انتشار مقالات کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر ۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت پندار اندیش رهپو با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در دبی  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۸۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۶۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر

طراحي يك نمونه سنتزكننده فركانس ديجيتالي مستقيم با كمك شبكه عصبي
ارائه يك سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حملات سياه چاله در شبكه هاي موردي سيار
مسئلهي تخصيص مكان تسهيلات با استفاده از الگوريتم هوشمندپيوندي
امن سازي LEACH با استفاده از رمزنگاري بلوكي
طراحي تقويت كننده كم نويز كم توان پهن باند 1-7 GHZ
بررسي اثرات شبكه هاي اجتماعي بر طلاق از ديدگاه حقوق خصوصي
ارائه يك روش براي پياده سازي الگوريتم وانگ براي ارسال ويدئوهاي زمان واقعي روي FPGA
معرفي و تحليل امنيت و كارايي پروتكل هاي راي گيري الكترونيكي
امنيت و حريم خصوصي براي ذخيره سازي و محاسبات در محاسبات ابري
طراحي تقويت كننده كم نويز كم توان فراپهن باند
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برنگرش ،دانش و رفتارهاي زيست محيطي دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان بهبهان
خوشهبندي در دادههاي بعد بالا
مروري بر روشهاي جايابي خطا در سيستمهاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
بهينهسازي الگوي تقاضاي برق با استفاده از نظريه بازيها و يادگيري ماشيني
تحليل قياسي مدل هاي كنترل دسترسي در ابر
راهكاري نوين براي خلاصه سازي استخراجي چند سندي متون فارسي
شناسايي ناحيه چشم از فاصله نسبتاً دور براي كمك به تشخيص هويت از طريق عنبيه افراد
مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
استفاده از سيستم فازي ممداني در تعيين لبه تصاوير
همزمان سازي پايدار دو سيستم آشوبي لورنز و چن با استفاده از كنترلر فازي بهبود يافته با الگوريتم ژنتيك
بهينهسازي روشهاي هوشمند تشخيص خطاي داخلي ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك الگوريتم PSO
ارائه يك معيارجديد پايداري ولتاژ استاتيك براساس واحدهاي اندازه گيري فازور(PMU)
تشخيص بيماري هاي خوني از روي آزمايش CBC با استفاده از زبان برنامه نويسي متلب
داده هاي عظيم؛ تعاريف و چالشها
Investigation of Laser Rate Equation with Plan Wave Spatial Distribution
ويژگي نقش آموزش الكترونيكي در يادگيري درايران
خوشهبندي خودكار با استفاده از الگوريتم استعماري فازي
A New Energy Management Routing Protocol in Wireless Sensor Network
ارائه يك الگوريتم جديد واترماركينگ شكننده مرئي و بررسي مقاوم بودن آن بر روي حملات پردازش تصوير و مقايسه با الگوريتم آقاي تيان و بهبود psnr
آرايش توزيعشده در همپوشاني چند-پرشي خوشهها در شبكه هاي حسگر بيسيم
ذخيره سازي انرژي در سيستم خودرو هاي برقي در حالت ترمزي و خلاصي اتومبيل
تشخيص ارقام دستنويس با استفاده از يادگيري عميق
Optimum Allocation of Distributed Generation in Distribution Network using Cuckoo Search Algorigthm
ارائه يك سيستم تشخيص خودكار سرطان معده با پردازش طيفهاي رامان
مدلسازي پتانسيل وجريان زيرآستانه اي ماسفت دو گيتي در حضور حاملهاي بارمتحرك
Software Faulty Execution Diagnosis Using Clustering
Intelligent simulation of river process using ANN and ANFIS
بررسي مولفه هاي تلفات برق در شبكه هاي توزيع نيروي برق وارايه راهكارهاي نوين جهت كاهش آنها
رادار ارتفاع سنج راديويي با الگوريتم تشخيص سطح برخورد
روش نويني در طراحي و شبيهسازي دستگاه اندازهگيري كسينوس في متر با استفاده از ميكروكنترلرAVR
بازآرايي شبكه هوشمند توزيع با استفاده از الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات دودويي
راهكاري براي مقابله با حملات كرم چاله در شبكه هاي ادهاك
كاهش تلفات توان در سيستم هاي توزيع بوسيله تجديد آرايش در حضور منابع توليد پراكنده
بهبود عملكرد سيستم ژنراتور القايي دوسوتغذيه تحت شرايط ولتاژ نامتعادل شبكه
يك روش فازي جديد براي خوشه بندي گره هاي ناهمگن در شبكه هاي حسگر بيسيم
ELECTRICAL MODEL OF CEREBROSPINAL DYNAMICS AND HYDROCEPHALY SHUNTS
بررسي معماري پردازنده هاي نسل پنجم Exynos
Gain Flattening Improvements Of Erbium Doped Fiber Amplifier In WDM Systems
مدلي براي مهاجرت سيستم هاي متمركز بانكي به محيط ابري
Design of a Fuzzy Adaptive Controller for a Ducted Fan (UAV)
حسگري طيف پهن باند با استفاده از روش نمونه برداري فشرده در شبكه راديو شناختگر
IMPROVING MOBILE ROBOT LOCALIZATION USING EXTENDED KALMAN FILTER AND FUZZY LOGIC IN THE PRESENCE OF COLORED NOISE
افزايش امنيت ذخيرهسازي داده در ابر با استفاده از هادوپ
طراحي مدارهاي تمام جمع كننده ي جديد براي تكنولوژي ولتاژ زير آستانه
بررسي و مقايسه الگوريتم هاي مسيريابي با تحمل پذيري خطا در شبكه روي تراشه
كنترل برداري موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از كنترلر منطق فازي
مقايسه روشهاي بلاك در معماري نرمافزارپويا
روشهاي تشخيص اسكناس فارسي و شناسايي عيوب آن
بررسي چالش هاي امنيتي در محاسبات ابري
بررسي امنيت در تجارت الكترونيك
روش جديد بر اساس بكارگيري انواع فيلترهاي تطبيقي جهت حذف انواع آرتيفكتها از سيگنال ECG
An Improvement of Power Management in Micro-grids: Model Predicative Control Strategy
كنترل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده بروش منطق فازي
توسعه توليد و انتقال در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده تجديد پذير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
برنامهريزي توليد كوتاه مدت انرژي جهت حداقل كردن آلودگي در يك ريزشبكه با استفاده از يك الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
كنترل پيش بين فركانس – بار شبكه هاي قدرت
پروتكل جديد احراز هويت كاربر مبتني بر عامل و گسترش پذير در محيط هاي ابري
ئه روشي براي جداسازي پسزمينه تصوير و ردگيري شخص از روي نحوه راه رفتن در توالي تصاوير
مروري بر بازيابي تصاوير بر اساس محتوا
بهبود رمزنگاري RSA با استفاده از سيستم اعداد ماندهاي
بررسي تاثير پارامترهاي ارتباط و همكاري بر مدل فضاي قندي
طراحي انتگرالگير بااتلاف مد-جريان در حوزه سينوس هايپربوليك با استفاده از ترانزيستورهاي با گيت شناور
Reduce Consumption Energy Wireless Sensor Networks using Learning Automata
كاهش دما مبتني بر آتوماتاي يادگير توزيع شده در تراشه هاي چند هسته اي
حمله قحطي DHCP با استفاده از آسيب پذيريهاي لايه 2 شبكه و ارائه راهكارهايي براي بهبود امنيت آن
آسيب پذيريهاي پروتكل مديريت آسان شبكه و ارائه راهكارهايي براي بهبود امنيت آن
استخراج مدل انرژي بادي به منظور ارزيابي كفايت توليد
بررسي و تحليل قابليت اطمينان و تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم
سنكرونسازي سيستم آشوبيGenesio با سيستمهاي آشوبي Lu و Chen توسط فيدبك حالت غيرخطي
An Analytical Method for Homing Guidance Law Development of a Parafoil
Design of a Model-Predictive Controller for Performance Enhancement of a Non-Minimum Phase Flying System
طراحي كنترل كننده, …… فضاپيما بر اساس مدل كواترنيون و كالمن فيلتر
محاسبه قدرت جريان عرضي در كانالهاي منشوري مركب با استفاده از شبكه عصبي
طراحي يك تمام جمع كننده جديد با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر نانو لوله هاي كربني
استفاده از مبدل CMOS استاتيك براي طراحي يك سلول تمام جمع كننده توان پايين
حل مسائل بهينه سازي چند مودال با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب بهبود يافته
طراحي كنترلر بهينه STATCOM جهت افزايش پايداري ديناميكي شبكه
ارائه روش كارامد و بهينه همبستگي سنجي هشدار جهت شبكه هاي بزرگ با تركيب الگوريتم سناريوهاي پيش تعريف و شبكه عصبي
تأثير توربينهاي بادي سرعت ثابت و مقاومت متغير از نظر پايداري روي شبكه هاي توزيع
قابليت اجراي همزمان و موازي توابع در زبان تابعي F#
ارائهي يك ساختار پشتيبان ماژولار جهت طراحي مراكز داده ملي در ايران
برنامه ريزي تعميرات نگهداري فيدرهاي شبكه توزيع براي بهبود قابليت اطمينان
بازآرايي سيستم توزيع با استفاده از الگوريتم هوشمند جهت بهبود قابليت اطمينان
طرح امنيتي بر مبناي گروه براي شبكه هاي حسگر بي سيم
كپي امن در ماشين مجازي
رمزنگاري تصوير با استفاده از نگاشت هاي آشوبي
شناسايي خودكار اختلالات دست نويس اعداد تك رقمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي روي سيستم هاي اندرويد
بهينه سازي فشرده سازي فراكتالي تصاوير سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي ارسال اسپم و معيارهاي تكنيكي آنتي اسپم ها در ارتباطات الكترونيكي
لبهيابي با استفاده از الگوريتم بهينهسازي اجتماع مورچگان
تضعيف مرحلهاي تداخلهاي چندگانه در رادارهاي غيرفعال در باند RF
ارائه روشي ارائه روش جديد كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگري چندرسانهاي بيسيم براي بهبود كيفيت سرويس
Analysis and simulation to investigate of reducing the THD of 81- level inverter
مقايسه عملكرد شبكه عصبي چند لايه و هاپفيلد در بازيابي ارقام دستنويس
ارائه رويكردي نوين جهت مدلسازي يك بازيگر هوشمند براي مسئله معماي زنداني با استفاده ازQlearning و شبكه هاي عصبي عميق
ECG noise cancelling using adaptive linear prediction method: A comparison between LMS and RLS algorithms
طراحي سيستم حفاظت تطبيقي شبكه توزيع با حضور منابع توليدپراكنده
عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم هاي ERP
آشكارسازي خستگي عضلات بازو با استفاده از مشخصات هندسي صفحه فازسيگنال الكترومايوگرام سطحي
ارائه يك روش ايده ال با تركيب آنتولوژيهاي معماري سرويسگرا و حافظه تراكنشي جهت بهبود پايگاه داده سنتي
Compensation Reactive Power and Harmonic by Filter Imbalanced with Balanced Capacitor Bank under Unbalanced Load
بررسي قرارگيري آهنربا در ديواره كانال جهت جداسازي ذرات با استفاده از مگنتوفورسيس
بررسي و مقايسه تكنيك هاي سوئيچينگ بسته درمعماري شبكه روي تراشه
كنترل بهينه مرتبه اي بازوهاي رباتي با استفاده از برنامهريزي غيرخطي
Investigation Stability of Dynamic Fuzzy System by Non- linear TSK Systems
تشخيص نفوذ هوشمند با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر الگوريتم GMDH
افزايش حريم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي با روشي تركيبي
پايدار سازي سيستم چرخ و توپ
Design of the Doherty Power Amplifier for Wireless Communication Systems
بهبود روند توازن بار در پردازش ابري به كمك متغيرهاي وزني با رويكرد فازي
تعيين احتمال مرگومير نوزادان نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بيمارستان قائم با استفاده مدل شبكه عصبي مصنوعي
Calculation of Outage Probability in the Multi-Hop Relay Network through the Rayleigh Fading channel and Considering the Interference Effect
بررسي هماهنگي سيستم هاي حفاظتي در ريز شبكه ها در حضور توليدات پراكنده
مروري بر سيستم هاي حفاظتي در ريز شبكه ها در حضور توليدات پراكنده
KHB# Protocol, A Lightweight Mutual Authentication Protocol based on the HB# for Low-cost RFID tags
طراحي و ساخت مبدل PFC بوست با روش كنترل مرزي جهت اصلاح ضريب توان و كاهش هارمونيك
طراحي وساخت مبدل DC/DC به روش باك اصلاح شده
معماري سنجش و بازسازي سيگنال شبكه حسگر بي سيم با حسگري فشرده
بررسي روند پژوهش در يكپارچه سازي سيستم هاي تجارت الكترونيك
پايدارسازي سيستم كنترل شبكه با وجود از دست رفتن بستههاي اطلاعاتي با رويكرد سيستمهاي پرش ماركوف
A SOLUTION TO REDUCE NETWORK TRAFFIC IN SDN ARCHITECTURE
تخمين حالت مقاوم در سيستمهاي قدرت به كمك الگوريتم ابتكاري و تركيبي حداقل مربعات خطا و حداقل فاصله اطلاعات اندازگيرها
طراحي و شبيهسازي كنترلكننده پيشبين تعميميافته براي فرآيندهاي چند ورودي-چند خروجي داراي تأخيرهاي زماني چندگانه با درنظر گرفتن محدوديت عملگرها
بهبود قوام سيستمهاي چندمتغيره تأخيردار با استفاده از چندجملهاي T در ساختار كنترلكننده پيشبين تعميميافته
Effect of nano-magnetic particle in biomedical engineering and imaging instruments
طراحي تمام جمع كننده CMOS با سرعت بالا و توان مصرفي بهينه براي كاربردهاي محاسباتي
بازآرائي بهينه شبكه توزيع با هدف بهبود قابليت اطمينان توسط الگوريتم رقابت استعماري
بهبود پايداري يك مزرعه بادي متصل به يك سيستم تك ماشينه با شين بي نهايت در حضور SSSC
طراحي، آناليز و بهينهسازي در مدل آهنربا موتور الكتريكي چهار فاز مغناطيس دائم سنكرون (PMSM)
حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب بهبود يافته
مديريت پهنايباند در شبكه هاي نسل آينده
تشخيص تصويري ماموگرام سرطان سينه با استفاده از توابع پردازش تصوير
مسيريابي بر اساس دوستي در شبكه هاي اجتماعي متحمل تاخير
طراحي مدل پيشبيني ورشكستگي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري با ارائه نمونهاي براي صنعت بانكداري
بررسي دلايل ورشكستگي و تاثير آن در عملكرد روشهاي پيشبيني مبتني بر هوشمصنوعي
بررسي و مقايسه روش هاي كلاسيك و بهينه شده الگوريتم هاي مرتب سازي
تجزيه و تحليل نيروي الكترومغناطيسي و نويز هاي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در سيستم فرمان اتومبيل
طراحي كنترلكننده PID نامتمركز مقاوم براي سيستم تك بازو با مفصل منعطف
ارائه ساختاري براي مقابله موثرتر در مقابل جمينگ تعقيب كننده و ارزيابي تاثيرجمينگ بر گيرنده با استفاده از معياري نو
تشخيص رانندگي خواب آلود توسط تحليل EEG با استفاده از تبديل موجك و خوشه بندي K-Means
تشخيص كشتي در تصويربرداريSAR بر اساس تبديل موجك
برنامه ريزي دروس دانشگاهي توسط الگوريتم رقابت كشورهاي استعماري و منطق فازي
جايابي مكان بهينه svc در شبكه هاي انتقال برق به كمك تخمين زن فازي با رويكرد افزايش پايداري استاتيكي ولتاژ
ارائه مدل يادگيري الكترونيكي بر مبناي محاسبات ابري
تركيب الگوريتم شبيه سازي حرارتي (SA) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) جهت پيش بيني مقدار انتشار گاز دي اكسيد كربن در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي تا سال 2030 ميلادي
بهينه سازي توان عملياتي انرژي مصرفي دو سينك در شبكه هاي حسگر بيسيم
طراحي كنترل كننده ي PIDبراي مبدل DC-DC باك-بوست موازي
مقايسه ي دو مبدل DC-DC باك- بوست معمولي و باك-بوست موازي
ارائه روشي نو براي برنامهريزي ديناميكي توسعه توليد و انتقال در بازار برق
A Model for Evaluating the Quality of Software Systems for Monitoring Power Distribution Substations Using Bayesian Networks
A Small Transversely Magnetized Linear Generator to Harvest Energy for Portable Medical Devices
Low Temprature Plasma Sterilization Compared to Other Sterilization Methods for Sterilizing Biomedical Equipments
Fetal Heart Rate Detection from Maternal Abdominal ECG Signals based on Adaptive Filters
ECG Noise Cancellation using LMS Adaptive Filters and Signal Averaging
بهينهسازي پردازش پرسوجو در پايگاه داده توزيعشده ناهمگن
بهبود توصيه گرهاي اجتماعي در به اشتراك گذاري دانش در جوامع آنلاين
كاربرد محاسبات ابري در گريد هوشمند
Improving Two-pass adjudicators(TPA) Technique Reliability by applying Fuzzy Voting System
Improving Software Reliability by using Fuzzy System
نقطه عطفي در خلق ارزش براي مشتريان، با ظهور بانكداري باز
بررسي و مقايسه تكنيكهاي مبتني بر دادهكاوي در تشخيص بيماري هپاتيت
الگوريتم خوشه بندي مبتني بر تراكم سريع
فشردهسازي تصاوير اثرانگشت مبتني برتبديل موجك با رويكرد حفظ ويژگيهاي مهم در بازشناسي
طراحي يك سنسور ضريب شكست بر پايه حلقه هاي رزونانسي كريستال فوتونيكي
مروري برتكنيك هاي استخراج ويژگي از سيگنال هاي مغزي در سيستم هاي ارتباط فرد – رايانه
تشخيص و طبقهبندي تودههاي سرطان سينه توسط استخراج ويژگي از تصاوير ماموگرافي با استفاده از تكنيكهاي پردازش تصاوير و بكارگيري شبكه عصبي
ارزيابي الگوريتم هاي قوانين انجمني در استخراج الگوهاي حركتي كاربران سايت خبري فارسي
طراحي و شبيه سازي آنتن شكاف دار پاپيوني با تغذيه توسط ساختار موجبري همسطح جهت كاربردهاي فرا پهن باند
Near Lossless Compression at Regions of Medical Interest Using Fuzzy Logic in Designing the Code Book
انتخاب موثر سرخوشه با استفاده از الگوريتم AdaBoosting در شبكه حسگر بي سيم
ارائه روش هايي جهت افزايش بازدهي مبدل هاي DC/AC مبتني بر سلول هاي خورشيدي
استفاده از آتوماتاي يادگير براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم
Voltage and Frequency Control in grid connected smart grid
ارزيابي توانايي شكلدهي وفقي پرتو در آنتنهاي الكترونيكي تابشكننده غير فعال با استفاده از الگوريتم تبريد تدريجي
شبيهسازي دروازه منطقي NOT تمامنوري بلور فوتونيكي بر اساس موجبر مورب

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید