امکان دریافت مقالات دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۲۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

پارادايم ساختاري بومي سازي طرحهاي آمايش سرزمين در ايران
پايش تغييرات كاربري در شهر شيراز با استفاده از تصاوير ماهوارهاي بمنظور مديريت وبرنامه ريزي جمعيتي
تحليل روش شناسي مطالعات جغرافيا در ايران،نقدي بر كمي گرايي افراطي
بازگشت به نگاه گذشتگان با آمايش مكاني- فضايي سكونتگاهاي روستايي
الگوي پيشنهادي مديريت روستايي در سطح محلي و كلان در برنامه ششم توسعه 1395-99ه.ش
تحليل آمايش منطقه اي در ايران با تاكيد بر مرزهاي ج.ا.ا
پدافند غيرعامل ، مرز و تهديدات
اعتبار سنجي دادههاي بارشي ماهواره TRMM بر اساس دادههاي زمين مبنا در استان فارس
كيفيت زندگي اقتصادي در شهرهاي ايران از منظر توسعه پايدار
آينده قاچاق كالا؛ هشداري بر انحطاط شهري بانه
گردشگري و نقش آن دراقتصادمقاومتي
بررسي روند خشكسالي هاي اخير در نارسايي هاي توليد و توسعه روستايي مورد داراب
بررسي چالش جمعيتي)مهاجرت از روستا به شهر در شهرستان دشتي
جغرافيا و الگوهاي آمايش سرزمين درتوسعه شهري پايدار
نقش احساس امنيت در توسعه گردشگري شهر اصفهان مطالعه موردي مناطق 1 و 3 شهري
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر رويكردفرهنگي،اجتماعي
هزاره سوم، جهاني شدن و چالش هاي توسعه پايدار مطالعه موردي شهر زابل
اهميت به كارگيري فن آوري اطلاعات در توسعه مديريت شهري
جايگاه گردشگري شهري در توسعه اقتصاد و فرهنگ با تأكيد بر برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران
خصوصي سازي پروژه هاي دولتي گردشگري و تاثير آن به ارتقاء صنعت گردشگري مورد مطالعه دهكده گل سرخ آبگرم ورتون
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در روستاهاي منطقه سيستان
ارزيابي توانهاي گردشگري منطقه نمونه گردشگري حماملوي ورزقان در آذربايجانشرقي به روش SWOT
فرايند تخليه جمعيتي روستاهاي شهرستان اروميه مقطع زماني 85- 1335
مقايسه خشكساليهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوضه خرم آباد
فرآيندهاي مورفوتكتونيك گسل جوان زاگرس در تغييرات الگوي رودخانه و روانه هاي ماسه اي دشت سيلاخور
بررسي آماري يخبندان هاي زودرس و ديررس شهر ايلام 1390-1365
بررسي تطبيقي نقش و تاثير مناطق آزاد در ايران و جهان
شهرسازي مشاركتي رويكردي نوين درمديريت شهري كلان شهرها مطالعه موردي منطقه يك شيراز
توسعه اجتماع محور راهكارساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي مطالعه: رستم آباد رفسنجان
توزيع ناموزون فرصتها و ضرورت برنامهريزي فضايي در مناطق محروم روستايي مطالعه موردي: استان كردستان
تاثير تغيير اقليم بر گردشگري شهرستان خرم آباد
ارزيابي تغيير برف مرزناشي از تغيير اقليم درحوضه شهرستان الشتر
ارزيابي توانمنديهاي اكوتوريستي شهرستان ثلاث باباجاني
مروري بر مفهوم آمايش سرزمين و جايگاه و نقش آن در منطقه
چالشها و راهكارهاي آمايش سرزمين در مناطق مرزي جنوب شرق ايران
مكانيابي مدارس غيرانتفاعي مطالعه موردي: شهرك گلسار شهر رشت
تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي شهرستان هاي استان خوزستان از نظر شاخص هاي توسعه با مدل TOPSIS
تعيين سطوح توسعهيافتگي و نابرابريهاي ناحيهاي مطالعه موردي: دهستانهاي بخش مركزي شهرستان سنندج
نقش گردشگري روستايي درتوسعه پايدار روستايي مورد مطالعه : روستاي بقيع شهرستان نيشابور
ارزيابي عامل توپوگرافي در پهنه بندي اقليم- گردشگري استان خراسان رضوي
تغيير اقليم و تعيين روند تغيير دما در استان آذر بايجان شرقي به روش من كندال مطالعه موردي:تبريز، مراغه،اهر ،مرند،ميانه
بهكرد كيفيت زندگي و ظرفيت نگه داشت محيطي در ساختار مديريت شهر خلاق اسلامي مطالعه موردي شهر اصفهان
الگوي برنامه ريزي استراتژيك گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاي پيروز شهرستان ملاير
بررسي خشكي زاينده رود بر توسعه پايدارگردشگري شهر اصفهان
نقش خطواره هاي ژئومورفولوژيك بر نحوه شكل گيري شهرهاي مستقر در رشته كوه هاي زاگرس مطالعه موردي: شهرهاي شيراز و اليگودرز
تحليل آماري آلودگي هواي مشهدوارتباط آن با عناصراقليمي
لزوم بومي سازي طرح هاي توسعه جزيره كيش
تحليل همديدي رگبارش در استان گيلان
نقش جغرافياي استان لرستان در آمايش سرزمين
بررسي آمايشي ميادين مشترك نفتي و گازي ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس
نقش و اهميت زيرساخت ها در توسعه گردشگري آب گرم ورتون شركت تعاوني گردشگري توسعه سير زنده رود
بررسي دلايل كمبود درآمد در مناطق روستايي شهرستان نيمروزمطالعه موردي: روستاي حسين آباد خواجه
تاثير دبيهاي ساليانه بر وقوع طوفانهاي گردوغبارمطالعه موردي: ايستگاههاي دبي سنجي زايندهرود
تعيين تقويم گردشگري در منطقه محروم استان سيستان وبلوچستان نمونه مورد مطالعه شهرستان چابهار
نقش رسانه و مطبوعات در انتقال پايتخت از كلانشهر تهران
پايش خشكسالي حوضه كوير درانجير با روش SPI
بررسي رويكرد آيندهپژوهي در برنامهريزي شهري
نقش ظرفيتهاي جغرافيايي و آمايش سرزمين در تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور
ارزيابي كيفيت زندگي شهري كهنوج بر اساس شاخصهاي اجتماعي
مقايسه نقش عوامل اكولوژيك و انساني در مكانيابي سكونتگاه با استفاده از مدل تحليل شبكهاي مطالعه موردي: روستاي كاج استان چهارمحال و بختياري
بررسي برنامه ريزي آمايش سرزمين و وضعيت اقليمي منطقه 9 اصفهان در جهت جذب توريست مطالعه موردي :ناژوان
ارزيابي نقش مشاركتي شهروندان در چشم انداز شهري بندرعباس
تحليل شاخصهاي اقتصادي در سنجش كيفيت زندگي شهري كهنوج
ارزيابي جمعيتپذيري شهر جديد پرند در مجموعه شهري تهران
بررسي افزايش تعداد پذيرفتهشدگان تحصيلات تكميلي و اثرات آن بر كيفيت دانشگاهها و نظام آموزشي عالي با استفاده از مدل تحليلي SWOT
ظرفيت هاي محيطي مناطق محروم با هدف تبديل به سايت هاي گردشگري مطالعه موردي ماپرويز از توابع شهرستان بويراحمد
ارزيابي سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستابخش كلاچاي شهرستان رودسر
تاثير عوامل اقليمي بر مكانيابي نيروگاههاي حرارتي در استان اصفهان
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري و آلودگي هوا نگاهي به نقش ساماندهي كاربريها و شبكه حمل و نقل در تقليل آلودگيهاي شهري
بررسي مكانيزم هاي ساخت و ساز در حاشيه نشيني مطالعه موردي شهر اردبيل
مدل سازي تغييرات كاربري اراضي شهرستان رامسر با تصاوير ماهواره ايي
رفتار سنجي و پهنه بندي توان لغزشي دامنه هاي حوضه ي آبخيز آق چاي آستارا
تأثير شاخص هاي اجتماعي ،اقتصادي بر رتبه بندي سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي :سكونتگاه هاي روستايي فيروزآباد
مديريت بحران زيست محور،رويكردي نوين در جهت كاهش آلودگي هوا دركلانشهرتهران مطالعه موردي منطقه19
آمايش سرزمين و اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه تعيين موقعيت راهبردي برنامه با مدل Swot-Anp
تحليل و بررسي همديد طوفان گرد و غبار در استان اصفهان
پتانسيل يابي آب زيرزميني با استفاده از GIS مطالعه موردي دشت رستم نورآباد ممسني
تحليل آسيب پذيري شاخص هاي حدي دماي كشور با رويكرد پدافند غيرعامل
راهكارهاي توسعه تبادل گردشگر بين شهر اصفهان و خواهر خوانده هايش بر اساس تقويم آسايش گردشگري
مكان يابي صنايع عظيم در شهرستان شاهين شهرو ميمه
نقش وسعت استان هاي كشور در روند تبديل روستا به شهر در ايران
امكانسجي و مكانيابي توان هاي جغرافيايي صنايع معدني( در مناطق روستايي )مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان مباركه
مديريت بحران شهري بارويكرد پدافندغيرعامل مطالعه موردي حوزه شهريار درمنطقه كلانشهر تهران
تحليل سينوپتيكي والگوهاي گردشي منجر به خشكسالي هاي فراگير وشديد جنوب وجنوب شرق ايران
تحليل ناپايداري هاي امنيتي در شهر شيراز براساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري
شناسايي روند تغييرات دماي شبانه حوضه آبريز گاوخوني
مديريت جامع منابع آب آبخوان دشت مهيار جنوبي دشت آسمان
بررسي پيوندهاي فضايي شهر و روستا مطالعه موردي : شهرستان پيرانشهر
نقش تشكل هاي گردشگري در اقتصاد مقاومتي
تلفيق ارزيابي تاثير و مديريت تعارض در برنامهريزي شهري: تجربيات فنلاند
فضاي سايبر قدرت هوشمندبارويكرد پدافندغيرعامل
آسيب شناسي بيمارستان هاي شهر مشهد با تاكيد بر پدافند غيرعامل
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري در دوران تحريم با رويكرد كارت امتيازي متوازن BSC ، مطالعه موردي : شهرشيراز
شاخص هاي موثر در مكانيابي شهرك سلامت با رويكرد دفاع غير عامل نمونه موردي:شهرك سلامت اصفهان
ارزيابي مقدماتي طرح باغ ويلا ازمنظر پدافند غير عامل نمونه موردي : شهريار
تاثير راهبردهاي بهينه پدافند غيرعامل در كاهش آسيب پذيري تاسيسات شهري مطالعه موردي منطقه 21 شهر تهران
تحليلي بر وضعيت توسعه يافتگي هفت شهر جديد و مهم كشور
برندسازي شهري، درس هايي براي تهران
تحليل سينوپتيكي بارش سنگين ورگباري مطالعه موردي: ايستگاه اهر
بهره گيري از تكنيك هاي GIS و كاربست روشهاي تجربي و نوين درپهنه بندي اقليمي استان اصفهان
تحليل توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با استفاده ازتكنيك تاكسونومي عددي
آمايش سرزمين و توسعه روستايي بخش مركزي ناحيه اليگودرز
حاشيه نشيني و تاثير آن بر شهرنشيني نمونه موردي شهر بروجرد
چشم انداز جغرافيايي كلان شهرهاي ايران: مطالعه موردي شهر كرمانشاه
تحليل توپوگرافي- اقليمي و فيزيكي در توسعه طرح هاي آبي و مكان يابي طرح هاي تغذيه مصنوعي مطالعه موردي استان اصفهان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید