انتشار مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۹۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۳۰۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تبيين و اولويت بندي عوامل بازدارنده (محيطي و ساختاري) سيستم اطلاعات مديريت در بانك كشاورزي استان فارس
ارزيابي برنذ و اثر گذاري اى بر وفاداري و رضايت مشتريان
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي واثربخشي در مديران وكارمندان اداره كل امورمالياتي استان گيلان
تاثير فن آوري اطلاعات در بهره برداري صحيح سيستم ها
آسيب شناسي تيم هاي كاري در دانشكده علوم پزشكي مراغه
The Effect of Personality Assessment in Recruitment Process on Job Motivational Enhancement, Organizational Commitment Improvement and Job Leave Elimination
امكان سنجي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در شركت هاي فعال در ايران
رابطه سرمايه گذاران نهادي (بلند مدت و كوتاه مدت) با همزماني قيمت سهام شركتها
سبكهاي تصميمگيري مديران و رابطه آن با عملكرد شغلي آنها در مدارس متوسطه شهربيرجند
اثر ساختار سرمايه و ساختار مالكيت بر وضعيت سود گزارش شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين تجديد ارائه صورتهاي مالي و كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمات نهادي محور و پيامدهاي آن بر فعاليت هاي داخلي و خارجي مديريت زنجيره تامين سبز (مطالعه موردي: ايران خودرو)
بررسي رابطه بين توانمند سازي كاركنان و عدالت سازماني در بين كاركنان دستگاههاي اجرايي شهرستان سيرجان
بررسي اثر تعديلگري استرس شغلي در رابطهي توانمندسازي روانشناختي و رضايت شغلي
بهينه سازي عملكرد بازاريابي در خدمات از مسير مديريت ارتباط با مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانك تجارت استان گيلان)
نقش مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار در ارتقا بهرهوري سازمانها
ارايه مدلي براي بررسي تاثير فرهنگ بازارگرايي وهوشمندي بازار بر نوآوري
رتبه بندي، طبقه بندي و تحليل حساسيت رفتار مشتريان با استفاده ازروش ويكور
مدل مناسب اجراي خط مشي هاي صنعتي در ايران با تاكيد بر تفويض اختيار معكوس
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت هاي خودروسازي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
نقش رهبري استراتژيك در اجراي استراتژي اثربخش (مورد مطالعه: سازمانهاي برتر غير دولتي ايران)
مقايسه ديوانسالاري بانكهاي خصوصي و دولتي بر اساس الگوي مينتزبرگ (مورد مطالعه بانكهاي دولتي و خصوصي در استان زنجان)
بررسي جنبههاي رفتاري مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تعيين سياست تقسيم سود
تاثير ويژگيهاي جمعيت شناختي بر انتظارات مشتريان در صنعت هتلداري (مورد مطالعه: هتل هاي 4 و 5 ستاره شهر تهران)
بررسي تاثير تعهدحرفهاي و تعهدسازماني بر بهرهوري كارشناسان مالياتي اداره كل امورمالياتي استان خوزستان
خارج كردن صنايع از فضاي رقابتي بازار و انتقال به فضايي امن و بدون رقيب
بررسي سودمندي تغييرات در سرفصل دروس و تخصصي سازي آموزش در رشته حسابداري مطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي كاربردي
بررسي انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي بر اساس تئوري دو عاملي هرزبرگ
كيفيت زندگي كاري و نقش آن در نگرش شغلي مديران سازمان (مورد: روسا و معاونين شعب شركت بيمه البرز)
ارائه مدل ارزش آفريني پايدار در زنجيره تامين
طراحي الگويي براي انتخاب مديران در آموزش و پرورش با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي
تاثير هوش سازماني و مولفه هاي آن بر روي مزيت رقابتي در كليه شعب بانك سينا استان خوزستان
بررسي قرارداد هاي EPC/EPCF با نگرشي بر نحوه تامين كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و حسابداري منابع انساني در بين كاركنان شعب بانك ملي شهرستان سيرجان
به كارگيري هوش هيجاني و فرهنگي درمديريت تعارض و چالشهاي رفتاري تحول
بررسي تاثير معنويت در كار بر تعهد سازماني و اخلاق كاري كاركنان (مطالعه موردي بانك صادرات شهر اراك)
بررسي تأثير ساختار سازماني بر يادگيري سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اراك
بررسي رابطه جو سازماني و رضايت شغلي كاركنان اداره امور مالياتي استان گيلان
بررسي علل و عوامل موثر بر فرار مالياتي (مطالعه موردي شهر اراك)
ارزيابي تأثير رقابت در بازار محصول بر ارزش ذاتي سهام
Studying managerial efficiency within Iranian industries in separate ISIC two-digit codes
چارچوب اجراي موفق مديريت دانش با تأكيد بر عوامل موثر بر موفقيت و عدم موفقيت (مورد كاوي: پالايش نفت آبادان)
بررسي رابطه بين ساختارسرمايه و بازده سهام در شركت هاي سيماني پذيرفته شدهء بورس اوراق بهادارتهران
مطالعه نقش فرهنگ سازماني در ارتباط بايگانگي فرد – سازمان
فرهنگ سازماني و توانمندسازي روانشناختي مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيأٌت علمي دانشگاه بوعلي سينا
هوش چندگانه و كاربرد آن در منابع انساني
Explanation the factors affecting Customer Satisfaction in relationship CRM
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر قيمت سهام
رابطه سرمايه انساني و كارآفريني سازماني با توجه به سرمايه اجتماعي در شركت هاي كوچك و متوسط استان گيلان
ارزيابي عملكردسازماني با تكيه بر جهت استراتژيك دركميته امداد امام خميني
سازمان هاي اخلاق مدار(ضرورت ها و موانع)
تاثير نوع فرهنگ سازماني در شكلگيري رفتار شهروندي در دستگاههاي دولتي مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استان گيلان
رتبه بندي شركتهاي برتر بورس جهت انتخاب پرتفوي با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي: 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
Knowledge Management in schools
رابطه متغييرهاي كلان اقتصادي بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي فناوري اطلاعات بر عملكرد سازماني
بررسي تاثير شاخصهاي سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي صنعت پالايش نفت
بررسي رابطه بين نرخ تورم بر بازدهي سهام
رابطه عدم تقارن اطلاعاتي با شكاف نسبي بازده واقعي و بازده مورد انتظارشركتها (مطالعه موردي صنعت پالايش نفت ايران)
حسابداري زيست محيطي
نقش رويكردهاي نوين بازاريابي در كارآفريني( مورد مطالعه : برخي از بنگاه هاي اقتصادي استان يزد در اسفند ماه 1392)
شناسايي رابطه رهبري تحول آفرين و كيفيت زندگي كاري
فرهنگ سازماني و تنوع ارزيابي عملكرد در شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادارتهران
كاربرد لايههاي رايانش ابري در بخش هاي مختلف بانكداري الكترونيكي
كنكاشي در شناخت عوامل مؤثر بر چابكي استراتژيك و پيامدهاي آن در سازمان
بررسي و تبيين عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان ادارات اموزش و پرورش شهر خرم آباد
بررسي نقش توانمندي در مدل ارزش آفريني پايدار در زنجيره تامين
مقايسه مديريت دانش وفرهنگ كارآ فريني درايجاد مزيت رقابتي شركت هاي توليدي (مطالعه موردي)
نقش رفتار شهروندي سازماني در بهرهوري كاركنان در بيمارستان هاي منتخب
بررسي ميزان تاثير هويت سازماني و مشتري مداري كاركنان بر اشتياق شغلي
بررسي ابزارها و روشهاي توانمندسازي نيروي كار، رويكرد تحليل عاملي (مورد: صنايع غذايي استان قم)
شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر انتخاب تأمينكننده با رويكرد فازي (مورد مطالعه: شركت آرافن نائين)
نقش بيمه و مديريت ريسك در امنيت اقتصاد كشاورزي
نقش تهيه و تدوين برنامه ريزي استراتژيك در حوزه شيلات (مطالعه موردي سازمان شيلات ايران)
بررسي رابطه مكانيزم هاي منتخب نظام راهبري شركتي و اثربخشي مديريت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش حمايت سازماني ادراك شده درريسك پذيري كاركنان (شهرداري منطقه 19 تهران)
بررسي مديريت بازاريابي و اهميت آن در ارتباط با مشتريان
بررسي رابطه بين مهارت سازماني مديريت زمان با عزت نفس مديران در دستگاه هاي اجرايي
بررسي رابطه بين معنويت محيط كاري و عملكرد شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان مسكن وشهر سازي شهر اهواز)
Surveying the relationship between financial performance, free cash flow, capital structure as well as related or unrelated diversification in Tehran Stock Exchange
بررسي تأثير عوامل محيطي فروشگاه بر روي رفتار خريد تصادفي مصرف كنندگان(مطالعه موردي:خريداران مجتمع تجاري الهيه در ساري)
تاثير تفكر راهبردي مديران ارشد درتحول نظام بانكي (مطالعه موردي: بانك انصار)
بررسي سودمندي هزينهيابي برمبناي فعاليت درفعاليت هاي پيمانكاري
بررسي وضعيت آمادگي و يادگيري سازماني براي تغيير در كاركنان بانكهاي خصوصي تهران
مدلي براي تعيين عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار بورس تهران
ديدگاه حسابداري مديريتي در ايمني و سلامت
تعيين رابطه بين سازمانهاي يادگيرنده و رضايت شغلي كاركنان
بررسي تحليلي مديريت اقلام تعهدي بعنوان يك ابزار مديريت سود براي حفظ پايداري افزايشي سود در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري مديريت: تئوري و عمل
طراحي الگوي پذيرش مهندسي مجدد در شهرداري شهرستان مياندوآب
نقش بيمه در كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار(مطالعه موردي: بازاريان شهرستان مياندوآب)
بررسي جايگاه مولفه هاي رهبري تحول آفرين در ادارات استان آذربايجان غربي
تاثير توسعه بانكداري مجازي بر افزايش استفاده خانوارها از خدمات بانكي با استفاده از مدل ديويس
بررسي رابطه بين ساختار مالكيت بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش هفتگانه مديريت دانش بر گسترش دانش سازماني و اثر بخشي آنها در سازمان آموزش و پرورش شيراز
بررسي رابطه بين هوش هيجاني، قدرت برقراري ارتباط و اضطراب (مورد كاوي: دانشگاه علوم پزشكي زنجان)
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر انعطاف پذيري سازماني مطالعه موردي: ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
The Relationship between Cash Holdings and Market Share by Using Static Model of Listed Firms in Tehran Stock Exchange
بررسي رابطه بين نگهداشت وجه نقد و سهم بازار بااستفاده ازمدل ثابت درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
كاربرد فناوري اطلاعات درتصميم گيري هاي حسابداري مديريت
تخصيص بهينه منابع اعتباري درسازمان جنگلها مراتع وآبخيزداري كشوربامدل برنامه ريزي آرماني
سنجش ميزان دانش و آگاهي مديران اجرايي واعضاي هيات مديره ازمفاهيم و الزامات حسابرسي عملياتي
ارائه مدلي يكپارچه درپياده سازي يك سيستم جامع مديريت عملكرد برپايه كارت امتيازي متوازن
مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي دركميته امداد امام خميني ره آذربايجان غربي
نقش علوم اعصاب دربازاريابي بيمه تاثيرحواس بركاهش هزينه هاي بازاريابي
بررسي فرهنگ مديريت جهادي وتاثيرآن درسازمان
بررسي اهميت ايجادامنيت درسراسر زنجيره تامين
بررسي رابطه رفتارضدتوليد باتنظيم هيجان و ويژگيهاي شخصيت موردمطالعه :شركت ملي نفت مناطق نفت خيزجنوب
مديريت بهره وري فراگيردرصنايع كوچك
تاثيرتحصيلات برميزان خلاقيت و رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
تاثيرريسك بازار برسرمايه درگردش شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثيرتخصص حسابرس درصنعت برضريب واكنش سود شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مديريت سود درسازمان ها
بررسي چالشهاي مديريت سرمايه انساني درشعب بانك با استفاده ازمدل فرهنگ سازماني دنيسون :
بررسي رابطه بين حسابداري تعهدي و سبك هاي تصميم گيري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رابطه ساختارسازماني با ابعادسازمان يادگيرنده درشركت بيمه ايران
بررسي آثاركاهش سرمايه اجتماعي درصنعت بانكداري وتاثير آن برتوليد ناخالص داخلي كشور
تاثيرآموزش رفتارهاي رهبري اصيل به مديران برافزايش سرمايه روانشناختي كاركنان موردمطالعه شركت ملي صنايع پتروشيمي
بررسي رابطه بين چابكي سازمان و كارتيمي كاركنان آموزش وپرورش شهرستان شاهرود
بررسي جايگاه و نقش اخلاق درحرفه حسابداري
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري بابهره وري نيروي انساني براساس تلفيق مدلهاي الواني و والتون درمديران مدارس شهرپيرانشهر
بررسي رابطه بين متغيرهاي ساختاري و ابعادشخصيتي باميزان فرسودگي شغلي مديران آموزش وپرورش شهرپيرانشهر
بررسي رابطه بين استراتژي كاهش هزينه و محافظه كاري سود
تركيب يافته بافرآيند تحليل شبكه اي PROMETHEE انتخاب مواد بااستفاده ازروش درمحيط هيبردي
ارزيابي رابطه بين انواع مالكيت نهادي و محافظه كاري و اثرعدم تقارن اطلاعاتي برشدت اين رابطه
بررسي تاثير ابعادعدالت سازماني بررفتارهاي شهروندي سازماني بانقش تعديل گري ويژگيهاي روان نژندي، سازگاري ووظيفه شناسي
كاربرد روش ISM-ANP-GA درتحليل برون سپاري فعاليت هاي تامين مواد و قطعات
بررسي توان تبيين كنندگي ابعادتحليلي ساختارسازماني درانواع ساختارهاي تواناساز وبازدارنده دردانشگاه
پاسخگويي به محيط چالش اساسي دانشگاه ها درشرايط كنوني توسعه يك نظام رفتاري
كاربرد سيستم هاي فناوري اطلاعات XARL و XBRL درگزارشات مالي
تغيير ماهيت استراتژي ازشكل گيري تا اجرا رويكرد تحليلي باكاربست مدل تحليل سه شاخگي درسازمانهاي ايراني
بررسي جايگاه فناوريهاي اطلاعاتي دراستراتژي هاي توسعه اقتصادي كشورهاي درحال توسعه
بررسي تاثيرعدالت سازماني بررفتارشهروندي سازماني بانقش ميانجي تعهدسازماني و رضايت شغلي
ارائه مدلي مفهومي جهت تبيين متغيرهاي زمينه اي موثربراثربخشي فعاليت هاي منابع انساني
نيازمندي ها و مزاياي پياده سازي سيستم مديريت منابع انساني الكترونيك Ehrm درسازمان ها
مقايسه ي ارزيابي عملكرد بانكهاي ملت وصادرات بااستفاده ازمدل CAMEL
Using VIKOR Method in the Performance Evaluation Cement Industry
ارتباط رهبري معنوي با سرمايه فكري مطالعه موردي شعب بانك ملي استان مازندران
عوامل موثربرارتقاءبهره وري نيروي انساني درسازمان
بررسي ساختار و شكل گيري حسابداري محيط زيست
بررسي اخلاق حرفه اي درحسابداري
بررسي علل و عوامل ايجاد فساد درنظام مالياتي ايران
بررسي تاثير كم سرمايه گذاري برارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
تكنيكهاي مديريت هزينه
Measurement of Awareness of Citizenship Rights (Case Study: North Khorasan Province)
پيش بيني فروش محصولات جديد دارويي براساس مدل BASS مطالعه: شركت هاي داروسازي بورس تهران
بررسي عوامل زيربنايي و بسترساز منطق گرايي مديران برتعالي كاركنان واحدهاي اداري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري درافزايش رضايت مشتريان
نقش حسابداري مديريت دركنترل بودجه
نقش حسابداري مديريت دركنترل كيفيت
مقايسه مديريت چالش درسازمان هاي كشورايران وكشورتركيه
بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC درصنايع آلومينيوم مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي آلومينيوم
تبيين و اولويت بندي عوامل بازدارنده مديريتي و محيطي سيستم اطلاعات مديريت دربانك كشاورزي استان فارس
تبيين و اولويت بندي عوامل بازدارنده مديريتي و ساختاري سيستم اطلاعات مديريت دربانك كشاورزي استان فارس
بررسي موانع اجراي سيستم حسابداري مديريت درسازمان مطالعه موردي شركت گاز
مطالعه تاثيرمالكيت نهادي بركيفيت حسابرسي درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مطالعه موانع پياده سازي گزارشگري مالي زيست محيطي درشركت هاي مستقر درشهركهاي صنعتي استان كرمانشاه
بررسي دانشگاه آزاداسلامي واحدملاير به عنوان سازمان يادگيرنده
شناسايي واولويت بندي عوامل موثربرسودآوري شعب بانك رفاه دراستان البرز
امكان سنجي استقرار بودجه ريزي عملياتي دربانك مهراقتصاد
بررسي تاثير عوامل اجتماعي كنترل رفتار درك شده و هنجارهاي انتزاعي بررفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي بورس اوراق بهادارمطالعه موردي: استان زنجان
مدلي جهت ارزيابي عملكرد پروژه هاي نيروگاهي براساس نگرش توسعه پايداروبكارگيري تحليل پوششي داده ها
مديريت بهره وري منابع انساني و شاهنامه فردوسي با نگرشي برمدل جامع مديريت عوامل موثر بربهره وري نيروي انساني دكتر سيدمهدي الواني
مديريت كيفيت خدمات تجارت الكترونيك درحوزه B2C براساس مهندسي عوامل انساني
حسابداري محيط زيست : يك چشم اندازنظري براي حسابداري محيط زيست، گزارشگري و تصميم گيري
بررسي ارتباط بين سرمايه فكري، ارزش برند شركت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
اثرمتغيرهاي تورم و توليد ناخالص داخلي برسودآوري شركتهاي صنعت سيمان پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طي سالهاي 1389-1385
پيش بيني شكست مالي بااستفاده ازمعيارهاي مبتني برصورت جريان وجوه نقد
بررسي نقش ابعادتوانايي شناختي و هوش عاطفي دركاهش رفتارضدبهره وري كاركنان اداره اموراقتصادي ودارايي استان اردبيل
برررسي رابطه هوش هيجاني با رفتارشهروندي سازماني كاركنان سازمان جهادكشاورزي استان گيلان
ميزان تاثير پذيري مكانيزم هاي حاكميت شركتي ازارزشهاي فرهنگي درايران
نقش حسابداري دولتي و پاسخگويي به انضباط مالي دردستگاه هاي اجرايي
بررسي رابطه مديريت هزينه با ارزش آفريني براي سهامداران
ارتباط تصويربرند بانگرش توسعه برند
اهميت وفاداري به برند در افزايش ارزش ويژه برند
صنعت بيمه و نقش آن در مديريت ريسك
بررسي نظري اثرات فساداقتصادي و اداري برتوسعه كشور
بررسي رابطه افزايش پايداري برضريب واكنش سود شركت هاي پذيرفته شده دربازار بورس واوراق بهادارتهران
نقش مديريت زمان درموفقيت مديران
تاثيرهوش هيجاني برتعارض سازماني
مدل چندهدفه تخصيص منابع بارويكرد ريسك گريزي مبتني برمدلهاي تحليل پوششي داده ها
مديريت و توانمندسازي منابع انساني درجهت بهبود وتوسعه سازمان
تاثيرفرهنگ سازماني برميزان عملكرد كاركنان سازمان
بررسي تطبيقي بازاريابي اينترنتي و موبايلي
رويكرداستراتژيك دربرنامه ريزي مديريت سازمان
رابطه مديريت ارتباط با مشتري باعناصربازاريابي
Measuring and Ranking status of career anchors of employeesand its effect on the success of career
ارزيابي همزمان تابع كارايي و ناكارايي عملكرد شعب بااستفاده ازتحليل پوششي داده ها
هزينه يابي برمبناي فعاليت
عوامل موثردرپياده سازي سيستم هاي مبتني بردانش درسازمان
ديدگاه هايي درمورد سيستم بهنگام JIT درشركت هاي توليدي
بررسي رابطه رفتارشهروندي سازماني و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايتمندي شهروندان
مطالعه رابطه ميان توانمندسازي كاركنان و تحول سازمان
بررسي رابطه بين اندازه و استقلال هيئت مديره با گزارش غيرمقبول حسابرسي
آشنايي با شركتهاي سرمايه گذاري و مقايسه آنها با صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك
بررسي رابطه بين توده واري سرمايه گذاران و نوسان پذيري:شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
پيادهسازي كسب و كار الكترونيك از طريق بازاريابي اينترنتي
بازاريابي كارآفرينانه مفهومي برخاسته ازSMEها،راهبردي براي كسب مزيت رقابتي درشركت هاي بزرگ
نقش خلاقيت ونوآوري دركارآفريني
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات دركارافريني زنان ايران
شناسايي عوامل سازماني موثربرمديريت دانش درسازمان
بررسي ارتباط يادگيري سازماني باتمايل به تغييردرمديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي؛مطالعه موردي شهرستان مهاباد
رابطه ابعادعدالت سازماني بااعتمادبه سازمان مديران مطالعه موردي كاركنان بانكهاي شهرخرم آباد
بررسي عوامل موثربربهبود رفتارسازماني كاركنان بانكهاي شهرستان كوهدشت
بررسي عوامل تاثيرگذاربراعتمادكاركنان به مديران وپيامدهاي آن
عوامل موثردرپياده سازي موفقيت آمزبرنامه هاي توانمندسازي نيروهاي انساني
بررسي اثربخشي دوره اجتماعي كردن كاركنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
بررسي اهميت آموزش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
بررسي تاثيرهوش سازماني براعتمادسازماني مطالعه موردي شهرداري قائمشهر
بررسي تاثير عوامل اصلي هوش سازماني بر اعتماد سازماني بر مبناي مدل آلبرشت
بررسي وضعيت تعالي منابع انساني شركت مخابرات استان مازندران بر اساس مدل تعالي مؤسسه مطالعات منابع انساني ايران
بررسي امكان استقرار نظام جامع آموزش و يادگيري كاركنان بر مبناي استانداردايزو10015 در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان مازندران
بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر رضايتمندي مشتريان از دستگاه هاي خودپرداز(مطالعه موردي:بانك ملت استان مازندران)
برنامه ريزي استراتژيك و روش تدوين آن در سازمان ها
نوآوري در سازمان ها و تدوين نوآوري استراتژيك با استفاده از تكنيك SWOT
بررسي تاثيركميت هديه درفرايندآزمايش رايگان براي جذب مشتري جديد درعرصه تجارت الكترونيك مطالعه موردي سايت عكس پرينت
نقش مديريت منابع انساني الكترونيك در اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني
تحليل رفتار سرمايه گذاران با استفاده از رويكرد مالي رفتاري
مديريت و برنامهريزي راهبردي در دانشگاه بهعنوان يك سيستم پيچيده با استفاده از ابزارهاي سيستم هاي اطلاعاتي
جايگاه استراتژي هاي بازاريابي در سازمان
چالش هاي اخلاقي و امنيتي پيش روي مديران سيستم هاي اطلاعاتي
نقش سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك در تجارت الكترونيك؛ استراتژيهايي براي ايجاد مزيت رقابتي
اثرحرفه اي بودن حسابرس در صنعت مورد بررسي ودوره زماني حسابرس برهزينه حقوق صاحبان سهام
رتبه بندي وارزيابي كيفيت دوره هاي آموزشي با تكنيك تاپسيس فازي بامطالعه موردي درشركت شيرآلات اصفهان
رابطه ميان شاخص واكنش رفتاري سرمايه گذاران با شاخص هاي بازار اول و بازاردوم در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل مخاطره سيستم هاي اطلاعاتي بر تصميم گيري استفاده كنندگان گزارش هاي مالي
بررسي رابطه مشتري مداري و فرهنگ سازماني
بررسي رابطه بازاريابي كارآفرينانه و توسعه پايدار اقتصادي
سازمان هاي يادگيرنده و مدل هاي كسب وكار
نقش مديريت دانش در سازمان ها
ارتباطات يكپارچه بازاريابي
شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر در پيادهسازي سازمان اسلامي: مطالعه موردي سازمانهاي منتخب بسيج
تبيين رابطه بين پراكندگي پيش بيني سود هر سهم و نماگرهاي ساختاري بازار سرمايه
بررسي چگونگي مديريت و تأثير آن بر ارتقا عملكرد كاركنان سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين نوسانات جريان هاي نقدي ناشي از شوك هاي اقتصادي بر نسبت تغييرات در دارايي هاي نقدي و بازده غير عادي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد در شركتهاي ورشكسته پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كنترل كيفيت و بررسي هزينه يابي كيفيت براي مديريت
موانع استقرار مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
مسئوليت اجتماعي مديران شركت ها در قبال كيفيت توليدات-خدمات
بررسي رابطه بين ريسك جريان نقدي با سود آوري ، رشد سود و ارزش دفتري به ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
روابط متقابل بين معيارهاي مدل EFQM در بيمارستان هاي ايراني
لزوم بكار گيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين الملليIFRS
بررسي رابطه بين مهارتها و تاكتيكهاي سياسي با رفتار شغلي كاركنان صندوق مهرامام رضا(ع) شمالغرب ايران
تاثير افزايش كيفيت و بهرهوري صنعت بستهبندي در به وجود آوردن فضاي رقابت پذيري و توانمند سازي جامعه كشاورزي ، دامپروري و صنعتي كشور ايران
رويكرد شبكه عصبي مصنوعي در ارزيابي متقاضيان تسهيلات بانكي
ارتقاي كيفيت در مدارس با رويكرد مديريت كيفيت جامع
رابطه ساختار سازماني با اجراي موفقCRM در سازمان
بررسي تأثير بانكداري مجازي بر بهره وري بانك مطالعه موردي: شعب بانك صادرات شهرستان رامهرمز
بررسي رابطه بين سيستم حقوق و دستمزد با بهره وري، تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه پيام نور واحد دزفول)
بررسي رابطه بين تمايل به صادرات، نوآوري و اندازه ي سازمان ها در صنايع كوچك ومتوسط
بررسي رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازماني در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون اهواز
هزينه يابي بر مبناي فعاليت روشي براي محاسبه دقيق و صحيح بهاي تمام شده
هزينه يابي هدف تكنيكي براي كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات در بازارهاي رقابتي
برآورد ارزش در معرض خطر و اختلال در نوسانات حقيقي در نرخ ارز (دلار) با استفاده از مدل Realized GARCH
بررسي برنامهريزي استراتژيك سازماني موردي بخش دانشجويي- فرهنگي دانشگاه صنعتي اروميه
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و شادكامي در كارمندان دانشگاه گنبد كاووس
رتبه بندي اهميت عناصر آميخته بازاريابي سبز در تصميم خريد مشتريان
تاثير واسطه هاي مالي بر رشد اقتصادي و رتبه بندي آنها در سازمان منطقه آزاد انزلي
ارزيابي توانمندي هاي هاي فناورانه در گروه شركت هاي مپنا( تحقيق موردي: شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا)
نقش IT در هزينه يابي كيفيت COQ
بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان به برند بيمه هاي بازرگاني
بررسي تأثير بازاريابي داخلي بر كاهش وارضايتي مشتريان مطالعه موردي: بانك ملت
بررسي رابطه هنجارهاي ارتباطي و ارتباط مصرف كننده و برندمطالعه موردي: شركت كاله
تبيين نقش استراتژي هاي ترفيعي سازمان بر وفاداري مصرف كنندگان از طريق توسعه ارزش ويژه برند
تبيين جايگاه سرمايه فكري بر عملكرد سازماني با تاكيد بر نقش سرمايه انساني،ساختاري، مشتري و نوآوري
بررسي رابطه ارزش ويژه برند با عناصر آميخته بازاريابي و ادراكات مصرف كننده
مقايسه كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي آماري
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر در كيفيت حسابرسي بر اساس ديدگاه حسابرسان مستقل و كارفرمايان
مجموعه فرصت هاي سرمايه گذاري، سياست هاي تقسيم سود و جريان هاي نقدي آزاد
تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد سازماني
بررسي نيازهاي آموزشي مديران مقطع متوسطه دور دوم ناحيه 2 كرمانشاه و ترتيب اولويت آنها با توجه به مهارت هاي سه گانه كاتز (فني، انساني و ادراكي)
بررسي نيازهاي آموزشي مديران مقطع متوسطه دور دوم ناحيه 2 كرمانشاه و ترتيب اولويت آنها با توجه به مهارت هاي سه گانه كاتز
تدوين استراتژي جهت توسعه صنعتي و اقتصادي بندر نوشهر
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت ارزيابي سهم سرمايه فكري دركارايي دانشگاه
بررسي نقش توانمندسازي فني كارگران در افزايش بهره وري بخش صنعت استان مركزي
بررسي نقش اخلاق حرفه اي در بهبود فعاليتهاي تجاري بيمه هاي بازرگاني
بررسي رابطه دلبستگي شغلي با رفتار شهروندي سازماني دركاركنان دانشگاه پيام نور قزوين
ضرورت و اهميت بهكارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي
نقش بازي شخصيت در يك نگاه نقش آفرينان: رؤسا و كاركنان بانك تجارت شعب غرب استان مازندران
تحليل مدل ساختاري رفتار سرمايه گذاران مالي در بازار سرمايه با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري SEM
تاثير واحد بازاريابي در عملكرد شركت هاي بيمه با استفاده از مدلBSC مطالعه موردي شركت بيمه توسعه
بررسي نحوه گسترش بيمههاي تكميلي درمان از ديدگاه خبرگان بيمه (مطالعه موردي: شهرستان بوئين زهرا)
شناسايي موانع كاهش دهنده ي انگيزه شغلي در پرستاران بخش اطفال بيمارستان 22 بهمن شهرستان مسجدسليمان و ارائه راه حل هايي براي رفع آن
بررسي نظري بازاريابي محصولات و خدمات دانشبنيان
ارزيابي تاثير ساز و كارهاي راهبري شركتي بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل كسب و كار
مطالعه و مقايسه مدل يون و همكاران با مدل تعديل شده جونز در نمايش مديريت سود
تاثير ضعف هاي عمده كنترل هاي داخلي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
سرمايه گذاري و توليد ملي
تاثير ساختار مالي بر رشد اقتصادي
شناسايي و اولويت بندي موانع و عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي بودجه ريزي عملياتي
مباني نظري نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت
بررسي تأثير ابعاد ارزش ويژه برند بر تصوير برند مبتني بر تناسب ادراك شده مصرف كننده نسبت به برند، مطالعه موردي: مصرف كنندگان صنعت خودروسازي داخلي كشور (ايران خودرو، سايپا، گروه بهمن، مديران خودرو)
بررسي تأثير برند خانوادگي و توسعه برند بر روي وفاداري مصرف كننده به برند برپايه ادراكات مصرف كننده، مطالعه موردي: مصرف كنندگان صنعت خودروسازي داخلي كشور (ايران خودرو، سايپا، گروه بهمن، مديران خودرو)
The Impact Of Income Smoothing On Stock Return With Mediation Effect Of The Information Uncertainty
شناسايي واولويت بندي عوامل موثربررفتاركارآفريني كاركنان بانك كشاورزي استان آذربايجان غربي
تاثير مديريت دانش بر خلاقيت مديران سازمان آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب
تاثيربهبود اخلاق كاري بربهره وري كاركنان دانشگاه پيام نورشهرستان مياندوآب
بررسي رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصاد و عملكرد شركت ، در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين فاكتورهاي تحول سازماني با ناب بودن سازمان
نقش سرمايه فكري و مديريت جهادي در عملكرد شركت هاي تعاوني – توليدي (مطالعه موردي در شركت هاي تعاوني توليدي سمنان)
مديريت خرد و نقش آن در توسعه اقتصادي و فرهنگي با عزم ملي و مديريت جهادي
بررسي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ مشتري مداري
تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و رابطه آن با پاسخ هاي مشتري و ارائه مدل مناسب
تطبيق سرمايه و ارزش سرمايه
نقد نهضت روابط انساني با تكيه بر مفهوم سازمان رسمي و غيررسمي
مطالعه تطبيقي نمودار سازماني شركتهاي خدمات مالي كشورهاي پيشرفته صنعتي وايران( پيمايشي پيرامون شركتهاي كارگزاري بورس و تامين سرمايه)
بررسي رابطه بين ادراك فضاي سياسي سازمان و رضايت شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان كرمانشاه
بررسي ميزان رابطه بين مديريت مشاركتي و اثربخشي در مدارس متوسطه استان كرمانشاه
تعيين اثربخشي دوره هاي انتخابي بر اساس استاندارد ايزو 10015 در دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي
تاثير منابع قدرت مديران با مقاومت كاركنان در برابر تغييرات سازمان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
مديريت تخصيص و احداث تسهيلات محوري با نگاهي اقتصادي در مساله مكان يابي هاب با رويكرد حل فراابتكاري ژنتيك
كيفيت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي ورشكسته و غير ورشكسته ايراني
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي كاركنان با كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: بانك ملي استان گلستان)
بررسي رابطه بين معيارهاي كيفيت سود و بازده مازاد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و كاربرد ابزارهاي مالي اسلامي در اقتصاد ايران
تببين نظام راهبري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي شاهد تجربي : سازمان تامين اجتماعي
برآورد تابع تقاضاي بنزين مصرفي خانوارهاي شهري ايران بين سالهاي 1369-1388
شناسايي اولويت بندي موانع پياده سازي كنترل داخلي موفق در شركت هاي شهرك صنعتي استان فارس
بررسي تاثير شاخص هاي مديريت منابع انساني بر كيفيت فرايند ياددهي _ يادگيري
ضرورت برنامه ريزي استراتژيك در موفقيت شركتهاوموسسات كوچك ومتوسط استان تهران
بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري
بررسي ارتباط بين ريسك اعتباري بانك و نقدينگي
بررسي تاثير فراواني پيش بيني سود مديريت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر بازده سهام فعلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ارزيابي كيفيت خدمات دولت الكترونيك
بررسي رابطه بين اخبار بحران مالي جهان و تصميمات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
مدل ها ، نظريه هاي و چالش هاي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
بررسي تاثير عوامل جمعيتشناختي بر رابطه موفقيت مديران در گردش شغلي باگرايش به نوع تفكر آنها(همگرا، واگرا)در شركت ايران ترانسفو زنجان
ارائه يك الگوي تركيبي مديريت استراتژيك و تضمين كيفيت در حوزه ارزيابي كيفي فرايندهاي تحقيق و توسعه(R&D) شركت هاي صنايع غذايي
مقايسه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي موسسه اعتبار ثامن با سايرموسسه ها در استان لرستان با استفاده ازمدلBSQ
مطالعه تجربي اخلاقمداري در حرفه حسابرسي
بررسي اثر بكارگيري روش بهينهسازي دستهجمعي ذرات در بهبود قابليت پيشبيني ورشكستگي با استفاده از شبكههاي عصبي
كاربرد فناوريهاي بي سيم در خرده فروشي اينترنتي
بررسي رابطه انواع استخدام با پاسخگويي سازماني افراد در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگچساران
نقش مديريت بحران در كاهش تلفات جاني هنگام وقوع حوادث (مطالعه موردي: شركت بهره برداري مترو تهران)
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي موثر برسهم بازار بانك
رابطه اعتماد سازماني و ارتقاي روحيه نوآوري سازماني (مطالعه موردي كاركنان بانك هاي شهرستان مهران)
حسابداري محيط زيست با ابزار سيستم مديريت انرژي در سازمان
بررسي تأثير ارزشهاي اخلاقي بازاريابي بر وفاداري مشتريان
بررسي تأثير هوش سازماني بر پذيرش نوآوري باز توسط كاركنان در سازمان
بررسي تأثير مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري در ايجاد تحول اداري مستمر (مطالعه موردي: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي)
مدل مفهومي ابعاد توليد ناب
تاثيرهوش سازماني بر عملكرد سازماني
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان آموزش وپرورش شهرستان گميشان گلستان
بررسي ارتباط بين پاداش مديران و مديريت سود با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هوش سازماني دروازه ي رسيدن به مشتري مداري در سازمان
نقش استراتژي هاي رقابتي كسب و كار در عملكرد كسب و كار: با تاكيد بر فرايندهاي مديريت دانش
بررسي تأثير تبادل اطلاعات و تورش هاي رفتاري در توضيح رفتار توده اي سهامداران استان زنجان
انتخاب ابزار لجستيك با استفاده از تصميم گيري چند معياره
بررسي رابطه بين حجم معاملات و بازده سهام
حسابداري منابع انساني، مفاهيم و روش هاي اندازه گيري
تكنيك هاي مديريت در بانك
شناسايي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در خريد اينترنتي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شاهرود)
تأثير حسابرسي داخلي و عملكرد شركت: يك چارچوب تحقيقاتي پيشنهادي
بررسي و امكان سنجي پياده سازي اوراق سلف نفتي در ايران از ديدگاه مديريتي حسابداري
درك نقش هوش هيجاني و اعتماد در روابط بين سياست هاي سازماني و تعهد سازماني
پايداري شركتي و كنترل هزينه
بررسي تصميم گيري هاي استراتژيك مالي مديران در سازمان هاي دولتي
استفاده از داده كاوي درتحليل هاي آماري تاثيرتغييرات قيمت طلا بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
مروري بر آسيب شناسي استفاده از شبكه هاي اجتماعي در تسهيم دانش درسازمان
آسيب شناسي مديريت دانش از نظر بعد فردي
مطالعه رابطه بين عوامل روانشناختي و تحليل تكنيكي با تصميم گيري سرمايه گذاران درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي روش هاي مختلف تأمين مالي
بررسي تاثير نقض قرارداد روانشناختي بر تمايل به خروج كاركنان:نقش ميانجي تعهد عاطفي
مطالعه رابطه بين كارآفريني و قابليت بازاريابي (مطالعه موردي: شركتهاي ماشين آلات واقع در شهركهاي صنعتي تهران)
بررسي تأثير نوآوري استراتژيك بر قابليت بازاريابي
بررسي تأثير دانشگاه كارآفرين بر توسعه كارآفريني فناورانه
بررسي رابطه بين مديريت سود با سقوط ناگهاني قيمت سهام در بازار بورس
بررسي رابطه بين مديريت سود با كاهش ريسك سقوط ارزش سهام
تحليل نقش منابع انساني بر موفقيت برند و ارائه مدل مفهومي
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و بهره وري نيروي انساني در منطقه 9 عمليات انتقال گاز كشور
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و يادگيري سازماني در منطقه 9 عمليات انتقال گاز كشور
بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر مكان يابي شهركهاي صنعتي با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي (نمونه موردي شهرستان اصفهان)
نقش پياده سازي نظام بهره وري درارتقاء سطح انگيزش كاركنان ( مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي كرمانشاه)
بررسي تاثير مالكيت متمركزنهادي واعضاي غيرموظف هيات مديره ونوع حسابرس برپيشگيري ازبحران مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان خودشناسي وديگرشناسي مديريتي و تأثير آموزش بر ارتقاء آن دردانشجويان دانشگاهها
نقش مدير عامل در حاكميت شركتي و مديريت سود
تاثير مديريت امنيت اطلاعات بر يكپارچگي فرآيندهاي سازماني در زنجيره تامين بنگاههاي كوچك و متوسط
طراحي مدلي جهت بررسي نقش مديريت دانش در مديريت راهبردي مراكزتحقيقاتي – صنعتي (مطالعه موردي: گروه صنايع دريايي شهيد قرباني)
مدل پيشبيني چگونگي رفتار مشتري در سپردهگذاري بانكي با رويكرد پويايي سيستم
بررسي تأثير اعتماد برند و رضايت از قيمت بر تصميمات خريد مجدد
بررسي عوامل موثر بر تغيير برند.مورد مطالعه : صنعت خدمات بيمه شهرتهران
ارزيابي عملكرد بازاريابي ادارات امور شعب در بانك رفاه بااستفاده از روش تركيبي GRA و تاپسيس فازي
استراتژي پيادهسازي مديريت دانش
پاسخگويي در بخش دولتي (تغيير مبنا از حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي)
حسابداري سبز گامي نوين در كاهش هزينه و رشد اقتصادي سازمان
اولويت بندي توسعه صنعتي استان ايلام
رابطه بين مديريت دانش و يادگيري سازماني با فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: معاونت توسعه مديريت منابع وزارت امور اقتصاد و دارايي)
روشهاي نوين آموزش حسابداري
پيش بيني مديريت تغيير از طريق مؤلفه هاي فرهنگ سازماني (مطالعه موردي مدارس متوسطه شهرستان زرنديه)
ارزيابي امكانپذيري استقرار سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچه اموال، انبار، مالي، حقوق ودستمزد در بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان از لحاظ فني و اقتصادي
تاثير مديريت سود در كيفيت گزارشگري مالي شركت ها با تاكيد بر نقش ميانجي سهامداران نهادي
تاثير افشاي اجباري در كيفيت گزارشگري مالي شركت ها با تاكيد بر نقش ميانجي سهامداران نهادي
واكاوي نقش پورتالهاي اطلاعات سازماني در تجارت مشترك از ديدگاه مديريت دانش
بررسي افشاي مسئوليت اجتماعي در نظام بانكي
ارزيابي هزينه هاي زيست محيطي و اثرات فعاليتهاي جنگلداري: شيوهي چند روشي در حسابداري زيست محيطي
تأثير بحرانهاي اقتصادي در آينده حسابرسي داخلي
ارائه روشي جهت اولويت بندي توسعه خطوط توليد با استفاده از رويكرد تلفيقيANP- DEMATEL مورد مطالعه: آلومينيوم سازي اراك
شواهد حسابرسي ومعادله حسابرسي
مقايسه تطبيقي حوزه دانشي مديريت ذينفعان در سيستمهاي مديريت كيفيت و پروژه
Investigating the relationship between job security and corporate commitment of the staff of Bank Sepah branches in Kerman province
زيستآهنگ و تصميمات سرمايهگذار
بررسي مقايسه اي بين نسبتهاي جريان وجوه نقد قبل و بعد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درصنايع مختلف شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه روشهاي پارامتري و نمونهگيري در تعيين پرتفوي بهينه، مطالعه موردي 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران
گزينش پرتفوي بهينه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطي CVaR
بررسي ميزان تأثير ساختار سازماني (ابعاد ساختاري) بر توانمندسازي كاركنان بررسي موردي: ادارات مخابرات شهرهاي بادرود و نطنز
طراحي الگوي برنامه ريزي چرخه تبديل وجه نقد براي مقاصد تامين مالي در كسب و كار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و رضايت از مسير پيشرفت شغلي در وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد مديران مالي در قرارگاه سازندگي نوح(ع)
بررسي عوامل موثر برافشاي سرمايه فكري
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
تاثير رهبري تحول آفرين بر شكل گيري ائتلاف راهنما و چشم انداز سازماني
تحليل نقش خصيصه هاي فردي ، عوامل اجتماعي و عوامل محيطي بر روي شكل گيري كسب وكار جديد
بررسي تأثير دو ديدگاه تكنيكي و بنيادي بر رفتار تحليلگران بورس اوراق بهادار
ارزيابي عملكرد خدمات جديد بانكي به روش BSCدر بانك صادرات مازندران- حوزه بابلسر
مروري بر ادبيات ساختار سرمايه و نظريه هاي آن
نقد و بررسي نظريهاي اثربخشي
بررسي رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش واحد سازماني حسابداري در اتخاذ تصميمات برون سپاري سازمان (مطالعه موردي: بيمارستانهاي خيريه شهر اصفهان )
بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني درميان كاركنان موسسه اعتباري ثامن استان اصفهان
لوگو:تهديدات و فرصت هاي برند
انواع معماري برند و وفاداري نسبت به برند
نقش تجارت الكترونيك در جهاني شدن سازمان ها
بررسي كاربرد ارتباطات در توسعه غذا
ماليات برتجارت الكترونيك، نيازي راهبردي براي همگام بودن باتوسعه
تركيب مالكيت، كارايي نظارتي مديران مستقل و كيفيت پيش بيني هاي مديريتي
بررسي تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر كيفيت سود پيش بيني شده و دستكاري درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سنجش عملكرد مديريت دانش و سطح بلوغ مديريت دانش: مطالعه موردي
سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و مديريت خدمات عمومي
نقش بكارگيري و اجراي ايده هاي كاركنان در توسعه فرهنگ كار آفريني در سازمان
ارائه مدل تلفيقي مديريت دانش و ريسك در پروژه هاي صنايع نفت و گاز با بكار گيري رويكرد تصميم گيري چندمعيارهAHP-ELECTERE
اهميت بكارگيري مديريت دانش در سازمانها
بررسي تاثيرسيستم مديريت كيفيت جامع بركاهش هزينه شركتها
تبيين رابطه كيفيت زندگي كاري با نشاط سازماني كاركنان وزارت دفاع استان مازندران
بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي تجاري
تاثير هماهنگي بين استراتژيهاي نوآوري و كسب و كار بر عملكرد سازمان
توسعه كارآفريني سازماني و تاثيرپذيري از ابعاد ساختار سازماني (مورد مطالعه: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران)
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر انحراف پيش بيني سود در اميدنامه شركتهاي عرضه عمومي اوليه سهام (IPO)
بررسي رابطه بين تئوري نمايندگي با حق الزحمه حسابرسي وارائه الگوي برآورد حقالزحمه حسابرسي مستقل
بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت و بلند مدت
تاثير تجارت الكترونيك و رفتار مصرف كنندگان پس از خريد
بررسي رابطه بين تغييرات در توانايي پيش بيني سود و ارائه مجدد سود شركت ها
ارزيابي و مقايسه تطبيقي تكنيكهاي مختلف ترسيم نقشه دانش در مديريت دانش سازمانها
Assessment and ranking directors of the FARS Province municipality using fuzzy multi-criteria decision making approach and 360 degree model
بررسي رابطه هوش هيجاني و مشاركت كاري كاركنان با خلاقيت در شركت مشهد نخ
ابزارهاي موفقيت در مديريت جانشين پروري با رويكرد درون زايي
بررسي تأثير رهبري بصير بر توانمندسازي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
بررسي رابطه بين مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتريان(ستاد مركزي راه آهن شمالشرق)
وضعيت سنجي مديريت دانش اعضاي هيأت علمي (مطالعه موردي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه)
بررسي ميزان اثربخشي سازماني دانشگاه بوعلي سينا
مباني بودجهريزي عملياتي و نقاط ضعف و قوت آن
بررسي تاثير رهبري بصير بر شادي و رفتارهاي آوايي كاركنان مطالعه موردي: فولادمباركه اصفهان
رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و تعامل گراي مديران بافرسودگي كاركنان شعب بانك ملت شرق استان گيلان
رابطه بين سبك رهبري تحولگرا و تعاملگراي مديران با فرسودگي كاركنان شعب بانك ملت شرق استان گيلان
بررسي تأثير توانمندسازي مدير بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
نقش رهبري خدمتگذار بر اثربخشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
بررسي اثر عوامل ريسك بر صرف سهام عادي
بررسي روند تغييرات، چالش ها و راهكارهاي اصلاحي و پيشگيرانه در ايجاد و انباشت اقلام سنواتي درگزارشات تفريغ بودجه، طي سال هاي1391-1388
بررسي ارتباط كارآفريني اجتماعي و اثر بخشي عملكرد سازماني بانك هاي دولتي شهر همدان در سال 1392
نقش تكنيك هاي نوين حسابداري مديريت در ارزيابي عملكرد مديران
نقش ارزش ادراك شده سبز، ريسك ادراك شده سبز و اعتماد سبز بر تمايل به خريد سبز
بررسي تاثير فراموشي سازماني هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملكرد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
بررسي تأثير كيفيت سايت بر قصد خريد مجدد آنلاين از طريق رضايت مشتري
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر رفتار و تصميم سرمايه گذاران مالي در بازار سرمايه (نقش عوامل دروني و بيروني)
تاثير حسابرسي مستقل بر الزامات افشاي اجباري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين ابعاد ارگونومي در محيط كار با بهره وري نيروي انساني (نمونه مورد مطالعه: بانكهاي مسكن استان آذربايجان غربي)
بررسي عوامل موثر بر نوآوري و طراحي سازمانها متناسب با عصر اطلاعات
درآمد پايدار وكنترل هزينه ها در شهرداري, عوامل كليدي در توسعه پايدار
توانمند سازي گروه هاي آموزشي از ديدگاه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه و دانشگاه بوعلي سيناي همدان
ارائه الگويي راهبردي در راستاي بهينه سازي فرايند آموزش در گروه صنعتي خوشگوار
Formulating a strategy based on framework of SWOT matrix (case study: Golrang Industrial Group)
ارزيابي فرآيند انتقال تكنولوژي در صنايع غذايي (مطالعه موردي: پيش ساز بتاكاروتن)
برررسي وضعيت اثر بخشي در مجتمعهاي آموزش (مطالعه موردي شهرستان رزن و فامنين)
اندازه گيري كارايي توسط مدل حوزه تعديل يافته در تحليل پوششي داده ها و مديريت عملكرد نيروگاه برق آمريكا با سوخت زغال سنگ
تحليلي بر نقاط قوت و ضعف سفرهاي استاني دولت هاي نهم و دهم در كيفيت فرايند خط مشي گذاري طرح هاي عمراني
معرفي الگوي نظري جهت هماهنگ سازي نظام آموزشي با نظام اشتغال
طراحي مدل انگيزشي تسهيم دانش در سازمان بر مبناي ارزش دانش و منزلت اجتماعي دانشكاران
حسابداري ارزش منصفانه در مقابل حسابداري بهاي تاريخي
بررسي تاثير سرمايه فكري برتعلق خاطرسازماني (مطالعه موردي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه)
تاثيرتعهد سازماني بر كاركنان سازمانها
تبيين ارتباط ابعاد غني سازي شغل با رضايت شغلي كاركنان ( مطالعه موردي :كاركنان بيمارستان امام خميني نور)
شناسايي متغير هاي مالي موثر بر سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پيش بيني عملكرد كاركنان براساس مولفه هاي هوش معنوي و هوش سازماني (مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي)
تعيين رابطه مديريت ارتباط با مشتري و پويايي رقابت در بانك ملي ايران غرب استان مازندران
تاثير بودجه ريزي عملياتي و بهبود مسئوليت پاسخگويي در سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي
توانمند سازي نيروي انساني درراستاي بهبود سازماني
تاثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان
استقرار فرايندارزيابي متوازن در سيستم حسابداري سازمان ها
تحليل تاثير تحريم ها بر روي نام و نشان تجاري(برند هاي مارك دار)
بررسي عوامل مؤثر بر كسب مزيت رقابتي در بازارهاي رقابتي
عوامل موثربرانگيزش كاركنان درسازمان
بهره وري نيروي انساني و مديريت توسعه سازمان و منابع انساني
بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني اداره آموزش و پرورش شهرستان سيرجان
بررسي تحليل رفتگي كاركنان برهوش هيجاني درميان كاركنان آموزش وپرورش استان كرمان
بررسي تاثير تحليل رفتگي كاركنان بررفتارشهروندي سازماني درميان كاركنان آموزش وپرورش استان كرمان
بررسي تأثير مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري در ايجاد تحول اداري مستمر مطالعه موردي: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید