نمایه سازی مقالات یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق ۳ آذر ۱۳۹۳ تا ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط سازمان بنادر و دریانوردی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۶۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۴۹۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق

صحت سنجي مدل عدديwavewatch III با مشاهدات ماهواره اي در بررسي رشد امواج ناشي از باد خليج فارس
پيشبيني ارتفاع موج ساحلي با استفاده از شبكه عصبي بازگشتي
تدقيق مدل هيدروديناميك جريان خليجفارس با استفاده از واسنجي خودكار
ارزيابي تاثير اعمال باد در مدل هاي محلي انتقال موج
شبيه سازي الگوي جريان هاي ناشي از باد در درياي خسر با استفاده از مدلPMODynamics
استفاده از مدل تلفيق داده ها به روش درون يابي بهينه در مدل پيش بيني موج دانشگاه صنعتي اصفهان
اعتبار سنجي پيش بيني كوتاه مدت مشخصه هاي موج در درياي عمان، خليج فارس و بخشي از اقيانوس هند بكمك مدل عددي موج آب هاي ايران
پيش بيني مشخصات موج در محدوده جزاير قشم و هرمز با استفاده از مدل عدديSWAN
شبيه سازي عددي امواج غيرخطي با روش VOF-TVD
شبيه سازي ميدان باد سطحي در درياي خزر براي استفاده در مدل هاي هيدروديناميكي
مطالعه ميداني براي تعيين شرايط طراحي پل خليج فارس
مطالعه عددي و آزمايشگاهي تاثير موج شكن مستغرق در ميزان بالاروي امواج بر روي ديوار هاي ساحلي
بررسي عددي و آزمايشگاهي بالا روي امواج بر روي ديوارهاي ساحلي و ارائه رابطه اي براي پيش بيني بالا روي امواج بر روي شيب هاي صاف، تند و نفوذ نا پذير
ارزيابي استحصال انرژي جريان هاي جزرو مدي در كانال قشم (تنگه خوران)
تحليل دو پارامترهاي ديناميكي Helicity و CAPE براي چرخند حاره اي هيان
مدل سازي بالا روي سونامي بااستفاده از روش زيري معادل
بررسي احتمالاتي خطر سونامي در بنادر بريس و پسابندر با رويكرد درخت منطقي
بررسي آزمايشگاهي تاثير امواج سونامي بر تغيير شكل بستر(با دو نوع ماسه يكنواخت) دردرياي خزر
مدل سازي انتشار سونامي و آبگرفتي سواحل شمالي درياي عمان ناشي از زلزله در منطقه فرورانش مكران
تغييرات دراز مدت خطوط ساحلي خليج نايبند دراثر توسعه صنايع و تغيير كاربري اراضي ساحلي
بررسي حركت رسوبات و مدل شكست سد بر روي بستر متحرك به روش SPH
مطالعه موردي حل مشكلات رسوب گذاري در داخل حوضچه بندر گناوه
توسعه مدل سه بعدي جهت شبيه سازي فرآيندهاي انتقال رسوبات چسبنده
مدل سازي مورفولوژي پاسخ ساحل، به موج شكن هاي جداازهم، با استفاده از نرم افزارDELFT3D
بررسي تاثير هيدروديناميك ناحيه شستگي و ميزان انتقال رسوب آن بر تغيير شكل بستر سواحل ماسه اي (مطالعه موردي ساحل لاريم)
پيش يابي امواج خليج فارس با استفاده از مدل ايراني PMO Dynamics و مقايسه نتايج آن با مدل MIKE21-SW
ارزيابي و شبيه سازي اموج در سواحل عسلويه با نرم افزار MIKE21 جهت امكان سنجي استفاده از موج شكن هاي شناور
بررسي تاثير داده هاي ميدان باد مدل NCEP و ECMWF بر پيش يابي امواج خليج فارس با استفاده از نرم افزار PMO Dynamics
اندازه گيري و شبيه سازي جريانهاي جزرومدي در سواحل شمال غربي خليج فارس، محدوده جزيره قمر
طراحي و پياده سازي سنسور موج نگار جهت بويه هاي اقيانوس شناسي بر مثناي سريهاي زماني شتاب و شيبحركات نسبت به شمال
تخمين آنومالي فشار هوا با استفاده از دستگاه ADCP
ارزيابي عملكرد و كاليبراسيون سنسور موج نگار ايراني
محاسبه روگذري موج از موج شكن توده سنگي با آرمور Xbloc
كنترل كيفي آني شبكه ملي پايش و پيش بيني دريايي كشور
رفتار شاخص هاي فيزيكي آب دريا و لايه ترموكلاين در مقابل سواحل جنوبي خزر
ارزيابي كاربرد سلول هاي رسوبي در مطالعات فرايند هاي ساحلي سواحل استان هرمزگان
امكان سنجي توسعه گردشگري در بنادر جزيره قشم با استفاده از مدلSWOT (مطالعه موردي: بندر كندالو)
بهينه سازي جانمايي ايستگاه هاي اندازه گيري در محدوده سواحل مكران با استفاده از پس بيني مدل موج
تعيين اولويت كاربري هاي مطلوب اراضي در مطالعات طرح مديريت نوار ساحلي با استفاده از روش فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)
ارزيابي شاخص آسيب پذيزي پارك ساحلي بندرعباس
بررسي مراكز/سرويس هاي منطقه اي مقابله با سوانح دريايي منجر به آلودگي دريا ; با تمركز بر منطقهدريايي راپمي
بررسي مكانيسم هاي طبيعي و گزينه هاي مديريتي در انطباق با پاسخ دلتاها به افزايش سطح آب دريا تحتسناريوهاي مختلف
طبقه بندي فرآيندهاي عملياتي بر اساس اولويت در سوانح دريايي در مقياس بزرگ
نقش اكوسيستم ها در محافظت از مناطق ساحلي: متناسب با تغييرات آب و هوايي و خطرات ساحلي
طبقه بندي سواحل سيريك به روش شپارد و كواردين با استفاده از تصاوير ماهوار ه اي
كاربردGIS در بررسي اختلاط و نفوذ آب شور خليج فارس به منابع آب شيرين آبخوان عسلويه
مقايسه دماي سطح دريا(SST) حاصل از داده هاي ميداني و ماهواره اي در بندر بوشهر
سامانه كاربردي ثبت و تحليل تجمع وقوع اضطرار هاي دريايي و عمليات جستجو و نجات دريايي توسط GIS
پايش تغييرات خطوط ساحلي با استفاده از عكسهاي هوايي(مطالعه موردي: بندر اميرآباد)
بررسي تأثير تغييرات تراز آب درياي خزر بر روي لندفرمهاي منطقه ساحلي ميانكاله
مكانيزاسيون فرآيند صدور مجوز سازه هاي دريايي و نظارت بر سواحل با استفاده از LBS
بكارگيري سامانه پشتيبان تصميم گيري مكاني(SDSS) در مديريت كاربري اراضي مناطق ساحلي (مطالعه موردي: بندر تياب)
مجموعه اقدامات پيشنهادي جهت افزايش ايمني در مقابل حوادث آتش سوزي در بنادر با استفاده از الگوهاي پدافندغيرعامل
سيستم حمل و نقل هوشمند ( ITS )و بررسي ضرورت پياده سازي آن در دروازه هاي بنادر بازرگاني ايران
ارزش و جايگاه ژئومورفولوژي ساحلي در تعيين محدوده و رفتار سلولهاي ساحلي
ناوبري يك شناورسطحي خودگردان با استفاده از الگوريتم موقعيت يابي و ترسيم همزمان نقشه به روش فيلتر كالمن گسترش يافته
شناسايي و تحليل روابط بين عوامل موثر برخصوصي سازي بنادر ايران با استفاده از مدل DEMATEL فازي
بررسي اثربخشي روش آموزش كارشناسان عمليات بندري در كاهش چالش هاي مديريتي
روش اجرا و راندمان هاي اجرايي اسكله بلوكي بندر شهيد بهشتي چابهار
مدل سازي مونوپايل ها تحت اثز بارگذاري جانبي استاتيكي بوسيله سانتزيفوژ ژئوتكنيكي
كاربرد شبكه عصبي بر پيش بيني ضريب انتقال موج عبوري بر موج شكن محافظت شده با انتيفر
رسوب گذاري در دهانه ورودي بنادي صيادي(مطالعه موردي بندر صيادي روديك)
بررسي اثر ارتفاع و شيب جانبي موجشكن قائم بر نشست آن با استفاده از مدل Plaxis
مطالعه بالاروي امواج منظم از پايه هاي استوانه اي قائم
بهسازي عملكرد لرزه اي اسكله هاي شمع و عرشه(مطالعه موردي اسكله بندر پتروشيمي پارس جنوبي)
بررسي عملكرد لرزه اي يك اسكله دلفيني موجود در برابر گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده ازآزمايش بزرگ مقياس ميز لرزان
تاثير عرض و آبخور موجشكن شناور بر روي ضريب عبوردهي موج
كاربرد تئوري وانگ در توزيع فشار لرزه اي خاك دانه اي بر روي سپر حائل طره اي
بررسي آزمايشگاهي تاثير شيب موج شكن توده سنگي بر پايداري آن در برابر هجوم موج سونامي
طرح اختلاط بتنCBM4 روسازي ترمينال كانتينري جديد بندر شهيد رجايي با روش جايگزين
بررسي آسيب پذيزي لرزهاي اسكله هاي شمع وعرشه با استفاده از منحني هاي شكنندگي
بررسي نشست موج شكن نخل ناخدا (راه دسترسي جزيره هرمز) و راهكار ارائه شده
مدل سازي ضريب انتشار يون كلريد در بتن حاوي دوده سيليس در ناحيه جزر و مدي خليج فارس
بررسي بلند مدت تاثير پوزولان ميكروسيليس بر خوردگي ميلگرد در بتن در ناحيه پاشش در منطقه خليج فارس
مدل سازي ضريب انتشار يون كلريد دربتن در سواحل بندرعباس واقع در جنوب ايران
تعيين راهبردهاي كاهش تاخير تعميرات شناورها در كارخانجات تعمير جنوب ايران به روش SWOT
بررسي امكان استفاده از روش تفاضل محدود براي تخمين دوام سازه هاي بتني حاوي دوده سيليس در ناحيه پاشش منطقه خليج فارس
بهسازي اسكله هاي شمع وعرشه با استفاده از غلاف فولادي
تشخيص موقعيت و خصوصيات ترك هاي سطحي و مخفي در اعضاي فولادي با استفاده از موج لم با تحريك سيگنال با محتواي فركانسي پهن(Board Band Signal)
معرفي و كاربرد سيستم كنار گذر (BYPASS) مكانيكي رسوب در بنادر كوچك
امكان سجي بهينه سازي هندسي و رفتاري ضزبه گير هاي دريايي به روش جذب انرژي
بررسي عملكرد هيدروليكي و سازه اي آرمور ايراني دژپاد
استفاده از ژئوسنتتيك رسانا، فرصتي براي بهينه سازي خاك هاي رسي نرم در نواحي ساحلي
بررسي اثر ضخامت در مقاومت نهايي اتصال لوله اي چند صفحه اي تحت خوردگي
تحليل هيدروديناميكي حوزه فركانس سكوي نيمه شناور اميركبير در امواج با زواياي مختلف
تفرق موج از استوانه قائم به روش تحليل هم هندسي
ارزيابي خستگي سكوهاي ثابت دريايي به كمك تكنيك شبكه عصبي مصنوعي
تحليل خرابي خستگي خطوط مهار سكوي نيمه شناور اميركبير
بررسي تغييرات برش پايه و لنگر واژگوني در فرآيند بهينه سازي سكوي فراساحلي با در نظر گرفتن خستگي بوسيله الكوريتم ژنتيك
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي بر ضرايب شدت تنش (SIFs) در اتصالات لوله اي نوع X سكوهاي شابلوني
مطالعه آزمايشگاهي رفتار سكوي نيمه شناور تحت اثر امواج منظم
تشخيص وجود و موقعيت آسيب در سكوهاي دريايي ثابت شابلوني با استفاده از تبديل موجك
بررسي سناريوي مناسب جهت انتقال و نصب كيسون هاي 18000 تني پل خليج فارس
بررسي تأثير جريان هاي چگال بر عمق آبشستگي پايه پل و ارائه دو مذل براي تخميه عمق آبشستگي و مقايسه آنها با يكديگر
مروري بر روش هاي تخمين عمق آبشستگي پايه پل و مقايسه كاربرد و دقت آن ها با يك ديگر
بررسي آزمايشگاهي اثر صفحات شكافنده ي جريان بر ارتعاش ناشي از گردابه هاي لوله با دو درجه ي آزادي در امواج
شبيه سازي عددي بررسي اثر اندازه ذرات رسوب بر آبشستگي اطراف خط لوله تحت جريان پايدار
ارزيابي طراحي خطوط لوله فلزي دريايي داراي نقص اوليه در شرايط بهره برداري
بررسي اتلاف و احياي فشار در خطوط لوله فراساحلي
مطالعه آزمايشگاهي نوسانات ناشي از گردابه بر روي استوانه ي مايل
بررسي اثر دست خوردگي خاك بستر بر روي مقاومت نفوذ قائم خط لوله دريايي تحت اثر بارهاي استاتيكي
بررسي عددي شمع هاي SDCM و DCM تحت اثر بار جانبي
بررسي تاثير الگوي رسوب گذاري بر نشست موج شكن ها
برنامه استراتژيك علائم كمك ناوبري در جمهوري اسلامي ايران
تامين امنيت دريانوردي با استفاده از روشهاي نوين امنيتي
ارزيابي ريسك در عمليات راهنمايي كشتي با استفاده از روش FUZZY FMEA
شناسايي نواقص و راهكارهاي افزايش ايمني شناورهاي غير كنوانسيوني متردد به بندر امام خميني (ره)
پيشنهاد VTS بومي
بررسي چرخه بهبود مستمر در مديرت ايمني بنادر دريايي كشور
بررسي اثر بي مهره گان دريايي بر ايستايي در برابر فرسايش ناشي از هجوم امواج در سنگهاي بكاررفته در ساخت موج شكن هاي درياي عمان
مكانيابي كاشت درختان مانگرو به منظور كاهش لايروبي در بنادرسواحل خليج فارس، ايران
پخش وانتشار آلودگي نفت حاصل از نشت نفت از چاه هاي فراساحلي واقع در حوزه بهر گانسر، خليج فارس
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات لايروبي در بنادر(موردكاوي: بندر شهيد رجايي)
مطالعه كنترل گردو غبار ناشي از تخليه بار فله در بنادر با احداث بادشكن با استفاده از تونل باد
واكنش اضطراري (ER) در برابر نشت هاي نفتي( Oil spills) براساس شاخص حساسيت زيست محيطي (ESI) در سواحل استان خوزستان
موانع موجود بر سر راه اجراي كنوانسيون مديريت آب توازن كشتيها; در جشن تولد 10 سالگي كنوانسيوني كههنوز لازم الاجرا نشده است
استفاده از الياف نانومتخلخل الكتروريسي شده بعنوان جاذب هاي نفتي نوين
پيش بيني رفتار آلودگي هاي نفتي در درياي خزر با استفاده از شبيه سازي عددي سه بعدي
مدلسازي ريزش نفت از تاسيسات سرچاهي ابوذردر خليج فارس
توالي رسوب گذاري عناصر اقتصادي موجود در شورابه درياچه اروميه
تغييرات لارو ماهيان در آبهاي اسكله شهيد بهشتي خليج چابهار
طراحي معماري اكولوژيك، حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي، نمونه موردي: تالاب بين المللي ميانكاله
بررسي امكان استفاده از مواد شيميايي به منظور مقابله با شكوفايي كوكلودينيم در تالاب هاي ساحلي
جذب زيستي يون فلز سنگين كادميوم(Cd) با استفاده از فيتوپلانكتون chelorella sp از محلول آبي
بررسي امكان تاثير تغييرات اقليمي بر شكوفايي جلبكي و ارتباط آن با ايه پديده در خليج فارس
فرآيند تشكيل و ارزيابي اثرات فعاليت هاي تكتو نيكي در سواحل ايراني خليج فارس و درياي عمان
WAVE RUNUP ESTIMATES AT GENTLE BEACHES IN THENORTHERN INDIAN OCEAN
STABILITY AND ACCURACY OF COMPRESSIBLE ANDINCOMPRESSIBLE SPH METHODS IN SIMULATING TURBULENTFREE SURFACE FLOWS
VERIFICATION OF NUMERICAL MODELS WAVEWATCH IIISATELLITE OBSERVATIONS OF WIND WAVES IN THE STUDY OFPERSIAN GULF
A BIO-MODAL DIRECTIONAL WAVE SPECTRUM FOR COASTALREGIONS AROUND CHABAHAR BAY
AN INVESTIGATION ON THE OCCURRENCE AND POSSIBLEIMPACTS OF EXTREME EVENTS ON THE ANGRA DOS REISNUCLEAR PLANT IN ILHA GRANDE BAY, BRAZIL
OBTAINING OF RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTIC OFCROSS SHORE WAVES AND SEDIMENTATION IN INLETS BYEXPERIMENTAL MODEL
HEIGHT WAVE COASTAL PREDICTION USING BY RECURRENTNEURAL NETWORK (RNN)
SOLITARY WAVE INDUCED VISCOUS FLOWS IN MUDDY SEABED
A MODIFIED SPONGE LAYER BOUNDARY CONDITION FOR ANUMERICAL WAVE FLUME BASED ON THE SPH SCHEME
HINDCAST OF SURFACE WIND FIELD OVER THE CASPIAN SEAUSING WRF MODEL
AN ANALYTICAL SOLUTION FOR CALCULATION OF WATERWAVES LOADS ON THE PERMEABLE WALL BREAKWATERS
INCREASING THE ACCURACY OF HYDRODYNAMICS MODELINGOF THE PERSIAN GULF USING AUTOMATIC CALIBRATION
EVALUATION OF THE EFFECT OF WIND FORCINGIN THE LOCAL WAVE PROPAGATION MODELS
SIMULATION OF WIND-DRIVEN CURRENTS PATTERN IN THECASPIAN SEA USING PMODYNAMICS
Data Assimilation of Significant Wave Height in IUT Wave Forecasting Modelusing Optimal Interpolation
NONLINEAR RESONANT INTERACTION BETWEEN SURFACE ANDINTERFACIAL WAVES; AN ANALYTICAL SOLUTION BYVARIATIONAL METHOD
VALIDATION OF SHORT-TIME WAVE FORECASTING IN PERSIANGULF, OMAN SEA, AND PART OF INDIAN OCEAN BY USING IRANIANNUMERICAL WAVE PREDICTION MODEL
NUMERICAL SIMULATION OF THE DENSITY CURRENTS IN THECASPIAN SEA
NUMERICAL SIMULATION OF NON-REFLECTED WAVE IN A TANKUSING WCSPH METHOD
PREDICTION OF WAVE CHARACTERISTICS IN PERSIAN GULFWITHIN QESHM AND HORMOZ ISLANDS USING SWAN WAVEMODEL
NUMERICAL SIMULATION OF NONLINEAR WAVES BY VOF-TVDMETHOD
CHALLENGES IN THE ASSESSMENT OF HARBOR TRANQUILITY -CASE STUDIES FROM HARBORS IN THE PERSIAN GULF AND OMANSEA
ASSESSMENT OF EXTREME WAVE HEIGHT IN CHABAHARREGION, NORTH OF GULF OF OMAN
SIMULATION OF THE SURFACE WIND FIELD OVER THE CASPIANSEA FOR USING IN HYDRODYNAMIC MODELS
SIMULATING OF SCOTT RUSSELL WAVE GENERATOR USINGMODIFIED MOVING PARTICLE SEMI-IMPLICIT METHOD
SIMULATION OF CURRENTS IN GORGAN BAY BY PMODYNAMICS AND MIKE 21 HD FM
THE STUDY OF CIRCULATION AND EDDIES IN THE PERSIANGULF
FIELD MEASUREMENTS IN SUPPORT OF THE DESIGN OF THEPERSIAN GULF BRIDGE
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF SUBMERGEDBREAKWATER EFFECTS ON WAVE RUN-UP ON SEAWALLS
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF WAVE RUN-UP ONSEAWALLS AND PROVIDE A LINEAR EQUATION FOR DESCRIBEWAVE RUN-UP ON SMOOTH, STEEP, IMPERMEABLE SLOPES
A MODIFIED DYNAMIC SMAGORINSKY LES METHOD FORTURBULENT FLOW SIMULATION
TIDAL ENERGY ASSESSMENT IN QESHM CHANNEL(KHOURAN STRAIT)
EFFICIENT METHODS FOR NUMERICAL SIMULATION OF FREESURFACE FLOWS
EFFECTS OF BAROMETRIC FLUCTUATIONS ON MEAN SEALEVEL IN THE PERSIAN GULF AND THE GULF OF OMAN
ANALYSIS OF TWO DYNAMIC PARAMETERS OF CAPE & HELICITYFOR HAYAN TROPICAL CYCLONE
HYDRO-ACOUSTIC WAVE PROPAGATION THROUGH TWOLAYERED SYSTEM
TSUNAMI INUNDATION AND HAZARD MAPPING IN CHABAHRBAY USING NUMERICAL MODELING AND GIS
TSUNAMI EFFECTS: EXPERIMENTAL AND NUMERICALMODELING OF HYDRODYNAMIC LOADING ON STRUCTURES
TSUNAMI RUN-UP MODELING USING EQUIVALENT ROUGHNESSMODEL
PROBABILISTIC TSUNAMI HAZARD ASSESMENT AT BERIS ANDPASABANDAR PORTS WTIH LOGIC-TREE APPROACH
EXPERIMENTAL EVALUATION OF TSUNAMI IMPACTS ON BEDDEFORMATION (WITH TWO UNIFORM SAND PARTICLES) INCASPIAN SEA
MODELING OF TSUNAMI PROPAGATION AND INUNDATION AT THENORTH COAST OF GULF OF OMAN DUE TO EARTHQUAKE INMAKRAN SUBDUCTION ZONE
EFFECTS OF INDUSTRIAL AND LAND DEVELOPMENT PROJECTSON THE LONG-TERM CHANGES IN THE NAIBAND BAYSHORELINES
THE STUDY ON SEDIMENT MOTION AND THE MODEL OF DAMBREAK ON THE MOVABLE BED BY SPH METHOD
EXPERIMENTAL STUDY OF INCIPIENT MOTION FOR BIOFILMCOVEREDSEDIMENT
A LAGRANGE-LAGRANGE TWO-PHASE MODEL FORSIMULATION OF SCOUR IN FRONT OF VERTICAL-WALLBREAKWATER UNDER STANDING WAVE
EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF SANDY RIPPLE PROFILEUNDER CONTROLLED WAVE CONDITIONS
PHYSICALLY BASED FORMULATION OF COHESIVE SEDIMENTRESUSPENSION
A CASE STUDY OF MITIGATING SEDIMENTATION PROBLEMS WITHINGENAVEH HARBOUR
DEVELOPMENT OF A 3D MODEL FOR NUMERICAL SIMULATIONOF COHESIVE SEDIMENT TRANSPORT
DEVELOPMENT OF A 3D LAGRANGIAN MODEL FOR NUMERICALSIMULATION OF INITIATION OF MOTION OF SEDIMENTPARTICLES
TWO-PHASE NUMERICAL MODELING OF BED LOAD TRANSPORTUSING ISPH METHOD
NUMERICAL SIMULATION OF THE DAMMING UP OF THE MOUTHOF THE RIVER SEYBOUSE
INVESTIGATION ON THE EFFECT OF SWASH ZONEHYDRODYNAMICS AND SEDIMENT TRANSPORT ON SANDY BEACHPROFILE EVOLUTION (CASE STUDY: LARIM BEACH)
IRREGULAR WAVE TRANSFORMATION ON MUD PROFILESINCLUDING THE FLUIDIZATION OF MUD LAYER
STUDY AND DIMENSIONAL ANALYSIS OF EFFECTIVEPARAMETERS ON WAVE HEIGHT ATTENUATION OVER SOFTMUDDY BEDS
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MECHANISM OF SEABEDWAVE-INDUCED SAND RIPPLE FORMATION
STUDY OF THE EFFECTS OF SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTON CORAL REEFS (CASE STUDY-CHABAHAR BAY)
PERSIAN GULF’S WAVE HINDCAST USING IRANIAN MODEL OFPMO DYNAMICS AND ITS COMPARISON WITH MIKE21-SW
EVALUATION AND SIMULATION OF WAVES IN COASTS OFASALUYEH BY MIKE21 SOFTWARE FOR THE FEASIBILITY OFUSING FLOATING BREAKWATERS
INVESTIGATION OF HYDROPHOBIC POLYMER COATING EFFECTON AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES SKIN FRICTIONREDUCTION
Investigation of the effect of wind field data related to ECMWF and NCEP onthe Persian Gulf’sWave Hindcast using software of PMO Dynamics
INVESTIGATION OF FLOW AROUND A FINITE CIRCULARCYLINDER FOR DIFFERENT FLOW REGIMES
SIMULATION AND MEASUREMENT OF TIDAL CURRENTS AT THENORTH-WEST COAST OF THE PERSIAN GULF, GHAMAR ISLANDAREA
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DIRECTIONAL WAVEMEASUREMENT SENSOR FOR OCEANOGRAPHIC BUOYS BASED ONTHE TIME SERIES OF THE ACCELERATION AND MOTION SLOPESWITH RESPECT TO NORTH
HYDRODYNAMIC MODELLING OF SALT WATER INTRUSION INBAHMANSHIR ESTUARY
CLASSIFICATION OF EQUILIBRIUM BEACH PROFILE IN THECASPIAN SEA
ESTIMATION OF ATMOSPHERIC PRESSURE ANOMALY USINGACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP)
MODEL TREE APPROACH FOR PREDICTION OF INCIDENT ANDINFRA-GRAVITY SWASH ON NATURAL BEACHES
PERFORMANCE EVALUATION AND CALIBRATION OF IRANIANWAVE SENSOR
DEVELOPMENT OF IMAGE PROCESSING BASED SOFTWARE TOSIMPLIFY THE IMAGE BASED MARINE MEASUREMENTS
WAVE OVERTOPPING COMPUTATION FOR A XBLOCK ARMOURBASED BREAKWATER
NUMERICAL ANALYSIS OF WATER ENTRY PROBLEM FORMODELING OF FORCE ON VESSELS AND MARINE STRUCTURES
REAL TIME QUALITY CONTROL OF NATIONAL MONITORINGAND FORECASTING NETWORK
PHYSICAL PARAMETERS OF THE SEA WATER;SOUTHERN SHELF OF CASPIAN SEA
STUDY OF THE STORM WAVES AND WAVE SPECTRA IN THEPERSIAN GULF
REHABILITATION OF BREAKWATERS: MEETING THE SEACHALLENGE
SPANTANOUS EROSION VULNERABILITY, CASPIAN SEA
STEADY-STATE SEAWATER INTRUSION MODELING OFSTRATIFIED COASTAL AQUIFERS
STUDY ON THE HISTORICAL CYCLONE INDUCED STORMSURGES AND EFFECTIVENESS OF EXISTING BIO-SHIELDPROTECTION ALONG THE COASTAL BELT OFBANGLADESH
EVALUATION THE APPLICATION OF COASTAL CELLS FORSTUDYING COASTAL PROCESSES OF HORMOZGAN COASTLINE
REPORT CARDS: AN EFFECTIVE ENVIRONMENTALMANAGEMENT TOOL
BAYSTAT: THE APPLICATION OF AN ADAPTIVE MANAGEMENTTOOL TO RESTORE CHESAPEAKE BAY
FEASIBILITY STUDY OF DEVELOPING TOURISM IN QESHM PORTBY SWOT METHOD (CASE STUDY: KANDALO PORT)
LOCATION OPTIMIZATION OF MEASUREMENT STATION IN THEVICINITY OF MOCRAN BEACHES BY USING HINDCAST MODEL
LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENTPLAN BY USING ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)
EVALUATING VULNERABILITY INDEX OF BANDAR ABBAS BEACHPARK
MANAGING GROUNDWATER RESOURCES WITHIN THEFRAMEWORK OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT
NUMERICAL INVESTIGATION OF CURRENTS, WAVES ANDSEDIMENT TRANSPORT PATTERNS IN THE INLET OF ASALUYEHPORT
A GLANCE AT REGIONAL MARITIME EMERGENCY RESPONSESERVICES; FOCUS IN ROPME SEA AREA
INVESTIGATING THE NATURAL MECHANISM ANDMANAGEMENT OPTIONS TO ADAPT DELTAS REPLY IN SEALEVEL RISE UNDER VARIOUS SCENARIOS
PRIORITIZING OPERATIONAL PROCEDURES IN MASS RESCUEOPERATIONS
COASTAL HAZARD ASSESSMENT IN ANZALI REGION, NORTH IRAN
THE ROLE OF ECOSYSTEMS IN COASTAL PROTECTION:ADAPTING TO CLIMATE CHANGE AND COASTAL HAZARD
CLASSIFICATION OF SIRIK COASTS BY SHEPARD AND COWARDINMETHODS USING SATELLITE IMAGERY
EVALUATING SHORELINE, URBAN AND ROADS CHANGES INHURGHADA COASTAL AREA, EGYPT, USING MULTISPECTRALSATELLITE IMAGES
ZONING AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY INDEX (ESI), BASED ONTHE GEOMORPHOLOGICAL MAP(CASE STUDY BANDAR ANZALI AND BANDAR KIASHAHR IN IRAN)
APPLICATION OF GIS IN THE STUDY OF PERSIAN GULF MIXTUREAND SALINE WATER INTRUSION INTO FRESHWATER AQUIFERRESOURCES ASALUYEH
COMPARISON OF SEA SURFACE TEMPERATURE (SST) DERIVEDFROM SATELLITE AND FIELD DATA AT BUSHEHR PORT
THE PRACTICAL SYSTEM FOR RECORDING AND ANALYZINGMARITIME DISTRESS AND SEARCH AND RESCUE DENSITY BYGIS
MONITORING THE COASTLINE CHANGES USING AERIALPHOTOS(CASE STUDY: AMIRABAD PORT)
STUDY OF THE EFFECT OF CASPIAN SEA COASTLINE CHANGESON LANDFORMS OF MIANKALEH COASTS
SHALLOW WATER BATHYMETRY FROM EO-1 HYPERION DATA
UNDERSTANDING URBAN EXPANSION USING REMOTELY SENSEDDATA AND GIS(CASE STUDY: KISH ISLAND)
AUTOMATION OF MARINE STRUCTURES LICENSING ANDMONITORING PROCESSES USING LBS
APPLICATION OF SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM (SDSS) INTHE COASTAL LAND USE MANAGEMENT (CASE STUDY: TIABPORT)
DESIGN OF A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) FORPORTS UNDERGROUND UTILITY NETWORKS BY 3D MAPPINGAND GIS APPLICATIONS
SET OF PROPOSED MEASURES TO IMPROVE SAFETY AGAINSTFIRE ACCIDENTS IN PORTS USING PASSIVE DEFENSE PATTERNS
THE DESIGN AND OPERATION OF A REAL TIME MONITORINGSYSTEM BASED ON TCP/IP FOR A REMOTELY CONTROLLED HFCOMMUNICATION SYSTEM: NEW TECHNOLOGIES IN PORTMANAGEMENT
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM ( ITS ) AND STUDY OFNECESSITY AND ESTABLISHMENT THIS SYSTEM AT GATES OFCOMMERCIAL PORTS OF IRAN
USING GAME ENGINES IN DESIGNING A 3D MONITORINGSYSTEM FOR CONTAINER TERMINALS
THE VALUE AND PLACE OF COASTAL GGEOMORPHOLOGY INDETERMINING THE SCOPE AND CONDUCT OF THE LITTORALCELLS
NAVIGATION OF AN AUTONOMOUS SURFACE VESSELUSING SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING WITHTHE EXTENDED KALMAN FILTER METHOD
INVESTIGATION OF THE CURRENT POTENTIAL TODEVELOPMENT OF E-COMMERCE AT PORTS
IDENTIFY AND ANALYZE THE RELATIONSHIPS AMONG FACTORSAFFECTING PRIVATIZATION OF IRANIAN PORTS USING THEFUZZY DEMATEL

APPLICATION OF SINGLE VECTOR DECOMPOSITION APPROACHTO SOLVE THE BOUNDARY PROBLEMS OF FLOATINGSTRUCTURES
EFFECTS OF EMBEDDED COLUMNS ON MITIGATION OFLIQUEFACTION-INDUCED LATERAL SPREADING BY SHAKINGTABLE TESTS
A NEW FORMULA FOR DEPTH OF INTERSECTION OF RESHAPEDAND INITIAL PROFILES OF BERM BREAKWATERS USING M5΄MODEL TREES
EFFECT OF VERTICAL EARTHQUAKE MOTIONS ON SEISMICLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF QUAY WALLS BYCONSIDERING SOIL-WATER-STRUCTURE INTERACTION
MODELING OF CRACKS INDUCED BY CORROSION OFREINFORCING BARS IN MARINE STRUCTURES USING XFEM
METHOD STATEMENT AND EXECUTIVE EFFICIENCIES OF BLOCKQUAY WALLS IN SHAHID BEHESHTI PORT DEVELOPMENTPROJECT
CENTRIFUGE MODELING OF MONO-PILES UNDER MONOTONICLATERAL LOADS
DEVELOPMENT OF A MAJOR SHIPYARD NEXT TO AN EXISTINGPORT AT AL KHOMS, LIBYA
APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODEL TO PREDICTIONOF WAVE TRANSMISSION COEFFICIENT DUE TOOVERTOPPING ON ANTIFER-COVERED BREAKWATER
SEDIMENTATION AT THE ENTRANCE OF FISHING PORT(CASE STUDY: ROUDIC FISHERY PORT)
CONSTRUCTION OF AN OFFSHORE OVERTOPPED BREAKWATER INLLANÇÀ PORT
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECTS, CHALLENGES ANDOPPORTUNITIES IN MANAGEMENT OF MEGA-SCALE DREDGINGPROJECTS
INVESTIGATION EFFECT OF HEIGHT AND SIDE SLOPE OFVERTICAL BREAKWATER ON ITS SETTLEMENT USING PLAXISMODEL
SOIL IMPROVEMENT OF HYDRAULIC SANDFILL BEHIND A QUAYWALL BY RIGID INCLUSIONS
COMPARATIVE STUDY OF SERVICE LIFE MODELS FORPREDICTION OF LONG TERM CHLORIDE PENETRATION INTOCONCRETE IN THE PERSIAN GULF CONDITIONS
INVESTIGATION OF REGULAR WAVE RUNUP ON VERTICAL PILES
TWO-PHASE MODELING OF WAVE INDUCED SCOUR AROUNDTHE VERTICAL SUBMERGED BREAKWATERS
SEISMIC REHABILITATION OF PILE AND DECK QUAYS(CASE STUDY OF A SOUTH PARS PETROCHEMICAL PORT QUAY)
EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCE OF AN EXISTINGDOLPHIN-TYPE BERTH SUBJECTED TO LIQUEFACTIONINDUCEDLATERAL SPREADING BY LARGE SCALE SHAKETABLE TEST
DURABILITY OF CRACKED REINFORCED CONCRETE BEAMS INMARINE ENVIRONMENT
EFFECT OF FLOATING BREAKWATER’S WIDTH AND DRAFT ONWAVE TRANSMISSION COEFFICIENT
WANG’S THEORY USAGE IN DISTRIBUTION OF SEISMIC PRESSUREOF SANDY SOIL ON A SHEET PILE WALL
LABORATORY INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RUBBLEMOUNDBREAKWATER’S SLOPE ON ITS STABILITY UNDER TSUNAMIATTACK

CBM4 MIX DESIGN FOR PAVING THE NEW CONTAINER TERMINALOF SHAHID RAJAEE PORT USING ALTERNATIVE METHOD
SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF PILE-SUPPORTEDWHARVES USING FRAGILITY CURVES
A STUDY ON THE SETTLEMENT OF NAKHL-E NAKHODABREAKWATER AND THE APPLIED SOLUTION
WAVE INDUCED PORE-WATER PRESSURE EFFECTSON SLOPE STABILITY OF RUBBLE MOUND BREAKWATERS
NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF MOORING LINECONFIGURATION ON THE HYDRODYNAMIC PERFORMANCE OFPONTOON-TYPE FLOATING BREAKWATER
NUMERICAL MODELING OF WAVE RUN UP AND OVERTOPPING ONPILEBREAKWATERS USING WCSPH METHOD
STATISTICAL ANALYSIS OF CONCRETE COMPRESSIVESTRENGTH RELATED TO RC CONSTRUCTION PROJECTS INBUSHEHR PORT
NUMERICAL MODELING OF SEA WAVES EFFECT ON SANDYBEACH WITH AN INCOMPRESSIBLE SPH METHOD
MODELING OF CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENT OF SILICAFUME CONCRETE IN TIDAL ZONE OF PERSIAN GULF
STUDY OF THE LONG-TERM EFFECT OF SILICA FUME ONCONCRETE REINFORCEMENT CORROSION IN SPLASH ZONE INTHE PERSIAN GULF
MODELING OF CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENT OFCONCRETE IN BANDAR ABBAS COASTS LOCATED IN SOUTHSIDE OF IRAN
DETERMINING STRATEGIES FOR REDUCING OF SHIPS REPAIRDELAYS IN SHIP REPAIRING FACTORIES OF SOUTHERN IRAN BYSWOT METHOD
INVESTIGATION ON FEASIBILITY OF FINITE DIFFERENCEMETHOD ON PREDICTION OF DURABILITY OF CONCRETESTRUCTURES CONTAINING SILICA FUMES IN SPLASH ZONE INPERSIAN GULF REGION
DURABILITY OF CONCRETE JETTIES ON THE COAST OFPERSIAN GULFA CASE STUDY OF RAZI PETROCHEMICAL JETTIES EXPORTSULFUR AND CHEMICALS
RENOVATION OF PILE SUPPORTED WHARVES USING STEELJACKETING
DETECTING FEATURES AND POSITION OF SURFACE ANDHIDDEN CRACK IN STEEL MEMBER BY USING LAMB WAVEWITH BOARD BAND EXCITATION SIGNAL
THE SÈTE (FRANCE) FLOATING BREAKWATER
INTRODUCTION TO SAND BYPASSING SYSTEM AND ITSAPPLICATION
AN EXAMPLE OF THE USE OF DAMPING MOORING ARMSTHE YACHT CLUB DE VALINCO (CORSICA – FRANCE)
FEASIBILITY OF OPTIMIZING THE GEOMETRY AND ENERGYABSORPTION OF MARINE FENDERS
HYDRAULIC AND STRUCTURAL PERFORMANCE OF DEZHPODIRANIAN ARMOUR
(USING THE CONDUCTIVE GEOSYNTHETIC OPPORTUNITIES FOROPTIMIZATION OF SOFT CLAY SOILS IN COASTAL AREAS)
ESTIMATE THE AREA WITH MOST EFFICIENCY FORPRODUCING ENERGY FROM TIDE IN THE PERSIAN GULF
STUDY OF WAVE ENERGY RESOURCES IN PERSIAN GULF:SEASONAL AND MONTHLY DISTRIBUTIONS
WAVE POWER INVESTIGATION ALONG THE COASTLINE OF THEANZALI, IRAN
APPLICATION OF AQWA-ANSYS IN HYDRODYNAMICASSESSMENT OF POINT WAVE ABSORBER
FEASIBILITY STUDY OF WAVE ENERGY ABSORBINGBREAKWATERS IN THE PERSIAN GULF
FINITE DIFFERENCE METHOD FOR DYNAMIC ANALYSIS OFVERTICAL RISERS UNDER DIFFERENT SHEAR CURRENTS
Study Of Effect Of Thickness On the Ultimate Strength Of A MultiplanarTubular Joint With Corrosion
PECULIARITIES OF ARCHITECTURAL TYPOLOGY OF OFFSHORESTRUCTURES IN THE CASE OF THEIR RECONSTRUCTION WITHTHE CHANGE OF THE STRUCTURES’ PURPOSE
OPTIMUM DESIGN OF FIXED OFFSHORE STRUCTURES USINGAPPROXIMATE METHODS FOR PREDICTION OF DYNAMICFORCES
FREQUENCY DOMAIN HYDRODYNAMIC ANALYSIS OFAMIRKABIR SEMI-SUBMERSIBLE IN DIFFERENT WAVE ANGLES
WAVE DIFFRACTION FOR VERTICAL CYLINDERS BYISOGEOMETRIC ANALYSIS
FATIGUE DAMAGE ANALYSIS OF CATENARY MOORING LINES FORAMIR KABIR SEMI-SUBMERSIBLE PLATFORM
EFFECT OF GEOMETRIC PARAMETERS ON THE STRESSINTENSITY FACTORS (SIFS) IN TUBULAR X-JOINTS OF JACKETTYPEPLATFORMS
SIMULATION OF CYLINDER WATER-ENTRY IMPLEMENTINGTWO DIFFERENT METHODS: FINITE VOLUME METHOD (FVM)AND SMOOTHED-PARTICLE HYDRODYNAMICS (SPH)
DAMAGE DETECTION OF FIXED JACKET OFFSHORE PLATFORMSFROM AMBIENT VIBRATIONS USING WAVELET TRANSFORM
MITIGATING SEISMIC VIBRATION OF NOSRAT OFFSHOREPLATFORM UTILIZING MAGNETO-RHEOLOGICAL DAMPER UNDERTHREE DIFFERENT EXCITATIONS
STUDY ON SUITABLE SCENARIO FOR TRANSPORTATION ANDLOWERING OF 18000 TON CAISSON FOR PERSIAN GULF BRIDGE
NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES
THE STUDY OF DENSE CURRENTS EFFECT ON SCOUR BRIDGE PIERDEPTH AND REPRESENTING TWO MODEL FOR ESTIMATION OFWATER-WASHING DEPTH AND THEIR COMPARISON EACHATHER
ESTIMATION WAYS REVIEW OF BRIDGE LEG SCOUR DEPTH ANDCOMPARING THEIR ACCURACY AND APPLICATION WITHEACHATHER
EXPERIMENTAL STUDY OF THE SPLITTER PLATE’S EFFECT ONTHE TWO-DEGREE-OF-FREEDOM VORTEX INDUCED VIBRATIONOF CIRCULAR CYLINDER IN WAVES
EFFECT OF LOCAL JOINT FLEXIBILITY ON THE FATIGUE LIFEASSESSMENT OF JACKET TYPE OFFSHORE PLATFORM
STRESS CONCENTRATION FACTORS (SCFS) INDUCED BY OUT-OFPLANEBENDING (OPB) LOADINGS IN INTERNALLY RINGSTIFFENEDTUBULAR KT-JOINTS OF JACKET STRUCTURES
NUMERICAL RESEARCH ON THE HYDRODYNAMICPERFORMANCE OFHEAVE PLATES OF TRUSS SPAR PLATFORMS
EFFECTS OF GEOMETRICAL PARAMETERS ON THE DEGREE OFBENDING (DOB) IN TUBULAR K-JOINTS OF OFFSHORESTRUCTURES SUBJECTED TO IN-PLANE BENDING (IPB) LOADING
CALCULATION OF DYNAMIC AMPLIFICATION FACTORFOR JACK-UP STRUCTURES
3D FINITE ELEMENT MODELING FOR CONSIDERING THEINFLUENCES OF INTERNAL FLUID ON EFFECTIVE TENSION INFLEXIBLE MARINE RISERS
DESIGN, STRUCTURE ANALYSIS AND CONSTRUCTION OF ALABORATORY UNDERWATER MANIPULATOR FOR USE INSUBSEA RESEARCH
NUMERICAL STUDY OF SEDIMENT SIZE EFFECT ON SCOURPHENOMENAAROUND PIPELINE UNDER STEADY CURRENT
EVALUATION OF IMPERFECT SUBSEA STEEL PIPELINE DESIGNSPECIALLY TAILORED FOR OPERATIONAL CONDITION
A STUDY OF PRESSURE LOSS AND RECOVERY IN OFFSHOREPIPELINES
FATIGUE ASSESSMENT OF FIXED OFFSHORE PLATFORMS USINGAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) TECHNIQUE
VORTEX-INDUCED VIBRATION OF AN INCLINED CYLINDER
AN OVERVIEW OF MARNIE OUTFALLS IN THE PERSIAN GULF ANDOMAN SEA
ANALYSIS OF CHANGES IN TOTAL BASE SHEAR ANDOVERTURNING MOMENT DURING OPTIMIZATION PROCESS OFOFFSHORE JACKET PLATFORM CONSIDERING FATIGUE USINGGENETIC ALGORITHM
EXPERIMENTAL INVESTIGATION FOR THE RESPONSES OF SEMISUBMERSIBLEPLATFORM SUBJECTED TO REGULAR WAVES
EVALUATION OF MODIFIED CHARACTERISTICS OF SOFT CLAYSDUE TOLIME INJECTION IN MARINE ENVIRONMENT
STUDY OF THE EFFECTS OF SEABED SOIL REMOLDING ON THEVERTICAL PENETRATION RESISTANCE OF OFFSHORE PIPELINESUNDER STATIC LOADS
NUMERICAL STUDY OF DCM AND SDCM PILES UNDER LATERALLOAD
BREAKWATER CONSTRUCTION ON SOFT SOILS, A CASE STUDY INMONTEVIDEO LNG TERMINAL
NONLINEAR RESPONSE ANALYSIS OF PILE FOUNDATION INFIXED OFFSHORE PLATFORMS UNDER SEISMIC LOADS
AMPLITUDE RESPONSE OF PILE UNDER VERTICAL HARMONICVIBRATIONS IN LAYERED SOIL
EVALUATION OF THE EFFECT OF SEDIMENTATION PATTERNON BREAKWATERS SETTLEMENT
PROMOTING MARITIME SAFETY BY IMPLEMENTING DELPHIDECISION MAKING METHOD IN MARINE CASUALTIESMANAGEMENT, IN IRAN
STRATEGIC PLANNING OF AIDS TO NAVIGATION FOR ISLAMICREPUBLIC OF IRAN
SECURING MARITIME BY USING MODERN SECURITY METHODS
THE ENHANCEMENT OF MARITIME SAFETY BY ESTABLISHINGA REMOTELY CONTROLLED HF COMMUNICATION SYSTEM;HEALTH & ENVIRONMENTAL EFFECTSA CASE STUDY IN BOUSHEHR PORT
THE ESTABLISHMENT OF A REMOTELY CONTROLLED NAVTEXSYSTEM VIA A MICROWAVE RADIO LINK BASED ON TCP/IP:MARITIME SAFETY AND HEALTH AND ENVIRONMENTALEFFECTS IN PERSIAN GULF
THE EFFECT OF BERTH GEOMETRY ON BERTHED SHIP –PASSING SHIP INTERACTION
PASSIVE DEFENSE REQUIREMENTS WEIGHING IN SELECTING NEWPORTS LOCATION BASED ON ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
RISK ASSESSMENT IN PILOTAGE OPERATION BY USING FUZZY FMEATECHNIQUE
IDENTIFICATION OF DEFECTS AND SOLUTIONS FOR INCREASINGSAFETY OF NON- CONVENTIONAL VESSELS IN BIK PORT
VERNACULAR VTS
REVIEW OF CYCLE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT IN SAFETYMANAGEMENT OF IRAN’S SEAPORTS
EFFECTS OF MARINE INVERTEBRATES STABILITY AGAINSTEROSION CAUSED BY WAVES ON THE ROCKS USED IN THECONSTRUCTION OF BREAKWATERS OMAN
SITE SELECTION OF LORAN1 STATION IN PERSIAN GULF ANDOMAN SEA FOR MARITIME NAVIGATION ENVELOPE
CALCULATION OF SHIP’S TIME OPTIMUM PATH BASED ONKWON METHODWITH CONSIDERING WIND EFFECT
PORT OF LISBON: MAINTENANCE DREDGING PLANIN A SENSITIVE ENVIRONMENTAL SYSTEM
THE SITE SELECTION OF MANGROVE’S IMPLANTATION TOREDUCING DREDGING IN PORTSA CASE STUDY OF PERSIAN GULF, IRAN
OIL SPILL FROM OFFSHORE WELLHEAD PLATFORMS INBAHREGANSAR OIL FIELD (PERSIAN GULF)
MODIFICATION OF ANTIFOULING COATING PROPERTIES BYANTIBACTERIAL AGENT
STUDY AND EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS OFDREDGING OPERATIONS IN PORTS (CASE STUDY: RAJAEE PORT)
INVESTIGATION OF DUST CONTROL DUE TO CARGO LOADINGAND UNLOADING BY WINDBREAK IN SEA PORTS: A WINDTUNNEL EXPERIMENT
RISK ASSESSMENT OF HAZARDOUS METALS IN HORMOZAGANURBAN POPULATION
EMERGENCY RESPONSE TO OIL SPILLS BASED ONENVIRONMENTAL SENSITIVITY INDEX IN KHUZESTANPROVINCE SHORELINES
ON THE 10TH BIRTHDAY OF A CONVENTION NOT YET IN FORCE;OBSTACLES FOR IMPLEMENTING BWM CONVENTION
EMPLOYING THE ELECTROSPUN NANOPOROUS FIBERS ASMODERN OIL ABSORBENT
PREDICTION OF OIL SPILL DISTRIBUTION IN THE CASPIAN SEAUSING THREE-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION
SIMULATION OF OIL SPILL FROM ABOUZAR WELL-HEADFACILITIES IN THE PERSIAN GULF
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WIND WAVE HEIGHTS IN THENORTHERN COAST OF THE PERSIAN GULF: BUSHEHR PORT
HULL CONDITION MONITORING FOR CONTAINER VESSELUSING SHIP’S PROPELLER PERFORMANCE (CASE STUDY:MV SECOND OCEAN)
SIMULATION OF REAL OIL SPILL FROM PLATFORMS OF NOWRUZOILFIELD AND VULNERABILITY OF BUSHEHR COASTLINES TO OILSPILL IMPACTS IN PERSIAN GULF
STATISTICAL ANALYSIS OF HEAVY METALS PRODUCEDDISCHARGES FROM GAS PLATFORMS FOR DISPERSION MODELING
SEDIMENTATION SUCCESSION OF ECONOMIC ELEMENTS EXISTEDINTHE URMIA LAKE BRINE
THE FISH LARVA VARIATIONS IN THE SHAHID BEHESHTI JETTY- CHABAHAR BAY
ECOLOGICAL ARCHITECTURAL DESIGN, NATURAL ECOSYSTEMSCONSERVING CASE STUDY: MIANKALEH’S INTERNATIONALWETLAND
COMPARISON OF CHLOROPHYLL-A CONCENTRATION INCORAL REEF (PORITES) IN NAY BAND AND ASALOYEH
MITIGATION OF COCHLODINIUM POLYKRIKOIDES BLOOM INWETLAND BY CHEMICAL SUBSTANCE UTILIZATION
BIOLOGICAL UPTAKE OF HEAVY METAL IONS CADMIUM (CD)FROM AQUEOUS SOLUTION USING PHYTOPLANKTON CHLORELLASP
INVESTIGATION ON THE RED TIDE DUE TO CLIMATE CHANGEAND ITS EVIDENCES IN THE PERSIAN GULF
FORMATION PROCESS AND EVALUATE THE EFFECTS OFTECTONIC ACTIVITY ONIRANIAN COAST OF THE PERSIAN GULF AND OMAN SEA

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید