انتشار مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه نمایش مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۴۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۱۷۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

تعيين رابطه ميان هوش هيجاني و ميزان موفقيت در اجراي مديريت كيفيت جامع
شناسايي تاثير توانمندسازهاي چابكي زنجيره تامين بر عملكرد زنجيره تامين در حوزه توزيع (مطالعه موردي صنعت خودروي ايران)
بررسي تاثير آموزش و تفاهم سازماني بر تعهدپذيري سازماني در ميان كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
بررسي تاثير اخلاق كاري بر ايجاد فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: اداره ورزش جوانان استان ايلام)
بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري وتغيير در وجه نقدنگهداري شده بابازده غيرعادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش تعهد سازماني، جو ارتباطي و ارتباطات مجازي در تسهيم دانش؛ مورد پژوهي: كاركنان شهرداري
رابطه اميد و رفتار شهروندي سازماني
ارائهي رويكردي نوين در تحليل صورت حسابهاي مالي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها -مطالعه موردي در شركت هاي فعال در صنايع دارويي
ارتباط بين مديريت در آمدها و تقلب در حسابهاي مالي
بررسي رابطه ي بين كيفيت سود و صحت پيش بيني جريان هاي نقدي حاصل از تأمين مالي (انتشار سهام) در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه ي موردي: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
نقش سطوح بلوغ منابع انساني بر كاهش بي تفاوتي سازماني كارمندان
مطالعات تطبيقي نحوهي تدوين استراتژي درشركت هاي زيرمجموعه هلدينگ درسه كسب و كارمنتخب
بررسي تأثير CRM (مديريت ارتباط با مشتري) و RM (بازاريابي رابطه مند) بر عملكرد مالي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي؛ سازمان تأمين اجتماعي شهرستان رشت)
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار
بررسي تاثير محدوديت هاي مالي بر سياست هاي انتخابي سرمايه در گردش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت ارتباط با مشتري و موانع آن
مصورسازي داده ها، ابزاري براي كشف تقلب
بررسي درجه ريسك پذيري سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه مشتري گرايي و رفتار شهروندي سازماني در فروشگاه هاي زنجيره اي
جايگاه و نقش فناوري اطلاعات در سازمان هاي هزاره سوم
مطالعه متغيرهاي فردي مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك
اثرات سيستم هاي پاداش كاركنان روي رفتارهاي ايمني
بررسي تاثير حمايت از كاركنان و چشم انداز آينده شغلي سازماني بر تعهدپذيري سازماني
بررسي نقش سرمايه فكري در كارايي كاركنان مركز بهداشت شهرضا
بررسي مقايسه اي ميزان تأثير عوامل فرايندي و محتوايي بر انگيزش نيروي انساني دانشگاه تبريز
مطالعه ديدگاه صاحبنظران دانشگاهي درباره روش هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاه هاي صنعتي كشور
مطالعه تأثير عناصر آميخته بازاريابي بر فروش شركت هاي فعال در صنعت نساجي ايران
ارائه مدلي ساده در ارزيابي نرخ بازگشت داخلي چندگانه
بررسي رابطه نوآورپذيري سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي
تدوين مدل تأثير استراتژي فروش و بازاريابي بر عملكرد فروش با استفاده از رويكرد PLS
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در پرورش مهارت شغلي آموزگاران مقطع تحصيلي اول تا ششم ابتدايي شهرستان ساري
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري شبكه هاي عصبي پرسپترون چند لايه داراي دو لايه پنهان در صنعت خودرو و ساخت قطعات
نقش كيفيت اطلاعات حسابداري با تمركز بر متغير پايداري سود بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
نقش كيفيت و هموارسازي سود بر عملكرد شركت هاي ورشكسته
بررسي وتحليل موانع رفتاري كارآفريني سازماني (مطالعه موردي :شهرداري شيروان)
ارزيابي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در صنعت
بررسي ايفاي نقش مسؤليت اجتماعي بين مديران و ذي نفعان (مطالعه موردي: نمايندگي شركت نوين انجماد)
شناسايي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي شركت هاي توليدي (مورد مطالعه- شركت زمزم)
تاثير رهبري اخلاقي بر رفتارهاي فردي كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي گري عزت نفس
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر گرايش ارباب رجوع در استفاده از خدمات دولت الكترونيك (مطالعه موردي اداره امور مالياتي تبريز)
سيستم هاي اطلاعاتي رايانه اي حسابداري در مقابل تهديدهاي امنيتي
بررسي تاثير نتايج بازخورد عملكرد بر انگيزش در سطح كاركنان مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان
بررسي رابطه بين ريسك سياسي و عملكرد مالي شركت ها مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اولويت بندي توانمندي هاي تكنولوژيك نيروگاه هاي سيكل تركيبي (مطالعه موردي: نيروگاه سيكل تركيبي فارس)
مديريت دانش ونقش آن دركسب مزيت رقابتي
بهبود پايش پروفايل هاي چند متغيره خود همبسته در فاز 2
كاربرد برنامه ريزي استراتژيك در سازمان ها
مطالعه نقش بيمه در ارتقاء شاخص هاي مديريت پرورش مرغ گوشتي
سرمايه فكري و اجزاي آن
سنجش ريسك و رتبه بندي شركت هاي صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه ي آن با انحراف معيار
مديريت استراتژيك و رقابت : تحليل مدل الماس پورتر
تعهد و محدوديت هاي مهندسي مالي در بازارهاي نوظهور
بررسي رابطه ي دينداري با تعهد سازماني در بين مديران مدارس شهر لردگان
بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نامشهود بر روي جريان هاي نقدي عملياتي آينده
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ي پيش حرفه اي كم توان ذهني از لحاظ ميزان توجه به آموزش مهارت هاي زندگي
تحليلي بر رابطه عدالت و اعتماد با تعهد سازماني كاركنان بانك صادرات شهر شهركرد
بررسي وتجزيه وتحليل مديريت پروژه در سازما ن هاي پيشرو بارويكرد سيستمي
بررسي وتجزيه وتحليل وتنگناهاي عملكرد كاركنان حرفه اي در سازمان هاي پيشرو
بررسي رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي در كاركنان (مطالعه موردي در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران)
بررسي روابط رهبري تحول،تبادل وعدم مداخله با فرهنگ سازماني دنيسون (مورد مطالعه: كميته امداد استان يزد)
بررسي رابطه بين توانمند سازي با عملكرد شغلي كاركنان
شايسته سالارى در انتخاب وانتصاب مديران درسازمان هاي پيشرو
مراحل فراگيري كارآفريني به لحاظ غني سازي عملكرد كارآفرين
بررسي رابطه مديريت راهبردي منابع انساني با خلاقيت سازماني در نهادهاي حمايتي (مطالعه موردي در كميته امداد امام خميني (ره) استان آذربايجان غربي)
دولت و خدمات الكترونيك
نقش رهبري معنوي در وفاداري كاركنان
تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر وفاداري مشتري، مطالعه موردي مشتريان بانك پارسيان
انتخاب بهترين شيوه تامين مالي از ميان شيوه هاي موجود، با استفاده از الگوي فرايند تحليل سلسله مراتب (AHP)
تدوين استراتژي مديريت منابع انساني با استفاده از دو مدل BSC و SWOT (مطالعه موردي:يكي از بيمه هاي خصوصي كشور)
بررسي عوامل موثر بر افزايش فرهنگ مالياتي در ميان موديان بخش مشاغل استان كهگيلويه وبويراحمد (صنف بنگاه املاك)
بررسي رابطه بين ريسك اعتباري و مطالبات معوق با تعيين شاخصهاي بهينه سنجش ريسك اعتباري در بانك رفاه كارگران استان زنجان با استفاده از مدل داده كاوي
تبيين رابطه سرمايه اجتماعي با خلق دانش و انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي استان مازندران)
بررسي رابطه استرس شغلي و رفتار شهروندي سازماني در پرستاران
بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت مديران بر عملكرد شغلي؛ مطالعه موردي دانشگاه شاهد
تجزيه و تحليل بنيادي هوش معنوي و وفاداري سازماني
تصاوير ذهني و كيفيت آموزش عالي
سيستم يكپارچه معاملات دولتي
بررسي رابطه بين نقدشوندگي، حاكميت شركتي و ارزش شركت
ارزيابي اثر گذاري عدم اطمينان محيطي بر شاخص بين تناقض اطلاعاتي و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران
مفهوم اعتماد و اولويت بندي عوامل م ؤثر بر سطح اعتماد سرمايه گذاران
تاثير نظارت خارجي بر روابط اعتماد بيش از حد مديريت و محافظه كاري مشروط
چگونگي تاثير ويژگي هاي شركت ها بر تعيين ساختار سرمايه (نسبت بدهي هاي كوتاه مدت) در ايران
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي در بين گروه هاي مختلف مشتريان سيستم بانكي (مورد مطالعه مديريت شعب منطقه 4 بانك ملت)
بررسي رابطه افشاي اختياري و هزينه سرمايه مالكانه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير هزينه نمايندگي و خوش بيني مديران بر هموارسازي سود در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
نقش عوامل فرهنگي رفتار مصرف كننده بر تدوين استراتژي بازاريابي و ارزش ويژه برند
بررسي تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي تاثير استراتژي بازاريابي بر روي عملكرد بازارشركت هاي صنعتي شهرستان اروميه
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان منطقه آزاد چابهار
راهكارهاي جذب و نگهداري مستعدين در سازمان هاي صنعتي
بهره وري نيروي كار بااستفاده از سرمايه اجتماعي
بررسي و مقايسه ميزان رضايت شغلي بين مهندسان و كارگران كارخانه تغليظ مس شهربابك
بررسي رابطه بين هموار سازي سود و عدم تقارن اطلاعاتي در شرايط نااطميناني محيطي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي رابطه بين سيستم اطلاعات حسابداري و سيستم مديريت كيفيت در كارخانه هاي توليدي شير و لبنيات در استان كرمانشاه
پيش بيني قيمت سهام شركتهاي صنايع موادغذايي و محصولات شيميايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم پس انتشار خطا شبكه عصبي مصنوعي
سنجش تاثير وفاداري مشتريان به برند بر خريد مجدد كالا (مطالعه موردي: محصولات آشپزخانه پلاستيكي پاتريس)
تاثير تهيه بخش عملياتي صورت جريان وجوه نقد در پيش بيني جريانهاي نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي
نوشتاري در باب ارزيابي عملكرد سازمان
مطالعه متغيرهاي تاثير گذار بر افشاي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده بورس تهران
ضرورت تشكيل حلقه ي كيفي برايجاد اقيانوس آبي در هر سازمان
ارزش گذاري منابع انساني : بررسي دكترين بهاي تمام شده تاريخي
روش هاي براي تعيين ارزش شركت ها
عوامل مؤثر بر مديريت استخدام و تأثيرگذاري مديريت مالي
رابطه سرمايه فكري با مسئوليت اجتماعي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كيفيت زندگي كاري (QWL) كارگران مطالعه موردي: كارخانه كاشي و سراميك فرزاد بيرجند
تاثير افشاي داوطلبانه اطلاعات بر هزينه هاي نمايندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير كيفيت اقلام تعهدي غير ذاتي در مقايسه با اقلام تعهدي ذاتي برنسبت سود به قيمت سهام و هزينه حقوق صاحبان سهام
توسعه مديريت دانش از طريق رسانه هاي اجتماعي
مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در شركت هاي صنعتي
بررسي موانع بهره وري و راههاي ارتقاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
بررسي تاثير برنامه هاي صداي جوان راديو مازندران بر ميزان پايبندي مذهبي (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ساري)
تحليل نظري تاثير تئوري تقوا در حسابداري بر مديريت سود
اثر تداعي مسئوليت اجتماعي و تداعي توانايي شركت بر پاسخ مصرف كنندگان تك ماكارون
راه كارهاي موثر بر توانمندسازي اعضاي هيات علمي در مراكز توسعه آموزش علوم پزشكي
بررسي موانع توسعه صادرات فرش دستباف بر ارزآوري و سرمايه گذاري
بررسي رابطه اعتماد سازماني و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
بررسي رابطه عدالت سازماني و اعتماد سازماني كاركنان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
بررسي تاثير متغيرهاي تعديل گر بر رابطه مشوق هاي ارزش مشتري با رفتار مصرف كننده
تاثير نوآوري سازماني و استرتژي هاي رقابتي بر عملكرد رفتاري در صنعت بيمه خصوصي قزوين
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير نقش مديريت دانش در سازمان يادگيرنده
نقش وجايگاه حسابداري مديريت در اقتصاد مقاومتي
مديريت ارزيابي تطبيقي هوش سازماني
بررسي چسبندگي هزينه ها در دوره پس از كاهش فروش، در شركت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه توانمندسازي شناختي با تعهد سازماني در شركت گاز ايران منطقه تهران
تأثير سهامداران غير نهادي بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رهيافت هاي رفتاري نوين در ارتقاء عملكرد سازمانها، ارائه مدل مفهومي
تدوين مدل كارآفريني فرهنگي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
بررسي سازوكار انتقال پولي در ايران، از طريق متأثر كردن نرخ بهره، تقاضاي سرمايه گذاري و تقاضاي كل
تأثير تمايلات اجتماعي ، خشنو دي درك شده و نگراني از خريد آنلاين برتصميم گيري مشتريان نسبت به خر يد از خرده فروشي هاي آنلاين
تاثير عامل قابليت اطمينان بر رضايتمندي مشتري از خدمات صندوق بيمه كشاورزي و تأثير بيمه بر ارتقا مديريت واحدهاي دامداري صنعتي تحت پوشش استان تهران
بررسي و شناخت عوامل موثر بر بهبود و ارتقا فرهنگ سازماني مطالعه موردي در نظام بانكي دولتي
تبيين مدلي براي استفاده از نسبت هاي مالي جهت رتبه بندي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ويژگي هاي هيئت مديره با بازده غيرعادي تجمعي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير كيفيت زندگي كاري كاركنان بر پياده سازي مؤثر مديريت دانش در مراكز خدمات بهداشت درماني
ارائه مدل قصد استفاده از كارت هاي اعتباري توسط مشتريان بانكها
تأثير ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط رهبري تغيير و تحول و اثر بخشي كار تيمي مورد مطالعه: (تيم هاي ورزشي آقايان در ورزشگاههاي شهر قزوين ،سال 1393)
بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در شركت پتروشيمي مرواريد
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي بر بازاريابي بانك صادرات شهرستان يزد
تببين رابطه بين هوش رقابتي مديران و عملكرد مديران
اثر ساختار هيئت مديره برمديريت سود شركتها
ارزيابي اثربخشي برون سپاري دوره هاي آموزشي شركت ملي گاز ايران
بررسي نقش رفتارهاي مالي در موفقيت تحصيلي و رضايتمندي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي كلان شهر اهواز)
نقش نظام پيشنهادها در خلاقيت و توانمندي كاركنان
بررسي تأثير آموزش و توانمندسازي كاركنان بر عملكرد مديريت زنجيره تأمين (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
تاثير عامل همدلي بر رضايتمندي مشتري از خدمات صندوق بيمه كشاورزي و تأثير بيمه بر ارتقا مديريت واحدهاي دامداري صنعتي تحت پوشش استان تهران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید