دسترسی به مقالات کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط اداره جهاد کشاورزی کوهدشت و شرکت پنام خط نوین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کوهدشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۴۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۴۶۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

بررسي اثرات پودر پياز (Allium Cepa) برتركيب اسيدهاي چرب امگا 3 فيله در ماهي قزلآلاي رنگينكمان (Oncorhynchus mykiss)
پهنه بندي فرسايندگي سالانه باران با كاربرد روش زمين آمار در حوزه آبخيز شهرستان كوهدشت
امنيت غذايي و سياستهاي مؤثر بر آن در جهت دستيابي به توسعه پايدار
تاثيرفضاي سبز بلوارها و بزرگراه هاي شهري در كاهش آلودگي صوتي شهر اصفهان
تغييرات طول، وزن ساقهچه و ريشهچه و رنگيزههاي فتوسنتزي در گياهچه يونجه تحت تاثير پرايمينگ با آب مقطر
بررسي مشكلات كشاورزي ارگانيك به منظور رسيدن به امنيت غذايي
تحليل وضعيت اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي در استان آذربايجان غربي وآينده نگري آن
بررسي الگوي پراكنش گونههاي فوزاريوم مرتبط با پوسيدگي طوقه و ريشه چغندرقند در استان لرستان
تأثير زهكشي در كاهش آلودگي محيطزيست ناشي از بكارگيري علفكش متري بوزين
تاثير خشكسالي برروي آب وخاك در منطقه نيريزفارس
تأثير بسترهاي كاشت مختلف بر خصوصيات رويشي و زايشي گياه زينتي بنفشه آفريقايي Sainthpolia ionantha cv. Midnight Rain رقم Midnight Rain درشرايط گلخانهاي.
بررسي عوامل موثر بر موفقيت واحدهاي بهرهبرداري آبزيان گرمابي شهرستان شوشتر به روش تحليل عاملي
سلسله مراتب خانه روستايي و كاربست آن در اصلاح كالبدي فضايي مسكن روستايي بررسي مصداقي اصول سلسله مراتب طراحي در خانه هاي روستايي استان خراسان
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه پايدار روستايي
تاثير كاربرد كودهاي آلي كمپوست و هوميك اسيد بر شاخص هاي رشدي گياه ذرت در خاك آلوده به كروم
فرسايش خاك و اثرات آن بر كشاورزي مناطق روستايي
پارامترهاي محيطي و فاكتورهاي جيره اي موثر بر سلامت ماهي ها و بررسي راهكار استفاده از روش تغذيه درماني
نقش اعتبارات بهسازي مسكن در بهبود وضعيت اقتصادي زندگي در نواحي روستايي مطالعه موردي: شهرستان ملارد
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان هدايت هيدروليكي اشباع خاك
هويت منظر روستايي با نگرش به نقش محيط طبيعي
مفهوم توسعه پايدار گردشگري و مدل حد قابل قبول تغييرات در ظرفيت برد گردشگري
شناسايي و رتبه بندي زمينه هاي موثر مشاركت روستائيان در بهبود عمليات بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبرساني روستايي مازندران
مطالعه اثر دگرآسيبي سه علف هرز برروي وزن تر و خشك گلرنگ در شرايط گلخانه
پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل تابع شواهد قطعي EBF
ارزيابي نقش گردشگري و بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي در پايداري سيستمهاي روستايي با استفاده از از مدل SWOT نمونه موردي: روستاي فورگ
بررسي و شناسايي گونههاي گياهي و جانوري ذخيرهگاه گلابي وحشي چم حصار دلفان
تاثير كشاورزي ارگانيك بر توسعه كشاورزي پايدار
جايگاه نقش مشاركت مردم در مديريت توسعه روستايي
بررسي مرتع و مشكلات آن در ايران و ارائه راهكارها و پيشنهادات
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند آموزش محيط زيست
آسيب پذيري كشاورزان سبزي و صيفي كار نسبت به مسايل اجتماعي مطالعه موردي شهرستان اسدآباد
پشتيباني تصميم گيري توسعه روستايي با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي
بررسي و ارزيابي نقش مشاركت زنان در فرآيند توسعه روستايي مطالعه موردي:سيستان
اندازه گيري فرسايش پذيري خاك به روش رومنس و پهنه بندي آن با كمك زمين آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز ماديان رود
بررسي كاربرد پرليت بر عملكرد كمي و كيفي محصول در باغ كيوي مطالعه موردي
بررسي نقش كارآفريني در توسعه نواحي روستايي
تأثير تنش غرقابي بر صفات اندام هوايي گياه آفتابگردان
نقش گردشگري در توسعه اقتصاد ي روستا
تاثير بام سبز بر مراكز حساس و حياتي كشوربا رويكرد پدافند غير عامل
بررسي نقش مراتع در توسعه پايدار مطالعه موردي: مراتع استان ايلام
بررسي تراكم بوته بر وزن خشك اندامهاي مختلف دو رقم سورگوم دانهاي
بررسي عوامل مؤثربرتوسعه روستايي
بررسي ارتباط برخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك با ويژگيهاي كمي وكيفي هلو در منطقه سامان شهركرد
امكان سنجي استفاده از سبك معماري سبز در بهسازي و نوسازي روستاهاي آذربايجان غربي
بررسي تاثير روش هاي مختلف دستيابي به اطلاعات بر ميزان آگاهي مصرف كننده از فرآورده هاي گياهان دارويي
تعامل و پيوند شهر و روستا درتغييرات ساختاري كاركردي سكونتگاههاي روستايي مورد مطالعه: شهرستان ملارد
بررس كارايي حذف نيترات توسط جاذب هاي گياهي ني،پوشال،توت،انجير و گردو
بررسي تراكم بوته بر صفات مورفولوژيك و شاخص برداشت دو رقم سورگوم
بررسي توليد كود بيولوژيك از پساب پالايشگاه شيرين سازي گاز كارون با استفاده از فرآيند تصفيه بيولوژيكي هوازي
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي غارآبي سهولان
اثرات كاربرد كود ورميكمپوست روي ميزان رشد و بازماندگي آرتميا فرانسيسكانا Artemia franciscana
بررسي نقش اقليم در معماري مساكن روستايي مطالعه موردي: دهستان قائم آباد شهرستان زابل
تجزيه و تحليل مولكولي جمعيتي از مرغ بومي گردن لخت با استفاده از توالي ناحيه HVR-I ژنوم ميتوكندري
بررسي تنوع پرندگان آبزي و كنار آبزي منتخبي از تالابهاي پارك ملي دزدر دوفصل تابستان و پاييز
تعيين پراكنش نماتدهاي انگل گياهي مزارع سيب زميني استان لرستان
توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي با تأكيد بر شوراهاي اسلامي روستايي نمونه موردي دهستان كوهناني استان لرستان
گردشگري روستايي؛ فرايندي نو در راستاي توسعه پايدار
امنيت غذايي و تاثير آن بر توسعه پايدار مناطق روستايي
بررسي كارآيي علفكش جديد اولتيما )نيكوسولفورون + ريم سولفورون جهت كنترل علفهاي هرز مزارع ذرت علوفهاي در مرودشت فارس
ارزيابي كيفيت اجراي طرح هادي مطالعه موردي: روستاي قاسم آباد شهرستان ايرانشهر
امكان سنجي كشت پنبه در دشت كاشان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي كاربرد كودهاي بيولوژيك برعملكرد كمي مرحله رويشي گياه علوفهاي اسپرس در دورهاي مختلف آبياري
بررسي روشهاي مختلف آناليز خطر در ارزيابي ريسك آتشسوزي عرصههاي طبيعي
بررسي مشكلات مديريت پايدار از ديدگاه بهره برداران در حوزه آبخيز سد چم گردلان ايلام مطالعه موردي: بهره برداران حوزه سد چم گردلان
نگاهي به مسائل بازاريابي شيلات و پرورش آبزيان منطقه مورد مطالعه قصرشيرين
بررسي شاخص آلودگي هوا APTI در گونه هاي گياهي كنار Ziziuph spina –christa ( وناترك ) Dodonaea viscosa در منطقه آلوده ي پالايشگاه نفت آبادان
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي؛مطالعه موردي استان كردستان
بررسي بيماري زايي گونه فوزاريوم سولاني با استفاده از ژن SIX1 دراستان اصفهان
نقش مشاغل خانگي و اهميت آن در توانمندسازي زنان روستايي
راهكارهاي ترويج و گسترش بام سبز در مناطق شهري
تعيين مكان بهينه ي احداث سرد خانه براي محصولات كشاورزي با استفاده از مدل الكتر ELECTRE ، مورد مطالعه: شهرستان طارم
ارزيابي استفاده موثر از پسابهاي تصفيه شده شهري جهت استفاده مجدد دركشاورزي
بررسي پوشش گياهي منتخبي از تالاب هاي پارك ملي دز در دو فصل تابستان و پاييز
تاثير اجراي طرح هادي بركيفيت زندگي روستايي مطالعه موردي: روستاي بالاخانه
اهميت ژن Lr34 در توليد ارقام گندم مقاوم به بيماري زنگ زرد
ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي ژنوتيپهاي جو از نظر جذب فسفر در شرايط ديم
نقش اكوتوريسم در توسعه روستايي
سوخت زيستي جهت استفاده بهينه از پسماند محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
اثرات مخرب ازون تروپوسفري بر گياهان زرا عي
بازيافت پسماندهاي ناشي از حفاري چاه هاي نفت و گاز
نقش تحولات نظام مالكيت قبل از اصلاحات ارضي در توسعه كشاورزي سيستان
آزمون جمع سازي استانهاي توليدكننده ي گندم در ايران با استفاده از فرضيه ي مقياس گذاري ميانگين
تحليل فضايي عوامل موثردر افزايش ميزان جرم در نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان اديمي
سنجش ميزان تاثيرگذاري معضلات اجتماعي خانواده در توانمندسازي روستا مطالعه موردي: بخشهاي زبرخان و مركزي شهرستان نيشابور
بررسي آگاهي و بينش فني دامداران در استفاده از مراتع ييلاقي استان ايلام مطالعه موردي: مراتع شهرستان ملكشاهي
بررسي اثرات تسهيلات پرداختي بانكهاي تجاري بر رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي سالهاي 1367تا1392
بررسي سيستم هوازي با بستر ثابت (Aerobic Fixed bed) در تصفيه فاضلاب
ارزيابي اجزاي عملكرد و عملكرد ژنوتيپهاي نخود تحت شرايطآبياري تكميلي و كشت ديم در منطقه مشهد
قابليتها و محدوديت هاي گردشگري روستايي مطالعه موردي : روستاي امامزاده ابراهيم شفت
نقش GIS در توسعه پايدار روستاي زاويه
بررسي مشكلات بازاريابي محصولات مجتمع شيلات شهداي گمنام شهرستان قصرشيرين
بررسي پتانسيل آلودگي آبهاي زيرزميني آبخوان دشت الشتربا استفاده ازنقشه نيترات در محيط GIS
تحليل و پيش بيني اشتغال براساس عمده فعاليت هاي اقتصادي در استان هرمزگان در بخش هاي شهري روستايي غير ساكن براي سالهاي 90-85
ارزيابي اجتماعي و اقتتصادي سد و شبكه آبياري تنگاب فيروزآباد فارس
بررسي تنوع و تعداد جمعيت پرندگان حاشيه جاده اهواز انديمشك از بهمن 29 تا تير 93
بررسي امكان كنترل شته معمولي گندم با استفاده از عصاره ساقه و برگ گياه خرزهره
تعيين مناطق مستعد آتشسوزي در اراضي طبيعي لرستان مطالعه موردي شهرستان كوهدشت
ارزيابي عملكرد و شاخص هاي سودمندي در نسبت هاي كشت مخلوط نخود (Cicer arietinum L.) و گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
بررسي اثر كشندگي عصاره ساقه و برگ گياه گزنه روي شته معمولي گندم (Schizaphis graminum Hemiptera:Aphididae)
مقايسه كارايي مدلهاي رگرسيون چند متغيره و GEP در برآورد دبي رسوب معلق رودخانه مطالعه موردي: حوزه آبخيز چم انجير خرم آباد
بررسي و تحليل گردشگري اقتصادي در توسعه پايدار روستايي منطقه سيستان
تاثير پرايمينگ مونوپتاسيم فسفات، بر شاخصهاي رشد و جوانهزني بذريونجه (Medicago Sativa) در تنش شوري
تعيين الگوي بهينه كشت با استفاده از برنامهريزي خاكستري در شهرستان جيرفت
بررسي انواع روشهاي اصلاح كرين فعال شده
متناسب سازي مدل سوات در برنامه ريزي توسعه كشاورزي روستايي موردي: روستاهاي بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان
تحليلي بر پراكندگي و دسترسي به مدارس ابتدايي دهستان محمدآباد شهرستان هامون
تخليه جمعيتي روستاها و تاثير آن بر روند كشاورزي و توسعه روستايي مورد:دهستان خاوه جنوبي شهرستان دلفان
مروري بر روشهاي تصفيه پساب صنعتي
لزوم تدوين پيوست فرهنگي در طرحهاي هادي روستايي
ارزيابي كارآيي مقادير مختلف تركيب علفكش سولفوسولفورون وكلودينافوپ پروپارژيل جهت كنترل علفهرز يولافوحشي Avena ludoviciana Durieu در مزارع گندم شهرستان مرودشت
بررسي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر انتخاب كشت محصولات زراعي در شهرستان نظرآباد
تحليلي بر پراكنش فضايي و دسترسي به مدارس راهنمايي متوسطه اول دهستان محمدآباد شهرستان هامون
بررسي خواص ارگانولپتيك فيله ماهي قزلآلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با سطوح مختلف پودر پياز (Allium Cepa)
تاثير كم آبياري و تراكم گياهي بر رقابت يولاف خودرو Avena fatua L. با ارقام گندم Triticum aestivum L.
تأثير تيمارهاي مختلف پرايمينگ روي عملكرد جوانهزني بذر يونجه
بررسي و ارزيابي آلودگي گل هاي حفاري و روش هاي پيشنهادي براي كاهش اثرات زيست محيطي آن
بررسي نقش مراتع بر درآمد بهره برداران حوزه سد چم گردلان مطالعه موردي :شهرستان ايلام
بررسي و پايش سيستم جرقه زني موتور
تاثير شوري بر قوه ناميه و شاخص بنيه بذر در جوانه زني بذور پالونيا فورتوني Paulownia fortunei
تحليل موانع توسعه كارآفريني در منطقه سيستان
بررسي دانش كشاورزان روستاي نوغان دررابطه با كشاورزي ارگانيك
تحليل راه كارهاي ساماندهي صنعت گلاب در شهرستان كاشان
تشريح كاربردي وارزيابي كارايي مدل HSPF در شبيه سازي دبي جريان مطالعه موردي : حوزه آبخيز چم انجير خرم آباد
نظام هاي بهره برداري خرد و دهقاني در كشاورزي ايران وجهان
بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي در مناطق روستايي مورد مطالعه: روستاي ينگي كند شهرستان بناب
تعيين الگوي بهينه كشت مبتني برمنطق فازي باهدف مديريت خشكسالي دربخش كشاورزي شهرستان جيرفت
بررسي نقش ترويج كشاورزي در توسعه كشاورزي ارگانيك
ارزيابي تاثير نهاده هاي توليد و بيمه بر عدالت درآمدي كشاورزان گندمكارشهرستان دزفول
جهاني شدن، كشاورزي؛ چالشها و راهكارها
مروري بر فرآيند جذب سطحي بوسيله كربن فعال و ويژگيهاي آن مطالعه موردي:مواد آلي
تاثير رفتار كشاورزان در هنگام مواجهه با خشكسالي بر توسعه پايدار
بررسي تنوع ژنتيكي مرغان بومي ايران با استفاده از ناحيه HVR-I ناحيه D-loop ژنوم ميتوكندري
عوامل عفونت زا و تحريك پاسخ هاي ايمني اختصاصي و غير اختصاصي در ماهي ها از طريق واكسيناسيون با عصاره هاي مختلف
تاثير شوري بر زنده ماني و رشد ارتفاعي نهال هاي پالونيا فورتوني Paulownia fortunei
كشاورزي ارگانيك رويكردي براي پايداري
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگي هاي زيست محيطي با استفاده از مدل SI
تحليل چالش هاي مجتمع گاوداري تعاوني 6633 روستاي ياري دراستان كرمانشاه : رويكردي براي توسعه روستايي
عوامل تاثيرگذار بر محيط زيست روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
اولويتبندي عوامل موثر بر توانمندسازي كشاورزان شهرستان نيشابور
بررسي تأثير كاربري اراضي و ويژگيهاي خاك بر روي رواناب و فرسايش در حوضه هاي آبخيز
بررسي سطح تغييرات آنزيم هاي آنتي اكسيداني درآبزيان جهت پايش اكوسيستم هاي آبي
بررسي تغييرات پرولين و وزن خشك در گياهچههاي حاصل از بذور پرايم شده شبدر Trifolium incarnaum
بازيابي و استفاده مجدد از پساب پالايشگاه شيرين سازي گاز كارون با استفاده ازفرآيند تصفيه بيولوژيكي در مصارف كشاورزي
ارزيابي اثرات بكارگيري روشهاي نوين آبياري در توسعه پايداركشاورزي
نقش گردشگري در توسعه روستايي با تاكيد بر رويكرد توسعه پايدارمطالعه موردي : شهرستان رشتخوار
ارزيابي حذف آهن و منگنز محلول در آب شرب با استفاده از صافي درشت دانه افقي در جوامع روستايي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید