مشاهده مقالات کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه لرستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در لرستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۵۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۱۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

عوامل موثر برسرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع تبديلي بخش كشاورزي لرستان
الگوي مفهومي توسعه بنگاه هاي اقتصادي استان لرستان با تاكيد بر مسئوليت اجتماعي
چالش هاي توسعه سرمايه گذاري وصادرات پايدار در ايران براساس مطالعه فرصت هاي پيش روي استان لرستان
برآورد ارزش تفرجي آبشار بيشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاري مشروط (CVM)
مقايسه تطبيقي اقتصاد كلان بخشي استان لرستان با كشور براساس مدل طولي وعرضي ايزارد
مطالعه تاثير اقليم برتوسعه گردشگري در شهرستان خرم آباد
معرفي ونحوه ساخت كلكتور خورشيدي به عنوان يك فرصت سرمايه گذاري پاك درا ستان لرستان
چالش ها وفرصت هاي سرمايه گذاري در استان لرستان با تاكيد بربخش كشاورزي
شناسايي راهكارهاي تسريع در تبديل استان لرستان به بندر خشك با استفاده ازرويكرد تحليل عاملي تاييدي
بررسي موانع تامين مالي وتوسع زير ساخت هاي صنعت گردشگري
فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش صنايع كوچك
شناسايي واولويت بندي جذابيت هاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي كشاورزي در استان لرستان
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي با تاكيد بر كاهش فقر
تدوين استراتژي جذب سرمايه گذاري در صنعت گردشگري استان لرستان با استفاده از تحليل SWOT
تدوين راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري استان لرستان
اولويت بندي استقرار صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي در استان لرستان
بررسي راهكارهاي عملياتي جهت توسعه اقتصادي استان لرستان
ارزيابي پتانسيل هاي ژئو توريسمي اشترانكوه ودرياچه گهر با استفاده از مدل Swot
بررسي واولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در استان لرستان
شرايط اقليمي شهر پلدختر به منظور توسعه توريسم با استفاده از روش TCI
پهنه بندي اقليم توريسمي استان لرستان با استفاده از شاخص TCI در محيط نرم افزار ArcGIS
بررسي رابطه بين مزيت رقابتي وعملكرد صادراتي شركت هاي سنگ استان لرستان
بررسي عوامل موثر برتوسعه خوشه هاي صنعتي در مناطق روستايي
معرفي خشك كن هاي خورشيدي به عنوان يك فرصت سرمايه گذاري در استفاده از انرژي پاك ورايگان خورشيد براي خشك كردن محصولات كشاورزي در استان لرستان
معرفي نيروگاه هاي دودكش خورشيدي به عنوان يك فرصت سرمايه گذاري براي توليد برق دراستان لرستان
بررسي عملكرد شاخص PMV در تعيين تقويم مناسب گردشگري استان لرستان
صنعت سنگ استان لرستان ،معضلات وراهكارها
تحليل فرصت ها وچالش هاي گردشگري خارجي در استان لرستان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي
تحليل راهبردهاي موثر برتوسعه نفرجگاه تالاب هاي پلدختر با استفاده از مدل SWOT
فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي بخش كشاورزي
الگوسازي ارتباط معيارهاي سرمايه گذاري وسود تقسيمي سهام رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي استفاده از ضايعات سنگبري در توليد سنگهاي آنتيك
بررسي اهميت گال هاي درختان بلوط در توليد مازوج وارزش اقتصادي آنها در استان لرستان
مروري برعلل وقوع ريزگردها وراهكارهاي مقابله با آن ( بعنوان يكي از عوامل تهديد سرمايه گذاري در استان لرستان )
بررسي نقش تعاوني ها واثرات آن ها در جنگل داري اجتماعي (راهكاري براي توسعه اقتصادي توليدات منابع جنگلي )
بررسي ارتباط الكرونيكي با مشتري در رونق گردشگري شهر خرم اباد
راهكارهاي توسعه توريسم ورزشي در استان لرستان
ايجاد فرصت هاي نوين ورود جريان سرمايه خارجي با تكيه بر سرمايه گذاري دانش محور در منابع انساني
بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان
بررسي واولويت بندي روش هاي تبليغاتي موثر براي جذب گردشگر به AHP جاذبه هاي ديدني استان لرستان با استفاده از روش
فرصت هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در استان لرستان از منظر برنامه آمايش استان
نقش جاذبه هاي اكوتوريستي در توسعه گردشگري شهرستان خرم اباد ( با استفاده از مدل راهبردي SWOT)
بررسي وضعيت گردشگري ورزشي در شهر خرم اباد براساس تحليل SWOT
تاثير گردشگري الكترونيك برتوسعه گردشگري روستايي در استان لرستان
نقش ICT در توسعه صنعت گردشگري
بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق نمونه گردشگري جهت جذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي
مكان يابي منطقه گردشگري در راستاي توسعه صنعت گردشگري با استفاده از تكنيك هاي AHP,GIP (مطالعه موردي :منطقه تونل برفي ازنا )
Investment in tourism for economic development in Iran
Investment Opportunities In Lorestan
Investment Opportunities In SmallIndustries In Lorestan Province, Iran

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید