نمایه سازی مقالات همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بیرجند با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بیرجند برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۸۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۴۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

فرايند تغيير برنامه درسي علوم تجربي دوره ابتدايي از سال 1373تا سال 1391
تغيير برنامه : تجربيات والدين از مشاركت در برنامه هاي درسي دوره ا بتدايي (يك نظريه داده بنياد)
آموزش واحد درسي سواد رسانه اي در آموزش وپرورش باسته ها وراه كارها
طراحي مدل عدالت آموزشي مبتني برتفاوت هاي فردي وتغيير برنامه درسي
تبيين نگرش نسبت به تغيير برنامه درسي براساس ادراك از حمايت از سازمان ومفيد بودن تغيير براي دانش آموزان در معلمان دوره ابتدايي شهر بيرجند
ضرورت تغيير در برنامه درسي قصد شده از منظر توجه به فرهنگ مطالعه تحليل محتوا
برنامه فلسفه براي كودكان (p4c) با استفاده از داستانهاي متون ديني
بررسي تخصص پژوهشي معلمان: گامي در جهت تحقق سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
ارائه مدلي جهت تعيين رابطه بين بهره گيري از درس پژوهي وآينده پژوهي با برنامه درسي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش معلمان
ميزان شناخت معلمان از اصول آموزش برنامه درسي ويادگيري
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت پايه هفتم در پياده سازي تغييرات برنامه هاي درسي
ضرورت تغييردر رويكرد ساخت تربيت هنري وزيبايي شناسي برنامه درسي در اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش
بررسي مقايسه اي رويكرد آيزنر وفولن در مديريت تغيير در مديريت هاي آموزشي
بررسي ميزان توجه به استانداردهاي سواد اطلاعاتي دراسناد برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران وتحول بنيادين آموزش وپرورش
مطابقت اهداف آموزش تحول يافته بااهداف تعليم وتربيت اسلامي
نقد وبررسي رويكرد سند ملي برنامه درسي ايران به هويت ملي ومذهبي مهارتهاي زندگي وصلاحيت هاي معلمي در عرصه جهاني
شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر اجراي تغيير برنامه درسي دوره ابتدايي
مدل سه بعدي راك در تغيير برنامه ريزي درسي
بررسي رابطه توانمندي آينده پژوهي معلمان شهرستان دهزربا استقبال آنها از تغيير در برنامه هاي درسي
ارزشيابي برنامه درسي تفكر وپژوهش پايه ششم ابتدايي
پژوهش قوم نگاري در برنامه درسي پنهان: راهبردي در تغيير برنامه درسي
مطالعه سهم سرمايه فرهنگي در تغيير محتواي برنامه درسي از نگاه معلمان شهر قم
واكاوي تطبيقي اسناد چشم اندازآموزش زبان انگليسي در مدارس شش كشور منطقه رويكردها وچالش ها
بازنگري در برنامه هاي درسي آموزش فني وحرفه اي با تاكيد برمهارت هاي اشتغال زا
واكاوي رويكردهاي اصلاح در برنامه درسي
تربيت اخلاقي وبرنامه درسي مدرسه : نگاهي به رويكردهاي جاري در ايران وجهان
بازانديشي جايگاه ونقش معلم در تغيير برنامه درسي از نظرگاه سيمور برنارد سرسون واليوت دابليو آيزنر
نقد وبررسي حوزه يادگيري زبان هاي خارجي درسند برنامه درسي ملي
ميزان آماده سازي معلمان در خصوص تغيير برنامه درسي دوره ابتدايي تحصيلي مطالعه موردي معلمين پايه ششم ابتدايي شهر تهران
بررسي رابطه بين گرايش معلمان دوره ابتدايي به تلفيق در برنامه درسي با ديدگاه هاي تربيتي آنان
ارزش ها وتغيير در برنامه درسي
تحليل وبررسي برنامه هاي درسي رياضي در كره جنوبي
Examining Socio-Cultural Constructs of Iranian EFL Textbooks as One of the Outcomes of Curriculum Changes in Education
تجارب زيسته دانش آموزان از يادگيري هاي پنهان در تعامل رسانه
بررسي حوزه يادگيري زبان هاي خارجي درسند برنامه درسي ملي:ظرفيتها ، استلزامات ومحدوديتها
تحليل محتواي كتاب فارسي بخوانيم پايه پنجم وششم ابتدايي سال 92-93 طبق روش فراي وهرتلي
تحليل محتواي كتاب هاي درسي پايه پنجم وششم ابتدايي از لحاظ توجه به ابعاد فناوري
آسيب شناسي وضرورت تغيير در محتواي برنامه هاي درسي تربيت ديني دوره ابتدايي
عامل تغيير تسهيل گر يا تضمين كننده تغيير در نظام آموزشي
تحليل محتواي كتاب علوم سوم ابتدايي با تاكيد برساخت هاي شش گانه تعليم وتربيت
بررسي مشكلات نظام كنوني ارزيابي عملكرد تدريس وارايه الگوي متناسب با آن مطالعه موردي كلاس هاي علوم دوره راهنمايي شهر سنندج
بررسي صلاحيت هاي مجريان برنامه درسي ملي در درس تفكر وپژوهش پايه ششم ابتدايي شهرستان شيراز
مقايسه تطبيقي كتب درسي قديمي وجديد پايه هفتم دوره اول متوسطه وبررسي حضور خرده فرهنگ هاي ايراني دركتب جديد التاليف اين دوره
بررسي نقش شاخص هاي مربوط به معلم در عملكرد تحصيلي رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي براساس چارچوب مطالعات تيمز(Timss)
برنامه درسي ملي ، ضرورت بخشي تغيير نگرش از مدرسي به معلمي
جايگاه معلم پژوهنده در تغيير برنامه درسي
درامدي روش شناسانه برآموزه هاي فرامتن تربيتي با تاكيد بر نظريه پسا ساختارگرايي ونقد آن
واحد درسي سواد حقوقي در آموزش وپرورش بايسته ها وراهكارها
امتناع تغيير در برنامه درسي ايران واكاوي نظريه تله بنيانگذار
بررسي سير تاريخي رويكردهاي تغيير در برنامه درسي از درالفنون تاكنون
دره ي مرگ در آموزش وپرورش ابتدايي: لزوم تغيير در برنامه درسي مدارس چند پايه وتربيت معلم آموزش وپرورش ابتدايي
بررسي اثر آموزش تلقيني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي روند تحولات برنامه درسي كار وفن آوري در آموزش وپرورش ايران
مطالعه تطبيفي برنامه درسي ملي كشورهاي انگلستان ، استراليا، چين ، نيوزلند وهندوستان با جمهوري اسلامي ايران
ارائه مدلي براي مطالعات تاريخي برنامه درسي براساس ويژگيهاي تغيير
تغيير از بيرون تغيير از درون ؟ نقدي بر تغييرات رنامه هاي درسي در نظام آموزش وپرورش ايران
آموزش تعاملي از منظر رولان بارت
نظريه فازي وتغيير برنامه درسي : كاربرد منطق فازي در تدريس
شخصي سازي يادگيري وتغيير در برنامه درسي
ترازيابي برن امه درسي: روش شناسي مناسب جهت تغيير برنامه درسي
بررسي عناصر محتوايي فصل هاي سنگ شناسي كتاب زمين شناسي سال سوم متوسطه ،براساس مدل مريل
ارزيابي محتواي كتب تكميلي برنامه درسي مدارس تيزهوشان در دوره راهنمايي(متوسطه اول)
تقديم به دكترغلامحسين شكوهي ،آموزشگر بزرگ ايران زمين ،تغييرات برنامه درسي ،رياضي در نيم قرن اخير
رويكرد تركيبي :طراحي واجراي برنامه درسي با نزديك شدن موضوعات درسي به شرايط كاربردي وواقعي براساس تجربه عملي در مدرسه حكمت
تمركز زدايي از نظام برنامه درسي با استقرار سيستم مديريت دانش در سازمان آموزش وپرورش
بررسي عدالت جنسيتي در محتواي برنامه درسي دوره ابتدايي گامي براي تغيير برنامه درسي با رويكرد جنسيتي
تحليل محتواي كتاب هاي مطالعات اجتماعي سوم دبستان چاپ جديد وقديم برمبناي مصاديق ارزش هاي سند ملي برنامه درسي
تحليل وارزيابي شكل گيري يكي از شاخص ترين دستاوردهاي تحول سند بنيادين(دانشگاه فرهنگيان) از منظر انگاره هاي تغيير، با تاكيد برمولفه هاي برنامه هاي درسي تربيت معلم
بررسي رابطه انواع تعامل در مدارس آموزش الكترونيكي(آموزش از راه دور) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي تاثير نوع باور معلمان رياضي دوره متوسطه از مثال ها برنحوه استفاده آن هادر فرايندآموزش
تبيين تربيتي نماز وارائه مدل نوآوري برنامه درسي معنوي به منظور نهادينه سازي آن در جامعه اسلامي
ارائه عوامل زمينه ساز بزه كاري ونقش پنهان مدرسه سرگذشت پژوهي نوجوانان بزه كار كانون اصلاح وتربيت شهر مشهد
تاثير فرهنگ بر عملكرد تحصيل رياضي دانش آموزان پايه دوم راهنمايي
بازنگري نظام برنامه ريزي درسي در ايران ضرورت ها چالش ها وراهكارها
تغيير برنامه درسي از منظر رئاليسم انتقادي
طراحي الگوي مفهومي كاهش فاصله برنامه درسي قصد شده ، اجرا شده وكسب شده درنظام آموزش عمران عمومي ايران
دلالت هاي نظريه برنامه درسي مبتني بر شور وبررسي براي تغيير در برنامه درسي
تحولات فن آوري وتغيير در برنامه درسي
نقد وبررسي سند برنامه درسي ملي ايران (نگاشت پنجم ) در ميزان توجه به كارآفريني وحرفه آموزي در عرصه جهاني شدن
جايگاه سواد قرآني دانش آموزان در سند تحول بنيادين وبرنامه درسي ملي
راهكارهاي بهره برداري از كلاس هوشمند در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي ناحيه سه كرمانشاه سال تحصيلي 92-1391
نقش معلم دربرنامه ريزي درسي با توجه با اهداف كتاب درسي بخوانيم بنويسيم پايه دوم و سوم ابتدايي
رياضي شهرستان علي آباد كتول (استان گلستان )
نقش ايدئولوژي هاي برنامه درسي در تغييرات برنامه درسي آموزش وپرورش با تاكيد بر كثرت گرايي شناختي
هرمنوتيك فلسفي ومهارت خواندن با تاكيد بر تغييرات برنامه درسي زبان آموزي دور ابتدايي
بررسي وتحليل معيارهاي طراحي فضاي آموزشي موجود مراكز پيش دبستاني ودبستان و تنظيم آن ها براساس معيارهاي برنامه ريزي چند بعدي
تغيير فناوري اطلاعات وارتباطات در راستاي تمركز زدايي برنامه هاي درسي
رويكرد فرهنگي : رهيافتي نودرتغيير برنامه درسي
عامل كليدي وانكار ناپذير در تغيير ونوآوري برنامه درسي
حركت به سوي برنامه درسي يادگيرنده
نگرش برروند برنامه ريزي درسي عصر پهلوي اول از خلال متحدالمال ها
برنامه درسي مبتني بروب براي دانش اموزان خاص مفهوم مسائل وطراحي
تاثي فناوري اطلاعات وارتباطات در پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع متوسطه هنرستان
تحليلي برضرورت واهميت آموزش چند فرهنگي در عصر جهاني شدن
بررسي عوامل موثر براجراي برنامه هاي درسي دردوره ابتدايي
بررسي مقايسه اي اثر بخشي استفاده از روش اكتشافي هدايت شده روش ميزان در مدرسه ابتدايي با روش هاي متداول آموزشي مدارس غير دولتي شهر تهران
تحول در برنامه هاي درسي با رويكرد مديريت دانش
مديريت دانش ضرورتي براي خلاقيت ونوآوري در برنامه هاي درسي
برنامه درسي كاروفن آوري
سير تحول برنامه درسي در ايران
ضرورت استفاده از هنر در اموزش
جايگاه هنر در برنامه درسي آموزش وپرورش
بررسي وتبيين روش شناسي پسا ساختارگرايي در تغييرات برنامه درسي دوره هاي تحصيلي
توسعه صلاحيت هاي حرفه اي معلمان براي تغيير در برنامه هاي درسي دانش آموزان
بررسي تاثير استفاده از تخيل در كتاب هاي درسي برخلاقيت دانش آموزان
بررسي نقش تلفيق در برنامه هاي درسي كلاس هاي چندپايه وارائه مثال موردي دراين زمينه
مسئله حجاب از منظر سند تحول بنيادين وبررسي لزوم وامكان تغيير محتوا براين اساس در دوره ابتدايي
نقش معلم دركيفيت بخشي اجراي برنامه هاي درسي
آسيب شناسي استفاده ازفن آوري اطلاعات وارتباطات در برنامه درسي
عنصر نگرش معلمان وتغيير برنامه درسي تفكر وپژوهش درپايه ششم ابتدايي
پيش به سوي نوآوري در نظام آموزشي با تاكيد بركاربردICT در كلاس هاي خلاق
ارايه ي مدل جديد ارزشيابي در مدارس متوسطه با رويكرد تعديل مخاطرات آزمون هاي پاياني وبررسي مباني فلسفي ومقايسه ويژگيهاي نظري ارزشيابي تجمعي پاياني وارزشيابي مستمر
تبيين ضرورت تغيير در برنامه درسي دوره هاي تحصيلي آموزش وپرورش با استفاده از آينده پژوهي
حمايت از فرايند ياد دهي -يادگيري با استفاده از مشاركت هاي برخط
گسترش برنامه درسي فلسفه براي كودكان (p4c) وتوجه به فرهنگ وابستگي آن در دانمارك
نقد و بررسي تاريخ زندگاني پيامبر (ص) در كتاب تاريخ اسلام (1)
سازمان دهي برنامه درسي ميان رشته راهكاري اثر بخش درجهت تغيير برنامه هاي درسي مدارس
ارزيابي تغيير برنامه درسي رياضي پايه اول ابتدايي وپيامدهاي آن
تحولات فناوري اطلاعات وارتباطات وتغيير در برنامه درسي
ارتباط برنامه درسي با توسعه پايدار
بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر برنگرش دانش آموزان شهر شيراز نسبت به يادگيري الكترونيكي
نگرش كاركنان مراكز پيش دبستاني خصوصي بيرجند در مورد آموزش بازي (1392)
سنجش نگرش معلمان پايه ششم ابتدايي پايه 2 زاهدان نسبت به پيشبرد برنامه تحصيلي در سال تحصيلي 93-92
تحليل الگوي برنامه درسي از منظر پست مدرن با تاكيد بررويكردكثرت گرا
تغيير در برنامه درسي از طريق مشاركت دانش آموزان مطالعه ي موردي طرج انشاي خوشه خورشيد در مدارس راهنمايي استان هرمزگان
مباني فلسفي تحولات اخيرآموزش ابتدايي ايران با تاكيدبرفلسفه اسلامي
نقد وبررسي برنامه درسي ملي ايران (نگاشت پنجم ) درميزان توجه به كارآفريني وحرفه آموزي در عرصه جهاني شدن
بررسي درس كار فن آوري پايه ششم از ديدگاه معلمان پايه ششم ناحيه 3 شهر اصفهان
تحليل محتواي كتاب هاي جديد التاليف دوره ابتداي مبتني برعناصر برنامه درس ملي
پديدارشناسي ودلالت هاي آن در تغيير برنامه درسي
نگاه اجمالي به خودكارآمدي به عنوان نوآوري در هدف هاي برنامه درسي
مقايسه الگوهاي ارزشيابي برنامه درسي
جهت گيري تحول در برنامه درسي
تحول برنامه هاي درسي در بستر مشاركت معلمان
از آموزش به توسعه حرفه اي رويكردي در تحول برنامه درسي
نگرش معلمان در برابر تغيير
بررسي تاثير محتواي كتاب هاي درسي بر انگيزش تحصيلي وخلاقيت دانش آموزان سال هفتم
برنامه ريزي منطقه اي وارتباط آن با تغيير در برنامه ريزي درسي متمركز
رويكرد شناختي به آموزش هنر
جايگاه قصه وقصه گويي در برنامه ي درسي
بررسي جايگاه فناوري هاي نوين آموزشي در تحولات برنامه هاي درسي
برنامه درسي جديد مبتني بر تربيت شهروندي
تحليل محتواي كتاب درسي جديد مطالعات اجتماعي پايه هفتم از منظر مفاهيم مربوط به حقوق شهروندي
مطالعه سهم برخي مولفه هاي تغيير در محتواي برنامه درسي با تاكيد بر فناوري اطلاعات از نگاه معلمان شهر قم
فرهنگ و تغيير در برنامه درسي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات وارتباطات بر تغيير مولفه هاي برنامه درسي (معلم ، دانش آموز ، روش تدريس وشيوه هاي ارزشيابي )
تحولات فناوري اطلاعات وارتباطات وتغيير در برنامه درسي
ضرورت آموزش هنر برپايه خلاقيت وروش هاي پرورش آن در مدارس
نقش وجايگاه استعاره در برنامه درسي
بررسي لزوم تغيير درمحتواي دروس كتاب هاي اجتماعي دوره متوسطه براساس مهارت حل مسئله
نقش مديريت دانش در توسعه حرفه اي معلمان
بررسي موردي تاثير خلاقيت در درس رياضيات دوره دبيرستان
بررسي مسائل مرتبط با آموزش وپرورش چند فرهنگي با تاكيد بر رويكرد تلفيق در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي ناحيه 6 شهرستان اصفهان
خلاقيت نوآوري وتغيير در برنامه هاي درسي
ارزشيابي برنامه درسي هنر دوره ابتدايي براساس رويكرد تربيت هنري
طراحي الگوي برنامه درسي تربيت جنسي دوره متوسط در ايران
تحليل محتواي كتاب تعليمات اجتماعي پايه ششم ابتدايي براساس مدل ويليام رومي
تاثير آموزش راهبردهاي حل مسئله در بهبود توانايي حل مسئله دانش آموزان
سير تحولات تاريخي تغيير در عناصر اصلي برنامه هاي درسي
اثر موسيقي در ساعات تربيت بدني برنگرش دانش آموزان ابتدايي بر فعاليت بدني
شاخص هاي آموزش نوشتن در برنامه درسي زبان فارسي دوره متوسطه ايران
مربي گري ، شيوه ي نوين آموزشي براي ايجاد يادگيري خود راهبر
رهيافتي نو در ديدگاه برنامه درسي با رويكرد هوش هيجاني
هيوتاگوژي در آموزش بزرگسالان وآموزش وپرورش
تغيير ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (كمي به كيفي ) از ديدگاه معلمان ووالدين دوره ي ابتدايي
تغيير برنامه درسي تحصيلي با تاكيد بر تفكر انتقادي در مدارس متوسطه
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت علوم تجربي پايه هفتم كهريزيك برآگاهي معلمان از برنامه درسي آن
تغيير وفرهنگ سازماني
تغيير در برنامه هاي درسي از منظر سير تحولات تاريخي
بررسي جايگاه برونسپاري آموزش در اجراي برنامه درسي جديد
بررسي دانش ها ومهارت هاي مورد نياز معلمان جهت تغيير روش هاي تدريس موجود مبتني بر كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات
برنامه درسي علوم تجربي از نظرتاعمل ( با تاكيد براصلاح نظام تربيت معلم )
پذيرش يا رد تغيير در برنامه درسي يك بررسي از اثرات فرهنگ مدرسه در فرايند تغيير
تحولات تاريخي تغيير در برنامه هاي درسي پس از قانون اساسي معارف
تغييرات برنامه هاي درسي همسو با برنامه ي درسي ملي
آسيب شناسي برنامه درسي دوره متوسطه ( با رويكرد تربيت ديني )
تغيير در اجرا (علت مقاومت وراه هاي غلبه بر مقاومت )
بررسي نگرش نسبت به تغيير در معلمان ابتدايي شهر بيرجند
بررسي ميزان وابعادتمركز زدايي در برنامه درسي ملي واسناد بالا دستي آن براساس دومدل سطوع وابعاد ازاد سازي برنامه هاي درسي واهداف وانگيزه هاي تمركز زدايي (OECP) به منظور شناسايي جهت گيري هاي تمركز زدايي وارائه پيشنهاداتي جهت بهبود روند تمركز زدايي در برنامه درسي ملي اموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران
نهادينه كردن آينده نگري در برنامه درسي آموزش وپرورش
تغيير برنامه درسي با رويكرد مباني شناختي – اجتماعي هويت فردي
تغيير در اهداف كلي آموزش وپرورش ايران متاثر از تبيين ماهيتي – پيامدي ابعاد سياسي وعلمي جهاني شدن
آينده پژوهي وتغيير در برنامه درسي
آموزش مجازي وديدگاه هاي تربيتي فلاسفه اسلامي
نقش معلمان در تغيير برنامه درسي : دلالت هايي براي آموزش معلمان
جايگاه ديدگاه هرمنوتيكي در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
اثبات واستدلال در آموزش رياضي ولزوم تغيير در برنامه درسي
مديريت تغيير واستقرار برنامه درسي در آموزش وپرورش
بررسي تاثير مدرك تحصيلي دبيران درميزان كاربست نرم افزارهاي آموزشي به عنوان راهكارهاي جهت تغيير عناصر برنامه درسي
تاثير وجود تجهيزات رايانه اي در محيط آموزشي برميزان به كارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات ( مورد مطالعه دبيران دبيرستان هاي دخترانه هوشمند شهر اصفهان )
مطالعات ميان رشته اي وتغيير دربرنامه درسي با ديدگاه سيستمي
ادراك آموزگاران از چگونگي پرورش تفكر خلاق دانش آموزان به عنوان يكي از عناصر اصلي برنامه درسي
تغيير در برنامه هاي درسي برمبناي آينده پژوهي
الگوي مناسب هدايت تحصيلي وشغلي جهت افزايش جذب دانش آموزان در شاخه هاي فني وحرفه اي وكاردانش در برنامه تحول بنيادين نظام آموزشي
برنامه ي درسي مشاوره درمدارس وتحقق اهداف چشم انداز ايران 1404
بررسي تاثير اجراي طرح ارزشيابي كيفي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول ودوم ابتدايي از ديدگاه اموزگاران شهر قاين
برنامه درسي ملي وتغيير در برنامه هاي درسي
آسيب شناسي برنامه درسي ديني به عنوان الگوي تغيير دربرنامه درسي دوره متوسطه
بررسي تحليلي محتواي ارتباطي تصاوير واهداف براساس متن نوشتاري كتاب جديد التاليف كاروفن آوري پايه هفتم از نگاه دبيران حرفه وفن شهرستان علي آباد كتول ( استان گلستان )
تحليل محتواي كتاب جديد التاليف رياضي پايه هفتم به روش كالين مارش از ديدگاه معلمان رياضي شهرستان علي آباد كتول (استان گلستان )
تغيير در برنامه هاي درسي بارويكرد فرهنگي
تحليلي برنقش وجايگاه هوش فرهنگي ومولفه هاي آن در تغييرات برنامه درسي
معلم تربيت معلم وتغيير در برنامه هاي درسي
تغيير پايدار حركت به سوي برنامه درسي يادگيرنده
ارزيابي اجراي برنامه درسي پايه ششم درسال تحصيلي 92-1391
تبيين جايگاه خلاقيت وانگيزش دروني در فرايند ياددهي ويادگيري با تاكيد برنقش معلم
بررسي تظبيقي بازنگري برنامه هاي درسي در ايران آمريكا وژاپن
تاثير روش هاي تدريس حل مسئله ومتداول بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي
نقش فوق برنامه درايجاد تغيير وبهبود برنامه درسي ( مبتني براسناد بالا دستي )
الگوي كيفيت زندگي در مدرسه وتغيير در برنامه هاي درسي (مطالعه ميان رشته اي )
بررسي نقش تغيير برنامه درسي برخلاقيت نوآوري ويادگيري دانش آموزان
درك مفهوم ،سطوح ومولفه هاي سواد علمي : ضرورت تغيير در برنامه درسي آموزش علوم
ويژگي هاي برنامه درسي مطلوب در راستاي ايجاد خلاقيت
نيم نگاهي به عنصر خلاقيت در برنامه درسي
رويكرد خلاق ساختاري بستر تحولات برنامه درسي
طبقه بندي حوزه هاي مورد نياز معلمان جهت تدريس در مدارس چند پايه
واكاوي فرايند تغيير برنامه درسي وعلل مقاومت در برابر آن
فرهنگ وتغيير در برنامه هاي درسي
نقد وبررسي الگوي برنامه درسي دوره پيش از دبستان (مطالعه موردي )
تاثير نقشه ي مفهومي بر پيشرفت تحصيلي در درس زمين شناسي ولزوم ايجاد تغيير در برنامه درسي زمين شناسي
نقش مطالعات ميان رشته اي در تغيير برنامه درسي
پيش زمينه ها ومقدمات ايجاد تغيير در برنامه درسي مدارس
بررسي ارزشيابي توصيفي وكمي به لحاظ انگيزش تحصيلي : اقدام پژوهي
نقش برنامه درسي براستقلال وهم كاري هوشمندانه دانش آموزان
عوامل موثر در تحول مواد آموزشي ودانش هاي تعليمي در تاريخ ايران
نگرشي برروند برنامه ريزي درسي عصر پهلوي اول از خلال متحد المال ها
بررسي رشد خلاقيت ونوآوري در كتاب هاي جديد التاليف رياضي
تربيت هنري وزيبايي شناسي در برنامه درسي
تغيير جهت گيري برنامه درسي معلمان ضرورت اجراي موفق ارزشيابي توصيفي
ميزان تحقق اهداف فناوري اطلاعات وارتباطات (فاوا) سند برنامه درسي ملي در برنامه درسي ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر تهران پايه ششم
اهميت وكاربرد آموزش تفكر انتقادي در مدارس از منظرنظريه پردازان مكتب فرانكفورت
بررسي ميزان توجه به مولفه نماز دركتب بخوانيم دوره ابتدايي
معلم تربيت معلم وتغيير در برنامه هاي درسي
تاثير نتايج آزمون هاي علمي بر تغيير واصلاح برنامه هاي درسي
برنامه ريزي ميان رشته اي وتغيير در برنامه هاي درسي ايران
بررسي تاثير كتاب جديد التاليف كار وفناوري درايجاد وارتقاي مهارت فناوري دانش آموزان پسر ششم ابتدايي اروميه
ضرورت كاوش در منبع قرآن وروايات به منظور كشف تمثيل هاي مناسب در كتاب هاي درسي (زمينه اي براي ايجاد نوآوري كتاب هاي درسي دين وزندگي )
اثر آموزش هشت هفته بازي درماني بر بهبود نشانگان اختلال بيش فعالي دانش آموز ابتدايي شهر كرمانشاه
آينده پژوهي راهبردي براي توسعه برنامه درسي
آينده پژوهي وتغيير در برنامه هاي درسي
بررسي رابطه بين سبك هاي مديريت با بهره وري معلمان در سطح شهرستان بيرجند در سال 1390
روش شناسي تلفيق فناوري در برنامه درسي تربيت معلم
طراحي اهداف ومحتواي برنامه درسي تنوع زيستي براي دانش آموزان پايه اول تا سوم دوره متوسطه
حركت براي تغيير از مدرسه به نظام يا از نظام به مدرسه
كار پوشه الكترونيكي در دهكده مجازي دانايي
بررسي مباني هنري وزيبايي شناسي به قصد ارائه گزاره هاي تجويزي براي تغيير برنامه هاي درسي
تاثير روش تدريس حل مسئله بر تفكر خلاق دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر رامجرد
برنامه ي درسي مبتني بر وب براي دانش آموزان خاص مفهوم مسائل وطراحي
تاثير فناوري اطلاعات وارتباطات در پرورش خلاقيت دانش اموزان مقطع متوسطه هنرستان منطقه افشار
بررسي ديدگاه اعضاء هيت علمي در مورد ميزان تاثير جهاني شدن برتغيير برنامه درسي دوره ابتدايي وارائه يك مدل مفهومي
برنامه درسي چند فرهنگي بايد ي گمشده در نظام آموزشي متمركز ايران
بررسي جنبه هاي زيباشناسانه تغيير برنامه هاي درسي در مدارس ابتدايي شهرستان طبس سال تحصيلي 93-92 در پايه هايي كه شامل طرح تغيير شده اند
فرهنگ وتغيير برنامه درسي با تاكيد بر مطالعات ومدل هاي يادگيري فرهنگي آموزش علوم
بررسي عوامل موثر در اثر بخشي آموزش از راه دور
لزوم توجه به دانش پداگوژيكي فناورانه شيمي دانشجو معلمان در روند تغيير برنامه درسي
ضرورت آينده پژوهي در تغيير برنامه هاي درسي آموزش وپرورش
سند تحول بنيادين نظام آموزشي وچالش هاي آن
ترويج فرهنگ كار وكوشش اقتصادي به كمك برنامه درسي دوره ابتدايي
طراحي وارائه الگوي تدريس روش كاري
روش هاي تعليم وتربيت در نامه 31 نهج البلاغه امام علي (ع) به امام حسن مجتبي
تغيير در برنامه هاي درسي ولزوم توجه به برنامه درسي چند فرهنگي
نيازسنجي برنامه درسي سواد مالي در آموزش وپرورش دوره ابتدايي به قصد طراحي برنامه درسي از ديدگاه اساتيد برنامه درسي وكارشناسان مالي
بررسي اثر بخشي خلاقيت وعملكرد رياضي برتوانايي طرح مسئله رياضي دانش آموزان
بررسي عوامل براجراي برنامه هاي درسي در دوره ابتدايي
تحللي آماري فعاليت هاي فرهنگي دوره متوسطه مدارس شهرستان خميني شهر
بررسي ساختار برنامه ريزي درسي آموزش متوسطه از ديدگاه معلمان شهرستان زابل
امكان سنجي آمادگي استادان براي ورود فناوري اطلاعات وارتباطات در برنامه درسي مراكز تربيت معلم استان تهران والبرز
بررسي نقش فناوري سيار در يادگيري وآموزش
Smart School: A New Approach in Education
بررسي مقايسه اي تحول ارزش ها در پايه هاي تحصيلي ورشته هاي تجربي ،رياضي ،انساني وكاردانش دوره متوسطه شهر تبريز 91-92
تاثير برنامه درسي پنهان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
نظر دبيران درباره كتاب جديد التاليف زبان انگليسي پايه هفتم (متوسطه اول )
بررسي پرسشگري معلم (جزيزه ي ثبات ،در بستر متغير برنامه هاي درسي )
با لحاظ كردن دوسازه پيشرفت تحصيلي وعزت نفس دانش آموزان
سير تحولات تاريخي ارزشيابي برنامه درسي در نظام برنامه ريزي درسي ايران
نقش آموزش هاي فني وحرفه اي در اشتغال و(لزوم تغيير سياستهاي آموزش وپرورش در اهداف ،ساختار ،فرايندها وبرنامه ريزي اين آموزش ها در هنرستان
بررسي رويكرد تغيير برنامه درسي به سوي آموزش چند فرهنگي
دوره ابتدايي در ايران يادگيري مادام العمر مبنايي براي تغيير برنامه درسي
فلسفه برنامه درسي ميان رشته اي وضرورت بازنگري وتغيير برنامه هاي درسي در حال اجرا
نقش فرهنگ در تغيير برنامه درسي
Evaluation of the Newly Published Iranian High school English books (Prospect Series): Putting Teachers’ Attitude on Spotlight
تغيير برنامه درسي به سوي برنامه درسي چند فرهنگي
ارزيابي كتاب هديه هاي آسمان پايه چهارم ابتدايي برپايه رويكرد عقلاني در تربيت بدني
نقش معلم به عنوان مدير تغيير برنامه درسي
دلالت هاي نظريه انعطاف پذيري شناختي براي تغيير برنامه درسي
تربيت معنوي وتغيير برنامه درسي
عوامل زمينه ساز تغيير برنامه درسي مرتبط با معلمان
تحليل محتواي كتاب علوم نجربي پايه اول (هفتم) دوره اول متوسطه با روش ويليام رومي
زيبايي شناختي برنامه درسي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید