مشاهده مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی کیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۷۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

تحليل نقش تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي در بهبود كيفيت آمايش مناطق روستايي
اهميت مديريت روستايي در رونق صنعت توريسم گردشگري روستايي
بررسي رابطه متقابل مديريت پروژه هاي شهري و مديريت دانش
آسيب شناسي مديريت توريسم به عنوان ركن اصلي توسعه پايدارمورد مطالعه: مديريت توريسم در شهر ياسوج
آسيب شناسي طرحهاي توسعه شهري به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار نمونه موردي: بافت فرسوده شهرياسوج
ارتقاي كيفيت پياده راه ناصرخسرو تهران
ارزيابي ميزان تحقق پذيري اهداف و برنامه هاي طرح جامع شهر مأمونيه
بررسي اثر تقويتي نحوه قرارگيري ورقهاي CFRP بر مقاومت جانبي ديوار برشي بتن مسلح با بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود
بررسي الگو هاي معماري سنتي مطابق با اقليم مطالعه موردي:خانه تاريخي لطفي ها
كارايي سيستمهاي زهكشي رواناب شهري در كاهش آلايندهها با استفاده از بهترين راهكارهاي مديريتي (BMP)
محاسبه ريسك سيستم كلرزني در شبكه توزيع آب شهري
بررسي شاخص هاي مسكن پايدار با تمركز بر پايداري اجتماعي نمونه موردي محله آخوند شهر قزوين
استفاده از اطلاعات تلفنهاي همراه هوشمند در پايش خودكار وضعيت ترافيكي بزرگراههاي شهري
توسعه پايدار روستايي با رويكرد اقتصادي و نقش آن در توسعه پايدار شهري
ارزيابي اثرات افزايش تراكم ساختماني بر رفاه حال شهروندان نمونه موردي درياچه خليج فارس چيتگر
نقش آموزش شهروندي در تحقق توسعه پايدار شهري
مشكلات فيزيكي و كالبدي اسكان غير رسمي شهر اردبيل
بررسي تاثير محيط در رفتارهاي شهري اقليم سرد و كوهستاني اردبيل و اصلاح ساختار كالبدي آن
شهر حساس به آب با تأكيد بر توسعه پايدار شهري نمونه مطالعاتي: كلانشهر ملبورن
مدل سازي مكانيابي مجتمع هاي صنعتي با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و سيستم تصميمگيري چند معياره
مدل سازي مكانيابي سايت مجتمع صنعتي با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و سيستمهاي تصميمگيري چند معياره AHP و ANP
بررسي امكانات درماني و نحوه تخصيص مردم به آنها، مطالعه موردي كلانشهر كرج
بازشناسي قابليت هاي روستاي آتشكده فيروزآباد در جهت توسعه گردشگري با نگاه برشاخصه هاي بومي مرتبط
انرژي تجديد پذير در توسعه پايدار شهري
راهبردهاي برنامه ريزي، جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري با استفاده ازتكنيك SWOT مطالعه موردي: روستاي آتشكده در فيروزآباد
روانشناسي رنگ در فضاي شهري نمونه موردي جداره شرقي خيابان چهارباغ اصفهان
بررسي اثر مدول الاستيسيته و ضريب پواسون بر پاسخ لرزهاي سطح زمين
معرفي پتانسيل هاي اجتماعي- اقتصادي روستاي آتشكده درجهت توسعه پايدارگردشگري
بررسي وجود موانع در ديوارهاي ساحلي و تأثير آن بر كاهش ميزان بالاروي
تأثير وجود موانع در كاهش ميزان سرريزي ناشي از امواج در ديوارهاي دريايي
بررسي قابليت هاي كالبدي روستاي آتشكده با تأكيد بر توسعه پايدار
ارزيابي نقش و رابطه عنصر سازنده فرهنگ با فرآيند معماري
بازشناخت الگوهاي اقليمي در معماري بومي با نگاهي به معماري همساز با اقليم بافت تاريخي جزيره كيش
بررسي عناصر هويت ساز ايراني اسلامي در معماري بومي كيش
هويت شهري؛ تبيين ابعاد چندگانه و معيارهاي شكل دهنده به آن
بررسي تأثير كاربرد آرماتورهاي هوشمند در ديوار برشي بتني جهت مقابله با بارگذاري انفجاري
بررسي اثر عمق استقرار پي بر پاسخهاي زمين
اثرات آب هوا برمعماري خانه هاي قديمي مطالعه موردي: سراي بديع در شهر اصفهان
بررسي تاثير سرريز سرانه ي كاربري ها در فرسودگي بافت هاي ارزشمندنمونه موردي محله عالي قاپو اردبيل
بررسي عوامل محيطي موثر در طراحي آسايشگاه كودكان سرطاني با رويكرد ارتقاي سطح روحي رواني
جايگاه معماري بومي ايران در جهان كجاست ؟ وچرايي گرايش جهان به معماري بومي ؟
بررسي علل و تبيين مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحي حاشيه رودخانه هاي درون شهري مطالعه موردي حاشيه رودخانه كن
تاثير مقاومت كششي سنگ بر نفوذ ديسك TBM با استفاده از PFC2D
تاثير جهتداري تنشهاي محصوركننده بر نفوذ ديسك TBM با استفاده ازPFC2D
بازآفريني پهنه هاي خلاق بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد گردشگري پايدارنمونه موردي: محله نه دره مشهد
بررسي الگوهاي طراحي محله در ادبيات شهري غرب در نيمه اول و دوم قرن بيستم
بررسي اصول و مفاهيم طراحي مركز محله در شهرهاي تاريخي ايران
ملاحظات پدافند غير عامل مبتني بر آمايش دفاعي در مجتمع هاي مسكوني
تبيين مفهوم محله و ابعاد چندگانه شكل دهنده به آن در شهرها
بررسي تغييرات مرز جزيره حرارتي شهر مشهد با استفاده از سنجش از دور
تاثيربر گردشگري خريد درمناطق سياحتي مطالعه موردي : شورابيل اردبيل
پدافند غير عامل در سد هاي مخزني با تاكيد بر مكان يابي
ارزيابي نقش مديريت شهري بر توسعه كارآفريني نمونه موردي: شهر زابل
شناسايي محل آسيب با استفاده از انحناي شكل مودي
ارزيابي و مقايسه تطبيقي پاركهاي بزرگ شهري در ارتباط با مفاهيم توسعه پايدار
جلوه هايي از معماري پايدار در معماري بومي جلگه گيلان
نقش تفريحگاه هاي ساحلي در گردشگري پايدارنمونه موردي: منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي
سناريويي از انرژي هاي نو، انرژي هاي تجديد پذير در معماري
ارزيابي استراتژي مسكن مهر در ارتباط با مفاهيم پايداري شهروملاحظات زيستمحيطي نمونه موردي: فاز 2مسكن مهر شهر جديد سهند
اثرات آب هوا برمعماري خانه هاي قديمي مطالعه موردي: خانه مهرپرور در شهرنجف آباد اصفهان
بررسي تأثير قنات بر شكل گيري الگوهاي آسياب آبي نمونه موردي: آسياب هاي آبي يزد
ارزيابي عوامل موثر بر قابليت پيادهمداري و افزايش حضورپذيري شهروندان در پيادهراهها به منظور احداث پياده راههاي پايدار شهري مطالعه موردي: خيابانهاي مركز شهر همدان
فرهنگ و نقش آن در هويت بخشي به گردشگري
نقش عوامل فرهنگي برشكل گيري هويت شهري وچگونگي طراحي الگوها وساخت شهر
آسيب شناسي مراكز آموزشي مقطع متوسطه در شهر زابل
نقش محيط در معماري پايدار
فرهنگ زيست محيطي راهكاري جهت توسعه گردشگري پايدارمطالعه موردي اصفهان
كاربرد مواد و مصالح هوشمند در ارتقاء بهره وري مصرف انرژي در نماي ساختمان
نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار
نقش فرهنگ در صنعت گردشگري و موانع و راهكارهاي آن
بررسي تاثيرات زيست محيطي، اقتصادي و فرهنگي اجتماعي گردشگري در جهت توسعه پايدار
آثار و پيامد هاي منفي گردشگري مدرن از بعد اجتماعي و طبيعي
بررسي قابليت اعتماد در قاب هاي مهاربندي شده همگرا فولادي با ميراگر اصطكاكي
كاربرد روش خرپايي در طراحي سرشمع سه بعدي
طراحي مجتمع ورزشهاي آبي در شهر اروميه با رويكرد توسعه گردشگري ورزشي
شناخت پتانسيل اقليمي توريسم ورزشي در شهر اروميه
بررسي تأثير محيط انسانساخت بر سلامت جسماني شهروندان
تاثير فرهنگ شهر بر ساختار و معماري شهرنمونه موردي شهر خرم آباد
مديريت فضاي سبز ناحيه 4 شهرداري بناب با تأكيد بر توسعه پايدار
بررسي ريسك پروژه هاي عمراني در محيط عدم اطمينان
ارزيابي تاثير متقابل رودخانه و شهر در شكل گيري منظر پايدار شهري
معرفي سيستم ديوار ترومب فتوولتائيك با هدف كاركرد گرمايش بهينه ساختمان
رابطه توسعه پايدار شهري و آلودگي هاي محيط زيست
Evaluating Turkish Retail companies e-commerce Within framework of the electronics city economic objectives Case study : Ankara
تدوين الزامات آمايش و مكان يابي بنادر در كشور با رويكرد پدافند غير عامل مطالعه موردي: بندر انزلي
ارزيابي فضاهاي كاربري هاي ورزشي شهرستان سياهكل
راهبردهاي توسعه پايدار شهري و ارتباط شهر و روستا
عوامل تأثير گذار در طراحي مسكن سالمند
تاثير فضاهاي باز در مجتمع هاي مسكوني
ارزيابي فني اقتصادي و زيست محيطي بازيافت آسفالت سرد و گرم درجا با كف قير
بررسي رابطه طرح كالبدي در مجتمع هاي مسكوني و ميزان تعاملات اجتماعي دربين ساكنين مطالعه موردي: مجتمع هاي مسكوني آي اس پي ومعالي آباد
نقش برنامه ريزي شهري در طراحي شهري وتوسعه پايدار
بررسي توانمندي هاي شهرستان رضوانشهر در جذب گردشگر با استفاده از مدل SWOT
آلودگي هوا
ارزيابي اثرات زيست محيطي دفن پسماند شهري
سازه هاي سنتي شمالغرب ايران
تحقق شهرخلاق راهبردي نو در توسعه پايدار شهري
بررسي توزيع فضايي خدمات شهري در سطح نواحي شهر بناب
بررسي كاربردنظريه گشتالت درطراحي محيط هاي آموزشي كودكان 3تا 7سال بارويكردارتقاءخلاقيت
تحليلي بر هويت شهرهاي خلاق
بررسي روش هاي بازيافت نخاله هاي ساختماني
توليد كود كمپوست و چالش هاي زيست محيطي مرتبط با مصرف آن
بررسي روش هاي هوادهي در توليد كمپوست با تاكيد بر شاخص نسبت كربن به ازت مطالعه موردي: توليد كمپوست از مواد زائد جامد شهري تهران
مروري بر تاريخچه مهاربندهاي كمانش ناپذير
بازنگري فضاهاي باز محله در شهر هاي ايراني اسلامي بر مبناي تقويت خلاقيت
نقش ارزيابي راهبردي زيست محيطي در ارتقاء پايداري شهر
مديريت انرژي در معماري با تاكيد بر انرژي زمين گرمايي
Influence of intelligent transportation systems in reducing greenhouse gases
برنامه شهرهاي پايدار از منظر طراحي سبز باكو-آذربايجان
گردشگري و طراحي پايدار در راستاي جاذبه هاي توريستي جنگل ابر شاهرود
پايداري گردشگري درمناطق روستايي شهرستان پيرانشهر
توسعه پايدار شهري با اجراي اصولي درز انقطاع هاي ساختماني
كپر نشيني چالشي فرا روي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي بندر جاسك
ميزان رضايت مندي مردم از بناهاي مسكوني پايدار و تاثير آن بر روي كيفيت زندگي
بررسي آزمايشگاهي و مقايسه رفتار كششي غير مستقيم بتن اليافي هيبريدي با بتن اليافي
رويكرد مداخله بازار در امام زاده يحيي،يك محله تاريخي در تهران
بررسي چالش هاي پيش روي استفاده صنعتي سازي در ساخت و ساز با استفاده از ماتريسswot
بررسي روند توسعه شهري بر تغييرات طولاني مدت يون ها در رودخانه گرمابدشت در استان گلستان براساس مدل Winters
بهينه سازي جانمايي تجهيزات خط توليد كارخانه آسفالت گرم با الگوريتم ژنتيك
گامي به سوي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر مشاركت مردم نمونه مورد:شهر مريوان
بررسي تطبيقي پريود ساختمانهاي فلزي داراي ميانقاب براساس آيين نامه 0022 با نرم افزار SAP 2000
ميزان رضايتمندي از اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي: دهستان قاسمآباد شهرستان ايرانشهر
بررسي اثرات بي نظمي آرايش ميانقاب ها بر پريود ساختمانهاي فلزي با نرم افزار SAP 2000
بررسي و تحليل عملكرد شهرداري با رويكرد حكمروايي خوب شهري نمونه موردي: منطقه 2 و 3 كلانشهر كرج
كاربرد تكنيك تحليل عاملي در اولويت بندي توسعه پايدار مناطق شهري مطالعه موردي : مناطق 22 گانه شهر تهران
جذب مولكول فرمالدهيد بر روي مولكول نانوساختار فولرن مانند بريليم اكسيد
A density functional study of hydrogen storage on the BeO fullerene-like
ايجاد اكوپارك در كلان شهر تهران زمينه ساز ترويج توسعه پايدار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید