مشاهده مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۳۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۹۵۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

برند و تاثير آن بر رضايت مشتري
بررسي رابطه بين درجه بحران مالي و ميزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري
اهميت روانشناسي در تبليغات و بازاريابي
ارزيابي كارايي وبهره وري شعب بانك ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحليل پوششي داده ها dea
بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي و مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب پرتفوي بهينه بر مبناي خوشهبندي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
مديريت پرتفوي مالي از طريق مدل برنامه ريزي آرماني: جديدترين تكنولوژي اخير
ارزش در ريسك و كسري مورد انتظار فازي براي پرتفوي با بازده هاي سنگين دامنه
بررسي و تبيين رابطه تعديل سنواتي بابازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه پايداري سود، شرايط اقتصادي و محتواي اطلاعات حسابداري مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مديريت زمان و بهره وري مطالعه موردي: سازمان فني و حرفه اي شهرستان كرمان
نحوه نگرش به تئوري گلوگاهها دربنگاه ها و واحدهاي اقتصادي
توانمندسازي روانشناختي درسازمان : بررسي تاثيرتوانمندسازي روانشناختي بركارافريني درون سازماني
نقش حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران ارشد شركتهاي حاضر در بورس
اخلاق و ابزارهاي مديريت اخلاقي در سازمان
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري منابع انساني
بررسي مقايسه اي مديريت كيفيت جامع و شش سيگما وارتباط آن باعملكرد سازماني
نقش مسئوليت اجتماعي دركاهش كارگريزي اجتماعي كاركنان
حسابداري و ارزشگذاري منابع انساني
بررسي تأثير اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني بر عملكرد نوآورانه كاركنان اداره كل امور مالياتي استان اردبيل
بررسي تأثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل
تعيين ميزان پذيرش آموزش الكترونيكي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
بررسي تاثير نظام جبران خدمات و سرمايه اجتماعي بر ماندگاري كاركنان مورد مطالعه : شركت پالايش گاز استان ايلام
هويت برند
بررسي استراتژيهاي مالي مناسب براي ارزش آفريني استراتژيك موسسات مالي
Examining Effect of Organizational Learning Culture On Employees’ Creativity
بررسي ارتباط ابعاد ساختار سازماني با بهبود عملكرد سازمان در شركتهاي بيمه مطالعه موردي: شعبه مركزي يك شركت بيمه
ارزشآفريني استراتژيك سازمان با استفاده از طراحي مدل مفهومي ارتباط هوش مالي مديران با مديريت ريسك؛ رويكرد تركيبي روش دلفي و مدلسازي معادلات ساختاري
حجم زدايي و انتخاب متغير حجم زداي مناسب در تحقيقات بازار سرمايه
حسابرسي قضايي، مفاهيم و الزامات آموزشي
شناسايي و بررسي فاكتورهاي تاثيرگذاربررفتارشهروندي سازماني مطالعه موردي: بيمه مركزي ايران
بررسي نقش اوراق مشاركت در تامين مالي در ايران
تاثيرات هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني
تاثير اخلاق بر مديريت منابع انساني
ارتباط بين سبك هاي حل يا مقابله با تعارض و هوش هيجاني
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي براخلاق كسب وكارسازماني
بررسي رابطه اجراي مديريت دانش برتوسعه سرمايه انساني
تحليل ريسك از دست دادن اصل سرمايه در مديريت اوراق بهادار در نوسانات بازار بورس
تعادل ريسك وبازده و همبستگي پيوسته: آياحجم ونوسانپذيري آنها تاثيرگذار است؟
مدل بيزيني بر اساس مطلوبيت مورد انتظار و ريسك عدم قطعيت
ارائه وارزيابي مدلهاي ريسك اعتباري ومالي بانكها
ارزيابي شيوه هاي سرپرستي ارزش آفرين در شركت هاي چند كسب و كاره مطالعه موردي شركت نفت بهران
بررسي عوامل تاثيرگذاربرتوسعه بستركارآفريني سازماني درشركت هاي شهرك صنعتي زاهدان
بررسي تاثير استفاده ازسيستم پشتيبان تصميم گيري دركسب و كارسازمان با استفاده ازمدل پذيرش فناوري كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
بررسي تاثيرسكوت سازماني بررفتارشهروندي سازماني كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
بررسي استفاده ازسيستم پشتيبان تصميم گيري دركسب و كارسازمان با استفاده ازمدل پذيرش فناوري كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
بررسي تاثيرسكوت سازماني بررفتارشهروندي سازماني وهويت سازماني كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
به كارگيري تحليل پوششي داده ها DEA در تحليل مميز DA و كاربرد آن در طبقه بندي مشتريان اعتباري بانك ملت
عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي
مفاهيم نظري در مورد بانكداري اينترنتي
علل استفاده مشتريان بانك صادرات از فناوري اطلاعات در بانكداري اينترنتي مورد مطالعه: شعب بانك صادرات شهرستان كاشان
نقش خوشه هاي صنعتي درتوسعه صنعتي استان زنجان
شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر يادگيري الكترونيكي مطالعه موردي: معلمان دوره متوسطه شهرهاي غرب استان مازندران
تاثير پديده عدم تقارن اطلاعاتي بر بازده سهام شركت هاي صنايع انرژي، معدني و توليدي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تناسب فرهنگي سازماني بااستقرار مديريت دانش دراداره تعاون كارورفاه اجتماعي استان گلستان
رابطه بين مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، قيمت و ارزش دفتري هر سهم
بررسي تأثيرات اجراي طرح بازخريد سهام در قيمت و سود هر سهم
ريسك سرمايه گذاري در ابزارهاي مالي و روشهاي اندازه گيري آن
بررسي رابطه بين مديريت دانش با رفتار شهروندي سازماني و هوش سازماني دراداره كل امور مالياتي استان گلستان
رابطه بين مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، قيمت و سود هر سهم
عوامل موثر بر محافظه كاري در حسابداري
حسابرسي مستمر، چالش حسابرسان هزاره سوم
نظام حسابداري و گزارشگري مالي جمهوري فدرال برزيل
بررسي تاثيرچرخه عمرشركت بررابطه بين تمركز مالكيت وارزش افزوده اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
عوامل مؤثر بر ايجاد واحد حسابرسي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه ساختار سازماني با رفتارهاي انحرافي كاركنان در ادارات دولتي شهر بم
مطالعه كيفيت خدمات با استفاده از تحليل سلسه مراتب فازي مورد مطالعه شركت گاز استان فارس
فرآيند نگهداشت نيروي هاي دانشي با نگاهي بر رفتار شهروندي سازماني
افشاي اختياري درگزارشگري مالي: مفاهيم، انگيزه ها و نظريه ها
بررسي نظري كارآفريني، مفاهيم و ضرورتهاي آن
بررسي مقايسه اي طول دوره سرمايه گذاري در انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطي CVaR
بررسي تاثير چابكي سازمان بر عملكرد مالي سازماني مورد مطالعه: شركتهاي كوچك و متوسط توليدكننده مواد غذايي در استان گيلان
بررسي تحليلي صندو قهاي سرمايه گذاري
جايگاه دانش حسابداري و حسابرسي در متون ديني
بررسي رابطه آمادگي استراتژيك منابع انساني و ارزش آفريني سازماني (مطالعه موردي شركت مپنا)
بررسي ارتباط بين كيفيت حسابرسي وپايداري سود درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
تدوين مدلي براي حسابرسي دولتي و ارتباط آن با شفاف سازي نظام بودجه اي درايران
بررسي و تبيين رابطه بين اهرم هاي مالي، تجاري و بازدهي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارشركت هاي صنايع غذايي و دارويي در سالهاي 88 تا91
كاربردتكنيك PLS در بررسي تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي در ادارات گمرك استان خوزستان
بررسي رابطه بين استراتژي رفتار محور خودرهبري و خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
بررسي رابطه بين استراتژي هاي تفكر سازنده خودرهبري و خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
بررسي رابطه بين استراتژي هاي پاداش طبيعي خودرهبري و خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
بررسي رابطه بين استراتژي هاي خودرهبري و خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
رابطه بين شكل فعلي وصول ماليات و توسعه اقتصادي كشور مطالعه موردي تمامي شركت هاي فعال استان كرمانشاه
بررسي مقايسه اي اثرسود عملياتي و خالص گردش وجوه نقد برروي قيمت سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران صنعت خودرو و سيمان
ارائه الگويي نوين جهت سنجش حسابداري ناب
بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني كاركنان با ميزان وفاداري مشتريان در شعب بانك ملت شهرستان آمل
بررسي تاثيرنقش سيستم هاي اطلاعات مديريت درسازمان
چشم اندازهاي انتقادي در مورد حسابداري
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي هاي عمومي:مطالعه موردي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
بررسي نقش مديريت مالي بر بازاريابي استراتژيك
استراتژي مالي مناسب براي مديريت ريسك هنگام بروز ركود مالي
تبيين نقش اعتبارات اسنادي بر توسعه صادرات و واردات در گمرك ايلام
ارزيابي تاثير هدفمند سازي يارانه ها برحسابداري درآمدي و وصول مطالبات بخش تجاري شركت ملي گازايران مطالعه موردي شركت گاز استان اردبيل
تاثير هدفمند سازي يارانه ها برعملكرد مالي ومقداري شركت ملي گازايران در بخش خانگي مطالعه موردي شركت گاز استان اردبيل
بررسي رابطه بين انعطاف پذيري اندازه شركت و نوسانات نسبت قيمت به سود هر سهم درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين انعطاف پذيري اندازه شركت و نوسانات بازدهي بازار در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ترجيحات مشتريان و انتخاب يك بانك ازسوي آنها درشعب بانك انصاراستان همدان
بررسي تاثيرعوامل تكنولوژيكي وعوامل فردي برانتخاب يك بانك ازسوي مشتريان
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني كاركنان شهرداري قائم شهر
ارزيابي كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري قائم شهر
مروري برمفاهيم ادبيات و نظريه هاي حاكميت شركتي
بررسي تاثير چرخه عمر شركتها بر اختلاف بين ماليات ابرازي و ماليات تشخيصي در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي و عملكرد شغلي كاركنان در گمرك بازرگان
ارزيابي رابطه هوش فرهنگي با توانمندسازي و عملكرد كاركنان
بررسي رابطه هوش فرهنگي و عملكرد كاركنان
بررسي تاثير هوش فرهنگي بر توانمندسازي كاركنان
بررسي نقش و جايگاه و موانع حضور زنان در محيط كار بررسي استراتژي سقف شيشه اي
نقص اطلاعات مالي بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان
نقش حسابداري برپاسخگويي درمديريت مخارج عمومي
ارزش آفريني درمناقصات EPC صنعت برق با حضورگروههاي مشاركت
بررسي تاثير مديريت دانش KM بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري CRM در دانشگاه يزد
ارزيابي و تعالي عملكرد سازماني
بررسي تأثير هوش تجاري بر عملكرد مالي مطالعه موردي: شعب بانك هاي خصوصي استان گيلان
دوره تصدي حسابرسي، اندازه مؤسسه حسابرسي، قابليت اتكاي اقلام تعهدي اختياري
بررسي رابطه بين نوع گزارش حسابرسي و قابليت اتكاي اقلام تعهدي
بررسي تاثير تجربه برند بروفاداري به برند مورد مطالعه:تلفن همراه سامسونگ
برند وارزشگذاري به برند
بررسي رابطه همراستايي استراتژي سازمان و استراتژي فناوري اطلاعات مطالعه موردي: شركت آبران خزر كارا
موانع بكارگيري مديريت زنجيره تامين سبز در معدن سنگ آهن چادرملو
رابطه بين عدالت سازماني و عوامل مؤثر بر بهره وري كاركنان بر اساس الگوريتم معادلات ساختاري مطالعه موردي: كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان خراسان رضوي
تاثير ساختار سرمايه بر ارزيابي عملكرد شركت هاي توليدي: شواهدي ازبورس اوراق بهادار تهران
نقش مديريت روابط با مشتري در تصوير برند در مؤسسات حسابرسي
نقش استقلال و تخصص مالي كميته حسابرسي بر افشاي اطلاعات مالي
افزايش فرهنگ خوداتكايي دروصول ماليات برارزش افزوده
بررسي ارتباط بين رشد و سود؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب سبدسهام بهينه بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك ورتبه بندي سبدسهام باتكنيك تاپسيس
مدلي براي مستندسازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
بررسي آثار درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات غير نفتي در كشورهاي عضو اوپك 1999-2010
ارزيابي تاثير آميخته بازاريابي و دانش مشتري بر ارزش برند مطالعه موردي: دايا سيستم
بررسي رابطه قرارداد روانشناختي با كيفيت حسابرسي در سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي
سنجش كارايي فني شعب بانك ملي ازحيث عملكرد مالي با استفاده از مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شعب درجه سه بانك ملي شهر اهواز
نظام آراستگي 5s و نقش آن در بهره وري سازمان ها
تاثير برنامه ريزي در بودجه ريزي عملياتي بر اجراي حسابرسي عملكرد از ديدگاه كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور
تاثير مديريت عملكرد نظارت، كنترل و ارزشيابي در بودجه ريزي عملياتي بر اجراي حسابرسي عملكرد از ديدگاه كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور
تاثير تجزيه و تحليل هزينه ها در بودجه ريزي عملياتي بر اجراي حسابرسي عملكرد ازديدگاه كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور
تحليل نگرش هاي شغلي كاركنان بيمه بر تبيين جو سكوت سازماني و رفتار سكوت سازماني
بررسي رابطه نگرش هاي شغلي كاركنان بيمه با تبيين جو سكوت سازماني و رفتارسكوت سازماني مطالعه موردي كاركنان بيمه ايران
اهرم مالي ، رشد شركت و قدرت مالي در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثيرمزاياي ارتباطات و عوامل كيفي خدمات بر تبليغات شفاهي دهان به دهان،مشتريان خطوط هوايي در شهر ايلام
بررسي جامع ابزارهاي بازاريابي الكترونيكي:انواع، اصول، كاربردها، ميزان سودمندي و لزوم توجه به آنها از ديدگاه مديريت تكنولوژي
شناسايي عوامل موثر بر نام برند با استفاده از روش دلفي
حسابداري وگزارشگري مالي
تاثيردريافت گواهينامه ايزوسري 9000 برحاشيه سودناخالص وسودهرسهم درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مختصات اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري
عملكرد و تأثير فناوري اطلاعات بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري
سنجش تاثير عوامل كليدي بر رضايت شغلي كاكنان مطالعه موردي: اداره برق شهركرج
عوامل موثر بر بهره وري كاركنان
مقايسه تطبيقي بانكداري اختصاصي و بانكداري شركتي وارايه چالش ها و الزامات پياده سازي آنها
نقش بهره وري در مديريت صنعتي
تبيين ارتباط استقلال هيات مديره شركت و دوره تصدي حسابرس
كاهش تخلفات دستگاه هاي اجرايي ناشي ازبرنامه ريزي و تجزيه و تحليل هزينه ها دربودجه ريزي عملياتي
نگرضي برمديريت عملكرد در بودجه ريزي عملياتي و تأثيرآن بر ارائه اظهارنظرهاي دقيق تر جهت درج درگزارش تفريغ بودجه
خوشه بندي خدمات كاركنان در صنعت بانكداري بررسي نوع شناسي : رفتار، تعهد و نگرش در مورد رهبري
بررسي رابطه بين مديريت سود و عملكرد مالي با نقش تعديلي مسئوليت اجتماعي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين شاخصهاي مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي شركت ها
تاثيرگزارشگري مسئوليت اجتماعي برمديريت سودوعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مديريت ارتباط با مشتري همراه و نقش آن در مديريت زنجيره تامين
بررسي تأثير فرهنگ سازماني و سبك رهبري بر اثربخشي سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان
تعيين شاخصهاي كيفي، كمي و رتبه بندي شركت هاي صنعت خودرو وقطعات خودرويي پذيرفته دربورس اوراق بهادارتهران
اهميت نسبي ابعادمديريت استعداد درتاثير برسلامت سازماني و هويت سازماني كاركنان بانكهاي مشگين شهر
اولويت بندي ابعاد مديريت استعداد در تاثير بر سلامت سازماني
اولويت بندي ابعاد هويت سازماني در تاثير بر سلامت سازماني
اولويت بندي ابعاد مديريت استعداد در تاثير بر هويت سازماني
علل ناكامي مديريت كيفيت جامع در سازمانها
مروري بر فلسفه توليد ناب
بررسي و تبيين عوامل موثر ابعاد ساختار سازماني بر هوش سازماني مطالعه موردي: كاركنان شهرداري هاي غرب استان مازندران
بررسي رابطه بين ضريب واكنش سود با انحراف بازده سهام و كيفيت كار حسابرسان در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر اثربخشي تيم هاي كاري
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ابعاد مختلف ساختار سازماني
بررسي تاثيرفناوريهاي اطلاعات برابعادمختلف ساختارسازماني
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ابعاد مختلف ساختار سازماني
مطالعه و آسيبشناسي دلايل عدم پذيرش سود و زيان ابرازي مؤديان مالياتي از سوي مراجع تشخيص ماليات مطالعه محدود: بخش اشخاص حقوقي حوزه ماليات شهرستان زاهدان
كاركردهاي حسابدراي مديريت و نقش آن دراتخاذتصميم گيري هاي مالي ومالياتي
بررسيارتباط بين كيفين حسابرسي و پايداري سود درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي صادرات نفتايران با رويكرد ارزش آفريني
بررسي مشكلات مفهوم سازي علوم رياضي در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گلستان با هدف ارزش آفريني
نقش مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژي هاي مديريت فرهنگ در موفقيت سازمان
بررسي رابطه ميان قابل انتشار بودن و مصوب بودن فرهنگ اخلاقي سازمان ونوآوري در شركت هاي تحت نظارت سازمان نظام مهندسي استان گلستان
بررسي رابطه ميان موافقت مد ير يت با فرهنگ اخلاق ي سازمان ونوآوري در شركت هاي تحت نظارت سازمان نظام مهندسي استان گلستان
بررسي رابطه ميان فرهنگ اخلاقي سازمان و نوآوري در شركت هاي تحت نظارت سازمان نظام مهندسي استان گلستان
بررسي رابطه ميان حمايتي بودن و وضوح فرهنگ اخلاقي سازمان ونوآوري در شركت هاي تحت نظارت سازمان نظام مهندسي استان گلستان
تاثيربانكداري الكترونيك درسودآوري شعب منتخب بانكهاي ملت استان اصفهان
مدلي جهت پيش بيني فروش بيمه نامه مسئوليت با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي و تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي عوامل موثر برمديريت زنجيره تامين مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان ايلام
بررسي رابطه مديريت دانش در عمليات مالي شركت فراسان در سال 1392
جستاري پيرامون فرضيه جريانهاي نقدآزاد FCF
بررسي رابطه بين شايستگي هاي حرفه اي مديران با رفتارهاي اخلاقي آنها در شعب بانك ملت شهر كرمان و رفسنجان
بررسي وضعيت رفتارهاي اخلاقي مديران بانك ملت شهر كرمان و رفسنجان
پيش بيني بازده هاي سهام تعديل شده بر اساس ريسك با استفاده از اهرم ها در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير تعصبات فرهنگي و اجتماعي بر روي تصميمات سرمايه گذاري و تجارت
بررسي تاثير شاخص هرفيندال هيرشمن، بر بازده غير عادي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه و بررسي كارايي استراتژي هاي معاملاتي راهبرد معكوس و مومنتوم با استفاده از ابزار RSI
بررسي رابطه بين هوش عاطفي با توانمندسازي روانشناختي كاركنان دردانشگاه علوم پزشكي استان گلستان
رابطه بين مولفه هاي هوش عاطفي باتوانمندسازي روانشناختي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گلستان
بررسي عوامل دستكاري قيمت سهام
تحليل و بررسي فرآيند پژوهش در مديريت دانش
تحليل عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
ارزيابي عملكرد بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژيهاي سازماني مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام
بررسي تأثير برنامه هاي تبليغاتي ماهواره بر يادگيري الگوي مصرف مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام
بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتري مورد مطالعه، كاربران گوشي هاي همراه در بين دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام
بررسي رابطه بين بازارگرايي، يادگيري و نوآوري با عملكرد بازرگاني مورد مطالعه، مديران شركت هاي توليدي كوچك و متوسط استان ايلام
بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي مورد مطالعه، اعضاي هيئت علمي دانشگاه دولتي ايلام
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر توسعه اقتصادي مبتني بر الگوي ايراني – اسلامي مورد مطالعه، اعضاي هيئت علمي دانشگاه دولتي ايلام
بررسي رابطه هوش معنوي با خلاقيت مورد مطالعه : كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام
سنجش تاثير تغييرات اقلام ترازنامه در ايجاد حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
نوآوريها در تامين مالي در جهت برابري هزينه براي پايداري برق بلند مدت :ارزيابي از ايتاليا، سريعترين رشد بازار هاي خورشيدي فتوولتائيك در اروپا
بررسي معيارهاي جايگزين براي اقلام تعهدي درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين سررسيد بدهي و بازده سرمايه گذاري ها در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مديريت زنجيره تامين وحلقه هاي بسته درزنجيره تامين سبز
بررسي مديريت زنجيره تامين وحلقه هاي بسته درزنجيره تامين سبز طراحي فرايند كلي زنجيره تامين سبز
مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بيمه
رتبه بندي بانك هاي شهر ياسوج بر اساس كيفيت خدمات با استفاده از مدل TOPSIS
توليدناب تفكر ناب وشش سيگماي ناب
تعهد سازماني
سرمايه فكري ؛دارايي فراموش شده درصورتهاي مالي
بررسي اثرمكانيزم هاي راهبري شركتي برمديريت سودونرخ بازده حقوق صاحبان سهام درشركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
بررسي اثر مكانيزم هاي راهبري شركتي بر هزينه هاي سرمايه حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
صنعت بيمه؛ نقشي كليدي در اقتصاد كشور
بررسي اثر افشاي حاكميت شركتي بر ريسك بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثر كيفيت گزارشات مالي بر بازده سرمايه گذاري ها در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثر افشاي حاكميت شركتي بر ريسك بازار شركت هاي استراتژيك و غيراستراتژيك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر برافزايش بهره وري نيروي انساني شركت گازاستان كهكيلويه وبويراحمد
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر رابطه توانمند سازي و نو آوري درشركت پتروشيمي شهيد تند گويان
نقش مديريت روابط با مشتري (CRM) در كسب مزيت رقابتي بازارهاي خدماتي مورد مطالعه: آژانس هاي مسافرتي
رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و نقدشوندگي سهام وهزينه سرمايه سهام عادي شركت هاي پتروشيمي ونفتي پذيرفته شده دربورس ا وراق بهادارتهران
انتخاب روش مناسب براي اولويت بندي پروژه هاي گازرساني به روستاهاي استان كهگيلويه وبويراحمد بااستفاده ازAHP ، TOPSIS و SAW
بررسي تاثير مهنذسي مجذد بر ارتقاي بهروري سازماني مطالعه موردي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس
بررسي رابطه ريسك ادراكي و نوگرايي مشتري با بانكداري الكترونيك
اثر بانكداري الكتزونيكي در بهره وري و ايجاد ارزش
بررسي تأثير روش تدريس بارش مغزي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترپايه ششم ابتدايي شهرستان اردكان سال تحصيلي 93-92
ارتباط تمركزمالكيت وپايداري سودباعدم تقارن اطلاعاتي باتاكيد برافشاي داوطلبانه
بررسي رابطه مديريت هزينه با ارزش افريني براي سهامداران
صنعت بيمه و نقش آن درمديريت ريسك
نقش حسابداري دولتي و پاسخگويي به انظباط مالي دردستگاه هاي اجرايي
رتبه بندي بانكهاي تجاري فعال دربورس اوراق بهاداربااستفاده تركيبي ازAHP-TOPSIS
معاملات الگوريتمي؛ ساز و كاري نوين در پيادهسازي معاملات در بورس اوراق بهادار
بررسي تاثير گرايش به استراتژي و بازار گرايي بر عملكرد مراكس بهداشتي و درماني و نقش ميانجي نوآوري
ريسك بدهي و بررسي تاثير آن بررابطه بين سودهرسهم و بازده سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ارزيابي ومقايسه قدرت پيش بيني مدلهاي پيش بيني ورشكستگي زاوگرين واسپرينگيت درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
اهميت انتخاب تأمينكننده در زنجيره تأمين
تبيين اثرفشارهزينه حسابرسي بركيفيت حسابرسي
انتخاب رويكرد نگهداري و تعميرات براي ماشين آلات خط توليد ميل لنگ با استفاده ازANP
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر نوآوري و خلق دانش در سازمانها بر مبناي رويكرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره فازي مطالعه موردي: استانداري قزوين
ارزيابي تاثيرروشهاي مختلف تامين مالي برشاخصهاي سودآوري دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه ساختارمالكيت وارزش افزوده اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بايستگي عفو وبخشش در مديريت ازمنظرامام علي (عليه السلام ) درآموزه هاي نهج البلاغه
اهميت ارزش مشتري در ايجاد وفاداري مشتريان در چارچوب بازاريابي رابطهمند
مروري بر فرايند ارزش افريني براي سازمان با تكيه بر حسابداري سرمايه انساني
نواقص فرآيندها و محدوديتهاي موجود در دستگاههاي دولتي جهت پياده سازي حسابداري تعهدي
نقش حسابرسي و كنترل هاي داخلي در جلوگيري از ايجاد بحران مالي
بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و اقلام تعهدي غيرعادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كارايي حسابرسي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربرانتخاب مصرف كنندگان در صنعت دستمال كاغذي درچهارچوب آميخته بازاريابي 4P با استفاده از تكنيك تحليل شبكه اي ANP
بررسي علل بوجود آمدن بحران مالي 2008 وتاثيرات آن براقتصادجهان
هوش هيجاني و كاربرد آن در مديريت
ايجاد فرهنگ سازماني حمايتي و استمرار آن با استفاده از رهبري راهبردي و نوآورانه
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر عملكرد شركت مطالعه موردي: پالايشگاه گاز سرخون و قشم
بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر عملكرد شركت مطالعه موردي: پالايشگاه گاز سرخون و قشم
بررسي مسئوليت پذيري اجتماعي در پالايشگاه گاز سرخون و قشم بر اساس استاندارد ايزو00222
بررسي مقايسهاي تأثير كيفيت حسابرسي بر محافظهكاري در گزارشگري مالي
مروري بر مدل هاي پذيرش تكنولوژي و سيستم هاي CRM موبايل
معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 18 و 801 قانون مالياتهاي مستقيم و تحقق سياستهاي دولت در امر سرمايه گذاري
معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 231 و 231 قانون مالياتهاي مستقيم و تحقق سياستهاي دولت در امر سرمايه گذاري
اهميت آموزش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري AIS به صورت كارا
بررسي ابعاد موثر بر رفتار شهروندي سازماني و رتبه بندي آنها بر اساس آزمون فريدمن
تحليل روابط ساختاري ميان سازه هاي اعتماد، عدالت سازماني و بهره وري نيروي انساني مورد مطالعه: كاركنان بيمارستان فاطميه شهرستان شاهرود
مروري بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت پروژه هاي ساختمان
بررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان پالايشگاه گاز ايلام و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي و رتبه بندي موانع تجارت الكترونيكي در سازمانهاي ايراني با استفاده از روش فرايند سلسله مراتبي فازي
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مشاركت كاركنان مطالعه موردي:بيمارستان عزيزي جويبار
بررسي استعاره هاي نظريه سازمان ازديدگاه كلاسيك تاپست مدرن
شكاف ادراك در زمينه آموزش مسئوليتهاي مديريتي براي كنترلهاي داخلي اساتيد حسابداري و مديريت كل كشور
رتبه بندي مولفه هاي توسعه كارآفريني براساس مديريت دانش
بهبود فضاي كسب وكاردراقتصادمقاومتي
تاثيرمديريت سرمايه درگردش وتصميم گيري مالي برسودآوري شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
تبيين و ارزيابي شاخص حاكميت شركتي دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه محدوديت در تامين مالي و عملكرد شركت با توجه به سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي انگيزه هاي خودهديه واحساس پشيماني پس ازخريد
مدلي جهت پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي
نقش و تاثير كنوانسيون هاي بين المللي در تسهيل تجارت قانوني
بررسي كارايي شاخص ميانگين متحرك در پيش بيني قيمت سهام در شركت هاي سرمايه گذار
اخلاق اسلامي، بستري مناسب در رسيدن به توسعه اقتصادي- مطالعه موردي بر مفهوم سرمايه اجتماعي
نقش فناوري اطلاعات در توسعه پايدار جامعه با استفاده از رويكرد مديريت سيستمي
ضرورت برنامه ريزي استراتژيك در فناوري اطلاعات
بررسي تاثير ساختارهولوگراف برتحول سازماني موردمطالعه: سازمانهاي كارگزاري بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات با جذب منابع در دفاتر ICT روستايي مطالعه موردي دفاتر خدمات ارتباط روستايي پست بانك استان مركزي
بررسي پايداري تورم در ايران در سالهاي 9631-91
ارزيابي مدلسازي نرخ ارز در ايران
بررسي وضعيت هوش اجتماعي و رفتارشهروندي دردانشگاه بوعلي سينا همدان
نقش طرحريزي ارزشي سياست فناوري بررقابت پذيري ملي
تأثير رقابت در بازار محصول بر مديريت واقعي سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطهي بين خطاي پيشبيني سود مديريت با داراييهاي نامشهود و هزينهي تبليغات
هوش هيجاني و هوش بازاريابي ابسار تصميم گيري مديران در بازار رقابتي
بررسي رابطه حاكميت شركتي ومديريت سود با نقدينگي بازار سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير انگيزه خريد بر فرآيند ارزيابي خدمات در زمينه ي خرده فروشي ها
مطالعه رابطه مديريت دانش و رقابت پذيري مطالعه موردي: شهرك صنعتي شيراز
قيمتگذاري اوراق اختيار فروش تبعي سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بلك-شولز
بررسي كارايي استراتژي مومنتوم بالاترين قيمت 52 هفته در انتخاب پرتفوي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي بين پراكندگي و نااطميناني سود و ميزان سرمايه گذاري در شركت هاي فعال در مناطق نفت خيز جنوب
بررسي رابطه بين موضوع فعاليت با درجه نقدشوندگي و نرخ بازده داراييها در طيفهاي مختلف فعاليت در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه عناصر غير مالي و كيفيت گزارشگري مالي در شركتهاي هموارساز و غير هموارسازسود و شركتهاي با مالكيت شركتي و دولتي
بررسي رابطه بين توانمندسازي كاركنان با بهره وري سازماني و رضايت موديان مالياتي كاركنان سازمان امور مالياتي استان گلستان
بررسي رابطه بين ساختارسازماني وتوانمندسازي كاركنان بابهره وري سازماني ورضايت موديان مالياتي كاركنان سازمان امورمالياتي استان گلستان
مفاهيم،ديدگاه هاونظريه ها،ضرورت وعلل گرايش سازمانها به توانمندسازي كاركنان
شناسايي و اولويت بندي ابعاد مديريت زنجيره تامين درحوزه خدمات درماني و بيمارستان ها
بررسي ارتباط بين ميزان معاملات و گردشهاي مالي بر ميزان بهروري سهام
اولويت بندي معيارهاي بازده سرمايه گذاري در دنياي بي نظم مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير رفتار اخلاقي كاركنان بر وفاداري مشتريان بانك رفاه كارگران استان مازندران
بررسي ارتباط ساختار سازماني و رضايت شغلي كاركنان در صنايع لبني
بررسي تاثير ارزش و كيفيت ارتباطات بر نيات رفتاري مشتريان قصد سپرده گذاري: مطالعه موردي بانك سپه شهرستان كرج
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه موردي صنايع دارويي
بررسي نقش سرمايه اجتماعي و انگيزه فردي در اشتراك دانش جهت ارتقاء عملكرد سازماني
بررسي نقش مديريت استراتژيك استعداد در تامين و نگهداشت منابع انساني مستعد در دانشگاه علوم پزشكي مشهد
بررسي تاثيرسرمايه فكري برعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مقايسه مديريت كيفيت فراگيردرنواحي چهارگانه ادارات آموزش وپرورش شهرستان شيراز ازديدكاركنان اداري درسال 90-91
بررسي تأثير يادكيري سازماني بر نوآوري سازماني در سازمان هاي دولتي شهرستان انديمشك
شناسايي وانتخاب تامين كنندگان توانمندساخت قطعات يدكي به روش تصميم گيري ahp درصنايع توليد فولاد
تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود در شركت هاي داراي عرضه اوليه
بررسي مديريت سود در شركت هاي داراي عرضه اوليه در بازار سرمايه ايران
اقتصاد مقاومتي، رويكرد مقابله با تحريم ها
الزامات اقتصاد مقاومتي وارتباط آن با الگوي زندگي
اهداف و مولفه هاي حسابرسي عملياتي
توانمندسازي مديريت با استفاده از حسابداري محيط زيست
عملكرد و پاداش مديران
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي وگزارشگري مالي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
كارآفريني استراتژيك به عنوان حلقه اتصال كارآفريني و مديريت استراتژيك
شناسائي عوامل مؤثر بر استقرار بهينه تجهيزات حمل و نقل هوشمند مطالعه موردي: محورهاي استان گلستان
تخصص صنعت حسابرس وتجديد ارائه اقلام عملياتي
بررسي اختيارات رياست مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اصول 58 و 835 قانون اساسي
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات الكترونيك بانك كشاورزي ووفاداري مشتريان به برند
اولويت بندي ابعاد هوشمندي رقابتي در اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي
تاثير ابعاد هوشمنذي رقابتي در اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي شركتهاي شهرك صنعتي اردبيل
بيمه الكترونيك چالش راهبردي شركت هاي بيمه
ماربرد تننيل PLS در بررسي تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي در ادارات گمرك استان خوزستان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید