امکان دانلود مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه  اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جیرفت با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در جیرفت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۵۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۶۲۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

اثر تغيير اقليم بركميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS
ارزشيابي امكان سنجي اقتصادي صنايع غذايي (مطالعه موردي توليد خيارشور،ترشي،مربا)
ارزيابي ساختار طرحهاي توجيهي كشاورزي ايران با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي طرح توجيهي توسعه نوغانداري شهرستان شفت
الگوي گزيدار توسعه روستايي بر مبناي حكمراني محلي و رويكرد تركيبي
امكان سنجي اقتصادي طرح پرورش مرغ گوشتي 60000 قطعه اي در شهرستان بابل
اولويتبندي پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي، در شهرستان بويراحمد (كاربست روش دلفي، Delphi)
اهميت و نقش فعاليت هاي كشاورزي در توسعه روستايي
بررسي جايگاه كشاورزي در بين بخش هاي اقتصاد ايران (1391-1381)
بررسي راهكارهاي مقابله با اكراتوكسين A جهت بالابردن ايمني مصرف انگور و فراورده هاي آن
بررسي عوامل موثر بر جايگاه بسته بندي در بازاريابي محصولات باغي جنوب كرمان
بررسي كارا يي فني كشاورزان (مطالعه موردي: سيب زميني كاران شهرستان جيرفت)
بررسي ميزان دانش كشاورزان استان فارس در مورد مسائل زيست محيطي كشاورزي و تحليل ارتباط اين عامل با رفتار زيست محيطي
پيش بيني ارتفاع سطح آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: شهرستان جيرفت)
تحليل اثرات خشكسالي بر اقتصاد كشاورزي در نواحي روستايي
تحليل امكان سنجي اقتصادي مزرعه پيشرفته پرورش كرم ابريشم در استان گيلان
تحليل تاثير فاكتور سطح زير كشت بر شاخص هاي مديريتي گلخانه ها (مطالعه موردي خيار كاران شهرستان عنبرآباد)
تحليل تخصيص بهينه عوامل موثر بر توليد خيار گلخانه اي (مطالعه موردي شهرستان عنبر آباد)
تعيين الگوي كشت محصولات زراعي (مطالعه موردي: شهرستان جيرفت و كهنوج)
تعيين مزيت نسبي كشتهاي غالب مناطق روستايي شهرستان قلعه گنج
تغيير اقليم، كشاورزي و امنيت غذايي
رهيافت هاي اكولوژيكي، اقتصادي آب مجازي و امنيت غذايي
كشاورزي شهري، راهكاري به سوي امنيت غذايي
مقايسه اثرگذاري شيوه آموزش متداول و تلفيقي بر تغيير دانش و نگرش جوانان روستايي دهستان رازآور استان كرمانشاه در زمينه كشاورزي ارگانيك
نقش آموزش در توانمندسازي اقتصادي اجتماعي زنان نوغاندار روستايي
نقش بازارهاي محلي در توليد غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستايي
واكاوي طرحهاي هادي اجرا شده در دهستان دلفارد، شهرستان جيرفت كاربرد تحليل سوات و ماتريس زوجي ( SWOT و AHP)
ارزيابي اثر كاربري اراضي بر رطوبت ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم خاك
ارزيابي مدل Hydrus-1D در پيشبيني حركت املاح در خاك
بررسي اثر متقابل دور و مقدار آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد محصول ذرت
بررسي تاثير سطوح مختلف خشكي ومحلول پاشي سيدروفور بر ميزان كلونيزاسيون ميكوريزي گياه ذرت
بررسي تاثير كاربرد كلرور پتاسيم بر كيفيت چاي سبز
بررسي تاثير كم آبياري بر توابع توليد و هزينه و تعيين عمق بهينه آب مصرفي گياه ذرت
بررسي توانايي گياه فستوكاي بلند (Festuca arundinacea) در پا لايش خاكهاي آلوده به روي
بررسي رابطه بين فسفر خاك، فسفر برگ و اسيد فيتيك در گردو (مطالعه موردي: باغهاي گردوي روستاي بندرگردشگري واقع در استان كرمان)
بررسي مصرف طولاني مدت كاربرد كمپوست زباله شهري بر درصد كربن آلي و نيتروژن خاكدانه هاي پايدار در آب
بررسي تأثير نوع كود نيتروژني بر برخي از صفات رويشي ذرت در شرايط زيادي بور
پردازش تصاوير مقاطع نازك خاك با استفاده از تكنيك سنجش از دور
تأثير تجمعي كاربرد شش ساله كمپوست زباله شهري بر توزيع شكل هاي مختلف عنصر سرب خاك هاي آهكي استان مازندران
تاثير تلقيح گياه با قارچ اندوفيت Piriformospora indica و حضور ريشههاي گياه ذرت بر حذف هيدروكربن هاي نفتي از خاك
تأثير كاربرد شش ساله كمپوست زباله شهري بر توزيع شكل هاي مختلف عنصر كادميوم خاك شاليزار
تأثير روشهاي آبياري و مقادير سطوح آب در زراعت گندم
تعيين مناسب ترين توابع توزيع احتمال براي تعيين ميزان بارندگي ساليانه (مطالعه موردي ايستگاه ميانده جيرفت)
كاربرد مدل Swap در مديريت آب در مزرعه
كاني شناسي رسي خاك هاي واقع بر يك رديف پستي و بلندي در منطقه جبالبارز جيرفت
گياه پالايي رهيافتي زيست محيطي
مروري بر خصوصيات دستگاه عصاره گير صفحه فشاري
مقايسه روش هاي مختلف آبشويي قبل از كشت گياه
مقايسه نتايج خاكشناسي بخشهاي قديمي و مرمتشده ارگ باستاني كنارصندل جنوبي در جيرفت
اثر كاربرد بايوچار پوسته برنج و خرده چوب نراد بر مقدار عناصر غذايي كم مصرف خاك
اثرات مخرب ريز گردهاي تالاب گاوخوني بر سلامت زيستي و غذايي
بررسي برهمكنش نيتروژن و زيادي بور در آب آبياري بر رشد و تركيب شيميايي ذرت در دشت ارزوئيه استان كرمان
چالش هاي موجود بر سر راه خودكفايي در تامين روغن نباتي در كشور
مروري بر روشهاي تيمار پساب كارخانجات كشمش پاك كني به منظور حذف اكسيژن خواهي شيميايي (COD)
اثر اسيد هيوميك بر برخي شاخص هاي رشد و عملكردگياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis) در شرايط خشكي
اثر برهمكنش كودهاي ازت ، فسفر و پتاسيم بر رشد و عملكرد ذرت سينگل كراس (704) در منطقه جيرفت
اثر پيش تيمار بذر با پوترسين روي شاخصهاي رشد گياهچه گوجه فرنگي
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر خصوصيات رشدي گياه فيكوس بنجامين
اثر ساليسيليك اسيد بر عمر پس از برداشت گل شاخه بريده ليزيانتوس
اثر سطوح مختلف آبياري جويچه اي بر عملكرد و اجزاء عملكرد سيب زميني در منطقه جيرفت
اثر سطوح مختلف تنش خشكي بر ميزان رنگيزههاي فتوسنتزي و شاخص برداشت سيب زميني
اثر سطوح مختلف شوري بر برخي تنظيم كنندههاي اسمزي توسط سه رقم پسته
اثر غلظت اكسين و نوع قلمه بر خصوصيات ريشه زايي و درصد سازگاري قلمه گياه زينتي كنوكارپوس( L Conocarpus erectus)
اثر كاربرد كائولين بر كنترل عارضه آفتاب سوختگي و كيفيت ميوه انار رقم ملس ساوه
اثر محلول پاشي با چهار نوع آهن بر عملكرد و برخي از خصوصيات مورفولوژيكي زردآلو در شهرستان جيرفت
اثر محلول پاشي با چهار نوع آهن بر ميزان كلروفيل و ميزان قند زردآلو در شهرستان جيرفت
اثر نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر عمر پس از برداشت گل شاخه بريده ليزيانتوس
بررسي وضعيت آلودگي برخي ارقام سيب زميني به ويروس S سيب زميني در ايران
ارزيابي تنوع ژنتيكي بيوتيپ هاي بكرايي در جنوب استان كرمان با تعيين توالي بخشي از ژنوم كلروپلاستي
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي مختلف دستنبو ( var. dudaim )با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي
ارزيابي درون شيشه اي واكنش ارقام و بيوتيپ هاي مختلف ليمو ترش در براب جدايه هاي بومي عامل شانكر مركبات
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد 4 رقم سيبزميني تحت تأثير تراكمهاي مختلف كاشت در شهرستان مراغه
ارزيابي واكنش برخي صفات كيفي و عملكرد دانه ارقام مختلف گندم نان و دوروم به تاريخ- هاي مختلف كاشت
استفاده از روش فلورسانس كلروفيل در تشخيص صدمات ناشي از تنش خشكي بر ارقام مختلف گندم
آشكارسازي اثر عوامل اقليمي بر رشد محصول پياز (مطالعه موردي منطقه غرب استان آذربايجان شرقي)
بررسي اثر آفتابدهي خاك به عنوان روشي اكولوژيك در كنترل علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.)
بررسي اثر پوشش كيتوزان در افزايش عمر پس از برداشت و برخي خواص كيفي ميوه كنارهندي ( Ziziphus mauritiana Lam.)
بررسي اثر تاريخ كشت بر بيماري ويروسي پيچيدگي و زردي برگ گوجهفرنگي در منوجان
بررسي اثر تراكم بوته برعملكرد كل و اجزاي عملكرد غده بذري سيب زميني (Solanum tuberosum L.) رقم سانته در منطقه ساردوييه جيرفت
بررسي اثر تريپس پياز ( Thrips tabasi Lind ) بر ميزان عملكرد چند رقم پياز در منطقه جيرفت
بررسي اثر تنش خشكي بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيك و عملكرد ارقام ماش ( Vigna radiate L. )در منطقه جيرفت
بررسي اثر تيمارهاي حلال هاي الكلي، هيدروالكلي و اولتراسوند بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره پالپ توت فرنگي
بررسي اثر تيمارهاي حلال هاي الكلي، هيدروالكلي و اولتراسوند بر خصوصيات آنتياكسيداني عصاره برگ توت فرنگي
بررسي اثر روش هاي مختلف كشت بر برخي صفات و عملكرد پياز رقم پريماورا در منطقه جيرفت
بررسي اثر زئوليت بر خصوصيات مرفولوژيكي گياه داروئي گشنيز
بررسي اثر محلول پاشي اسيد آسكوربيك و تيامين اسيد بر خصوصيات گلدهي گياه جعفري آفريقايي
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام سيب زميني(Solanum tuberosum L.) در منطقه جيرفت
بررسي اثرات تنش خشكي و تعداد برداشت بر برخي ازشاخص هاي عملكرد كنگر فرنگي
بررسي اثرات زمان و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي سه رقم كنجد در منطقه جيرفت
بررسي اثرات غلظتهاي مختلف بنزيلآدنين و جيبرليك اسيد بر صفات رشدي گياه برگ زينتي اسپاتي فيلوم ( Spathiphyllum wallisii )
بررسي اثرات غلظتهاي مختلف جيبرليك اسيد بر رنگيزههاي گياه زينتي گيلاس مجلسي (Solanum pseudocapsicum L.)
بررسي اثرات مادهي تنظيمكننده رشدي پاكلوبوترازول در مزرعه بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم بهاره (رقم پيشتاز)
بررسي اثرسه نوع گرده زا بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي ميوه خرماي كشتبافتي رقم زاهدي در شهرستان زاهدان
بررسي اثرغلظت هاي مختلف هورمون IBA و نوع قلمه برريشه زايي زيتون در منطقه جيرفت
بررسي آلودگي بافتهاي زعفران به آفلاتوكسين
بررسي بيان ژن PR9 در جريان مقاومت غيرميزباني گندم در برابر قارچ سفيدك سطحي جو Blumeria graminis f. sp Hordei
بررسي پديده تناوب باردهي در زرشك بي دانه (Berberis vulgaris L.)
بررسي تاثير اسيد ساليسيليك بر كاهش تنش شوري در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill. L)
بررسي تاثير آرايش بوته( تراكم) بر عملكرد سوخ و ويژگي هاي زراعي 2 رقم پياز خوراكي در روش نشايي كشت زمستانه در منطقه جيرفت.
بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته، بر برخي صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي وعملكرد كلزا (Brassica napus L.)
بررسي تاثير كاربرد نفتالين استيك اسيد بر تنك و برخي خصوصيات كمي و كيفي ميوه زرشك بي دانه (Berberis vulgaris L.)
بررسي ترجيح تخم ريزي مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta(Myrick) (Lep:Gelechiidae) روي گياهان خانواده بادمجانيان
بررسي تغييرات برخي صفات بيوشيميايي برگ نخود تحت تأثير رقابت بين گونهاي
بررسي تغييرات برخي صفات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گندم بهاره (رقم پيشتاز) بر اثر كاربرد پاكلوبوترازول
بررسي تغييرات رشدي و عملكردي چاي ترش تحت تأثير مصرف انواع كودهاي بيولوژيك و اصلاح كننده هاي خاك
بررسي خصوصيات مورفولوژيكي گونه بكرايي( citrus sp. ) در جنوب استان كرمان
بررسي روشهاي مختلف شكست خواب بذر سزبانيا ( Sesbania Sesban)
بررسي كارايي تجزيه توالي نوكلئوتيدي بخشي از ژنوم كلروپلاستي در ارزيابي تنوع ژنتيكي كنجد
بررسي كاربرد گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي
بررسي گونه هاي آسپرژيلوس مولد آفلاتوكسين در دشت بيرجند
بررسي مقاومت غير ميزباني گندم رقم دريا در برابر بيماري سفيدك پودري Blumeria graminis f.sp horde در سطح ميكروسكوپي
بررسي اثر بهبود دهندگي رشد خيار توسط استرينهاي مختلف تريكودرما
بررسي سميت تنفسي اسانس درمنه كوهي روي كنه تارتن دونقطه اي ( Tetranychus urticae)
برنامه ريزي دور آبياري گياه نخودفرنگي با توجه به شرايط اقليمي دشت سيستان
بهينه سازي رديابي مولكولي باكتري عامل گرينينگ مركبات
بهينه سازي مصرف سم دلتامترين عليه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ
پارامترهاي زيستي شبپره مينوز گوجهفرنگي Tuta absoluta روي برخي از ژنوتيپهاي بادمجان در شرايط گلخانه اي
پاسخ رفتاري پسيل آسيايي مركبات به غلظتهاي مختلف اسيد جاسمونيك سنتتيك بااستفاده از دستگاه بويايي سنج Y- شكل
پروتئين هاي انتوموتوكسيك و نقش آنها در كنترل آفات حشرهاي
تأثير اسانس پونه كوهي (Mentha longifolia L.) بر ميزان كشندگي كنه تارت دونقطه اي (Tetranychus urticae)
تاثير بسته بندي نانو و تيمار آب گرم بر خواص كيفي ميوه شليل رقم سانگلو
تاثير تنش خشكي بر تغييرات سطوح مواد غذايي 6 رقم انجير
تاثير خصوصيات مورفولوژيكي گياه ميزبان روي نوع واكنش تابعي كفشدوزك دو نقطه اي ( Adalia bipunctata L. ) با تغذيه از شته سبز هلو ( Myzus persicae Sulzer)
تاثير كاربرد تلفيقي كود دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه آفتابگردان(Helianthus annuus L.) در منطقه جيرفت
تاثيرتنش شوري بر خصوصيات جوانه زني بذر كلزا
تاثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك ريحان در كشت هيدروپونيك
تأثير غلظت هاي مختلف سيليس و عصاره گياه آويشن بر عمر گل بريده مريم
تأثير غلظت هاي مختلف شوري و اسيدآمينه بر خصوصيات رشد و نموي گل رز
تجزيه روابط ژنتيكي ارقام مركبات اسيدي جنوب استان كرمان با تعيين توالي بخشي از ژنوم كلروپلاستي
تجزيه و شناسايي تركيبات فرار موثر بر رفتار ميزبانيابي كرم گلوگاه انار در گل هاي انار بوسيله تكنيك GC–MS-EAD
تعيين قرابت ژنتيكي جمعيت هاي مختلف انار( punica granatum L. ) در جنوب استان كرمان براساس تجزيه توالي نوكلئوتيدي بخشي از ژنوم كلروپلاستي
تعييين طول دوره رشدي مراحل مختلف زيستي مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Meyrick) (Lep:Gelechiidae) درشرايط گلخانه اي اهواز
تغييرات جمعيت شپشك Maconellicoccus hirsutus و تعداد نسل هاي آن روي بوته- هاي ختمي چيني در فضاي سبز شهري اهواز
تنوع گونه اي پروانه هاي خانواده Pieridae در شمال خوزستان
جداسازي باكتري هاي فراريشه خيار در جنوب استان كرمان و بررسي توان انتاگونيستي آنها عليه قارچ عامل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه
خاموشي RNA ، روش نوين مقاوم سازي گياهان عليه بيمارگرهاي گياهي
خاموشي ژن ابزاري نوين در كنترل ويروس هاي گياهي
رديابي و شناسايي فيتوپلاسماي همراه بيماري تورم جوانه گوجه فرنگي در جنوب استان كرمان
زيفزوني گندم با آهن تحت تنش خشكي و كمبود آهن
سطح بيان ژن phenylalanine ammonia-lyase در گياه توتون تيمار شده با ساليسيليك اسيد در برابر آلودگي باكتريايي pseudomonas syringae pv.tabaci
شناسايي قارچهاي همراه با نماتد سيستي غلات( Heterodera filipjevi ) دراستان خوزستان
شناسايي نماتودهاي انگل گياهي باغ هاي انجير استان لرستان
شناسايي و تعيين خصوصيات مورفولوژيكي ارقام و بيوتيپ هاي مختلف مركبات اسيدي در جنوب استان كرمان
كاربرد پروتئين هاي با منشا ويروسي در ايجاد گياهان مقاوم به ويروس
كنترل بهينه پسيل آسيايي مركبات ( Diaphorina citri Kuwayama)در جنوب كرمان
كنترل بيولوژيك پاخوره گندم با عامل Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از جدايه هاي باسيلوس جدا شده از فراريشه گندم
مدلسازي ساختار سوم پروتئين پوششي ويروس كوتولگي گندم بر اساس توالي هاي همولوگ
مديريت مصرف نيتروژن در كشت هيدروپونيك آلوئه ورا ( Aloe vera L)
مروري بر كاربرد بعضي از علف كش هاي طبيعي در كشاورزي ارگانيك
مروري بر مكانيسم القاي مقاومت توسط قارچ هاي مايكوريز
مطالعه اثر پيش تيمار بذر بر خصوصيات جوانه زني و رشد و نمو طالبي رقم سمسوري
مطالعه اثر تاريخ هاي مختلف كاشت تأخيري بر عملكرد دانه و برخي صفات زراعي ارقام گندم
مطالعه تاثير دمايهاي مختلف بر زيست شناسي شپشك آردآلود صورتي Maconellicoccus hirsutus در آزمايشگاه
مقاومت آنتي زنوزي برخي از ژنوتيپ هاي بادمجان به شبپره مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
مقايسه خصوصيات كيفي دو گونه كنار جنوب ايران
مقايسه ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره از نظر صفات مورفولوژيك تحت شرايط تنش خشكي
مقايسه نانو ذرات نقره با ساير روشهاي ضدعفوني در كنترل آلودگي ميكروبي و كيفيت اندام زايي درون شيشه اي پرتقال نافي
مكانيسم هاي دفاعي حشرات در برابر پارازيت ها و پاتوژنها با تكيه بر دفاع ايمني شناختي
نقش باكتري هاي جنس باسيلوس در كنترل بيولوژيك عوامل بيماريزاي گياهي
نقش تركيبات فرار باكتري در القاء مقاومت گوجه فرنگي به بيمارگر پس از برداشت Botrytis cinerea
نقش ميكروارگانيسم ها در زيست پالايي
پديده خشكسالي و وقوع آن در مناطق مختلف جهان
تحليل روند بارش سالانه و فصلي در محدوده مطالعاتي مرودشت خرامه با استفاده از آزمون ناپارامتري من -كندال
سنجش پايداري سيستم آبياري قطره اي در مزارع سيب زميني شهرستان جيرفت
اگروتروريسم، آسيب شناسي و مديريت بحران
تهيه فرمولاسيون هاي بيولوژيك و بررسي تاثير آنها در كنترل بيولوژيك بيمار پوسيدگي سفيد سير
اثر تغييرات كاربري اراضي بر روي ميزان فرسايش در شدت هاي مختلف بارندگي با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران
ارزيابي شاخص هاي جوانه زني و رشد بذور گونه trichophrum Agropyron تحت شرايط تنش خشكي
برآورد شماره منحني حوزه سد جيرفت با استفاده داده هاي سنجش از دور
برآورد فرسايش و رسوب در اكوسيستم هاي بياباني مطالعه موردي حوزه تل سياه
بررسي اثر تنش شوري بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد بذور گونه Agropyron trichophrum
بررسي اثرات زيست محيطي مالچ نفتي بر روي تپه هاي ماسه اي(منطقه مورد مطالعه: دشت سيستان)
بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم مناطق كويري و بياباني چاله جازموريان ، با استفاده از الگوي تحليل swot
بررسي روند بارش در كرمان و پيش بيني آن در ده سال آينده
بررسي كيفيت شيميايي آب هاي سطحي رودخانه دلفارد از نقطه نظر شرب و كشاورزي
بررسي و محاسبه دبي اوج سيل با استفاده از دو روش استدلالي و روش شماره منحني (مطالعه موردي حوزه آبخيز ميجان )
بررسي و مقايسه روشهاي تجربي خوزلا ،جاستين و ICAR جهت برآورد آبدهي سالانه درحوزه آبخيز آب برده دلفارد
بررسي ميزان تنفس خاك در كاربريهاي مختلف اراضي (مطالعه موردي: قطعه چهار زرند ساوه)
پيش بيني روند رسوب گذاري در مخزن سد استقلال با استفاده از نرم افزار GSTARS3
تأثير تغيير اقليم بر روند فصلي و سالانه بارش و دبي در حوضه آبريز هليل رود
تعيين زير حوضه مولد سيل حداكثري توسط نرم افزار HEC-HMS در حوضه آبخيز رمون جيرفت
تعيين مناطق همگن هيدرولوژيك با استفاده از نرم افزار GIS مطالعه موردي حوزه سد جيرفت
تعيين مهمترين فاكتورهاي موثر بر فرسايش آبي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان، زير حوزه ميراش شهراسر)
شناسايي وثبت سيستم هاي اگروفارستري موجود در منطقه جيرفت
مديريت تغذيه بهينه در افزايش عملكرد كمي وكيفي غده پيازدرمنطقه جيرفت وكهنوج
مقايسه پتانسيل فرسايش بادي در اراضي زراعي و غير زراعي سيستان
مقايسه مدل هاي مختلف شبكه عصبي مصنوعي در برآورد ضريبرواناب در حوزه آبخيز راسك – سرباز
نقش اگروفارستري در مناطق خشك با تاكيد بر بادشكن زنده(مطالعه موردي :منطقه جيرفت)
اثر پرو بيوتيك پروتكسين بر فراسنجه هايي بيوشيميايي سرم خون درجوجه هاي گوشتي ماده
اثر پودر سماق بر مورفولوژي بافت روده ( ايلئوم ) درجوجه هاي گوشتي نر
اثر تنش هاي ناشي از حمل ونقل جاده اي بر رفاه و كيفيت گوشت طيور
اثر خوراك دهي پيوگليتازون (داروي ضد ديابت نوع 2) بر اثر بر BCS ، بالانس انرژي، وزن تولد و برخي فراسنجه هاي خوني گوساله هاي تازه زا در گاوهاي شيري دوره انتقال
اثر سطوح مختلف پودر بهليمو و ويتامين C برعملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اثر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه برعملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اثر عصاره آبي و پودر اندام هاي هوايي گياه خارخاسك بر وزن تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار
اثر عصاره سماق بر هورمون هاي تيروئيدي خون درجوجه هاي گوشتي
اثر عصاره سماق بر برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون درجوجه هاي گوشتي
اثرات سيلوكردن پوست انار با سطوح مختلف پلياتيلن گليكول بر تركيبات شيمايي، محتواي تانني و خصوصيات تخميري آن
استفاده از كلونينگ در دامپروري
اندازه گيري گوارش پذيري آزمايشگاهي پيوگليتازون (داروي ديابت نوع 2 )به روش تيلي و تري و دستگاه همانندساز شكمبه (انكوباتور ديزي 2)
بررسي افزايش توليد گاوهاي شيرده از طريق تغيير الگوي تخمير شكمبه
بررسي شاخص پراكسيداسيون گوشت ران بلدرچين ژاپني با استفاده از افزودني ال -كارنيتين
بررسي ميزان كارآيي استفاده از منابع پروتئيني جيره و ازت دفعي به محيط پيراموني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي كلينوپتيلوليت و سديم زئوليت A
بررسي نقش تنوع زيست دريايي در پدافند غيرعامل و توسعه پايدار با تآكيد بر توليد دارو
بررسي نقش غذاهاي پروتئيني غني شده با امگا 3 در كاهش بيماري هاي قلبي عروقي
پتانسيل استفاده از آنتي بادي تخم مرغ در پيشگيري و درمان بيماري هاي انسان و دام
تاثير استفاده از سطوح مختلف پودر شاهي آبي (Nasturtium officinale) برشاخص هاي عملكردي در جوجه هاي گوشتي
تأثير تركيبات شيميايي بر كنترل كنه واروآ در كلني زنبور عسل
تاثير تزريق درون تخم مرغي استات روي بر جوجه درآوري و مرگ و مير جنيني در گامه نخست جوجه كشي
تاثير جيره نويسي بر اساس نسبت هاي مختلف اسيدهاي آمينه ايده آل بر تركيب لاشه جوجههاي گوشتي نر
تاثير سطوح مختلف آب پنير ترش و آب پنير كم لاكتوز بر برخي پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
تأثير سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگي بر رشد ماهي پنگوسي ( Pangasius sutchi)
تاثير سطوح مختلف تفاله خشك مركبات و آنزيم پكتيناز بر عملكرد دوره رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي
تاثير سطوح مختلف تفاله خشك مركبات و آنزيم پكتيناز بر قابليت هضم ظاهري مادهخشك، پروتيين و چربي خام و pH محتويات سنگدان و ايلئوم جوجه هاي گوشتي
تاثيرات پودر سير ( Allium sativum ) در دوره پاياني پرورش بر عملكرد، تفكيك لاشه، فراسنجه هاي خوني و آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
تاثيرات پودر گياه بومادران ( Achillea millefolium ) در دوره پاياني پرورش بر عملكرد، تفكيك لاشه، فراسنجه هاي خوني و آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
تنوع ژنتيكي شترهاي شهرستان هاي شهربابك و رفسنجان با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
مروري بر روش انتخاب ژنوميك در اصلاح نژاد دام
نقش آموزش و ترويج در توليد و پرورش ماهيان سرد آبي (قزل آلا)در استان آذربايجان شرقي
نقشه يابي QTL در دام
اثرات آلودگي ناشي از حمل ونقل جاده اي بر كيفيت چاي مزارع شرق گيلان
استفاده از ميكروارگانيسم ها براي كنترل آلودگي فلزات سنگين در محيط هاي آبي
آلودگي فلز اورانيم و راهكارهاي بيولوژيكي در حذف آن از منابع آبي
بررسي اثرات آرسنيك بر پارامترهاي مورفولوژيك و فيريولوژيك گياهچه هاي ازمك (Lepidium draba L.)
بررسي اثرات تنش خشكي بر گياهان سويا ( Glycine max, L. ) و گاوپنبه ( Abutilion thephrasti, med. ) در مرحله جوانه زني
بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از تجمع هيدروكربن هاي نفتي و امنيت غذايي
بررسي اثرات ساليسيليك اسيد تحت تنش شوري، بر خصوصيات جوانه زني ذرت (Zea may)
بررسي اثرات سرب بر پارامترهاي مورفولوژيك و فيريولوژيك گياهچه هاي ازمك (Lepidium draba L.)
بررسي اثرات كادميوم بر پارامترهاي مورفولوژيك و فيريولوژيك گياهچه هاي ازمك (Lepidium draba L.)
بررسي توان جذب فلزات سنگين توسط ضايعات كشاورزي
بررسي حذف فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از خاك اره (مروري)
بررسي خواص آنتي اكسيداني 10 گونه از گياهان دارويي جنوب كرمان
بررسي روند تغييرات آب و هوايي و اثر آن در روند بيابان زايي دشت شيراز
بررسي عناصررويشي مناطق خشك : مطالعه موردي جنوب شهرستان عنبرآباد
بررسي مقادير متفاوت كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و شاخص هاي كارايي نيتروژن در گياه دارويي رازيانه
بررسي مهمترين آلاينده هاي فيزيكي، شيميايي تالاب هاي ايران
بررسي ميزان باقيمانده سم آميتراز در محصول پسته با روش اسپكتروفتومتري
بررسي نقش واحدهاي زمين شناسي در كيفيت آب هاي زيرزميني دشت جيرفت
بررسي نقش گياه چريش ( AZADIRRACHTA INDICA ) به عنوان تعديل كننده پارامترهاي ثبات غشاء در مراحل اوليه سرطان روده بزرگ ناشي از 1,2-dimethylhydrazine در موش هاي صحرايي
بررسي اثرات زيست محيطي اكوتوريسم روستايي
پساب برنج منبع كربني غني در توليد بيوپليمرهاي زيستي با حضور باكتري Azohydromonas lata
تاثير گياه دارويي چريش ( AZADIRRACHTA INDICA ) بر روي فعاليت آنتياكسيدان در مراحل اوليه سرطان روده بزرگ در موشهاي صحرايي
تاثير تغيير اقليم بر امنيت غذايي ايران
توانايي باكتري هاي اسيد لاكتيك در كنترل رشد كپك ها و مايكوتوكسين ها
حذف آلاينده هاي محيط زيست سولفيدي با كاتاليزور همگن كمپلكس شيف باز مس دو هسته اي جديددر شرايط سازگار با محيط زيست
نگاهي به آلودگي هاي زيست محيطي كارخانه سيمان كرمان
ساخت و مونتاژ تاژك خارج سلولي در باكتري
فلزات سنگين آلاينده هاي زيست محيطي و امنيت غذايي
كاربرد باكتري Cupriavidus necator در توليد بيوپليمرهاي زيستي به عنوان جايگزيني مناسب براي پلاستيك ها
نگاهي اجمالي بر اثر توليد محصولات نانوفناوري بر محيط زيست پايدار
نگاهي به آلودگيهاي زيست محيطي كارخانه سيمان كرمان
اثر جانشين هاي گرده بر رشد و گسترش كلني هاي زنبور عسل
ارزيابي توسعه اكوتوريسم درشهرستان جيرفت با تأكيد بر جنبه هاي زيست محيطي با مدل استراتژيك SWOT
ارزيابي رشد و نمو و خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي سياهدانه (Nigella Sativa L. ) در اقليم كرمان تحت اثر تنش خشكي و محلول پاشي با اسيد ساليسيليك
ارزيابي كيفيت آبهاي زيرزميني غرب شهرستان سمنان براي اهداف كشاورزي و شرب
ارزيابي مصرف طولاني مدت كاربرد كمپوست زباله شهري بر ميانگين وزني خاكدانه ها و پايداري آنها
امكان سنجي اقتصادي مزرعه گل وگياه در شهرستان لاهيجان
امكان سنجي طرح توجيهي دامپروري صنعتي(مطالعه موردي گاو هاي شيري)
بررسي امكان كنترل بيولوژيكي مرگ گياهچه ي گوجه فرنگي به وسيله ي جدايه هايي از قارچ Beauveria bassiana
تاثير بارگذاري بر عملكرد يك ماشين بالارو از درخت خرما
تاثير مقادير كاربرد عنصر روي بر تغييرات مورفولوژيكي و ميزان عنصر روي دانه در گلرنگ ( Charthamus tinctorius L. ) تحت تنش خشكي آخر فصل
تعيين الگوي كشت با هدف حداكثر نمودن بازده اقتصادي(مورد مطالعه، گلخانه هاي منطقه جيرفت و كهنوج)
تغييرپذيري مكاني برخي از شاخص هاي پايداري خاكدانه هاي خاك(مطالعه موردي اراضي زراعي در چمستان -استان مازندران)
مدل سازي بارش فصل زمستان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعيبا حداقل متغيرهاي اقليمي در ايستگاه كرمان
مطالعه اثر پيش تيمارهاي جوانه زني برتغييرات درصد و سرعت جوانه زني Nitraria schoberi
مقايسه چهار روش استخراج DNA ژنومي از برگ گياه انار
نقش سرمايه اجتماعي در تعاوني هاي توليد روستايي
اثر تنش آبي بر رقم رافلمون در شرايط درون شيشه اي
استفاده از گياه پنيرك در تغذيه دام و طيور
ايجاد ارزش افزوده در صنايع تبديلي خرما با توليد پودر خرما
بررسي اثر اسانس آويشن بر ويژگي هاي حسي و كيفيت ميكروبي خرماي كلوته بسته بندي شده در منطقه جيرفت
بررسي اثرات متقابل تغيير اقليم وخشكسالي در استان ايلام(مطالعه موردي شهرستان دهلران)
بررسي انواع خشك كن هاي خورشيدي براي محصولات كشاورزي
بررسي تأثير امواج فرا صوت ودرجه حرارت بر جوانه زني غده هاي سيب زميني
بررسي تأثير تعدادي از نمك هاي معدني بر رشد عوامل مهم آلترناريوز سيب زميني
بررسي تأثير جدايه هاي مختلف قارچ تريكودرما بر بيماري سرخشكيدگي درختان پسته در شرايط آزمايشگاهي
بررسي جايگزيني سطوح مختلف آب پنير با شير بر ويژگي هاي حسي و زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيك در نوشيدني ماست
بررسي كارآيي تعدادي از نمك هاي معدني بر رشد عامل پژمردگي فوزاريومي خربزه
بررسي كيفيت ورمي كمپوست توليدي در بسترهاي مختلف پرورش كرم كمپوست سازEisenia fetida در جهت ارتقا كشاورزي، كاهش آلودگي هاي زيستي و امنيت غذايي
بررسي ويژگي هايحسي و زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيك در ماست خرما
پرتودهي با اشعه گاما راهكاري سودمند براي برون رفت از چالش ضايعات كشاورزي
تاثير اسانس نعناع فلفلي بر ويژگي هاي حسي و كيفيت ميكروبي خرماي كلوته بسته بندي شده در منطقه جيرفت
تاثير استفاده از مايكرويو بر استخراج تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني خرماي مضافتي در مرحله خارك
تاثير دماي راكتور در ميزان توليد بيوگاز از كود بلدرچين
تعيين شاخص هاي انرژي و زيست محيطي در توليد جو در استان زنجان
توليد ورمي كمپوست ( Eisenia fetida ) در بسترهاي مختلف صنعتي و كشاورزي در جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست
سينتيك خشك كردن پسته با استفاده از خشك كن خورشيدي مجهز به سامانه كنترل دما و بازيافت انرژي
شبيه سازي لهيدگي ميوه ي به ( Cydonia oblonga ) و تعيين جابه جايي آن به روش المان محدود
فراصوت و كاربرد آن در استخراج تركيبات طبيعي گياهان
كاربرد فناوري نانو در كشاورزي
مدل سازي لهيدگي خيار رقم سلطاني و تعيين ميزان تغيير شكل آن به روش المان محدود
مهندسي ژنتيك كلروپلاست، مزايا، معايب و اصول
ورمي كمپوست ( Eisenia fetida ) در بسترهاي مختلف صنعتي و كشاورزي در جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست
بررسي پايداري اكسايشي روغن ماهي در حضور اسيد سيرينجيك
بررسي تاثير افت كش ها و تعيين غظت Lc50 براي گونه هاي مختلف ماهيان و معرفي گونه ماهي شاخص الودگي ديازينون
بررسي غلظت سرب در برگ سبز چاي وخاك سطحي مزارع چاي دراستان گيلان
بسته بندي هوشمند در صنعت مواد غذايي
تاثير فناوري نانو در حفاظت از محيط زيست
ترويج كاربرد و شناسايي فناوري ها در حفظ محيط زيست (مورد مطالعه استان كرمان)
حذف سريع و راحت سموم از محيط زيست توسط نانو ذرات معدني اصلاح شده
مشكلات زيست محيطي استفاده از ظروف يكبار مصرف تجزيه ناپذير
مطالعه تاثير نانو ذرات رس در پليمر رزين آكريليك بر درصد و سرعت جوانه زني بذر Halothamnus glaucus
ارزيابي عملكرد علوفه، ميزان خاكستر، پروتئين خام و فسفر در كشت مخلوط جو با نخود علوفه اي
بررسي اثر اللوپاتيك عصاره برگ درخت كهور( Prosopsis spp ) بر شاخص هاي جوانه زني بذر گندم
بررسي كارآيي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي در شهرستان حميديه
بررسي كشت مخلوط درون گونه اي ارقام شبدرايراني ( Trifolium resupinatum ) و تاثير آن برعملكرد و نسبت برابري زمين
بررسي تاثير جهت هاي مختلف جغرافيايي بر تغييرات پوشش گياهي مراتع شهرستان پيرانشهر
بهبود قابليت بهره برداري گياهان از عنصر غذايي فسفر با بكارگيري كشت مخلوط
پيش بيني تعداد روزهاي گرد و غبار و تاثير آن بر بازده نيشكر شهرستان اهواز با استفاده از سيستم عصبي- فازي
طراحي سيستم پيش بيني كننده تعداد روزهاي گرد و غبارو تاثير آن بر بازده محصولات كشاورزي با استفاده از سيستم عصبي- فازي (مطالعه موردي: محصول نيشكر شهرستان اهواز)
كمپوست زباله شهري در كشاورزي پايدار
مديريت مصرف كمپوست زباله شهري در محصولات زراعي
مقايسه تأثير سيستم هاي مختلف كودهاي زيستي، شيميايي و دامي بر عملكرد كمي و كيفي زنيان
مقايسه تأثير مصرف كود ورمي كمپوست و نيتروژن بر عملكرد گل و ويژگي هاي رويشي زعفران
بررسي اثر ارتعاشات ناشي از حمل و نقل جادهاي بر روي گوجه فرنگي
بررسي عملكرد سامانه فتوولتائيك- گرمائي آبي توسط نرم افزار (TRNSYS)
بررسي ماشين هاي راه رونده شش پا و كاربرد آن ها در كشاورزي
بررسي مدت زمان خشك شدن گشنيز در يك خشك كن خورشيدي در منطقه جيرفت
بررسي و تحليل ارتعاشات تراكتورهاي دو چرخ و راههاي كاهش آن
بررسي و مقايسه مزرعه اي الگوي پاشش مواد در كودپاش گريز از مركز
بررسي وضعيت مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان جيرفت و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي يكنواختي پاشش بذرپاش گريز از مركز در شرايط مزرعه اي
تحليل المان محدود ارتعاشات درخت گوجه سبز هنگام برداشت محصول
تحليل انرژي در سيستم توليد نخود ديم
تعيين برخي خواص بيوفيزيكي و بيومكانيكي ميوه خيار
تعيين مناسبترين سرعت پيشروي و زاويه نفوذ تيغه در ماشين برداشت پياز SAMON
درجه بندي كيفي گوشت با استفاده از پردازش تصوير
ساخت و ارزيابي سبزي خشككن خورشيدي
شبيه سازي آزمون رها كردن يك نمونه گوجه فرنگي به روش المان محدود
طراحي دستگاه مكانيكي برداشت سيب درختي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید