دانلود مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۰۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۴۹۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

بررسي امكان افزايش ابعاد بازشو با توجه به رفتار لرزه اي سازه بنايي جداسازي شده با لايه ي لغزشي در مقايسه با سازه با پايه ي ثابت تحت زلزله ناغان
تاثير فشار همه جانبه بر مدول برشي ديناميكي خاك
تاثير سازه هاي هيدروليكي بر ميزان دبي عبوري در شرايط بستر متحرك مطالعه موردي:رودخانه سيستان
تاثير استفاده از جداساز لرزه اي (LRB)بر روي جابجايي نسبي مركز جرم طبقات سازه هاي با سيستم قاب خمشي بتني متوسط
بررسي تاثير فشار آب حفره اي و نيروي تراوش بر روي رفتار كودهاي پايدار سازي شده به روش نيلينگ
تحليل رفتار سه بعدي كودهاي پايدار سازي شده به روش ميخ كوبي تحت اثر سربار با هندسه هاي مختلف
بررسي اثر شكل پايه بيضي و دايره بر تغييرات سرعت و تنش برشي به كمك نرم افزار OpenFOAM
بررسي وضعيت لرزه خيزي استان ايلام با عنايت به لرزه هاي اخير
Comparing Results of MATLAB and SeismoSignal in plotting Earthquake Graphs
مقايسه نتايج MATLABوSeismoSignal در رسم نمودار هاي زلزله
بررسي اندركنش خاك_سازه بر قابهاي خمشي بتني تحت بار گذاري زلزله
مطالعه رفتار غير خطي و پديده پس كمانش در قاب هاي بتني تقويت شده با ديوار برشي فولادي با ورق نازك
ميراگرهاي جرمي
رفتار ويسكوالاستيك شمع هاي مركب استفاده شده در سازه هاي مركب
برنامه دهي معماري چگونگي شكل گيري برنامه معماري در فرايند مديريت طراحي معماري
تغيير مكان ايجادشده در سد بتني وزني تحت زمين لرزه هاي گسل دور و نزديك با در نظر گرفتن اندركنش سد_درياچه_رسوبات_فونداسيون
تاثير افزايش جرم وزنه افتان بر مقاومت ضربه اي بتن هاي تقويت شده توسط الياف فولادي
بررسي شرايط پياده سازي پروژه ها در نظام فني و اجرايي كشور با ظوابط ساخت و ساز شهري
مدلسازي عددي الگوي جريان اطراف آبشكن به روش حجم محدود و با مدل آشفتگي k-ε
بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادي ( d) بر مقاومت خمشي بتن اليافي
مقايسه عملكرد شبكه بيزين با ساير مدل هاي هوشمند در تخمين جريان رودخانه ساروق چاي در بالا دست مخزن سد بوكان
طراحي پارك زلزله_مركزي براي فرداي زلزله نمونه موردي:منطقه 1 شهرداري مشهد
تحليل سه بعدي شيرواني ها مبتني بر روش آناليز حدي
تحليل سه بعدي شيرواني ها مبتني بر روش آناليز حدي
A Signal Timing Method To Reduce The emissions In Arterials (Case Study: Enghelab Avenue In Ahvaz)
بررسي آزمايشگاهي تاثير شيب پايين دست فلوم گلوبند بر آبشستگي بستر پايين دست سازه
بررسي اثر زاويه برخورد موج منظم در آب عميق بر نيروي وارده بر استوانه قائم با مقطع بيضي به روش المان محدود
تحليل ديناميكي فشار و اندركنش بين دوغاب و گل در عمليات حفاري
بررسي تاثير وزن و آرايش چرخ هواپيما در طراحي روسازي بتن غلتكي باند فرودگاه با استفاده از روش اجزاء محدود
بررسي هم بستگي بين نتايج روش هاي طيف نگاري مقاومت ظاهري ASTM C1760 و يك الكترودي در اندازه گيري مقاومت الكتريكي بتن
مدل سازي شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني COD و بازده حذف آلاينده هاي پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
بهينه سازي مسيرهاي جمع آوري پسماند شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهر تبريز
بكارگيري شبكه عصبي جهت پيش بيني راندمان تصفيه خانه شهرك صنعتي شهيد رجايي
پيش بيني حذف آلاينده ها در تصفيه خانه شهرك صنعتي شهيد سليمي به كمك شبكه عصبي مصنوعي
ضرورت بكارگيري بتن خودتراكم در ساخت كانال هاي بتني پيش ساخته كانالت
بررسي عددي عوامل موثر بر پاسخ شريان هاي حياتي نفت و گاز تحت اثر گسلش شيب لغز نرمال
بررسي مقايسه اي اثرات انواع فونداسيون بر مقادير بيشينه و كمينه تنش هاي محوري در مخازن مهار شده و مهار نشده استوانه اي
SEISMIC ISOLATORS AND THEIR TYPES
بررسي روش هاي بهنگام شونده بر روي قاب هاي فولادي شورون مجهز به ميراگر اصطكاكي پال
بررسي تاثير حوزه لرزه خيزي بر روي لغزش بهينه قاب فولادي شورون مجهز به ميراگر اصطكاكي پال
مقايسه روش هاي يك بعدي _دو بعدي،يك بعدي و شبه دو بعدي مدلسازي سيلاب براي رودخانه هاي جاري در دشت ها
ارزيابي روشهاي تخمين پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمايشهاي CPTو SPT
مقايسه مدل MLP شبكه عصبي مصنوعي با رگرسيون چند گانه در پيش بيني شوري آب سطحي مطالعه موردي رودخانه زرينه رود
بررسي خطر لرزه اي در نواحي شمالي ايران
بررسي تاثير مواد افزودني بر مقاومت سطحي بتن در سيستم هاي فاضلاب شهري
مطالعه تحليلي بيشينه نياز نيرو و تغيير شكل اعضاي مستقر در قاب خمشي فولادي با منظور نمودن اثر مودهاي بالاتر به كمك تحليل بارافزون
ضعفهاي قانوني و الرامات اجرايي در صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان
بررسي اثر بازشو در تيرهاي عميق بتني دو سر گيردار
مقايسه اثر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور بر جابجايي نسبي ساختمان 7 طبقه بتني با ديوار برشي
طراحي بهينه ي ميراگر جرمي تنظيم شونده تحت ارتعاش زلزله با استفاده از الگوريتم گرانشي اصلاح شده
ارزيابي رويكردهاي آيين نامه اي تخريب پيش رونده و بررسي مكانيزم هاي مختلف اين خرابي سازه اي
انتخاب سيستم ترانزيت شهري
Reduction of local scour around a bridge pier using triple rectangular plates
خواص و عملكرد روسازي هاي بتن غلتكي در روسازي و ارزيابي اقتصادي آن
شبيه سازي آب شستگي پيرامون پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D
بررسي اثر ضخامت و زاويه سخت كننده هاي FRP در ديوار برشي فولادي بازشو دار
محاسبه تغيير مكان هدف با استفاده از روش انرژي
فناوري هاي جديد نماي كلي از سازه هاي هواي فشرده
بررسي تاثير سيستم جداساز لرزه اي بر تنش و برش پايه پل خميده با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
تاثير تيرهاي عرضي در تنظيم تنش تيرهاي اصلي براي پوشش با دهانه هاي بزرگ
بهينه سازي خطوط انتقال آب با استفاده از نرم افزار Water GEMS مطالعه موردي خط انتقال آب قطار بنه به شركت سنگ آهن گل گهر
شناسايي حفرات زير زميني با استفاده از روش ژئوفيزيكي ژئورادار GPR مطالعه موردي شهر كرمان
تعيين مسير قنات ها با استفاده از تركيب روش هاي ژئورادار GPR و توموگرافي لرزه اي
اثر تغييرات آب و هوا بر زمان سفر جاده هاي برون شهري در استان مازندران
Effects of Dam Construction Levels on displacement and Shear band propagation due to fault movement
بررسي عملكرد برشي تير آجري تقويت نشده و تير آجري تقويت شده با آرماتورهاي طولي تحت بارگذاري متمركز:مطالعه آزمايشگاهي
پردازش نتايج آزمايش ارتعاش محيطي با روش زير فضاي تصادفي بر پايه كواريانس
مروري بر مدل هاي يك بعدي و نا ماندگار جريان گذرا در خطوط لوله
ايزوترم جذب سطحي فلز كروم شش ظرفيتي Cr (VI) توسط لجن دفعي فاضلاب شهري
مروري بر مزايا و معايب قاب مهار بندي زيپر
تاثير عوامل هندسه ي جاده بر سرعت و محدوديت سرعت وسايل نقليه
مروري بر ضربه گيرها انواع كاربرد و عملكرد مكانيكي آنها
تعيين ضريب دبي جريان در سرريزهاي مثلثي شكل با استفاده از روش شبكه عصبي پرسپترون چند لايه ANN-MLP
اصلاح خصوصيات مقاومتي خاك با استفاده از مواد افزودني در شرايط آزمايشگاهي
ارزيابي تداوم و دوره بازگشت خشك سالي با استفاده از بررسي شاخص
Assessment Methods For Applying To Non-Osmotic Concrete Structures
تعيين خوردگي فولاد در بتن مسلح با استفاده از سيستم هاي خود سازمانده
استفاده از شبكه TLRNs در تعيين ضريب ايمني خاك ناشي از زلزله
بررسي عوامل تاخير پروژه هاي عمراني و مسئوليت مدني ناشي از آن
بررسي عملكرد رويه بتني بالا دست بر تحليل پايداري شيرواني در سد خاكي همگن مطالعه موردي سد هاله لرستان
تحليل غير قطعي پايداري گود برداري هاي شهري در خاك هاي با چسبندگي بالا مطالعه موردي گودبرداري در منطقه عبدل آباد تهران
بررسي افزايش راندمان ماشين آلات مكانيزه راه آهن جهت زير سازي خط
مطالعه آزمايشگاهي بررسي تاثير كاربرد نانو ذرات بر افزايش مقاومت فشاري و دوام بتن هاي خود تراكم مقاومت بالاUHSSCC
مدلسازي عددي نشست آني خاك رسي در آزمايش بارگذاري صفحه و مقايسه با روابط كلاسيك
اثر سختي تير پيوند بر مقاومت نهايي قاب هاي مهاربندي شده واگرا
ارائه مدل رياضي تحليل ريسك در حفاري مكانيزه تونل ها با تكيه بر پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك مطالعه موردي:خط 7 مترو تهران
مقايسه عملكرد لرزه اي جداسازهاي لرزه اي الاستومري با هسته سربي براي ساختمان هايي با نا منظمي در پلان و ارتفاع براي شتاب نگاشت هاي متفاوت
بررسي پارامتري تركيب جداساز لاستيكي و لغزشي براي جداساز هاي لرزه اي در سازه هاي فولادي
ارزيابي شرايط عمومي كارگاه ها در ساخت و سازهاي شهري از منظر ايمني و تابلوها
ضرورت هماهنگي و تناسب استراتژي و ساختار در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان
بررسي موقيعت گشودگي بر رفتار و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي بتن مسلح داراي گشودگي هاي منظم
بررسي رفتار اتصال خارجي مقاوم شده با FRP در حالتهاي مختلف مقاوم سازي شده
آناليز هزينه و فايده استفاده از فناوري RFID در مديريت منابع انساني پروژه هاي عمراني
روش هاي پايدار سازي شيب هاي خاكي
تحليل عددي جريان ورودي از شبكه فاضلاب زير زميني به سطح بستر خشك با استفاده از روش HLLC تغيير يافته
مقايسه و ارزيابي معادلات توريع عمقي سرعت در كانال هاي باز
بررسي و مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي با ستون هاي CFT داراي ميراگرهاي اصطكاكي و بدون ميراگر مجهز به جداساز اصطكاكي پاندولي
پاسخ اندركنش غير خطي سكوي ثابت فولادي فراساحلي تحت اثر نيروي هاي محيطي دريا
بازخواني هويت مكاني شهر
بررسي اثر پيچش در فرآيند جابجايي بادبند به دليل طراحي معماري بهينه در سازه هاي فولادي
ارزيابي ضريب افزايش ديناميكي تحليل خرابي پيشرونده در قابهاي مهاربندي شده فولادي
بررسي رفتار بيرون كشيدگي الياف فولادي مستقيم قلابدار و پيچيده از ماتريس بتني
ترميم ترك سد خاكي با بهره گيري از ژئوتكستايل
تاثير نسبت دبي بر هيدروليك جريان در تلاقي كانال هاي روباز
شبيه سازي هندسي و هيدروليكي سدهاي تاخيري با تلفيق HEC-HMSو GIS مطالعه موردي :حوضه آبريز نكا
يادگيري سازماني و پايداري در صنعت ساخت و ساز
تعيين پهنه بندي سيلاب با استفاده از مدلهاي Hec-Rasو Hec-Georas مطالعه موردي پايين دست سد تنظيمي زاينده رود_پل كله
بررسي الگوي جريان بر روي سرريز نوك اردكي توسط مدل عددي FLOW-3D
جايگاه پدافند غير عامل در ساخت و ساز كشور با رويكرد به اهميت كاربرد آن براي مهندسين
بررسي منحني هاي شكست براي تونل هاي شهري با رويكرد به شاخص هاي خسارات خمش در پوشش تونل و كرنش هاي لرزه اي ميدان آزاد زمين و مقايسه آنها
بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر همدان
مقام سازي خمشي تيرهاي بتن مسلح آسيب ديده ي جزئي با استفاده از كامپوزيت سيماني توانمند HPFRCC
مقايسه بهينه سازي سازه هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي با رويكرد Ant Colony, Bee Colony, PSO, GA
روش هاي ارزيابي سريع لرزه اي ساختمان و جايگاه آن در ايران
آناليز رفتار ديناميكي سدهاي خاكي جهت تعيين زاويه تمايل بهينه هسته رسي
ارزيابي پايداري سدها با در نظر گرفتن قابليت اطمينان پارامترهاي اثر گذار خاك بر اساس روشهاي مختلف تحليل شيب
مقاوم سازي ديوارهاي حائل با استفاده از روش نيلينگNailing
Enterprise Resource Planning in Malaysian Construction Firms
Simulation as a Tool for Productivity Modeling of Precast Concrete Installation
معيارهايي براي روانگرايي خاك هاي سيلتي
بررسي مديريت كيفيت اجرايي در پروژه هاي ساختماني
بررسي مديريت ريسك و ايمني در پروژه هاي ساختماني
بررسي تحليلي اثر اندركنش خاك_سازه در گروه ستون هاي سنگي جهت پي هاي مسطح در زمين هاي نرم بر اساس آئين نامه 2800 ايران
بررسي اثر گشتاور و نيروي وارده بر موج شكن كيسون
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي مجاور هم به روش اجزاء محدود
احداث ديوار ديافراگمي با استفاده از دستگاه كرب و آب بند نمودن درز اجرايي با استفاده از روش CWS در متروي اهواز
طراحي سيما و سامانه هاي شهري با رويكرد پدافند غير عامل
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي موثر در انتخاب پيمانكاران پروژه هاي فاينانس شركت آب و فاضلاب مشهد با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي و پرامتي فازي
مطالعه عددي رفتار هيسترتيك ستون هاي كوتاه فولادي پر شده با بتن
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت بيرون كشي نمونه شمع هاي بتني درجا مطالعه موردي سه سايت در استان كرمان
بهينه سازي توپولوژي سازه ها با استفاده از تحليل ايزوژئومتريك و روش منحني تراز
بررسي مقايسه اي بتن گوگردي بتن سيماني و بتن گوگردي_ سيماني و خواص و كاربرد آن ها
مقايسه ي فني-اقتصادي بتن سبك بدون ريز دانه NFC با بتن معمولي
بررسي روش هاي ارزيابي ايمني در تونل هاي راه
مخلوط آسفالت گرم WMA براي روسازي در آب و هواي سرد سير
بررسي روش هاي بر آورد رسوب و نحوه انجام و انتخاب روش مناسب
مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص تاثير زلزله بر سازه هاي زير زميني با نگرشي ويژه بر تونل ها و ايستگاه هاي زير زميني مترو
بررسي برخي از روشهاي عددي تحليل سدهاي خاكي در برابر زلزله
مديريت ريسك اصولي براي پروژه هاي ساختماني
مطالعه آزمايشگاهي ديوار برشي فولادي با سخت كننده ي قطري داراي سوراخ مركزي
بررسي اثرات اندركنش سازه و آب در پارامترهاي لرزه اي سدهاي بتني وزني
ارزيابي مقايسه اي و بررسي ميزان كارايي شبكه عصبي و مدل هاي آماري در پيش بيني حجم ترافيك روزانه محورهاي برون شهري استان مازندران
بررسي به كارگيري سقف هاي سبك كوبياكس و ارزيابي آن نسبت به دال مجوف يوبوت
بررسي نقش ميراگرها در بهسازي سازه هاي فولادي و افزايش ميزان سختي در قابها با سيستم مهاربند بادبند قطري
تحليل عددي ناپايداري تونل ها در اثر تغييرات پارامترهاي مقاومتي و ابعادي و تاثير آن بر روي روش حفاري
تعيين ماتريس تقاضاي سفر با تاكسي هوايي در ايران مطالعه موردي استان قزوين
بررسي روش هاي آزمايشگاهي ارزيابي پديده عريان شدگي در مخلوط هاي آسفالتي غير متراكم
تاثير سرباره فولاد بر مقاومت لغزندگي و كاهش تصادفات جاده اي
تاثير استفاده از سرباره فولاد بر ضخامت روسازي مخلوط آسفالتي گرم
تاثير استفاده از سرباره فولاد بر استحكام شيار شدگي مخلوط آسفالتي گرم
تحليل ديوار برشي مركب با تقويت در برابر بار انفجاري
ارزيابي پارامترهاي تعيين كننده شيب پايدار حفاري ترانشه ها و سيستم هاي وضعيت توده سنگ در تعيين شيب حفاري
تحليل سيستمي چالش هاي موجود در مبحث ايمني و بهداشت در ساخت و سازهاي شهري-مطالعه موردي استان مازندران
انواع ميراگرها و عملكرد لرزه ايي آنها در هنگام وقوع زلزله
بررسي تاثير ابعاد تيرها و ستونها بر روي تغيير مكان طبقه
Bucket with Flexible Width for Hoe
Designing the Education Center for ٦-١٢ Aged Children with Nature Position Approach in Formation of childish space
بررسي رفتار چرخه اي قاب هاي فولادي تحت اثر ناكاملي هندسي در مختصات گرهي
بررسي اثر نقش ناشاقولي در رفتار قاب هاي فولادي
طراحي الگوريتم مسيريابي دو طرفه با در نظر گرفتن پارامتر مطلوبيت از ديدگاه كاربران راه
مطالعه روند تغييرات زماني سطح متوسط دريا از طريق ارتفاع سنجي ماهواره اي
بررسي تطبيقي سيستم ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار با سيستم ساختماني قاب هاي فولادي سبك سرد نورد شده از نظر هزينه اجراء مصرف انرژي و زمان اجرا
Prediction of Target Displacement of Steel Moment Frames Using Artificial Neural Networks
ارايه راهكار بهسازي لرزه اي مخزن آب بتني مدفون با استفاده از روش تحليل استاتيكي به كمك مدلسازي
بررسي ضريب پخش قائم در محيط هاي گياهي با گياهان منعطف مسغرق
مقايسه و ارزيابي الگوريتم لونبرگ_ماركوآرت و الگوريتم ژنتيك به منظور استفاده در آموزش شبكه ي عصبي مصنوعي
رويكردهاي نوين در طراحي يكپارچه شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضلاب
امكانسنجي احداث پياده راه در معابر شهري مطالعه موردي خيابان شريعتي تهران
توسعه منحني هاي شكنندگي براي ارزيابي لرزه اي سازه فولادي با در نظر گرفتن اندركنش خاك_سازه
آرايش بهينه ي نصب مصالح FRP در مقاوم سازي برشي تيرهاي بتن مسلح با روش تعبيه در نزديك سطح
بررسي عددي تاثير ژئوسل روي ظرفيت باربري پي هاي نواري در خاك ماسه اي
شناخت روش ارزيابي كيفي تفضيلي در آسيب پذيري ساختمان هاي آجري غير مسلح و روش هاي بهسازي آن
Constitutive Model for Concrete:An Overview
بررسي رفتار پايه هاي پل استوانه ايي و مربعي با استفاده از نرم افزار SSIIMتحت اثر آبشستگي
تحليل و بررسي اثر قاب ميان پر بتني و آجري بر رفتار سيستم تركيبي قاب خمشي ديوار برشي و قاب ميان پر در يك امتداد از سازه هاي بلند بتني
ANALYSIS OF CONCRETE MATERIAL MODELS
بررسي ديناميكي سازه ي سدهاي خاكي توسط روش هاي تفاضل محدود و اجزاء محدود
تحليل و بررسي اثرات انفجار بر روي قابهاي بتني مسلح
ارائه الگو جهت كاهش زمان فازهاي پروژه هاي ساخت و ساز
ارزيابي تكنيك هاي كاهش زمان پروژه هاي ساخت و ساز
مدل سازي ديوار برشي بتن آرمه به دو روش مدل MVLE و مدل مقطع فيبر به كمك نرم افزار OpenSees
تحليل ارتعاش آزاد ورق هاي كامپوزيت لايه اي متقارن نازك با سختي متغير به روش نوار محدود شبه تحليلي
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر تغييرات بارش و دما در حوضه آبخيز هنديجان با استفاده از آزمونهاي آماري
بررسي اثر رخداد تغيير اقليم بر دبي متوسط حوضه آبخيز هنديجان با استفاده از مدل مفهومي شبكه عصبي
انبوه سازي در مناطق لرزه خيز به روش قالب تونلي
بررسي تاثير جنس پوشش و شرايط عمل آوري بر خرودگي ميلگرد در سازه هاي بتني نگهداري شده در سواحل درياي عمان
تحليل بازتاب خطوط لوله فولادي مدفون در تقاطع با گسل معكوس
بررسي رفتار خرابي گنبدهاي تك لايه دياماتيك با استفاده از ابزارهاي محدود كننده نيرو
بررسي عددي تغييرات نيروي بالا برنده در داخل ترك سدبتني تحت اعمال نيروي زلزله با استفاده از نرم افزار ABAQUS
Evaluation of seismic behavior of concentrically braced frames with zipper columns
بررسي تاثير ميكروسيليس بر ويژگي هاي بتن خود متراكم سبك ساخته شده از سبكدانه هاي ليكا و پرليت
ارزيابي لرزه اي سوله هاي فولادي قاب خمشي با افزودن جرثقيل پس از طراحي اوليه به دليل تغيير كاربري
ارزيابي رفتار لرزه اي سيستم قاب خمشي بتن آرمه با ديوار برشي بتن آرمه جهت استفاده در مقاوم سازي سازه بتن آرمه
تاثير نوع اتصال ديوارهاي برشي فولادي به المان هاي مرزي بر ضريب رفتار قاب هاي فولادي
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم هاي دوگانه با ديوار برشي فولادي به روش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني غير خطي
بررسي و اهميت ملاحظات زيست محيطي در پروژه هاي تونلسازي
بررسي انواع خطرات اجرايي و الزامات ايمني در پروژه هاي تونلسازي
فرصت ها و چالش هاي پياده سازي مهندسي ارزش در طرح هاي سدسازي ايران
بررسي و تحليل روش هاي پرداخت مالي در پروژه هاي عمراني مطالعه موردي اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان
تحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي در قابهاي خمشي فولادي با ميراگر فلزي ADAS ازطريق تحليل ديناميكي افزاينده
ارزيابي دقت روش نوارهاي موازي براي تحليل ديوارهاي برشي فولادي
بررسي اثر مهار بازويي در رفتار سازه هاي بلند
معرفي آلياژهاي حافظه دار شكلي و مطالعه عملكرد آنها در اتصالات قاب هاي خمشي
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي ضايعات لاستيك تحت درجه حرارت هاي بالا
بررسي تاثير سختي بستر بر رفتار روسازي صلب تركخورده تحت بار متناوب
ارزيابي تاثير ديدگاه كارمندان ادارات دولتي شهر تهران در انتخاب روش حمل و نقل درون شهري
بررسي آزمايشگاهي رابطه نشت- فشار بر روي لوله فولادي قديمي
تقويت اتصالات دال تخت به ستون با استفاده از الياف پليمري
اندازه گيري دانسيته و درصد رطوبت خاك با استفاده از سرعت امواجP
بررسي تاثير شرايط آب وهوايي گرم بربتن
بررسي پياده سازي سيستم حمل ونقل دوچرخه و تاثير آن برشاخصهاي زيست محيطي و كاهش نشرآلاينده ها مطالعه موردي: شهراهواز
بررسي سه بعدي سازه جداسازي شده با جداساز لرزه اي جفت غلتكهاي متعامد بر بستر مقعر OPRCB
بررسي عملكرد سيستم جداساز لرزهاي با هستهي سربي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود و مقايسهي آن با نمونهي آزمايشگاهي
بررسي عملكرد تركيبي ديوار ميخكوبي و ديوار مسلح مكانيكي
مدل سازي عددي عملكرد شمع هاي مارپيچ در پايدارسازي شيرواني ها
بررسي پارامترهاي مقاومتي مخلوط ماسه-رس با ضايعات پلاستيكي در شرايط آزمايشگاهي
انرژي نهفته و انتشاركربن درمصالح ساختماني
بررسي اثر قطر بر خيز و پارامترهاي انرژي يك پروفيل فولادي لولهاي تحت اثر بارگذاري انفجار
طراحي مخازن مايع استوانه اي بتن آرمه اي نيمه مدفون با لحاظ نمودن اندركنش سازه، مايع و خاك
بررسي طرح اختلاط دوغاب پشت سگمنت هاي تونل خط 2 تبريز (ملات دوجزئي)
بهسازي خاك درحفاري تونل به روش EPB مطالعه موردي: متروي خط 2 تبريز
مخاطرات زمين شناسي تونل هاي قطار شهري
طراحي تهويه تونل
انتخاب تقاطع غيرهمسطح بهينه با استفاده از تحليلهاي فني و اقتصادي (مطالعه موردي: تقاطع بزرگراه شهيد باقري – شهيد زينالدين تهران)
انتخاب تقاطع غيرهمسطح بهينه با استفاده از فرآيند تحليل سلسلهمراتبي
مقاوم سازي پي هاي سطحي مدور (دايره اي شكل) با استفاده از دال بتني و ريزشمع ها
مقايسه مقادير تغيير مكان هاي حاصل از روش اجزاي محدود با مقادير اندازه گيري شده براي مهارهاي خاك فشاري و كششي
بررسي پايداري شيرواني خاكي توسط شمع
تعيين نسبت بهينه مكانيزه كردن ماشين آلات راهسازي و نيروي انساني
مقايسه رفتارسقف كامپوزيت درنرم افزار ETABS و 2013 ABAQUS
نرماليزه كردن نسبت حاشيه فرو ريزش(CMR) آيين نامهFEMA P 695 با روش ساده شده جهت استفاده در سازه هاي مهاربندي قطري
تحليل استاتيكي و ديناميكي قاب هاي مهاربندي شده بر اساس سطح عملكرد
ارزيابي عملكرد لرزه اي مهاربند كمانش ناپذير BRB درساختمانهاي باپلان منظم بااستفادها زتحليل ديناميكي غيرخطي
مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربند زانوييKBF و ضربدري در ساختمانهاي با پلان منظم با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي
ارزيابي ريسك آتش سوزي قطارهاي مسافري در تونلهاي راه آهن با استفاده از مدل FMEAو تئوري فازي مطالعه موردي راه آهن ناحيه زاگرس
ويژگيهاي اجراي صنعتي ساختمان به روش قالب تونلي
تحليل مكاني ساختار شبكه معابر شهري
تقويت ديوار برشي فولادي با الياف پليمري شيشه
رفتار ديناميكي قاب هاي فولادي با مهاربند قطري در دو حالت با و بدون ميراگر مايع لزج در مواجهه با بارهاي انفجاري
بررسي ابعادحفره آبشستگي ناشي ازجت افقي مستغرق درپايين دست سرريزشوت
بررسي اثرافزايش بعد جوش گوشه بررفتارلرزه اي ورق هاي تقويتي ستونهادرقابهاي فولادي مهاربندي شده
تعيين ضريب طول موثر ستونهاي غيرمنشوري در قابهاي شيبدار دودهانه
تاثير تغيير سختي طبقات زيرزمين بر توزيع نيروي زلزله در ارتفاع قاب خمشي بتني
مطالعه عددي روش مقاوم سازي ساختمان هاي بتن مسلح با استفاده از ديوارهاي برشي خارجي
بررسي اثرات منفي صنعت بتن بر محيط زيست و راهكارهاي كاهش آن
مقاوم كردن سازه هاي عمراني درمقابل خوردگي و آتش سوزي باجايگزين سازي كامپوزيت هاي رزين پلي استر ورزين فنوليك به جاي مصالح سنتي
مقدمه اي بر سيستم هاي تعمير و نگهداري ساختمان و چالش هاي آن
بررسي اثر فاصله تكيه گاههاي جانبي در كمانش اعوجاجي تيرهاي I شكل با جان لاغر
بررسي اثرتنش تسليم در كمانش اعوجاجي تيرهاي I شكل با جان لاغر
بررسي اثرSBR/NC برعمرخستگي مخلوط آسفالتي
مطالعه مشخصات اقتصادي – اجتماعي موتورسواران با هدف احصاء مشكلات ترددي موتورسيكلت در شهر تهران (مطالعه موردي منطقه 12 شهرداري تهران)
استفاده ازضايعات سنگبري ها به منظور جايگزيني سيمان دربتن
بررسي آزمايشگاهي تاثيرعمق بحراني برميزان عمق آبشستگي بين آبپايه ها صلب درشرايط مختلف جريان به كمك ريپ رپ
بررسي آزمايشگاهي تأثير فاصله بين آبپايه هاي صلب و كنترل آبشستگي با استفاده ازسنگ چيني
بررسي آزمايشگاهي فاصله و طول آبشستگي بين آبپايه ها درميزان عمق آبشستگي درشرايط مختلف جريان به كمك ريپ رپ
مطالعه آزمايشگاهي تاثيرطول سنگچين درآبپايه هاي صلب بااستفاده ازعدد فرود جريان
مدل سياست كاربري زمين با هدف مديريت تقاضاي حمل و نقل شهراهواز
ارزيابي مانور واگرد در محل تقاطع چراغدار بر روي شبكه با استفاده از شبيه سازي خردنگر
بررسي و مقايسه ديوارهاي برشي فولادي و بتني درسازه هاي منظم و نامنظم درارتفاع بااستفاده ازتحليل استاتيكي غيرخطي
شبيه سازي و مطالعه مشخصات جريان بر روي سرريزهاي همگرا در اثر تغيير زواياي همگرايي با استفاده از مدل عددي
بررسي اثرصلبيت اتصال بررفتارديناميكي قابهاي خمشي فلزي
پيشبيني خشكسالي شهر سمنان با استفاده از هوش مصنوعي
مدلسازي سازه ديواره منقطع كاهنده در دهانه خليجها مطالعه موردي خليج چابهار
مدل پارامتري مدت زمان فعاليت خريد به تفكيك جنسيت نمونه موردي: شهرقزوين
بررسي تاثيرتركيب پودرسنگ آهك با موادپوزولاني متاكائولن وزئوليت برروي خواص بتن خودتراكم درشرايط تازه و سخت شده
بررسي عددي رفتار ضريب دبي جريان تحت تاثير شرايط هندسي و هيدروليكي در سرريز هاي كنگره اي شكل مثلثي
تاثير شرايط هندسي و هيدروليكي بر ضريب دبي جريان بر سرريز هاي كنگره اي شكل ذوزنقه اي
موانعي در توسعه ، برنامه ريزي و پياده سازي سيستم BRT در ايران
بررسي تغيير ريزبافت ها و مقاومت دربرابر لغزندگي دالهاي گرانيتي درحين ساييدگي باماشين ساينده Aachen
تدوين و پياده سازي الگوي جديد بررسي بهره وري درپروژه ها بانگاهي نو به مفهوم بهره وري مبنا نمونه مطالعاتي
تحليل عددي جريان تحت فشار آب در نزديكي رمپ هواده داكت بدون هوادهي
مدلسازي عددي جريان دو فازي تحت شكست ناگهاني شيب بستر در كانال سينوسي
بهبود رفتار مهاربند قطري لوله اي با استفاده از غلاف تقويتي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از رويه ماسه اي بر ظرفيت باربري بستر خاك رس بهسازي شده با ستون سنگي شفته آهكي دوغابي
بررسي تاثير گردوغبار بر تردد و سرعت انواع وسايل نقليه مطالعه موردي : خوزستان
بررسي تاثير استفاده ازميكروسيليس به همراه سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان دربتن
بررسي اثرجداگرهاي لاستيكي الياف داربرپاسخ لرزه اي پل ها
ارائه مدل براي تخصيص بهينهي كار به پيمانكاران جزء با بررسي معيارهاي مهم در زمينه تخصيص مناسب كار به پيمانكاران جزء در پروژه هاي راهسازي
ارزيابي و آناليز ريسك هاي سيستم صنعتي ساخت وساز ساختمان به روشFMEA با مطالعه موردي در ايران و با بهره گيري از منطق فازي
بررسي روشهاي تحليل ريسك درپروژه هاي انبوه سازي بامطالعه موردي درايران
استفاده ازپوكه معدني قروه دربتن پودري
بررسي تحليلي پاسخ ديناميكي تيروابسته خمشي – پيچشي تحت اثربارهاي تصادفي
بررسي تاثير عوامل محيطي بر عملكرد سازه هاي بتني موجود در بنادر
مطالعه آزمايشگاهي اثرخوردگي يكنواخت ورق جان بررفتارديوارهاي برشي فولادي تحت بارگذاري يكنوا
نقش روكش آسفالتي جديد بر تصادفات شهري
ارزيابي عوامل مؤثر بر ايمني ترافيك مطالعه موردي
نقش پوشش هاي سقفي و نماي فتو ولتائيك در توليد انرژي سبز و كاهش مصرف انرژي
تحليلي بر تناقضات آماري حوادث ناشي از كار در ايران
بررسي آزمايشگايه تاثيرسنگچين برابعادآبشستگي پايين دست سرريزشوت
ايمن سازي و زيبايي بخشي تقاطعات با ساخت ميادين بر اساس طرح محوطه سازي مناسب
بررسي عوامل محيطي بر تصادفات برون شهري مطالعه ي موردي: محور همدان –سنندج
مدلسازي تاثير افزايش سهم وسايل نقليه سنگين در كاهش سرعت جريان ترافيك دربزرگراه هاي كشور
چالشهاي شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي مرمت وبازسازي مطالعه موردي مرمت وبازسازي شبكه هاي آبياري خوزستان
استراتژي پياده سازي مهندسي مديريت ريسك در پروژه ها به منظور نيل به اهداف پروژه
مدلسازي عددي سرريزپلكاني سدمخزني شهربيجار بااستفاده ازروش حجم محدود و بررسي تاثير شيب پله به ميزان استهلاك انرژي
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي جايگزيني سيستم مونوريل به جاي سيستم اتوبوسهاي BRT درمسيرهاي با عرض كم مطالعه موردي شهرتهران
ارزيابي سيستمهاي نوين اجراي ديوارغيرباربر به روش تحليل سليله مراتبي AHP گروهي
آناليزعددي سه بعدي بررسي پاسخ شمع منفرد تحت اثرحفاري تونل درخاك هوازده
ارزيابي روند تخريب پيشرونده در قاب خمشي بتني متوسط
ارزيابي روند تخريب پيشرونده در قاب خمشي بتني ويژه
تحليل ديناميكي سدخاكي قشلاق
بررسي و مقايسه رفتار لرزه اي سد بتني وزني تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك
مقايسه رفتار لرزه اي سد سنگريزه اي با رويه بتني تحت زلزله هاي نزديك و دور از گسل
شناسايي و تحليل ريسك هاي موثر در پروژه هاي تونلسازي
بررسي و ارائه راهكارهاي افزايش ايمني موتورسيكلت سواران
تاثيرتابلوهاي تبليغاتي بركاهش ايمني راه ها
توسعه مدل فضاي منعطف رهبري براي ارزيابي عملكرد رهبري مهندسان در پروژه هاي نيروگاهي
مقايسه تفاوت هاي تحليل استاتيكي معادل درآيين نامه 2800 زلزله ايران ويرايش سوم و چهارم
كاربرد وروشهاي اجراي ستونهاي سنگي درحالت گروه ستونهاي سنگي
بررسي تطبيقي سازه قالب تونلي TCF باسازه قالب عايق ماندگار ICF ازنظر هزينه اجرا، اتلاف انرژي و زمان اجرا
بررسي تفاوت اتصالات پيچ و مهره اي وجوش درسازه فولادي ساختماني
A New Model for Productivity Evaluation in Construction by New Insight into the Baseline Productivity (Case Study)
عوامل موثر بر ايمني راه ها و راه كارهاي افزايش ايمني
بررسي فشارهاي آب منفذي اندازه گيري شده توسط ابزار دقيق نصب شده در سدگيلانغرب در زمان ساخت
مدل سازي فشار آب منفذي سد گيلانغرب در زمان ساخت و آبگيري با استفاده ازFLAC2D
كاربرد ميراگرهاي مايع ستوني در ساختمان هاي فولادي بلند مرتبه
ارزيابي اتصال تقويت شده بين تير فولادي و ستون باكس
نقش سرمايه اجتماعي درتوسعه شهرپايدار مطالعه موردي شهرتاكستان
اهميت تجديد حيات اراضي بازيافتي درتوسعه پايدارشهري
مطلوبيت درمحيط آموزشي ساخته شده مقايسه ي موردي: مدرسه ي راهنمايي نرجس بجنورد بامدرسه راهنمايي مطهري بجنورد
بررسي عملكردمدل هيدروگراف واحدSCS، شنايدر كلارك درتلفيق با مدلهاي رونديابي به منظور تخمين رواناب سطحي مطالعه موردي: حوضه آبريزقادرآباد
كاربردهاي نوين ژئوتكستايل ها در سازه هاي آبي (با تاكيد بركاربرد فيلتري در سد هاي خاكي)
كاربرد سيستم استنتاج عصبي – فازي تطبيقي به منظور پيش بيني رواناب درحوزه آبخيز لتيان
Evaluate Seismic Stability of Earth Dams
EVALUATION OF THE CONSTITUTIVE MODEL FOR PREDICTION OF EARTHQUAKE LIQUEFACTION ON EMBANKMENT DAMS
بررسي پايداري سدهاي خاكي توسط ابزار دقيق
شناسايي مكانهاي مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني امكان سنجي احداث سدزيرزميني
اصول طراحي سرريزهاي شوت سدبامقطع همگرا
رفتارسنجي وارزيابي بحران پديده پايپينگ توسط ابزار دقيق در سدهاي خاكي
بررسي رفتارلرزه اي مهاربند دروازه اي درتركيب با مهاربندكمانش ناپذير
سنجش ميزان رضايت عابران پياده از ايمني در برابر خودرو ها در محيط هاي شهري نمونه موردي : بافت قديم شهر مرودشت
تدوين سياست هاي كلان در مديريت پايدار شهرهاي جديد
بررسي و ارزيابي عملكرد شورا و شهرداري، در چهارچوب حكمروايي خوب شهري ١(مطالعه موردي: شهر گلستان)
مقايسه و بررسي روشهاي برآورد اشتغال و تعيين نقش اقتصادي شهر براي دورهي 10 ساله (نمونه موردي: شهر آشتيان، استان مركزي)
شناسايي امكانات و محدوديتهاي رشد و توسعهي آتي شهر و ارزيابي راههاي ممكن اقدامات در راستاي برنامهريزي راهبردي (نمونه موردي: شهر آشتيان، استان مركزي)
بررسي و شناخت تأثير اديان الهي در معماري
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين مديريت شهري بر اساس مدل SCOR مورد مطالعه: سامانه 137 يكي از مناطق شهرداري تهران
بررسي نقش مديريت شهري در توسعه شهرهاي كوچك (موردي: شهر بندرتركمن)
بررسي توسعه كالبدي فضايي شهرهاي ساحلي با تأكيد بر توسعه پايدارمطالعه موردي: شهر بندرتركمن
مدلسازي پروسه لجن فعال بامدل ASM1 مطالعه موردي درتصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان
نقش شهرداري ها و نهادهاي دولتي در برنامه ريزي مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد
پهنه بندي پديده ها و جاذبه هاي ژئوتوريسم شهر هاي ساحلي با استفاده از تكنيكGIS (مطالعه موردي :شهرستانهاي نوشهر و چالوس)
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از مدل AHP مطالعه موردي (شهر شيراز)
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيا يي GIS در مديريت شهري
ارائه مدل مناسب جهت گيري بناها وفضاهاي آزاد شهري منطبق با شرايط اقليمي مطالعه موردي شهر رودان
ابعاد هويت در منظر شهري
ارتقاي معيارهاي كالبدي- اجتماعي در خلق فضاهاي شهري مردم وار
چالشهاي سند آمايش سرزمين در ايران
مقايسه الگوي موجودشهرومقايسه آن باالگوي اسلامي – ايراني باتاكيد براصل توحيد
مكان يابي مراكز تجاري بر اساس معيار مهم جذب سفر با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
تحليل و ارزيابي سازگاري كاربري هاي شهري (مورد مطالعه :نورآباد لرستان)
مناسب سازي محيط شهري براي معلولين
Apartment-housing effects on people’s social interaction Case study : Abbas Abad district of Isfahan
هويت و فضاهاي شهري (مطالعه موردي: سبزه ميدان شهر رشت)
منظر شهري و اقليم
بررسي اثرات روانشناختي مبلمان شهري بر شهروندان
افزايش كيفيت فضاهاي شهري با رويكرد عرصه هاي عمومي شهري،ميدان شهري
بررسي تاثير رودخانه برشكل بافت روستاهاي حاشيه ابهر رود
بررسي نقش پياده مداري و تاثير آن در كاهش ترافيك نمونه موردي تهران حد فاصل خيابان نواب و انقلاب
راه كارهاي تقويت سر زندگي فضاي شهري در پياده رو ها و نقش آن در ترافيك نمونه موردي چهار راه طالقاني كرج
مشخصه و ويژگي هاي هويتي در شهر
نگرشي بر مؤلفه هاي ارزش هاي انساني اسلام در شكل گيري آرمانشهر اسلامي – ايراني
نقش سيستمهاي اطلاعات مديريت در مديريت شهري و پروژه هاي عمراني
همگرايي مهندسي ارزش و پيكره دانش مديريت پروژه انجام مهندسي ارزش با توجه به حوزه هاي دانش استاندارد PMBOK
مكان يابي مناطق مناسب براي ايجاد فضاي سبز در شهرستان ماهان- استان كرمان
نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري اروميه
تدوين مدل تحليلي تاثير طراحي مركز محلات بر ايجاد پايداري
تحليلي بر نقش پياده مداري بلوار طاق بستان در توسعه گردشگري كرمانشاه
بررسي عامل هماهنگي براي جذب مشاركت مردمي در سازمانهاي مديريت بحران
نقش فضاهاي چند عملكردي بر افزايش پايداري اجتماعي در فضاي عمومي
المان هاي شهري: نقش آن در تقويت گردشگري
بازشناخت عملكرد طراحي محيط هاي جمعي در فضاهاي باز شهري
تحليل نابرابري هاي فضايي ميان نواحي منطقه تهران و ارائه راهكارهاي توسعه متعادل فضايي
مطالعه طرح ساماندهي پياده راه محور طالقاني بر اساس تحليل SWOT ( نمونه موردي: شهر شوشتر)
امكان سنجي هايپرماركت با استفاده از روش AHP نمونه موردي : كلانشهر اهواز
نقش مديريت شهري در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي شهري
ارائه روشي نوين براي مسيريابي سفرهاي درون شهري برمبناي داده هاي حسگرهاي آلودگي هوا
تدوين شاخص جهت ارزيابي كيفيت محيط مسكوني با رويكرد توسعه پايدار
نقش تعاوني هاي مسكن در توسعه مسكن شهري
شهر الكترونيك و نقش آن در مديريت تقاضاي سفر با تأكيد بر دوركاري در راستاي برنامه ريزي حفاظت محيط زيست
استفاده از نقشههاي UTM موردي در بروزرساني نقشههاي وضع موجود پايه شهر
عدم كارآمدي و لزوم انطباق و بروز نمودن قوانين شهرداريها با نيازهاي امروز شهرنشيني
روش مشاركت خصوصي- عمومي نوعي نظام تأمين مالي در پروژه هاي شهري
دستيابي به مسيرهاي پياده محور با تاثير پذيري از مولفه هاي كيفيت فضاي شهري (مطالعه موردي: محله چيذر حد فاصل خيابان هاي هاشمي عليا تا كلهري)
بررسي تاثير و اهميت مديريت بحرانCrisis management و نگاه مديران پروژه به آن در ساخت و سازهاي شهري و پروژه هاي معماري
Art Movements and Interaction in Interior Architecture with the Approach of Contemporary Architecture
سير تغيير فضاي حياط از خانه هاي سنتي تا آپارتمان هاي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي
بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران اثر متقابل سبك زندگي اسلامي ايراني و معماري خانه اسلامي ايراني
نقش گردشگري فرهنگي در توسعه روستاي قاسم آباد حاجي با تاكيد بر خانه حاج آقاعلي، زعيم اله رفسنجاني
جستاري بر زيبايي شناسي در مكتب ملاصدراي شيرازي
كاربرد روانشناسي محيطي در طراحي ايستگاههاي پرستاري مراكز درماني و بيمارستانها
بررسي كيفيت و كميت نور در بناهاي جنوب ايران
قياس تطبيقي رفتارسازه اي و ساختاركالبدي ابنيه سنتي درايران بامصالح سنتي ومدرن نمونه موردي : ايوان ورودي مسجدجامع گوهرشاد
استفادها زمصالح شيشه اي نانودرساختمان وتاثيرآن درانرژي
رفتار حرارتي بام سبز در اقليمهاي مختلف
بررسي الگوي سطح اشغال زمين در قطعات مسكوني بر اساس تئوري هاي شاخص هاي حرارتي باتوجه به آسايش حرارتي انسان در كرمان
تحليل عملكردي عناصر تزييني در فضاهاي داخلي خانه هاي سنتي وچگونگي بهره گيري ازآن در خانه هاي امروزي
تأمل نسبي بر مفهوم طبيعت با ايجاد فضاي گردشگري نو در مازندران با رويكرد گردشگري
ارتقاي كيفيتهاي سكني گزيدن در فضاي كار
نوشتاري در باب چيستي، ماهيت و تجلي هنر اسلامي
هنر قدسي، معماري اسلامي
جلوه هاي پيوند فرش و معماري ايراني
نقش جدارههاي بناهادرسيماي شهر با توجه به معماري ايراني
معماري ديجيتال و ساختمان هاي هوشمند، رهيافتي مناسب در جهت اجراي صحيح مولفه هاي توسعه پايداردر هزاره سوم
ويژگيهاي معماري اكولوژيك بياباني ايران (با بهرهگيري از آموزههاي معماري سنتي)
برنامه ريزي كاربري زمين با رويكرد توسعه پايدار محله اي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي : محله عسگرخان اروميه
راهكارهاي اجتماعي در خلال طراحي پايدار با هدف تأمين پويايي
بررسي هندسه در گونه شناسي برج هاي ساعت ايراني
بررسي و ارزيابي ميزان تاثير بام سبز در مصرف انرژي يك ساختمان مسكوني در اقليم سرد وخشك تبريز
بررسي راهكارهاي رسيدن به خوانايي بصري در افزايش كيفيت بنا هاي معماري
بررسي و ساماندهي عوامل آلودگي بصري در افزايش كيفيت نماهاي شهري نمونه موردي پياده راه تربيت تبريز
بررسي سيستم هاي سبز عمودي (VGS) براي صرفه جويي در انرژي در ساختمان
تأثير عناصر كالبدي باغ ايراني بر روي هنر نگارگري با بررسي موردي منتخبي از نگاره هاي مكتب دوم تبريز
جايگاه فضاهاي زيرسطحي درفرمشهري پايدار (شهرفشرده)
نقش نشانه هاي راهنما در هدايت ذهني افراد در خانه هاي سنتي دوره قاجارنمونه موردي:خانه انصاري شهر اروميه
گونه شناسي بادگير در ايران (مقايسه تطبيقي بادگيرهاي مسكوني و آب انباري)
به كارگيري اصول پارامتريك در طراحي مركز نجوم
بررسي نور مصنوعي در فضاي آموزشي
جايگاه سازه در خلق فضاي معماري
بررسي نقش همسازي سازه و فضا در روانشناسي محيط (نمونه موردي:فرهنگسراي امام خميني در شهر زنجان)
معماري پايدار ارزان قيمت ، چرا و چگونه
بررسي امكان طراحي ايمن در برابر زلزله به كمك مبلمان در مهدهاي كودك با تكيه بر ايده مثلث حيات
بررسي و شناخت نقش اعدادمقدس درمعماري
الزامات معماري تاثيرگذاردراجتماع پذيري فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني
نقش كاريكاتور در مفاهمه ميان طراح و كارفرما، در فرآيند طراحي معماري
نقش و ادراك معماري در گردشگري
توجه به حواس پنجگانه در معماري
بكارگيري معماري فضاي سبز در بيمارستان ها و مراكز درماني و تاثير آن بر ميزان رضايت وآرامش رواني بيماران
تبيين معناي هويت در معماري بررسي هويت و سبك در معماري از نگاه اسلامي و ايراني
معماري تخصص ، فن و هنر ايجاد فضاست
بررسي تأثير نور بر ادراك حسي و رفتار انساني در فضاي معماري
بازيابي هويت در نماي معاصر با بهره گيري از مفاهيم معماري ايراني اسلامي در جهت ارتقاي كيفيت سيماي شهري
بازيابي هويت در نماي معاصر شهري با بهره گيري از مفاهيم معماري ايراني- اسلامي
The Role of Artistic Environment in Enhancement of Creativity of Students in Case of Iran
The Emergence of Nature in Contemporary Iranian Architecture
بررسي عناصر معماري داخلي (نمونه موردي خانه ملك مشهد) و ارائه پيشنهاد جهت معاصرسازي مفاهيم و عناصر ان در معماري داخلي امروز
بررسي امكان استفاده از انرژي خورشيد بهمنظور تهيه آب گرم مصرفي با استفاده ازنرمافزار RETScreen4 مطالعه موردي: دبستان نصر پيربلوط
بكارگيري طراحي داخلي در فضاهاي اداري و تاثير آن بر ميزان رضايت وآرامش رواني كاربران
هندسه و رفتار سازه اي در طاق و قوس هاي معماري اسلامي ايران (نمونه موردي مسجد جامع يزد)
بررسي تاثير فراورده هاي ساختماني استاندارد در ايجاد توسعه معماري پايدار
بررسي ورودي خانه هاي كرمانشاه، دوره قاجار(در محله فيض آباد )
نقش رنگ در زيبايي شناسي معماري و هويت بخشي به فضاهاي داخلي
مقايسه سيماي شهر، قبل و پس از ورود اسلام در ايران
سيستم هاي خورشيدي براي ساختمان اداري در اقليم نيمه گرم و مرطوب مطالعه موردي: گنبد كاووس
نقش هويت ايراني اسلامي در المان هاي شهري نمونه موردي : ميدان نقش جهان اصفهان
بررسي تاثير استفاده از نور طبيعي در بناهاي مسكوني بر سلامت روحي و رواني ساكنين
بررسي كاربرد تكنولوژي نانو در صنعت ساختمان نمونه موردي : خانه هاي اقليم شمالي ايران
ارائه برنامه استراتژيك باغستانهاي سنتي قزوين
بررسي كيفيت فضاهاي شهري پايدار، نمونه موردي: محله (باغ به) اصفهان
معماري سنتي گنبدهاي مساجد يزد و كرمان مصداق معماري پايدار ايراني- اسلامي
شناسايي عوامل موثر در ايجاد پل خواجو به يك فضاي شهري خطي موفق بر اساس معيارهاي يان گل
نقش عوامل بصري در آسايش رواني فرد و برخورد او با محيط
تزئينات و مفهوم زيبايي در معماري ايران (نمونه موردي تيمچه بزرگ بازار قم)
نقش گرافيك شهري در عينيت شكل شهر منسجم نمونه موردي (منطقه وليعصر شهر تبريز)
بررسي ارتباط طراحي داخلي خانه هاي مسكوني با شاخص هاي روان شناختي و تاثير آن بر روي روابط اجتماعي اعضاي خانواده
معرفي ويژگي هاي بتن سبك گازي و ضرورت هاي بهره گيري از آن در معماري
تاثير شهرو فضاهاي شهري بر رشد كودكان از ديدگاه روانشناسي محيط
عينيت بخشي به كانسپت معماري با تحديد مطالعات بين رشته اي
ارزشهاي ماندگار در گنبدهاي ايراني با تأكيد بر گنبد سلطانيه
بررسي تأثير روانشناختي رنگ در طراحي فضاهاي داخلي
مفاهيم قدسي در معماري مسكوني سنتي و احياي آن در مسكن معاصر ايران
تدوين مدل مفهومي ارتقا امنيت اجتماعي بافت هاي فرسوده شهري
بررسي علت تقدس آب در باغ ايراني و ريشه يابي اين تقدس
نگرشي بر روانشناختي محيط در معماري وطراحي شهري
شيوه آموزش سنتي معماري در معماري ايراني
مدلسازي عددي سه بعدي جريان در ميدان آبشكن ها
نقش طاق در كنترل دماي بازار وكيل شيراز
بهسازي بافت هاي فرسوده در راستاي باز آفريني هويت شهري
بررسي هويت معماري ايراني – اسلامي و نقش آن در سر زندگي فضاهاي شهري
استفاده از نظريه روانشناسي رشد پياژه در ارتقاي كيفي طراحي معماري دبستان ها ومهد كودك ها
تاثير روانشناسي نور در كيفيت زندگي انسان
بررسي مفهوم دلبستگي در ميدانهاي محله اي بافت تاريخي بوشهر
بررسي تناسبات حاكم بر حياط مركزي (نمونه موردي: شوشتر)
تأثير نانو تكنولوژي در بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان در جهت رسيدن به معماري پايدار
بررسي كلكتورهاي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان
بررسي رفتارستون مركب لاغر تحت تاثير نيروي محوري و لنگرخمشي
جايگاه معماري تعامل گرا در تداوم پايداري بررسي تأثير بر آموزشهاي زيست محيطي
تقويت حس تعلق به يك مكان عمومي جهت ارتقاي هويت شهري نمونه موردي:ايستگاه راه آهن قائمشهر
بررسي نقش ادراك عمومي جامعه در تبيين فرايند جهاني شدن معماري (مطالعه موردي بررسي سطح كيفي ادراك بصري شهروندان شهر شيراز)
بررسي معناي زيبايي از نگاه سنت گرايان
امنيت اجتماعي، هويت و راهكار دين
بررسي مباني نظري موزه هاي مردم شناسي
محيط هاي استرس زا مولد استرس هاي محيطي بررسي تاثير گذاري محيط بر روان انساني و ايجاد فشار رواني از طرف محيط بر انسان در معماري ايران معاصر
بررسي تغييرات مفاهيم هويت هاي معماري انسان مدار از سنتي به مدرن در ايران
بررسي تطبيقي وضعيت كتابخانه هاي عمومي شهرستان هاي استان گيلان در مقايسه با سرانه استاندارد
رمز گشايي پيوند مفهومي فضاي معماري و موسيقي در معماري اسلامي
رويكرد تحليلي بر ويژگي هاي طراحي محيط كلاسهاي آموزشي در مدارس و تاثير آن بركودكان
معماري داخلي فضاي اداري و اثرهاي رواني آن بر افراد شاغل
زيبايي شناسي در معماري اسلامي
ارتقاي امنيت فضاهاي بي دفاع شهري وتاثير آن بر حضور اجتماعي افراد
گونهبندي هندسي هلاليهاي شيراز
جايگاه طراحي زمينهگرا در توسعه گردشگري نمونه: ميراث روستايي گيلان
الگوواره برتر آموزشي: بهرهگيري از دانش بومي معماري روستايي نمونه: ميراث روستايي جلگهاي گيلان
تأثيرپذيري از معماري گذشته در معماري معاصر ايران
بررسي تاثير نحوه چيدمان فضايي در ذخيره انرژي گرمايي در معماري خانههاي سنتي تبريز
بررسي روند تطابق آرامگاه ها و مقابر با فرهنگ ايراني – اسلامي
بررسي اصول معماري پايدار در خانه هاي سنتي شهر همدان
بررسي نقش عوامل كالبدي در ايجاد حس تعلق به مكان در معماري اسلامي
بررسي تاثير قرارگاههاي رفتاري در شكل گيري حس هويت و تعلق به مكان
حمل ونقل پايدارونقش آن درتوسعه پايدارشهري
دستور زبان مصالح در معماري ديجيتال
بازشناسي و تحقق ارزشهاي پايدار هويت حكمت و هنر اسلامي در خلق اثر تعاليبخش معماري
تحليلي بر مفهوم بصري نظريه گشتالت ( نمونه موردي يونان و تركيه )
بررسي تأثيرات باغ ها و فضاهاي سبز بر بهبود درمان بيماران روحي – جسمي (Horticulture therapy)
زنده سازي مفاهيم الگوهاي معماري اسلامي در معماري معاصر مسكن جهت افزايش كيفيت زندگي
تاثير نورپردازي مصنوعي در فضاي تجاري
تبلور حس تعالي با بازي نور و سايه در مسجد شيخ لطف الله
تحليل معيارهاي مكانيابي مراكز بهداشتي درماني شهرستان بندرانزلي بر اساس جدول s.w.o.t
باغ كوشك (بررسي جانمايي و وجه عملكردي كوشك در باغ ايراني در دوران پيش از اسلام، تيموري و صفوي)
بررسي مزاياي وجود باغ شفابخش در مراكز سرطاني كودكان
تدوين مدل مفهومي مداخله مشاركتي در بافت فرسوده شهري
بررسي نقش آجر در ساختمان هاي سنتي و ساختمان هاي جديد
بررسي تاثير عناصر نمادين درهنر و معماري گذشته و حال
معيار هاي طراحي كتابخانه و فضا هاي مطالعه با رويكرد توانبخشي به معلولان حركتي
بررسي تأثير رنگ و فرم بر گرافيك محيطي پارك كودك
نقش مواضع اتحاد شيعه و سني و عوامل وحدت زا در معماري اسلامي با رويكرد معناگرايي
نقش و معناي آب ، نور و رنگ در معماري اسلامي
بازشناخت نمودهاي هويتي در شهرسازي و معماري اسلامي ايران
رابطه بين فرم معماري و ساختارسازه اي
تعامل سازه هاي ديناميكي با معماري در رويكرد بيونيك
بررسي راهكارهاي طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه با نگاه اكوتكنولوژيك (نمونه موردي: برجهاي فيلوتاكتيك)
ايجاد فضاي مطلوب براساس طراحي متمركز بر بهرهگيري از علم و هنر
گونه شناسي نقوش تزييني در مساجد ايراني
نقش فضاهاي سنتي در توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي استان ايلام)
نماد درمعماري اسلامي ونقش آن در معماري مدرن
روانشناسي محيطي بخشي از هويت تمدن ايراني نمونه موردي ميدان نقش جهان اصفهان
بررسي تطبيقي سقفهاي متداول با سقف يوبوت
بررسي امكان درجاسازي با استفاده از فناوريهاي پيشگيري از ريزش سنگ با هدف اجتناب از جابجايي روستاها (نمونه موردي: روستاهاي عاليشاهي و ميدان در استان فارس)
ارزيابي رويكردهاي درجاسازي و جابجايي در روستاهاي در معرض ريزش سنگ (نمونه موردي: عاليشاهي و ميدان، استان فارس، ايران)
تويزه ، از چيستي تا مفهوم پايداري
عوامل مؤثر در طراحي بناي درماني براي افراد مبتلا به افسردگي
اثر تغيير اقليم بر روي عمق يخبندان موثردر عمق شالوده مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
شكل گيري فضاي جديد شهري متاثر از فضاي مجازي (معماري مراكز اطلاع رساني)
معرفي الگوي طراحي مولفه هاي عمومي و محيطي محوطه مدارس شهرستان زنجان با رويكرد توسعه پايدار
تعيين شاخص هاي سرمايه اجتماعي مؤثر بر كيفيت زندگي ساكنان در سكونتگاههاي غيررسمي
چگونگي و بررسي نقش آب در معماري ايراني
خردگرايي در معماري آموختن از تحليل طراحي ماريو بوتا
بررسي نقش كاشي كاري در بناهاي ايراني(از دوره صفويه تا پايان دوره قاجاريه)
گردشگري شهري رويكردي براي دستيابي به توسعه خلاق در محله ميدان ارگ كرمان
شهر بدون آلودگي در سايه معماري با باغهاي طبقاتي
طرح احياء كاروانسراي شاه عباسي ماهيدشت كرمانشاه
تدوين راهكارهايي براي مرمت مسجد حماميان بوكان
انتخاب فناوري نوين برتر ساختماني با توجه به ضوابط اجرايي در ساختمانهاي بلند مرتبه به روش AHP
بررسي و تحليل ميزان تحقق پذيري اهداف ايجاد شهر جديد پرديس
تاثير عناصر منظر فرهنگي برشكل گيري معماري بومي (نمونه موردي شهرستان بم)
شناسايي نحوه طراحي مسيرهاي حركتي براي استفاده بيماران آلزايمري در مراكز سكونتي- درماني (بررسي نمونه موردي: آسايشگاه سالمندان آلزايمري مونترال)
بررسي ويژگي هاي كمي وكيفي بافت تاريخي اردكان با هدف امكان سنجي احياء آن
معماري مدرن و پست مدرن
فلسفه و حكمت در معماري اسلامي – ايراني با رويكرد ظاهري حجاب در معماري
بازنگري فضاي داخلي معاصر با مطالعه مفهوم فضا در معماري سنتي (مطابق ارزشهاي ايراني اسلامي)
راهكار هاي معمارانه صرفه جويي انرژي با استفاده از سلول هاي فتوولتائيك
جايگاه شهود در پديدار شناسي معماري
بررسي نحوه ذخيره انرژي توسط مصالح در شهر تهران
بررسي بافت شهري و اقليمي شهر گرگان با شهر آدلايد
مطالعه ي راهكار هاي اقليمي متفاوت براي طراحي در مناطق معتدل و مرطوب نمونه ي موردي :گرگان در ايران و كاسرس در اسپانيا
معماري پايدار با بهره گيري از سيستم سرمايش ايستا در معماري بومي ايران مطالعه موردي روستاي دست كند ميمند كرمان
تعيين اقليم با معيارهاي كوپن و معرفي راهبردهاي اقليمي در طراحي معماري در شهر دزفول
بررسي الگوي مناسب نورپردازي نماي ساختمان هاي مسكوني، اداري و تجاري در شب
ضرورت توجه به روش پردازش تصوير به منظور سازماندهي به فضاهاي شهري در راستاي ارتقاي منظر شهري ( مطالعه موردي: تحليل پياده راه 17 شهريور)
طراحي مسكن زمينه گرا در بافت فرسوده نمونه موردي: محله اوين تهران
ناپايداري شوشتر نو فرآيند اجتماعي يا معضلات طراحي
باززندهسازي و احياي ارزشهاي هويتمند مفاهيم معماري سنتي در معماري معاصر ايران
بتن اليافي
بررسي و شناخت عوامل مؤثر در ايجاد حس تعلق خاطر به فضا از طريق مبلمان تاريخي (نمونه موردي: كافي شاپ هاي محله جلفا، واقع در شهر اصفهان)
پيوندها و فصل مشترك معماري و ادبيات (با رويكردي به سفرنامه ناصر خسرو)
بهره مندي از بام سبز در ساخت سكونتگاههاي شهري، گامي به سوي معماري پايدار
تحقق امر پايداري اجتماعي از طريق به كارگيري اصول CPTED در طراحي محيط هاي مسكوني
بررسي نقش پارك ها در توسعه پايدار شهري نمونه موردي منطقه 2شهر تبريز
نقش المان ها و نشانه ها در خوانايي شهري (نمونه موردي:شهر گرگان)
چشم اندازي از هويت ايراني-اسلامي در پرتو آثار هنري مطالعه موردي : كوزهي هفت بنا
نقش طراحي شهري در جلوگيري و كاهش بزه كاري و ناهنجاري هاي اجتماعي و ايجاد احساس امنيت (نمونه موردي شهر لاهيجان)
ارايه الگوي مطلوب توسعه پايدار شهري به منظور كاهش مشكلات ناشي از تداوم رشد شهرنشيني
بررسي الگوهاي انعطاف پذيري و نقش آن در شكل گيري مسكن در دوران معاصر
بررسي تاثير بادگيرهاي سيستان درساخت آس بادهاي دوره اسلامي دراين منطقه
بررسي تاثير حس تعلق به مكان آموزشي در جهت رشد و شكوفايي خلاقيت دانش آموزان
بررسي اهميت تحليل نمونه مشابه در طراحي معماري و آموزش طراحي
بررسي مفاهيم و الگوهاي زيبايي شناسانه معماري بيونيك با تأكيد بر نقش سازه در طراحي
بررسي جنبه هاي وجودي باغ تجير و ارتباط با حس مكان در باغ ايراني
بررسي تاثير معماري پايدار دركيفيت و پويايي فضاهاي دانشكده معماري
نقدي بر مفهوم فضاهاي لايه لايه در معماري با نگاهي به معماري بومي ايران
علل انتخاب قوسهاي خفته در بناهاي تاريخي مروري بر ديدگاه متخصصان و معماران سنتي ايران
مفهوم محدوده ايمني سازه اي در بناهاي هاي تاقي تاريخي
نقش اكولوژي در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي
كاهش جزيره گرماي شهري با استفاده از بامهاي سبز
Mitigating Urban Heat Island through Green Roofs
تاثير اقليم بر معماري: مقايسه تطبيقي بين معماري همساز با اقليم ايران وشمال كشور مصر
بررسي معيارهاي سرزند گي و چگونگي تأثير آن برفضاهاي شهري
بررسي معماري و طراحي كاروانسراهاي صفويان
انديشهها در شكلگيري شعار فرم تابع عملكرد است و تاثير آن بر معماري ايران
تاثير نمادها بر ارتقاي هويت در محيط هاي شهري (نمونه مطالعاتي: شهر اردبيل)
تحليل راهبردي از نقش احياي ميراث صنعتي بر سياستهاي توسعه درونزاي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي:كارخانه روغن نباتي شكوفه بابل)
بررسي انديشه هاي معماري زيگفريد گيدئون
بهره گيري از پديده هاي ايستا در معماري شهر اردبيل
معماري پايدار راه حلي پايدار براي مصرف بهينه انرژي
عوامل مؤثر بر توسعه كيفي شهرسازي با نگاه ويژه به نقش توسعه پايدار
بررسي نقش عوامل كالبدي در ايجاد و انتقال حس مكان (در معماري وشهرسازي معاصر ايران)
بررسي تاثير اقليم گرم و خشك بر طراحي پايدار بناي ايراني
تغيير آب و هوا و ميزان سلامتي در شهرها تاثير گرما و آلودگي هوا بر سلامتي افراد و مزاياي كاهش آن
ارتقاء هويت در ايستگاههاي مترو
Pattern determination of environmental and public indicators of schools campus design in Zanjan with sustainable development approach
تاثير معماري بر كيفيت زندگي
بررسي مباني معماري مسكن در انقلاب اسلامي ايران و نقد اسناد اجرايي مرتبط بر اساس آن (نمونه تطبيقي مسكن مهر)
درآمدي بر روش هاي معماري اسلامي باتوجه به سبك زندگي اسلامي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید