مشاهده مجموعه مقالات سومین کنفرانس معادن روباز ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس معادن روباز ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 سومین کنفرانس معادن روباز ایران ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان  برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۸۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  سومین کنفرانس معادن روباز ایران

ارزيابي بهره وري انرژي در معادن با رويكرد پويايي سيستمي
ارائه رويكرد نويني براي اعمال عدم قطعيت قيمت محصول در برنامه ريزي توليد معادن روباز
ارزيابي اقتصادي معدن مس چشمه رضايي در شرايط عدم قطعيت قيمت با استفاده از اختيارات حقيقي
ارزيابي عوامل موثر بر قيمت سنگ آهن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مدلسازي بلوكي كانسار مس لار جهت بهره برداري بهينه در شرايط عدم قطعيت قيمت
بررسي روند توليد و قيمت سنگ آهن در دنيا و پيش بيني كوتاه مدت قيمت
ارزيابي پايداري شيب معدن روباز سرب و روي انگوران با استفاده از رويكرد سيستم مهندسي سنگ
شناخت ناپيوستگي هاي موثر در ناپايداري بلوكهاي واقع بر ديواره كاواك معدن سنگ آهن گل گهر، واقع در كرمان، جنوب شرق ايران
تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن نعمت شرقي كروميت فارياب
تشخيص سيستم درزه و تعيين مناطق همگن ساختاري منطقه معدن چغارت
تحليل شكست قاشقي با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازي مونت كارلو
تحليل هيدرومكانيكي پايداري ديواره غربي معدن شماره يك گل گهر
مدلسازي و تحليل قابليت اطمينان ماشينآلات بارگيري- مطالعه موردي: ناوگان بارگيري معدن مس سرچشمه
جايابي سنگ شكن درون معدني سنگ باطله هاي معادن روباز با روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: معدن مس سرچشمه)
تخمين زمان باربري با استفاده از پارامترهاي توده سنگ در معادن روباز (مطالعه موردي: معدن سرب و روي انگوران)
بنچ مارك نمودن فاكتور دسترسي عملياتي و استفاده مفيد ماشين آلات معدني (مطالعه موردي: دراگلاين)
طراحي نرم افزار كاربردي جهت توزيع بهينه كاميون ها در سيستم تخصيص ثابت معادن روباز
طراحي و بهينه سازي سيستم نوار نقاله معدن مس ميدوك
شبيه سازي سيستم حمل و نقل معدن خاك نسوز آباده (به كمك نرم افزار ANRENA)
بررسي قابليت مدل توزيع خردايش KC-KUM درارزيابي بخش ريزدانه انفجار
پيش بيني خردشدگي حاصل از انفجار با استفاده از مدل هاي تجربي سوئديفو وكوز- رام در معدن مس ميدوك
اصلاح پارامترهاي حفاري و آتشباري جهت خردايش بهينه در معدن سنگ آهن چاه گز
طراحي الگوي آتشباري بر اساس اصلاح مدل تجربي كوز- رم در معدن انگوران
ارزيابي حفاري و خردايش حاصل از انفجارهاي توليدي معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر
پيش بيني خردايش سنگ حاصل از آتشباري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: معدن باغك، سنگان خواف
بررسي پرتاب سنگ ناشي از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آناليز ابعادي
بهينه سازي انفجار كنترل شده در سنگ هاي درزه دار مطالعه موردي: ديواره هاي غربي معدن سنگ آهن چادرملو
ارائه الگوي بهينه چالزني وآتشباري در بلوك 1- معدن سنگ آهك كارخانه سيمان شرق (مشهد) با درنظرگرفتن پارامترهاي فني و اقتصادي
بهينه سازي طرح حفاري وآتشباري با توجه به عوامل ژئومكانيكي با بررسي موردي معدن لپه زنك
تحليل هزينه هاي مرتبط با عمليات آتش باري در معادن روباز مطالعه موردي معدن عسگرآباد 2
كاربرد شبكه هاي عصبي در تخمين عقب زدگي ناشي از انفجار در معادن روبازمطالعه موردي درمعدن باغك از معادن سنگ آهن سنگان
انتخاب قطر چال هاي انفجاري در معدن سنگ آهن جلال آباد كرمان بر اساس رابطه آدهيكاري
ارائه رابطه اي تجربي براي محاسبه انفجار هواي پرفشار به روش آناليز ابعادي
تطبيق پذيري مدلهاي تجربي محاسبه ي توزيع ابعاد خرده هاي انفجاري، معادن سنگ پركننده سد باطله معدن مس سرچشمه
اعتبار سنجي نتايج حاصل از آناليز تصويري براي ارزيابي خردايش سنگ در معدن مس سرچشمه
پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبي- فازي
پيش بيني لرزش زمين ناشي از عمليات آتشباري در معادن با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره، شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
راهكارهاي عملي جهت كاهش لرزش و ريسك سلامت رانندگان در كاميونهاي معدني
پيش بيني عقب زدگي با استفاده از سيستم انفيس در معدن روباز سنگ آهن گلالي
انتخاب مدل پيش بيني خردايش مناسب در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سيرجان
پيش بيني خردايش ناشي از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك
بررسي وضعيت خردايش ناشي از آتشباري در معدن مس سونگون با تكيه بر ويژگي هاي توده سنگ
بررسي ارتباط بين شاخص قابليت انفجار و سختي خردايشي سنگ در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر
پيش بيني بهتر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده از آناليز خوشه اي
انتخاب و كاليبره كردن مدل تجربي پيش بيني خردايش مناسب درمعدن مس سرچشمه
ارزيابي ريسك خردايش سنگ در معادن روباز با روش ماتريس اندر كنش- انديس آسيب پذيري، مطالعه موردي: معدن مس سرچشمه
بررسي عدم قطعيت موجود در برخي روابط تجربي محاسبه مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ به روش مونت كارلو
بررسي تغييرات چقرمگي شكست سنگ آنيزوتروپ
تحليل قابليت اطمينان ديواره ي بلوك تكتونيكي III معدن چغارت
مقايسه كارايي روش هاي تصميم گيري چند معياره TOPSIS, ANP, AHP و VIKOR در انتخاب روش استخراج معادن
برنامه ريزي توليد مبتني بر استراتژي عيار حد بهينه ي معدن شماره ي 1 گل گهر
تحليل ريسك رقيق شدگي در معادن روباز
بهينه سازي فرآيند برنامه ريزي توليد كوتاه مدت كارخانه سيمان تهران با مدل برنامه ريزي آرماني
تعيين محدوده نهايي معادن روباز با در نظر گرفتن حداقل عرض كف كاواك
مدلسازي زمين آماري ميزان ترقيق (مطالعه موردي: كانسار سنگ آهن شماره 2 گل گهر، سيرجان)
بهينه سازي تخصيص قابليت اطمينان براي سيستم توليد معدن روباز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي محدوده ي بهينه نهايي معدن طلاي زرشوران با استفاده از داده هاي اكتشافي جديد
بهينه سازي برنامه ريزي توليد بلندمدت بر اساس عدم قطعيت عيار حد در معادن سنگ آهن روباز
طراحي محدوده نهايي معادن روباز با لحاظ اصول توسعه پايدار
ارزيابي پي آمدهاي نامطلوب استخراج معدن سنگ آهك عسگرآباد 2 بر محيط زيست و پيشنهاد راه كار بازسازي
بررسي تأثير سابقه كار و شرايط جوي بر تعداد وقوع حوادث شغلي در مجتمع مس سونگون
انتخاب روش مناسب بازسازي معادن روباز با رويكرد بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير (مطالعه موردي معدن سنگان)
رهيافت هاي زيست سازگار نوين براي رفع مشكل پساب معدن مس سونگون
مكانيابي سد باطله معدن مس درآلو بااستفاده از روش VIKOR
استفاده از دوغاب زيستي در جلوگيري از اتلاف و انتشار مواد معدني دپوها
مناسب ترين گزينه بازسازي زمين هاي استخراج شده در معادن كم عمق و وسيع در مجاورت مناطق شهري (مطالعه موردي)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید