مشاهده مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی جامی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۷۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۴۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

Determination of lead ion by a modified carbon paste electrode based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and ligand (N-(4-hydroxyphenyl) ethanamide)
پيش تغليظ و اندازه گيري هم زمان يون هاي فلزات سنگين توسط دستگاه جذب اتمي با استفاده از نانوذرات آلومينا اصلاح شده با تتراسايكلين
Using QSAR calculation of amid derivatives for the treatment of Parkinson’s disease
كاربرد نانولوله هاي كربني در درمان سرطان
بررسي نقش و انواع مواد افزودني و نانوافزودني در روغن موتورهاي صنعتي
بررسي كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي بافت
رابطه نانوذرات با سيستمهاي پيشرفته آزادسازي دارو
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد روي در تجزيه قارچ كش كاربندازين در محيط آبي
سنتز دو تركيب جديد بر پايه بور دي تيو كربامات با قابليت كاربرد بعنوان افزودني روانساز
مدلسازي واكنش هاي گاز- جامد غير كاتاليستي با تغيير ساختار در جامد
بررسي مقايسه اي روش هاي سنتز داروي استامينوفن
شبيه سازي راكتور ناپايا براي پليمريساسيون راديكال آزاد متيل متاكريلات
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي در استخراج آنتوسيانين از زرشك به كمك امواج التراسيونيك
بازيافت بخار فشار بالا در فرآيند توليد Acrolein با نرم افزار Aspen Plus و آناليز انرژي
اصلاح شبكه مبدل حرارتي واحد فشرده سازي گاز فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با نرم افزار Aspen HYSYS
سنتز و بررسي كمپلكس خوشه اي دو هسته اي خطي هتروتيومتاليك با ليگاند هتروسيكل، تيازوليدين 2-تيون
استفاده از ليگاند 2-مركاپتو بنزوتيازول براي سنتز كمپلكس خوشه اي [(Bu(4)N][WO(2)S(2)Cu(C(7)H(5)NS(2
سنتز مشتقات اتيل -2، 3- دي سيانواسترها از طريق واكنش چند جزئي جهت توليد حشره كش ها
حذف روي از محلول هاي آبي به وسيله پوسته بلال طبيعي و اصلاح شده با اسيد سيتريك: بررسي ايزوترم و سينتيتيك جذب
بهينه سازي حرارتي فرآيند فتاليك انيدريد به روش IDM
اصلاح شبكه مبدل گرمائي فرآيند توليد Acetone با نرم افزار Aspen HYSYS
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سه تايي از نيكل (II) با ليگاند بازشيف 2-(5-برومو -2- هيدروكسي بنزيليدن آمينو) -4- كلروفنل و بازهاي هتروسيكل
سنتز و بررسيي كمپلكس هاي سه تايي از عناصر واسطه با ليگاند بازشيف با بازهتروسيكل باي پي
سنتز و بررسي كمپلكس هاي سه تايي از عناصر واسطه با ليگاند بازشيف E ـ2ـ (2-هيدروكسي -3- متوكسي بنزليليدن آمينو) پيريدين -3- ال و ليگاند كمكي ايميدازول
بررسي رسانندگي ديفرانسيلي منفي در نانولوله هاي كربني
مدلسازي خشك كه مادون قرمز
ساخت و بررسي خواص هيدروژل نشاسته متخلخل كراس لينك شده با گلوتارآلدهيد جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
شبيه سازي و اندازه گيري داروهاي هيدروكلروتيازيد و ليزينوپريل به روش آناليز مؤلفه اصلي- شبكه عصبي مصنوعي در طول موج ماكزيمم
Determination and validation of Biotin 5 mg tablet by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروكلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز مؤلفه اصلي- شبكه عصبي مصنوعي در pH بهينه
برهم كنش كمپلكس هاي 5-اكساپورفيرين شامل فلز مس (II) با نوكلئوفيل سيانيد و تشكيل كمپلكس پيچيده ي بيلي وردين
بررسي اثرات جايگزيني الياف طبيعي بازالت به جاي آلاينده پرخطر آزبست بر خواص مكانيكي عايق لاستيكي مقاوم به حرارت بر پايه الاستومر اكريلونيتريل بوتادي ان (NBR)
بررسي ساختار شيميايي مواد رنگزا در آناليز و تشخيص پزشكي
كاربرد مواد رنگزا در درمان بيماري ها
بررسي جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن- متان با آميخته سازي پلي اتيلن گلايكول در پلي يورتان
بررسي تأثير نانو رس بر روي خواص مكانيكي آلياژ PVC/g-ABS
اصلاح شيميايي پليمر طبيعي كيتوسان از طريق سولفونه كردن آن
بررسي تركيبات زيره سياه با استفاده از نانو كامپوزيت پلي آنيلين- نايلون و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
سنتز 4، 5- دي فنيل -1- هيدروژن- ايميدازول -2- ايمين از طريق واكنش تك ظرف تراكمي
توسعه پايدار با توسعه بام سبز
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كوپلي ايميد سولفونه جديد بر پايه آمينو تريپسين
سنتز، و شناسايي كوپلي (اوره- ايميد) سولفونه جديد چند بلوكه و امكان سنجي كاربرد آن به عنوان غشا پيل سوختي
سنتز و شناسايي كمپلكس خوشه اي WS(4), Cu(2) (5,5-Me(2) Diaz)(3). CH(3)CN. C(4)H(10)O با استفاده از ليگاند 5 و 5- دي متيل دياز
مدلسازي يك بيور آكتور غشايي به منظور تصفيه فاضلاب توسط شبكه عصبي مصنوعي
سنتز و شناسايي كمپلكس، (Ag(2) I(2) (5, 5-Me(2)Diaz) با استفاده از ليگاند 5 و 5- دي متيل دي آز
كنترل عوامل فيزيكي مواد موجود در پسماندهاي ناشي از حفاري
تأثير ميدان مغىاطيسي بر بيوليچينگ كنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باكتري هاي ترموفيل معتدل
Comparative study of structures of lignins using dioxane method and ionic liquids,by FTIR, chromatography techniques and¹³C NMR
مطالعه و بررسي خواص فيسيكي و رفتار حرارتي نانو كامپوزيت هاي برپايه پلي بوتيلن ترفتالات /اپوكسي /نانو رس
بررسي زمان القا در كريستاليساسيون واكنشي نانوذرات نيترات سديم
شناسايي كلستانل از عصاره دي اتيل اتري اسفنج دريايي Haliclona
شناسايي دي اتيل فتالات در عصاره n- هگزاني اسفنج دريايي Haliclona
مطالعه اثرهم افزايي تركيب گرافن اكسيد/ كربن نانولوله اكسيد شده بر روي خواص حرارتي و مكانيكي پلي سولفون
مطالعه تأثير شستشوي شيميايي لوله هاي سمت آتش بويلر بر حذف رسوبات حاصل از سوخت مازوت
بررسي اثرهم افزايي تركيب كربن نانولوله اكسيد شده/گرافن اكسيد بر روي كارايي غشاي پلي سولفون
بهينه سازي ميكرو استخراج مايع- مايع بر اساس جامد سازي قطره آلي شناور براي اندازه گيري ترامادول به روش كروماتوگرافي گازي
سنتز و بررسي تركيبات خوشه اي با استفاده از آنيون (-2) (WOS(3 و يون (+)Cu و تيون هتروسيكل
اندازه گيري كافئين در چاي سبز با استفاده از الكترودخمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلمينيوم
Synthesis of Molecularly Imprinted Polymer (MIP) for Imipramine selective determination
بررسي اثر هم افزايي تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن روي خواص پلي وينيل بوتيرال
تهيه ميكروكپسول هاي حاوي اسانس گل محمدي با استفاده از پليمرهاي اتيل سلولز و اودراجيت
سنتز كردن مزومتخلخل اصلاح شده با نانوذرات آهن اكسيد و بررسي عملكرد آن در حذف دي بنزوتيوفن از مدل سوخت
كئوردينه كردن تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن با فلزات دو ظرفيتي و افزودن به پلي وينيل بوتيرال
مطالعه اي بر روي حذف رنگ ردامين B از آب هاي آلوده با استفاده از كوپليمرگليسيديل متاكريلات اصلاح شده با متيل آكريلات
پيش تغليظ يون نيكل روي نانو سيليكاي اصلاح شده با ليگاند اسيدي آمينو اسيد L- فنيل آلانين قبل از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي
بررسي تجربي رفتار خوردگي الكتروشيميايي پوشش آبكاري الكتريكي نيكل و نيكل- كروم روي لوله مسي در محلول اسيد كلريدريك نيم مولار
سنتز و شناسايي كمپلكس خوشه اي هتروتيومتاليك [WOS(3)Cu(3)(C(4)H(8)N(2)S)(4)Cl] با ليگاند تيون هتروسيكل 1 و 3- ديازنين- 2 تيون
سنتز و شناسايي كمپلكس خوشه اي هتروتيومتاليك [WOS(3)Ag(3)(C(4)H(8)N(2)S)(4)Cl] با ليگاند تيون هتروسيكل 1 و 3- ديازنين- 2 تيون
مطالعه نظري خواص ترموديناميكي يونهاي فلزي سنگين، مس (II) ، كادميم (II) ، سرب (II) توسط ساختارهاي نانو و نانويي عامل دار شده
بررسي تجربي فاضلابهاي صنعتي حاوي يونهاي فلزي سنگين توسط ساختار نانو و نانويي اصلاح شده
بررسي سرعت ظاهري واكنش استريفيكاسيون فتاليك انيدريد با گليسيرين بر روي كاتاليزورهاي جامد اسيدي
بررسي اثر پارامترهاي واكنش استري شدن بوتيل استات با كاتاليست هاي بستر جامد
بررسي ساختار گرافن در دو چيدمان دايروي و راست گوشه به روش DFT
اندازه گيري پارامترهاي سنتيكي آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با نانو زئوليت
اندازه گيري تريپتوفان در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با نانوزئوليت دوپه شده با نيكل (II)
اندازه گيري پارامترهاي سنتيكي تريپتوفان با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با نانوزئوليت
اندازه گيري آسكوربيك اسيد در حضور تريپتوفان با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با نانوزئوليت دوپه شده با نيكل (II)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید