انتشار مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه گیلان و انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در رشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۲۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

تهيه نقشه دگرساني هاي منطقه معدني درهزار بر اساس خوشه بندي تصاوير ماهواره اي سنجنده ASTER
بهينه سازي طبقه بند ماشين بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم بهينه سازي صفحات شيبدار
ارائه روشي جديد براي رديابي يك شيء خاص در دنباله تصاوير دريافتي از دوربين ثابت و متحرك
تشخيص دقيق و كاربردي بيماري هاي آپنه خواب و هايپوآپنه به كمك سيگنال تلاش تنفسي شكمي
افزايش دقت و سرعت رديابي شئ متحرك بر اساس الگوريتم انتقال متوسط بهبود يافته
تشخيص و حذف امضا از متون فارسي با استفاده از بازسازي تصوير
بازسازي آثار هنري متقارن در دنياي تصاوير ديجيتال
مكان يابي متن فارسي در تصاوير مناظر طبيعي
ارائه الگوريتمي مبتني بر ويژگي هاي رنگي براي تشخيص خونريزي در تصاوير كپسول آندوسكوپي بيسيم
شرح گذاري خودكار مجموعه تصاوير در مقياس بزرگ مبتني بر بهبود روش تنك سازي نزديك ترين همسايه با حذف نمونه هاي پرت طبقه اي
رهيافت تركيبي مؤثر براي خوشه بندي داده ها با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري و مجموعه هاي راف
تشخيص حالت چهره با استفاده از ماتريس وزن و الگوهاي باينري محلي
ارائه الگوريتم كارا براي تطبيق تصاوير
بهينه سازي نگاشت اختلاف مكان در تطبيق استريو با استفاده از اتوماتاي سلولي دوبعدي
بهبود تصاوير رنگي زيرآب بر اساس دانش پيشين از نحوه ي تضعيف طول موج هاي مختلف
روشي جديد مبتني بر مفاهيم مجموعه هاي راف به منظور تعيين تعداد خوشه ها در الگوريتم هاي خوشه بندي
مقايس كارايي فضاهاي رنگي RGB و HSV در تخمين نرخ ضربان قلب انسان از روي تصاوير ويدئويي صورت
بهبود طبقه بند خطي با استفاده از فاصله توزيع و الگوريتم CBP
رديابي شء بر اساس تلفيق هيستوگرام رنگ و الگوي اشتقاق در هم آميخته يكنواخت
بكارگيري الگوريتم ازدحام ذرات در تنظيم پارامترهاي خوشه بندي فازي براي بخش بندي تصاوير ام آر آي مغز
دسته بندي فازي تخريب هاي ناشي از زلزله در تصاوير هوايي
روشي مبتني بر خوشه بندي افرازي جهت حاشيه نويسي خودكار تصاوير
ارائه روشي خودكار به منظور بهبود كنتراست تصوير با استفاده از خوشه بندي فازي با پارامتر وفقي وتعديل زيرهيستوگرامها
الگوريتمي قطعه- مبنا براي رديابي بلادرنگ تصويري با مقاومت مناسب نسبت به انسداد و تغييرات هدف
ارزيابي عيني كيفيت ويدئو در حوزه مرجع كاهش يافته با استفاده از شبكه هاي عصبي
كشف اجتماعات با استفاده از شباهت يال در شبكه هاي پيچيده
آشكار سازي هسته هاي تغيير شكل يافته ي سلول ها در تصاوير هيستوپاتولوژي سرطان سينه
دسته بندي پرس و جوهاي وب با استفاده از بهبودي روي الگوريتم احتمال ملاقات
بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير با استخراج ويژگي هاي بافت و رنگ تصوير با استفاده از مورفولوژي و هيستوگرام رنگي
طراحي و آموزش بهينه ي طبقه بند شبكه عصبي با به كارگيري روش بهينه سازي MOIPO
تشخيص صرع در سيگنال EEG با استفاده از ويژگي طول خط و طبقه بند مبتني بر الگوريتم IPO
بهبود كيفيت تصوير با استفاده از روش تركيبي مبتني بر فازي و محاسبات هيستوگرام
قطعه بندي تصاوير رنگي مبتني بر مدل ارتباط فضايي فازي و خوشه بندي فازي
استفاده از تبديل PCA مبتني بر كرنل به منظور كاهش بعد براي دسته بندي ارقام دست نويس فارسي
امكان سنجي درجه بندي ظروف چيني با استفاده از پردازش تصوير
ارائه يك ويژگي مقاوم در مقابل حمله هاي هندسي براي شناسايي دوربين عكاسي
رنگي سازي خودكار تصاوير سطح خاكستري به كمك خوشه بندي كاهشي و كلاسبند نزديك ترين همسايه
آشكار سازي تابلوها با دوربين تلفن همراه جهت كمك به نابينايان
شناسايي حركات انسان با توصيفگرهاي فضازمان كاهش يافته
خوشه بندي اسناد ايكس ام ال با رويكردي مبتني بر سطح و هستي شناسي كلمات درشبكه هاي معنايي
دودويي سازي تصاوير اسنادي معيوب با استفاده از اتوماتاي سلولي
نويززدايي از تصاوير با استفاده از سنجش فشرده و افكنش روي ضرايب تقريب
بخش بندي عروق خوني تصاوير شبكيه چشم به كمك فرايند گاوسي
كاهش ابعاد داده هاي بيوانفورماتيكي با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبور عسل
بهينه سازي الگوريتم حذف سيم با هدف بالا بردن كارايي روش در تصاوير داراي سطوح انرژي متفاوت از هم
يك روش مخفي سازي داده ظرفيت بالاي بدون اتلاف مبتني بر JPEG و بهينه سازي جدول كوانتيزاسيون
مقايسه عملكرد روش هاي كاهش ابعاد در تحليل پاسخ يك حسگر اكسيد قلع تحت مدولاسيون دمايي براي تشخيص چهاربخار الكلي
ارائه يك مدل تركيبي براي طبقه بندي داده هاي جرياني در حضور تغيير مفهوم
ارائه يك مدل طبقه بندي چند بر چسبي با قابليت تعميم بالا
شناسايي حملات در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از خوشه بندي چندگانه
ارائه يك الگوريتم حذف نويز تصوير بر پايه پردازش پسماند
تفريق پس زمينه ي تصاوير ويدئويي با استفاده از ويژگي بافت و رنگ پيكسل ها
بهبود تطابق استريو در سطح ويژگي با استفاده از گوشه يابي
فشرده سازي و كدينگ پيش گويانه مدل سه بعدي متحرك با استفاده از همبستگي زماني ميان فريم هاي مشابه
شمارش و دسته بندي بلادرنگ خودرو در ويديوهاي نظارت ترافيك
تخمين توابع تصميم با استفاده از الگوريتم فراابتكاري شبه الكترومغناطيسي
طبقه بندي چند منظوره شبه الكترومغناطيسي
شناسايي حالت چهره با اعمال توصيفگر عدد جهت دار محلي بر روي تصوير تفاضلي
شناسايي حالت سه بعدي انسان از تك تصوير دوبعدي با استفاده از خوشه بندي فازي
تحليل و تشخيص تغييرات تصاوير ماهواره اي بر اساس طبقه بندي فازي و زير تقريب ماتريسي نامنفي تنك
استفاده از اطلاعات پلاك خودرو جهت كاليبراسيون دوربين هاي ثبت تخلف و مكانيابي خودرو در صحنه به صورت مقاوم
احراز هويت بيومتريك با استفاده از تركيب ويژگي هاي هندسي دوبعدي و سه بعدي دست
بازيابي محتواي فرش به كمك شبكه عصبي و منطق فازي
آشكارسازي تومور مغزي در تصاوير سه بعدي MRI با استفاده از ويژگي هاي الگوي دودويي محلي و هيستوگرام گراديان هاي جهت دار
رديابي اشيا با وجود انسداد با رويكرد تصادفي
شناسايي توده هاي كبدي در تصاوير CT اسكن با استفاده از شبكه عصبي SOM
بهبود نهان نگاري فركتالي تصاوير ديجيتال بوسيله الگوريتم هاي ژنتيك
تشخيص عيوب و موقعيت يابي خودكار پايه هاي اتصال در فن آوري ساخت آي- سي با ارائه تعريف جديدي ازالگوهاي دودويي محلي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید