مشاهده مجموعه مقالات همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۸۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۳۹۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

شواهد دگرشكلي پلاژيوكلاز هاي گرانيت دوران، تحليلي بر نحوه ي جايگيري اين توده در رخنمون الگو، زنجان
بررسي پايانه جنوبي پاره گسل كازرون، كمربند چينخورده رانده زاگرس
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين عيار عناصر در كانسار چادرملو
بررسي چينهنگاري سازندهاي منطقه ده ملا واقع در زون البرزشرقي (جنوب غرب شاهرود)
عملكرد فيلترهاي فاز محلي در تفسير داده هاي گراني- بررسي موردي اكتشاف يك گنبد نمكي
بارز سازي احتمال كاني زايي آهن در بخش شرقي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از مدلهاي دومتغييره و GIS ومقايسه آنها
بررسي هيدروژئوشيميايي و كيفيت منابع آب موجود در منطقه راور،كرمان
پترولوژي گابروهاي شمال شرق لاهرود اردبيل
استفاده از روشهاي مقاومتويژه و پلاريزاسيون القايي، جهت اكتشاف كانيزايي مس
TOURISTIC LAND AREA OF GHALAT (FARS PROVINCE) Touristic Land Area of Ghalat (Fars Province)
تاثير دياپيريسم نمكي بر سيستم هاي هيدروكربوري با نگرشي در حوضه رسوبي زاگرس
بررسي هندسي شكستگي هاي تفرش با تأكيد بر درزه نگاري
ژئوشيمي و تعيين خاستگاه دايك هاي بازيك منطقه بروجرد
بررسي كمي و كيفي توسعه تشكيلات زغال سنگ درايران– مطالعه ومعرفي موردي معادن زغال سنگ پهنه زغالدار آذربايجانشرقي
بررسي لايه هاي زيرسطحي شهراروميه بااستفاده ازلرزه نگاري
بررسي ژئوشيمي كانسار متروكه شدادي سرب و روي شاكين
تخمين و بررسي خردشوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن 11 سه چاهون با استفاده از مدل كوز رام
بررسي تاثير تزريق بر خواص مقاومتي توده سنگ درپايدارسازي شيروانيهاي سنگي – مطالعه موردي معدن چاه گز
ژئوشيمي عناصر اصلي شيل هاي ائوسن در بخش مياني پهنه گسلي نصرت آباد كهورك، شرق ايران
مطالعه پترولوژيكي، ژئوشيميايي وپتروژنز سنگهاي آتشفشاني جنوب تبريز آتشفشان سهند
تعيين واحدهاي جرياني با استفاده از روش هاي شاخص زون جرياني ونمودار اصلاح شده ي لورنز
تخمين تراوايي در يك مخزن كربناته با استفاده از روش مجموع مربع خطا SSE
بررسي دلايل اضافه حفاري در احداث فضاي زيرزميني عمراني مطالعه موردي:تونل ارتباطي شهرك علوي بندرعباس
تعيين حجم دوغاب تزريقي با استفاده از بازشدگي درزه مطالعه موردي ساختگاه سد بختياري
پترولوژي و ژئوشيمي ولكانيكهاي تاوشانا واقع در چهارگوش 1:100000آستارا
ارزيابي خطر لرزه خيزي محدوده بندرعباس
ارائه مدلي براي پيش بيني مقدارطلاي معادن بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي تكاملي
بررسي تأثيرات مدول الاستيسيته لايه ها، عمق و فاصله ي بين تونل ها بر ميزان نشست سطح زمين در اثر حفاري تونل هاي دوقلو
انتخاب بهينه مته حفاري با استفاده از روش هزينه حفاري واحد طول مطالعه موردي ميادين جنوب غربي ايران
بررسي هرزروي گل حفاري در سنگ مخزن آسماري ميدان نفتي بي بي حكيمه با توجه به شكستگي ها موجود در آن
بررسي آلودگي صوتي تجهيزات حفاري در معادن ومحاسبه فاصله مجاز آنها تا محل كار
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني دشت ساري با استفاده از شاخصهاي اقليمي IPS وشبكه عصبي NARX
جايگاه نمادين زمين در نمونه هايي از ادبيات جهان
مطالعه رسوب شناسي رودخانه بمپور نيلان شرقي
مطالعه كانيهاي پلاسررودخانه بمپور نيلان شرقي
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني حوزه آبريزرودخانه بمپور بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
پترولوژي و ژئوشيمي ولكانيكهاي تاوشانا واقع در چهارگوش 1:100000آستارا
بررسي ژئوشيمي كاني تورمالين در پگماتيت هاي منگاوي
ارايه شاخصي براي تعيين رفتار توده سنگ با استفاده از سيستم مهندسي سنگ RES
بررسي تاثيرپارامترهاي زمين شناسي برعمليات زهكشي گازمتان ازلايه هاي زغال سنگ
تشخيص تغييرات پارامترهاي حفاري و جلوگيري از بروز سوانح با استفاده از داده هاي مادلاگينگ
مطالعه كاني شناسي كانسار سرب و روي شاكين
بررسي زمين شناسي و سيالات درگير در كانسار سرب وروي شاكين
مقايسه روشهاي حفاري بصورت مكانيكي و آتشباري درفضاهاي زيرزميني سد و نيروگاه برق آبي گتوند عليا
زمين شناسي مهندسي قسمت سيستم تلمبه-ذخيره اي سد ونيروگاه رودبار لرستان
مطالعه كائولن حشمت آباد؛ واقع در چهارگوش 1:100000 ( جيرنده )رودبار
تعيين ظرفيت استخراج و برنامه ريزي توليد آنومالي هاي غربي معدن سنگ آهن سنگان
سنگ شناسي وارزيابي پتروفيزيكي سازندايلام درميدان نفتي كوپال
پتروفابريك و منشأ لوكوسم ها در ميگماتيت هاي منطقه بروجرد
تفكيك آلتراسيون هاي مس با توجه ويژه بر رفتار طيفي واستفاده از روش هاي سنجش از دور در انديس چوپانان
ژئوشيمي و منشاء كانسار سنگ آهن-خاك سرخ مأمونيه، استان مركزي
ليتوستراتيگرافي و بيوستراتيگرافي سازند قم در منطقه مياندوآب قوشاچاي، آذربايجان
رفتار هيدروژئومكانيكي و نفوذپذيري سازند آسماري تاقديس راوندي در اعماق مختلف
مقايسه مدولهاي تغيير شكلپذيري برآورد شده از آزمونهاي ديلاتومتري و بارگذاري صفحهاي در ساخت گاه سد خرسان 2
اثرات سايت لرزهاي بر اساس روش عددي مدل المان مرزي درنايس فرانسه
بررسي ميزان رسوب و فرسايش با استفاده از روش MPSIAC درحوضه آبريز رودخانه تنگ سرحه نيكشهر جنوب استان سيستان وبلوچستان
بررسي ژئوشيمي گرانيت هاي منگاوي
بررسي شاخص پيچانرودي و علل ايجاد پيچش ها در زيرحوضه ميانرود رودخانه لاديز جنوب شرق زاهدان
بررسي مورفولوژي رودخانه تنگ سرحه نيكشهر
ارزيابي پارامترهاي هيدروديناميكي آبخوان دشت سعادت شهر با استفاده از نرم افزار GMS
محاسبه دقيق تنش هاي وارده بر زمين با استفاده از روابط ساده رياضي
تحليل اثر بخشي نصب سيستم نگهداري در جلوگيري از گسترش زون پلاستيك اطراف تونل مطالعه موردي: تونل آب بر خروجي سد سياه بيشه
زمين شناسي ژئوشيمي ومنشاكانساربوكسيت تنگ درنا استان كهگيلويه وبويراحمد
زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار آهن نياسر،استان اصفهان
شاخص سينگولاريتي و معرفي مزيت و كاربرد آن در اكتشاف وبارزسازي آنومالي هاي ژئوشيميائي
بررسي ميزان آلودگي و روند توزيع ژئوشيميايي عناصر آلاينده (Pb,Cr,Co,Ni) در رسوبات درياچه طشك فارس
بررسي پيشامدهاي هرزروي سيالات حفاري در مخازن آسماري چاه هاي توسعه اي ميادين نفتي جنوب غرب ايران پارسي
استفاده از مدل تلفيقي شبيهساز بهينهساز جهت مديريت بهرهبرداري از آبخوان ايرانشهر، جنوب شرق ايران
بررسي تغييرات جرم عناصر كمياب در زونهاي دگرساني پروپيليتيك فيليك، پروپيليتيك آرژيليك و آرژيليك در شمال شمالغرب معدن مس پورفيري سرچشمه، جنوب استان كرمان
تعيين نقطه جداره گذاري در پوش سنگ مخزن آسماري ميدان نفتي لالي با استفاده ازروش هاي پتروگرافي و چاه پيمايي
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از داده هاي لرزه اي درون چاهي در شهر سمنان
بازوپايان سازند بهرام از جنوب غرب دامغان برش شوراب
احياء نفت به روش ميكروبي
مطالعات مغناطيس سنجي جهت مدلسازي و تخمين مشخصات كانسارآهن منطقه جنگا
مطالعات ژئوفيزيك مغناطيس سنجي جهت تخمين مرز و عمق كانسارآهن بوبانه در شهرستان سردشت
ابر زلزله به عنوان پيش نشانگر زلزله محمد آباد ريگان
بررسي تأثير پارامترهاي مؤثر بر شكل بيهنجاري مغناطيسي
تفسير خودكار آنوماليهاي دوبعدي مغناطيسي دايك با استفاده از نسبت گراديانهاي افقي و قائم
مقايسه فرايندهاي دياژنزي و ميكروفاسيس هاي سازند كنگان در دو چاه از ميدان پارس جنوبي، خليجفارس
بررسي پتروگرافي دايكهاي پيكره گرانيتوئيدي لخشك شمال غرب زاهدان
روش فركتالي مساحت- غلظت در شناسايي بي هنجاري هاي ژئوشيميايي مس در برگهي 1:100000 سنقر
تأثير سد باطله معدن مس ميدوك بر كيفيت آب زيرزميني
ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي توده هاي سنگي مسير تونل همرو جهت طراحي سيستم نگهدارنده اوليه
تحليل آماري نتايج برداشت هاي صحرايي ناپيوستگيهاجهت برآوردكيفيت توده سنگهاي دربرگيرنده مسير تونل همرو
مطالعه كاني هاي پلاسرمنطقه گروك ـ هنزامان
زمين شيمي وميزان آلودگي عناصركروم، منگنز ونيكل درخاكهاي پيرامون درياچه طشك درمنطقه جهان آباد
بررسي روابط آماري بين عناصرفرعي درخاكهاي پيرامون درياچه طشك درمنطقه جهان آباد
ارائه مدل سهبعدي از تنشهاي برجاي تخمين زده شده درساختگاه سد خرسان 2
ارزيابي ژئوشيميايي رگه هاي معدني تونل كاظمي انارك
شواهد نو زمين ساختي گسل شمال تبريز
كاربرد طويل شدگي نوري در تعيين شرايط دمايي و نحوه دگرشكلي بلورهاي كوارتز گرانيت دوران، زنجان
بررسي ابعاد فرونشست و مخاطرات آن
مطالعه رسوب شناسي گروك ـ هنزامان
اكتشاف ژئوشيميايي رسوبات آبراههاي به منظورتعيين مناطق اميدبخش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي:برگه 0:05111 نقده III
بررسي تغييرات مورفولوژيكي ناشي ازطرح هاي توسعه منابع آب و مهندسي رودخانه دررودخانه ماشكيد
بررسي اثر زئوليت بر نسبت تخلخل خاك ماسه اي بابلسر تثبيت شده با سيمان
بررسي تاثيرساختگاه برپاسخ زمين مطالعه موردي شهربابل
شناسايي و تفكيك زون هاي دگرساني با استفاده از دادههاي ماهوارهاي استر مثال موردي:برگه 1:100000 نقده
واكاوي كمي نسبي مورفوتكتونيكي حوضه آبريز سد استقلال ميناب به كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
ژئوشيمي و تعيين خاستگاه دايك هاي بازيك منطقه بروجرد
زمين شناسي نهشت طلاي اپيترمال ساريگوني،شمال غربي ايران
تعيين محيط تكتونيكي گدازه هاي پليوكواترنر نير با استفاده از داده هاي عناصر كمياب خاكي
مطالعه محيط رسوبي و چينهنگاري سكانسي سازند سروك در شمال شرق برازجان استان بوشهر
شناخت، بررسي و تقسيم بندي شيميايي، فيزيكي و زمين شناختي سنگ هاي قيمتي و قدمت اكتشاف و استخراج آن ها
بررسي تاثير انواع عمليات بر روي افزايش ارزش سنگ هاي قيمتي
بررسي ها و مطالعات زمين شناختي بر روي مناطق گسترده ي كاني ها و سنگ هاي قيمتي ايران با نگاهي ويژه به فيروزه ي خراسان
الماس هاي كيمبرليتي و لمپرويتي از زمين شناسي اكتشاف تا تراش
بررسي نتايج داده هاي امواج برشي لرزه اي شكست مرزي جهت تعيين خصوصيات زمين شناسي مهندسي در شهر سمنان
تراش خاص برليان، گامي كوچك اما تاثيرگذار در افزايش بهره وري معادن الماس
تخمين تراوايي در چاه هاي فاقد مغزه در يك مخزن كربناته با استفاده از روش آناليز پلات احتمال نرمال
تعيين واحدهاي جريان با استفاده از روش هاي نمودار اصلاح شده لورنزو آناليز احتمال نرمال
تعيين تعداد واحدهاي جريان با استفاده از روش آناليز احتمال نرمال وروش مجموع مربع خطاها
بررسي تاثير اندازه دانه بر پرعيارسازي كنستانتره ايلمنيت به روش جداسازي مغناطيسي
بيواستراتيگرافي سازند كژدمي در شمال شيراز كوه سيد محمد
بررسي تاثير عملكرد گسل شمال تهران و راندگي پوركان ورديج برساختارهاي زمين شناسي موجود در محدوده شمال تهران
مقايسه تنشهاي تكتونيكي و مماسي با خورند دوغاب تزريق تماسي مطالعه موردي: تونل امامزاده هاشم (ع)
Study of the Statistical Properties of Kaki Aftershocks in Bushehr Province, Iran, April 09, 2013
ژئوپليتيك زمين،كشاورزي و توسعه ي پايدار
تحليل حساسيت پارامترهاي موثر بر بازيابي پايه در روش استخراج اتاق و پايه با استفاده از مدلسازي عددي
كاني هاي شاخص و زون بندي كانساري با شاخص كاني هاي اصلي در معدن انگوران
ژئوشيمي وجايگاه تكتونيكي دايك هاي ديابازي افيوليت نورآباد ـ هرسين شمال غرب لرستان
تعيين محدوده نهايي و طراحي معدن تيتانيوم قرهآغاج اروميه در شرايط عدم قطعيت عيار
بررسي كاربرد ژئوشيمي آلي در اكتشاف منايع هيدروكربوري
گردشگران و نقش آنها در تغييرات ريزاقليم درون غارها مطالعه موردي:غارعليصدر همدان
طرح آببندي و بهسازي پي سد پيغامچاي
برآورد الگوي تنشهاي تكتونيكي در زون گسلش قير
تاثيرافزودن زئوليت برمقاومت برشي خاك ماسه اي تثبيت شده با سيمان بابلسر
بررسي تاثير سازه بر استعداد روانگرايي ناشي از موج در نهشته هاي ماسه اي بستر دريا به روش شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي سكوي خود بالابر super M2 در منطقه دريايي خليج فارس ودرياي عمان
اكتشاف مس به روش ژئوشيمي آبراهه اي درمنطقه جلده باخان آذربايجان شرقي
اكتشاف،مدلسازي وتخمين ذخيره معدن مس چهارگنبد
ارزيابي پتروفيزيكي يكي از مخازن كربناته- ماسه سنگي در جنوبغرب ايران
كانه زايي مس در افيوليت هاي منطقه حسين آباد نيريز
بررسي تكتونيك و زمين شناسي ساختماني محدوده معدن سرب ونقره و سيليس شاكين
بررسي پيش نشانگرهاي ژئومكانيكي در زلزله
Fluorine impact on the rare earth elements composition of Iranian peraluminous S-type granites
Petrology of Eocene volcanic rocks in the NE of Lut block
ارزيابي ارتباط بين سيستم شكستگي و شبكه آبراهه سازند گچساران در محدوده شوشتر- لالي
بررسي تغييرات جرم عناصر در دگرسانيهاي هيدروترمالي كانسار مس ماسيوسولفيدي قزلداش خوي به روش آيزوكن
بررسي زمينساخت جنبا در حوضهي آبريز رودخانهي ارس بر اساس شاخصهاي زمينريختشناسي
مطالعه پتروگرافي و كاني شناسي كانسار روي ريگ كلاغي در منطقه بهاباد يزد
مطالعه ژئوشيمي كانسار روي ريگ كلاغي در منطقه بهاباد يزد
بررسي سنگ شناسي و پتانسيل مخزني بخش ماسه سنگي زون 1- 1 سازند مزدوران در ميدان گازي خانگيران
بررسي آلودگي زمينزاد و انسانزاد فلزات سنگين در خاكهاي استان هرمزگان
بررسي پتروگرافي ، كاني شناسي و ماهيت ژئوشيميايي عناصر در تعيين منشا ماگماي سازنده توده هاي آذرين در منطقه صلح آباد بجستان
تخمين تخلخل در سازندكژدمي با استفاده از چندنشانگرهاي لرزه اي
بررسي سنگ شناسي، ژئوشيمي و جايگاه زمين ساختي توده هاي نفوذي منطقه ليرم بجستان
مقايسه روند تغييرات ليتولوژي در سازندهاي كژدمي و جهرم با استفاده از روش وارون سازي لرزه اي در يكي از ميدانهاي نفتي جنوب كشور
بررسي كاني زايي آهن در منطقه چهارسو پيوه ژن نيشابوراستان خراسان رضوي
بررسي محيط رسوبي سازندهاي بهرام و شيشتو 1دونين فوقاني، در جنوب شرقي منطقه راور سراشك
پيشرفتهايي در روشهاي ژئوفيزيكي اكتشاف اورانيوم
منشاء يابي رسوبات با استفاده از رفتارژئوشيميايي عناصر فلزي
بررسي عناصرسمي و سنگين در رودخانه خرم آباد
پتروگرافي كانسار مس قره تپه ماكو، آذربايجان
Alteration Dependent Physical/Mechanical Properties of Gabbro and Diorite Construction Stones
Effect of Grain Size on Strength of Crystalline Building Stones
بررسي مدل كانيسازي طلا در فرشمي كوه زر با مقايسه مدل تكتونيكي و مدل شبيهسازي تحت الارضي با استفاده از داده هاي حفاري
استفاده از روشهاي آماري در شناسايي آنوماليهاي ژئوشيمي برگه 1:100000 سنقر
Geoelectrical Analysis to Recognition Geology Formations in Tangesorkh Water Transfer Tunnel Trace, Yasoj, Iran
اكتشاف كانسار آهن چيچك با استفاده از روش هاي آماري
معرفي ماكروفسيل هاي سازند پروده در منطقه زغال دار مزينو جنوب غربي طبس
تعيين تابع توزيع احتمال حاكم بر طول خط اثر،بازشدگي وفاصله داري شكستگيهاي توده سنگ درزهدار، مطالعه موردي: ساختگاه سد پارسيان
توليد شبكه شكستگيهاي مجزاي توده سنگ درزه دار با استفاده از تحليل دادههاي حاصل از برداشت زمين شناسي مطالعه موردي:ساختگاه سد پارسيان
كاربرد روشهاي مگنتومتري در اكتشاف انديس آهن زمند
زمين شيمي و سنگ شناسي كانسار آهن سياه كوه استان يزد
مطالعه ساختگاه سد با استفاده از روش هاي ژئوالكتريك و لرزه نگاري
ارزيابي توان گردشگري تاريخي و فرهنگي و ژئوتوريستي بندربريس چابهار- سيستان و بلوچستان جهت راهيابي به توسعه پايدار
بارزسازي كاني هاي دگرساني هيدروترمال در برگه 1:100000 شازند با استفاده از داده هاي ماهواره اي Aster به منظور پي جويي مس
بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الكتريكي و نمودارهاي پتروفيزيكي سازندهاي كنگان و دالان دريكي از مخازن گازي خليج فارس
پالئواكولوژي فرامينيفرهاي سازند گچساران در تاقديس بستانه، شمال غرب بندر لنگه
بررسي كانيسازي و ژئوشيمي شمال غرب نيشابور
كنترل ساختاري و سنگ شناسي در فراواني آب هاي زيرزميني حوضه مهارلو درزاگرس مركزي
بررسي هيدروژئوشيميايي منابع آب دشت قطاربنه
معيارهاي مكان يابي سدهاي زير زميني در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي سدملو
ارزيابي اثرات ساختگاهي در منطقه ي ويژه ي اقتصادي انرژي پارس عسلويه
ارزيابي پتانسيل روانگرايي در عسلويه با استفاده از داده هاي ميكروترمور
ميكروفاسيس و تفسير محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه دربرش چينه شناسي گزك شمال غرب راين
مطالعات كانه زايي محيط زمين شناسي وژنز انديس مس مزايجان شرق بوانات
بررسي مسائل زيست محيطي معادن و ارائه راهكارهاي اصلاح آن
استفاده از نشانگرهاي مبتني بر ابزارهاي پردازش تصوير براي شناسايي مرزهاي جانبي گنبد نمكي
مطالعات سنگ نگاري وكانه نگاري انديس مس مزايجان شرق بوانات
مدلسازي و وارونسازي سهبعدي دادههاي مغناطيس زميني مرتبط با منابع انرژي زمينگرمايي، شمالغرب دليجان
بررسي سنگ شناسي ژئوشيمي وجايگاه زمين ساختي انديس معدني چاه عليخان شمال شرق انارك
تعيين منشاء وسن سنجي واحدهاي آتشفشاني انديس معدني طلا ـ مس چاه عليخان براساس داده هاي ايزوتوپ سرب شمال غرب انارك
غار زكريا شهرستان استهبان، نمونه اي از جاذبه هاي ژئوتوريستي استان فارس
بررسي آنكلاوهاي مافيك به عنوان شاهدي از فرآيند اختلاط ماگمايي گجد جنوب غربي نائين
برآورد توزيع تخلخل مخزن هيدروكربني با استفاده از شبكه هاي عصبي به كمك نگارهاي چاه
مطالعات ژئوشيمي و محيط زمينشناسي لوكوگرانيت هاي اكبرآباد جنوب شرق آباده طشك
سنگ شناسي و كاني شناسي لوكوگرانيت هاي اكبرآباد جنوب شرق آباده طشك
روش هاي عددي در مسائل مكانيك سنگ
ميكروفاسيس و تفسير محيط رسوبي نهشته هاي ترياس برش كوهپايه شمال شرق كرمان
ليتوستراتيگرافي و معرفي فراميني فرهاي نهشته هاي پرمين در شرق مياندوآب قوشاچاي، آذربايجان
معرفي و گسترش زون استاروليت در سنگ هاي متاپليتي غرب كمپلكس دگرگوني دهسلم، شرق بلوك لوت
lithospheric features of the Zagros region, SW Iran,based on attenuation of sesmic waves
تاثير توپوگرافي در تشكيل، طبقه بندي و كاني شناسي خاك هاي بوشهر و برازجان
بررسي و مقايسه تكنيك تجزيه آهن به روش تيتراسيون و دستگاه مغناطيس سنج سات ماگان در تجزيه و تفكيك سنگ آهن معدن چغارت با توجه به مينرالوژي كانسنگ
اكتشاف بيهنجاري مغناطيسي در محدوده چرمله استان كرمانشاه
مطالعه وشناسايي رخنمون سازندهاي اميران وكشكان بااستفاده ازتصاويرماهواره لندست درغرب لرستان
اكتشاف منگنز با استفاده از روش ژئوالكتريك
تحليل ژئوشيميايي سازندگروبا استفاده ازداده هاي مقاطع چينه شناسي كوه سفيدوقالي كوه وميدان نفتي مسجدسليمان
تعيين تخلخل و تراوايي اينتروالهاي گازي و زون بندي آنها در يكي از ميادين خليج فارس با استفاده از آناليز خوشهاي
بررسي احتمال ايجاد رگاب در پي سد خاكي زيبامحمد خرم آباد با نرم افزار Seep/w
بررسي جهت تنش هاي اصلي در منطقه خرامه با مطالعه ساختارهاي تكتونيكي منطقه
اكتشاف ژئوفيزيكي و بررسي ويژگي هاي گنبد نمكي در منطقه ي قره آغاج با روش گرانيسنجي
تحليل طيفي داده هاي ASTER جهت شناسايي نواحي دگرسان منطقه پركام
بررسي عوامل زمين شناسي و تكتونيكي در فرسايش حوضه آبريز سرباز
مطالعه زمين شناسي و زمين شناسي اقتصادي كاني سازي آهن در روستاي ده چاه نيريز
مطالعه مگنتومتري كانه سازي آهن در روستاي غوري شهرستان نيريز
زمين شناسي اقتصادي محدوده اكتشافي مس چاه موسي، غرب طرود واقع در استان سمنان
بررسي توزيع ژئوشيميايي و ساختاري عناصر انتخابي در واحدهاي سنگي منطقه ي كاني سازي شده ي طلاي سفيد سنگ جنوب شرق زاهدان
يافتههاي جديدسازند آسماري در برش گرگ دره كوه ميش
عمليات ژئوفيزيك محدوده اكتشافي مس چاه موسي، غرب طرود واقع در استان سمنان
پهنه بندي خطر لغزش در شهرستان ملاير با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده
بررسيناهنجاري دماي سطح زمين LST قبل از وقوع زمين لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391
مقايسه سنگ چينهنگاري سازند جهرم در برش تنگ آب با برش تنگ نيم باشي
نقش جاذبه هاي زمين گردشگري منطقه شهرضا در توسعه پايدار
مطالعات كاني شناسي و زمين شيميايي ليستونيت هاي منطقه كپه حلوايي شمال انارك ايران مركزي
نحوه پيدايش كاني وانادينيت در كانسار سرب نخلك ايران مركزي
بررسي عوامل موثربرانتخاب ماشين آلات وتجهيزات استخراجي درروش جبهه كاربلند
مطالعهي امكانسنجي تامين خوراك كارخانهي ذغالشوئي در استان گلستان
كاربرد عمليات معدنكاري زيرزميني در اكتشاف لرزهاي ذغالسنگ
پهنه بندي خطر نشست زمين در اثر افت سطح آب زيرزميني در دشت سيرجان
نقش تكتونيك در چينه شناسي مطالعه موردي سنوزئيك ايران مركزي
تعيين جهت تنشهاي افقي براي يك چاه در يكي از مخازن نفت جنوب غربي ايران
نوسان روزانه و ماهانه مقادير دي اكسيد كربن درون غارعليصدر همدان وسلامت گردشگران
ارزيابي زمين ساخت فعال در سامانه گسل قم زفره
بررسيهاي ژئوشيميايي كانسار شورابه آغ گل ماكو با نگرش بر جنبه هاي اقتصادي آن
نقش مهار دستگاه حفاري در ميزان انحراف گمانه هاي پرده آببند سد سيمره
كاني شناسي،ژئوشيمي و كاربرد خاك صنعتي معدن گردنه آب باريك
Some Evidences about the Position of the Zagros Suture Zone, Iran
طراحي سيستم نگهداري تونل براساس روش قابليت سختي وانعطاف پذيري
Environmental assessment of surface soils and sediments of Baghejar area, North of Sabzevar
معرفي پيش نشانگرهاي ژئوشيميايي در پيش بيني زلزله
بررسي نقش موجك در وارونسازي لرزه اي و استخراج موجك مناسب در يكي از مخازن هيدروكربوري خليج فارس
بررسي منابع اوليه آرسنيك در ايران و مدلسازي آرسنيك كانسار زرشوران
بررسي رخدادهاي دگرگوني سنگهاي شمال غرب ديواندره
ژئوشيمي متابازيت هاي كمپلكس توتك (سنندج- سيرجان)
مدلسازي معكوس سهبعدي دادههاي گراني براساس الگوريتم يادگيري تطبيقي در گنبدنمكي آجي چاي
ريزش بخش شمالي ديواره دهانه آتشفشان بيدخوان در اثر فعاليت گسلهاي موجود در آتشفشان
نقش گسل قم زفره و بيدهند در رسوبگذاري سازند قم در گستره كاشان
Turists and Their Effects on the Temprature Changes inside the Alisadr Cave,Hamedan
بررسي عوامل تاثير گذار بر روي دايك هاي آتشفشان بيدخوان جنوب بردسير،كرمان
بررسي تكتونيكي، چينه شناسي و سنگ شناسي منطقه تويه دروار البرز شرقي
ارزيابي ميزان ذخيره معدن مس چهل كوره
اكتشاف انديس مس اميرآباد سيرجان بابهره گيري ازمطالعات سنگ شناسي ، ژئوفيزيك وحفاري اكتشافي
تفسير پتروژنتيكي سنگهاي آتشفشاني ائوسن ميزبان مس درجنوب غرب اردستان، شرق اصفهان
بررسي فعاليت تكتونيكي تاقديس قره باغ بر اساس شاخص نسبت پهناي كف دره به ارتفاع دره
شناسايي نواحي اميدبخش زمين گرمايي در منطقه ماكو با استفاده از روش گراني سنجي
بررسي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي REE’s در كانسار آهن لكه سياه
اكتشاف كانسارمگنتيت هيدروترمال عربشاه تكاب باتلفيق مطالعات زمين شناسي و مدلسازي سه بعدي مغناطيس سنجي
محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند دورود در برش چينه شناختي چاي كسن شرق ايواغلي
بررسي دگرساني، ژئوشيمي و ژنز انديس مس حسين آباد نيريز
ارائه زونهاي لرزهاي شهرستان مهاباد در محيط نرمافزار GIS
شاخص هاي اكتشافي ژئوشيميايي- كاني شناسي اسكارن هاي طلا با معرفي اسكارن طلادار منطقه زاغر- تفرش
كاربرد شيمي كاني ها در بررسي پترولوژي و ترموبارومتري توده نفوذي مافيك كمپلكس آلمابولاغ شمال غرب ايران
بررسي فني و اقتصادي معدن فلورين كوه سفيد
جلبك هاي نهشته هاي پالئوسن ـ ائوسن در منطقه سكنج جنوب كرمان
بررسي رسوبات آلبين تا سنومانين در منطقه فراشبنداز منظر چينه شناسي و تكتونيك
بايواستراتيگرافي نهشته هاي كرتاسه در برش چينه شناسي ده ملك شمال راين
تعيين ميكروفاسيس ها و فرآيندهاي دياژنتيكي مخزن آسماري ميدان كيلوركريم
سنگشناختي اليستوليتهاي موجود در توربيدايتهاي شمال مكران، بين ايرانشهر و راسك، جنوب شرق ايران
كاني شناسي، ژئوشيمي انديس مس دلگشا .منطقه مزايجان جنوب شرق بوانات
بررسي كيفيت شيميايي منابع آب قنات ها و چشمه هاي منطقه لاله زار بردسير
تخمين فشار منفذي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در يكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران
بررسي اصول احيا و عوامل اكولوژي در ارائه راهكارهاي بازسازي معادن
تاثيرات هيدروژئوشيميايي منطقه افيوليتي فرومد بر كيفيت آب هاي منطقه، شمال غرب سبزوار
بررسي فني و اقتصادي معدن بنتونيت چاه كم
اثرات زيست محيطي بر افت آبهاي زيرزميني دشت سلماس
پتروژنز توده هاي گرانوديوريتي و ميكروديوريتي مجموعه پلوتونيكي اردوباد شمال غرب ايران
مطالعه ميكروفاسيسها و محيط رسوبگذاري سازند آسماري درميدان نفتي شادگان
استفاده از سرعت موج P جهت تعيين ويژگيهاي فيزيكي پركاربردترين سنگ نماي آهكي در شهر مشهد
بررسي زمين شناسي مهندسي سنگ هاي تزييني آهكي مطالعه موردي شهرستان مشهد
بررسي پالئواكولوژي سازند كژدمي در كوه سيد محمد با توجه به فرامينيفرا
بررسي كانيشناسي و ساختار ميگماتيتهاي پليتي و پساميتي موجود در كمپلكس دگرگوني دهسلم، شرق بلوك لوت
مقايسه روشهاي زمينآماري چندمتغيره تابع خود همبسته كمينه/بيشينه و گام به گام شرطي براي مستقل كردن متغيرهاي وابسته به هم
آرسنيك در چشمههاي آبگرم منطقه زمين گرمايي آذربايجان شرقي
بررسي ژئومورفولوژي مهندسي رودخانه شندك
بررسي شرايط دما و فشار دگرگوني ناحيه اي مجموعه آلموقولاق
ارزيابي خطر لرزه خيزي محدوده بندرعباس
كرديريت با ساختار ماكل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيك بالايي كامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران
بررسي هيدروژئوشيميايي و كيفيت منابع آب موجود در منطقه راور،كرمان
روش كاهش فشار در توليد گاز از مخازن هيدرات گاز طبيعي
مدلسازي عددي تاثير هندسه برنده TBM بر سنگ ضعيف تحت تنش محصوركننده پايين
تحليل اثر تنش هاي درجا بر پايداري ديواره چاه هاي نفت و گاز
مدلسازي معكوس يك ودوبعدي داده هاي مقاومت ويژه وقطبش القائي كانسارسرب وروي كارونگاه ـ كوهبنان كرمان
تعيين وزن گل بهينه به منظور افزايش پايداري ديواره چاه با استفاده ازمعيارهاي مختلف شكست مطالعه موردي : يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
تهيه مدل ژئومكانيكي و تعيين پنجره ايمن گل حفاري به منظور جلوگيري ازناپايداري ديواره چاه مطالعه موردي: يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
مقدمه اي بركانه زايي ودگرساني درانديس معدني چاه عليخان شمال غرب انارك
تعيين ويژگي هاي ژئومكانيكي توده سنگي ساختگاه سدسيلوه
Microbiostratigraphy of the sediments of Talezang Formation in Ghalebi section (southwest lorestan, Iran)
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در اسيدكاري گسترده
مطالعه كارستي شدن و پديده چشمه هاي معدني كوه گنو و خورگو دررابطه با دياپيريسم
سنگ چينه نگاري سازند داريان در برش شمال بانش شمال و شمال غرب شيراز
مطالعه فرآيندهاي دياژنزي و تاثير آنها بر كيفيت مخزني سازند آسماري در ميدان نفتي شادگان
زيست چينه نگاري سازندقم منطقه بوكان
بررسي و مقايسه روشهاي تعيين چقرمگي ترك در سنگ
ريزپهنه بندي درجه 2 و ارزيابي زلزله كلان شهر شيراز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
ريززيست چينه نگاري سازند داريان در برش دره سفيد شمال و شمال غرب شيراز
Depth Estimation Of Salt Domes Using Gravity Data Through MLP Neural Network, Case Study: Mors Salt Dome in Denmark
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز آمفيبوليت هاي افيوليت ملانژ بافت، جنوب غرب كرمان
بررسي شواهد ساختاري و مورفوتكتونيكي گسل سروستان دراستان فارس
مطالعه نقش ميكروارگانيسم ها دركانه زايي منگنز بااستفاده ازداده هاي پتروگرافي وژئوشيميايي منطقه آباده طشك، استان فارس
بررسي عوامل ژئومورفولوژي روستاي كهن نوك
بررسي ويژگيهاي كاني شناسي مدارفلوتاسيون كارخانه مس بوانات
بررسي زمينشناسي و ژئوشيمي كانسار مس آناكنده چاه پتو،شمالغرب بردسكن، خراسان رضوي
بررسي گسلهاي پيرامون معدن مس سرچشمه و ساز وكار آنها
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد ميانرود جنوب شرق ايران
شواهد دگرشكلي و حرارت تشكيل آن در سنگهاي دگرگوني شمال شرق سنقر
كاني شناسي، ژئوشيمي انديس مس دلگشا .منطقه مزايجان جنوب شرق بوانات
تعيين اختصاصات مخزني سازند سروك در ميدان نفتي مارون به كمك نگارهاي چاه پيمايي
پتروگرافي شيستهاي نئوپروتروزوئيك بالايي كامبرين پاييني در جنوب غربي زنجان، شمالغرب ايران
بررسي ساختاري منطقه سرچشمه
پتروگرافي، تغييرات شيميايي و مدلسازي بخش 7 سازند گچساران در قسمت غربي ميدان نفتي اهواز
هرمز ، جزيره اي سرخ در ميان آب هاي نيلگون خليج فارس
تعيين عمق كانسار آهن محدوده خيرآباد ،سيرجان با استفاده از داده هاي مغناطيسي با روش واهمآميخت اويلر
مدلسازي شبكه گسسته شكستگيها با تلفيق روش هاي هوشمند وزمين آماري در يكي از مخازن كربناته شكافدار جنوبي ايران
بررسي نتايج عددي حفاري زون خاكي تونل پونه : مطالعه موردي
بررسي ويژگي هاي سيال كانه ساز در انديس معدني روي وسرب دره قيله اليگودرز به كمك سيالات درگير
كاربرد روشهاي آناليز طيفي پيشرفته با هدف آشكار سازي كاني هاي موجود در شمال شرقي منطقه هشترود با استفاده از تصوير ماهواره اي UTM منطقه
Application of Electrical Resistivity Method in Sodium Sulfate Deposits Exploration, Case Study: Garmab, Iran
بررسي امكان استفاده ازذخايركروميت و باطله هاي همراه، درزون افيوليتي شمال غرب كشور براي توليد بتن سنگين
مطالعه عوامل مؤثر بر فعاليت گسل مسبب زلزله گوهران وشدت آن
بررسي زمين شناسي بلوچستان
فرصت ها و چالش هاي پيش روي ايران در اكتشاف نفت و گاز
برآورد خطر زمين لرزه در كوهبنان با استفاده از روش آماري
بررسي خاستگاه تكتونيكي منطقه سه تخت گزين در دشت مرودشت
تعيين نقش فرايندهاي تكتونيكي در ايجاد منابع آبي زاگرس با استفاده از روش مقاومت ويژه ژئوفيزيك
هيدروژئوشيمي چشمه ي آبگرم ايستي سوي سلماس
پتروگرافي، ژئوشيمي وموقعيت تكتونوماگمايي سنگهاي آذرين منطقه نيكوييه قزوين
بررسي فرار آب از ساختگاه سد خاكي سرني جنوب شرق ايران
بررسي پايداري تكيه گاه هاي سد سرني تحت بارگذاري لرزه اي
مطالعه آزمايشگاهي اثر غلظت نانوسيالات در استحصال انرژي زمين گرمايي از حوزه هاي پتروترمال
مطالعه آزمايشگاهي اثر تخلخل در استحصال انرژي زمين گرمايي ازحوزه هاي پتروترمال
بررسي تاثير شرايط خاك بر روي شدت زلزله
تهيه مدل زمين شناسي و بلوكي كانسار زرشوران با تكيه برداده هاي اكتشافي جديد
مطالعه كمي فعاليت تكتونيكي جنوب فارس با استفاده از GIS
بررسي سنگ هاي الترامافيك – مافيك شمال شرق سفيد سنگ
بررسي كارآيي روش هاي تبديل موجك پيوسته و تجزيه با تعقيب تطابق در تعيين محدوده سيال مخزن
Determination of lithology boundary of Jahrom formation in Hendijan field in Persian Gulf using fuzzy clustering
مطالعه رسوب شناسي رودخانه قلعه پدا
مطالعه رسوب شناسي منطقه نصرت آباد شمال غرب زاهدان
ارزيابي ذخيره معدن زنبيل به منظور برنامه ريزي بلند مدت
مورفولوژي نهشته هاي بادي منطقه نصرت آباد شمال غرب زاهدان
نشانگرهاي سوي برش در ناحيه معدني همچ جنوب غرب بيرجند
مزاياي استفاده از پليمر هاي طبيعي در گل حفاري در مقايسه با گل بنتونايتي و پايه روغني
تهيه نقشه هاي هم ضخامت ايزوپك و ايزوكور زون هاي گچساران بخش 7 در ميدان مارون با استفاده از نمودارهاي الكتريكي و نرم افزار RMS
شناسايي آلتراسيونهاي مرتبط با كانه زايي مس پورفيري وطلاي اپي ترمال در بخشي از استان آذربايجان شرقي
تحليل وبررسي احتمال وجودهيدروكربن با توجه به رخنمون هاي سطحي درتعدادي از تاقديس هاي غرب لرستان
تحليل رگهها و ارتباط ساختارها با كانه زايي مواد معدني در ناحيه همچ جنوب غرب بيرجند
مطالعه كاني هاي پلاسررودخانه قلعه پدا جنوب غرب زاهدان
Nuclear Geological Study and the Examination of Possibility of Uranium Ore Existence Using Solid Alpha Detector in the Southern of Ardabil City
تعيين مشخصه هاي بافتي رسوبات ساحلي خاور بندرعباس
معماري ژئوتوريستي راهكاري مناسب جهت حفاظت وتوسعه پايدارژئوپارك قشم
استفاده از روش تحليلي در بررسي لرزهخيزي كوهبنان
تحليل وبررسي كاربرد روش گرمالياني براي تعيين سن سنگ ها وموادمعدني
تعيين نسبت تراوايي به خواص الكتريكي به كمك آناليز مسير بحراني در سنگ هاي مخازن هيدروكربني
تشخيص ناهمسانگردي از اثرات جانبي با استفاده از روش دورافت ونر سمتي
افت سطح آب زيرزميني و نشست زمين در دشت سلماس
پيش بيني زلزله در منطقه كوههاي البرز از طريق برآورد تغييرات تنش كولمب
پتانسيلهاي زمينگردشگري تالاب آذيني در استان هرمزگان
ارا.ئه يك مدل براي پيش نشانگري زلزله ناشي از فرايندهاي شيميائي سنگهاي تحت فشار
Petroleum Exploration in Salt Dom using Hopfield Neural Networks and its comparison with Kohonen Neural Networks results (Case study: Qum Salt Dome)
بررسي تاثير رس هاي بنتونيتي فرآوري شده بر ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و كاربرد آنها در صنعت
مقايسه روش ANN-MLP و Kriging به منظور پيش بيني مكاني بارش سالانه در مناطق با اندازه متوسط
ساخت دستگاه تزريق بتن آزمايشگاهي
چينه نگاري اكتشافي رسوبات مس دار گروه بيدو در محدوده ي مقيم آباد كوهبنان در استان كرمان
محاسبه معادلات موج الكترومغناطيسي جريان ماگما
تخمين تراوايي با كمك لاگ هاي NMR و مقايسه با داده هاي مغزه در سازند فهليان در يكي از ميدان هاي كربناته در جنوب ايران
پتروگرافي و ژئوشيمي دايكهاي لامپروفيري منطقه كلاسور غرب كليبر-شمال غرب ايران
شناسايي و مدلسازي منابع لرزه زا در گستره طرح ايستگاههاي عملياتي نقاط نفت خيز مجاور مناطق مسكوني كلانشهر اهواز با استفاده از نرم افزار Erdas Imagine
ارزيابي راديواكتيو وبررسي سنگ ها ولايه هاي معدني بافناوري هسته اي
اكتشاف سفره آب زيرزميني و ارزيابي كيفيت آن، با استفاده از روش سونداژ قائم الكتريك; يك مطالعه موردي
بكارگيري تصميم گيري گروهي فازي در اولويت بندي و انتخاب پروژه هاي تعريف شده در زمينه مقابله با ريزگردها
بكارگيري مدل اجزاي محدود در بررسي لوله هاي مدفون متأثر از گسل امتداد لغز
آناليز نشست سد سنگريزه اي با رويه بتني گلورد بر اساس داده هاي ابزاردقيق و مقايسه آن با نتايج حاصل از روش اجزاي محدود
بررسي ناهنجاريهاي حرارتي قبل از زلزله
مقايسه روشهاي كريجينگ شاخص و لاگ كريجينگ در تفكيك كانسنگ هماتيتي و مگنتيتي در معدن آهن جلال آباد
جدايش مقادير آنومال از زمينه با استفاده از روش آماره انفصال، مطالعه موردي: سيستم پورفيري پركام – كرمان
كاركردهاي پژوهش هاي قرآني در علم زمين شناسي
بررسي ساختاري و تكتونيكي تاقديس گچ ليكك
رديابي مسير عبور گسل سبزپوشان با كمك ژئوفيزيك
مطالعه تكتونيك فعال منطقه همايجان فارس
تعيين مختصات گسل قطر كازرون در ناحيه چنارشايجان – با استفاده از روش ژئوالكتريك
تعيين بهترين روش زمين آمار براي تهيه نقشه هاي ژئومغناطيس در ناحيه معدني و صنعتي گل گهر سيرجان با استفاده از نرم افزار GIS
شناسايي سيستم جريان زيرزميني كارستي در ايج استهبان رابطه بين ساختارهاي تكتونيكي و عوامل ژئومورفولوژيكي با آب هاي زير زميني در مناطق كارستي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید