دانلود مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی،دانشگاه تبریز،انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران،شرکت ارتباطات صنعت قلم با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۴۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

PSTRU: A Provably Secure Variant of NTRUEncrypt over ExtendedIdeal Lattices
مقايسه آنتروپي، توزيع هاي ماكسيمم آنتروپي دو متغيره بطور تصادفي مرتب شده
طراحي چند هدفي و بهينه سازي پارتوئي مكانيزم كرنك – راكر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
A Gaussian Distribution for Leaves in Catalan Trees
A Contractive Mappings on Fuzzy Metric Spaces
Prime fuzzy A-ideals in MV-modules
آناليز تغييرات آماري تصادفي در مدارهايتقويت كننده تفاضلي نانومتري
بازسازي تصوير با استفاده از تلفيق تغييرات كلي و مجموعه تراز
تركيبات خطي مشاهدات متقارن و كاربرد آن در دقت بينايي سنجي
Reduce the risks of transactions by using the Heston model and application of FFT in this model.
طراحي كنترل كننده مد لغزشي ترمينال سريع (FTSMC) براي مبدل DC-DC كاهنده
تقريب جواب معادلات انتگرال فردهلم فازي با استفاده از قاعده سيمپسون
Haar wavelet method for solving inverse parabolic problem with an unkonwn boundary condition
حل معادلات انتگرال ولتراي فازي به روش تبديل ديفرانسيل فازي
تعيين مرز كارا براي ساختارهاي شبكه اي دومرحله اي شامل دور
حل معادله انتگرال-ديفرانسيل رشد جمعيت با استفاده از رو ش طيفي
مقايسه سواد رسانه اي و ديجيتالي در دانشجويان دانشگاه صنعتي بيرجند و پوناي هند
Dynamic scaling on the modified limited memory BFGS updates for unconstrained optimization
بهبود شناسايي مدل سيستم خطي تحريك شده با سيگنال PWM از طريق پيش پردازش خروجي بر پايه قضيه متوسط گيري
تركيب الگوريتم جستجوي دوتايي و كلوني مصنوعي زنبور عسل براي حل توابع غيرخطي
معرفي بردار ويژگي بهينه در شناسايي الگوي بالگردها
معادلات ليوويل در محاسبات اثر ميدانهاي خارجي در گرافين
حل مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوريتم انبوه ذرات و كاربرد آن در شباهت چندگانه ي اسناد متني
The k-rainbow reinforcement numbers in graphs
به هنگام سازي ضمني و متناوب در روش هاي شبه- نيوتن چندگامي براي بهينه سازي نامقيد
روش هاي گراديان با طول گام دو نقطه اي، شبه-كوشي و گراديان يكنوا در حل مسائل بهينه سازي نامقيد
روشهاي شبه نيوتن حافظه محدود پيش حالت شده براي بهينه سازي نامقيد با ابعاد بزرگ
توابع حقيقي در متغيرهاي مختلط براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
Signed Roman domination number in graphs
Rainbow domination number in graphs
Fuzzy Logic Based Environment Light Intensity Control System
دومين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي (NIMC2015) تشخيص جنسيت نويسنده از روي نمونه هاي برون خط دست نوشته
رهگيري اهداف متحرك بر اساس الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
روش عددي براي حل معادلات انتگرال نوع دوم با هست هي منفرد ضعيف
Hat problem on some graphs
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي زمانبندي وظايف در سيستم هاي موازي ناهمگن داراي ضرب العجل
Application of the variational iteration method to inverse hyperbolic problems
بهبود نرخ جهش در الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله پوشش مجموعه
بررسي استفاده از موجك هاي هار در حل معادلات ديفرانسيل غيرخطي (حل معادله فاكنر- اسكن بر روي لبه)
الگوريتم غذايابي باكتري با يادگيري جامع تطبيقي و كاربرد آن درمساله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
مساله كوتاهترين مسير با استفاده از طول كمان هاي نامعين
Application of variational iteration method for system of pantograph equations
حل مسئله كنترل بهينه مرزي معادله موج با استفاده از روش طيفي جديد
بهينه سازي انرژي در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از انتقال نيروي برق بي سيم
Economic-Statistical Design of VSI Hotelling’s T2 Control Chart Using ABC algorithm
Convergence of Diagonal Precondition for Positive Definite Linear Systems
مقايسه عملكرد روش فوريه و روش تطبيق بخش در الگويابي هواپيما
On Existence and Uniqueness of Solutions of Volterra-Fredholm on Banach-Valued Integral Equation
Applications of chebyshev wavelets method to solve parabolic problem
زمانبندي بهنگام در سيستم جرياني منعطف رباتيك با محدوديت بلوكه شدن ماشين و ارائه الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي
الگوگذاري تصوير با استفاده از تجزيه مقدار تكين
ارائه يك الگوريتم ژنتيك جديد براي خوشه بندي داده ها با قابليت پيدا كردن تعداد خوشه بهينه
مديريت پوشش بصري ناحيه اي در نظارت بر محيط توسط شبكه هاي حسگر/عملگر تصويري بي سيم
Admissibility Conditions for Groups Generated by Two Matrices
طراحي مدل شبكه عصبي سيستم يك درجه آزادي همراه با فنر و دمپر تحت نيروي خارجي
Application of Homotopy Analysis Method in Dynamic Analysis of a Microbeam
طراحي كنترلر مدل شبكه عصبي سيستم يك درجه آزادي همراه با فنر و دمپر تحت نيروي خارجي
تعيين مقدار ماكزيمم و بهينه يابي يك تابع دو متغيره با الگوريتم ژنتيك
كاربرد جهش ها در جبر ماكس در S-R ماتريس هاي
Modified P-Regular Splitting Iterative Methods for Non-Hermitian Positive Definite Linear Systems
طراحي مكانيزم مكانيكي انطعاف پذير براي توليد همه توابع رياضي در بازوي رباتها با استفاده از سري مك لورن (NIMC2015)
الگوريتم هاي عددي براي محاسبه ي دترمينان ماتريس هاي پنج قطري
يك الگوريتم مقدماتي براي محاسبه دترمينان ماتريس هاي پنج قطري تاپليتز (ماتريس هاي نواري يا چندقطري)
بهترين تقريب معادله تلگراف با استفاده از پايه هاي شرودر تركيبي در فضاي سوبولوف

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید