مشاهده مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۱۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۸۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

رويه شناسايي واجراي اسناد خارجي در ايران (اسناد احوال شخصيه )
تعيين قانون حاكم بر اسناد تجاري از منظر سيستم تعارض قوانين
حقوق مالكيت معنوي در ايران ومقايسه آن در نظام حقوقي بين المللي
ايران وچالش ريز گردهاي درياچه اروميه درپرتو حقوق بين الملل محيط زيست
بررسي پديده اسلام هراسي وراه هاي مقابله با آن
ارزيابي اقدامات نظامي ايالات متحده آمريكا در افغانستان از منظر حقوق بين الملل
ضمان ومسوليت مدني تخريب محيط زيست از منظر قواعد فقهيه
قابليت استناد به مصونيت كيفري در رسيدگي به جرايم بين المللي در دادگاه هاي داخلي با تاكيد برراي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه جمهوري دمكراتيك كنگو عليه بلژيك
مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يكجانبه در حقوق بين الملل با تاكيد برتحريمهاي يكجانبه آمريكا عليه ايران
بررسي مفهوم نظم عمومي در جايگاه حقوق بين الملل خصوصي ونقش عمده آن در قلمرو داوري تجاري بين المللي
رويه هاي ناظر بر تعيين دادگاه صالح در دعاوي ناشي از قرار دادهاي تجاري الكترونيكي
چالش هاي حقوق ايران با حقوق بين الملل در حوزه شناسايي مالكيت فردي
مزايا ومعايب پيوستن ايران به كنوانسيون برن
زمان انتقال ضمان معاوضي در حقوق داخلي ايران وكنوانسيون وين 1980
تعيين حقوق حاكم برماهيت در داوري هاي حقوق بين الملل عمومي
تاريخچه حقوقي درياي خزر
آسيب شناسي دكترين مسئوليت حمايت ،با تاكيد بر پيدايش گروههاي تكفيري در عراق
مسئوليت بين المللي دولت ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي ايران
چالش هاي حقوق كيفري ايران در التزام به قاعده ي منع محاكمه ي مجدد
انعطاف پذيري حقوق اسلامي در داوري بين المللي
حقوق بين الملل محيط زيست از نگاه تحول يافته حقوق بشر
تاملاتي در رژيم حقوق آبها به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه
دانش آموخته فقه ومباني حقوق اسلامي وكارشناس پژوهش دانشگاه ازاد اسلامي واحد مراغه
جايگاه قاعده آمره در حقوق بين الملل وآثار آن
حمايت ار مجزوحين وبيماران ناشي از جنگ ها در حقوق بين الملل با نگاهي به حقوق ايران
ارزيابي چالش هاي حقوق بشر غرب نسبت به جمهوري اسلامي ايران
التزام دولتهاي تصويب كننده در معاهدات چند جانبه قبل از لازم اجرا شدن آن
بررسي حقوق حضانت كودكان در حقوق ايران ومقررات بين المللي
بررسي وضعيت اجراي احكام داوري خارجي وبين المللي
ايران وچالش شوراي امنيت
بررسي مباني فكري ونظري تحريم ها با تاكيد بر تحريم هاي يك جانبه
بي كيفرماني جرم تجاوز در كنفرانس كامپالا
تعارض دادگاهها وقوانين در دعاوي مربوط به شركتهاي چند مليتي
تحريم ها تهديدي بر صلح جهاني
الگوي رفتاري آمريكا در قبال ايران پس از جنگ سرد (2012-1991)
جايگاه اصل استقلال قضايي در ديوان كيفري بين المللي
چالشهاي فراروي ايران در تحقق برنامه هاي توسعه ي هزاره سوم
تاثير تحريم هاي نفتي بر مردم ايران
تروريسم زيست محيطي وضرورت جرم انگاري آن درايران با تكيه بر اسناد بين المللي
سرمايه گذاري خارجي وتاثير آن بر محيط زيست كشورهاي در حال توسعه
بررسي ماهيت برنامه حقوقي اقدام مشترك از منظر حقوق بين الملل
مشاركت شركت هاي خصوصي نظامي در مخاصمات مسلحانه ،تدبيري براي جنگ يا دستاويزي براي دولت ها
تهديدهاي سايبري عليه ايران وچالش مقابله با آن
منافع حياتي ايران در حقوق جزاي بين الملل وچالش هاي احراز آن
نقض حقوق بشر در تحريم هاي بين المللي بر صنعت هواپيمايي ايران
ژنوم انساني وميراث بشريت
تحريم به منزله مصداقي از جنايت عليه بشريت
چالش هاي فراروي ايران در استفاده از كشتي هاي با پرچم مصلحتي با تاكيد بر تحريم اقتصادي
حقوق بشر،مذهب وخشونت راهبردهاي مبارزه فعالان كشور مراكش در برابر خشونت بر عليه زنان
بررسي تابعيت مضاعف در حقوق ايران وحقوق بين الملل
از نقض قوانين تا معضلات اجرايي مالكيت معنوي
قواعد حل تعارض حاكم برقرار داد بين الملل با تكيه بر قرار دادهاي نفتي
چالش هاي ناشي از وجود ماده 968 قانون مدني ايران در مسير شكوفايي حقوقي واقتصادي
بررسي حقوق سازمانهاي آزادي بخش در عرصه حقوق بين الملل
تروريسم در پرتو كشتار فلسطينيان
تحليل حقوقي صلاحيت ها در حقوق جزاي بين الملل
حقوق بشردر مواجهه با اعمال حق وتو
استقلال محاكم كيفري بين المللي واستقرار صلح بين المللي در پرتو رويه قضايي
طرح مسئوليت بين المللي در رابطه با تحولات اخير عراق وسوريه
حقوق تطبيقي حيوانات در قوانين اسلامي وبين المللي
اديان الهي در حقوق داخلي ونقدي بر ازادي بيان حقوق بشر
تاثير آموزه هاي حقوق بشري برحقوق بين الملل بشر دوستانه
شكنجه وممنوعيت مطلق آن در معاهدات بين المللي وتعهدات دولت ها
نقض حريم هوايي ورويه هاي حقوقي بين المللي
چالش هاي ريست محيطي ناشي از كنوانسيون بين المللي CLC
چالش حقوق زنان در قانون حمايت از خانواده ( در پرتو مقررات حقوق بشري )
چالشهاي ايران در الحاق به كنوانسيون پالرمروتاثير آن بر قاچاق كودك
جرم انگاري پولشويي در آيينه اسناد بين المللي ودولت جمهوري اسلامي ايران
چالش هاي مفهومي عنوان حقوق بين الملل كيفري در ادبيات حقوقي ايران
جايگاه وكالت وكيل در نظام حقوقي بين المللي وحقوق داخلي
دادرسي عادلانه از منظر اسلام وحقوق بين الملل
حمايت كيفري از بزه ديده گان وشهود در قوانين ايران واسناد بين المللي
جايگاه حقوق بشر در اعلاميه توسعه 1986
حقوق اقليتهاي مذهبي در ايران با رويكردي بر گزارش مارس 2011 احمد شهيد
بررسي حمايت از حقوق مالكيت فكري نرم افزار در حقوق ايران وحقوق بين المللي
بررسي حقوق قرار داد گشايش اعتبار اسنادي
اصل برابري اصحاب دعوي در دادگاه هاي اداري ايران با نگرش اجمالي بر استاد بين المللي
جنايت عليه بشريت با تاكيد اقدامات آمريكا در افغانستان
حمايت از حريم خصوصي در فضاي سايبر از منظر حقوق ايران در پرتو اسناد بين المللي
اپك گازي وچالشهاي امنيتي ان براي ايران از منظر حقوق بين الملل
چالش هاي حقوق بشري ايران در گزارشات احمد شهيد ( با تاكيد بر محور زنان )
حقوق پناهندگي در شريعت اسلام وقوانين بين الملل
امكان يا امتناع حق شرط بركنوانسيون هاي حقوق بشري در نظام حقوقي ايران
بررسي تطبيقي نظام حقوقي احزاب سياسي با رويكرد به كشورهاي ايران وتركيه
نگرش اجمالي بر حقوق زندانيان جرايم امنيتي در ايران با تكيه بر آموزه هاي حقوق بين المللي بشر
بررسي جرم انگاري جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص در حقوق ايران در پرتو كنوانسيون جرايم سايبري
خدمات عام المنفعه جايگزيني ديرين در ايران براي حبس نوجوانان بزهكار وچالش هاي فراروي آن در پرتو اسناد بين المللي
تحليل تعهدات وعملكرد ايران در قبال درياچه اروميه ا ز منظر حقوق بين الملل محيط زيست
حقوق مظنونان متهمان وبزه ديدگان در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران وحقوق بين الملل در قبال خشونت عليه زنان
قواعد حل تعارض قوانين در اسناد تجاري خاص
اصول حقوقمند وچالشهاي آن در تدبير اداره جامعه هدفمند
رسيدگي به نقض حقوق بنيادين بشر در دادگاه داخلي ودادگاه هاي بين المللي
چالش هاي اعمال اصل صلاحيت جهاني در حقوق ايران
ايران وچالش نسل كشي در پرتو كشتار شيعيان در سوريه
تحريم هاي سايبري آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل
بررسي چالش هاي حقوق كيفري ايران واسناد بين المللي در لايحه حمايت از كودكان ونوجوانان
چالش هاي حقوق بشر غربي با حقوق بشر اسلامي
جرم انگاري ربا تهديدها وفرصت هاي فراروي ايران در پرتو آموزه هاي اقتصادي تمدن اسلامي وسازمان جهاني تجارت
بررسي جايگاه نظريه ي مسئوليت حمايت در نظام حقوقي اسلام با تاكيد بر امنيت ملي كشور
ارزيابي ژئوپليتيكي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس از ديدگاه حقوق بين الملل
دادگاه هاي كيفري بين المللي نسل سوم در فضاي روابط بين الملل
نقش رسانه ها در حقوق وتحولات بين المللي
امكان سنجي اجراي نظارت سامانه هاي الكترونيكي براي نوجوانان بزهكار در ايران وچالش هاي فراروي آن با آموزه هاي حقوق بين الملل بشر
حقوق مالكيت فكري وانتقال تكنولوژي
چالش هاي ايران در سازمان همكاري اسلامي
رفع عيب مبيع در كنوانسيون كالا 1980 وتطبيق آن با حقوق ايران
اتانازي : مشروع يا غير قانوني ؟ بررسي تطبيقي اتاتازي در حقوق ايران وهلند
هك ناشي از كنشگري : نافرماني مدني يا جرم سايبري ؟
بررسي چالشهاي زيست محيطي تاسيس جزاير مصنوعي در خليج فارس
شوراي امنيت وديوان كيفري بين المللي
نقش سازمان همكاري اسلامي در حل اختلافات برامده از بحران سوريه
پيامدهاي منفي تاسيس جزاير مصنوعي امارات در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل درياها
تروريسم دولتي وقربانيان ان در سطح بين المللي
فتواي هسته اي ورويكردهاي منع گسترش در حقوق بين الملل
چالش هاي فرا روي تضمين پايداري محيط زيست از اهداف برنامه هاي توسعه هزاره سوم در ايران
آسيب شناسي كنوانسيون امحاء هر گونه تبعيض عليه زنان از منظر قرآن كريم قانون اساسي وحقوق بشر
مطالعه ي تطبيقي مقررات حاكم بر تابعيت در نظام حقوقي ايران وافغانستان
بررسي تاثير ديوان بين المللي دادگستري در توسعه واعلام تعهدات عام الشمول

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید