clay
آناليز و بهينه سازي تست هيدروليكي
تحليل اثر تنش اصلي متوسط بر پايداري شيرواني هاي خاكي و سنگي بر اساس معيار شكست مقاومت متحد
مدل هاي عامل بنيان راهكاري براي مديريت منابع آب با ديدگاه توسعه پايدار
بررسي خواص فولادهاي زنگ زن نسبت به ساير فولادهاي ساختماني
پايش دوام در بتن هاي اليافي هوشمند پرتوان در المان ها سازه هاي بتني شهري مطالعه موردي بنا هاي شهر تهران
تاثير هيدراسيون اوليه بنتونيت در فرايند اندركنش آن با آلاينده آلي با استفاده از نتايج آزمايش رسوب
ساخت ديواره ي ايستگاه ها با استفاده از ديواره ي Tempon در پروژه قطار شهري اهواز
بررسي تاثير ديناميكي بر ظرفيت باربري پي نواري واقع بر حفره زير زميني در خاك رس
تجهيز كارگاه و چيدمان تاور كرين با تمركز بر كاربرد مدلسازي اطلاعات ساختمان BIM
Review of Chemical Grouting by Various Types of Materials
استفاده از منطق فازي در ارزيابي عملكرد كاركنان به منظور دستيابي به مدل بهينه مديريت منابع انساني در راستاي تعالي سازماني
معرفي مديريت ساخت و روش تحويل در مديريت ساخت
بررسي پايداري سازه هاي گنبدي شكل تحت بار متمركز در نوك گنبد و فشار يكنواخت در سطح خارجي گنبد
زخم هاي زمين نقدي بر هنر زميني و پيشنهاد روشي جايگزين براي ارائه ي آن
مطالعه وضعيت مديريت ضايعات ساختماني شهر تهران نتايج اوليه
بررسي مفهوم هويت معماري در معماري امروز ايران
بررسي تاثير خاكستر پوسته برنج بر مقاومت فشاري ملاتهاي ساخته شده با سيمان هاي پرتلند كارخانجات شرق كشور
بهينه يابي محل بادبندها در ساختمان بتني با توجه به ميزان Uplift و با در نظر گرفتن رفتار خمشي تيرها
بررسي عملكرد سازه هاي پارچه اي با نگرشي بر معماري پايدار
بررسي جايگاه طبيعت در مسكن ايراني از گذشته تا امروز
كاربرد سيستم هاي خبره در تعيين اسكلت ساختمان هاي بلند مرتبه
بررسي عوامل ايجاد تاخير در اجراي سازه هاي فلزي صنعتي مطالعه موردي:طرح الفين هشتم
به دنبال يافتن ردپايي از هويت ايراني در معماري معاصر ايران
بررسي دبي سيلابي در زير حوضه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه
بررسي نانو سيليس بر خصوصيات تورمي تراكمي و مقاومتي خاك رس اصلاح شده با آهك
بررسي مدل انتشار هيدروكربن هاي سبك در خاك ها
پيش بيني طبقه بندي جنس خاك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
شبيه سازي دبي روزانه با استفاده از مدل بارش_رواناب IHACRES مطالعه موردي:حوزه آبخيز ساروق چاي زرينه رود
مصالح پيشرفته پايش سلامت ابنيه فني
معرفي روش عددي نوين المان محدود ذرات و توسعه ي آن در مسئله هاي اندركنش آب و سازه
بررسي نقش مديريت ساخت شهري در پايداري محيط زيست
بررسي تاثير متاكائولين بر رفتار مكانيكي خاك هاي ماسه اي تزريق شده با دوغاب سيمان
بررسي دستاوردهاي نانو در ساختمان با نگرشي بر معماري پايدار
آناليز هيدروالاستيكي صفحه شناور داراي اتصالات لولايي چند تايي تحت تاثير موج منظم
بررسي بيلان آب هاي زير زميني دشت اردبيل با استفاده از مدل MODFLOW
استفاده از GIS در بررسي بيلان آبي مطالعه موردي دشت اردبيل
Barriers and benefits of implementing Building Information Modeling (BIM) in the construction industry in Iran
بررسي و مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روش هاي آزمايش نفوذ استاندارد SPT و سرعت موج برشي SPT
سنتز و كاربرد نانو ذرات مگنتيت Fe3O4در بهبود خواص مكانيكي بتن
بررسي اثر نانو الياف پلي اتيلن ترفتالات PET بر روي مقاومت فشاري بتن
شبيه سازي روزانه جريان رودخانه با استفاده از مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-رگرسيون بردار پشتيبان GA-SVR
تاثير ژئوگريد بر نشست خاكريز واقع بر ستون هاي سيماني و آهكي موجود در لايه هاي شيبدار خاك نرم
بررسي عوامل مستقيم در بروز حوادث و آسيب هاي جسمي و روحي كارگران در محيط هاي كاري استان مازندران
بررسي اثرات مواد زائد موجود در آب شيرين كن ها روي خواص مكانيكي بتن حاوي سنگدانه هاي گرانيتي
مقايسه عملكرد TBM بين روش هاي CSMوNTH در سنگ هاي سخت تونل قمرود قطعه دوم
ارزيابي عملكرد TBM با استفاده از مدل QTBM در قطعه اول تونل قمرود
نقش دوده سيليسي در خواص بتن هاي غلتكي سدسازي با خمير سيمان متوسط تا زياد
مدلسازي سه بعدي ديوار ميخ كوبي شده:مطالعه ي موردي پروژه ي ميخ كوبي
مقايسه عملكردي رفتار ستون هاي فولادي و ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بار انفجار
بررسي بهبود عملكرد ستون هاي بتني دايره اي شكل نسبت به مربعي شكل تحت اثر انفجار
مدلسازي تغييرات خط ساحلي جزيره لارك
بررسي خطاي برش در انتگرال استوكس با كرنل اسفروئيدال استوكس و تحليل نتايج عددي با استفاده از ابعاد مختلف كلاهك كروي
مروري بر آشنايي با مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان
بررسي خواص مكانيكي و زيست محيطي بتن هاي متخلخل تراوا بعنوان روسازي بتني
بررسي فرايند تجزيه و تحليل شغل در پروژه هاي عمراني
Evaluation of Problematic Soil Bihavior In Poldokhtar City
پيش بيني پارامترهاي كيفي رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
معرفي و بررسي روش هاي قطعه بندي روسازي آسفالتي جهت مديريت و نگهداري راه
مطالعه مقاومت كششي و خمشي بتن حاوي سبكدانه در تركيب با الياف هاي_سيليكا و فولادي
مطالعه عددي مكانيسم شكست تونل در توده هاي سنگي مفصل دار
تاثير سيستم تكيه گاهي تغيير شكل ناپذير NDSS بر كاهش تغيير شكل و شعاع ناحيه پلاستيك اطراف دهانه تونل
جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و روان آبها
بررسي ناحيه الاستو پلاستيك و تنش سه محوري در تونل هاي استوانه اي
بررسي ناحيه الاستو پلاستيك در تونل هاي دايروي با اقطار مختلف با استفاده از روش هاي عددي
ارزيابي عملكرد پتوي رسي با استفاده از روش هاي عددي تكاملي مطالعه موردي سد اشنار
بررسي عملكرد شاخص هاي پالت رنگي در خوانائي و سرزندگي شهري
كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان BIM در فاز اجراي پروژه هاي ساخت
اكوپارك راهكاري مناسب براي دستيابي به توسعه پايدار شهري
بررسي عوامل موثر بر آلودگي محيط زيست
ارزيابي پارامترهاي موثر در ايجاد شهر سالم و محيط زيست باروش دلفي فازي
تخمين ضريب خاك_آب نيكل با كمك برنامه نويسي ژنتيك
مديريت كيفي شبكه هاي توزيع آب شهري به وسيله مكان يابي بهينه ايستگاه هاي كلرزني با ديدگاه چند هدفه مطالعه موردي
پلاسما:روش نوين توليد انرژي از پسماند
بررسي آلاينده هاي نوظهور در منابع آب شهري
بررسي نقش و اهميت فضاي سبز بر كيفيت زندگي مردم
استفاده از تجربيات گذشته و ديناميك سيالات محاسباتي جهت بهبود كارايي بركه هاي تثبيت فاضلاب
بررسي ارزيابي كيفيت شيميايي آب رودخانه سفيدرود در فصول مختلف سال
بررسي تطبيقي سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از رودخانه هاي شهري با تاكيد بر پايداري اكولوژيكي نمونه موردي رودخانه زاينده رود
گياهان كاهش دهنده بنزن موجود در هوا مقاله مروري
ساحلي رودخانه قره سو كرمانشاه با كاربرد مدل لوجيت پارك تفريحي ارزش برآورد
بررسي خاكهاي بخشي از فضاي سبز شهر بهارستان از نظر كاني شناسي و اثر آن بر محيط زيست شهري
امكان سنجي نصب پانلهاي فتوولتائيك در ساختمان آموزشي غير فعال در تهران
بررسي نقش آتريوم هاي امروزي در چهارچوب يك معماري پايدار
نقش مسجد در تعالي فرهنگي و اجتماعي مورد مطالعه مسجد مطلب خان خوي
تجلي مفهوم هيجان و آرامش در دوره هاي معماري ايران
نقش اقليم در معماري مسكوني مازندران_ساري نمونه موردي خانه كلبادي ساري
فضاهاي شهري خاطره انگيز و تاثير آن بر هويت مندي شهروندان نمونه موردي محور لاله زار تهران
نقش خاطره بر هويت مندي فضاهاي معماري تاثير سينما بر آن
تاثير معماري بيونيك در پيوند با فناوري هاي مهندسي سازه در عصر جديد
بازشناسي مفاهيم فناوري معماري بومي مازندران با بررسي سازه هاي سبك چوبي در مناطق شمالي كشور با رويكرد معماري پايدار
بررسي تاثير فاصله ي بين دو لايه در نماهاي دو پوسته بر عملكرد آن در اقليم هاي سرد و گرم
كاربرد سيستم هاي GIS در طراحي معماري قبل و بعد از بحران
بررسي تطبيقي گونه شناسي حياط مركزي در پايداري خانه هاي سنتي دو اقليم گرم و خشك و سرد و خشك نمونه موردي يزد و اردبيل
ارتباط بين آزمايش بازيابي الاستيك و آزمايش جاروب دامنه خطي قير
نقش ويژگي هاي منطقه اي در روز آمد كردن معماري سنتي نمونه موردي:مطالعه ي تطبيقي مسكن نوگرا و سنتي خوزستان
طراحي و استفاده مجدد از شوادان در معماري امروز با بهره گيري از انرژي زمين گرمايي نمونه موردي شهر همدان
نقش الگوها در طراحي معماري
كاشان الگوي پايدار معماري ايران
معماري بومي همساز با اقليم رامسر
پدافند غير عامل در معماري با رويكرد طراحي فضاي امن
معماري پايدار با شهركهاي امدادي
مطالعه تطبيقي تزيينات مساجد ايران و معماري قبل از اسلام
بررسي ارزش گذاري اقتصادي مسكن كلانشهر تبريز بر اساس عوامل زيست محيطي با رويكرد توسعه پايدار
اصول معماري گسترش روابط انساني در ميادين يا گره هاي اجتماعي
تاثيرات فناوري در هويت شهري
بررسي معماري زمينه گرا و تاثير آن بر شكل گيري فضاهاي مسكوني نمونه موردي شهر زواره
راهكارهاي طراحي همساز با اقليم مسكن در جيرفت با استفاده از معيار ماهاني و نمودار زيست اقليمي گيواني
راهكارهاي صرفه جويي انرژي در ارتباط مسكن با تاكيد بر سيستم هاي غير فعال خورشيدي
بررسي مولفه هاي معماري موثر بر رفتار مسكن در مجتمع هاي مسكوني نمونه موردي:مسكن مهر
كاربرد انرژي خورشيدي در شهرها و لزوم ساخت پارك هاي انرژي
معيارهاي نوين طراحي و گزينش مسكن براي سالمندان با بررسي سابقه تاريخي آن در بريتانيا
Analysis of the concept of privacy and its features in house designing (Examining the criteria related to privacy and neighborhoods in different cultures
بررسي و مقايسه معماري و هويت شهري در دوره پهلوي اول و دوم
آسايش بصري در ارتباط با مناسب سازي و زيبايي شناختي محيطي
تبيين اصول معماري پايدار در مراكز فرهنگي نمونه موردي:فرهنگستان علوم كاليفرنيا رنزو پيانو 2008 ميلادي سان فرانسيسكو آمريكا
Presenting the quantitative and qualitative architecture model in education and treatment of hyperactive children case study: Isfahan town
Less is more philosophy in Architecture with concentrate on Islamic & Iranian Art and Architecture
Movement from ecological houses to sustainable cities
بررسي چگونگي تجلي هنري سبك خراساني در معماري تاريخانه دامغان
جايگاه آشپزخانه در منازل مسكوني معاصر با رويكرد حريم خانواده
بررسي جلوه هاي حضور آب در خط الراس كوهستان نمونه موردي:پارك جمشيديه
بررسي و تحليل اهميت نشانه هاي شهري با تاكيد بر روانشناسي محيطي
بررسي نقش فن آوري نانو بر بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان از ديدگاه معماري پايدار
بررسي راهكارهاي معماري بيونيك در بافتهاي فرسوده مسكوني در راستاي كاهش پديده جزيره حرارتي نمونه موردي منطقه 11شهرداري تهران
تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
بررسي اصل محرميت در معماري مسكوني مناطق سرد و خشك ايران
بررسي نقش طراحي فضاي باز مدارس ابتدايي در يادگيري و هوش هيجاني_اجتماعي دانش آموزان
راهكارهاي طراحي سايت پلان مجتمع هاي توليد فولاد بر اساس عملكرد و حل معضلات موجود
بازشناسي مفهوم فضاي باز بسته و نيمه باز در معماري خانه هاي سنتي و معاصر
ارتقاي تعلق مكاني با تكيه بر مناسب سازي فضاهاي جمعي نمونه موردي شهرك پرديسان شهر قم
بررسي تطبيقي هويت محله هاي شهري در بافت جديد و قديم نمونه موردي محله باجك و محله سالاريه در شهر قم
مكانيابي مراكز ورزشي با استفاده از سيستم GIS مطالعه موردي:شهر نور
اثرات بام و ديواره هاي سبز بر محيط زيست
ساختمان هاي صفر انرژي مولفه ها و راه كارهاي رسيدن به آن
بررسي تاثير تحولات تكنولوژي در آسايشگاه سالمندان و نقش آن بر ايجاد حس تعلق به محيط
بررسي الگوهاي پايداري در معماري خانه هاي سنتي رشت
كاربرد نماي سبز در ساختمان
بررسي سيستم هاي گرمايشي ساختمان مسكوني از نظر مصرف انرژي
تحليل پارامترهاي موثر بر بازيافت انرژي از هواي در حال تهويه
سبك شناسي تاق هاي خميده(سغ)ايراني بر پايه فرم هندسي
پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري
بازگرداني هويت به بناها از طريق تمركز بر روي مفاهيم معماري
ساخت شيشه هاي كنترل كننده انرزي با استفاده از نانو فناوري و كاربرد آن در ساختمان هاي هوشمند
نقش فرهنگ و تاريخ معماري در توسعه شهري نمونه موردي مشهد
بررسي تاريخي ساختار كالبدي شهرهاي اسلامي همگام با فرهنگ ايران
اهميت وجود سبزينگي در فضاهاي عمومي و خصوصي مجتمع هاي مسكوني
بررسي عوامل موثر در طراحي داخلي منازل با الگوي بومي مطالعه موردي :خانه گيگاسر گيلان رشت
تحليل و ارزيابي پايداري كالبدي در شهرهاي كوچك مطالعه موردي:شهرهاي كوچك استان مازندران
طراحي مسكوني پايدار تحت تاثير همجواري كاربري هاي مسكوني و غير مسكوني بر توسعه پايدار و مصرف بهينه انرژي
حس مكان معماري الگوريتميك
رويكرد معماري پايدار در معماري نوين امروز
معيارهاي مسكن قابل استطاعت در بافت تاريخي
بررسي جايگاه و نقش تكنولوژي در همسازي سازه و فضاي معماري
بررسي توليد انرژي از پسماندهاي شهري جهت دستيابي به شهري پايدار با رويكرد اكولوژي نمونه موردي شهرستان نور
بررسي و بازشناسي روان شناسي محيطي در حيطه زيبايي شناسي معماري
الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي و نظام فضايي معماري ايران
نقش طراحي فضاي باز مدارس ابتدايي در ايجاد حس تعلق مكان و شكل گيري هويت كودكان
مركز مهارت آموزي هنر و فنون راديويي در شهرستان ساوه با رويكرد طراحي بر اساس اقليم
الگودهي رفتاري خانه هاي سنتي ايراني اسلامي تاثيرات متقابل انديشه ها و معماري
بررسي شاخص هاي پايداري در باغ ايراني
نقش فضاهاي باز در آموزش فعال دانش آموزان دختر مبتني بر نظريه بازسازي تمركز ذهني مطالعه موردي هنرستان هاي دخترانه شهر كاشان
The effect of housing density on residents (Case study of some residential complexes in Tehran)
پتانسيل سنجي با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در اصفهان
مورفولوژي بام در اقليم گرم و خشك ايران
نشانه شناسي هويتي معماري در معماري سنتي و بومي آذربايجان در دوره اسلامي
معماري همساژ با اقليم با رويكرد توسعه پايدار و بهينه سازي مصرف انرژي به دو روش ماهاني و گيوني مطالعه موردي شهر يزد
مديريت و ارزيابي پس از بهره برداري ساختمان ها
چگونگي الگوپذيري و نيروهاي سازماندهي مجموعه هاي مسكوني در بافت محله ي كلپا همدان
عناصر و اجزاي تشكيل دهنده ي فضاهاي اجتماع پذير و اجتماع گريز خوابگاه هاي دختران كوي دانشگاه تهران
بررسي تفكر اسلامي در شكل گيري عناصر مسكن سنتي فضاي زيست
انرژي در معماري با بكارگيري اصول معماري پايدار
تحليل روند تغييرات كالبدي و محتوايي مفهوم ميدان در كالبد شهرهاي ايران
امكان سنجي استفاده از انرژي باد در فراهم آوري شرايط آسايش گردشگري در منطقه ي آزاد چابهار
مقايسه تطبيقي كيفيت فضايي و حس مكان در فضاهاي تجاري سنتي و مدرن به مثابه فضاهاي پويا و هويت بخش شهري نمونه موردي:بازار سنتي و مجتمع تجاري بلور تبريز
تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
بازشناخت نقش كيفيت محيط شهري در فضاي عمومي با هويت
فرهنگ بستري براي معماري
Studying Relationship between Used Materials in Architecture and Perception of Human comfort (Case study: Old, Common and New Materials in the Architectural Signs of Yazd City)
بررسي تاثيرات محيط داخلي مطب هاي دندان پزشكي بر كاهش استرس بيماران
بررسي انطباق معماري با اقليم با رويكرد توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي ايستگاه مهرآباد)
تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار در ساختمان هاي منطقه جيرفت
بررسي تطبيقي نقش رفتارهاي اجتماعي در پنجره هاي خانه سنتي و مدرن نمونه موردي:شهر ساري
بازانديشي در كيفيت ارتباط مدرسه و شهر بر پايه تحليل اجتماع پذيري مدارس دوران اسلامي ايران
تعامل سازنده نقش سازه بر تجلي معماري
بررسي تاثير ارزش هاي ديني و اسطوره اي و سنتي در ايجاد حس تعلق در بازار اصفهان
مروري بر استفاده شبكه عصبي مصنوعي در علم ژئوتكنيك
تاثير هويتي متغيرهاي كالبدي معماري منظر در طراحي خانه ي آرامش سالمندان با توجه به معيارهاي پايداري فرهنگي
بررسي تاثير افليم بر بافت سنتي شهر اصفهان نمونه موردي خانه كدخدايي
بررسي ضرورت وجود نمايشگاه پوشاك ايراني در شهرتهران
استفاده از انرژيهاي طبيعي و حفظ محيط زيست در راستاي معماري پايدار
ارتقاي كيفيت زندگي در محيط هاي مسكوني با بهره گيري از نور و رنگ در معماري داخلي
ارزيابي كيفيت ارتباط متقابل انسان و محيط با تكيه بر اصول نشانه شناسي و مكان يابي
شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعي در طراحي كتابخانه هاي عمومي نمونه موردي:محله آخوند-شهر قزوين
بازيابي مسيرهاي پياده در معماري و شهرسازي ايران
بازشناسي مضيف و بررسي جايگاه آن در معماري قوم عرب خوزستان
بتن سبز مواد و مصالح ساختماني سازگار با محيط زيست و كارآمد
نقش مناظر در طراحي مسكن پايدار
بررسي عوامل موثر بر سرزندگي كودكان در مجتمع هاي مسكوني
بهينه سازي توليد روشنايي توسط سلول فتوولتاييك و لامپ فلورسنت در كاربري هاي مسكوني ايران توسط نرم افزار calculux
راهكارهايي براي افزايش تعاملات اجتماعي در كتابخانه در راستاي پايداري اجتماعي
ارزيابي جايگاه هويت در زيبا سازي سبك پست مدرن نمونه موردي:مجموعه تئاتر شهر تهران
تاثير آتريوم ها دهليز در شكل گيري يك معماري پايدار
مروري بر ادبيات حس مكان و تعلق
بكارگيري انرژي خورشيدي با استفاده از فناوري نانو جهت كاهش مصرف انرژي ساختمانهاي زيستي شهر پرند
تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار منطقه گرم و خشك ايران
تعيين نرخ جابجايي نقاط يك شبكه كنترل با استفاده از فيلتر كالمن
طراحي اندازه بهينه منابع تجديد پذير در ساختمان هاي با انرژي صفر
ويژگي هاي ارگانيسم هاي طبيعي و كاربرد آن ها در طراحي تكنولوژي
تحليل فضاي وحشت در سينماي هيچكاك از ديدگاه روانشناسي فضاي معماري
نگاهي گذرا به معماري مساجد عربي شمال آفريقا نمونه موردي:مساجد ساخته شده توسط دولت اغلبيان
پديده ريز گردهاي نمكي هنجاري نو پايداري معماري نمونه موردي نماهاي شمال غرب ايران
احياي بحران هويت معماري و شهري معاصر با ازشگذاري بر جايگاه بازيابي نشانه هاي بومي
معماري بزرگراه ها فراتر از عملكرد نمونه موردي بررسي:اتوبان مدرس
بررسي مصاديق معماري پايدار در معماري سنتي مساجد تبريز
احياء هويت محله گامي به سوي توسعه پايدار معماري و شهرسازي
امكان سنجي طراحي واحدهاي مسكوني پايدار با بهره گيري از فناوري هاي نوين در شهرسازي
فناوريهاي جديد گامي نو به سوي معماري پايدار
بررسي پتانسيل هاي مناطق كويري و بياباني و اكوتوريسم اطراف استان كرمان
بررسي آيين نامه LEEDو مقايسه آن با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید