نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

http://www.callforpapers.ir/مجموعه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۷۴۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۱۶۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

بررسي و سنجش دانش و توانايي استعداد در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان
Investigation into the relationship between the individual Performance of knowledge management with the aghadeh city high schoolmale teachers
نقش ايميل يا SMS بر بازاريابي فروش
اهميت به كارگيري اطلاعات نوين توسط مديران در راستاي افزايش كيفيت ارزشيابي ها
شناسايي ضعفها و ناكارآمدي هاي مراكز آموزش از راه دور از ديدگاه مديران و معلمان
The Role of Information Technology (IT) in Remote Managing of an Organization
بررسي رابطه مهندسي مجدد با طرح تكريم ارباب رجوع ذر سازمانهاي دولتي مطالعه موردي اداره كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران
بررسي رابطه ي بين سبكهاي مذاكره و استرتتژي هاي مديريت تعارض در ميان مديران بيمارستان،پرستاري و سوپروايزرهاي بيمارستانهاي آموزشي شيراز
بررسي نقش عوامل فردي و سازماني در توانمندسازي روانشناختي كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
نقش مديريت اثربخش برنامه ريزي منابع سازماني در پيشبرد سواد اطلاعاتي
بررسي نقش مديريت آينده پژوهي در پيشبرد بازاريابي شبكه اي
تحليلي بر عدم كارايي سودمند برخي دستگاه هاي كشور
بررسي نقش سرمايه فكري در شركت هاي بورسي اوراق بهادار تهران
The analysis of the rate of appropriateness of culture with competitive strategies of the company Case Study: Pegah Dairy Holding Company
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت
تاثير بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط در بهبود توسعه اشتغال
بررسي نقش امنيت اطلاعات در مديريت منابع اطلاعاتي سازمان
گذري برتصميم گيري اخلاقي در سازمان ها
رابطه يادگيري سازماني و اثربخشي مديران دوره ابتدايي شهر بابل
چالش ها و راهكارها صنعت بيمه در حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني
ارائه ي مدلي تلفيقي از تحليل پوششي داده ها و تراكم ورودي جهت ارزيابي عملكرد: مطالعه ي موردي مركزآزمايشگاههاي شركت هسا
اثرات منفي عدم رعايت عدالت سازماني برعملكرد كاركنان
بررسي نقش فناوري در فرايند آموزش و يادگيري دانش آموزان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني موجود و فرهنگ سازماني مطلوب در بين مدارس شهرستان شيروان چرداول
بررسي نقش عوامل بازاريابي داخلي در اعتمادآفريني رضايتمندي و ايجاد وفاداري در مشتريان مطالعه موردي:شركتهاي بيمه خصوصي استان كردستان
بررسي ميزان همسويي استراتژي منابع انساني با استراتژي كسب وكار (مورد : شركت سايپا)
تاثير رفتار شهروندي سازماني در ارتقاء هوش سازماني مطالعه موردي كاركنان شركت نفت قم
كارآفريني در دانشگاه
كاربرد لجستيك معكوس در مديريت مرحله پاياني چرخه حيات محصولات به عنوان رويكردي در جهت حفظ منابع مطالعه موردي: شهرداري منطقه 12 تهران
مقايسه مدل هاي مختلف سنجش رضايت مشتري و توسعه مدل بهينه
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني ،رهبري و تاثير آنها بر رضايت شغلي و عملكرد دبيران آموزش و پرورش
رابطه بين مديريت مهارت هاي اجتماعي با اعتياد به اينترنت در جوانان
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران سازمان سنجش آموزش كشور
بررسي چالش هاي صدور پروانه ساختماني و فروش مازاد تراكم و ارائه الگويي به نام ماليات بر ارزش زمين مطالعه موردي شهرداري قم
بررسي نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در دانشگاهها
تاثير پياده سازي مدل تعالي كسب و كار بر شاخص هاي حسابداري بازده دارايي ها و بازده فروش
آموزش و كارآفريني
اولويت بندي عوامل اصلي ايجاد اثر شلاقي در شبكه زنجيره تامين با تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي رابطه بين تناسب شخصيت – شغل، تعهد سازماني و عملكرد شغلي مورد مطالعه: كاركنان ستادي شركت فولاد خوزستان
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي ايلام
بررسي اثر بخشي برنامه درسي آموزشي عالي در سطوح سه گانه دروني بيروني نهادي
تاثير برنامه ريزي درسي در توفيق سيستم آموزش عالي كشور
تبيين عقل از منظر اسلام و دلالت هاي تربيتي آن
هرهنوتيك و كاربست آن در برنامه درسي
نقد راهنماي برنامه درسي ديني دوره ابتدايي
تمركز و عدم تمركز در نظام آموزشي
جايگاه برنامه درسي در نظام آموزش عالي از منظر رويكردهاي سيستمي چهارگانه
نقد برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران
كاربرد هوش هاي چندگانه گاردنر در برنامه درسي
بررسي رابطه بين ويژگي شغلي و خلاقيت كاركنان در اداره مالياتي شهرستان شاهرود
بررسي سايش اجتماعي در سازمانها امروزي
مطالعه ي رابطه سبك زندگي بر انتخاب نام و نشان تجاري مطالعه موردي برندهاي پوشاك داخل در شهر كرمانشاه
بررسي تاثير مديريت دانش بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان دانشگاه هاي كلانشهر تبريز با نقش تعديل گري ساختار مالكيت
بررسي كيفيت خدمات مالي ارائه شده به دانشجويان بر اساس مدل سروكوآل (مطالعه موردي دانشجويان حقوق يكي از مركز آموزش عالي علمي كاربردي اروميه)
بررسي نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود مدلهاي بلوغ مديريت پروژه و انتخاب مدل بهينه براي شركتهاي پيمانكاري EPC مورد مطالعاتي شركت نصب نيرو مپنا
بررسي رابطه بين هوش معنوي و خودكارآمدي كاركنان شركت گاز استان تهران
نقش رهبري دانش و آموزش هاي ضمن خدمت بر بهبود اثربخشي سازماني
نقش هوش معنوي و وجدان كاري در بهبود بهره وري نيروي انساني
بررسي ميزان آلودگي اجراي مديريت مشاركتي با استفاده از نظام پيشنهادها در شركت سيمان سفيد ني ريز
Study of Ethical Climate of an Organization and Its Relationship with Job Satisfaction
مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در كميته امداد امام خميني (ره)آذربايجان غربي
بررسي نقش اينترنت و ماهواره در توسعه سياسي مورد مطالعه:دانشگاهيان دانشگاه مازندران
آسيب شناسي فرهنگ پژوهش در مدارس بر اساس مدل سه شاخكي
مؤلفه هاي مؤثر بر شكل گيري رفتار شهروندان سازماني مدارس
رفتار شهروندي در سازمان هاي آموزشي
راه هاي پيشگيري و انواع سوء رفتارهاي علمي
بررسي رابطه بين كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با نوآوري خدمات بانكي در بانك ملي شعب استان مازندران
برسي تاثير سازماندهي و ساختار سازماني بر اخلاق حرفه اي معلمان استان قم
مديريت الكترونيك منابع انساني:شيوه اي نوين در عرصه مديريت اثر بخش منابع انساني
بررسي تأثير شعار بانك بر وفاداري به برند بانك ملي در شهرستان اروميه
ارائه مقياسي براي اندازه گيري هوش سازماني در سازمان هاي توليدي
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و توانمندسازي معلمان مطالعه موردي:مدارس دولتي آموزش و پرورش جوادآباد
آموزش و مديريت اخلاق محور
Information Managment and Fuzzy Logic
شناسايي و تبيين نقش عوامل فرهنگي مؤثر بر اجراي مديريت دانش در سازمان
تاثير تكنولوژي بر كارآفريني شركتهاي پروژه محور ساختماني استان كرمانشاه
رويكرد نوين رهبري هزاره سوم : رهبري انطباقي تطبيقي
EFL Learners’ Anxiety and Their Language Achievement
survey of management styles of managers and employees job satisfaction in Urmia
مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش
آناليز ديدگاههاي پارتو در مديريت و تأثير آن در اولويت بندي ها
نظريه آشوب در مديريت آموزشي
امكان سنجي توسعه ي كار از راه دور در شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان با تاكيد بر شناسايي چالش ها و ميزان آمادگي هاي شركت
بررسي رابطه بين مديريت دانش بازاريابي و عملكرد كاركنان در بيمه هاي خصوصي مورد مطالعه:شهر سنندج
تبيين ميزان و عوامل موثر بر تعهد سازماني اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت براثربخشي مديران مدارس
بررسي وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اداره كل حفاظت محيط زيست استان ايلام به عنوان يك سازمان يادگيرنده و ارائ الگوي مطلوب
تاثير استراتژي هاي رقابتي بر رقابت پذيري در صنعت بانكداري مورد مطالعه:شعب صندوق توسعه عصر شمال
ارزيابي فرايند آموزش منابع انساني با تأكيد بر استاندارد ايزو 10015 و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي مولفه هاي معنويت و اخلاق اسلامي در محيط كار
سبك هاي رهبري و رضايت شغلي: مطالعه اي فراتحليلي
نقش سرمايه اجتماعي در تشكيل سازمان هاي دانشي يادگيرنده
بررسي اثر بخشي اينترنت بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي دانشجويان
نقش حمايت سازماني ادراك شده در افزايش تعهد سازماني در ميان پرستاران بيمارستان هاي خصوصي و دولتي
بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر بهره وري سازماني از طريق نوآوري و يادگيري سازماني مطالعه موردي:شركت ايران خودرو
تدوين استراتژي تامين هواپيماهاي غير تجاري با استفاده از تاپسيس فازي
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با تمايل كاركنان به تسهيم دانش سازماني
بررسي تاثير سلامت رواني و سلامت سازماني بر كارآفريني سازماني
پيشرفت علمي در آموزش پرورش حال و آينده
بررسي تاثير مديريت دانش بر خلاقيت كاركنان مطالعه موردي:كاركنان دانشگاه آزاد زابل
بررسي رابطه هوش فرهنگي و اثر بخشي سازماني در گمركات استان مازندران
كالبد شكافي درون مايه هاي مديريت
مروري بر نقش رهبري معنوي در افزايش توانمندسازي كاركنان
عوامل موثر بر عملكرد سازماني مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
بررسي رابطه بين ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات با تعهد شغلي كاركنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان
بررسي ارتباط عوامل فردي كاركنان و نگرش آنان در خصوص بهره وري نيروي انساني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
بررسي رابطه بين ميزان رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني كاركنان فني و حرفه اي استان همدان 92_93
مديريت اقتصادي در آموزش و پرورش
سنجش اثر گذاري عوامل استرس زاي چالشي شغلي بر عملكرد كاركنان به تفكيك رده هاي شغلي مديريتي،تخصصي و اجرايي
نقش جو اخلاقي در رضايت شغلي كاركنان بخش خدمات دولتي
شناسايي و اولويت بندي موانع و چالشهاي توسعه كارآفريني سازماني با استفاده از آزمون فريدمن و تاپسيس فازي
بررسي موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
هوش سازماني در سازمانهاي دانش محور
Reducing the Risk of Pollution in the Persian Gulf
تاثير هوش معنوي بر رفتار كاركنان با تاكيد بر اصول اعتقادي
ارائه مدل تحليل سلسله مراتبي فازي جهت انتخاب روش مناسب توانمند سازي نيروي انساني درسيستم
مروري بر نقد شوندگي سهام
ارائه مدلي به منظور تبيين نقش هوش سازماني در خلاقيت سازماني
انتقال تكنولوژي توليد اكسيد پروپيلن و پلي پروپيان گلايكول از كشور چين به ايران
مديريت استرس در كارگاه هاي عمراني
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مسئوليت پذيري اجتماعي مورد مطالعه:دانشگاه پيام نور شهرستان ملاير
بررسي ميزان استفاده از مديريت استراتژيك در بين مديران حوزه ستادي آموزش و پرورش
نقش اعتياد به كار در كيفيت زندگي كاركنان با تاكيد بر مدل مفهومي وار و شربورن
بررسي وضعيت عوامل سازماني مؤثر بر بهره وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران
بررسي تأثير معنويت كاري بر رفتار شهروندي سازماني در سازمانهاي غيرانتفاعي مورد مطالعه: بيمارستان افشار شهرستان يزد
رابطه بين فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني در كاركنان كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
بررسي عوامل بنيادي مديريت دانش باتاكيدبروضعيت منابع انساني مطالعه موردي منابع انساني دانشگاه آزاداسلامي واحدرامهرمز
Investigate Factors Affecting on the performance of Agricultural Machinery Companies Based on Taxonomy Algorithm
طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد با ريكرد كارت متوازن امتيازي و تحليل پوششي داده ها با مدل CCR&BCC
استراتژي بهبود رقابت پذيري كيفيت خدمات با استفاده از مدل سروكوال جهت اندازه گيري شاخص شكاف كيفي خدمات
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
طراحي الگوي شايستگي هاي مورد نياز براي مديران هتلها مطالعه موردي: شهر مشهد
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و توانمند سازي اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
رفتار شهروندي سازماني و نقش آن بر مشتري مداري
نقص بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بر پاسخگويي سازمان مورد: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان
شناسايي دسته بندي و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت استراتژيك منابع انساني در يك سازمان تحقيقاتي
ارائه يك مدلي شبيه سازي به منظور كمينه كردن مجموع ميانگين هزينه هاي،توليد، حمل و نقل، نگهداري و سفارش دهي در زنجيره تامين غير قطعي
شبيه سازي زنجيره تامين تك محصولي غير قطعي با هدف به حداقل رساندن شاخص عملكردي زمان حمل توليد و توزيع
رويكردي براي ارزيابي وضعيت علم و فناوري كشورها با استفاده از شاخص هاي تركيبي و تحليل پوششي داده ها
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و تعامل گرا با وجدان كاري دبيران
نقش كارآفريني فردي و اجتماعي در توسعه جامعه
طراحي مسكن وتاثيرتوان مالي خريداران بركميت وكيفيت آن
بررسي مهارتهاي حرفه اي معلمان دوره ي ابتدايي شهر دهگلان
رابطه ي رهبري اخلاقي و تعهد سازماني كاركنان رسمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ساختمان مركزي
بررسي علل موثر در بروز مقاومت فردي در برابر تغييرات سازماني
بررسي هوش اخلاقي معلمان سازمان هاي آموزشي در مديريت رفتاري كلاس هاي درس
اخلاق حرفه اي مديران فناوري اطلاعات
بررسي راهكارهاي جذب حداكثري كارآموزان به مسابقات ملي مهارت متناسب با حرفه هاي مختلف
تعيين سازه هاي مرتبط با رضايتمندي از شغل معلمان آموزش و پرورش با استفاده از تحليل مسير
شناسايي ديدگاه هاي معلمان آموزش پرورش استان لرستان شهرستان كوهدشت در خصوص مشخصه هاي سازماني : كاربرد تئوري z
چالشها و فرصتهاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با استفاده از روش مهاري
شگردهاي زباني در تبليغات و تاثير آن بر استراتژي فروش
نقص آموزش و عوامل آن در افزايش كارايي كاركنان
ارزيابي شاخصهاي بهداشتي و درماني در شبكه بهداشت و درمان شهرستان قشم و مقايسه آن با استانداردهاي استان هرمزگان و كشوري
نقش تجارت سيار در توسعه ي بازاريابي و فروش
ارزيابي عملكرد اداره كل اموزش و پرورش استان قم بر اساس مدل EFQM
رابطه هوش سازماني با عملكرد در كاركنان آموزش و پرورش شهرستان گرگان
هوش تجاري با رويكرد سرويس گرايي
مديريت و رهبري با هوش هيجاني
ضرورت پژوهش وآموزش رفتارهاي مثبت سازماني در رويارويي با فشارهاي رواني مديران آموزشي
بررسي موانع مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
فرهنگ سازماني پيش بيني كننده رضايت شغلي اعضاي هيات علمي
ارزيابي و رتبه بندي مديريت ريسك در پروژه هاي طراحي ومهندسي صنايع نفت و گاز وپتروشيمي با استفاده از روشTOPSIS
ارائه چهار چوبي براي اولويت بندي ابعاد و شاخص هاي سنجش رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان لرستان با استفاده از روش AHP
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني در رفتار كاركنان
مديريت منابع انساني
اخلاقيات فراسازماني چالش موفقيت سازمان هاي عصر جهاني سازي
كاربرد تفكر استراتژيك در سازمان و موانع
سنجش توانمندي تكنولوزيك نيروگاه دماوند و اولويت بندي عوامل موثر بر آن
ارزيابي تفكر بر مديريت استراتژيك سازمان ها
بررسي عوامل مديريتي موثر بر سودآوري شعب موسسه مالي اعتباري كوثر
تحليل رابطه بين سبك تصميم گيري و سطح توسعه اخلاقي مديران ورزشي مورد مطالعه سازمان ها و باشگاه هاي ورزشي استان اصفهان
بررسي مشكلات صادرات محصول زعفران به خصوص بررسي لزوم برندسازي و ارائه راهكار با استفاده از تكنيك فرا تحليل
بررسي تأثير استراتژي رابطه مند بازاريابي اينترنتي بر اعتماد مشتري با تأكيد بر نقش واسط كيفيت خدمات اينترنتي مورد مطالعه: (آژانس هاي مسافرتي شهر مشهد)
بررسي تاثير مولفه هاي نگرش شامل كيفيت، نگهداري زمان و پرستيژ اجتماعي بر رفتار خريد اجباري با در نظر گرفتن تاثير تعديل كننده جنسيت(مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور، سرخس، مشهد و سبزوار)
ارزيابي درجه بلوغ اجرايي مديريت استراتژيك درصنعت برق تحقيق موردي : سازمان توسعه برق ايران
بررسي اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك مورد مطالعه دانشگاه آزاد بابل و ساري
مطالعه رابطه پرستيژ برند با تمايل به خريد مصرف كنندگان مطالعه موردي بازار لوازم خانگ ال جي
مفهوم مديريت استراتژيك و مقايسه ي سه رويكرد سازمان صنعتي، مبتني بر فرآيند و مبتني بر منابع
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و نگرش به تغيير سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان
بررسي اثرات سيستم مديريت يكپارچه بريادگيري سازماني در اداره كل ثبت احوال فارس
ارزيابي و رتبه بندي شعب فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردي:فروشگاه زنجيره اي پوشاك ساليان)
تحليل ساختار مناسب بر اساس رفتار سازماني در رسانه ها
مديريت چالش خدمت سربازي در جمهوري اسلامي ايران براي مديريت بهينه نيروي انساني
بررسي وضعيت بهبود سازماني در مدارس متوسطه دولتي شهر همدان
بررسي رابطه مديريت كيفيت و يادگيري سازماني
اقتصاد مقاومتي الزامات و راه كارهاي تحقق آن
مديريت ريسك برون سپاري و شناسايي فاكتورهاي برون سپاري ريسك
جشنواره الگوهاي برتر تدريس مبتني برICT امكاني براي بهبود فرآيند ياددهي يادگيري
متناسب سازي اسباب بازيها با نظريه هاي يادگيري و نقش آن بر خلاقيت و يادگيري دانش آموزان
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر فضاي كسب و كار در ايران
بررسي رابطه شخصيت با سبك رهبري زهرآگين
تحليل وضعيت عملكرد شغلي كاركنان مطالعه موردي كارمندان دانشگاه بوعلي سينا همدان
ارائه مدل تدوين استراتژي مبتني بر فرهنگ سازماني مطالعه موردي: شركت مخابرات خراسان رضوي
بررسي تاثير رضايت شغلي بر عملكرد و ميزان استرس كاري مطالعه موردي : مراقبين پرواز برج مراقبت فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان
بررسي نوع و تعداد غلط هاي املا در بين دانش آموزان اختلال يادگيري پايه اول تا پنجم شهرستان اقليد
سيستمهاي اطلاعات مديريت
بررسي نرم افزارهاي مديريت ريسك
ارزيابي و سنجش بلوغ مديريت استراتژيك در نيروگاه دماوند بر مبناي مدل سازمان استراتژي محور
رضايت كاركنان سازمان از تأثير عناصر پاداش سازماني
بررسي رابطه بين مديريت سود و عملكرد و بهره وري در شركت ايران خودرو
تاثير آموزش فناوري اطلاعات بر عملكرد مديران آموزش
الگوي تهيه مقاله كامل
بررسي آثارمتغير هاي كلان اقتصادي برريسك اعتباري شعب بانك ملت استان مازندران
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي تاثيرگذار بر عملكرد شركت فولاد اكسين خوزستان بر اساس كارت امتيازي متوازن با استفاده از مدل ANP براي رسيدن به رشد و توسعه پايدار
بررسي رابطه بين مشتري گرايي و عملكرد نيروي فروش در صادرات زيره سبز استان خراسان رضوي
مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي يادگيري تاثير عوامل محيطي بر آموزش
بررسي نقش پياده سازي دولت الكترونيك در ارتقاء سطح سواد اطلاعاتي شهروندان الكترونيكي
بررسي تاثير فرهنگ و توانمندسازي منابع انساني در تحول سازماني
نقش فرهنگ و هويت ميراث فرهنگي در توسعه پايدار شهري
تاثير خصوصي سازي بر سود دهي و كيفيت سود حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مصرف كننده در فضاي مجازي
بررسي رابطه اعتبار برند با تمايل به خريد مصرف كنندگان مطالعه موردي بازار لوازم خانگي ال جي
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد شغلي:سازمان مورد مطالعه شهرداري منطقه يك تهران
بررسي اثرات ويژگيهاي اخلاقي تهيه كننذگان اطلاعات مالي بر مديريت اقلام تعهدي اختياري
بهبود تعهد و اعتماد كاركنان از طريق مديريت مشاركتي
مديريت پويا در پرتو اخلاق اسلامي
نقش سرمايه فكري در عملكرد كسب و كارهاي كوچك
رويكردي بر مسئوليت اجتماعي سازمان ها در قبال جوامع محلي كشور ايران
شناسايي بازدارنده هاي سازماني مؤثر بر تجاري سازي دانش در دانشگاه مطالعه موردي: دانشگاه شهيد چمران اهواز
بررسي تأثير هوش معنوي بر عملكرد شغلي : سازمان مورد مطالعه شهرداري منطقه يك تهران
بررسي نقش ميانجي تعهد و عدالت سازماني در رابطه بين هوش عاطفي و رفتار شهروندي سازماني در اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي خراسان شمالي
بررسي موانع پياده سازي بودجه بندي عملياتي و ارائه راهكار مناسب مطالعه موردي:بانك هاي صادرات استان مازندران و گلستان
بررسي و سنجش مولفه هاي موثر و راهكارهاي فناوري اطلاعات IT در بهبود مديريت ارتباط با مشتري CRM با رويكرد منطق فازي
بررسي رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراين در سال 1392
امكان سنجي اجراي مدل تعالي سازماني MQFE و بهره وري در سازمان ها مطالعه موردي سازمان تاكسيراني شهرستان بندر انزلي
بررسي رابطه بين داراييهاي نامشهود وچابكي سازماني دبيرستان هاي استان البرز
اعتماد سازماني و كيفيت زندگي كاري در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان قائمشهر
بررسي تاثير نقدشوندگي بر عملكرد شركت ها در بازار سرمايه ايران
بررسي اثر بخشي برون سپاري واحد نقليه بيمارستان تامين اجتماعي امام حسين (ع) زنجان و ارايه ي راهكارهاي كاربردي جهت بهبود آثار آن با تكيه بر تكنيك BSC
مديريت خانواده ازنگاه اميرالمومنين(ع)درخطبه ها وحكمت هاي نهج البلاغه
شناسايي عوامل موثربرارزش بازارسهام و بازده سهام دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي ارتباط بين تورم و هزينه نهايي واقعي با استفاده از روش ARDL
بررسي تأثير سبك رهبري مديران بر درگيري شغلي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه كردستان در سال 1931
توسعه پايدار شهري با مولفه هاي عملكردي – زيست محيطي – زيبايي شناختي
نقش شهرهاي متوسط بزرگ درتوسعه ي فضايي استان آذربايجان غربي نمونه موردي: شهرستان خوي
بررسي شناخت مشكلات دولت الكترونيك در كشور
تاثير ساختار مالكيت بر ريسك در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
مديريت شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از VMWare
مديريت استراتژي صادرات خدمات فني و مهندسي مطالعه موردي استان مازندران
رابطه هوش رقابتي و فرسودگي شغلي
رابطه هوش معنوي و فرسودگي شغلي
تبيين نقش عوامل استراتژيك در بهبود عملكرد سازماني شركت هاي توليدي استان گيلان از طريق كارآفريني
بررسي رابطه ي بين هوش معنوي و سلامت روان با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر هنرستانهاي شهر مرودشت
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي، ماليات معوق و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ادراك برابري باتعهد سازماني ورضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحد مسجدسليمان
رابطه برنامه ريزي استراتژيك با موفقيت سازماني
Analysis the Effect of Consumer Behavior on Organic Foods Purchase Intention
پيشنهاد استراتژي الكترونيكي جهت مديريت رسانه تعاملي
بررسي تأثير تدريس با رويكرد پژوهشي بر كارآمدي تحصيلي دانش آموزان دخترپايه ششم رشت جهت بهبود كيفيت فرآيند ياددهي – يادگيري
بررسي و تحليل يكپارچه نقش كسب تجربه و انتقال آن در بحث رفاه اجتماعي
نظريه آشوب وجلوه هاي آن درمديريت
مديريت دانش مشتري به منظور كسب مزيت رقابتي در سازمان هاي مشتري محور
حسابرسي مديريت منابع انساني مبتني برخود كارخود كار آآمدي مدي ،اشتياق كاري وتوانمندي مديريت دانش وارتباط آن بابا يادگيري كشوريادگيري سازماني حسابرسان ومديران سازمان حسابرسي كشور
Comparison analysis of students educational development included in descriptive evaluation with conventional evaluation layout in sixth grade of elementary school in Piranshahr City
جايگاه آناليز روغن در پيشگيري از خرابي ماشين الات عمراني
بررسي تاثير حمايت اجتماعي برسلامت روان كاركنان بيمه آسيا شعب خراسان
بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران ابتدايي بانحوه نگرش معلمان به تغييرسازماني درشهرسامان
مديريت از ديدگاه اسلام
تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت تغيير و موانع پيش روي به كارگيري آن
مدل اخلاق كسب و كار در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راهبرد شمال
The analysis of education in strategic human resources development (HRD)
بررسي رابطه بعد انساني سرمايه فكري با ميزان تحقق سازمان يادگيرنده در مدارس ابتدايي شهرستان سميرم
تاثير رضايت مشتري ازقيمت برمديريت روابط مشتري درزمينه خدمات مالي
نقش هوش مصنوعي در مديريت دانش كاربران سيستمهاي آموزش الكترونيكي
بررسي تاثيرحاكميت شركتي برتصميم گيري هاي مديريت وعملكرد شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين انتظارات معلم از فراگيران و خودكارآمدي تحصيلي آنها در نظامهاي آموزشي
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني ادارات ورزش و جوانان استان ايلام با استفاده ازمدل دنيسون
بررسي عوامل موثر در تبليغات شهري
رابطه فرهنگ سازماني مدارس و توانمندسازي روان شناختي معلمان تربيت بدني دبيرستان هاي استان ايلام
موانع تبديل حسابداري نقدي تعديل شده به حسابداري تعهدي دردانشگاه هاي استان كرمان
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان بر رضايت شغلي آنان
امنيت شبكه هاي كامپيوتري در بانكداري الكترونيك
بررسي عوامل موثر بر نوآوري و خلاقيت در سازمان ها
راهبرد مديريت دانش در سازمانهاي نوين
ارتباط فرهنگ سازماني با بهرهوري كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
ارتباط هوش اخلاقي مديران با سرمايه اجتماعي سازمان دربانكهاي دولتي استان كرمانشاه
اصلاح الگوي مصرف با تاكيد بر مديريت زمان در شركت مخابرات استان تهران
مديريت در مدل هاي كسب و كار
بهبود فرايندهاي مديريت پروژه تغييري سازماني
مطالعه تاثير بازاريابي شهري بر جذب سرمايه ها در مديريت واحد شهري
پذيرش بانكداري اينترنتي از سوي كاركنان بانكهاي خصوصي و دولتي استان ايلام
عوامل موثر بر پذيرش سرويسهاي موبايلي ارائه شده دولت دربين شهروندان
بررسي رابطه مبادله رهبر عضو با ادراك طرد شدگي بين كاركنان دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان
بررسي رابطه مبادله رهبر – عضوبابهداشت رواني باتوجه به متغيرميانجي ادراك طردشدگي بين كاركنان دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
تبيين جايگاه ابعاد كارآفريني در ارتقاي شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
تحليل روابط چندگانه استراتژيهاي مديريت استعداد وشاخصهاي سرمايه انساني در دانشگاه
مديريت اقتصادي درسازمان ها وشركت ها بااستفاده ازاستراتژي اقيانوس آبي
بررسي نقش اجراي طرح تحول سلامت بر شاخص بهره وري بيمارستان فيض اصفهان قبل و بعد از اجراي اين طرح در سال 1393
مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر رضايت مشتري مطالعه موردي بانك كشاورزي اردبيل
تأثير عوامل فردي بر تصميم گيري ابتكاري كارآفرينان درحوزه فروش وبازاريابي مورد مطالعه : پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
منابع انساني و چالش هاي پيش رو
ارزيابي عملكرد كاركنان،چالشها وراهكارها
مديريت تحول در بانك هاي دولتي
مسئوليت پذيري و شفافيت در سازمانها، ارتباط بين بنگاه و جامعه
بررسي نقش تعديل گرتعهدسازماني دررابطه ميان فرهنگ سازماني وسكوت سازماني ازمنظركاركنان مطالعه موردي: استانداري خراسان
رهبري و رفتارسازماني درنگاه قرآن
بررسي تاثيرعوامل فردي و محيطي بررفتاركارآفرينانه مطالعه موردي دانشجويان مركز علمي و كاربردي بهزيستي استان قزوين
بررسي تأثير مشتري گرايي صادرات بر عملكرد بازارصادرات فرش دستباف ايران
بررسي رابطه بين اثربخشي آموزش ضمن خدمت درانتقال دانش ومهارت معلمان شهراصفهان
بررسي عوامل مهم و موثر بر خلاقيت منابع انساني
بررسي كاركردهاي مديريت منابع انساني اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئي با برنامه ريزي استراتژيك
سياست گذاري در آموزش و پرورش
ناهنجارهاي رفتاري كاركنان و اعتماد سازماني
مدل يكپارچه تأمين، توليد و توزيع در سيستم چند محصولي با هدف حداقلسازي كل هزينههاي سيستم مطالعه موردي: گروه صنعتي آريان
بررسي رابطه ابعاد عدالت سازماني با فرسودگي شغلي در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مديريت استراتژيك وتفكر استراتژيك
بررسي عوامل موثربرريسك سرمايه گذاري ازديدگاه سرمايه گذاران دربازار سرمايه ايران
تحليل فرسودگي شغلي بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناختي در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مقايسه تطبيقي موانع استقرار نظامهاي اطلاعاتي مديريت MIS دراستانداري كهگيلويه وبويراحمد و مازندران
بررسي چگونگي تاثيرات فناوري اطلاعات بر مديريت دانش سازماني
استراتژي انتقال تكنولوژي
تعيين عوامل موثربررقابت پذيري شركت هاي فعال درصنايع بالادستي نفت و گازكشور
مواوع خلاقيت و وو آوري در باوك هاي دولتي و راهكارهاي مقابله با آن
نقش آموزش و پرورش در تجلي اقتصاد مقاومتي و كارآفريني
تبيين ارتباط حلقوي چهار متغير سازماني با نرم افزار Amos مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه آزاد مشهد
بررسي ارزشيابي عملكرد از ديدگاه كاركنان دانشكاه آزاد بروجرد
Assessment of VSM Scenarios by Simulation of Logistics Systems in Petrochemical Company A Case Study
تاثير فناوري اطلاعات بر يادگيري در سازمان
بررسي تأثير رفتار رهبري بر تعهد سازماني كاركنان مطالعه موردي شهرداري رشت
بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و تعهد سازماني
حفاظت فرهنگي غير عامل كلانشهرها در چالش ناپايداري سكونت غيررسمي
بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش وپرورش شهرستان سبزوار
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان
تأثير بانكداري الكترونيكي بر رضايت شغلي كاركنان بانك ملي شهر اصفهان
بررسي چگونگي تاثيرگذاري استرس شغلي بر خلاقيت و عملكرد در شركت هاي دانش بنيان
مروري بر نظريه مديريت كلاسيك
تدوين استراتژي سازماني بر مبناي روش تحليلي SWOT
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
بررسي صلاحيتهاي معلمان، يادگيري دانشآموزان و رشد حرفهاي معلمان
بررسي نگرش مديران در رابطه با پيادهسازي سيستم منابع سازماني و نقش آن بر بهبود سازماني
تحليل عوامل محيطي موثر برموفقيت شركت هاي زايشي دانشگاهي موردمطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك علمي وتحقيقاتي اصفهان
تحليل رابطه بين مولفه هاي زنجيره تامين چابك باعملكرد توليدي سازمان
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه
بررسي رابطه پيش بيني حداقلي سودمديريت باسودغيرمنتظره هرسهم درصنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني دركاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامين
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ميزان كارايي دبيران مقطع متوسطه شهرستان ورامين
بررسي رابطه نقطه پيش بيني سود مديريت با سود غيره منتظره هرسهم كه توسط مديريت پيش بيني و توسط تحليلگر مالي بازبيني شده است در صنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري الكترونيكي از ديدگاه ذينفعان دانشگاه تهران در سال تحصيلي 1393-1394
جايگاه شاخصهاي كارآفريني سازماني درهيئت مديره هاي سازمان نظام پرستاري ايران
بررسي تاثيربازه دقت پيش بيني سود مديريت باسود غيرمنتظره هرسهم درصنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادارتهران
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت دانش
بررسي تاثير ارزش ادراك شده، اعتماد و رضايت مشتري بر وفاداري مشتريان بانل دي شهرستان خرم آباد
بررسي عوامل كليدي موثر بر تصميمگيري خريد مصرفكنندگان دستمال كاغذي در شهر رشت
رابطه منابع قدرت مديران با تعهد به تغييرات سازماني شركت دخانيات
مطالعه ي نظري سيستم اطلاعاتي مديران پروژه و تاثيرات آن بر روي موفقيت پروژه
استراتژي رتبهبندي عملكرد بخشهاي سازمان بر مبناي ميزان رضايت شغلي كاركنان به روش TOPSIS مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
برنامه ريزي استراتژيك و مديريت يكپارچه زنجيره توليد تا فرآوري و صادرات زعفران
فرايند آموزش سازماني و ارائه راهكارهايي در جهت اثربخشي آن
مقايسه تغييرات استاندارد ISO9001:2008 با استاندارد جديد ISO9001:2015
نقش دانشگاهها در تجاري سازي دانش توسط شركت هاي زايشي
بررسي نقش فرهنگ سازمان بر بهبود عملكردكاركنان
بررسي تأثير مشتري گرايي صادرات بر عملكرد استراتژيك صادرات فرش دستباف ايران
بررسي رابطه ابعادمديريت كيفيت فراگيروابعادتعهدسازماني درشركت هاي پتروشيمي منطقه عسلويه
رتبه بندي چالشهاي گردشگري الكترونيك درايران ازديدگاه آژانسهاي گردشگري شهربوشهر
بررسي نقش كيفيت خدمات بر نگرش و نيات رفتاري مشتريان سازمان تأمين اجتماعي
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر توانمندسازي منابع انساني
آموزش و ارزشيابي
اولويت بندي تجهيزات فني صنعت راه وساختمان برمبناي شش ضايعه بزرگ بابكارگيري منطق فازي
بررسي سرمايه هاي اجتماعي تاثيرگذاراعتمادوريسك بربانكداري اسلامي
تاثيرآموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي روش آموزش دوجانبه برمهارت حل مسئله دانش آموزان سال چهارم ابتدايي
توانمندسازي كاركنان درسازمانهاي امروزي
تبيين نقش سيستم هاي اطلاعاتي در بازاريابي گردشگري دريايي به عنوان يكي از راههاي راهبردي توسعه گردشگري دريايي
مديريت استراتژيك سيستم سازمان اطلاعاتي سيا در سياست آمريكا و جهان
بررسي اثرات نظام پرداخت كارانه
بررسي رابطه ميان سبك رهبري و رضايت مشتريان در شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
معرفي مدل معماري سازماني مبتني برابر دردانشگاه ها
مديريت تحول سازماني: موانع و چالشهاي پياده سازي وراهكارها
بررسي تأثير هماهنگي ميان وظيفهاي صادرات بر عملكرد راهبردي صادرات فرش دستباف ايران
نقش فناوري اطلاعات و داد وستد سهام درسازمان بورس اوراق بهادار تهران
دامپينگ واستراتژي مقابله با آن
مديريت مصرف انرژي با سيستم مديريت هوشمند ساختمان
بررسي ويژگي هاي تدريس از ديدگاه شهيد ثاني
ارزيابي اثربخشي دوره آموزش مجازي مديريت بحران برمديريت شهري مديران شهرداريهاي استان كرمانشاه درسال 1390
دفترمديريت پروژه pmo ؛راهكارغلبه برچالش مديريت دانش پروژه ها درسازمان پروژه محور
بررسي وامكان سنجي برونسپاري ادارات درسازمان بيمه سلامت ايران
راهبردهاي اخلاقي موثر بر اعتماد متقابل در اتحادهاي استراتژيك
آسيب شناسي وبررسي موانع خصوصي سازي درشركت هاي توزيع نيروي برق
بررسي رابطه بين وجدان كاري و خوش بيني با پرخاشگري كاركنان نيروهاي انتظامي شهر كرمان
بررسي تاثير عوامل رفتاري، نوع و شفاف سازي اطلاعات بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار اهواز
مباني و مدل قيمت گذاري
Organizational Learning Culture, innovative culture and innovations; A case study: Organization of Industries and Businesses Of Fars Province
بررسي و ارزيابي نظام منابع انساني در يك بانك خصوصي
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملكرد نوآوري مورد مطالعه:پتروشيمي جم
طراحي مدل حل تعارض درشركت بهره برداري نفت و گازگچساران
چالش ها و راهكارهاي مديريت دانش از منظر نوآوري سازماني مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي استان گيلان
استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي بودجه بندي در يك شركت توليدي صنعتي مادر شركت فولاد خوزستان
بررسي رابطه بين عوامل انگيزش شغلي با ميزان تعهدسازماني بين كاركنان بانك مهراقتصادخراسان شمالي درسال 1391
نقش مديريت زمان درمديريت بحران مطالعه موردي بحرانهاي برف غرب مازندران و گيلان، سيل مازندران و بهمن مازندران
نقش آموزش مديريت بحران عمومي و مديريت بحران تخصصي درمديريت بحران مطالعه موردي برخي شركت هاي توزيع نيروي برق
مديريت اطلاعات بوسيله نمايشگاه مجازي جهت برطرف سازي چالشهاي موجود درمديريت بحران مطالعه موردي شركت هاي توزيع نيروي برق
راه اندازي و تجهيز انبار ميان راهي جهت بهره برداري در شرايط بحراني
رفتار شهروندي سازماني: ديدگاهها و نظريات
ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي و تعيين بهترين روش انتقال تكنولوژي با مدل AHP مطالعه موردي صنايع خودرو سازي
رابطهي بهرهوري سرمايه با رشد سود خالص و رشد سود تقسيمي هر سهم
نظام راهبري شركتي و نقش هيأت مديره در پيشبرد نظام راهبري شركتي
شناسايي والويت بندي چالشهاي پياده سازي مديريت دانش دردفتر مديريت پروژه سازمانهاي پروژه محور

Investigating the Relationship between Reading beliefs, Reading Metacognitive Learning Strategies and Comprehension
بررسي رابطه ارزشهاي اخلاق فردي وتعهدحرفه اي مطالعه موردي: دانشگاه آزاداسلامي واحدچالوس
ارائه الگوي مديريت تأمينكنندگان داخلي در زنجيره تأمين كالاي ستاد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به روش سلسله مراتبي
همكاري مبتني بر اعتماد الكترونيكي در سازمان و نقش آن در ارتقاء خلاقيت و نوآوري
ارائه مدلي جهت سنجش ميزان اثربخشي انتقال تكنولوژي دربخش كشاورزي ايران
رتبه بندي عوامل موثردرارتقاء سطح رضايتمندي بيمه شدگان ازكيفيت خدمات شركت هاي بيمه درنتيجه استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع موردمطالعه شركت بيمه البرز
مديريت منابع انساني الكترونيكي
بررسي وضعيت عوامل مديريتي مؤثر بر بهره وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران
بررسي و آسيب شناسي پروژه آزاد راه تهران-شمال با رويكردي به نقش مهندسي ارزش در مديريت پروژه هاي عمراني
گامهاي موثردرفرآيند مديريت ريسك
نقش و عوامل موثر سازماني در ايجاد ورشد خلاقيت
مديريت استراتژيك
طراحي، تدوين واستقرارسيستم كاليبراسيون ابزاروتجهيزات تست واندازه گيري مطالعه موردي: شركت حمل ونقل ريلي رجا
ارزيابي تاثيرات تجربه برند، اعتمادورضايت، درايجادوفاداري به برند
بررسي رابطه بين قيمت گذاري و ريسك
مطالعه تطبيقي شيوه هاي بودجه بندي در بانكها
Assessing the Effectiveness of On-the-job Training Courses for Imam Khomeini Relief Foundation Staff in Rasht
تاثير نوآوري بر بازاريابي شبكههاي اجتماعي در تجارت الكترونيك
بررسي محاسبه ي دقيق ماليات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ويژگي هاي كيفي صورتهاي مالي
مطالعه ارزيابي تاثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد مالي شركتهاي صنعت فولاد
مديريت منابع انساني وپيوند آن با مديريت استراتژيك
بررسي عوامل موثربرتعهدسازماني كاركنان شركت هاي دانش بنيان دراستانهاي گلستان ومازندران
تاثيرعناصركارآفريني استراتژيك برنوآوري سازماني كارفرمايان وكارآفرينان استان مازندران
معضلات متاثر قاچاق در شبكه توزيع كالا و ارز با عامل بيكاري و چالشهاي مواجهه در نظام اقتصادي ايران
توسعه كارآفريني اجتماعي و توانمندسازي شهروندان با نگاه ناحيه،محلهمحوري سند چشم انداز 1404
مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي يادگيري
بررسي ميزان تحقق اهداف درس كار و فناوري ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان ششم ابتدايي شهرستان عسلويه در سال تحصيلي 1392-93
بررسي رابطه فناوري اطلاعات بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقل
ارائه راهكارهاي مقابله با كاهش استرس درپرستاران بخش مراقبت هاي ويژه جراحي قلب باز بيمارستان سيدالشهداء شهرستان يزد
آفتي بنام قاچاق كالا وپيامدهاي آن درجامعه
بازاريابي گردشگري پزشكي و چالشهاي آن در ايران
بررسي رابطه تناسب شغل – شاغل باتعهدسازماني كاركنان شهرداري منطقه پنج اهواز
اولويت بندي عوامل موثر برخودكفايي و توانمندسازي مددجويان كميته امداد بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي رابطه فناوري اطلاعات با چابكي سازمان در مديريت سازمان
راهبردهاي كلان امنيت درتجارت الكترونيكي
تعيين سبد سهام كارا با استفاده از DEA و آنتروپي شانون
ضرورت به كار گيري مديريت معنوي در سازمانها
سنجش ميزان آشنايي اساتيد مالي و اقتصادي دانشگاههاي استان اردبيل با اقتصاد مقاومتي الزامات و راهكارها و موانع اقتصاد مقاومتي
هوش معنوي و تأثير آن بر عملكرد كاركنان سازمان ها
مديريت اخلاق در سازمان ها
ارزيابي كمي ريسك هاي منجر به كاهش بهره وري نيروي كاري به روش آناليز درخت خطاي فازي
رابطه استرس شغلي با خلاقيت سازماني و رضايت شغلي كاركنان بيمه ايران در استان مركزي
بررسي عوامل كليدي موثربركاربرد فناوري اطلاعات درسازمانهاي دولتي ايران
بررسي ارتباط بين سبك رهبري و هوش سازماني در واحد دانشگاه پيام نور مهاباد
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و مديريت سود بانقدينگي بازار سهام
بررسي ميزان تاثير ابعاد برند خدمات بر ايجاد وفاداري برند از طريق اعتماد
تعيين عوامل كليدي موفقيت سازمانها درمديريت بحران بارويكرد چندبعدي
نقش حكمزاني مناسب در سياستگذاري عمومي
تطبيق متن منشوركوروش دوم هخامنشي باشاخصهاي حكمراني خوب
تبيين مدلي براي حكمراني خوب بااستفاده ازتكنيك دلفي
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
چالشهاي مديران سازمانهاي رسانه اي
تاثير ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري بر تصوير برند درموسسات خدماتي
مديريت زنجيره تامين بانگاهي برمدل اسكور SCOR
ارايه چارچوبي مدون جهت شناسايي منابع آسيب رساني و اختلال در زنجيره تامين
راهكار استواري در شرايط عدم قطعيت زنجيره تامين
ارايه يك مدل جديد در زمان بندي انبارهاي متقاطع
تبيين عوامل كليدي موفقيت جهت استقرار نظام مديريت ارتباط با مشتريان مبتني برتلفن همراه درسازمان ها
مقايسه فرهنگ سازماني حاكم در بيمارستان هاي نيشابور و مشهد بر اساس مدل دنيسون
حكمروايي شايسته
ارزيابي سطح پيادهسازي سلامت الكترونيك e-health در دو بيمارستان مشهد
مديريت دانش
ناكارآمدي توليد ناب در صنايع الكترونيكي و معرفي سيستم توليد سرو به عنوان رويكردي نوين در محيط پويا
Identify critical factors for successful knowledge management Implementation using the fuzzy DEMATEL in Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Science & Research
بررسي رابطه رضايت شغلي ورضايت زندگي درميان كاركنان آموزش وپرورش شهرستان لنجان
ساختاركار،فرهنگ سازماني وشخصيت پيروبه عنوان متغيرهاي اقتضايي درانتخاب سبك مناسب رهبري
بررسي رابطه ي بين هوش فرهنگي وعملكرد شغلي كاركنان شعب بانك كشاورزي استان لرستان
نهادينه كردن مديريت دانش درنهادهاي دولتي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و بالندگي سازماني در شعب بانكهاي ملي و ملت شهر كرمان
تعيين عوامل مؤثر بر افشاي مسئوليت اجتماعي:بانك هاي جمهوري اسلامي ايران
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و بالندگي سازماني در شعب بانكهاي ملي و ملت شهر كرمان
شيوع شناسي و علل اجتماعي گرايش اعتياد در شهرستان لنگرود در سال 1391
بررسي راهكاري بهبود زنجيره تأمين مالي
ارتباط بين ابعادشخصيت باتحليل رفتگي شغلي داوران فوتبال ايران
تعيين رابطه بين فناوري اطلاعات ورضايت شغلي معلمان شهرفارسان در سال 1392
بررسي رابطه بين ميزان وابستگي به اينترنت وسنجش اضطراب دردانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان شهركرددرسال تحصيل 1392-1393
نقش كارآفريني دررشدوتوسعه ي اقتصادي كشور
بررسي ابعاد رفتار شهروندي سازماني درآموزش و پرورش شهرستان رشت
فرهنگ وآموزش نيروي انساني دربستر توسعه كارآفريني
Analysis of Factors Affecting Human Resource Productivity (Case Study: Yazd Payame Noor University)
ارزيابي و اولويت بندي ابعاد چابكي سازماني در شركت حامي شكلات يزد
بررسي رابطه بهداشت رواني بر رضايت شغلي كاركنان با توجه به نقش تعديل گري تعهد سازماني مطالعه موردي: بانك ملي ايران
بررسي تاثيرسبك مديريت تحول گرا برسلامت سازماني كاركنان
مشتري مداري درمديريت زنجيره تامين به كمك منطق فازي
بررسي رابطه انواع سبكهاي رهبري مديران فروش با رضايت شغلي كاركنان شركت توزيع داروپخش
مديريت ريسك در زنجيره تامين صنعت خودرو
بررسي چالش هاي پياده سازي مهندسي مجدد در اداره كل استاندارد استان مازندران
بررسي شرايط حاكم بر بازار و تبيين استراتژي بازاريابي
بررسي سبك رهبري استادان دانشگاه اروميه و ارتباط متقابل آن با انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد مديريت منابع انساني
دامپينگ وراه هاي مقابله با آن درحقوق بين الملل اقتصادي باتاكيد برعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اقتصاد اسلامي
مديريت استراتژيك دريا
عوامل موثربرنگرش وقصد خريد محصولات شركت يك و يك استان فارس
بررسي تأثير آموزش مبتني بر محيط يادگيري تلفيقي تعاملي – تجربي بر ميزان سواد سلامت دانش آموزان
تحليل فاكتور هاي موثر بر زنجيره تامين سبز مورد مطالعه: شركت كاشي اطلس
تلفيق مديريت كيفيت با مديريت منابع انساني
اثرزيرساختهاي حمل ونقل بررشداقتصادي درايران : روش VECM
بررسي ميزان عوامل كليدي موثر درمديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت،نوآوري و يادگيري سازماني
نظارت وكنترل داخلي و مسئوليت پذيري در سازمان با رويكرد خود كارآمدي
ارتقاء كيفيت و افزايش بهرهوري
نقش مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني
مديريت تغيير و رهبري تحول گرا
بررسي جايگاه مديريت ازديدگاه اسلام
بررسي تاثيرمديريت دانش برچابكي سازماني موردمطالعه : بيمارستانهاي استان خوزستان
بررسي موانع و چالشهاي پيشروي مديريت استعداد
رابطهي بين سبك رهبري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي: شركت فرودگاههاي كشور
مديريت ارزش افزوده اقتصادي ايجاد شده در فرآيند هاي تجاري
بررسي رابطه مديريت دانش و چابكي سازماني در صنعت نفت مورد مطالعه: شركت پترو گوهر فرا ساحل كيش
مديريت تعارض ومذاكره درسازمانها
ارائه يك مدل توسعه اي از ارزش گذاري عادلانه فناوري در فرايند تجاري سازي مطالعه موردي فناوري نانو
بررسي رابطه هوش عاطفي و گرايش به نوآوري سازماني مورد مطالعه: اداره كل استاندارد استان بوشهر
بررسي رابطه بين توسعه مديريت دانش و فناوري اطلاعات با مهارت كارآفريني در هنرستان هاي فني و حرفه اي شهرستان كهگيلويه درسال 1393-1394
تاثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت و نوآوري كاركنان سازماني
جايگاه مديريت عملكرد در استراتژي هاي منابع انساني
بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه شهرستان هاي استان تهران براساس مهارتهاي فني ،انساني و ادراكي
توليد در كلاس جهاني WCM
بهداشت رواني كارمندان در محيط كار
مدل مفهومي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پروژه بر اساس سيستمهاي سايبرنتيك
مديريت و سبك زندگي سياسي – فرهنگي امام موسي كاظم (ع) باتكيه برنقش امام درگسترش فرهنگ و تمدن اسلامي
بررسي تاثير سلامت اجتماعي بر گسترش سرانه بيمه عمر در بيمه آسيا استان مازندران
دوسوتواني سازماني ونقش رهبري تحول آفرين درتحقق توانمندي سازماني
مولفه هاي موثر بر حكمراني خوب از منظر انديشمندان سياسي
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و سرمايه فكري باكارآفريني سازماني دراداره آموزش وپرورش گرگان
اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي خدمات بر ترجيحات مشتريان در انتخاب يك بانك با روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP در شهرستان سبزوار
مقايسه الويت بندي عوامل موثر بر رقابت پذيري مورد كاوي صنعت نفت و گاز
انتخاب بهترين پرتفوليو با استفاده از روش پراميته مطالعه ميداني در گازرساني به روستاها
مديريت چالشهاي مديريت بحران شركت هاي توزيع نيروي برق بااستفاده ازمدل تيري و ميتراف مطالعه موردي شركت هاي توزيع نيروي برق مازندران غرب مازندران جنوب كرمان و آذربايجان شرقي و گلستان
بررسي مفهوم ERP و تاثيرپياده سازي آن در حسابداري
ارتقاي اثربخشي مديريت پروژه بااستفاده ازمديريت ريسك
مطالعه تطبيقي بيمه درماني درايران وايالت متحده امريكا : ارائه راهكار
تبيين روابط بين مولفه هاي رهبري تحول آفرين و عملكرد مديران
بيماريهاي شغلي در قرن 21
بررسي شكاف كيفيت درخدمات اينترنتي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
ارزيابي عوامل اثرگذاربرتوسعه نام تجاري دربازار لبنيات موردمطالعه: شركت توليدلبنيات پگاه
تاثيرتمرين هاي مشاركتي برحل مسئله درس رياضي دانش آموزان دوره راهنمايي
تدوين استراتژي درصنايع توليدي لوحهاي فشرده مبتني براقيانوس آبي : مورد مطالعه شركت نوين سفير
بررسي رابطه بين كسب دانش وكيفيت خدمات مطالعه موردي: شركت توزيع برق استان كردستان
بررسي و شناسايي عناصر موثر در ساختار سرمايه صنعت خودرو سازي با تاكيد بر رقابت در بازار توليد
پياده سازي مديريت منابع انساني الكترونيكي مطالعه موردي شركت خودرو سازي
اثر حسابداري محافظه كارانه بر محيط اطلاعاتي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي كاربردي- عملي جهت مقايسه روش هاي آموزشي و بررسي تاثير فناوري هاي اطلاعات در بهبود كيفيت فرآيند ياددهي- يادگيري
نقش اعتماد سازماني و مولفه هاي آن در سكوت سازماني
نقش عدالت سازماني و مولفه هاي آن در سكوت سازماني
بررسي تاثيرميزان توجه به مديريت مسيرترقي براثربخشي عملكرد كاركنان مطالعه موردي درشركت مخابرات خراسان شمالي
مقايسه سبك هاي مديريت تعارض در مديران مدارس دولتي و غيراتتفاعي
بررسي تأثير مديريت استعداد بر جانشينپروري در شعب بانك ملي استان لرستان
شناسايي، تبيين و اولويت بندي عوامل ريسك مالي در شركت هاي انتقال گاز
بررسي تاثير آموزش بر عملكرد مديران ستادي و اجرايي شركت نفت و گاز ياسوج
ارتباط بين منبع كنترل(دروني، بيروني) و راهبردهاي مقابله با استرس در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گيلانغرب
بررسي تأثير مديريت استعداد بر جانشينپروري در استانداري استان لرستان
طبقه بندي ويژگي هاي كيفي بر اساس مدل كانو و ارتباط آن با رضايت مشتريان سيمان بجنورد
بهره وري و بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي ايران
اثرگذاري بازاريابي داخلي بر بهبود كيفيت خدمات داخلي مورد مطالعه: شعب بانك صادرات استان گيلان
بررسي روابط بين عوامل موفقيت مدريت دانش و يادگيري و نوآوري سازماني
تاثيرساختارمالكيت ورقابت دربازار محصول برواكنش بازارسرمايه به مديريت وجوه نقدشركت ها
بررسي رابطه ابعاد اصلي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان در اداره كل آموزش و پرورش شهرستان اروميه
بررسي تاثيرعوامل مرتبط بابرندبروفاداري مشتريان صنعتي لوازم طراحي، ماكت سازي ونقشه كشي رشته معماري
مديريت ارتباط با مشتري بر اساس مديريت دانش
ارزيابي عملكرد سازمان ها و مدل هاي ارزيابي دراثر بخشي سازماني
رابطه استراتژي هاي خودرهبري و موفقيت تحصيلي دانشجويان مورد: دانشگاه بيرجند
بررسي تدوين استراتژي براي يك هلدينگ نفتي با بهره گيري از يك مدل اقتضايي
بررسي نقش مديريت دانش در اثربخشي و توانمند سازي سازمان هاي آموزشي
نقش شوراي اسلامي شهردرارتقاي مديريت شهرنمونه موردي شهر مشهد
بررسي مفهومي فن آوري اطلاعات و خدمات الكترونيك برروي رضايت مشتريان
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بدون كاغذ بر بهبود ارائه خدمات در شركت توزيع نيروي برق خوزستان
سرمايه فكري در سازمان
بررسي همسازي اقليم و نماي ساختمانهاي شهري نمونه موردي: خيابان طالقاني شهر بجنورد حد فاصل ميدان شهيد و چهاراه 71 شهريور
بررسي تاثيرشيوه آموزش مديريت تعارض براثربخشي مدارس پسرانه مقطع ابتدايي شهرستان پارس آباد
بررسي رايطه بين ادراك عدالت سازماني با گرايش پيدايش تحول سازماني
مديريت استعدادنگاهي نو به سرمايه انساني
رابطه بين اضطراب افسردگي جنسيت و افت تحصيلي
بررسي نقش فرهنگ در توسعه مشاركتهاي مردمي با نگاهي اجمالي به موانع وچالشها
بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت تعارض بر استرس شغلي و سكوت سازماني كاركنان سازمان بهزيستي استان اردبيل
موانع ايجاد و توسعه تجارت الكترونيك در صنايع دارويي كشور،مورد نمونه: انستيتو پاستور ايران
ارزيابي وضعيت نظام بهسازي مديريت استراتژيك منابع انساني دراداره كل ثبت اسنادواملاك استان خوزستان
بررسي تاثيرمسئوليت پذيري اجتماعي سازماني برهويت مشتري سازمان ازطريق اعتمادورضايت مشتري
بررسي قابليت هاي يادگيري سازماني در بين كاركنان اداره كل امور مالياتي شهرستان اردبيل
عوامل محيطي موثر در ارتقا تعاملات اجتماعي به منظور افزايش كيفيت يادگيري در محوطه هاي دانشگاهي
The Brand Equity and Its Impact on loyal Customers
ارتباط بين مهارتهاي روانشناختي وعملكرد ورزشي ورزشكاران نخبه
تدوين استراتژيهاي ترانزيت با استفاده از مدل SWOT ورتبهبندي آنها با استفاده مدل VRIO
Presenting a Conceptual Model of Entrepreneurial Opportunity Diagnosis Process Approach
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك و خبرگي مشتري بر پذيرش بانكداري الكترونيكي
بررسي رابطه ي ميان هوش فرهنگي و عدالت سازماني مورد مطالعه: آموزش و پرورش رودبار جنوب
Neuro Marketing and professional banking
بررسي مقايسه اي سبك رهبري مديران مرد و مديران زن پرستاري در بيمارستان هاي منتخب استان اصفهان در سال 2931
مروري بر نقش ويژگي شخصيتي در رضايت شغلي كاركنان
بررسي ابعاد هوش سازماني و عملكرد كاركنان سازمان مورد مطالعه: دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
مديريت دانش چشم انداز سازمان هاي موفق
سرمايه اجتماعي، مديريت دانش، و نقش آنها بر توسعه منابع انساني
بررسي رابطه بين شرايط عوامل توليد دروني ورقابت پذيري صنايع خودروسازي براساس مدل الماس پورتر مطالعه موردي: ايران خودرو
بررسي ارتباط بين نوع سبكهاي رهبري وفرآيند پاسخگوبودن مديريت
ارتباط بين مديريت مشاركتي و خلاقيت در كاركنان ادارات تربيت بدني استان خوزستان
اقتصادمقاومتي فرصتي براي مقابله باتهديدها
بررسي نقش مديريت دانش درمدارس
نقش آينده پژوهي در تغيير رويكرد شيوه آموزش
بررسي تأثير نظام پشتيباني كارگروهي W.G.S.S بر عملكرد كاركنان مؤسسه ثامن الائمه اصفهان
ارزيابي عوامل كليدي موفقيت سيستم منابع سازماني در بهبود بازاريابي خدمات
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وتسهيم دانش مطالعه موردي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پاييز 1392
تحليل تئوري اقتصادي نوآوري و ارزيابي عوامل موثر بر نوآوري سازماني
اولويت بندي عوامل موثربرانتخاب برندتلفن همراه ازديدگاه مشتريان بااستفاده ازتكنيك هاي آنتروپي شانون و Fuzzy VIKOR مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه هاي شهرهاي تهران و مشهد
عدالت سازماني ونقش آن دراعتمادكاركنان
بهبود فرآيندهاي ياددهي يادگيري در فضاي تلفيقي
رابطه بين مخارج تحقيق و توسعه با مكانيزم هموارسازي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين مديريت دانش، خلاقيت و نوآوري در مراكز آموزشي
بررسي موانع وصول ماليات بصورت الكترونيكي در اداره كل امور مالياتي استان مازندران
بررسي مفاهيم و موانع وصول ماليات الكترونيكي
تاثير مولفه هاي فناوري اطلاعات در تصميم گيري مديران در شركت هاي توزيع استان مازندران
تاثير رويكرد راهبردي به مديريت منابع انساني در عملكرد كسب و كارها و كسب مزيت رقابتي: مورد مطالعه خطوط هوايي Southwest
ارائه مدلي مناسب به منظور بررسي ميزان تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش: مورد مطالعه دانشگاه خليج فارس بوشهر
نقش كارتيمي درتوانمندسازي كاركنان
تحليل محتواي كتاب علوم پايهي چهارم ابتدائي از نظر ميزان تاكيد بر هر يك از سطوح يادگيري، مهارتهاي زندگي و ارتباط با فن نوين
بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان برند تيرك
تاثير مديريت دانش برخلاقيت ورضايت شغلي درسازمان مطالعه موردي:شعب بانك صادرات ايلام
تعارضات انساني درپروژه هاي ساخت و سازشناسايي وراهكار كلانشهر تهران 1393
بررسي عامل شرايط تقاضا بر رقابت پذيري صنايع خودروسازي بر اساس مدل الماس پورتر
پيش بيني پذيري توانمندساسي روانشناختي كاركنان از طريق ابعاد مهارت ها و صلاحيت هاي بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
حكمراني خوب با مديريت جهادي
بررسي شيوه گزينش نيروي انساني در سازمان ها شهرداري ها
رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني كاركنان اداره صنعت،معدن و تجارت استان تهران
بررسي رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و مديريت ريسك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شاخص مروجين خالص ابزاري ساده و كارامد در تحليل وفاداري مشتريان
بررسي نقش پنج عامل بزرگ شخصيت در تمايل كاركنان براي بروز رفتارهاي شهروندي سازماني
شناسايي اثر نوين سازي لوگو ي تجاري بر سطح وفاداري مشتريان مطالعه موردي در ايران خودرو
ارزيابي عملكرد گمركات استان آذربايجان شرقي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
بررسي رابطه آبونمان دانش سازماني وكسب مزيت رقابتي
معناداري در كار: معنا و منابع
رهبري تحول گرا و نوآوري سازماني: اهميت فرهنگ سازماني
برآورد تابع تقاضاي گوشت ماهي و قرمز در ايران
بررسي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت آزادسازي تجاري برتابع عرضه ي گندم ايران
تجزيه وتحليل توانمنديهاي تكنولوژيك در صنعت كانكس و تريلرتحقيق موردي : شركت ماموت
آموزش و كار آفريني در رشته آموزش زبان و ادبيات انگليسي
تأثير اهرم ارزي و تركيبي بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مديريت اثربخش كلاس ازديدگاه مديران مدارس متوسطه ناحيه سه شهراصفهان
بررسي تاثير تكنولوژي بر خلاقيت سازمان ها، مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي
بعد انساني سازمان هاي چابك
مقايسه كارايي فرودگاههاي بين المللي ايران با رويكرد تحليل پوششي دادهها
روش هاي آموزشي فن آوري جديد درتوسعه پايدار علوم تربيتي
بررسي رابطه بين كانون كنترل و تنيدگي شغلي مديران دبيرستانها
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CASE STUDY: TEHRAN .I MUNICIPALITY)
بررسي كيفيت خدمات آموزشي بر اساس مدل سروكوال مطالعه موردي دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آمل
سرمايه فكري و نقش آن در مديريت تحول
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بربهبود تصميم گيري مديران
Complexity Science and Entrepreneurial opportunities
نقش مديريت دانش km در نوآورري innovation با توجه به سيستم هاي كار دانشي
نقش مرورگر چهريزهاي و ضرورت هستي شناسيها در ايجاد و مديريت دانش در كتابخانه ها و آرشيوهاي ديجيتالي معنايي در ايران
معايب و مزاياي دوركاري
ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژي شركت شكوفا صنعت پويا
فرهنگ سازماني و گرايش به تغيير كاركنان
چالشهاي پياده سازي آموزش الكترونيكي در كشور هاي در حال توسعه
چالش هاي پيشروي تحقيق و توسعه در صنعت لامپ هاي مايكروويو
ارائه راهكاري جهت پياده سازي و پشتيباني حاكميت فناوري اطلاعات در مركز تحقيقات مخابرات ايران با استفاده از نگاشت چارچوب 3ITIL V و COBIT4.1
بررسي آثار مشتري مداري بر عملكرد شركت بيمه ايران
بررسي تأثير كيفيت خدمات ارايه شده بر رضايتمندي مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل مطالعه موردي؛ شركت بيمه ايران استان اردبيل
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر اثر بخشي آموزش مدارس دوره دوم متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
بررسي رابطه فرهنگ سازماني كارآمد با اثربخشي كاركنان درشركت توزيع برق آذربايجانشرقي
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر ريسك گريزي سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مازندران
بررسي تاثير اجراي سيستم هزينه يابي كيفيت برمديريت هزينه درشركت پالايش گازفجر جم
رتبه بندي عوامل موثر بركيفيت ماليات در ايران از ديدگاه ماليات گيرنده (دولت) و ماليات دهندگان(مودي) با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي (AHP)
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر ريسك گريزي سرمايه گذاران مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار مازندران
لگوهاي سيستم هاي پيشرفته اطلاعاتي در تصميم سازي استراتژيك انديشكده ها مدل هاي هرمي كروي و قاعده ي مركز پيرامون
بررسي شهرت سازماني درستادوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بررسي مهاجرت داخلي افراد به شهر ياسوج وتاثير آن بر آسيبهاي اجتماعي در بين مهاجرين پنج سال اخير، در سال 1392
بررسي نقش فناوري اطلاعات بر اثر بخشي استقرار مديريت دانش مطالعه موردي بيمارستان البرز كرج
تاثيرهوش هيجاني برعملكرد شغلي درمراكز پژوهشي
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي مزيت رقابتي در صنعت مواد غذايي قزوين
بررسي عوامل موثر بر بي اتگيزگي كاركنان مطالعه موردي: بانك پاسارگاد استان مازندران
بررسي رابطه مديريت دانش و مديريت مالكيت فكري با نوآوري سازماني
اهميت وجود نظارت و كنترل در محيط و مراكز آموزشي
اثرساختار و استراتژي سازماني بر بهره وري كاركنان با نقش ميانجي مديريت دانش مورد مطالعه: ثبت احوال فارس
بررسي نقش عدالت سازماني بر سلامت سازماني كاركنان امور مالياتي سيستان و بلوچستان
بررسي اثر عوامل خرد دروني شركت برقيمت سهام وتصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه كيفيت وب سايت بر قصد خريد مجدد اينترنتي با نقش واسطه اي رضايت، اعتماد و تعهد مشتريان
بررسي و سنجش سطح سرآمدي شركت مخابرات اصفهان با استفاده ازمدل CAF
بررسي نقش مديريت دانش در تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي با رويكرد دلفي
بررسي چرخه عمر دانش تيم پروژه در سازمان هاي پروژه محور
ارائه روشي جهت اولويت بنذي نيازهاي مشتريان در كارخانجات لبني بااستفاده از روش ANP مورد مطالعه: پگاه گلپايگان
چالش هاي پيشروي توليد انبوه آنتن هايLPDA در ايران
استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت در فضاي فازي جهت بهبود كيفيت و توسعه محصول مورد مطالعه: محصول شير
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP در وزن سنجي معيارهاي مدل كاف در شركت مخابرات استان اصفهان
بهبود تصميم گيري و مذيريت منابع در بيمارستان: استفاده از روشPROMETHEE در بخش اورژانس
مديريت منابع انساني
رهبري و رفتارسازماني درنگاه قرآن
تجزيه و تحليل ميزان رضايت كاربران از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي مطالعه موردي : مشتريان محصولات ورزشي در شهرستان اهواز
بودجه بندي عملياتي، تاكتيكها وروشها، عوامل موثربرآن و شناسايي مشكلات موجود دراستقرار آن
الگوي بررسي رابطه سرمايه فكري و خلاقيت سازماني مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران استان آذربايجان غربي
كارآفريني ، ازتعريف تا انواع مدلهاي آن
بررسي اثر هوش هيجاني هوش عاطفي بر عملكرد پرسنل پذيرش واحد آگهي تلفني روزنامه خراسان
بررسي ديدگاههاي آموزش از راه موبايل در خصوص دانشجوياني كه دروس حسابداري دارند
بررسي رابطه سياست سازماني و مديريت ارتباط با مشتري درسازمانهاي دولتي
شايستگي هاي مديران
مدل مقدار سفارش اقتصادي با در نظر گرفتن خرابي و جايگزيني تحت سياست تعمير
تدوين استراتژي تكنولوژي در صنايع نفت و گازبا استفاده از مدل هكس و مجلوف تحقيق موردي : شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
بررسي موانع بكارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات در استقرار مديريت دانش
تطبيق استراتژي هاي توليد و مديريت ارتباط با مشتري، مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي
بررسي تاثيرابعاد بازاريابي رابطه مند براعتمادووفاداري مشتريان مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران استان گيلان
ضرورت توجه به آموزش و توسعه منابع انساني در سازمانها
بررسي اثر اقتصاد دانش بنيان بر رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي منتخب درسالهاي 2011-2007 بررسي موردي ايران
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برتقاضاي بيمه عمر در بيمه آسيا استان مازندران
بررسي رابطه بين هزينه پيشگيرانه و بهاي تمام شده محصول مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان مطالعه موردي: بانك پاسارگاد استان مازندران
استقرار سازمان يادگيرنده رويكردي نوين در بهره وري و تعالي سازماني،مطالعه موردي منابع انساني نواحي آموزش و پرورش شهر تهران
ارائه مدلي جامع از عوامل اثرگذار بز كارآفريني سازماني
ارائه مدلي جامع جهت شناسايي عوامل مؤثر بر جو كارآفريني سازماني
بررسي نقش فرهنگ سازماني بر مذيريت تحول مطالعه مروري
استراتژي مديريت ريسك و فراهم نمودن زير ساخت جهت گذرازسيگنال آنالوگ به ديجيتال در IPTV
بررسي رابطه بين تعهدسازماني ورفتارشهروندي سازماني دراساتيددانشگاه آزادايلام
بررسي تأثير هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي مورد مطالعه: كاركنان شركت سبحان انكولوژي
بررسي رابطه بين ويژگي هاي فروشگاههاي خرده فروشي با دلبستگي به برند، رضايت مشتري و تبليغات دهان به دهان
شاخص هاي ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي مجازي
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي وشادكامي دردانش آموزان دبيرستانهاي نمونه و عادي
ارائه چارچوب مفهومي شايسته محوري مبتني برمديريت استراتژيك منابع انساني تحقيق موردي: كاركنان دادگستري استان گلستان
آنچه بايد درباره لوگو و تأثير آن بر وفاداري مشتريان بدانيم
بررسي راههاي ارتقاء مديريت دانش درشركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
بررسي رابطه بين ابعادسبك رهبري بابهره وري نيروي انساني
موفقيت در شرايط سخت رقابت با بهرهگيري ازاستراتژيهاي اقيانوس آبي و ارغواني در يك هلدينگ نفتي
شناخت شاخصههاي اقتصاد مقاومتي
مديريت همگرايي
مدل اولويتبندي پيادهسازي فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين با روش تحليل سلسله مراتبي
سنجش عملكرد سازمان امور مالياتي استان مازندران بر مبناي كارت امتيازي متوازن (BSC)
بررسي نقش دانشگاه ها درالگوي تجاري سازي دانش
رابطه بين مشاركت كاركنان درتصميم گيري هاي سازماني راباتوانمندسازي آنان درشركت مخابرات استان گلستان
تحليل قابليت اطمينان مجموعه يكسوكننده درسيستم توليد برق زيردريايي بااستفاده ازروش درخت خطا
انتخاب بهترين تامينكننده با بهكارگيري روش تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و ويكور
بررسي عوامل موثربرترجيح مشتريان درخريد محصول سپرده سرمايه گذاري مطالعه موردي بانك مهراقتصاداستان سيستان وبلوچستان
ارائه مدلي جهت شناسايي وتعيين ارتباط بين خواسته ها و الزامات كيفي مسافران درراستاي افزايش كيفيت خدمات شركت مترو با استفاده ازمدل DEMATEL مورد مطالعاتي: شركت متروي تهران و حومه
بررسي رابطه بين ابعاد ارگونومي و فرسودگي شغلي كاركنان درشعب بانك ملت استان گيلان
بررسي بهبود كيفيت و ارتقاء عملكرد كاركنان با استفاده ازدانش موجود در سازمان : مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
بررسي تأثير عوامل آميخته بازاريابي آنلاين بر ارزش ويژه برند كسب و كارهاي آنلاين
بررسي تاثير قابليت ها و ويژگي هاي كارآفرينان بر ايجاد بنگاه هاي صنعتي زود بازده در استان مازندران
بررسي مقايسه اي تاثير قابليت ها و ويژگي هاي كارآفرينان بر ايجاد كسب و كار زود بازده در استان مازندران از ديدگاه سرمايه گذاران و نخبگان
ارزيابي وضعيت اعتماد در جامعه ايران
برنامه ريزي راهبردي و ارائه راهكارهاي بهبود ارزشيابي عملكرد مربيان باليني
بررسي ارتباط بين سبك رهبري وظيفه گرا و ويژگي هاي دموگرافيك مربيان رشته هاي منتخب ورزشي
نقش ويژگي هاي شخصيتي (درون گرا و برون گرا) در كاربست سبك هاي مذاكره توسط مديران
ارزيابي عملكردوتوسعه نوآوري سازماني با استفاده ازآماراستنباطي وروش تصميم گيري تاپسيس وآناليز حساسيت مورد مطالعه موسسه تحقيقاتي
تعيين راهكار مناسب براي بهبود فرايند ياددهي يادگيري با استفاده از تجارب بازنشستگان آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران و مديران دوره دوم متوسطه شهرمرند در سالتحصيلي 93-92
مروري بر مفهوم سلامت سازماني با تاكيد بر الگوي هوي و فيلدمن
بررسي روابط متقابل مولفه رفتاري( سبك مديريت و رهبري با فرهنگ سازماني )مورد مطالعه: كميته امداد استان يزد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید