دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شاهرود با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۶۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت

تعيين تنش هاي درجا با استفاده از پارامترهاي شكستگي هاي القايي و ريزش ديواره چاه و بر مبناي روش WSM در ميدان نفتي مارون
مطالعه سيستماتيك شكستگي هاي مخزن بنگستان با استفاده از نتايج نمودارهاي تصويرگر و ساير داده هاي پتروفيزيكي در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
پهنه بندي ميدان اهواز از ديدگاه زمين شناسي ساختماني
تاثير شكستگي ها و ساير فرايندهاي دياژنزي در كيفيت مخزن آسماري ميدان نفتي منصوري
بررسي مكانيزم توليد ماسه در چاه هاي نفتي و عوامل موثر بر آن
تاثير علم ژئوشيمي بر يكي از ميادين نفتي خليج فارس و اثر ان بر كاهش ريسك حفاري آن
محاسبه دوره بازگشت زمين لرزه محتمل در منطقه ميدان نفتي ياران جنوبي با استفاده از روش گوتنبرگ ريشتر
كاربرد روش تعقيب تطابق در تعيين محدوده سيال مخزن
سرعت موج در سنگ پارامتر كليدي براي حل مسائل ژئومكانيك نفت
تعيين متغيرهاي موثر در برآورد تخلخل با بكارگيري روشهاي تحليل چند متغيره و روش شبكه بيزي
ارتباط بين تراوايي و خواص الكتريكي در سنگ هاي مخازن هيدرو كربني
تخمين سرعت موج برشي با استفاده از نگار صوتي دوقطبي و روابط تجربي
پيش بيني تروايي در يك مخزن متراكم گازي با استفاده از ماشين برداري پشتيبان و شبكه عصبي مصنوعي
روشي جايگزين در پتروفيزيك رقومي براساس بازسازي 3 بعدي تصاوير 2 بعدي
شبيه سازچاه نگاري به روش تشديد مغناطيس هسته اي
بررسي ميزان تأثير موقعيت چاه هاي همجوار و حجم داده هاي ورودي روي عملكرد شبكه هاي عصبي جهت تخمين لاگهاي مصنوعي چاه پيمايي
برآورد خطاي حاصل از محاسبه ضريب سيمان شدگي (m) با استفاده از روابط رايج براي يكي از مخازن جنوب غرب ايران
Reservoir Petrophysical Properties Modeling Using the Combination of DFN Algorithm with Fractal Dimension of Complex Sequences(in Case of Khangiran Hydrocarbon Field – Northeast of Iran)
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تنش جانبي بر پديده اثر كايزر
تعيين منحني هاي فشار مويينگي و توزيع اندازه فضا ي گلوگاهي به روش تزريق جيوه در يكي از ميدان هاي هيدروكربوري خليج فارس
روشهاي اندازه گيري تنش هاي برجا مبتني بر مغزه هاي حفاري
بررسي تأثير احاطه كننده ي خرده ذرات در مقاومت به دست آمده از آزمايش نفوذ براي تخمين UCS
ارزيابي عددي تاثير جهت بارگذاري بر روي اثر كايزر با استفاده از روش المان مجزا
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميدان تنشهاي برجا و رژيم تنش بر آزمون شكست هيدروليكي در شرايط بارگذاري سه محوري واقعي
مقايسه مدلسازي پايداري ديواره چاه به دو روش تحليل تمايزي و توابع خطي فيشر
تخمين تخلخل مخزن با استفاده از شبكه با تابع شعاعي ديناميكي (بر اساس نشانگر لرزه اي امپدانس صوتي)
دامنه امواج بازتابي و انتقالي در مرز لايه خاك حاوي نفت و آب
بررسي روابط تجربي بين مقاومت فشاري تك محوري، سرعت عبور موج، مدول يانگ استاتيك و ديناميك در سنگ
آناليز پايداري ديواره چاه با مقايسه معيارهاي شكست مور – كلمب و موگي – كلمب (مطالعه موردي يكي از مخازن جنوب غرب ايران)
پايداري چاه و تعيين فشار بهينه گل در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
مدلسازي پاسخ الكترومغناطيسي ذخاير هيدرات گازي دريايي
تعيين حداقل فشار لازم براي آغاز رشد ترك
مطالعه تاثير به كارگيري مدل هاي رفتاري برگر و Wipp در پيش بيني رفتار مخازن ذخيره سازي زيرزميني گاز در ساختارهاي نمكي
ارائه معيار سه بعدي جديد براي شكست سنگ در اعماق زياد با استفاده از روش هاي تجربي و رگرسيون غيرخطي
مدل سازي پايداري ديواره ي چاه با استفاده از تابع تمييز خطي فيشر در يكي از ميادين جنوب غربي ايران
Analysis of Distance Between Underground Rock Caverns for Storage of Crude Oil in a Water-Sealed Condition
Change of in-situ stress regime by injection/production in isotropic and transversely isotropic media using fundamental solutions
ساخت مدل سه بعدي ژئومكانيكي مخزن فهليان در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
پيش بيني سرعت موج برشي به منظور مطالعات ژئومكانيك يك مخزن در يكي از ميادين جنوب غربي ايران
تحليل و ارزيابي نتايج مطالعات ژئومكانيك در ميادين خليج فارس
استخراج خصوصيات ژئومكانيكي از اطلاعات لرزه اي جهت ساخت مدل سه بعدي ژئومكانيكي
تخمين پارامترهاي مكانيك سنگ مخزن بنگستان در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
تعيين فشارهاي مرجع جهت انجام عمليات شكست هيدروليكي با استفاده از مدلسازي ژئومكانيكي مخزن
تاثير خصوصيات ژئومكانيكي و عملياتي بر فشار شروع شكست هيدروليكي در چاه قائم نفتي
معيارهاي طراحي مغارهاي ذخيره سازي نفت در گنبدهاي نمكي
تعيين ضريب شدت تنش مود كششي در سه نمونه ديسكي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته
مدلسازي عددي رخداد توليد ماسه در چاه نفت با در نظرگيري اثرات ژئومكانيكي
محاسبه فاكتور شدت تنش و بازشدگي دهانه ترك مود يك بر اساس ديسلوكيشن
تحليل پايداري مغار ذخيرهسازي مواد هيدروكربوري منطقه پارسيان با استفاده از روشهاي عددي
شبيه سازي سه بعدي توليد ماسه در چاه نفت با بكارگيري مدل فرسايش در سنگ
مدل سازي ژئومكانيكي و تعيين پنجره ايمن گل حفاري (مطالعه موردي در يكي از چاه هاي ميدان نفتي آزادگان)
ارائه خواص ژئومكانيكي در يكي از چاه هاي جنوب ايران با استفاده از لاگ هاي تصويري
تاثير اندازه گراول پك بر توليد ماسه در چاه هاي نفت با استفاده از مدلسازي عددي
بررسي و ارائه مدل ژئومكانيكي زمين با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي (مطالعه موردي يكي از مخازن جنوب غربي)
ساخت مدل ژئومكانيكي يك بعدي در ميدان نفتي آغاجاري (مطالعه موردي)
مقايسه بين نتايج معيار شكست موهر كلمب، هوك براون و موگي كلمب در ساخت مدل ژئومكانيكي
Multiscale mesh analysis of water injection in heterogeneous porous media
M3GM Application in petroleum reservoir simulation
كاربرد چشمه هاي راديو اكتيو دراندازه گيري پارامترهاي ژئو مكانيك درحفاري مخازن نفت و گاز
امكان سنجي ژئومكانيكي حفاري چاه چند شاخه در سازند آسماري با روش المان محدود با تمركز بر بخش Junction
بررسي پايداري چاه با كنترل گل حفاري دريكي ازميادين گازي ايران
طراحي بهينه زاويه و آزيموت دهانه چاه براي به حداقل رساندن مشكلات ناشي از پايداري در چاه هاي جهت دار در ميدان نفتي شمال غرب اهواز سازند سروك
كاربرد روش انرژي ويژه در انتخاب بهينه مته حفاري (مطالعه موردي يكي از ميادين (نفتي جنوب غربي ايران)
ارائه مدل استاتيكي بخشي از مخزن كربناته شكافدار براساس داده هاي VSP و FMS
تاثير زاويه داري بر ميزان تنش هاي وارده به حفاري هاي مايل
تخمين رژيم هاي تنشي در افق هاي مخزني براساس پارامترهاي ژئو مكانيكي و نمودارهاي تصويرگر در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
استفاده از معيارهاي شكست مختلف در تعيين مسير بهينه چاه هاي جهتدار: (مطالعه موردي در يكي از ميادين واقع در خليج فارس)
بهبود پايداري چاه با استفاده از مدل مكانيكي زمين: (مطالعه موردي در يكي از ميادين واقع در خليج فارس)
افزايش در سرعت حفاري مخازن ميدان نفتي اهواز از طريق پيش بيني مقاومت تك محوري سنگ
بررسي تأثير زاويه حفاري بر پايداري چاه هاي نفت با استفاده از نرم افزار COMSOL
استفاده ازمدل ژئومكانيكي در تحليل پايداري چاه و طراحي وزن گل ايمن حفاري
مقايسه انواع روش هاي ژئومكانيكي جهت بهينه سازي انتخاب مته حفاري (مطالعه موردي ميدان آزادگان جنوبي)
بهينه سازي انتخاب مته براي حفاري يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران با كمك پارامترهاي ژئومكانيكي
تحليل عددي تأثير شيب و آزيموت حفاري بر پايداري چاه هاي جهت دار مطالعه موردي: يكي از ميادين نفت خيز جنوب ايران
A comparison between critical wellbore pressures using different rock failure criteria
Effects of In-Situ Stress State on Wellbore Instability in Underbalance Drilling Condition
Determination of Formation Fracture Pressure during Drilling
Determination of Mud Circulation Model for Wellbore Pressure Losses Prediction in Drilling Operation
بررسي گسترش شكست هيدروليكي و جهت گيري دوباره ي ترك در مخازن نفتي با استفاده از روش عددي جابجايي – ناپيوستگي
امكان سنجي انجام عمليات شكاف هيدروليكي بر روي يكي از مخازن گازي ايران جهت كاهش افت فشار نزديك چاه و نيز كاهش ميزان Liquid Drop-out و در نتيجه افزايش ميزان قابليت توليد گاز
مطالعه آزمايشگاهي شبيهسازي عمليات شكست هيدروليكي سازندهاي آغاجاري، ميشان و سروك با دستگاه سه محوره مكعبي و تعيين فشار شكست سازندها
تفاوت اثر شكست پروپانتي و اسيدي (مطالعه موردي در سازند سروك ميدان نفتي آزادگان)
پيش بيني سرعت و دبي بحراني جهت جلوگيري از توليد ماسه با استفاده از مدلسازي ژئومكانيكي
طراحي ژئومكانيكي عمليات شكست هيدروليكي درسنگ مخزن بنگستان
كاربرد شكست هيدروليكي براي افزايش توليددر يكي از ميادين نفتي جنوب ايران با استفاده از نرم افزار FracproPT
نقش ژئومكانيك مخزن در ازدياد برداشت حرارتي نفت
ارزيابي نقش ژئومكانيك نفت در فرآيند افزايش توليد نفت و گاز
Design and optimization of hydraulic fracturing in unconventional reservoirs using a hydro-mechanically coupled fracturing simulator
استفاده از تصميم گيري چند معياره (MCDM) براي بهينه سازي روش تكميل چاه با روش فرآيند AHP
چالش جديد شركت ملي نفت : شوري آب هاي توليدي
تخمين تراوايي موجود در سنگ مخزن با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي
ارزيابي اثرات بلند مدت تزريق (CO(2 و تاثير آن بر حفظ يكپارچگي پوشسنگ در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
مدلسازي ژئومكانيكي يك بعدي و آناليز پايداري چاه اكتشافي X-4 ، (مطالعه موردي)
شبيه سازي سه بعدي عمليات شكست هيدروليكي به روش اجزاء محدود در ميدان نفتي اهواز
آناليز اثر Pattern چاههاي تزريق و توليد بر فرآيند تزريق گاز با توجه به اطلاعات زمين شناسي و خصوصيات مخزن در يك ميدان نفتي
بررسي كارايي تزريق انواع گازها جهت افزايش ضريب برداشت نفت در يكي از مخازن كربناته شكافدار جنوب غربي ايران
ارزيابي فرآيند تزريق آب و گاز غير امتزاجي به منظور افزايش ميزان برداشت نفت در ميدان درود
ارزيابي مشكل كاهش برداشت از ميادين نفت و گاز به دليل تجمع مايعات در چاه هاي گازي و ارائه راهكارهاي اصلاحي
بررسي استفاده از فناوري نانو در ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
بررسي آزمايشگاهي پيدا كردن افزودني جديد جايگزين كلريد كلسيم براي سيمان كاري چاه هاي نفت و گاز
A Toolbox for Automatic Mechanical Screening to Assist Candidate-well Selection for Hydraulic Fracturing Practices
Assessment of Plasma-pulse Technology Application in Enhanced Oil Recovery
Hydrocarbons storage in unlined rock caverns in the world- recent developments and experiences
استفاده از داده هاي واريوگرام و كريجينگ در تخمين تراوايي مخزن نفتي
Study of vertical displacement of caprock associated with CO2 injection into an oil reservoir using numerical simulation
نقش مدلسازي ژئومكانيكي در عمليات تزريق و ذخيره سازي زيرزميني دي اكسيدكربن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید