انشار مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ توسط Universitat Autonoma De Barcelona وInternational Center of Academic Communication (ICOAC)  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اسپانیا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۸۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۹۱۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

مروري برمفاهيم و مدلهاي مديريت دانش
تاثير كاربرد رفتاري مديريت ارتباطات با مشتري بر رضايت مشتري در بانك مهر اقتصاد شعبه پارس آباد
بررسي رابطه بين مديريت در هزينه و مخارج براي توليد بر رشد اقتصادي و توسعه نيروي انساني در بخش خصوصي صنايع ايران
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان با استفاده از تئوري مجموعه نادقيق مورد مطالعاتي: بيمه ايران در شهر تهران
بررسي مدلهاو رويكرد هاي ارزيابي كيفيت خدمات در موسسات آموزش عالي
Assessment of the Degree of Development of the Cities of Gilan Province,Iran (Economic Approach)
بررسي وضعيت هوش سازماني، در معاونت هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان
Determining Compensation for Material Damages Resulting from Temporary Detention
بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري در دستگاههاي اجرايي استان گيلان
A Study on the Factors Contributing to Tax Compliance with an Emphasis on Risk-based Tax Audit Tax Administration Department, Rasht
The Effect of Conditional and Unconditional Accounting Conservatism on Cost of Debt Financing: Evidence from Iran
سرمايه فكري، پارادايم نوين در سازمان هاي امروزي
The use of Manure Compost on the Cultivation Bed of Strelitzia Reginae under different Salinities of Water
The effect of Working Capital Management on Profitability of Tehran Stock Exchange Listed Companies before and after Imposing Sanctions in the Banking System
تاثيرگذاري تبادل دانش ضمني بر موفقيت بازاريابي در شركت هاي توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي استان گيلان
تأملي بر شكل گيري تعادل هاي چندگانه در صنعت بانكداري مطالعه موردي ايران؛1389-1384
بررسي مقايسه اي دوره تصدي حسابرس مستقل در شركتهاي درمانده مالي و غيردرمانده مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رويدادي تاثير تغييرات فصلي بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار به تفكيك صنايع (نمونه موردي ايران)
مطالعه رويدادي واكنش بازار سهام به گزارش حسابرسي مشروط (نمونه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي طيفي گزارش حسابرسي مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهاي مالي نمونه موردي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير رهبري مناسب سازمان بر فرهنگ سازماني
بررسي نقش محيط و رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازمانها
بررسي تأثير فرصت هاي رشد بر اهرم مالي به ارزش دفتري و ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثيرعدم هموار سازي و قابليت پيش بيني سود بر تداوم فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير مشتري مداري و فروش مداري از طريق خلق ارزش و توسعه ارتباطات بررضايتمندي مشتريان
بررسي شكاف بين استهلاك حسابداري و ذخيره سرمايهاي ماليات
ALIGNMENT OF BUSINESS STRATEGIES WITH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) STRATEGIES IN BANKING INDUSTRY
Evaluation of Water Pollution and Economic Growth Relation in Iran: Application of Environmental Kuznets Model
Activity Based Costing: A Practical Model for Cost Price Calculation in Hospitals
كاربرد مدل سيپ در ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات
بررسي نيازمندي هاي مشتريان خدمات صنعت بازاريابي شبكه اي با استفاده از مدل يكپارچه شده كانو AHP و QFD_
شناسايي متغير هاي مالي موثر بر سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين كيفيت سود و ساختار مالكيت نهادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثيرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي توسعه گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان مياندوآب)
بررسي اثر كيفيت حسابرسي بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي موانع و مشكلات ماليات ستاني از عمليات پيمانكاري (مطالعه موردي: استان گلستان)
بررسي اثر افشاي مسئوليت اجتماعي و اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين كيفيت سود و عدم تقارن اطلاعات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش بكارگيري سيستم منابع سازمان ERP در مديريت درمان بيماران قلبي بيمارستانهاي بندرعباس مطالعه موردي: استان هرمزگان
بررسي اثر افشاي مسئوليت اجتماعي و اقلام تعهدي غيراختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثر بخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان(مطالعه موردي: شهرستان مينودشت)
بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان پسر مطالعه موردي: شهرستان مينودشت
بررسي اثر افشاي مسئوليت اجتماعي و نرخ بازده دارايي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت تفكر استراتژيك در سازمان ها (با بررسي موانع تفكر استراتژيك در سازمان ها)
The effects of technology development on the renewable and nonrenewable energy consumption (the evidence of Iran and selected Member States of OIC)
The relationship between energy consumption and value added of Industry (A Case Study: Selected Countries of OIC)
رابطه بين مولفه هاي يادگيري سازماني و نوآوري سازماني در كاركنان مركز آموزشي درماني امام خميني شهر اردبيل
مديريت دانش و چالش هاي آن در سازمان
رابطه بين ميزان نگهداشت دارايي هاي نقدي و نظام راهبري شركتي با محدوديت مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مشوق هاي مديريت سود و ضريب واكنش سود
تأثيرارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي صاحبكار بركيفيت حسابرسي صورتهاي مالي
بررسي اثرچرخه عمرواحدتجاري برمديريت سوددرشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
تحليل تأثير مالكيت بزرگترين سهامدار بر واگذاري بلوكي سهام (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي رابطه سبك رهبري و سرمايه اجتماعي
بررسي توزيع نيروي انساني بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كردستان * مطابق با استانداردهاي پرسنلي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
The Application of Data Envelopment Analysis (DEA) to Evaluate Energy Efficiency in Greenhouse Cucumber Varamin City
An Investigate of the Relationship between Human Resource Management Practices and Financial Performance of Active Companies in Sanandaj Industrial Park
Shocks in economic growth = shocking effects for food security?
بررسي عوامل موثر بر تجهيز و تخصيص منابع بانكي شعب در بانك (مطالعه موردي : شعب بانك پارسيان استان تهران)
The Relationship between Ownership Concentration, Financial Information Transparency and Broad / Limited Communications with the Government
The Relationship between Information Risk, Cost of Equity Capital and Inventory Policies in Firms with Extensive Political Connections
The Study of Managerial Constraints in Industrial Investment Process (Case Study: Industries of Guilan Province – Northern of Iran)
Analysis and Comparison of Social Movements Strategies in Egypt and Tunisia
A Novel Approach to Organizational Management, with an Emphasis on the Generational Changes in Human Resources
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد نوآورانه (مورد مطالعه: بانك هاي خصوصي شهرايلام)
Explaining the role of information technology in improvement of financial performance of manufacturing companies of Gilan Province
بررسي عوامل تاثيرگذار استراتژيك در ارتقاي بهبود عملكرد سازماني شركت هاي توليدي از طريق كارآفريني (مطالعه موردي : استان گيلان)
بررسي ميزان تاثير ابعاد برند خدمات بر ايجاد وفاداري از طريق اعتماد
Impact of Firm Specific Factors on Capital Structure Decision: Evidence from Iranian Listed Companies
بررسي رابطه بين هوش معنوي و خلاقيت كاركنان
مقايسه سيستم تقاضاي معكوس تقريباً ايدهآل و ICBS براي گوشت در ايران
حسابداري اسلامي
بررسي ميزان تأثير ارزش ويژه برند بر رضايت مشتريان از خدمات هتل داري
Effect of Income Smoothing on Conservatism through Comparing Lack of Time Symmetry in Recognizing Firm’s Economic Losses
تاثير نظارت خارجي بر حساسيت جريان نقدي نامتقارن
تاثير ريسك مالي و مديريت سود بر هزينه سرمايه شركت
تجارب زنان از خشونت همسرانشان برعليه آنان و راه هاي بهبود آن
تجارب متكديان از تكدي گري و راه هاي كاهش و درمان آن در جامعه
بررسي رابطه تعهد سازماني و جهت گيري مذهبي با رهبري تحول آفرين در اداره جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت
The Relationship between Financial Reporting Quality and the Firms Cost of Equities Capital with Extensive and Limited Political Connections
رابطه حمايت اجتماعي و نگرش مذهبي بر سلامت روان زنان متأهل شاغل درشهرستان كاشان
بررسي تأثير رعايت اخلاق كاري و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتريان بانك كشاورزي
نقش مديريت كيفيت فراگير TQM بر نظام آموزشي (مطالعه دانشگاه پيام نور)
رابطه بلوغ عاطفي با طلاق عاطفي(رضايت زناشويي) در زوجين
بررسي ويژگي هاي شخصيت و بلوغ عاطفي در زوج هاي شهر اهواز
بررسي رابطه بين ساختارسازماني با توانمندسازي روانشناختي كاركنان ديوان محاسبات كشور
تحليل نقش تجارت الكترونيك در طرح تحول نظام سلامت
Financial Analysis on PadiberaNasional BHD Company (BERNAS) in Healthcare Strategic
بررسي رابطه بين اخلاق كاري و توانمندي شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بررسي ميزان حاكميت ابعاد تحول در نظام اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فرهنگ سازماني، رويكردي موثر در تحول نظام اداري
نقش اخلاق در جلوگيري ازتقلبات در حسابداري
نقش و وظايف اولياء در تحكيم خانواده از ديدگاه پيامبر اكرم(ص)
عوامل موثر بر روسپيگري زنان
بررسي رابطه بين معنويت در محيط كار با انگيزش شغلي و اشتياق شغلي در بين كاركنان جهاد كشاورزي استان اردبيل
بررسي رابطه سياست و اقتصاد در قرن 21
بررسي عوامل ادراكي موثر بر قصد تغيير برند در مصرف كنندگان فروشگاه هاي اتكا
بررسي تأثير زيارت امام رضا بر نگرش فرهنگي و انسجام اجتماعي درشهر مشهد
بررسي عوامل موفقيت كسبه در بازار شهر ميانه
بررسي اشتغال زنان بر كاركرد خانواده ها در شهرستان دهاقان
ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژي شركت لوله سازي ( تحقيق موردي: شركت نورد لوله ي اهواز)
بررسي تأثير فقر بر وقوع جرم در ايران
بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت كل بورس اوراق بهادار تهران
گذرگاه دروازه فقر وجامعه پذيري ناقص
هزينه يابي هدفدرمديريت هزينه ها
لزوم ايجاد استانداردهاي بين المللي حسابداري
بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
امكان استقرار بودجه ريزي عملياتي بر اساس ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تاثير آموزش ضمن خدمت در بهره وري دبيران آموزش و پرورش اصفهان
تكنيك هاي جذب رضايت مشتري و وفاداري
تحليل تاثير عوامل محيطي بر بقاء و پايداري صنايع كوچك در استان زنجان
Study of economy globalization effect on government’s size using panel data with fixed effects (Case study: elected petroleum exporter countries)
Can Auditors detect the opportunistic behaviors of managers in earnings reporting?
A Study of the Impact of Human Resource Development Strategies on Career Plateauing in Islamic Azad University, Science and Research Branch
Identifying Key Factors Affecting Career Plateauing in Islamic Azad University, Science and Research Branch
ارائه مدل شايستگي مديران بخش دولتي بر اساس پارادايم حكمراني خوب
Art economics: Factors affecting the motivations and experiences in the art consumption
بررسي تأثير رقابت بازار محصول بر حق الزحمه حسابرسي مستقل
بررسي رابطه ساختار مالكيت و تمركز مالكيت با محافظه كاري مشروط و نا مشروط با استفاده از مدل باسو و شيواكومار در بازار سرمايه ايران
تاثير دقت و اعتبار پيشبيني سود هر سهم توسط مديريت در كاهش ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل ژنتيك فرج زاده و آلتمن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آشنايي با سوپر جاذب ها و نقش آن در توسعه كشاورزي ( محصول مطالعاتي : عملكرد خيار درختي )
بررسي عناصر مديريت دانش در راستاي ارتقاء و اثربخشي سازمان (مورد مطالعه : بانك كشاورزي استان سمنان)
The Effect of Inequality Distribution of Income (Gini Index as Selected Indicator) on Health Indicators (Infant Mortality Rate and Life Expectancy as Selected Indicators) in Developing Countries :(1995-2008)
The impact of environmental consciousness on the consumption pattern of organic food products
تهديدهاي تخريب گرايانه در صيانت از ميراث فرهنگي ناملموس با تاكيد بر كنوانسيون هاي ملي و بين المللي
بررسي تأثير معنويت بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: اداره آموزش و پرورش شهرستان تويسركان)
بررسي رابطه بين مديريت دانش (فناوري اطلاعات، ساختار سازماني و فرهنگ سازماني) با يادگيري سازماني كاركنان ستادي شركت توزيع نيروي برق استان ايلام
بررسي ارتباط راهبردهاي يادگيري و انگيزه پيشرفت با عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال تحصيلي 94 -93
The Effect of Brand personality on Customer’s Intention for RePurchasing Nokia Products
The Effect of Brand Personality, Trust and Commitment on Customer’s Intention to Use the Services of Sina Bank in the Vest Part of Mazandaran Province
مديريت ريسك هاي HSE در فرايندهاي تصفيهخانه آب
ارائه الگويي جهت نهادينه سازي جايگاه ائتلاف استراتژيك، در سازمانهاي دانش محور
Socio – Cultural and Behavioural changes as an impact of Modernization of Tandoor
رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني (مطالعه موردي: اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران)
Introducing a hybrid model of DEA and data mining in evaluating efficiency. Case study: Bank Branches
ارزيابي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي شهرستان قشم با استفاده از رويكردهايMCDM
ارزيابي حساسيت اكولوژيك كرانه ساحلي جزيره قشم در راستاي مديريت تلفيقي مناطق ساحلي
تدوين برنامه راهبردي مديريت گردشگري شهرستان رودان با استفاده از مدل تحليليSWOT
بررسي نقش بانكداري الكترونيك در كاهش مصرف كاغذدر بانك پاسارگاد
بررسي آمادگي سازماني براي پذيرش و بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي سبز
بررسي موانع مديريت دانش در بانكداري الكترونيكي از ديدگاه كاركنان مطالعه موردي بانك پاسارگاد
فاصله انتظاراتي آموزش و رويه هاي اجرايي حسابداري مديريت
بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت خدمات و رضايت، اعتماد و وفاداري مشتري در شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت
بررسي عوامل موثر بر ايجاد انگيزه در منابع انساني با استفاده از تحليل سلسله مراتبي ahp
بررسي عوامل مالي تعيين كننده نگهداشت وجه نقد در مؤسسات دولتي و خصوصي
حضرت مريم از ديدگاه قرآن و عهد جديد
الهيات رهايي بخش
وحدت جهاني كليساها
كيفيت مطلوب نظام آموزشي و راهكارهاي اجرايي رسيدن به آن
بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري والدين با رشد اخلاقي دانش آموزان دختر راهنمايي شهرستان ارسنجان درسال تحصيلي1392-93
مقايسه سبك زندگي و اعتياد به اينترنت بين دانشجويان دختر مجرد و متأهل روانشناسي دانشكده علوم تربيتي آزاد اسلامي مرودشت
عوامل موثر بر اعتماد مشتريان حقيقي بانكداري اينترنتي بانك پاسارگاد
تأثير استقرار بانكداري اينترنتي بر سودآوري بانكها
سنجش عملكرد مديريت توسعه محصولات جديد در صنعت خودروي ايران و رتبه بندي عوامل با تكنيك TOPSIS
Predicting of Organizational Agility By Components of Organizational Intelligence in supreme audit court
شناسايي موانع پيادهسازي بهايابي بر مبناي فعاليت و بهايابي توليد بهنگام در ايران
بررسي و ارزيابي عملكرد مديريت دانش در صنعت خودروسازي ايران
بررسي تأثير مؤلفه هاي اعتماد بر تعهد شغلي كاركنان كارخانه ها الياف شهرستان دليجان
بررسي اوليه متغيرهاي تاثيرگذار بر ميزان جرم و جنايت در شهرها

تحليل قرارداد آتي در بورس اوراق بهادار ايران
بررسي مدل تركيبي انگيزش كاركنان الدهام-روزنبام در سازمان صدا و سيماي مركز استان خراسان رضوي
هم افزايي پوشاك و فضاي معماري در تامين شرايط آسايش مردم جزيره قشم
پيش بيني رشد سود برپايه متغيرهاي حسابداري
The Survey the Relationship between human capital and market value in the companies accepted in Tehran Stock Exchange
The role of green perceived value, green perceived risk and green trust on green purchase intention
The impact of ISO 9001-2008 on Organizatioal Atmoshphere: an Experince of Strategic Change Managment in an Organization
Investigate the interactions of social capital and indicators to improve performance
بررسي روند جهانيسازي و رويكرد جهان اسلام به جهانيسازي و ارائه الگوي اسلامي
بررسي و رتبه بندي چالش هاي محيطي سازمان ها
شناسايي و رتبه بندي مؤلفه هاي فرهنگي حامي نوآوري در سازمان
شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي تأثيرگذار بر توانمندسازي نيروي انساني
بررسي تاثير آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه بر پيشرفت درسي دانش آموزان با سبك يادگيري كلي- متوالي
ارائه مدل نقش رهبري در سازمان هاي يادگيرنده
ارائه مدل نقش مديريت دانش در افزايش بهره وري
ارائه مدل نقش مديريت دانش در تيم هاي يكپارچه محصول و مهندسي همزمان در صنايع دفاعي
نگرش تطبيقي بر فرهنگ ملي ايران و تأثير آن بر ابعاد كلي مديريت
Explain the factors influencing employee turnover intention of Islamic Azad University, Rasht Branch (With an emphasis on Leader-member exchange, Organizational identification and Collectivism-oriented HRM)
تاثير سرمايه فكري بر ارزش شركت در بورس اوراق بهادار تهران
تاثيرات سياست پولي در اقتصاد مقاومتي( مسير نرخ ارز)
ارائه الگوي مناسب نظام پيشنهادات جهت برقراري در بانك ها: از طريق مطالعه تطبيقي
بررسي تاثير عوامل انگيزشي ، با اثر تعديل گري ويژگي جمعيت شناختي و آميخته بازاريابي بر انتخاب نام و نشان تجاري (مطالعه موردي بانكهاي دولتي و خصوصي در استان لرستان)
نقش تكنولوژي هاي بانكداري اينترنتي بر ايجاد ارزش مشتريان و آمادگي آنان براي استفاده از بانكداري الكترونيك
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك بر ارتقاي كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني
تأثير تسهيم دانش و سيستم هاي اطلاعاتي سبز بر بهبود عملكرد محيطي سازمان
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وخلاقيت كاركنان در بهبود عملكرد سازمانها
مروري بر نظريه پردازي در حوزه مفهوم تصوير كشور مبدأ در بازاريابي بين الملل
كارآفريني استراتژيك، ابزاري جهت ايجاد مزاياي رقابتي
تحليل تقسيم بازار به عنوان ابزار حرفه اي جهت تجاري سازي محصولات و خدمات
Examining entrepreneurship education in universities in terms of method and content, barriers and solutions
بررسي اثرات رفتار شهروندى سازماني بر خلاقيت كارمندان دانشگاه رازي
بررسي رابطه مديريت تحول بر فرهنگ سازماني در توسعه دانشگاه تحليل موردي كاركنان دانشگاه بناب درسال 1392
پيدايش سازها در موسيقي ايران باستان با نگاهي به شاهنامه فردوسي
مدل سازي و تأثير شفافيت اطلاعات مالي بر هزينه بدهي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي مدل براي هزينه بدهي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوريتم تكاملي ازدحام ذرات
نقش فناوري اطلاعات بر مزيت رقابتي (مورد مطالعه : شعب بانك مهر اقتصاد استان ايلام
نقش فناوري اطلاعات در به دست آوردن اهداف استراتژيك سازمان (مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان ايلام)
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعات مديريت بر رشد و بهره وري نيروي كار(مورد مطالعه : شركت نفت استان ايلام)
عوامل موثر برمزيت رقابتي و استراتژي توسعه محصول جديد (مطالعه موردي شركت فني توس نيرو)
Intellectual Capital: Its Role in Organizational Knowledge Management (Case Study: East Azerbaijan Regional Hydrology Firm)
استراتژي استفاده از تكنولوژي در مديريت ارتباط با مشتري
تأثير نقدشوندگي بر استراتژي هاي مختلف اجتناب مالياتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين اثر استراتژي هاي مربوط به ريسك اطلاعات(كيفيت افشا و كيفيت تعهدات) بر بازده آتي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تعيين اثر دوره تصدي حسابرس و اندازه موسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي با درنظر گرفتن نقطه زماني بازگشت كيفيت حسابرسي
بررسي نقش خانواده در گرايش جوانان به مواد مخدر در شهركرمان
تأثير فعاليت هاى سازمان هاى حمايتي مردم نهاد بر كاهش آسيب زنان سرپرست خانوار
رابطه بين مديريت زمان و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
بررسي ارتباط سرمايه فكري و اجزاي آن با ريسك ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن
بررسي تاثير توانمندسازي نيروي انساني در مهارت آموزي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري اجتماعي بر جذب رفتار مشتريان
تجزيه و تحليل سود هر سهم ، سود تقسيمي ،اهرام مالي و عملياتي و ارتباط آنها با محتواي بازده سهام (در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي نقش محيط بر ساختار سازماني در سازمان هاي مجازي
بررسي رابطه توزيع درآمد و رشد اقتصادي ايران
رتبه بندي عوامل موثر در انتخاب دانشجويان مقطع دكتري از ديدگاه دانشجويان استعداد درخشان
نسبت ايده آليسم آلماني و شكل گيري تفكر سيستمي
رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي بر چرخه عمر شركت در بورس اوراق بهادار تهران
بهبود كاركرد بخش خلاقيت مغز دانش آموزان دبستاني با استفاده از صنعت گردشگري
بررسي تاثير ساختار سازماني بر مديريت دانش ( مورد مطالعاتي؛ سازمان منطقه آزاد اروند)
The effect of social media marketing activities in value equity, brand equity and purchase intention: A case study of Dell computers customer
بررسي تأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود از طريق فعاليتهاي واقعي
Combination control of weed and its effect on some morphologic traits and dependent characteristic (Brassica napus).
Regional flood frequency analysis
خلع سلاح منطقه اي با تأكيد بر آسياي جنوب شرقي
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزندپروري و طرح واره هاي ناسازگار اوليه با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي
بررسي رابطه هوش هيجاني با كيفيت زندگي زنان خانه دار عضو خانه سلامت قلهك
بررسي رابطه بين گزارش حسابرس مستقل نسبت به پيش بيني درآمد هر سهم براساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه و و اظهار نظر حسابرس مستقل در پايان دوره در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش عوامل بسته بندي در مراحل مختلف رفتار مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي، هزينه نمايندگي و كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت الكترونيكي ماليات، مولفه اي تاثيرگذار بر رضايتمندي موديان مالياتي
بررسي ارتباط بين ابزارهاي بازاريابي رابطه مند و حفظ مشتري در بازاريابي خرده فروشي (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه هاي خرده فروشي شهر كرمانشاه)
بررسي موانع و مشكلات پياده سازي ماليات الكترونيكي (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان كرمانشاه)
بررسي رابطه بين محيط هاي تبادل اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه بوعلي سينا همدان با مهارت هاي سواد اطلاعاتي آنان
The effect of the export promotion programs on the firm’s export performance(Case study: Caviar-Exporting Private Companies, Bandar Anzali)
مطالعه و بررسي جامعه شناختي آسيب اجتماعي روابط نامشروع در شهرستان مشگين شهر
مطالعه و بررسي تاثيرات و تحولات انقلاب اسلامي ايران بر جنبشهاي اسلامي منطقه و شباهتهاي ميان آنها
عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان آموزش وپرورش شهرستان قروه
An overview of the most Influential organizations in knowledge age
بررسي نقش رهبري تحول آفرين و عملكرد تيمي بر كيفيت خدمات(مطالعه ي موردي:شعب بانك ملت در استان همدان)
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران
مقايسه رشد اجتماعي در ورزشكاران ماده هاي مختلف دووميداني
بررسي تأثير خودگفتاري برعملكرد و يادگيري مهارت سرويس واليبال ورزشكاران
تأثير استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد و نوآوري شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين جوعاطفي خانواده و سلامت اجتماعي كاركنان پالايشگاه آبادان
بررسي عوامل مؤثر بر خلاقيت سازماني در بين مديران پالايشگاه آبادان
بررسي رابطه بين جوسازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان ستادي پالايشگاه آبادان در سال 1392
برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي روستايي با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط (مطالعه موردي: روستاهاي غرب استان مازندران)
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملكرد كاركنان با استفاده از مدل دنيسون (مطالعه موردي : نمايندگيهاي شركت بيمه ما)
مشاوره مالي هوشمند شخصي با استفاده از نقشه ذهني مالي
بررسي رابطه بين بازاريابي چريكي و جذب مشتريان صنعت خودرو در شهر تهران
شايستگي هاي مديران براي تحقق سند چشم انداز آينده كشور
اثربخشي آموزش تلفيقي تفكرانتقادي و تفكرخلاق بر باور يادگيري سريع، توانايي ذاتي و توانايي همه داني دانش آموزان
فلسفه بي اخلاقي سبك زندگي در سكولاريسم اخلاقي
Review and Compare Introversion and Extraversion Theories about Personality Disorders
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي معلمين زن شهر بابلسر
بررسي تأثير اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در تصميم گيريهاي مديريت (مطالعه موردي مجتمع صنايع لاستيك بارز كرمان)
Prioritization Of Tourist Attraction Factors of Tehran As A Destination
سنجش سطح عملكرد با استفاده از روشهاي BSC و EFQM (مطالعه موردي: شهرداري ايلخچي)
تاثير رقابت در بازار محصول بر ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي راه هاي اخلاقي برون رفت از تقلبات حسابداري و حسابرسي
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT در بهبود علائم بيماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
اندازه گيري قابليت مالي سرمايه گذاران خرد (مطالعه موردي مشتريان صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري استان گيلان)
بررسي ارتباط قابليت مالي با درآمد و ميزان سرمايه گذاري سرمايه گذاران خرد صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري
بررسي تاثير ميانجي مديريت دانش بر رابطه ميان سرمايه اجتماعي و خلاقيت كاركنان سازمان (مورد مطالعه:كاركنان دانشگاه الزهرا تهران)
نارسائي هاي ماليات در ايران و كارآيي هاي ماليات بر ارزش افزوده
Measurement of technical efficiency and scale of wheat in different Iran’s provinces using Data Envelopment Analysis (DEA)
بازاريابي اينترنتي و بازاريابي الكترونيكي بعنوان فرصتهاي نوين كسب وكار
مطالعه الگوهاي رفتار اقتصادي والدين و كودكان
رابطه بين پياده سازي استراتژي هاي مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش در سازمان هاي خدماتي
تأثير ويژگيهاي كيفي سود بر رابطه بين سود با پاداش مديران
بررسي رابطه بين عملكرد سرمايه فكري و ارزش شركت در بازار
How Technology -Based Learning Environment Increases Students’ Achievement (case study ;students in Faculty of Psychology and Educational Sciences at University of Tehran)
طراحي الگوهاي نوين براي جذب سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد
ارزيابي وضعيت نظام جبران خدمات مديريت استراتژيك منابع انساني در ادارهكل ثبت اسناد واملاك استان خوزستان
نقش مديريتي زنان در خانواده و تأثير آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
Investigation the Effects of Innovation on Organizational Performance with Structural Equation Modeling, an Empirical Study in Supply Chain Health Care Industry
فراتحليل تاثير سبك هاي رهبري بر اثر بخشي سازماني
طراحي مدل تحليلي ارتباطات بازاريابي يكپارچه(آميخته ترفيعي و تشويقي )مناسب جهت جذب توريست بيشتر به منطقه توريستي سرعين استان اردبيل
بررسي رابطه بين ويژگيهاي روانشناختي كارآفرينان و تمايل به كارآفريني
نقش شفافيت سياسي وكارايي گزراشگري مالي درارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي دولتي
Asymmetric effects of monetary shocks on the value added in industry sector in iran
Study the Relationship between workaholism employees outcomes of organizational behavior
بررسي نقش حسابداري ذهني در استفاده بهينه از فرصت ها
تأثير شوك نفتي بر توليد و تورم از طريق واكنش سياستهاي پولي و مالي در ايران
بررسي متغيرهاي تصميم گيري واثرات آن بربازده سهام شركتها دربورس اوراق بهادر تهران
بررسي رابطه بين سبكهاي تصميم گيري مديران با سطح نوآوري سازماني در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي
سبك زندگي از منظر قرآن و سيره نبوي
رهيافتي نو درمديريت كسب و كار صنعت بازيافت (در قالب دستورالعمل هايي جهت بهينه سازي قراردادهاي سازمان بازيافت كشور با پيمانكاران خدمات بازيافتي)
بررسي تأثير گروه هاي برندي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي آنلاين،بر وفاداري مشتريان- مطالعه موردي؛ وايمكس مبين نت
ارايه و بررسي گام هاي اساسي پياده سازي حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسك درسازمان امور مالياتي استان تهران
شناسايي و بررسي چالش ها و فرصت هاي پياده سازي حسابرسي مالياتي مبتني برريسك: مطالعه موردي
تأثير اهرم مالي و مهارت هاي مديريتي بر بازده سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير سطوح بازاريابي رابطه مند بر كيفيت عملكرد هتل (مطالعه موردي: هتل هاي چهار و پنج ستاره شهر شيراز)
نقش محافظه كاري حسابداري در پيش بيني سودتوسط مديريت
The relationship between the Financial leverage and positive encouragement of the managers
بررسي تاثير مديريت دانش بر سرمايه فكري كاركنان مجتمع صنايع شيميايي خودرنگ، پليمر و ريف ايران در سال 1393
طراحي مدل سنجش رضايت مشتري جهت واردات محصول با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري
تاثير فاكتورهاي سهولت و پشتيباني در ماليات الكترونيكي بر شاخص هاي بهبود كسب و كار در بخش ماليات
تاثير فاكتور پذيرش در ماليات الكترونيكي بر شاخص هاي بهبود كسب و كار در بخش ماليات
رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مطالعه موردي: بانك قوامين شعب غرب استان مازندران)
Factors influencing the foreign market entry mode choice among exporting Food Industry in Iran
توسعه مدل شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر توانمندي هاي تكنولوژيك و رتبه بندي آنها با AHP در گروه مپنا
رتبه بندي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران براساس معيارهاي حسابداري و غيرحسابداري با استفاده از روش تاپسيس فازي
ماليات بر ارزش زمين و تاثير آن بر اقتصاد شهري
بررسي مشكلات حسابداري و نظام راهبردي باشگاههاي ورزشي استان يزد
بررسي اثر قيمت محصول و مسئوليت اجتماعي خردهفروش بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش ويژگيهاي شخصيتي خرده فروشان ، اعتماد و رضايت مشتريان (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي شهر رشت)
Studying the Relationship between Gender and Speech Interruption: Analysis of Dominance Theory
رابطه پارك هاي علم و فناوري در ايجاد شغل و رشد و ترقي شركت ها، مطالعه موردي: پارك علم و فناوري كرمانشاه 1393
بررسي تأثير ترفيع بر جذب مشتري در صنعت گردشگري (مورد مطالعه: هتل ها و مجتمع هاي اقامتي در استان مازندران)
بررسي تاثير مديريت استراتژيك در پيشبرد سواد اطلاعاتي
بررسي تاثير وقايع تاريخ مشروطيت ايران در پيشبرد مديريت آينده آيندهپژوهي
بررسي رابطه جو خانواده با گرايش به اعتياد به مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
Explaining the structure of professionals ethics of accounting focusing on principles of social responsibility
رابطه بين دوگانگي وظيفه مديرعامل و هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين سهامداران نهادي و قيمت، بازده و حجم معاملات سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين وجه نقد مازاد و بازده آتي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير اجراي استراتژي برون سپاري فعاليتها بر بهره وري نيروي انساني
تحليل مفهومي نقش ها و سبك هاي مديريتي بر مبناي تعهد سازماني كاركنان
تأثير متغيرهاي حاكميت شركتي بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اقتصاد سايه و آزادي تجاري: رويكرد GMM
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
برآورد نقش سرمايه انساني در رشد صنايع به تفكيك استان هاي مختلف كشور
Application of Economic Value Added (EVA) In Stock Return Evaluation Of Accepted Oil Productions Companies In the Tehran Stock Exchange (TSE)
بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر چرخه عمر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ضرورت توجه به تكنيك استعاره اي زالتمن در مدل گسترش عملكرد كيفيت جهت شناسايي نيازهاي حقيقي مشتريان
ABSORPTION OF EUROPEAN FUNDS FOR SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME IN ROMANIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 2007-2013
Determinants of Corporate Governance Disclosure
بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملكرد معلمان زن در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده
ارزيابي و تجزيه كارايي فني شركت هاي برق منطقه اي ايران با رويكرد سه مرحله اي تحليل پوششي داده ها
تاثير اجراي قانون پنجم توسعه بركارايي فني شركتهاي برق منطقه اي ايران با رويكرد دو مرحله اي تحليل پوششي داده ها
كيفيت زندگي كاري كاركنان
بررسي قابليتها و ابعاد فردي تفكر استراتژيك در مديران مطالعه موردي مديران سازمان تعزيرات حكومتي
Hydro-political Economy for Pace Building in Internatinal Relations (Case Study: Turkey and Kurds)
تاثير تبادل دانش ضمني بين فروش و بازاريابي در موفقيت بازاريابي (مطالعه موردي: شركت ايساكو در شهر تهران)
بررسي رابطه بهداشت رواني بر رضايت از حقوق و رضايت از محيط كاربا توجه به نقش تعديل گري تعهد سازماني (مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
بررسي رابطه ابعاد اصلي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي: اداره كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران)
تحليل توانمندي هاي فناورانه و نياز نوآوري در توليد و بازاريابي صادراتي صنعت توليدات گلخانه اي صنعتي (تحقيق موردي: توليد كنندگان صنعتي و صادركنندگان گل و گياهان زينتي استان خوزستان)
ارائه مدل برنامه ريزي آرماني براي حل مسائل مالي
بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي با استفاده از روش كارت ارزيابي متوازن
Towards reducing the impact of Israeli settlements industry on the Palestinian economy (West Bank)
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و مديريت ارتباط با مشتري CRM (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
بررسي رابطه فرهنگ نو آوري و جو سازماني با كيفيت خدمات دردانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل
بررسي تأثير محدوديت مالي بر هزينه هاي تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مؤثر بر استقرار تله مديسين در جهت بهبودگردشگري سلامت (مطالعه موردي: بيمارستان بين المللي تبريز)
بررسي تأثير رفتار اخلاقي فروش بر رضايت و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي:شركت عقاب افشان(اسكانيا))
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي سازمان، سبك رهبري بر ارزش ويژه نام تجاري(مورد مطالعه :بانك ملت شهر اصفهان )
بررسي تأثير مكانيزم هاي نظام راهبري (نظام شركتي) برحجم معاملات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاملي بر نقش تمركزگرايي و تمركززدايي در ساختار آموزش و پرورش و بررسي دلالت هاي آن در نظام برنامه درسي ايران
Exploring the influence of the inertial effect on the evolution of private consumption in Romania
بررسي رابطه بين سود و رشد فروش؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
مديريت ريسك هاي قرادادي در صنعت بالادستي نفت و گازو تاثير آن در پيشگيري طرح از ادعا و اختلاف
Sustainable Security In The Persian Gulf: Challenges And Barriers
بررسي مديريت آشوب در مديران آموزشي شهرستان شهركرد
مقايسه تعاونيهاي برتر با ساير تعاونيها از ديدگاه اخلاق كسب و كار(مطالعه موردي : تعاونيهاي استان يزد)
Developing Equation Models of Knowledge Management Enablers Framework: A Case of Small and Medium Enterprises in Fars Province, Iran
شكاف نسل ها
Conceptual model of electronic word of mouth: a research proposal
بررسي رابطه بين چابك سازي سازماني و رفتار كارآفرينانه كاركنان
بررسي مقايسه اي عملكرد مالي قبل و پس از واگذاري شركت هاي دولتي غيربورسي خصوصي سازي شد ه
The Effect of Top Management Support in Strategic Management of Information Systems
بررسي عوامل تأثير گذار بر پياده سازي مديريت دانش (تحقيق موردي در گروه توليدي و صنعتي زرماكارون)
تاثيراعتمادمصرف كننده به واسطه و خريدار برروي رفتارصادقانه وقصدخريد در بازارهاي اينترنتي
بررسي عوامل موثر(سودمندي ،نوآوري ،نگرش ) بر پذيرش كاربران به خريد از طريق اينترنت مطالعه موردي :كاربران شهرستان رشت
بررسي تاثير عوامل مديريت دانش در افزايش اعتماد، احساس امنيت و رضايتمندي مشتريان وايجاد وفاداري در آنان و ارائه الگوي مناسب
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات اينترنتي شركت هاي توليد كننده سيمان بر رضايت مشتري (مطالعه مورد: شركت سيمان ساوه)
بررسي نقش محافظهكاري حسابداري بر روند سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ذهنيت فلسفي مديران آموزشي شهرستان شهركرد
حسابداري منابع انساني
شيوه طراحي فضاهاي قضايي با توجه به معماري پايدار و نيازهاي روانشناختي كاربران
بررسي تأثير ويژگيهاي تيمي متشكل از مديران و مشاوران عالي بر تصميم گيري استراتژيك (مورد مطالعه – شركت بيمه ملت)
تأثير ماليات هاي زيست محيطي بر توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر تهران)
بررسي رابطه بين نوسانات اضافي قيمت سهام با بازده مورد انتظار سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اعتماد بيش از حد مديريتي و محافظه كاري شرطي
بررسي تأثير خصوصي سازي بانكها بر كيفيت سود هاي گزارش شده ( بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
نقش حسابداري و حسابرسي در ماليات بر ارزش افزوده و چالش هاي موجود دراجراي اين قانون
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي دروني و گرايش به رفتارهاي انحرافي (زنان شهرساري )
بررسي آثار مزاياي رقابتي بر عملكرد صادرات در شركت هاي صادراتي نمونه سال 1392
Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology
شناسايي و الويت بندي نيازهاي مشتريان بانكداري اختصاصي شعب بانك اقتصاد نوين استان گيلان
تحليل و بررسي عوامل تاثيرگذار بر كيفيت آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه پيام نور
Psychographic factors influencing green purchase intention
Cluster innovation in the automotive industry. The case of German automotive clusters
Analysis of the Formation of Historical Origins of Spanish Basques’ Independence Seeking
بررسي مقايسه اي كيفيت سود شركت هاي داراي سلامت مالي و شركت هاي درمانده دربورس اوراق بهادار تهران
The Effect of Ownership Structure on the Relationship between Free Cash Flow and Earnings Management in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید