دانلود مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۵۴۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۴۸۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

تشخيص بدافزارهاي كنترلي دستوري در ترافيك شبكه
بهينه سازى متغيرهاى فرآيند كشش عميق با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
بررسي سينماتيكي، ديناميكي و آناليز ژاكوبي ربات موازي الكترونيوماتيكي استوارتdof)6) و ارائه مدل جامع فضاي حالت براي اهداف كنترلي
مدلسازي، شبيهسازي وكنترل مقاوم ربات موازي الكتروپنوماتيكي گاف- استوارت(6dof)
طراحي كنترل كننده سوئيچينگ جهت سيستم ترمز ضد قفل به همراه مشاهده گر جهت تخمين سرعت خودرو
بهينه سازي چند هدفه پارامترهاي ماشينكاري در فرآيند اسپاركبا دو نوع الكترود مس و برنج
Design & modeling a novel Atomic Force Microscope (AFM) for detect roughness in turning machining
طراحي و ساخت دستگاه اتوكلاو خورشيدي
بررسي اثر پارامتر ضريب لغزش در ترمزهاي ضد قفلبر مسافت طيشده يك خودرو بعد از ترمزگيري
تاثير همزمان ارتفاع، زبري سطح و نوع جانمايي دودكش اتمسفري ساختماني بر مكش آن
تحليل و كاربرد مجموعه دنده سياره اي در سيستم هاي فرمان پذير فعال
تحليل تاثير زاويه ترك سه بعدي نيم دايروي از محور X تحت تنش عمودي بر ضريب شدت تنش با روش هاي عددي FEM و XFEM
بررسي عددي جريان حول ايرفويل با استفاده از پله و در رينولدز پايين
توسعه فناوري طراحي پنجره حباب ديده باني جهت نصب بر روي هواپيما
تشخيص و كلاسهبندي خطا در خطوط انتقال بر اساس تركيب مقادير ويژه ويولت و منطق فازي
اثر ارتعاشات اتفاقي بر روي يك سازه استوانه اي
ارزيابي يك ساختار جديد در مدارات شبه مقاومت جهت استفاده در تقويتكننده هاي سيگنال هاي حياتي با قابليت تنظيم بهره و پهناي باند
روش تركيبي شبكه بولتزمن فشاري- تفاضل محدود جهت بررسي جريان پويزله سيال ويسكوالاستيك
بررسي انتقال حرارت دسته لوله ها در جريان قائم
بهينه سازي مبدل هاي حرارتي جريان متقاطع با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و گروه ذرات( PSO)
كنترل توليد خودكار براي سيستم هاي به هم پيوسته ي هيدروترمالبا كمك كنترل كننده هاي مرسوم AGC
تشخيص خطا و كنترل پايداري جانبي خودروي الكتريكيبا محرك مستقل براي چهارچرخ
تشخيص حالات اصلي چهره انسان از روي تصاوير ثابت با استفاده ازفيلتر گابور اصلاح شده و شبيه سازي آن
مروري بر روشهاي الگوريتم تغيير اندازه تصوير
استفاده از مسير فرماي كامل در ساخت كلاهك عدسي شكل با ليزر و مطالعهپارامتر هاي موثر بر اعوجاج و جابجايي لبه
A DSP AND FPGA BASED INTEGRATE CONTROLLERDEVELOPMENT SOLLUTIONS FOR HIGH PERFORMANCE ELECTRIC DRIVES
بهينهسازي فرآيند پرداختكاري سايشي مغناطيسي يك قطعه لولهاي شكل
تحليل سينماتيك مستقيم و ديناميك معكوس يك ربات موازي صفحهاي 3-RRR با تغيير محلعملگرها
جوشكاري دو مرحله اي براي دستيابي به اتصال بدون حفره ناشي از پين ابزار درجوشكاري نقطه اي به روش اصطكاكي اغتشاشي
كنترل غيرخطي مسير حركت پرنده عمود پرواز بدون سرنشين در سرعتهاي پايين
Load Frequency Control of Power Systems Using Robust Load Frequency Control of Power Systems Using Robust Load
Study on Non-Linear Bending Analysis of Functionally Graded (FG) Cantilever Euler-Bernoulli Beam Subjected to Static Loading Using Generalized Differential Quadrature (GDQ) Method
بهينه يابي فرمان هدايت يك پرتابه با استفاده از الگوريتم PSO
SECURITY IN MOBILE AD HOC NETWORKS
تحليل جابجاي در يك عضو خرپا داراي ترك اوليه به روش عددي XFEMو روشFEMمقايسه نتايج با حل تحليلي ،
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف فرآيندي بر تنش ماكزيمم قالب، توزيع تنش پسماند شمش ونيروي تغييرشكل در اكستروژن معكوس لوله
بررسي جريان سيال و انتقال حرارت در دودكش هاي L شكل با صفحه متخلخل در -جابجايي آزاد
تحليل پارامترهاي هندسه ديد و شبيه سازي اثر زاويه فرود درسامانه تصويربرداريروزنه مصنوعي SAR
رمزنگاري تصوير خود تطبيقي براساس انتگرال فازي چوكت و سيستم آشوب
بالانس خطوط ساده توليد و ارائه مدلي بهينهبراي خط مونتاژ شركت تراكتور سازي اروميه به روش
بررسي جريان آرام حول اجسام با مقطع D شكل
بررسي تأثير موانع نانو پوشش داده شده بر روي عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
طراحي و ساخت فيكسچر به منظور رفع محدوديت ميز دو درجه آزاديبراي كاليبراسيون INS متصل به بدنه
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري احراز اصالت شده
بررسي عملي پارامترهاي كيفيت توان در نيروگاه هاي بادي
طراحي كوپلر تقسيمكننده نوري كريستال فوتونيكي با استفاده از ساختار Y شكل
بهبود پارامترهاي كيفيت برق در هنگام ولتاژ Sag و Swell بر پايه ابررساناي ذخيره سازانرژي مغناطيسي
بررسي و تحليل پاشش در محفظه احتراق موتور موشك سوخت مايع
استفاده از InGaAs به عنوان كانال در HEMT براي كاربردهاي فركانس بالا
Performance Analysis of an Adaptive Filter for Noise Cancellation in Speech Signals Using Combination of ALE and RLS Algorithms
استفاده از الگوريتم هاي LMS و CMA براي شكل دهي پرتوهاي وفقي
بهينه سازي مصرف برق در كولر آبي با ايجاد تغييرات در سيستم مكانيكي انتقال نيرو
كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از كنترلكننده فازي در كاربردهاي كنترل حركت با دقت بالا
مدل سازي نرم افزاري جريان سيال پيرامون دستگاه غواصيار
Stiffness Optimization for a Helicopter Blade
بررسي عددي تاثير غلظت نانوذرات بر انتقال گرماي سيال در جريان هاي آرام و آشفته درميكروكانال مدور
بررسي عددي تاثير نانوذرات بر انتقال گرماي سيال در جريان آرام در ميكروكانال مستطيلي
تحليل ، بررسي و مدلسازي ساختار و نحوه عملكرد پايدارساز يك محوره انديكاتوري وشبيه سازي رفتار آن در سيمولينك
مدل سازي و بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر صافي سطح در فرآيند تراشكاري سوپرآلياژ IN738 به كمك شبكه عصبي
تحليل موقعيت ترك سه بعدي نيم دايروي در راستاي محور x بر ضريب شدت تنش در مودتركيبي تحت تنش برشي با روش هاي عددي FEM و XFEM
مديريت مصرف انرژي در ديگ هاي بخار نيروگاه شماره 2 پالايشگاه آبادان در راستايكاهش آلاينده هاي هوا
براي يك كوآدروتور به كمك الگوريتم PID طراحي كنترل كننده بهينهژنتيك و با هدف بهينهسازي پاسخ و ورودي كنترل
Design of a four bar linkage transforming a box with 4 pointaccuracy in comparison of 3 point
بهبود بازده سيستم فتوولتاييك با رديابي نقطه حداكثر توان به كمك شبكه عصبي فازي با -توجه به نوسانات تابش و دما
شناسايي سيگنالهاي آكوستيك اميشن حاصل از كامپوزيت كربن – اپوكسي در بارگذاري مود I با استفاده از خوشه بندي FCM
خوشه بندي سيگنالهاي آكوستيك اميشن در طول تست مود I بر روي كامپوزيت كربن اپوكسي با استفاده از كلاس بندي نظارتي و غيرنظارتي
The Increasing Packet Delivery Rate in ADHOC
بررسي رفتار خستگي اتصال دولبه برشي صفحات آلومينيومي داراي نيروي پيشبار
بررسي عددي عملكرد حرارتي تاثير استفاده از نانوسيال آلومينيوم اكسيد/آب در كلكتورخورشيدي لوله اي تحت خلا ء داراي لوله خميده با زاويه 180 درجه
بررسي عددي افزايش بازدهي گرمائي كلكتورخورشيدي لوله اي تحت خلا ء به وسيله نانوسيال آلومينيوم اكسيد/آب
مقايسه عملكرد حرارتي استفاده نانوسيال آلومينيوم اكسيد/آب و مس اكسيد/آب دركلكتورخورشيدي لوله اي تحت خلا ء
شبيهسازي سيستم اصطكاكي و استفاده از نيروي ارتعاشي در بهبود پيشرانش و ترمز خودرو
تكنيك هاي حفاظت ازصاعقه براي سيستم هاي فتوولتاييك يكپارچه ساختمان
طراحي و كنترل يك ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم جهت شارژ باتري يك زيردريايي
بررسي اثر پارامترهاي موتور جريان مستقيم در بهسازي طراحي مغناطيسي
تجزيه و تحليل داده هاي مزرعه ي بادي سراببا استفاده از نرم افزار windographer
مدل لامپ بهبود يافته براي انتقال حرارت هدايت گذرا در شكل استوانهبا استفاده از روش تقريب چند جمله اي
Formation control and trajectory tracking control of heterogeneous linear multi-agent systems
بهينه سازي پارتوئي توليد مسير مكانيزم شش ميله اي
مطالعه عددي مدل خسارت GTN در كشش تك محوره
تعيين سرعت مجاز خودروها در جاده با استفاده از پردازش تصوير و منطق فازي
جداسازي چندكلاسه سيگنالهاي صوتي بيمارگونه مربوط به نارساييهاي تارهاي صوتيبا استفاده از تبديل ويولت تطبيقي به روش ليفتينگ
شناسايي خودكار عروق شبكيه با استفاده از طراحي سيستم فازي و كانتور فعال
دسته بندي سيگنال EEGبا استفاده از تبديل ويولت، آناليز مولفه اصلي و سيستم وفقي فازي عصبي –
شبيه سازي سه بعدي جريان در روتور توربين جريان شعاعي
بهينه سازي چندموضوعي روتور توربين جريان شعاعي
بررسي تجربي و عددي لوله هاي ساندويچي پر شده با فوم تحت بار محوري شبه استاتيك
The Effect of Non-linear Pivot Stiffness on Tilting Pad Bearing Dynamic Force coefficients
ارزيابي رفتار مكانيكي آلياژ آلومينيوم 7075بعد از فرايند تغيير شكل شديد پلاستيك
تحليل عددي مدل ساده سازي شده خنك كاري پره هاي توربين گاز در دبي هاي حجمي بالا
Design and Simulation of Fuzzy-Sliding Mode Anti-lock Braking System with Road Surface Detection Ability
بررسي تجربي متغيرهاي عملكردي موتور ديزل تك سيلندر با استفاده از سوختهاي جايگزين
تاثير انواع ادوات فكتس سري و موازي بر ميرايي نوسانات گذراي سيستم قدرت
طراحي و توسعه ربات ديوار نورد با استفاده از نيروي جاذبه الكترواستاتيك و بررسي پارامترهاي موثر بر نيروي جاذبه آن
Resource Allocation in OFDMA Wireless Communications Systems Supporting Multimedia Services
ADVANCED SECURITY MEASURES IN A WIRELESS LAN
VLSI IMPLEMENTATION OF DIGITAL IMAGE SEGMENTATION ALGORITHM FOR GRAY SCALE IMAGES
پژوهش كاوي مهار خوردگي ميكروبي در صنايع نفت و گاز
لوله آب شيرين مصرفي كارخانه، راه ورود باكتري SRB به تأسيسات كارخانه بهرهبرداري نفت و گاز و نمكزداييمسجدسليمان
آيا انحراف از معيار نسبت كلسيم به گوگرد در ريزساختار فولاد كربني ساده بر نرخ خوردگي تاثير دارد؟
راهكاري اقتصادي براي استفاده از گاز خروجي كارخانجات بهرهبرداري نفت و گاز
برسي پايداري ولتاژ در نيروگاه بادي مجهز به DFIG ، متصل به شبكه و قابليت هاي كنترليآن پس از وقوع خطا در شبكه
محاسبه انتگرال جي در مواد كامپوزيت به روش عددي XFEM و مقايسه نتايج با روش FEM
سيستم سازي تلفيقي كنترل امپدانس و ادميتانس و بررسي پايداري سيستم
شبيه سازي سيستم كنترل سرعت (كروز كنترل) با كنترل كننده PID بر روي خودروي مليسمند ال اكس EF7
بهينه سازي يك نمونه ريل سوخت اكسترود شده آلومينيومي با استفاده از روش تاگوچي
بررسي عددي توزيع حرارت در فرآيند جوشكاري نقطه اي آلياژ آلومينيم 6060 به روش اصطكاكي اغتشاشي
بيوسنسورهاي مبتني بر ميكروكانتيلور
بررسي تأثير موانع متخلخل بر روي عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
شبيه سازي با نرم افزار ISE-TCAD و طراحي يك نوع SOI Mosfet جهت بهبودپارامتر DIBL
انرژي و محيط زيست
توسعه ميكروپمپ الكترواسموزي موج روان – و بررسي تجربي تاثير فركانس و ولتاژ برعملكرد آن
طراحي كنترل كننده مدلغزشي تطبيقي براي سيستم چند متغيره آشوبي با نامعيني واغتشاش خارجي
طراحي كنترل كننده تطبيقي مدلغزشي براي سيستم چند متغيره آشوبي يونيفايد در حضوراغتشاشات خارجي و عدم قطعيت هاي مدل
تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين مدل با استفاده از الگوريتم هاي تركيبي
با استفاده از تكنولوژي WLAN ارائه راهكار بهينه، جهت افزايش بهره وري CR
بررسي تئوري عدم همبستگي روي رمزهاي بلوكي
بررسي عددي تاثيرات تغييرات شار حرارتي در جوشش استخري براي ضرايب پخش حرارتيمختلف
مدل سازي عددي جوشش استخري در محيط متخلخل
تحليل عددي و تجربي فرايند خمكاري دايروي پروفيلهاي فلزي L شكل
درايو موتور مغناطيس دائم شار محور DC با استفاده از مبدل اصلاحكننده ضريب توان زتا
Investigation of Forced Convection Heat Transfer of FMWCNT Nanofluids over a Flat Plate
ناوبري يك سامانه متحرك مبتني بر سيستم ناوبري اينرسي ارزانقيمت براي تعيين موقعيتو افزايش دقت آن با تلفيق اطلاعات SINS/GPS
يكپارچه سازي اطلاعات زير سيستمهاي ناوبري اينرسي و موقعيت يابي جهاني به منظور افزايش دقت تخمين موقعيت و وضعيت در يك سامانه هوايي
ارائه روشي نوين و كاربردي براي موقعيتيابي يك سامانه با در نظر گرفتن امنيت اطلاعاتناوبري با استفاده از الگوريتم Range-Bearing SLAM
بهينه سازي سنكرون سازي در سيستم هاي طيف گسترده ي دنباله مستقيم
Adaptive Compressed Spectrum Sensing in Wideband Cognitive Radios Systems Based on Cloud
تخصيص منابع در سيستم هاي مشاركتي راديو شناختگر مبتني بر MIMO_OFDM
بهبود حسگري طيفي ايستان دوري با استفاده از الگوريتم هوش ذرات مبتني بر پردازش ابري
سيستم هوشمند رهگير خودرو مظنونين توسط نيروي پليس
يك روش مقاوم نشان گذاري ويدئو با استفاده از دنباله هاي آشوبناك و تبديل موجك گسسته
طراحي يك كنترل پيش بين مدل غيرخطي با استفاده از روش رانگ كوتا براي كنترل -سرعت يك موتور القايي خطي
بررسي تغيير شكل و شكست نانولوله هاي كربني تك جداره تحت آزمون كششبا استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
انتخاب شمش و دستورالعمل اجرايي باسبار
بررسي و تحليل فعالسازي نوترون با استقاده از گسيل اشعه گاما
ارائه يك روش جديد براي پيدا كردن زواياي آتش در اينورترهاي چند سطحي به منظور حذف يا كاهش هارمونيكهاي ولتاژ خروجي
حل معادلات ناوير استوكس در حالات پاياي دو بعدي با استفاده از روش المان محدود:روش گلركين
تحليل ارتعاش آزاد تير اويلر برنولي داراي كوپلينگهاي هندسي و موادي با استفاده از -روش المان محدود
مسير يابي و بهبود كنترل ربات زير آبي خودمختار با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي
Accurate Modeling and Assessing the Time-Domain Operation of Protection Devices in Electrical Distribution Networks
تحليل المان محدود تنش و تخمين عمر خستگي اتصالات جوش نقطه اي روي ورق هاينازك فولادي ST14
شبيهسازي عددي جريان آشفته درون محيط متخلخل شامل سطح آزاد
آناليز مكانيزم تشكيل ترك در شكلدهي انقباضي آزاد لوله به روش الكترومغناطيسي
مطالعه فشرده سازي پودرها با استفاده از فشار الكترومغناطيسي
مطالعه يك سيستم طراحي به كمك كامپيوتر جهت اكستروژن سرد چرخ دنده ساده
الگوريتم پياده سازي سيستم مقطع نگاري پخشي نور برروي آرايه گيت منطقي قابلبرنامه ريزي
كاربرد كنترل پيش بين گسترده رفاقتي در تنظيم فركانس شبكه برق
ساخت شبيه ساز حركت مفصل مچ پا در بيماران مبتلا به فلج يك طرفه
جابجايي آزاد بر روي سيلندر افقي همدما ، همزمان با توليد گرما
Calculation of Magnetizing Inductance of Self ExcitedInduction Generator Using Finite Element Method
Dynamic Behavior of Three Phase Self Excited Induction Generator during Balanced and Unbalanced Faults UsingFinite Element Method
گيت xor تمام نوري در ساختار تداخل سنج ماخ زندربر پايه تقويت كننده نيمه هادي نوري SOA-MZI
شبيه سازي گيت NOT تمام نوري با SOA-MZI در Gb/s 10
شبيه سازي گيت بافر تمام نوري بر پايه SOA-MZI
تحليل عملكرد بهينه ي توربوپمپ دريك موتور سوخت مايع
پيش بيني اثر پارامترهاي ماشين كاري و سختي قطعه كار در صافي سطح نهايي فولاد كربن متوسط ( 1060 ) توسط شبكه عصبي
Assessing Impact of Residual Flux on Single-Phase Transformer Inrush Current Using Hartley Transform
تحليل ترمومكانيكي خزش وابسته به زمان در استوانه جدار ضخيم با استفاده از روش كرنش سختي
اثر اختلالات فركانسي بر موتور هاي القايي سه فاز و تكفاز
طراحي تفريق كننده با پيش بيني رقم قرضي در منطق برگشت پذير
حسگري فشرده تطبيقي طيف پهن باند براساس تبديل كسينوسي گسسته به روش نمونهبرداري مستقيم
Power delay profile modeling for Multilateration system
Large Amplitude Free Vibration of a Piezoelectric/Piezomagnetic Multiphase Beam
تحليل ارتعاش خطي ورق هوشمند مگنتوالكتروالاستيك بر اساس تئوري برشي مرتبه سوم
طراحي كنترل كننده تناسبي مشتقگير و تناسبي انتگرالي مشتقگير به روش آتوماتاي – – -يادگيري تقويتي گسسته براي سيستم كنترل وضعيت ماهواره
بررسي اثر تغييرات ساختاري در مشخصه جريان ولتاژ يك نانو ديود مشدد تونلي -Study Effect Structure Change in I-V Characteristics Nano Rtd
A novel fuzzy second order sliding mode control synthesis for a quadrotor
طراحي موتور Flux Switching با ساختار متفاوت براي كاربرد در ماشينهاي هيبريدي با استفاده از تحليل المان محدود دو بعدي
طراحي موتورFlux Switchingسه فاز با ساختار جديد با استفاده از تحليل المان محدود دو بعدي
طراحي موتور Flux switching با تحريك هيبريدي با استفاده از تحليل المان محدود دوبعدي
تاثيرات سيمپيچ بر توزيع تلفات در ماشين سنكرون قطب دائم براساس تحليل المان محدود دو بعدي
بررسي نظريه هاي زيگزاگ در تحليل خمش صفحات مستطيلي چند لايه
مروري بر روشهاي تشخيص مرز شات در فيلمهاي ويديوئي
مطالعه تأثير برخي پارامترهاي فرآيند اكستروژن مستقيم و سرد لولهبر عمر قالب و كيفيت محصول
مدلسازي، بررسي پارامتريك و بهينهسازي چندهدفه پيل سوختي اكسيد جامد صفحهاي بهكمك الگوريتم ژنتيك
بررسي و بهينهسازي عملكرد سيكل توليد همزمان توان و بخار با بهرهگيري از پيل سوختياكسيد جامد
ساخت پيشنمايشهاي ويديو بوسيله روشهاي تركيبي خلاصهسازي ويديو
مدلسازي ديناميك ربات اگزواسكلتون زانوي پا با روش لاگرانژ مقيد
طراحي و آناليز يك محافظ زانو براي كمك به افراد مبتلا بهناتواني در ناحيه زانو مطابق پيشرفتهترين بريسهاي زانو
طراحي و ساخت جك فشرده انعطاف پذير
مطالعه عددي فشار برخورد دو جت هوا در زواياي مختلف
مطالعه عددي سرعت برخورد دو جت هوا در زواياي مختلف
ارائه الگوريتم مناسب براي متحرك كردن سامانههاي لينك مخابرات ليزري FSO
تحليل ارتعاشات آزاد ميكروتير باريك شونده ساخته شده از مواد متغير تابعي محوري بااستفاده از تئوري گراديان كرنش اصلاح شده
بررسي اثرات دماي محيط در كارائي ترانسفورماتورهاي خوزستان و راه هاي تعديل آن
بررسي نيروي اكستروژن، تنش قالب و توزيع تنش پسماند قطعه كار در اكستروژن دوفلزي با كمك روش اجزاء محدود
مطالعه عددي جريان جابهجايي اجباري آرام يك نانو سيال در كانالي داراي يك پله پسروهمراه با آناليز قانون دوم ترموديناميك
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي بر روي رفتار ارتعاشي ورق ساندويچي دوانحنايي بارويههاي كامپوزيتي و هسته روغن هوشمند
بهينه سازي و طراحي بهين ورق ساندويچي دوانحنايي با رويههاي كامپوزيتي وهسته روغن هوشمند
بازآرايي شبكه هاي توزيع و مكانيابي منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي و شبيه سازي افزايش طول پرهي توربينهاي بادي
بررسي تأثير فشردگي جريان و فيلم سطحي بر مقاومت تماسي الكتريكي در فرآيندجوشكاري مقاومتي نقطهاي مقياس كوچك
بررسي لولههاي هيبريدي سري و موازي به عنوان ضربه گير مكانيكي تحت بار شبه استاتيك
استراتژي كنترل مدولاسيون بردار فضايي براي خودروهاي برقده به منظور كاهش هارمونيك ميكروگريد
طراحي هواپيماي خورشيدي
بررسي تاثير زاويه دهانه ورودي شيار بر ريپل گشتاور دندانهاي در موتور PMSM
طراحي موتورهاي BLDC
بررسي ميزان نازك شدگي ورق و پرشدگي قالب در ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيلسوختي با الگوي شياري در قالب محدب توسط فرآيند شكل دهي با دمش گاز
طراحي و شبيهسازي يك كنترل كننده لغزشي بر روي مدل غيرخطي موتور اتومبيل برايكنترل سرعت موتور
بهينه سازي حركت دايرهاي ايستگاه مركزي توسط الگوريتم كلوني مورچه به منظور افزايشطول عمردر شبكه هاي حسگربي سيم
Analyzing Crack Behavior, KIC and JIC in an API X70 Pipeline Steel, Experimentally, Theoretically and Numerically
Decreasing Crack Propagation of ASTM A53 Steel by Using Epoxy Composites by XFEM Simulation and Paris Law
Effects of filling thin-walled tubes with different epoxy adhesives on the energy absorption characteristics
كنترل تطبيقي مدل چندگانه مقاوم وضعيت ماهواره
مدلسازي عددي فرآيند ذخيره سازي انرژي حرارتي در مبدلهاي دو لوله اي پرهدارحاوي ماده تغيير فاز دهنده
تحليل دقيق فركانس پوسته استوانه اي در شرايط تكيه گاهي مختلف
بهينه سازي فركانسي پوسته استوانه اي در شرايط تكيه گاهي مختلف
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژهاي آلومينيم 2024-5052 با استفاده از -ابزار چرخشي دوگانه معكوس
بررسي خطي پديده گالوپينگ در خطوط انتقال
جايابي بهينه عناصر مختلف ادوات FACTS به منظور بهبود پايداري ولتاژ
تاثير حضور واحدهاي تجديدپذير بادي و خورشيدي در يك شبكه قدرت حرارتي، با در نظرگرفتن عدم قطعيت ناشي از بارمصرفي، وزش باد و تابش خورشيد به روش مونت كارلو
طراحي محدود كننده هوشمند جريان خطا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي
تشخيص نواحي سرطاني بافت پوست به روش تحليل پاسخ حرارتي
شبيه سازي انتشار امواج فراصوتي در عيب يابي حفره ي ناشي از خوردگي
بررسي اثرات اعمال نيرو به قطعات به روش تحليل ابعادي و تشابه
كنترل سيستم غير خطي نوسازي استخوان با ورودي هاي هورموني پاراتيروئيد و استروژن
مكانيزم هاي كنترلي در ديناميك جمعيت سلول هاي استخواني
آناليز استاتيكي ورق هاي ساندويچي حلقوي با هسته مدرج تابعي با استفاده از روشتفاضلات ديفرانسيلي
شبيه سازي عددي و بررسي جريان و انتقال حرارت جابجايي نانو سيال در لوله اسپيرال بالوله مدور مركزي
شبيه سازي عددي جريان گاز طبيعي بين دبي سنج توربيني وكمپرسور درGNC جايگاه
تاثير مدل هايي از زبري سطحي بر روي عملكرد مقطعي از پره توربينبادي به روش CFD
پياده سازي مدارات منطقي توان پايين با بيان بروزترين تكنيك( GDI )و روش هاي رفع معايب آن
پايدارسازي موتور DC بدون جاروبك تحت شبكه در حضور تأخير تصادفي شبكه بارويكرد سيستمهاي خطي پرشي ماركوف
ارايه تكنيك جديد مبتني بر يادگيري تقويتي براي بهبود نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت مجهز به ميراگر IPFC و پايدارساز سيستم قدرت
Robust Coordinated Tuning of PSS3B and Various IPFC-based Damping Controllers to Improve Power System Stability Using Krill Herd (KH) Method
شبيه سازي سيستم بليد در موتور توربوفن
بررسي و طراحي نانوربات هاي پزشكي براي نابودي سلول هاي سرطاني
خنك كاري قطعات الكترونيكي با استفاده از ترموالكتريك
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي ورقهاي فولادي St14با استفاده از(RSM) روش سطح پاسخ
A Fuzzy PID Controller for the Path Following Control ofaMobile Manipulator
تحليل سينماتيك مستقيم ربات موازي استوارت مسطح 6 6 با روشي جديد
واترماركينگ مقاوم در برابر فشرده سازي و برداشت بر مبنايالگوريتم تركيبي DCT و CRT
فناوري اطلاعات در صنعت ساخت و توليد
مطالعهي تجربي تأثير پارامترهاي تراشكاري بر صافي سطحدر فولاد سردكاري شده D2 )9732)
تحليل خاموشيهاي شبكه توزيع نيروي برق و ارائه راهكارهاي عملي در جهت كاهش آن وافزايش قابليت اطمينان شبكه
بهينهسازي هزينههاي بهرهبرداري از شبكه هاي توزيع نيروي برق با استفاده از الگوريتمكوله پشتي
يك فيلتر ريزالكترومكانيكي آرايهاي بهينه شده براي كاربرد در فركانس مياني يك سيستم مخابراتي با استاندارد GSM
تغيير در ساختار گلولههاي فلزي سنگ شكن ها به منظور افزايش بهره وري و بهينه سازي فرآيند توليد كنسانتره سنگ آهن
Frequency Improvement in Islanded microgrid by using Battery Energy Storage System Considering Dynamic Loads
ارائه كنترل ميدانگرا براي ذخيره ساز چرخ طيار جهت تنظيم فركانس ريزشبكه منفصل
بررسي و شبيه سازي تأثير مدل هاي توليد بازتركيب شاكلي ريد هال و اوژه در جريان – – -تاريكي آشكارسازهاي آرايه اي فتوديودي مادون قرمزمبتني بر InSb
حداقل رساندن احتمال خطاي بيت انتقال با طراحي يك كد LDPC نامنظم با استفاده از روش تقريب گاوسي
Numerical modeling of the red blood cell deformation in the capillary
شبيهسازي بويلر بازيافت حرارت كوره فلاش مجتمع مس خاتونآباد و اصلاح محل ورودي هواي سولفاته
On the Occurrence of Hot Lubricant Reflux in the Groove of Journal Bearing- an Experimental Study
A New Obstacle Avoidance Algorithm for Quad rotors Group in the presence of Dynamic and Static Obstacles
تعيين توپولوژي بهينه شبكه توزيع به كمك الگوريتم مبتني برتدريس و يادگيري
مطالعه رفع ضعف ولتاش و بررسي تاثير آن روي تلفات بر روي فيدر يك جاده مياندوآب باشبيه سازي بوسيله نرم افسار ETAP
بهبود شاخص قابليت اطمينان در شبكه توزيع با استفاده از پردازش سيگنال خطا
تعيين مكان تخليه جزئي در كابلهاي قدرت با استفاده از روش كمترين انحراف
شبيه سازي تأثير تغيير طول موج درسيستم هاي امواج راديويي بر بستر فيبر نوري
Accurately forecasted the price of electricity market using optimized neural network
پيش بيني قيمت بازار برق با استفاده از شبكه عصبي بهينه شده با الگوريتم ICA
استفاده بهينه از منابع توليد پراكنده در شبكه استان بوشهر با رويكرد بهبود پروفيل ولتاژ وكاهش تلفات
Analyzing crack, KIC and JIC in an API X70 pipeline numerically and theoretically by fracture toughness test samples modeling
An Investigation on Optimal Designing of Dynamic Vibration Absorbers Using Genetic Algorithm
Numerical modeling natural cross ventilation to investigation effect geometry of building on the amount of ventilation
اصلاح عملكرد سرمايشي يك سيستم سرمايشي با استفاده از رويكرد روش تجربي و شبيه سازي عددي
مطالعه بر روي ارتعاشات سطح پايين به عنوان يك منبع توليد توان الكتريكي
تخمين حالتهاي مقاوم ژنراتور سنكرون به كمك شبكه عصبي
اندازه گيري تغيير طول نمونه در تست كشش با كمك متود همبستگي تصاوير ديجيتال
حمله جعل هويت سرور بر روي سيستم هاي RFID
تغذيه آنتن هاي ميكرواستريپ وكاربرد فراكتالهادرآنتن هاي فراكتالي
بررسي تاثيرات سرعت برشي و سرعت پيشروي بر صافي سطح ماشين كاري ماده كامپوزيتي AL/SIC
مكان يابي اثرانگشتي با روشهاي PDF نرمال وخوشه بندي انتشار نزديكي
تحليل اثر وزش باد هاي عرضي بر برجهاي خنك كننده نيروگاه شازند
حل استاتيكي و كمانش ورق دايره اي متخلخل در حالت تقارن محوري به صورت تحليلي
بررسي عددي ميدان سرعت و ميدان دماي نانو سيال در جريان كوئت تيلور
مدلسازي جديد STATCOM در مطالعات پخش بار به منظور افزايش بار پذيري و كنترل ولتاژ در سيستم قدرت
بهينه سازي در كنترل مسير حركت ربات جوشكاردو درجه آزادي SCARA مجهز به كنترلر فازي
دسترسي طيفي به صورت overlay / undrlay تركيبي مبتني بر پيش بيني مشاركتي و بهينه سازي چند هدفه ي توان در شبكه هاي راديوشناختگر
شبيه سازي گيت XOR تمام نوري براساس SOA-MZI با انتشار غير هم سو
مولد و چك كننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOA-MZI
مبدل كد باينري به گري و مبدل كد گري به باينري تمام نوري بر اساس SOA-MZI
تخمين موقعيت مذاري ماهواره LEO با استفاده از داده هاي GPSمقايسه عملكرد فيلترهاي EKF,UKF
ارتعاشات آزاد ورق دايره اي مواد تابعي مذرج دو بعذي در شرايط مرزي مختلف
طراحي و شبيه سازي يك نمونه شيفت دهنده ي فاز 180 درجه فوق پهن باند
Buckling analysis of truncated conical sandwich shells with Nano-FG face sheets using improved high-order theory
يك تقويت كننده ي امپدانس انتقالي CMOS كم مصرف براي گيرنده ي مخابرات نوري 5Gb/S
طراحي ژنراتور توربين بادي با استفاده از كنترل كننده هاي مرتبه بالا و انتگرالي مود لغزشي
كنترل توان اكتيو وراكتيو توربين بادي بر مبناي كنترل مد لغزشي مرتبه دوم
كنترلكنندههاي توربينهاي بادي
كنترل جريان اينورتر سه فاز مثلث باز با استفاده از كنترل پيش بين جهت اتصال سيستم فتوولتائيك به شبكه
بازشناسي خودكار اهذاف هوايي با استفاده از تصاوير رادار روزنه مجازي معكوس
آشكارسازي و رديابي وناحيه چشم انسان تو سط دوربين متحرك در كاربردهاي بلادرنگ
يك طرح حفاظتي سريع براي شبكه هاي توزيع الكتريكي باحضور نيروگاه هاي توليد پراكنده
Evaluation of Emissions and the Costs of Power Generation Using Fossil Fuels Compared with Solar Energy
بررسي موقعيت جغرافيايي و جنبه هاي اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي جهت توليد انرژي الكتريكي در ايران
شاخصه اي كليدي عملكرد نت و طراحي نرم افزار به جهت محاسبه اي شاخصها
ارزيابي واحدهاي تعميراتي به وسيله شاخصهاي عملكردي نت و طراحي نرم افزاربه جهت محاسبه ي شاخصها
طراحي و ساخت موتور رلوكتانس سوئيچي با دو استاتور جهت بكارگيري درماشين لباسشوئي
بررسي شرايط و پارامترهاي بازار برق در بازارهاي بهم متصل برق
بررسي اثر شكل پايه براكت ارتودنسي بر استحكام باند با اعمال نيروهاي برشي، كششي و كوپل پيچشي به روش المان محدود
ارائه طرح ربات چند ضلعي با ويژگي تغيير شكل ظاهري
ارزيابي اقتصادي-زيست محيطي ريز شبكه با مدلسازي رفتار احتمالي توان هاي بادي و خورشيدي
بهره برداري بهينه ريز شبكه با در نظر گرفتن اهداف اقتصادي زيست محيطي با الگوريتم زنبور عسل
بهره برداري بهينه با در نظر گرفتن حالت هاي مختلف عملكردي ريز شبكه و مدل سازي رفتار توان هاي بادي و خورشيدي با عدم قطعيت
تاثير دما بر رفتار مكانيكي غلاف تفلوني شيرهاي توپي صنعتي در فشار بالا
حل تحليلي و تجربي اصطكاك لغزشي يك ديسك دوار تحت تأثير ارتعاشات آلتراسونيك
بررسي يك نمونه واقعي عملكرد نامناسب حفاظت ديفرانسيل ترانس براي خطاي همزمان با جريان هجومي
تحليل نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت با تكيه بر حفاظت محيط زيست شهري
جايابي بهينه SVC با منطق فازي و هماهنگي بين SVC و ULTC توسط نرم افزار ETAP
تشخيص عيوب جوش در فيلم هاي راديو گرافي با استفاده از پردازش تصوير
تحليل ارتعاشات آزاد مجموعه ماشين ابزار هگزاپاد
Presenting a New Algorithm to Reduce and Control The Voltage Unbalance and Line Losses In Radial Power Systems
طراحي LNA با استفاده از روش هاي بهينه سازي چند هدفه
Analytical study of biodiesel spray characteristics under high injection pressure
بررسي عملكرد صفحه بل در بهبود عملكرد دسته موتور نوين توسعه يافته چند محفظه اي با قابليت خنك كاري
جايابي بهينه نيروگاه تركيبي بادي خورشيدي با استفاده از الگوريتم اجتماع پرندگان -هيبريدي (HPSO) به منظور كاهش تلفات در منطقه شهرستان انار
Conceptual Design and Analysis Of Space Tether Transportation System With Electrodynamic Propulsion
مروري بر الگوريتمهاي تثبيت تصاوير شبكيه چشم
تشخيص بيماري رتينوپاتي ديابتي براساس تطبيق گراف ساختار عروقي
طبقه بندي سيگنال هاي آريتمي قلبي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
Vibration and buckling analysis of moderately thick plates using natural element method
تخمين حوزه جذب مدل ازدحام براي شبكه هاي بي سيم
طراحي كنترل كننده مقاوم HوM براي حركت حول محور عرضي هواپيما
مساله بهينه سازي كنترل پرواز هواپيماهاي چندگانه
طراحي كنترل كننده ي فازي براي كنترل سطح آب مخزن
سيستم هوشمند بر پايه منطق فازي براي پايش بلادرنگ وضعيت كيفي روغن و رديابي عيوب درموتورهاي سنگين
رويكرد تحليلي محاسبه قابليت اطمينان محصول بر اساس داده هاي آزمون هاي عمر-خرابي به روش بلوك دياگرام
پردازش و تحليل ERP در راستاي بازاريابي عصبي با هدف توسعه برند
Accurate Modeling of the Polysilicon-Insulator-Well (PIW) Capacitor in CMOS Technologies
هدايت موشك هاي آشيانه ياب با استفاده از كنترل گام به عقب و با در نظرگرفتن ديناميك مرتبه دوم حلقه كنترل
حذف مه در تصاوير مه آلود با استفاده از فيلترهاي غير خطي
اثر هدد رينولدز بر پارامترهاي حرارتي و هيدروديناميكي جريان مغشوش سيال نانو در مبدل حرارتي
طراحي بهينه ي موتور القايي سه فاز معكوس گرد
طراحي, كنترل و شبيه سازي دست رباتيك براي گرفتن اجسام حساس
تحليل و مقايسه فرآيندهاي چرخه ترموديناميكي موتورهاي احتراق داخلي شش زمانه باتسريق آب و استرلينگ
مقايسه ترموديناميكي چرخه هاي چهار زمانه انبساط كامل اتكينسون و اتو
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ورودي فرآيند سخت كاري القايي بر روي نحوه ي توزيعپروفيل سختي در ناحيه ي سخت كاري شده ي ميل لنگ هاي ميكروآلياژي
سنسورفشار خازني با ساختار MEMS
Dirty Multiple Access Channel with Partial Side Information andCooperation at the Transmitters
تحليل و بررسي راه اندازي موتور القايي سه فاز بااستفاده از سيمولينك نرم افزار MATLAB
تخصيص هزينه هاي انتقال در شبكه قدرت مقررات زدايي شده
شبيه سازي فرايند برشكاري واترجت با ذرات ساينده به كمك شبكه هاي عصبي
بررسي فرايند برشكاري واترجت با ذرات ساينده
مكان يابي بهينه ي منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
Peak reduction in the qeshm island with photovoltaic farms
Probabilistic Energy Manement of micro-grids with respect to Economic and Environmental Criteria
شبيه سازي عملكرد چگالي شارو شار ميدان مغناطيسي بيرينگ شانزده قطبي به روش عددي با نرم افزار ANSYS
مقايسه عملكرد كنترلرهاي PID، فازي و هايبريد PID فازي براي كنترل سرعت يك توربي بادي سرعت متغير
تاثير مشخصه هندسي ورق اوليه در شكل نهايي حاصل از فرآيند شكل دهي سه بعدي با استفاده از ليزر
حذف اثر القاي مغناطيسي ناشي از سوييچ زني درآرايه 2×2 ديودهاي فلاكسوني
Design optimization of an orthopedic screw based on stress stimulus using Taguchi method and finite element analysis
مدلسازي عددي جريان جوششي زيرسرد آب خالص در ميكروكانال
Using of supervisory control theory in emergency shout down control system of an off-shore gas platform
جايابي بهينه همزمان و چندهدفه رله ثانويه خطوط و منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع واقعي
جبران سازي براي حذف ريپل گشتاور در موتور جزيان مستقيم بدون جاروبك ( BLDC ) در سرعت هاي پايين
مدلسازي اجزا محدود اتصالات تداخلي قطعات همراه با عيوب فرم سطحي
بررسي اثر زبري بر ميزان استحكام استخراج در اتصالات تداخلي
طراحي كنترل كننده بار فركانس – فازي P + فازي I + فازي D براي سيستم قدرت حرارتي دو ناحيه اي به هم پيوسته با در نظرگرفتن محدوديت نرخ توليد (GRC)
تجديد آرايش شبكه هاي توزيع شعاعي به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژدر حضور ريز شبكه ها
مقايسه فني اقتصادي سه روش طراحي سيستم توليد همزمان براي يك نمونه مطالعه ي صنعتي
تبديل كنترل Tracking به كنترل Regulation در دستگاه تست خستگي Voice Coil Actuator بااستفاده از كنترل تطبيقي خود تنظيم شونده در بارگذاري فركانس بالا
بررسي تاثير فشارخارجي بر توزيع ضخامت محصول در هيدروفرمينگ لوله هاي آلومينيومي
Quantum Simulation Study of Single Halo Schottky Barrier CNTFETs
شبيه سازي رفتار مغناطيسي مكانيكي ترفنول- دي براي استفاده در سنسورنيروي ديناميكي و استاتيكي
تجزيه و تحليل علل شكست پلاك هاي ارتوپدي مورد استفاده در اندام هاي تحتاني
بهينه سازي تكنيك پيش اعوجاج در تقويت كننده هاي قدرت RF
بهبود توان در تقويت كننده هاي بي سيم با استفاده از الگوريتم چند جمله اي حافظه دار
آناليز يك مدل DIBL و بررسي ولتاژ سد آستانه در مسفت ها
بررسي مسفت ها برپايه گاليم نيتراد وتحليل اثر ولتاژ آستانه
استفاده از ايده هاي دكوپلاژ توان براي بهبود اينورترسپيك
طراحي كدينگ شبكه مشاركتي براي شبكه هاي بي سيم چند ورودي-چند خروجي (MIMO) و بهبود توام نرخ گذردهي و احتمال خطا
مدل سازي بار درسيستم توزيع با حضور منابع توليد پراكنده از ديدگاه شبكه ي فوق توزيع
توسعه برنامه ريزي چند مرحله اي سيستم شبكه توزيع هوشمند با استفاده از الگوريتم هيبريدي
محاسبه احتمال قطع در شبكه رله چند پرشي با محوشدگي رايلي و درنظر گرفتن اثر تداخل
شبيه سازي حالت گذراي حرارتي دستگاه پي.سي .آر به روش فلوئيديك
طراحي و ساخت دستگاه پي.سي.آر به روش فلوئيديك
تحليل و بررسي سيكل هاي رنگين آلي با استفاده از منابع حرارتي زمين گرمايي دما پايين
Estimation of Vehicle Velocity and Slip with an ExperimentalStudy based on Fuzzy Logic and Kalman Filter
ارائه روش جديد براي كنترل پنل خورشيدي جهت دريافت حداكثر توان
مدل سازي لايه نفوذ گاز كاتدي در پيل سوختي هيدروژني با ميدان جريان درهم پيچيده
مدل سازي ميدان جريان درهم پيچيده درپيل سوختي غشاء پليمري غشاء پليمري
بررسي عملكردپيل سوختي غشاء پليمري با استفاده ازمدل سازي شبه سه بعدي
Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks using improved Energy Detector under noise Uncertainty
طراحي و ساخت سيستم تامين انرژي روشنايي كشتي با استفاده از انرژي خورشيدي و سيستم ردياب هوشمند بر مبناي منطق فازي
يك راه حل موثر براي انتقال قدرت با استفاده از تبديل شبكه برق سه فاز به منبع پنج فاز
بررسي كنترل غيرخطي جديد مبتني بر انفعال مبدل DC/AC منبع ولتاژ PWM
بررسي آثار انتقال حرارتي تغييرات سرعت نانو سيال جريان آرام در كانال هاي غير دايروي
بررسي تاثير پارامترهاي تقويت كننده هاي نوري نيمه هادي بر عملكرد شيفت رجيستر چرخشي تمام نوري
كاربرد روش باندگراف در مدل سازي فاز استارت سرد موتور ميكروجت به منظور بررسي ايده تزريق هواي فشرده
طراحي خلبان خودكار ارتفاع UAV ، مبتني بر كنترلر فازي نظارتي خود تطبيق
جايابي و تعيين اندازه بهينه DG در شبكه هاي توزيع با الگوريتم تركيبي GA/PSO
بررسي عددي تاثير فاصله دو مولد گردابه الاستيك روي بازده حرارتي يك ميكروكانال در محدوده آرام
بررسي عملكرد مدل هاي مختلف آشفتگي در پيش بيني جريان در سطح آزاد يك شناور
بررسي آزمايشگاهي و عددي ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد بر روي هيت سينك هاي پره مثلثي به منظور بهينه سازي آرايش شكاف ايجاد شده بر روي پره ها
بررسي عملكرد اشتباه زون سه رله ديستانس در شرايط اضافه بار
آناليز حرارتي تاثير آتش بر يك استوانه كامپوزيتي
انتخاب موجك در تعيين ميزان ناهم محوري شافت هاي دمي بالگرد شاهد 278
بررسي اثرات وجودي ذرات آلومينيوم در تركيبات سوخت جامد بر اندركنش جريان و اكوستيك
بررسي تاثير تغييرات سطح سوزش براندركنش جريان و اكوستيك در موتور جامد سوز
مروري بر نحوه استخراج ويژگي هاي خطي و غيرخطي از سيگنال هاي حياتي
استفاده از پردازش رنگي تصوير و شبكه عصبي مصنوعي به منظور طبقه بندي مغز گردو
انتقال حرارت افزايشي از طريق ايجاد نوسان عمودي در آرايه اي هم دما از لوله ها
اننتقال حرارت جابجايي طبيعي در آرايه اي هم دما از استوانه ها از طريق نوسان هاي افقي
بررسي عددي ضرايب انتقال حرارت نانوسيال غيرنيوتني در يك مبدل دو لوله اي با پره هاي مارپيچ
ارائه يك مبدل DC/DC جديد با ضريب افزايندگي بالا و قابليت استحصال حداكثر توان از پانل هاي خورشيدي
طراحي اينورتر منبع جريان باك با كنترل بدون حسگر جريان به منظور تغذيه موتورBLDC
طراحي و ساخت عملگر پيزوالكتريكي جابجاكننده كاغذ
طراحي كنترل كننده ضد اشباع عملگر براي كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم
كنترل فازي فرود افزار فعال هواپيما
ارزيابي كارآيي نمودار بازگشتي سيگنال الكترومايوگرام براي سنجش خستگي عضلاني تحت بار ايزومتريك
ساخت آشكار ساز نوري مادون قرمز با استفاده از گرافن غير فعال شده با تيوفن-دو-كاربالدهيد
MHD Fluid Flow due to a Stretching Rotating Disk: EntropyGeneration Analysis
Entropy Analysis for an Unsteady Flow over a Stretching Permeable Surface in the Presence of Velocity Slip and Temperature Jump Effects
بررسي سيستم هاي اتوماسيون در رانندگي خودرو
تشخيص عيوب ياتاقان با استفاده از تحليل سيگنال هاي ارتعاشي مبتني بر روش هاي كلاس بندي قطعي و فازي
كاربردهاي فيلتر ذره اي در مخابرات سيار
بررسي تغييرات توان خروجي سلول هاي خورشيدي از طريق تغييرات ابرو حرارت در ريز شبكه ها
برنامه ريزي تصادفي در مدار قرارگرفتن واحد هاي توليدي حرارتي و تجديد پذير بادي جهت اجراي بهينه برنامه هاي پاسخ گويي بار در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
طراحي كنترل كننده فازي براي يك نوع ربات كم عملگر با پايه متحرك به كمك الگوريتم ژنتيك
استفاده از سنسورهاي دمايي به جاي سنسورهاي فلاكس نوترون در راكتوراتمي vver1000 بوشهر
Effect of core geometry on shear moduli in cellular core sandwich structures
پياده سازي FPGA الگوريتم كلوني زنبور عسل به منظور انتخاب سرخوشه در شبكه هاي سنسور بي سيم مبتني بر خوشه بندي
امكان سنجي استفاده از سيستم گرمايش تركيبي خورشيدي براي ساختمان هاي اداري در اقليم تبريز
توليد پراكنده و نيروگاه هاي برق مجازي
Stability of Radial Translation of Bubble in a Newtonian Ferro fluid Under Magnetic Field
برنامه ريزي توسعه توليد بهينه سيستم قدرت الكتريكي جهت كاهش هزينه ها و ميزان آلودگي هوا با روش برنامه ريزي خطي آميخته با اعداد صحيح
پارامتر هاي انتخاب دينامومتر آزمون موتور و دسته بندي دينامومترهاي صنعت ايران
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در پوسته مبدل حرارتي ROD Baffle در حالت آشفته و رينولدز 15000 با استفاده از نرم افزار فلوئنت
تعيين رفتار دمايي تراكشن موتور قطار شهري با استفاده از تحليل كوپل شده الكترومغناطيسي-حرارتي
بهبود انتقال حرارت با استفاده از جابجايي آشوبناك درون يك مبدل حرارتي كويل مارپيچ
جايابي و مقدار يابي بهينه توليدات پراكنده با در نظر گيري پايداري ولتاژ استاتيكي در شبكه هاي توزيع هوشمند
تحليل روش هاي مختلف عايق كاري حرارتي ساختمان دانشگاه پيام نور عسلويه
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده باراندمان و توان بالا در كلاس E برروي زير لايه كاليوم نيترايد براي كار در باند فركانسX
A Novel Approach for Monitoring of Voltage Stability Margin subsequent to Observability Analysis: A Practical System Case Study
بررسي پايداري جانبي نانولوله هاي كربني به روش ديناميك مولكولي
بررسي اثرات برخي پارامترهاي هندسي بر عملكرد كمك فنر خودروي سواري پرايد
يك دي مالتي پلكسر بهينه شده با توان مصرفي پايين و زمان تاخير انتشار كم در تكنولوژي CNFET 32nm
يك مالتي پلكسر بهينه شده سريع و كم مصرف با نويزپذيري پايين در تكنولوژي CNFET 32nm
تاثير استفاده از اكسيدهاي غير فلزي بر روي بازده سلول هاي خورشيدي در طول موج0/45 ميكرومتر
افزايش جذب بازده سلول هاي خورشيدي با نانو پوشش هاي اكسيدي
تاثير ضخامت نانو پوشش ها بر روي خواص تشعشعي
خواص تشعشعي ساختار چند لايه اي شامل زير لايه سيليكون آلاييده كم
شبيه سازي هندسه سمت چپ قلب انسان و برهمكنش جداره و خون در سمت چپ قلب
تاثير عدد رينولدز بر روي خطوط جريان داخل يك كويتي با شرط انتقال حرارت
تاثير چيدمان وزنه هاي تعادل ميل لنگ موتور خطي ديزل بر ارتعاشات پيچشي سامانه ميل لنگ
پيش بيني برگشت فنري در فرآيندشكل دهي ورق فلزي
تخمين كانال در سيستم OFDM با الگوريتم هاي ابتكاري
بهبود پايداري ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از پايدار ساز سيستم قدرت بر اساس كنترل كننده خود تطبيق Online ANFIS
خواص اكسيد اسيوني پوشش سراميكي اكسيد زيركونيم تقويت شده با ايتريا و اكسيد كامپوزيتي لانتانيم بر روي اينكونل 738 با استفاده از روش پلاسما اسپري
مدل سازي و طراحي شتاب سنج خازني MEMS به منظور كاهش خطا
بررسي اثر پارامترهاي ساچمه زني و ساچمه زني شديد بر تنش پسماند ايجاد شده روي آلياژ Ti-6Al-4V
مقايسه روش هاي NECAS و NECAP جهت توليد فلزات نانوساختار
طراحي يك طرح، جهت هماهنگي حفاظتي رله هاي جريان زياد درحضور منابع توليد پراكنده
جداسازي سيگنال قلبي جنين از سيگنال قلبي مادر با استفاده از فيلتر هاي تطبيقي و محيط نرم افزاري LabVIEW
مدل سازي كنترلر پمپ پيستوني محوري جابه جايي متغير و بهينه سازي پارامترهاي آن به روش الگوريتم ژنتيك
توسعه روش چندضلعي غيرمنتظم به منظور ايجاد لبه انحناداردر شكل دهي سه بعدي با استفاده از ليزر
بررسي الگوريتم معكوس جهت طراحي دماغه و دم يك AUV متقارن محوري
جبران سازي فليكر ولتاژ در خروجي توربين هاي بادي ژنراتور القايي با استفاده از استات كام جهت بهبود توان
جايابي همزمان DG و سكسيونر قابل قطع زير بار در شبكه نمونه توزيع
طراحي و ساخت ماشين توليد مهره هاي منتظم
بهبودكيفيت نيروي الكتريكي با تبديل موجك
بررسي منحني هاي شكست و آسيب در مواد مركب زمينه فلزي با استفاده از مدل سازي ميكرومكانيكي
توانايي مدل خطاي خروجي در دسته بندي پاسخ هاي حسگرگاز اكسيد قلع تحت مدلاسيون دمايي در حضور بخارهاي الكلي
كنترل بهينه سيستم هاي توصيفي توسط معادلات ديفرانسيل فازي نوع دوم بازه اي
بررسي عددي شكست در صفحات سوراخ دار كامپوزيتي كربن/اپوكسي با الياف ناپيوسته
بررسي تأثير ابعاد شيار بر روي كيفيت سطح در فرآيند پرداخت كاري سايشي مغناطيسي
Comparison of Noise Efficacy on Canny Edge Detection in Hexagonal Structure Images with Square Structure Images
بررسي تخصيص طيف فركانسي در شبكه هاي راديو شناختمند به روش تخصيص طيف حداكثر ظرفيت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
جاذب ارتعاشي دو درجه آزادي با اينرسي متغير
Optimal design of compliant mechanism withplanar 3-RRR structure
Optimal design of two, three and four legs 3-DOF planarparallel manipulators
Optimal design and Dexterous comparisonof three planar 3-DOF parallel manipulators with4-RPR, 3-RPR and 2-RPR structures
معرفي، مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي بهينه سازي مدرن و فراابتكاري در مسائل كاربردي
طراحي بهينه مكانيزم موازي صفحه اي 3- RPR بر اساس سفتي
كاربرد روش ريتز در تحليل كمانش محوري پوسته مخروطي ناقص مدرج تابعي باتكيه گاه هاي ساده
بررسي عملكرد منابع تجديدپذير خورشيدي و بادي خانگي بر هزينه برق روزانه
تاثير ترتيب لايه گذاري در اهداف هيبريدي بر ميزان جذب انرژي در پرتابه
ارائه يك كنترلر فازي جهت اتصال سيستم فتوولتائيك به شبكه به روش كنترل مستقيم توان
شبيه سازي و بررسي اثر كشش بر روي فرايند شكل دهي نموي ورق فلزي
مدل سازي تير انعطاف پذير تحريك شده توسط سيم آلياژ حافظه دار
بهينه سازي حل مساله درمدار قرار گرفتن نيروگاه ها با وجود نيروگاه ها با وجود نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي به روش MINLP
طراحي كنترل كننده ي بهينه LQR و رويت گرو فيلتر كالمن براي كنترل فركانس توربو ژنراتور و مقايسه آن با كنترل كننده هاي سنتي
تشخيص مخلوط دو تايي ميكروب هاي بيولوژيكي با استفاده از يك حسگر مقاومتي گاز و شبكه قازي عصبي خطي محلي
شناسايي و معرفي موتور يونيورسال سرعت بالا
انتقال حركت دوراني توسط مكانيزم چرخ هاي اصطكاكي بدون لغزش
تشخيص سطح استرس در طول رانندگي با استفاده از سيستم استنتاج فازي-عصبي
بررسي تغيير ريز ساختار مس خالص در طي فرآيند فشار تحت كانال هاي زاويه اي با مقاطع يكسان ECAP
Design Investigation of a Compact Linearly Polarized Semi-Hexagonal SIW Cavity Slot Antenna
بهينه سازي اينورتر چند سطحي آبشاري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
مقايسه روش هاي مختلف براي تنظيم پايدار كننده سيستم قدرت
ارزيابي عملكرد پايدار كننده هاي سيستم قدرت با استفاده ازبهينه سازي مبتني بر تدريس-يادگيري در يك سيستم چند ماشينه
كنترل سيستم ردياب سلول هاي خورشيدي با تركيب فيدبك خطي سازچند متغيره و تئوري كنترل بهينه
افزايش دقت در كنترل مدلغزشي تقريب زده شده در لايه مرزي
Intercepting into Non-Maneuvering Targets with Desired Impact Angle Using Second Order Nonsingular Terminal Sliding Mode Guidance
مدل سازي رفتار ارتعاشي ميكروكانتيلور پايه سيليكون
مقايسه رفتار ارتعاشي ميكروكانتيلور پايه سيليكون با پلي سيليكوني
افزايش كارايي ربات هاي آتش نشان با سنسور آلتراسونيك و مدولاسيون عرض پالس
شبيه سازي عددي مبدل حرارتي صفحه-لوله براي سرعت هاي ورودي مختلف با نرم افزار فلوئنت
طراحي سيستمي پيشرانش گاز سرد فضايي به صورت دمشي بدون تنظيم كننده فشار به روش الگوريتم ژنتيك
بررسي تغييرات ميكروسختي در فرايند كشش لوله
پياده سازي مدل ديناميكي EEG با استفاده از سيمولينك نرم افزار متلب و بررسي ويژگي هاي آشوبناك در مخچه
كنترل مبتني بر ولتاژ ربات كم عملگر دو پا با كمك رويتگر حالت توسعه يافته ESO
بررسي روش هاي رانج-كوتا در تحليل عددي مسئله ريمان با روش شبكه بولتزمن
تحليل جريان چرخشي واكنشي درون محفظه احتراق توربين گاز
شبيه سازي فرآيند پوليشكاري با كنترل كامپيوتري براي سطوح آزاد با مطالعه موردي پروانه كشتي
الگوريتم تحليلي نوين براي افزايش سرعت تعيين ضريب انعكاس بار بهينه در طراحي غيرخطي RF براساس پارامترهاي X
سامانه ردياب بلادرنگ حركات چشم انسان جهت ارتباط با بيماران فلج عصبي
شبيه سازي دروازه منطقي تمام نوري مبتني بر ساختارهاي موجبري بلور فوتونيكي
بدست آوردن مقداردقيق ضربان قلب با استفاده از روش هاي كلاسيك تركيب اطلاعات
طراحي و ساخت تضعيف كننده ي PIN_FET باندS
طراحي و كنترل ويلچيرروبوتيك با قابليت عبور از مانع براساس تئوري لياپانوف
طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره از لحظه ي پرتاب تا پايدار سازي سه محوره توسط عملگرهاي مغناطيسي و چرخ عكس العملي با اعمال بارزدايي
مقايسه ي كنترل وضعيت ماهواره در جهت گيري به سمت مركز زمين توسط دو عملگر كنترلي متفاوت
طراحي و پياده سازي اينورتر تكفاز بر پايه مدولاتور سيگما-دلتا و SPWM
روش مدل سازي هارمونيك غير ايستان آرتيفكت قلبي جهت پالايش سيگنال الكترومايوگرام عضلات فوقاني تنه از آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام
شبيه سازي عددي حركت و تغيير شكل يك غشاي الاستيك در جريان لزج در اثر حركت ديواره بالايي كانال به روش شبكه بولتزمن- مرزغوطه ور
طراحي شكل بلنك اوليه در فرايند كشش عميق يك قطعه با فرم بيضوي دو قلو با روش كاهش يافته اشكال پايه
تغييرات زماني اگزرژي در لايه گرادياني يك استخر خورشيدي
مطالعه تعادل مرزها در يك استخر خورشيدي با گراديان شوري
آشكارسازفاز-فركانس با استفاده از فليپ فلاپD و گيت AND مبتني بر GDI در حلقه قفل فاز با قابليت توان مصرفي پايين و فركانس كاري بالا
بهينه سازي پروانه پمپ هاي قلبي با در نظر گرفتن محدوديت هاي بيولوژيكي به روش ديناميك ذرات هموار
شبيه سازي عددي جريان خون در پمپ قلبي سانتريفيوژ با استفاده از روش بدون شبكه هيدروديناميك ذرات هموار
بهينه سازي پروانه پمپ قلبي سانتريفيوژ با درنظر گرفتن محدوديت هاي بيولوژيكي به روش ديناميك ذرات هموار
تاثير حضورTCSC برشاخص هاي قابليت اطمينان در يك شبكه قدرت تجديد ساختار يافته
افزايش سرعت كمپرسور4:2 سي ماس براي ضرب كننده ديجيتال با بهينه سازي ابعاد ترانزيستورها به روش تلاش منطقي
Designing unified power flow controller using genetic algorithm to improve power quality and transient stability in power system
معرفي يك مبدل DC/DC توان بالا با ويژگي كليد زني نرم و بكار بردن سلف تزويج در خروجي
ارائه يك روش جديد مسيريابي مبتني بر خوشه بندي با استفاده از PSO در شبكه هاي حسگر بي سيم
توليد حركت تك موجي صفحه اي در ربات مارمانند
كنترل سرعت موتور DC با استفاده از روش مدلغزشي
تشخيص و جبران سازي عيب در يك توربين گاز به كمك شبكه عصبي و كنترل تطبيقي
كنترل بدون حسگر يك موتور سنكرون مغناطيس دائم در شرايط گسسته-زمان به كمك منطق فازي
تعيين مكان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده و جبران كننده هاي خازني در شبكه توزيع با در نظر گرفتن بهره برداري منابع در بازه هاي زماني
مطالعه و بررسي تكنيك هاي رديابي ماكزيمم توان در سلول هاي خورشيدي
بررسي تجربي تاثير حجم مخزن آب گرمكن بر توانايي جذب انرژي مفيد توسط آب
تاثير ضريب اصطكاك بر نيروهاي خزشي طولي در تماس غلطشي اجسام الاستيك
طراحي و مدلينگ كنترلي سيستم آسانسور بر پايه كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير(PLC)
Evaluating of Magnetic Fluid Hyperthermia in Cylindrical Agar Gel
Investigation of Magnetic Fluid Hyperthermia in Cylindrical Coordination for Two Types of Nanoparticles
تحليل بيومكانيكي جايگزيني كلي آرنج با پروتز منفك
مدل سازي و شبيه سازي نارسايي دريچه آئورت
برنامه ريزي بلندمدت براي تخصيص و اندازه بهينه واحد توليد پراكنده با درنظر گرفتن تغييرات بار ونوع توليد پراكنده
الگوريتم محاسبه فضاي كاري ربات هگزاگلايد 6-CRS
ارائه روش جديد در محاسبه سفتي ربات هگزاگلايد 6-CRS
حل جريان جابجايي ازاد داخل يك محفظه مربعي به روش شبكه بو لتزمن براي اعداد 10^ 6 رايلي كمتر
تاثير عدد پرانتل و رايلي در حل جريان جابجايي ازاد داخل يك محفظه مربعي به روششبكه بولتزمن
سيمولاتور بلادرنگ نيروگاه برقآبي سد كارون 4
مطالعه وبررسي فشار باد بسمت پايين روي يك هليكوپتر كوچك چهار ملخٍه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید