انتشار مقالات کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز رشد فن آوری شرکت تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۰۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

مدلسازي پيامد رهايش مواد نفتي از مخازن ذخيره ي فرآورده در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار
تعيين كيفيت آب در طول مسير رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: رودخانه كارون)
استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره درمديريت منابع آب
بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي متغير دما در دوره 2069-2040 استان خوزستان
مقايسه كارآيي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون براي پيش بيني مقدار كل جامدات محلول (TDS): رودخانه كارون (ايستگاه پل فولاد)
بررسي روند تغييرات فيزيكي دما و كدورت در تالاب هورالعظيم
بررسي و شناخت طوفان هاي ريزگردي و ارائه روش هاي بهينه جهت كنترل و مديريت اثرات زيست محيطي
بررسي تغيير اقليم در دوره هاي آتي به كمك مدل SDSM (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك شيراز)
ارزيابي مدل تبخير و تعرق گياه مرجع با هدف انتخاب بهترين مدل تابشي در منطقه اهواز
بررسي رابطه بين توان خودپالايي رودخانه كارون و غلظت ريزگردها (مطالعه موردي بازه شهر اهواز)
بررسي پديده خشكسالي و شاخص هاي مختلف آن در حوضه كرخه (مطالعه موردي: ايستگاه كاكارضا و دهنو واقع در استان لرستان)
اثرات تغيير اقليم بر كشور ايران
بررسي روشهاي ارزيابي وطبقه بندي شدت تخريب در اراضي بياباني به منظور كنترل پديده گرد و غباردر مناطق خشك و نيمه خشك
واسنجي خودكار مدل بارش- رواناب با بهره گيري از الگوريتم بهينه سازي جديد SP-UCI : مطالعه موردي حوضه آبريز گرگان رود
تحليل ارتباط تغييرات اقليمي و خصوصيات كمي و كيفي رودخانه خرم آباد
بررسي تأثير خشكسالي حاكم بر استان فارس بر كيفيت و كميت منابع تأمين آب (مطالعه موردي: در آبخوان دشت مرودشت)
بررسي اثرات گرد و غبار با تاكيد بر معضل ايجاد شده در خوزستان و ارايه راه حل
بررسي ارتباط بين پارامترهاي كيفي و آبدهي رودخانه كارون بزرگ در دوره هاي گذشته
شناسايي و اندازهگيري آلاينده ذرات ريز معلق نشر شده در هوا توسط چاپگر ليزري hp1200
تاثيرات متقابل گرد و غبار و اكوسيستم هاي تالابي در جنوب غرب ايران (استان خوزستان)
بررسي ارتباط خشكسالي هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي دشت مشهد
پيش بيني كيفيت آب دشت نيشابور با استفاده از شبكه هاي MLP و سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي (ANFIS)
بررسي روش هاي گياه پالايي در خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
بررسي تاثير آب مغناطيسي بر كارايي مصرف آب در شرايط مزرعه اي در شهرستان دهلران
بررسي فاكتورهاي موثر بر كيفيت آب رودخانه كارون با استفاده از تكنيك آماري چند متغيره
بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه جراحي بر اساس شاخص DSWQI
بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه جراحي بر اساس شاخص NSFWQI
اثر فاضلاب و فسفر بر عمكرد بيولوژيك و شاخص هاي رشد گندم
بررسي اثر شوري و قارچ ميكوريزايي گلوموس ماسه آ بر برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه كارلا
بررسي اثر غلظت هاي مختلف شوري و كروم بر ميزان كربوهيدرات و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان گياه كارلا
تاثير فلزات سنگين نيكل ، كادميوم وسرب بر ويژگي هاي جوانه زني دو گياه دارويي مهم كاسني (.Cichorium intybus L) وكنگر فرنگي (Cynara Scolymus)
مطالعه كيفي رودخانه كرخه بر اساس شاخص كيفيت آب NSFWQI
استفاده از شاخص بيولوژيك در برآورد تاثير آلودگي هوا (سرب) بر روي انسان
جداسازي و تعيين هويت لژيونلا نموفيلا در آب آكواريوم ها و استخرهاي پرورش ماهي در شيراز با روش كشت و PCR
بررسي تاثير آبشويي به روش متناوب برخروج نمك از نيمرخ خاك دست خورده
بررسي تاثير شيب هيدروليكي آب آبشويي در روش مداوم برخروج نمك از نيمرخ خاك دستخورده
معرفي يك مدل رياضي مرتبط با آلودگي آب هاي زير زميني جهت كنترل آلاينده ها در بستر هاي نفوذ پذير
بررسي آلودگي هاي تالاب شادگان با شاخص آرايش پرندگان
ارزيابي كيفيت آب تالاب شادگان با استفاده از ساختار جمعيتي ماكروبنتوز
بررسي اثرات مواد مغذي در زيست پالايي خاكهاي آلوده به نفت
جداسازي باكتري حاوي آنزيم OPH به منظورتجزيه زيستي سموم آفت كش از خاك كشاورزي (مطالعه موردي: ديازينون)
پايش كيفي آبهاي زيرزميني دشت رامهرمز
منابع انتشار، بررسي رفتار و پالايش فاز مايعات غيرآبي در خاك
ارزيابي آسيب پذيري آلودگي آب زيرزميني دشت باغملك
اندازه گيري و شبيه سازي نيتروژن نيتراتي (NO3) در مخزن سد استقلال ميناب با استفاده از مدل HEC-5Q
كاربردكودهاي آلي و زيستي در زراعت ديم نخود
حذف فلزات سنگين از پساب با استفاده از غشاء نانو فيلتراسيون
حذف يون مس از محلول آبي بوسيله كربن فعال تهيه شده از چوب پسته
تاثير به كارگيري امواج فراصوت بر عملكرد غشاهاي الترافيلتراسيون
بررسي ضد عفوني فاضلاب بوسيله اشعه ماوراء بنفش
تصفيه شيرابه (سالن دريافت) زباله در تالاب مصنوعي افقي با استفاده ازگياه وتيور
تحليل فني و اقتصادي بازيافت زباله هاي ساختماني به منظور استفاده در ساخت بتن با هدف حفظ محيط زيست
مدل سازي سينتيكي حذف مواد آلي در نيزار مصنوعي زير سطحي تصفيه خانه فاضلاب شهر قصرشيرين
معرفي اسيدتانيك به عنوان ماده منعقدكننده مناسب جهت جايگزيني بازاج در واحد آب زلال كننده ي پالايشگاه آبادان
مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول
تصفيه آب در اجتماعات كوچك مبتني بر مصالح بومي
بررسي كيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب اراك به منظور استفاده مجدد در كشاورزي
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي (UV/ TiO(2 به منظور حذف موادآلي پايدار از محلول هاي آبي (مطالعه موردي آبگيرهاي آب خام تصفيه خانه هاي شماره 1و 2 اهواز)
كاربرد جاذب ارزان قيمت كلينوپتي لولايت براي حذف نيتروژن نيتراتي و آمونياكي از آب هاي آلوده در مقياس آزمايشگاهي
پديده تعويض يوني و كاربرد آن در حذف و بازيافت فلزات سنگين
آشنايي با كيتوسان و كاربردهاي آن در صنعت تصفيه آب
استفاده مجدد از آب هاي برگشتي و منابع آب غير متعارف (فاضلاب) در بخش كشاورزي
بررسي راندمان و مقدار حذف آلاينده ها در بركه هاي تثبيت فاضلاب (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد)
بررسي و تعيين ضرايب سينتيكي بركه هاي تثبيت فاضلاب (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد)
تاثير منعقدكننده ها در تصفيه آب شرب اهر در فصول مختلف سال
شيرين سازي آب به روش الكترودياليز
بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شهر مرند و روش هاي ارتقاي آن
استفاده از سيستم گرمايش كف، راهكاري مناسب در جهت كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست
اثرات عوامل زيست محيطي برتوليد ناخالص داخلي سبز و توسعه پايدار
حسابرسي محيط زيست، موانع و چالش ها
اثرات مثبت ومنفي فناوري نانو بر محيط زيست
افت سطح ايستابي تهديدي جدي بر اكوسيستم هاي آب زيرزميني (مطالعه موردي در همدان)
مروري بر ارزيابي مخاطرات زيست محيطي
اثر استفاده از سيليكافوم، خاكستربادي، خاكستربادي بسيار ريز در دوام بتن مسلح در محيط خورنده كلريدي
تجزيه و تحليل ترمو اكونوميك نيروگاه زمين گرمايي سيستم دو مداره
تحليل ذخيره انرژي خورشيدي از طريق سيستم تك مخزنه لايه بندي حرارتي
بررسي آلايندگي بيوديزل توليدي از منابع غيرتغذيه اي
نقش حصارهاي سبز در كاهش آلودگي صوتي
بررسي روش هاي سنتز نانو ذره اكسيد آهن، اكسيد گرافن و نانوكامپوزيت آن ها
تاثير سطوح مختلف عصاره خرفه بر سيستم ايمني مرغ تخمگذار و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از آنتي بيوتيك ها
مديريت مصرف آب با استفاده از سنسورهاي بي سيم شبكه هاي رايانه اي
پتانسيل سنجي كاشت گياه جاتروفا به منظور توليد سوخت دوستدار محيط زيست بيوديزل و بيابانزدايي در استان خوزستان
كاربرد نانو ذرات آهن در حذف آلاينده هاي محيط زيست و بهبود آب و خاك
بررسي تبديل انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي توسط دودكش خورشيدي شناور
تاثير استقرار سيستم مديريت يكپارچه بر بهره وري بر مبناي مدل سومانث (عوامل غير ملموس): مطالعه موردي شركت كشت و صنعت سلمان فارسياهواز
بررسي نقش اينترنت در نگرش و رفتار محيط زيستي دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور رامهرمز)
تحليل نظرات كارشناسان در مورد معيارهاي مديريت جنگلهاي استان آذربايجانغربي
ارزيابي اثرات اقتصادي- زيست محيطي نيروگاه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
كاربردهاي مهم انرژي تجديدپذيرجزرومد در كشاورزي و صنعت
اثرات اكولوژيك و بيولوژيك رهاسازي و پرورش گونه غيربومي تيلاپيا در تالاب هاي استان خوزستان
پدافند غير عامل و حوادث تروريستي آلودگي هوا
تعيين جريان لازم براي حفظ مورفولوژي بستر رودخانه و مقايسه چهار روش تعيين جريان زيست محيطي مبتني بر هيدرولوژي و هيدروليك جريان
تعيين جريان هاي سيلابي براي محافظت از اجزاي اكوسيستم رودخانه (مطالعه موردي)
نقش و تاثير فناوري اطلاعات جغرافيايي و ارتباطات در توسعه گردشگري پايدار روستاها
ارزيابي چرخه ي حيات (LCA) : رويكردي روشمند در تعيين چارچوب مديريت زيست محيطي
بررسي اثرات انتقال درونحوضهاي آب از سد كارون 3 به تالاب ميانگران ايذه به منظور تامين نياز آبي زيست محيطي تالاب
بررسي وضعيت آلودگي صدا در كارخانه آرد لامرد و تعيين ميزان مواجهه كاركنان
مديريت آلودگي پسماند سيالات حفاري در چاه هاي نفت و گاز
ساخت و شناسايي نانوجاذبه اي فلزي– آلي با هدف جذب گاز آلاينده كربن دي اكسيد
طراحي بهينه ي فرآيند SCOT جهت كاهش (SO(2 و H(2)S و آلودگي هوا در محيط صنعتي پالايشگاه نفت شيراز
بررسي امكان سنجي كاهش گاز (SO(2 از كوره زباله سوز واحد بازيافت گوگرد (SRP) پالايشگاه نفت شيراز با استفاده از روش SFGD
طراحي واحد آبزدايي پسماند گل در عمليات هاي حفاري مخازن هيدروكربوري
اثرات زيست محيطي گل حفاري و روش هاي مديريت پسماند حفاري
مروري بر آلاينده هاي محيط زيستي صنعت سيمان
مقايسه خصوصيات كمي و كيفي پساب بخش هاي مختلف در صنايع لبني (مطالعه موردي: شركت شير پاستوريزه پگاه خوزستان)
بررسي استفاده از ژئوممبران قيري پيش ساخت (PBGM) در احداث كانال هاي آبياري با رويكرد حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابعخاك و آب
ضرورت ارتقاي مديريت زيست محيطي پسماند هاي روغني حاصل از مكانيزاسيون كشاورزي
پاكسازي زيستي خاك هاي آلوده به مواد نفتي در اطراف پالايشگاه آبادان
استفاده از تكنولوژي پلاسماي حرارتي در پردازش پسماند هاي ويژه صنعتي
بررسي روش هاي كاهش آلاينده (NO(x ناشي از توربين هاي گازي احتراقي
مدلسازي جداسازي COD از پساب هاي صنعتي
بررسي BOD آب ورودي و خروجي مزارع پرورش ميگوي از نظر كميت و كيفيت
مروري بر روش هاي تصفيه بيولوژيكي سيستم هاي بيوفيلتراسيون براي حذف مواد آلي فرار (VOCS) از هواي آلوده
بررسي آلودگي زيست محيطي نيكل در مناطق صنعتي استان كرمان
حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي توسط غشاء نانوكامپوزيتي
بررسي منشأ، كاربرد و اثرات ويناس
مديريت پسماند درنيروگاه حرارتي رامين بامعرفي راهكار اجرايي دفع پسماندهاي آغشته به مشتقات نفتي
بررسي روش هاي مختلف خشك كردن پساب الكل (ويناس) جهت كاهش مشكلات زيست محيطي شركت خميرمايه و الكل رازي
مطالعه روش نانوفيلتراسيون در حذف آلاينده هاي پساب صنعتي
بررسي تغييرات كيفيت شيميايي منابع آبي مجاور محل دفن مواد زايد جامد (زباله شهري)؛مطالعه موردي شهر رستم آباد (استان گيلان)
بررسي عملكرد غشاء پليمري PDMS در حذف فنل از پساب هاي صنعتي
مديريت زيست محيطي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين در ميدان نفتي آب تيمور به روش گياه پالايي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید