نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط انجمن مهندسین محیط زیست زاگرس لرستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۹۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

مروري بر پروتوكل هاي ارزيابي ريسك گونه هاي غير بومي
ارزيابي نقش ارزش حفاظتي در مديريت جنگل (منطقه حفاظت شده سفيد كوه خرم آباد)
نقش مصالح همساز با محيط زيست در موزه ها
مكان يابي سايت هاي مناسب تغذيه مصنوعي منابع آب زيرزميني و مناطق پخش سيلاب (مطالعه موردي: شهرستان سبزوار)
معرفي روش آزمون انتخاب براي ارزشگذاري كالاهاي زيست محيطي
استفاده از تنوع گونه هاي گياهي در بهبود اقتصاد منطقه زاگرس با الگوگيري از منطقه حفاظت شده خان گرمز (محدوده ي پيش كوه هاي زاگرس)
توزيع مكاني كروم در منابع آب زيرزميني دشت رزن استان همدان
فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) و كاربرد آن در مديريت پايدار جنگل (SFM)
بررسي وضعيت پايداري توده هاي سوزني برگ و پهن برگ در پارك هاي جنگلي
رابطه نوع دام و اثرات آن بر جنگل و ارائه الگويي مناسب جهت حفظ پايداري جنگل
تاثيرات جنگل نشينان بر جنگل و معرفي اگروفارستري جهت احياي جنگل هاي تخريب شده
تهيه نقشه جنگل با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان با تصاوير ماهواره اي +ETM سال 2014 (مطالعه موردي: شهرستان هاي شيروان و پرداول- استان ايلام)
اثرات سيستم بر روي پايداري حوزه آبريز سد ايلام
راهكارهاي مشاركت جوانان روستايي در مديريت خشكسالي با تأكيد بر فعاليت هاي حفاظت آب و خاك
بررسي تغييرات دماي هوا در دو فصل گرم و سرد در تالاب شادگان
بررسي تغييرات دماي آب در دو فصل گرم و سرد در تالاب شادگان
اثرات تغييرات اقليمي بر منابع آبي
بررسي روند تغييرات دماي آب و دماي هوا در دوره هاي گذشته (مطالعه موردي تالاب شادگان)
اثر درختكاري و قرق بر شاخص هاي تنوع گونه هاي يكساله زيراشكوب
بررسي فنولوژي گياه علوفه اي و خوراكي سياه شور مصري Suaeda aegyptiaca در مراتع استان كرمان (مطالعه موردي مراتع شهرستان قلعه گنج)
بررسي و تحليل كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري با تأكيد بر شاخص هاي توسعه پايدار (نمونه موردي: شهر تنكابن)
تاثير احداث پل ميانگذر بر بحران منابع آب و خشكي درياچه اروميه
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي و ژئومورفيك آلودگي نوري
نقش احداث سد سلولي بهمنشير در تأمين منابع آب منطقه آبادان- خرمشهر
مزايا و معايب استفاده از پساب صنعتي در كشاورزي و تأمين منابع آب
بررسي اثرات تالابها بر روند افزايشي ريزگردها و راهكارهاي مقابله با آن
بزرسي جنبه هاي حقوقي خسارات وارده به حيات وحش با نگاه زيست بومي
بررسي آلودگي زيست محيطي صنايع پتروشيمي عسلويه و تاثيرات آن بر سلامت جسمي و روانشناختي ساكنان بومي (مطالعه موردي: شهرستان عسلويه)
بررسي روند توسعه مديريت پسماند جامد بيمارستاني در ايران
مروري بر تصفيه آب هاي آلوده به مواد دارويي با روش فتوكاتاليست خورشيدي و بررسي عوامل موثر بر آن
بررسي تغييرات مرز پهنه آبي تالاب بين المللي زريوار
زهاب ها و باطله هاي معادن و اثرات زيست محيطي
ارزيابي تغيير اقليم و تعيين شاخص هاي خشكسالي در وضع موجود و آينده شهر سنندج
ارزيابي و به دست آوردن الگوي آلودگي آبهاي زيرزميىي با استفاد از روش APCS در محيط (GIS) مطالعه موردي: دشت ورامين)
استفاده از روغن حاصل از پيروليز تايرهاي فرسوده به عنوان سوخت جايگزين در موتورهاي ديزلي
پيش بيني تغيير كاربري مراتع با استفاده از سنجش از دور
مقايسه دو روش درون يابي Kriging و IDW براي تهيه نقشه خاك
شبيه سازي حوضه آبريس بر اساس تعيين شاخص هاي پايداري كمي كيفي
بررسي اثر تغيير اقليم بر پارامترهاي دما و بارش ايستگاه اهر
آشكارسازي گرمايش جهاني در منطقه زاگرس مياني و ارتباط آن با پهناي حلقه هاي رويشي درخت ارس
بررسي كاربرد شبكه هاي عصبي در مديريت جنگل
سد سازي و عوارض زيست محيطي آن
ارزيابي تغييرات بارش مؤثر ناشي از تغيير اقليم و اثرات آن در زراعت گندم ديم در زاگرس مركزي (مطالعه موردي: دشت هاي لردگان و بروجن)
بررسي تأثيرات تغيير اقليم بر روند بيابانزايي در دشت شهركرد
پيش بيني تأثيرات گرمايش جهاني بر تغييرات دما و بارش در زاگرس غربي ايران (مطالعه موردي: ايستگاه دهلران)
بررسي تأثير پارامترهاي فنل و آمونياك بر جمعيت باكتري هاي قابل كشت سامانه تصفيه بيولوژيكي پساب پالايشگاهي
اثرات چراي دام در تخريب پوشش گياهي اكوسيستم هاي جنگل
ارزيابي اثرات زيست محيط (EIA) احداث پارك هاي جنگلي (مطالعه موردي پارك جنگلي بلوران كوهدشت)
بررسي تنوع پوشش گياهي در مناطق تفرجي (مطالعه موردي: پارك جنگلي بلوران كوهدشت)
بررسي مخاطرات و اثرات ديازينون بر ماهي قزل آلا
تحليل آماري امواج گرمايي شهر اصفهان در سالهاي اخير
ارزيابي شاخصهاي كيفيت خاك در پوشش گياهي طبيعي و دست كاشت مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي و تعيين تيپ هاي گياهي حوزه آبخيز شهرباز در استان قزوين
بررسي ليست فلورستيك حوزه آبخيز شهرباز در استان قزوين
راهكارهاي مقابله با خشك سالي و بحران آب در استان لرستان
نگاهي به گردشگري طبيعت گرا در توسعه ي پايدار مكان هاي جغرفيايي (مطالعه موردي شهرستان آبداناى واقع در استان ايلام)
چالش هاي درختان بلوط زاگرس و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت بهبود عرصه هاي جنگلي (مطالعه موردي جنگلهاي بلوط استان ايلام)
پهنه بندي و تحليل باد در استان ايلام
تحليلي بر آثار جزيره گرمايي و شهرنشيني بر اقليم محلي بر اساس داده هاي ايلام و ايوان
شناخت نواحي باد خيز استان ايلام
بررسي خشكسالي استان ايلام با استفاده از شاخص هاي PNI, SPI
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني نيترات در آبخوان دشت شوش- انديمشك و پهنه بندي آن در محيط GIS
مقايسه روش هاي كريجينگ، وزن دهي معكوس فاصله، چند جمله اي محلي و توابع پايه شعاعي در پهنه بندي آلودگي خاك شهرستان آران و بيدگل
بررسي روند تغييرات درصد پوشش گياهي در منطقه حفاظت شده تنگ بستانك
پهنه بندي نمايه هاي فرين مرتبط با مخاطرات آب و هوايي در استان فارس
اثزگذاري عوامل فيزيكي و شيميايي خاك بر روي الگوي پراكنش تيپ هاي مرتعي
ارزيابي تيپ گياهي علف- گون گزي- آگروپايرون مطالعه موردي در منطقه بلومان زاغه شهرستان خرم آباد
آمايش ناحيه اي شهستان اشنويه با تأكيد بر ژئومورفولوژي
بررسي اهميت محيط زيستي، اقتصادي بيوگاز به عنوان انرژي پاك
نگرشي نو به ارزش هاي سرمايه اي تنوع زيستي و مدل هاي اقتصادي حفاظت از آن
بررسي سهم جنگل در درآمد جنگل نشينان (مطالعه موردي: شهرستان دلفان، منطقه شينه)
نقش فقر روستاييان بر تخريب محيط زيست (بويژه جنگل)
معرفي مدل نيمه فيزيكي SWAT در شبيه سازي فرآيندهاي هيدرولوژيكي
سمندر كوهستاني لرستان و روش جلوگيري از انقراض آن
بررسي اثرات حمل و نقل جاده اي و ريلي بر حيات وحش جانوري (با مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش سفيد كوه ازنا)
آگروفارستري راهكاري براي دستيابي به توسعه پايدار
ضرورت آموزش محيط زيست براي حفاظت از منابع طبيعي
شناسايي و بررسي فون ماهيان در رودخانه شور شهرستان لالي
پراكنش و فراواني ماهيان بومي رودخانه كشكان استان
مطالعه ماهيان بومي اقتصادي رودخانه سيمره در استان لرستان
بررسي و تحليل پديد گرد و غبار و وزش بادهاي گرد و غبارزا در خرم آباد
مروري بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي شيرابه مكانهاي دفن پسماند جامد شهري با تاكيد بر اثرات بهداشتي و زيست محيطي
ارزشيابي اقتصادي بازيافت بطري هاي پلاستيكي پلي اتيلن ترفتالات شهرستان گيلانغرب
مطالعه ليمنولوژيك تالاب بيشه دالان بروجرد لرستان
بررسي تغييرات كميت هاي فيزيكي و حفاظت جنگل حراء (جزيره قشم)
بررسي تغييرات اقليمي منطقه رويشي زاگرس به منظور تطبيق وحفاظت ازتنوع زيستي
بررسي خصوصيات خاك رويشگاه گونه Bromus tomentellus در مراتع شهرستان دلفان استان لرستان (مطالعه موردي: شمال شرق شهرستان دلفان)
معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيائي گياهان منطقه خاوه جنوبي (مطالعه موردي: شمال شرق شهرستان دلفان- دامنه هاي كوه گرين)
روش تعيين بارش منطقه اي حوضه مرگ با استفاده از چند ضلعي تيسن در ArcGIS10
روش هاي مختلف درون يابي كربن آلي خاك (مطالعه موردي اراضي دشت قروه، استان كردستان)
بررسي ميزان غلظت فرمون در جذب پروانه جوانه خوار بلوط (مطا لعه موردي جنگل هاي بلوط گاران مريوان)
بررسي قابليت هاي گردشگري شهر نياسر كاشاى جهت مديريت صحيح اكوتوريسم در منطقه
زاگرس، منابع نفتي و توسعه پايدار
زاگرس، چالش ها و راهكارها
نقش مديريت شهري در محيط زيست و توسعه پايدار شهري
بررسي همديدي سيلاب در حوضه آبريز مهارلو
تنوع زيست و پراكنش ماهيان بومي رودخانه گاماسياب استان همدان
تأثير شرايط آب و هوايي و ساعات روز بر تراكم و رفتار چلچله معمولي (Hirundo rustica) در اكوسيستم هاي انساني جنوب بهبهان
بررسي كاربري اراضي در زاگرس 1984 تا 2007 (مطالعه موردي: حوزه گچان ايلام)
بررسي باقيمانده سم بنوميل در محصولات گلخانه اي عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (مطالعه موردي: قارچ خوراكي)
تعيين باقي مانده سم ديازينون در آب رودخانه عباس آباد همدان به روش اسپكتروفتومتري
مريري بر فرايند مديريت جامع پسماند در ايران و ديگر كشورهاي جهان
تعيين محدوده زون اندوختگاه بازداشته (امن) مىطقه ي حفاظت شده ملوسان با GIS
بررسي تركيب شيميايي شيرابه زباله شهر قم و اثر آن بر خاك محل دفن
نقش امنيت در توسعه گردشگري
بررسي ميزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مطالعه موردي: شهرستان نهاوند
توسعه پايدار و فرهنگ
گلخانه هاي خورشيدي و تأثير آنها بر كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
زيست فزوني خاك هاي آلوده به كروزن به وسيله ي Pseudomonas putida و Serratia marcescens جدا شده از لجن فعال و بررسي سينتيك رشد آن ها
بررسي آماري ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به مهمترين آلودگي هاي محيط زيستي
بررسي ويژگي هاي اب و هواشناسي حوضه آبريز هرسين از پليستوسن تاكنون با تأكيد بر شبيه سازي دما
بررسي وضعيت خشكسالي در استان كرمانشاه (1392-1367) بر اساس شاخص درصد نرمال بارندگي (PN)
بررسي عوامل تهديدكننده پاركهاي ملي (مطالعه موردي پارك ملي گلستان)
مديريت شكار حيات وحش (مطالعه موردي قوچ و ميش در پارك ملي گلستان)
بررسي فلزات سنگين آرسنيك، كادميوم، مس، سرب و آهن در لجن تصفيه خانه فاضلاب شهرستان نايين
بررسي كيفيت لجن خشك شده تصفيه خانه شهرنايين و كاربرد آن براي مصارف مختلف
توزيع مكاني سرب در منابع آب زيرزميني دشت قلعه شاهين شهرستان سرپل ذهاب، استان كرمانشاه
تخمين بار رسوبي معلق رودخانه سيستان با كمك رگرسيون ناپارامتري نزديكترين همسايگي – k
بررسي ميزان تله اندازي جريان چگال در كانال هاي سينوسي با درنظر گرفتن مانع و با استفاده از نرم افزار FLUENT
شناسايي نواحي دمايي سرزمين عراق به روش تحليل خوشه اي
امكان سىجي احداث سد زيرزميىي در مىطق گرمسيري جاورده جهت تامين آب آشاميدني و رونق كشاورزي دهستان جاورده از توابع استان كهگيلويه و بويراحمد
مقايسه آب و هوايي و زمان آسايش اقليمي در گرمترين (خور) و سردترين (فريدونشهر) شهر استان اصفهان (با تأكيد بر وضعيت سلامتي و جذب گردشگر)
بررسي تاثير مناطق با اقليم خشك كويري بر مخاطرات راه آهن
بررسي پراكىش فلزات سنگين آلومينوم، سرب، كبالت، كروم، منگنز و نيكل در خاك هاي اطراف كارخانه سيمان استهبان، استان فارس
بررسي ضرايب همبستگي برخي از پارامترهاي مؤثر بر سيستم تصفيه بيولوژيكي پساب پالايشگاهي
بررسي برخي از پارامترهاي فيزيك و شيميايي مؤثر بر سيستم تصفيه بيولوژيكي پساب پالايشگاهي
بررسي تاثير سيستم هاي كلر زني بر توليد تري هالومتان ها
مطالعه تنوع ژنتيكي جمعيت هاي افراكيكم با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR در جنگل هاي زاگرس شمالي ايران
بررسي تاثير تغيير اقليم بر كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان دلفان)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید