مشاهده مقالات اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز ۸ بهمن ۱۳۹۳ تا ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۳۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۹۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

استفاده از نمودارهاي well log درفرايند شكافت هيدروليكي
Automatic Optimization of Foam Injection process
چالشهاي انتقال تكنولوژي در صنايع بالا دستي نفت توسعه ميادين نفتي
بررسي نقش و اثرات تحريم هاي جهاني بر توليد صيانتي ميادين نفت و گاز
بررسي چالشهاي انتقال فناوري در قراردادهاي بيع متقابل جمهوري اسلامي ايران
بررسي سناريوهاي مختلف توليد از مخازن گاز ميعاني مشترك
Common Oil and Gas Field Strategic & Integrated Development Management; Case Study: South Pars Gas Filed
رسوبات جامد (واكس، آسفالتين، هيدرات )
اصول مديريت مخازن با رويكرد توسعه ميادين نفت و گاز
مقايسه تاثير تغييرات ميزان توليد ميدان بر بازده مالي طرفين قرارداد مربوط به طرح توسعه يك ميدان نفتي در سه قالب قراردادي بيع متقابل, مشاركت در توليد و خدماتي بلندمدت
بررسي چالشهاي پيشرو در جهت بهره وري و توسعه از ميادين مشترك ايران
به كارگيري داده هاي لرزه اي در تفسير ساختماني گسل دارنگ و ارزيابي خواص مخازن گازي واقع در منطقه
روشي نوين براي بررسي هندسه چين خوردگي درميادين نفتي، مطالعه موردي: ميدان نفتي خويز
Application of Assimilation Methods for Estimation of Relative Permeabilities
رتبه بندي تحقق هاي مدل مخزن بر اساس روش آنتروپي
Determination of Anisotropy Using Fullwaveform Sonic
كانيهاي دياژنزي و راكتايپسازي در مخازن
طراحي مدل مخازن نفتي به كمك علوم زمين شناسي و مهندسي
شناسايي گسلها با استفاده از نشانگرهاي لرزهاي: مطالعه موردي
تحليل فرايند توليد ماسه بوسيله معيار شكست مناسب براي مخزن آسماري يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
مقايسه وبررسي روشهاي گوناگون دسته بندي نوع سنگ( Rock Typing )دريكي ازمخازن كربناته جنوب ايران
تخمين تراوايي با استفاده از روش هاي زمين آماري و آناليز رگرسيوني درچاه هايي با نقاط مجهول به لحاظ تخلخل و تراوايي
اندازه گيري پتانسيل استريمينگ در محيط متخلخل جهت بررسي تغييرات سطحي در فرايند هاي ازدياد برداشت
مشخصه سازي و تخمين خواص مخزني مخزن كربناته فهليان بااستفاده ازمدل فركتالي FGN
Application of 3D Common Reflection Surface method – a real data example from south Iran
شبيهسازي انتشار امواج لرزهاي به روش كاهش مرتبه مدل
بررسي آزمايشگاهي رفتار غشايي شيل در تماس با محلول آب نمك
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانوذرات در پايداري سازند شيلي
ارزيابي عملكرد متههاي استفاده شده و انتخاب مته مناسب در ميدان خانگيران
Experimental investigation of new additive to optimize the properties of synthetic-based drilling fluid
Laboratory investigation of using lost circulation material in water base drilling fluid as lost circulation pills
بررسي امكان افزايش كارايي متههاي حفاري با لايه نشاني پوششهاي نانوكامپوزيت Ti-Al-N
بررسي تاثير حضور شكستگيها در ميزان هرزروي سيال حفاري در سازندمخزني با استفاده از تفسير نمودارهاي
ارائه و اجراي يك چهارچوب جامع ساختار شكست كار W.B.S وهزينه C.B.S منطبق با استاندارد مديريت پروژه براي حفاري دريايي
Investigation of Cement Slurry Design and Sources of Quality Impacts in High Rate Gas Wells (A Case Study)
Evaluation of a Well Drilling Operation by Drill Office Software
Water Curtain Design using Numerical Simulation for Offshore Rigs in South Pars Field Development
ساخت مدل مكانيكي سنگ در يكي از چاههاي نفتي جنوب غرب ايران
Comparing the Basic methods of produced water treatment; Case study Kharg Island, Persian Gulf
Comparing the advance methods of produced water treatment; Case study Kharg Island, Persian Gulf
بهبود خواص رئولوژيكي دوغاب سيمان حفاري با استفاده از پليمرهيدروكسي اتيل سلولز اصلاح شده
بررسي تزريق آب وگاز غيرامتزاجي در ازديادبرداشت يكي از مخازن نفتي شكافدار ايران
كاربردروش ريزش ثقلي به كمك بخارآب براي استخراج نفت سنگين دريكي ازمخازن ايران
Study on Performance of Preformed Particle Gels on Radial Flows
Experimental Investigation of Fines Migration Control in Porous Media using Nano particles in the presence of Magnetic Field
بررسي و شبيهسازي فرآيند ازدياد برداشت نفت سنگين با استفاده ازروشهاي حرارتي با كمك نرمافزار CMG
CFD Study of Surfactant Flooding in a Micromodel with Quadratic Pore Shape
شبيه سازي تغييرات ترشوندگي در مخازن كربناته شكافدار
شبيه سازي تاثير شكاف هيدروليكي روي ضريب بازيافت يكي از مخازن گازميعاني جنوب غربي ايران
بررسي تاثير ايجاد شكاف هيدروليكي بر روي فاكتور بازيافت در يكي از مخازن گاز ميعاني جنوب غربي ايران
يك روش عددي براي تحليل دادههاي توليد از يك مخزن گاز ميعاني
ارائه نرم افزار RFT Piping به منظور پيش بيني خواص ترموديناميكي سيالات مخزني در خطوط انتقال
ارزيابي پتروفيزيكي سازندهاي گروه خامي در يكي از چاه هاي ميدان نفتي بينك
Velocity Limitation in Pipelines while Performing Welltest Operation, Quality Limitation Regarding Operational Usage of Relevant Equipment
The Effect of Viscosity on Hole cleaning in Vertical and Deviated Wells – Experimental Study
غربال گري عملياتي روش هاي مشبك كاري چاه هاي نفت و گاز
بررسي مكانيسم هاي كاهش تراوايي وكاهش تخلخل طي رسوب آسفالتين
بررسي تاثير نانوذرات در بهبود بازده توليد نفت از نقطه نظر ترموديناميكي
Comprehensive Study on Surface Flow Rates/Velocities Determination in Gas Condensate Producing Well through Chokes and Flexible Pipes
مدلسازي ديناميكي رسوب آسفالتين در مخازن نفتي در حالت سهفازي نفت، گاز و آسفالتين
استفاده از روش تصميم گيري TOPSIS براي انتخاب چاه مناسب بهمنظور اجراي عمليات شكافت هيدروليكي در يكي از ميادين ايران
بررسي تاثير شوري آب تزريقي در ايجاد آسيب در سنگهاي كربناته حاوي كانيهاي رسي
بررسي اثر صرف نظر از تغييرات فازي بر دقت شبيه سازي تركيبي جريان چند فازي در چاه با استفاده از مدل مكانيستيك
بررسي روابط ارائهشده جهت محاسبه ضريب جريان غيردارسي به منظورطراحي بهينه فرآيند شكاف هيدروليكي در ايران
بررسي آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي مختلف بروي عملكرد فوم درفرازآوري مايعات توليدي از چاههاي گازي
طراحي عمليات مشبك كاري با استفاده از نرم افزار شبيه ساز SPAN جهت افزايش حداكثري شاخص بهره دهي چاهها
بررسي تجربي عملكرد چوك در چاههاي ميعانات گازي با نرخ توليد بالا
توسعه يك مدل داده محور بمنظور پيش بيني MMP بعنوان پارامترغربالگري روشهاي تزريق گاز امتزاجي
Visualization of Imbibition Process in Fractured Porous Media Using Hele Shaw Cell
استفاده از نرم افزار اسپن جهت بهينه سازي عمليات مشبك كاري درميدان اهواز
ارزيابي يكپارچگي مطالعات جامع مخزن در يك ميدان نفت فرار دريايي ايران
تحليل دادههاي توليد در يكي از مخازن گاز ميعاني ايران
Oil Recovery and CO2 Storage through Carbonated Water Injection Process; Experimental Investigation on an Iranian Carbonate Oil Reservoir
بررسي آزمايشگاهي تأثير نانوذرات سيليكا بر منحني هاي تراوايي نسبي فازها در تزريق پليمري
Comparison between tertiary CO2 injection and modified tertiary CO2 injection by carbonated water
Characterization of C7+ Fraction by Use of Distribution Functions in One of Iranian Oil Fields
Gas Recycling in Sarkhun Gas Condensate Reservoir Comparison of methane-nitrogen injection
كاربرد مشتقات كسري در جريان گذرا
Nano- stabilized Foam Flooding: Stability Analysis and Pore Scale Displacement Mechanisms
Quality Control of Reservoir Fluid Composition Data: A New Approach via Solubility Parameter
Modified Correlations of Dewpoint Pressure and Gas Compressibility Factor for an Offshore Gas Condensate Reservoir
بهبود پايداري كف از طريق مخلوط نمودن مواد فعال سطحي آنيوني وكاتيوني
مقايسه سناريوهاي تزريق آب و گاز: مطالعه شبيهسازي دريكي از مخازن شكافدار جنوبغربي ايران
بررسي پارامترهاي موثر برميزان بازيافت نفت از مخازن كربناته شكافدار
Simulation Study of Block to Block Interaction Effect in Naturally Fractured Reservoirs under the Gas-Oil Gravity Drainage Mechanism
تهيه نرم افزار مناسب به منظور انتخاب بهترين روش براي ازدياد برداشت نفت
ابزارهايي جديد به منظور پيش بيني اثر ذرات نانو سيليكا بر روي پيشگيري از رسوب نمك در فرآيند تزريق آب
Impact of connate water saturation on oil recovery and CO2 storage during secondary carbonated water injection
بررسي ديدگاه هاي سينتيكي و تعادلي در توليد از مخازن هيدرات گاز طبيعي
Experimental study of secondary and tertiary CO2 injection at above MMP conditions
تعيين ناحيه تخليه چاه توسط دو روش شبيه سازي خطوط جريان وپيشروي سريع
بررسي مكانيسمي جريان سيالات امتزاج ناپذير با استفاده از مطالعه موردي تزريق آب در مخزن گاز ميعاني
مقايسه روشهاي مختلف محاسبه خواص سنگ و سيال در فصل مشترك بلوكهاي محاسباتي در شبيهسازي مخازن نفتي
Investigation and sensitivity analysis of different key parameters of immiscible CO2 injection in one of the Iranian dual porosity fractured reservoirs
بررسي جايگزيني گاز پايه با گاز دياكسيدكربن در فرآيند ذخيرهسازي زيرزميني گاز طبيعي در يك مخزن تخليه شده گاز
بررسي دقت روشهاي تئوري در تخمين كمترين فشار امتزاجپذيري گازدياكسيدكربن در نفت بر اساس نتايج آزمايشگاهي
بررسي آزمايشگاهي اثر تركيب نفت بر شرايط امتزاجپذيري گاز دياكسيدكربن در نفت
بررسي رابطه مندي ميزان توليد نفت در روشهاي ازدياد برداشت شيميايي با استفاده از پارامترهاي آزمايشگاهي سنگ و سيال
شبيه سازي فرايند ذخيره سازي گاز طبيعي در آبخوان ها
Study of Dietz Shape Factor under Different Production Conditions in Heterogeneous Reservoirs
بررسي توليد گاز از رسوبات هيدراتي محدوده فراساحلي مكران ايران
مطالعه آزمايشگاهي توليد نفت توسط آشام همسوي مويينه در كششهاي ميانرويه پايين
مطالعه و ارزيابي روشهاي ازدياد برداشت تزريق آب داغ، تحريك دورهاي با بخار و SAGD
The Recovery Curve Method: a more Realistic Approach to Model Naturally Fractured Reservoirs
Pore Scale Experimental Investigation of Increasing the Efficiency of Miscible Injection of Normal Heptane and Hexane in Heavy Oil Fractured Reservoirs Using Ultrasonic Wave Technology
بررسي مكانيزم هاي تخليه نفت در تزريق آب، تزريق گاز و تزريق متناوب آب و گاز در مخازن با ترشوندگي خنثي
تعيين شرايط بهينه نمونهگيري از مخازن گاز ميعاني بر اساس روش آماري آزمون و فرض
تصحيح معادلات موازنه مواد در مخازن شكافدار طبيعي با اعمال تبادل سيال بين ماتريس و شكاف
كاربرد تبديل گسسته فوريه در ارتقاي مقياس مدل هاي ريزدانه ناهمگن
Analysis of well test data by Deconvolution method
A new workflow for optimization of WAG injection process in an Iranian oil reservoir
مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوسيالهاي اكسيدآهن و اكسيدآلومينيوم در بهبود حلاليت گاز دياكسيدكربن در آب
Comparison of Numerical Methods to Solve Warren-Root PDE of Naturally Fractured Reservoirs
شبيه سازي مخازن شكافدار گسسته با روش ضمني تنظيم شونده
بررسي اثر سيال پايههاي مختلف در تزريق نانو سيال اكسيد مس براي افزايش هدايت حرارتي سنگ مخزن
بررسي تأثير مقدار آب پخش شده در امولسيون آب در نفت بر رفتار فشاري آن در محيط متخلخل
تجمع و رسوب آسفالتين درنمونه هاي نفتي با دما و فشاربالا مقايسه تزريق آب وآب كربناته
بررسي امكان سنجي تزريق امتزاجي گاز كربن دي اكسيد در يكي ازمخازن ايران
تعيين پارامترهاي رابطه آرچي براي تعيين اشباع آب در ناحيه انتقالي
بررسي اثر سورفكتانتهاي مختلف در سنتز نانوسيال اكسيد مس و تزريق آن به مغزه جهت بهبود عملكرد ازدياد برداشت حرارتي
بررسي مدل هاي تراوايي نسبي سه فازي درفرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب آب و گاز در مخازن نفت
بررسي تاثيرات هتروژنيتي بر حفر چاه هاي توسعه اي
بررسي آزمايشگاهي اثر يونهاي آب مخزن در اتصال تركيبات آلي به سطح سنگ كربناته
Investigating the Effect of Different Parameters on Fractured Reservoir’s Recovery
جدا سازي باكتريهاي بومي و بررسي امكان ازدياد برداشت به روش ميكروبي در جا براي چند مخزن نفتي ايران
بررسي آزمايشگاهي فرايند آشام ديناميك در مغزههاي آبدوست
شبيه سازي تركيبي مخزن گاز ميعاني به جهت بررسي اثر دبي توليدي برعملكرد مخزن
بررسي اثر شوري و حضور يون سولفات بر پايداري و توزيع ذرات امولسيون آب در نفت در توليد از اين مخازن
بررسي كارايي نانوذره سيليكا براي ازدياد برداشت نفت سبك و سنگين درميكرومدل با حفرات مثلثي
مقايسه و تحليل روش هاي بررسي ترموديناميكي يافتن GOC وگراديان تركيبات مخزن( Compositional Grading )
Investigation of Miscible CO2 Flooding Efficiency Using Predictive Models
مقايسه سناريوهاي توسعه مختلف براي يك مخزن حجمي از نظربازده نهايي و دبي متوسط توليد
بررسي عملكرد بيوسورفكتانت توليدي از سويه بومي cloacae Entrobacter به منظور ازدياد برداشت نفت در ميكرومدل
Real Time Control of Water Coning in Smart Wells
مدلسازي كشش بينسطحي گاز نفت در شرايط مخزن با استفاده از تئوري پارامتر حلاليت
اثر ناهمگني مخزن در عملكرد فوم امتزاج ناپذير جهت ازدياد برداشت نفت
مطالعه آزمايشگاهي آشام خودبخودي آب با استفاده از نانو ذرات سيليكا درمغزه هاي كربناته
مروري بر فرآيند تزريق آب با استفاده از نانو ذرات و پيشنهادات

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید