امکان دسترسی به مقالات اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی جامی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۹۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

بررسي عددي انتقال حرارت نانو سيالات همگن تحت جابجايي آزاد
حذف دي اكسيد كربن از مخلوط گازي پس از احتراق با استفاده از هيدرات
استفاده از بازدارنده ها براي جلوگيري از تشكيل هيدرات
شيرين سازي آب دريا به كمك مكانيزم تشكيل هيدرات هاي گازي
بام سبز از منظر بهينه سازي مصرف انرژي
شبيه سازي جريان غيردائم دو فازي آب و هوا، اطراف دو پايه استوانهاي كنار هم و انتخاب مدل آشفتگي مناسب
شبيه سازي جابجايي اجباري نانوسيال در يك كانال دوبعدي حاوي محيط متخلخل با دماي ثابت ديواره
ارائه پيشنهاد جهت سردسازي گاز ترش و شبيه سازي آن با نرمافزار Fluent
كنترل تلاطم سطح و فشار وارد به ديواره در مخزن مستطيلي با افزايش چگالي فاز گاز
مطالعه عددي اثر موقعيت منبع گرمازا در انتقال حرارت جابه جايي طبيعي از محفظه بسته با سرمايش موضعي
محاسبه نسبت ظرفيت هاي گرمايي ويژه مخلوط و مقايسه تاثير آن بر پارامترهاي عملكردي يك موتور احتراق داخلي جرقه اي
تاثير دما و فشار بر روي اگزرژي در سيكل تركيبي توان و تبريد
شبيه سازي عددي جريان صليبي حول استوانه در جريان آرام
بهينه سازي هندسي صفحه اوريفيس در جريان سنج هاي بر مبناي گراديان فشار به كمك تحليل المان محدود
بررسي تأثير وجود دندانه هاي نيمه چسبان T شكل بر پارامترهاي جريان و انتقال حرارت مغشوش نانوسيال آب-نقره با كسر حجمي مختلف در يك ميكروكانال ذوزنقه اي
بررسي تاثير غلظت نانو سيال آب- اكسيدسيليس در انتقال حرارت جوشش استخري اطراف استوانه عمودي برنجي
بررسي پاسخ دمايي و آسيب گرمايي در بافت پوست با استفاده از مدل تاخير فاز دوگانه تعميم يافته
بررسي ضريب درگ لوله ي مربعي درجريان عرضي به روش تجربي
Numerical Study of Unsteady Flow around a Square Cylinder in Compare with Circular Cylinder
شبيه سازي عددي جريان وانتقال حرارت جابجايي دريك كانال با استفاده ازنانوسيال آب و اكسيدآلومينيم با درنظرگرفتن حركت براوني ذرات
شبيه سازي عددي جريان و عدد ناسلت دريك لوله دايروي با استفاده ازنانوسيال آب و اكسيدآلومينيم با درنظرگرفتن حركت بروني ذرات
حل عددي معادلات تراكم پذير دوبعدي و غيرهيدروستاتيك جو با روش مك كورمك فشرده
مطالعه عددي تاثير قطر لوله بر انتقال حرارت جابجايي جريان آرام در لوله هاي مستقيم تحت نانوسيال
CFD modeling of heat transfer performance of MgO-water nanofluid under turbulent flow
مروري بر اسفنج هاي فلزي و كاربرد آن ها در مبدل هاي حرارت EGR تكنولوژي نوين در صنعت خودرو
بررسي توليد انرژي تجديد پذير از حركت سيالات در برخورد با موانع در مسير جريان
پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرم در استخراج كننده هاي ضربه اي سيني دار
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت از تيوب با پره حلقوي، دريك بسته تيوب چهار رديفه
مدل سازي و بررسي نقش جاذب در فرايند جذب تناوبي فشار براي خالص سازي هيدروژن
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آرام همراه با آناليز بازگشت ناپذيري در كانالي داراي دو انبساط ناگهاني- روش انسداد كردن
تاثير شكل و غلظت حجمي رنگدانه بر رفتار رئولوژيكي پوشرنگ اكريليك
كاربرد روش انسداد كردن در شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري آرام همراه با آناليز قانون دوم ترموديناميك در كانالي با سطح مقطع متغير
ارائه روش شبكه بندي ومحاسبه انتقال حرارت نازل نمونه اي موتور موشك سوخت جامد با پديده فناشدگي
آناليز قانون دوم ترموديناميك در جريان هاي جابجايي تركيبي آزاد و اجباري در يك كانال شيبدار داراي انبساط و انقباض ناگهاني
مطالعه عددي اثرات يك مانع بر روي ميزان توليد انتروپي در جريان آرام جابجايي اجباري در كانالي داراي انبساط و انقباض ناگهاني
جابه جايي اجباري آرام يك نانو سيال در كانال هاي داراي انبساط همراه با آناليز قانون دوم ترموديناميك
آناليز قانون دوم ترموديناميك براي جريان جابه جايي اجباري آرام يك نانو سيال در كانالي داراي يك پله پيشرو
مدلسازي جابجايي طبيعي سيالات غيرنيوتني پيرو قانون تواني در محفظه مربعي به روش شبكه بولتزمن
بررسي تاثير نوع و غلظت نانوسيالات بر خواص انتقال حرارت سيستم رادياتور اتومبيل- مدل – سازي رياضي
بادگيرها رهيافتي سنتي در معماري و تهويه طبيعي مدرن
شبيه سازي عددي راكتور كاتاليستي براي فرايند اكسيداسيون زوجي متان توسط كاتاليست La(2)O(2)/CaO
بررسي اثرات شار حرارتي روي ضرايب پسا و برآ بال هواپيما در جريان زيرصوت
مدلسازي انتقال حرارت رب گوجه فرنگي در بسته هاي نيمه سخت آلومينيومي
مروري بر روش هاي پيش بيني نقطه ي شبنم هيدروكربن ها
تحليل عددي تركيب جابه جايي آزاد و تشعشع سطحي با توليد حرارت داخلي
شبيه سازي ناپايداري ريلي تيلر در گداخت اينرسي
شبيه سازي CFD سيستم تهويه مطبوع سلول هاي داغ توليد راديو دارو
توليد آنزيم سايكلوگلوكانوترنسفراز توسط Bacillus sp. DSM 2523 تثبيت يافته در كيتوسان: عوامل تأثيرگذار بر شاخص فعاليت نفوذي بيروني
شبيه سازي عددي آغاز و پيشروي الگوي جريان اسلاگ در اتصال T شكل
مدلسازي رفتار سيالات غيرنيوتني در سيستم هاي جابجايي طبيعي با ساختار گرمايش از كف
بررسي تأثير قرار گرفتن پره هاي هادي در انتقال حرارت مبدل دو لوله جريان مخالف
تاثير استفاده از پره هاي هادي تركيبي در مبدل دولوله، براي لوله ي داخلي و خارجي به شكل همزمان و مقايسه ي آن با حالت هاي تك پره
THE EFFECT OF CORONARY STENT ON THE HEMODYNAMIC PROPERTIES OF BLOOD IN THE NEAR OF VESSEL WALL
بررسي عملكرد هوادهي در سرريزهاي پلكاني با استفاده از روش عددي
تاثيراستفاده از نانو سيال در بهينه سازي انرژي و پارامترهاي موثر برروي آن
استفاده از پلي نانو سيالات در كاهش اصطكاك جريان سيالات و افزايش انتقال حرارت
بررسي و شبيه سازي عبور جريان هوا از درون فيلتر هواي ماسك شيميايي با دو بستر متخلخل كربن اكتيو و كاغد هپا
Experimental study on dynamic viscosity of Mg(OH)2 at different temperatures and proposing new correlation
Rheological behavior and margin of deviation of Mg(OH)2- EG nanofluid at different concentrations and temperatures
استفاده از داده هاي فشار در تخمين پارامترهاي عملكردي يك موتور احتراق داخلي جرقه اي
بررسي كمي تاثير استفاده از نانوسيال در رژيم هاي متفاوت جريان بر مساحت مبدلهاي حرارتي پوسته لوله اي
تحليل عددي و مقايسه ميدان جريان سيال و حرارت در مبدل هاي حرارتي با بافل هاي قطاعي و مارپيچي به كمك ديناميك سيالات عددي
Mathematical model of velocity and thermal boundary layer over a flat plate
تاثير قطر لوله بر انتقال حرارت وافت فشار جريان نانوسيال هاي آب اكسيد آلومينيوم و آب- اكسيد مس در درون لوله
تأثير استفاده از نانوسيال (Al(2)O(3 در افزايش انتفال حرارت كانال زيگزاگي ومقايسه باكانال صاف
تاثيرات موقعيت مكاني و نسبت اضلاع مانع بر انتقال حرارت جريان در روش شبكه بولتزمن
بررسي انواع جديد مبدلهاي انرژي نو و پاك ناشي از ارتعاشات در رودخانه كارون
بررسي انواع جديد مبدلهاي انرژي نو و پاك ناشي از ارتعاشات در رودخانه كارون
تاثير ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت و جريان جابه جايي اجباري و آرام سيال داخل كانال با وجود يك پله پسرو

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید