امکان دریافت مجموعه مقالات همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۸۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۱۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده كرخه به منظور تعيين پهنه هاي مناسب اكوتوريسم
ارزيابي روزهاي خشكي براساس آخرين روز بارش (DDSLR) ( مطالعه موردي استان آذربايجان غربي )
ارزيابي اثرات توسعه شهري بر منابع زيست محيطي (مطالعه موردي:شهرستان شهريار)
ارزيابي اثرات مديريت نوين روستايي بر ابعاد توسعه پايدار مطالعه موردي: دهستانمحمدآباد شهرستان هامون
اقتصاد غير كشاورزي وتوسعه روستا با تاكيد بر نقش صنايع روستايي مطالعه موردي دهستان طلاتپه شهرستان اروميه
بررسي عوامل مؤثر در مهاجرت مردم شهرستان ايوان
ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث پروژههاي گردشگري در مناطق مرزي (مطالعه موردي: مجموعه تجاري توريستي زوزان در سقز)
ارزيابي نقش توسعه ظرفيتي در اسكان مجدد روستاييان،مطالعه موردي: بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي استان كردستان با استفاده از روش رينارد
ارتباط تغييرات مرگ و مير انساني با تغييرات دمايي و آلايندههاي هواي شهري (مطالعه موردي: شهر كرمان)
ايجاد آسايش فيزيكي در جهت جذب و نگهداشت گردشگر در خيابان هايشهري با تاكيد بر اقليم گرم و خشك (نمونه مورد مطالعه : خيابان زيتون شهر اهواز)
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري روستايي
بررسي توزيع فضايي قدرت سياسي در ايالات متحده آمريكا
ارزيابي گردشگري روستايي و تاثير آن در توسعه روستايي با استفاده از مدل Swot ( مطالعه موردي روستاهاي شهرستان دهلران )
ارزيابي توسعه ي فيزيكي شهر سنندج با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي( AHP )
بررسي ارتباط بين انواع وارونگيها و غلظت آلاينده ها در كلانشهر تهران
پيش يابي اثر گرمايش جهاني بر رواناب رودخانه سموش با استفاده ازمدل ريزگردان LARS-WG
بررسي تغييرات عمق نوري ذرات غبار درهنگام وقوع انواع رويدادهاي غبار (با تمركز بر جنوب ايران: استان هرمزگان)
بررسي نقش نهادهاي غيردولتي در احياء جايگاه حقوق شهروندي در كلانشهر تبريز
ارزيابي توان ها و قابليت هاي بافت قديم در توسعه پايدارگردشگري با استفاده از مدل SWOT ،نمونه موردي: بافت قديم شهر دزفول
باز شماري موتيف هاي معماري ايراني در طراحي منازل شركت نفت آبادان (محله هاي بريم و بوارده)
بررسي نقش عوامل طبيعي درتوسعه روستايي
بررسي جايگاه مشاركت شهروندان در حكمروايي خوب شهري با تأكيد بر شهرداري اسلامشهر
بررسي نوسانات اقليمي بندرانزلي بر اساس شاخص DTRبا تأكيد بر ساخت و ساز شهري
ارزيابي نقش عوامل ژئومورفولوژيكي در توسعه ي شهري شهرهاي استان كردستان
استراتژيهاي توسعه برنامههاي فرهنگي در شهرهاي كوچك ( مطالعه موردي شهر سردشت)
پهنه بندي خشكسالي استان چهارمحال و بختياري با SPI در محيط GIS
تحليل توزيع زماني و مكاني بارشهاي رعد و برقي در استان آذربايجان شرقي
بررسي جايگاه روستا و محروميت زدايي (روستايي) در نظام برنامه ريزي كشور
بررسي نقش راهبردي حمل و نقل در توسعه پايدار شهري زابل
بررسي و تحليل نقش آثار تاريخي در توسعه ي گردشگري فرهنگي جزيرهي قشم
ارزيابي عملكرد شهرهاي جديد ايران در جذب سرريز جمعيت مادرشهرها (مطالعه موردي:شهر جديد مجلسي)
بام سبز در توسعه پايدار شهرها ي ايراني
تحليل درجه توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان قوچان با استفاده از تكنيكرتبه بندي بر اساس تشابه به حل ايده آل
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل منطق فازي و نقش آن در برنامه-ريزي شهري (مطالعه موردي: شهرستان بيجار، استان كردستان)
بررسي نقش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي: بخش بردخون
آشكارسازي پديدهي گرد و غبار بر روي شهر مشهد با پردازش تصاوير MODIS
بررسي عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي در شهرستان هاي استان كردستان با رويكرد توسعه پايدار
تحليل موقعيت هاي زماني و مكاني جابجايي هستههاي سرعت مستقر در نيمهشمالي ايران
تحليلي بر پايداري اقتصادي و رابطه آن با سرمايه اجتماعي نواحي روستايي( نمونه مورد مطالعه: دهستان قلتوق شهرستان زنجان)
بررسي و ارزيابي پتانسيل ژئوتوريسمي شهرستان اروميه با استفاده از مدل ارزشافزوده وارزش علمي
تحليلي بر سرمايه هاي اجتماعي در شهرها (نمونه موردي: شهر مراغه)
تحليل نقش تأثيرات مشاركت شهروندي در راستاي نيل به توسعه پايدار شهري
بررسي اثر تغيير اقليم بر كيفيت آب زيرزميني دشت لور جهت مصارف كشاورزي
بررسي رابطه رشد هوشمند و اسپرال شهري در راستاي توسعه پايدار
جايگاه مديريت شهري در راستاي تحقق پذيري الگوي اقتصاد مقاومتي با رويكردمشاركت شهروندان
جغرافياي تاريخي آبادان
تحليل توريع فضايي خدمات و جمعيت در سكونتگاههاي روستايي مورد مطالعه:استان كهگيلويه و بوير احمد
تطور مديريت روستايي در ايران
شهر فشرده الگوي مديريت و توسعه شهري شهرهاي فردا
برنامه ريزي راهبردي توسعه اكوتوريسم در روستاها نمونه پژوهش: روستايشموشك علياء گرگان
جاذبه هاي مورفولوژيكي گردشگري منطقه هليلان استان ايلام، ايران
گردشگري روستايي راهبردي در جهت توسعه پايدار روستايي
بررسي روند تغييرات دما و بارش در طبس
بررسي مقايسهاي نرمافزارهاي مدلسازي توسعه شهري
خانه هاي زمين پناه، الگويي براي طراحي شهر پايدار
آشكارسازي تغييرات درياچه اروميه طي سال هاي 2000 و 2010
بررسي طوفان ماسه و گرد و غبار شديد ناشي از بستر خشك تالاب هامون در منطقهسيستان و راهكار مقابله با آن
تحليل فضايي زير ساخت هاي گردشگري استان گيلان با رويكرد توسعه پايدار
جايگاه عسلويه در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
پهنه بندي پديدههاي گردوغباري در استان هرمزگان در دوره 1380 – 1390
ژئوتوريسم؛ راهكاري مناسب در راستاي حفاظت و توسعه پايدار ميراثزمين شناختي ( مطالعه موردي: ژئوپارك قشم )
مكان يابي سايت هاي اسكان موقت پس از وقوع حوادث طبيعي با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) در محيط ( GIS )( مطالعه موردي : منطقه دو شهرداري زاهدان)
بررسي نقش ميراث فرهنگي و جاذبههاي گردشگري در توسعه گردشگري( نمونه موردي شهرستان گيلانغرب)
پهنه بندي دوره خشك با استفاده از شاخص بارندگي استاندارد شده در محيط GIS ( منطقه مورد مطالعه : استان اردبيل)
سنجش كيفيت محيط بافت هاي بازسازي شده(مطالعه موردي بازار توپخانه كرمانشاه )
تحليل تطبيقي شاخص هاي توسعه يافتگي در شهرستان هاي استان خوزستان
بررسي مطلوبيت فضاهاي گذران اوقاتفراغت شهروندان ايلام (مطالعه موردي: فضاهاي سبز شهري)
رضايت از كيفيت زندگي و نقش آن در مشاركت شهري(مطالعه موردي منطقه 2 زاهدان )
مطالعه روند تغييرات بارشي در شهر مشهد
تحليل اجتماعي و اقتصادي اسكان غير رسمي در سكونتگاه هاي روستايي پيرامونمنطقه 91 شهرداري تهران
نقش دانش آموزان به عنوان هميار سبز، ايدهاي نو در حفاظت از محيط زيست
نقش متقابل صنايع دستي در توسعه پايدار فرهنگي،گردشگري( نمونه موردي : شهر شيراز )
تحليل وضعيت روستاهاي نمونه گردشگري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي روستاي جزينك در منطقه سيستان)
تعاملات معنايي و انسجام كالبدي در بازيابي حلقه مفقوده بين دو اهرم كهن ومدرن طراحي شهري در هسته مركزي شهر همدان
شناسايي راهبردهاي ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردي: شهر بابل)
شناسايي و اولويت بندي قابليت هاي توسعه گردشگري مذهبي در كلان شهرها بااستفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: كلان شهر شيراز)
تغييرات كاربري اراضي در شهرهاي كوچك با استفاده از سيستم اطلاعاتجغرافيايي( مطالعه موردي: شهر سردشت).
سيماي شهرهاي اسلامي ( با تاكيد بر ايران)
تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي شهرستانهاي استان خوزستان
تغيير اقليم و اثر آن بر كيفيت آب دشت لور انديمشك
نگرشي برنحوه سازماندهي فضاهاي شهري درايران و شهرهاي اروپايي نمونه موردي وين
مفهوم مرز در فضاي مجازي
نقش كاربري اراضي در اقتصاد خدماتي
طبقه بندي و تحليل درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي استان خوزستان براساس شاخصهاي توسعه با استفاده از مدل SAW
توسعه پايدار گردشگري شهري با مدل swot ( مطالعه موردي: شهر بوشهر )
عوامل موثردر برنامه ريزي براي بهداشت و درمان روستايي
سنجش پايداري محله اي با ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي از طريقمدل Vikor(مطالعه موردي محله هاي شهر شهريار)
نقش مبلمان خياباني در ساماندهي شهري موردي (باغملك )

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید