امکان دسترسی به مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۴۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۶۲۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

Bioelecteric generation using microbial fuel cell and modifed grafit electerod with biological syntesis of silver nanoparticles
Optimal tuning of PID controller parameters on a DC motor based on Hybrid Big Bang-Big Crunch (HBB-BC) algorithm
Reducing Greenhouse Gases Emission in Natural-gas-fired Power Plants through Simulating and Modeling a DLN Burner
Dynamic Load Modeling For BAKHTAR Power System Voltage Stabilities studies
Multi-objective distribution system reconfiguration using Shuffled Frog Leaping Algorithm
Normal Flare Gas Recovery for Imam Khomeini Oil Refinery (Phase II)
Reduction of greenhouse gas emissions (GHGs) of oilseed canola production using DEA approach
Static and Dynamic Load Modelling for Power System Studies at BAKHTAR Regional Electric Company Network
The Importance of Exergoeconomic Analysis in Thermal Power Plants and Industrial Energy Systems
ارتقاء بهره وري انرژي در مبدل حرارتي واحدهاي شيرين سازي پروپان
ارتقاء بهره وري انرژي با رويكرد تكنيك بازرسي بر مبناي ريسك در صنعت نفت
ارتقاء و بهينه سازي انرژي و اگزرژي در شناورهاي عملياتي صنعت نفت
استفاده از يكسو ساز 48 پالس جهت كاهش اعوجاج هارمونيكي در كوره القايي
افزايش بازدهي مبدلهاي حرارتي با استفاده از پوششهاي متخلخلHF
افزايش بهره وري انرژي با جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت
افزايش بهره وري توربين گاز با بهينه سازي دماي گاز داغ ورودي به توربين
امكانسنجي اقتصادي بكارگيري ركوپراتور در ميكروتوربين گازي
بازيافت حرارتي گازهاي خروجي ، كوره هاي سيمان و توليد انرژي الكتريكي
بررسي پاسخ ديناميكي يك سيستم قدرت تجديد ساختار يافته دو ناحيه اي در حضور توليد پراكنده
بررسي تأثير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در بهره وري مناسب تر از فرآورده هاي نفتي مطالعه موردي شركتهاي وابسته به وزارت نفت در استان خوزستان
بررسي تاثير استفاده از نانوسيال بر سرمايش يك لوله گرم
بررسي تاثير حذف يارانه انرژي بر شدت انرژي در صنعت سيمان
بررسي جريان انتقال حرارت با مكانيزم جابجايي آزاد در يك حفره پرشده با نانوسيال همراه با منبع گرمايي داخلي
برنامه راهبردي توليد ترانسفورماتورهاي كم تلفات
بهبود عملكرد و افزايش راندمان يك طبقه كمپرسور گذر صوتي از توربين گاز صنعتي
بهينه سازي انتگراسيون انرژي در فرآيند برج Stabilizer واحد 103 فازهاي 5و6 پارس جنوبي
بهينه سازي مصرف انرژي در واحد الكتروليز صنايع كلرپارس
پخش توان بهينه چند هدفه با ادواتFACTS به روش جهش قورباغه تركيبي
تجزيه شدت گاز طبيعي در صنايع منتخب ايران
جستاري پيرامون مدارس زيست محيطي؛مروري بر تجارب دنيا در آموزش حفاظت از محيط زيست به كودكان
راهكارهاي پايدار براي برنامه ريزي توسعه آبگرمكن خورشيدي مطالعه موردي استان يزد
روش سري زماني براي پيشبيني دما و توان خروجي توربين گازي V94.2
ساخت سلول هاي خورشيدي قابل بازيافت از درختان
سنجش عوامل موثر بر كارايي انرژي و ارزيابي كشش بين انرژي در صنايع منتخب ايران
شبيه سازي و تحليل اگزرژي سيستم تبريد جذبي آبشاري با بازيابي حرارت هاي اتلافي واحد هاي تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعي
شبيه سازي و بهينه سازي استخر خورشيدي گراديان نمك به منظور ذخيره انرژي حرارتي حاصل از تابش خورشيد
قيمت گذاري حاشيه اي محلي هزينه انتقال شبكه گاز طبيعي و اثر آن بر بهره برداري سيستم قدرت
كاربرد رآكتورهاي بيولوژيكي غشاييMembrane bio reactor درتصفيه فاضلاب
تأثير كنترل اتوماتيك توليد با استفاده از كنترل كننده هوشمند در يك سيستم قدرت تجديد ساختار يافته دو ناحيه اي
كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع نيروي برق راهكاري ضروري در نگهداشت انرژي مطالعه موردي
مدلسازي رياضي توزيع فرآورده هاي نفتي به وسيله ي خط لوله با هدف مينيمم سازي هزينه هاي انتقال
مطالعه اقتصادي بهره گيري از خودروهاي الكتريكي در بخش حمل و نقل مجموعه هاي صنعتي بر اساس نرخ حاملهاي انرژي در سال 93
مطالعه بر روي كارايي سلول هاي خورشيدي و عوامل بحراني حاكم بر آن
مطالعه مروري بر روندسامانه هاي توليد برق بادي و معرفي توربين بادگير Invelox
نقش همسايگي در ارتقاء بهره وري انرژي كشورها رويكرد اقتصادسنجي فضايي تابلويي
نگهداشت انرژي با رويكرد نوين مميزي بازاريابي در اين حوزه
بررسي و مدلسازي رياضي تاثير رسوب ناشي از گازهاي احتراق بر اتلاف حرارت و ميزان مصرف انرژي يك كوره صنعتي
بهينه سازي عملكرد و ذخيره انرژي در خطوط لوله انتقال نفت كوره و نفت سنگين
بهينه سازي و محاسبه تحليلي نقطه جدايش لايه مرزي بر روي پره ، پروانه پمپ هاي سانتريفوژ جهت تاخير در جدايش لايه مرزي و افزايش رانمان پمپ
تحليل فني و اقتصادي كاربرد Window film ها بر روي شيشه هاي نورگذر ساختمان ها در ميزان كاهش مصرف انرژي ساختمان
تكنبك DEAوA.S در سنجش بهره وري دستگاه هاي اجرايي
حل مسئله تجديد آرايش در حضور توليدات پراكنده و مدل سازي عدم قطعيت بار با استفاده از الگوريتم تركيبي PSOوSFL
شبيه سازي و بهينه سازي انتگراسيون فرآيند گازسازي و احتراق ذغال سنگ به همراه سيكل تركيبي به منظوركاهش انتشار دي اكسيد كربن
كهن الگوي استفاده ازانرژي خورشيدي درحمام هاي قديمي ايران،راهكاري نوين درراستاي تأمين انرژي برج هاي امروزي نمونه موردي :حمام سلطان امير احمد كاشان
مدلسازي و تحليل نرم افزاري گازهاي خروجي از يك كوره صنعتي و ارائه راهكارهائي جهت بازيافت انرژي و كاهش مصرف سوخت
Estimating the economic impacts of the use of biomass in combustion chambers of a combined cycle with using exergoeconomic analysis
Energy and economical analyses of fruit fridges;Case study from Mashhad province, Iran
ارزيابي اقتصادي احداث فناوري هاي توليد انرژي از گاز حاصل از دفن بهداشتي زباله هاي جامد شهر تهران
ارزيابي و بهينه سازي روش هاي استفاده از باگاس بعنوان سوخت در نيروگاه هاي توليد برق مطالعه موردي:كشت و صنعت نيشكر ميرزا كوچك خان و اميركبير
انرژي،بيوگاز،بيوماس و ضايعات كشاورزي
باغ شيشه اي (تراريوم)
بررسي تاثير مخلوط هاي سوخت بيوديزل و ديزل بر روي مشخصه هاي عملكردي يك ديزل ژنراتور مدل CAT3412
بررسي تاثير نوع هاضم بر ميزان توليد بيوگاز
انرژي به شهري هاي زباله تبديل تكنولوژي هاي بررسي
بررسي توليد بيوديزل ازروغن هاي گياهي
بررسي روند توليد انرژي از بيوماس و ضايعات كشاورزي
برنامه ريزي بلندمدت تأمين برق با مشاركت منابع انرژي تجديدپذير در يك مجتمع زيستي پايدار
پيش فرآوري قليايي به منظور بهبود توليد اتانول از چوب درخت كاج
تحليل ترموديناميكي سيكل تركيبي توربين گاز احتراق خارجي – تبريد اجكتوري با بهره گيري از سوخت بيوماس
توليد انرژي از گياهان زراعي و پسماندهاي اين محصولات: راهكاري نوين در بخش كشاورزي
توليد انرژي تجديدپذير با استفاده ازمنابع بيومس و ضايعات كشاورزي
توليد بيوديزل از ضايعات چربي دام
توليد سوختهاي زيستي از ضايعات كشاورزي
روش هاي به دست آوردن سوخت زيستي از زائدات كشاورزي به وسيله روش هيدروترمال
رويكردي نوين در تصفيه پساب سياه و امكان سنجي استحصال بيوگاز از آن مطالعه موردي در منازل سازماني شركت فولاد خوزستان
شبيه سازي واحد نيمه صنعتي توليد اتانول سوختي از مواد و ضايعات سلولزي موجود در ايران
پيروليز چوب: راهكار اقتصادي در تبديل ضايعات هرس شهري به منابع انرژي
توليد انرژي پاك از زيست توده: نمونه موردي استان ايلام
مدلسازي و تحليل ترموديناميكي توليدگاز از زيست توده، با تغذيه سيال عامل مختلف و در نظر گرفتن محتواي قير و زغال در محصولات
مطالعه كاربردي به منظور افزايش سهم بازار اتانول در ايالات متحده با اجراي يك مدل پويا براي زنجيره تامين سوخت اتانول
مطالعه ي موردي به منظور افزايش سود زنجيره تامين سوخت بايو ديزل با بكارگيري پويايي شناسي سيستم ها
A study on the effects of wind speed and short circuit on wind turbines connected to the grid via doubly-fed induction generator (DFIG)
Modified Differential Evolution Algorithm for solving a New Multiobjective Model in allocation of Capacitor Banks and Distributed Generations
Simulation, construction and testing of a gamma-type moderate temperature differential Stirling engine without regenerator
Technical Feasibility and Economic and Social Aspects of Using PV Systems instead of Diesel Generators in Out-of-WayAreas in Guilan Province
A study on the effect of shape of micro channel on performance of solar photovoltaic thermal collector
DISTRIBUTION PLANNING WITH RENEWABLE ENERGY UNITS BASED ON IMPROVED HONEY BEE MATING OPTIMIZATION
Improvement of Wind Farm Voltage by Using Shunt FACTS Devices
Neural Network Models for Predicting the electrical behavior of the PV systems in a grid connected application
Renewable resources for global energy demand, an overview
ارايه راهكارهاي نوين براي كاهش مصرف گاز طبيعي جهت توليد انرژي
ارائه روش تركيبي جديدهدايتي فازي به منظور مقايسه با ساير روشهاي كلاسيك در دنبال كننده هاي بيشينه توان M.P.P.T براي سيستم هاي فتوولتائيك
ارائه روش ارزيابي نسبي با ادغام نهايي براي انتخاب بهترين انرژي تجديدپذير تحت شرايط عدم قطعيت
ارزيابي اقتصادي و تاثير مشوق هاي مالي در بهره وري انرژي هاي تجديدپذير
ارزيابي پتانسيل انرژي باد در منطقه خواف استان خراسان رضوي
ارزيابي حد ديناميكي پايداري ولتاژ با در نظرگرفتن پارامترهاي سيستم تحريك ومدل هاي بار
ارزيابي راهكارهاي كاهش قيمت سلولهاي خورشيدي فتوولتاييك
ارزيابي اقتصادي احداث واحدهاي بيوگاز در گاوداري هاي صنعتي ايران
استفاده از انرژي خورشيدي در يك سيكل بسته در مصارف گرمايشي استان خوزستان
استفاده از انرژي هاي طبيعي تجديد پذير در معماري ساختمان
امكان سنجي استفاده از انرژي هاي هيبريدي مطالعه موردي شهرستان زابل
امكان سنجي نيروگاه بادي در منطقه سيستان با هدف رويكرد اقتصادي
انرژي هاي تجديد پذير و روند اقتصادي شدن آنها
آناليز حساسيت پارامترهاي تاثير گذار روي سيستم هيبريدي باد و خورشيد جهت تامين بار الكتريكي شهرستان نمين
آناليز زيست محيطي سيستم هيبريد باد و خورشيد جهت تامين بار الكتريكي شهرستان نمين
بررسي اثر مودهاي ردياب بر عملكرد آب شيرين كن خورشيدي نوع MED
بررسي امكان استفاده از صنعت گردشگري در ارتقاء كيفيت مديريتي جنگلهاي دارمازو در استان لرستان منطقه مورد مطالعه : رويشگاه شينه
بررسي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان زنجان
بررسي پتانسيل وجود باد و امكان سنجي احداث نيروگاه بادي فراساحلي در مناطق مختلف درياي خزر
بررسي تجربي استفاده از دو شبكه لوله بندي مستقل در يك كلكتور دومنظوره خورشيدي
بررسي تجربي استفاده از ماده تغييرفازدهنده در كلكتور دومنظوره خورشيدي
بررسي جايگزيني نيروگاه زمين گرمايي به جاي نيروگاه هاي فسيلي و هسته اي واثرات زيست محيطي آن
بررسي روش هاي توليد بخار از انرژي خورشيدي براي تامين برق مصارف خانگي
بررسي سياستهاي كشور آلمان در قبال انرژي هاي تجديد پذير و نقش حاكميت دولت در توسعه اين انرژي ها
هاي سوختي در بررسي عملكرد انواع پيل توليد انرژي پاك
بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در شهر بافق با استفاده از نرم افزار RETscreen
بررسي و مقايسه ويژگي هاي اثر فوتولتايي و تاثير ساختار بلوري مواد در انواع سلول هاي خورشيدي
بررسي تاثير كاربرد ايرفويلهاي گوناگون در توان خروجي پره توربين بادي محور افقي
برنامه ريزي براي يك ريز شبكه با حضور منابع انرژي تجديد پذير با نرم افزار homer energy
برنامه ريزي توسعه توليد در بازار برق با در نظر گرفتن انرژي هاي تجديدپذير
بهبود كيفيت توان با استفاده از طراحي ساختاري جديد براي اينورترهاي چندسطحي مناسب براي منابع توليد پراكنده DC
بهبود ولتاژ مزارع بادي با بكار گيري اداوات FACTS موازي
بهينه سازي ترمو هيدروليكي پره هاي صنعتي-كشاورزي جهت افزايش راندمان انرژي در كالكتورهاي خورشيدي
بهينه سازي طول وتر و زاويه پيچش پره توربين باد محور افقي
پتانسيل سنجي جنوب باختري شهرستان سبزوار به منظور احداث نيروگاه برق بادي
پتانسيل سنجي و طراحي بهينه برق توليدي از انرژي باد جهت احداث نيروگاه برق بادي در مجتمع مس سونگون
پتانسيل يابي توان باد جهت نصب توربين هاي بادي در استان اردبيل
پخش بار اقتصادي/آلودگي ديناميك با در نظر گرفتن عدم قطعيت انرژي باد
پخش بهينه توان با هدف بيشينه كردن سود خرده فروشي و در نظر گرفتن عدم قطعيت بار و انرژي باد
تحليل اگزرژي انتقال نور خورشيد براي روشنايي داخل ساختمان
تحليل رويكردها/ ابزارهاي مورد استفاده در نقشه هاي راه تكنولوژي انرژي تجديد پذير و نكاتي براي ايران
تحليل قدرت مصرفي در مخازن هم زن دار توليد سوخت بيو ديزل
تخمين تشعشع ساعتي خورشيدي در شهرستان قم
تعيين مكان وظرفيت بهينه توليدات پراكنده تجديدپذير براي بهبود حاشيه پايداري ولتاژ در يك شبكه توزيع
توليد انرژي الكتريكي از منابع تجديد پذير بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه كشور
جايابي بهينه نيروگاه بادي درمنطقه زابل از لحاظ عوامل فني و اقتصادي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
در مدار قرارگرفتن نيروگاه ها با حضور نيروگاههاي تجديد پذير در شبكه قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار و توليد
روش تركيبي تشخيص حفاظت ضد جزيره اي توربين بادي با ژنراتور خود تحريك
روش نوين براي جاذبه اي نقطه اي امواج در پمپاژ مايعات با استفاده از نيروي امواج دريا و جاذبه
سلول هاي پليمري، انقلابي جديد در صنعت فتوولتائيك و انرژي هاي تجديدپذير
شبيه سازي سيستم فتوولتائيك با اتصال دو نرم افزار Psimو MATLAB
شبيع سازي عددي مبدل حرارتي U_ شكل پمپ حرارتي زمين گرمايي
شبيه سازي ايجاد سرمايش طبيعي در تابستان با استفاده از هواكش هاي خورشيدي
شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد بيوديزل با نرم افزار
طراحي خشك كن كابيني خورشيدي پسته جهت جايگزيني خشك كن هاي موجود در صنعت فرآوري پسته شهرستان رفسنجان
طراحي و انتخاب سيستم آب شيرين كن خورشيدي مناسب براي شهرك باجمعيت كم در منطقه استان قم
طراحي و مديريت بهينه اقتصادي منابع توليد پراكنده با ساختار تركيبي در سيستمهاي توزيع مستقل از شبكه
قرار دادنDG براي به حداقل رساندن كل تلفات توان در شبكه هاي توزيع اوليه
كنترل بار فركانس چند ناحيه اي جديد مبتني بر بهينه سازي كنترل مدل داخلي در حضور نوسان توان باد
كنترل فعال سيستم ياء توربين هاي بادي مگاواتي با استفاده از شبكه عصبي
مدل سازي سيستم انتقال قدرت هيدروليكي HPTO مبدل انرژي امواج پلاميس
مدلسازي و كنترل سيستم تهويه مطبوع با در نظر گرفتن قيمت برق
مدلسازي ديناميكي و كنترل سيستم توربين بادي مجهز به DFIG با استفاده از كنترل كننده PI-R
مدلسازي و بررسي اقتصادي سيستم هاي هيبريد انرژي فتوولتائيك، بادي، ديزل و باتري براي كاربردهاي مستقل از شبكه
مديريت انرژي ريزشبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار خودتطبيق بهبوديافته
مديريت بهينه ريزشبكه با استفاده از الگوريتم تركيبي كرم شب تاب و رقابت استعماري
مديريت توان سيستم قدرت هايبريد جدا از شبكه توسط كنترلر هوشمند دو طبقه
مديريت سمت مصرف با برنامه ريزي بهينه ي تجهيزات خانگي و برنامهريزي بهينه بهره برداري از منابع انرژي تجديدپذير
مطالعه تجربي بكارگيري سيال برشي پايه گياهي در روش روانكاري با حداقل سيال برشي در فرزكاري سخت فولاد 3434
معرفي اينورتر يك طبقه با راندمان بالا مبتني بر سوئيچينگ نرم جهت كاربرد در سيستم هاي فتوولتاييك متصل به شبكه
مقايسه استراتژي عامل هاي برتر كارگزار بازار برق
مقايسه اقتصادي سيستم هيبريد باد و خورشيد مستقل و متصل به شبكه سراسري جهت تامين بار شهرستان نمين
مقايسه روش هاي جايابي و تعيين ظرفيت بهينه سيستم هاي فتوولتائيك در شبكه توزيع
مقايسه و بررسي تأثير استفاده از چند نانو كاتاليست در توليد بيوديزل
مكانيابي بهينه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت در شبكه توزيع با شاخص هاي فني- اقتصادي
نقش و اهميت نسل سوم سوخت هاي زيستي در تامين انرژي جهان
مطالعه سيستم DSF و ارزيابي آن از ديدگاه حفظ انرژي
يك مدل شبيه سازي آرايه فتوولتاييك براي محيطMATLAB/SIMULINK GUI
ارزيابي و اولويت بندي منابع انرژي تجديد پذير با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چنذ معياره MCDM
ارزيابي و پتانسيل سنجي احداث نيروگاه هاي انرژي خورشيدي در جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران با استفاده از نرم افزارarcGIS
استفاده از دودكش خورشيدي براي ايجاد جريان هوا در كولرهاي آبي متداول
استفاده بهينه از انرژي هاي تجديد پذير و V2G در شبكه هوشمند جهت كاهش هزينه سوخت واحدهاي حرارتي و آلودگي ناشي از آن به كمك الگوريتم ژنتيك
امكان سنجي استفاده تركيبي از انرژي خورشيدي وپمپ گرمايي بجاي سوختهاي فسيلي درروستاههاي كوچك و دور از شبكه گازرساني استان ايلام
بازآرايي چند منظوره همزمان با تخصيص بهينه توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم تركيبي جديد فازي -مورچگان
بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از پنلهاي فتوولتائيك در ساختمان مسكوني در شهر تهران با استفاده از نرم افزارRETScreen
آناليزپارامتريك عوامل محيطي و تكنولوژيك بر كارايي دريافت كننده سهموي خطي خورشيدي
پخش بار اقتصادي/آلودگي ديناميك با در نظر گرفتن عدم قطعيت انرژي باد با استفاده از نرمافزار گمز
تحليل چگونگي انتقال حرارت حاصل ازتابش انرژي خورشيدي بركلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت دراثرتغييرزاويه ايجادي پرتوهاي تابيده شده به سطح آن به منظورارائه الگوي بهينه درجذب حداكثري انرژي خورشيدي
حفاظت از ميراث صنعتي تاريخي ايران و تبيين استراتژيهاي مداخله مطالعه موردي: آسياب هاي آبي شوشتر
بررسي و تحليل اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي احداث بزرگترين پاركينگ خورشيدي شمال غرب كشور در محوطه ساختمان شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
تاثير قيمت برق بر دوره بازگشت سرمايه سامانه هاي انرژي خورشيدي فتوولتاييك براي مشتركين خانگي در حضور يارانه عوارض برق و تعرفه تشويقي كاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي
تأثير نيروگاههاي تلمبه ذخيرهاي در مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با در نظر گرفتن آلودگي زيست محيطي با استفاده از نرم افزار GAMS
جايابي و تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراكنده در سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم تكامل ديفرانسيلي -پارتو Pareto-DE
كاربرد تحليل چند معياره مكاني و تكنيك هاي تصميم گيري در شناسايي مناطق مستعد جهت احداث نيروگاه خورشيدي حرارتي دراستان يزد
كنترل برداري ژنراتور سنكرون ششفاز آهنرباي دائم جهت استفاده در سامانه انرژي بادي فراساحلي
مطالعه تجربي تأثير لايه بندي حرارتي بر بازده كلكتور يك آبگرمكن خورشيدي
مقايسه تطبيقي سياستهاي انرژي هاي تجديدپذير در ايران و تركيه
يك مدل ديناميكي براي بررسي تقاضاي سرمايه گذاري انرژي خورشيدي در ايران
Life cycle assessment of particleboard manufacturing: A case study
اجراي حسابداري هزينه جريان مواد و انرژي به عنوان راهكاري براي كاهش مصرف انرژي
افزايش بهره وري واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع به كمك بهينه سازي چندمنظوره توسط الگوريتم تركيبي ژنتيك ازدحام ذرات
بهينه سازي واحد توليد بيوديزل به وسيله طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي آن بر اساس تكنولوژي پينچ با نرم افزارAspen Energy Analyzer
پيش بيني پتانسيل كاهش انتشار دي اكسيد كربن از بخش برق وبرنامه ريزي جهت استفاده از تسهيلات بين المللي
تحليل هزينه هاي اجتماعي انتشار آلاينده دي اكسيد كربن در نيروگاههاي حرارتي كشور بر مبناي مكانيزم توسعه پاك و با رويكرد الگوهاي كاهش انتشار
حسابداري هزينه جريان مواد و انرژي، راهكاري در تركيب اقتصاد، محيط زيست ومهندسي
ذخيرهسازي دياكسيدكربن در لايههاي زغالسنگ و امكانسنجي اجراي آن بر روي لايههاي زغالسنگ ايران
شبيه سازي مصرف سوخت و انتشار CO2 در چراغ راهنمايي هوشمند ومعمولي با تاثير تعداد عابرين پياده با تاكيد بر اثر انرژي هاي تجديدپذير
نقش توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري در اجراي پيمان كيوتو واستفاده از مكانيزم توسعه پاك CDM مطالعه موردي:متروي تهران
اكتشاف معدن مس پورفيري با استفاده از دادههاي ماهوارهاي ETMمطالعه موردي: شهرستان بافت استان كرمان
بهينه سازي مسير مدارهاي فلوتاسيون كارخانه زغالشويي زرند
تحليل بهرهوري انرژي صنايع كارخانهاي ايران با استفاده شاخص مالمكوئيست
بررسي توليد هيدروژن از گازكردن سطحي و زيرزميني زغالسنگ
متان موجود در لايههاي زغالسنگ: انرژي پاك براي جهان
نگاهي به توليد انرژي الكتريكي با استفاده از تكنولورژي بازيابي همزمان حرارت اتلافي و حذف 2OC در صنعت سيمان
Computational evaluation of hydrogen bonding interactions in watermethanol solvated SPPO membranes
Design and Optimization of Power Management for Hybrid Vehicle Based DC_DC Converter Multi Input Topology
Effects of GDL wettability and water droplet size on the water removal from a PEMFC electrode by lattice Boltzmann method
Investigation of ammonia cracking microreactors for hydrogen production using lattice Boltzmann method
Study on various factors improving cathodic reaction in a microbial fuel cell for phenol removal
Synthesis and Characterization of Lanthanum Chromite perovskite oxides as interconnector materials for SOFC
بررسي آزمايشگاهي و عددي استفاده از سوخت بيوديزل در نوعي موتور احتراق داخلي تراكم متغير و مقايسه با سوخت ديزل
بهينه سازي پيل سوختي با غشا پليمري
گزينش بين 41 ايزوله جلبك تك سلولي از نظر ميزان توليد قند محلول به منظور استفاده در توليد زيست سوخت
بررسي ميزان ليپيد 61 ايزوله جلبك بومي دوناليلا جهت استفاده در توليد بيوديزل
محاسبه ثوابت معادله آنتوان بيوديزل حاصل از روغن آفتابگردان
مزاياي پيل سوختي پليمري دما بالا و شبيهسازي پارامترهاي مختلف كاتد
مقايسه عملكرد پنلهاي سيليكوني مونوكريستال و پليكريستال در هواي گرم مناطق كويري ايران
ارزيابي متناسبترين چارچوب قراردادي بهره برداري و توسعه ميادين مشترك نفت و گاز
بررسي اختلافات حقوقي مربوط به ميادين نفت و گاز مشترك ايران در خليج فارس
بررسي قوانين ملي زيست محيطي در راستاي جلوگيري از آلودگيهاي نفتي
تحريم هاي اقتصادي چگونه خاتمه مي يابند
ضرورت تصويب قوانين حمايتي از انرژي هاي تجديد پذيردر مطالعه تطبيقي با كشورهاي اروپايي
ضوابط زيست محيطي در قراردادهاي نفتي
مالكيت مخازن مشترك و بهره برداري از اين منابع با تاكيدي بر مخازن نفت و گاز مشترك
بررسي قواعد بينالمللي حاكم بر معاملات نفت و گاز
وضعيت ميادين مشترك در مناطق تحديد حدود نشده و تحديد حدود شده مرزي و موافقتنامه هاي مناسب جهت توسعه منابع نفت و گاز در هر يك از اين مناطق
سازمانهاي بين المللي كه مرتبط با فعاليت هاي اقتصادجهاني هستند مانند سازمان تجارت جهاني (گات) مي تو انند نسبت به دولتهاي عضو اعمال تحريم كنند
Two official buildings energy designing in accordance with the centric data for green building design
A conceptual framework for applying energy efficiency in the residential sector
A new approach in building energy savings and retrofitting capability
A strategy to sustainable energy buildings for consulting engineers
Investigating methods of using sustainable architecture for designing schools in Iran
Natural convection simulation using commercial CFD codes
ارزيابي امكان پيادهسازي طرح ساختمانهاي بينياز به شبكههاي انرژي در ايران
استانداردهاي طراحي سايبان براي ساختمان هاي مسكوني درجزيره كيش
استفاده از پتانسيل هاي معماري اسلامي در افزايش راندمان سلولهاي فتوولتائيك
استفاده از نور و انرژي خورشيد در مجتمع هاي آموزشي اقليم سرد
اصول و روشهاي تهويه طبيعي در ساختمانهاي چند طبقه
امكانسنجي فني يك ساختمان صفر انرژي در اقليم مازندران
اهميت بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
ايجاد ساختمان هاي سبز بر اساس قواعد طراحي اكولوژيك و فوايد آن در نگهداشت انرژي
بررسي پارامترهاي موثر در بازده حرارتي آبگرمكن گازي مخزندار زميني و تحليل اقتصادي آن
بررسي جهت گيري ساختمان برمصرف انرژي در معماري سنتي با ارائه نمونه موردي دوره صفويه
بررسي جهت گيري مناسب در ساختمان هاي آموزشي به منظور بهره برداري ازانرژي و نورخورشيدي
بررسي عددي تأثير استفاده از سايهبان بر كاهش مصرف انرژي ساختمان:مطالعه موردي در شهر تهران
بررسي عملي مديريت انرژي در پروژههاي عمراني
بررسي كاركرد محيطي و مصرف انرژي آتريوم در ساختمانها
بررسي نقش اقليم بر طراحي مراكز آموزشي در نواحي كويري ايران
بررسي نقش بام هاي عايق دار در بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از نرم افزارCarrier
بهبود آسايش حرارتي در فضاهاي باز مجتمعهاي مسكوني
بهره برداري از جداره زنده در منطقه گرم و خشك در جهت پيشبرد اهداف پايداري محيطي
بهره گيري از انرژي خورشيد در طراحي ساختمانهاي مسكوني با رويكرد كاهش مصرف انرژي
بهرهگيري انرژيهاي تجديدپذير و الگوهاي معماري بومي،مطالعه موردي محله سيروس تهران
بهره وري انرژي و كاهش آلاينده ها به كمك سامانه مديريت هوشمند در ساختمانهاي سبز
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي هوشمند با منطق فازي
بهينه سازي زاويهي سايبان پنجره از نظر نور و حرارت در ساختمانهاي مسكوني اقليم معتدل و مرطوب
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره هواي گرم
بهينه سازي مصرف گاز در شهرستان كاشان
پيشنهاد طرح پتانسيلهاي منابع انرژيهاي نو در مبحث نوزدهم مقررات نظام مهندسي ساختمان
تاثيرگذاري معماري بر محيط طبيعي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي سبز با رويكرد معماري پايدار
تاثيرگونه هاي بومي ايران در سيستم بام سبز بر تعديل دمايي و ذخيره انرژي ساختمان
تحليل و تعيين بهينه زواياي جنوبي و شيب كلكتور آبگرمكن خورشيدي
تغييرات مولفههاي اقليمي در گذر زمان و تاثيرات آنها بر اهداف اقليمي در ساختمان، نمونه موردي شهر تهران
جهت گيري ساختمانهاي سبز بر مبناي تابش خورشيد نمونه موردي شهركاشان
دستورالعملهاي بهينه سازي نورگيري در فضاهاي آتريوم بهمنظور نگه داشت انرژي
راهكارهاي طراحي ساختمان در شهر قزوين براي كاهش مصرف انرژي با رويكرد معماري همساز با اقليم
ساخت و ساز پايدار در ارتباط با معماري بومي گيلان
ساختمان هاي سبز و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير درساختمان ها
ضرورت و روش هاي طراحي ساختمان هاي سبز در شهرهاو تاثير آن در بهره وري انرژي
طراحي براساس معماري پايدار، حلقه مفقوده درمقررات ملي ساختمان
طراحي ساختمان با مبحث انرژي صفر
طراحي مبدل بازيافت گرما از هواي در حال تهويهي سالن پرورش مرغ گوشتي و تحليل اقتصادي آن
طراحي مدارس زير زميني در مناطق گرمسير جهت كاهش مصرف انرژي
طرح تكنولوژي ساخت ساختمان سبز
نقش بام سبز در مصرف انرژي در داخل ساختمان و مقايسه آن با بامهاي سنتي
نقش نظام فني و اجرايي كشور در تحقق ساخت وساز سبز
نگاهي نو به فضاهاي شيشهاي در ايجاد ساختمانهاي تجاري سبز
ارائه راهكارهايي براي طراحي ساختمانهاي مسكوني با هدف بهينه سازي مصرف انرژي نمونه موردي: طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر تهران
استفاده ازانرژي باد درمساعد كردن محيط زندگي نمونه موردي: بافت تاريخي شهربوشهر
امكان سنجي سيستم تركيبي پنل خورشيدي و توربين بادي در ساختمان مسكوني در كلانشهر تهران جهت گسترش فرهنگ استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
برآورد و محاسبه مالي تأمين برق مصرفي خانگي توسط انرژي هاي تجديدپذير باد ومقايسه با هزينه شبكه برق در شهركرد
بررسي اقتصادي استفاده از انرژي هاي تجديد پذيرانرژي خورشيدي در مجتمع تجاري در شهر شهركرد
بررسي تطبيقي تاثيرات متقابل ساختمان سبز و محيط پيراموني بر يكديگر با رويكرد بهره وري انرژي در معماري پايدار
تحليل تاثيرات استفاده از بام سبز به عنوان راهكاري بر نگهداشت انرژي در اقليمهاي مختلف ايران با استفاده از نرمافزار ديزاين بيلدر
ساخت ك انال انتقال نورخورشيد جهت روشنايي داخلي ساختمان توسط پلي كربنات شفاف
شبيهسازي انتقال حرارت در اتاق متاثر از سيستم ديوار ترومب مركب با ديوار متخلخل
كاربرد شمعهاي انرژي در استفاده از انرژي زمين گرمايي به منظور گرمايش و سرمايش ساختمان با حداقل مصرف انرژي
مطالعهي تأثير گريل مربعي پنجره خروجي هوا بر روي مشخصههاي جريان واحدبيروني كولر گازي دوتكه با استفاده از شبيهسازي عددي
پيشنهاد جايگزيني تدريجي سيستمهاي خورشيدي-حرارتي با مصرف گاز طبيعي در ساختمانهاي مسكوني در برنامه ريزي بلند مدت انرژي ايران
Modelling and Power Estimation of a New Method for the Extraction of Wind Energy
Thermodynamic and economic analysis of micro turbine application with thermal storage in cogeneration of heat and power for different climate zones of Iran
Design and Setup of a Photovoltaic-Thermal System Using PCM for the Efficiency Enhancement of Solar Panels
Direct use of energy resources: Eliminate energy conversion process with focus on all sunlight frequencies
Hydrogen desorption properties of nanocrystalline MgH2-5 wt% SiC composite synthesized by mechanical alloying
Modeling a New CCHP System with Renewable Energy Resources and optimizing by a genetic algorithm
Modeling and Simulation of Superconducting Magnetic Energy Storage System as Distributed Generation Power Source
Photovoltaic Auxiliary DC Power System for Substation Reliability Enhancement
Study on Application of Heat Pumps in Distillation: A Review
Synthesis of a nanostructured MgH2-5 wt% Ti-Mn-V-Fe composite for hydrogen storage via combined VAR and mechanical alloying
Voltage control of 20kv power distribution network feeder system using MPC for energy efficiency
اثرSDSو نانوذرات نقره بر ثابت سرعت ظاهري رشد هيدرات متان در زمان شروع رشد هيدرات
ارائه الگو مصرف انرژي در انتخاب معيار براي مهندسين معماري و طراحان بخش ساختمان
ارزيابي اقتصادي بكارگيري پنلهاي خورشيدي در تامين برق مصرفي
ارزيابي قابليت اطمينان سطح توليد سيستم قدرت در حضور خودروهاي برقي ومزارع بادي
استخراج و ذخيره انرژي از پله هاي ساختمان با تكنولوژي پيزوالكتريك
استراتژي مديريت سيكل تركيبي انرژي خورشيدي و انرژي باد براي شهر اروميه
استفاده ازVFD رويكردي فناورانه بمنظور بهره برداري بهينه از تجهيزات صنعت نفت
استفاده از انرژي تجديدپذير خورشيد و باد در ساختمان هاي صفر انرژي به منظور نيل به اهداف معماري پايدار در مناطق سرد و كوهستاني
استفاده از انرژي خورشيدي در گرمايش و نورپردازي به شيوه اي كاملا جديد واقتصادي
استفاده از مواد فاز متغير در سيستم تهويه مطبوع ساختمان
امكان سنجي فني و اقتصادي جايگزيني باتري اسيد سرب با باتري ليتيم يون در نيروگاه بعثت
اندازه گيري زمان القاي تشكيل هيدرات متان براي سيستم آب+ SDS + نانوذرات نقره
آناليز سيستم هاي هيبريدي خورشيدي ، بادي ، اسمزي براي ايجاد نيروگاه سبز PWSHS با استفاده از باتري آب شور دريا SWAB
بازيابي انرژي گرمايي سرباره آهن و فولاد و كاهش مصرف آب در فرآيندگرانول نمودن سرباره
عملكرد سيكل تبريد گذر بحراني دي اكسيد كربن دو بررسي مرحله اي شامل اجكتور و دو جداكننده
بررسي اثرات استفاده از پارافين براي ذخيره انرژي خورشيدي در گلخانه
بررسي انرژي حاصل از سوخت هيدروژن در صنعت پتروشيمي
بررسي انواع مواد بكار رفته در ذخيره سازي انرژي خورشيدي و روشهاي مختلف بهبود انتقال حرارت در آنها
بررسي تاثير بكارگيري نانوذرات الماس در هدايت حرارتي كپسولهاي پرشده از ماده تغيير فاز
بررسي تأثير تركيب نماي دوپوسته و موادتغيير فاز دهنده بر افزايش بهرهوري انرژي در ساختمان
بررسي تجربي فرايند ذوب مواد تغيير فاز دهنده ي نانو در يك مبدل حرارتي يك سيستم آبگرمكن خورشيدي
بررسي خواص حرارتي ايروژل هاي فنوليك پر شده با درصد هاي بسيار بالاي مواد تغيير فازي
بررسي سيكل تبريد گذر بحراني دي اكسيد كربن دو مرحله اي شامل اجكتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتي مياني
بررسي سيكل تبريدگذربحراني دو مرحله اي دي اكسيد كربن با منبسط كننده
بررسي عددي انتقال حرارت در جاذب حرارتي متشكل از فوم فلزي پرشده از موادي با قابليت تغيير فاز PCMs
بررسي نقاط كوانتومي نوع دومGaSb/GaAs براي بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي باند مياني
بررسي يك مبدل حرارتي مجهز به لوله حرارتي جهت بازيافت حرارت اتلافي و تهويه مطبوع ساختمان
برنامهريزي استراتژيك يكپارچه منابع و تركيب بهينه انرژي مطالعه موردي در صنعت برق ايران
بهرهبرداري بهينه از سيستمهاي يكپارچه انرژي با حضور خودروهاي الكتريكي
بهينه سازي تعداد حلقههاي آبگرمكن خورشيدي جريان جوششي
مطالعه بر روي توليد برق از راه دور توسط چرخه ي خورشيدي رانكين آلي كم هزينه
بهينهسازي مصرف انرژي در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي با استفاده ازتكنولوژي پينچ
تاثير تعداد پوششهاي شيشهاي صفحه جاذب بر روي كارايي آبگرمكن خورشيدي جوششي چند حلقهاي
تبيين اثرات و پيامدهاي تربيتي فناوريهاي نو و فضاي مجازي
تثبيت ولتاژ در شبكه هاي DC با بكارگيري ابرخازن
تجارت الكترونيك و ذخيره سازي انرژي
تحليل اثرات هندسه و جريان سيال بر رفتار گذراي مخزن ذخيره انرژي حاوي مواد تغيير فاز دهنده
تحليل الگوي آتريوم، ديوار ترومب و گلخانه خورشيدي در بهينه سازي مصرف انرژي
تحليل آشوبناك ديناميك ليزرهاي نيمه رسانا
تحليل ترمواكونوميك عملكرد سامانه توليد همزمان برق، حرارت و سرمايش به همراه انرژي خورشيدي و مخزن ذخيره حرارتي
تحليل و بررسي شيوه هاي اجراي معماري پايداردر طراحي فضاي آموزشي
توسعه فناوري و تجاري سازي نوآوريهاي انرژي، راهكارها و موانع
ذخيرهسازي فصلي انرژي گرمايي خورشيد در زمين
روشهاي نوين تأمين و ذخيرهسازي هيدروژن براي استفاده درخودروهاي پيل سوختي
ساخت سلول هاي خورشيدي قابل بازيافت از درختان
ساخت لوازم اندازه گيري نيرو جهت ادوات مورد استفاده به صورت سوار شونده درتراكتورهاي كشاورزي
شبيه سازي منحني طول عمر باتري هاي ثانويه Li-Ion براي كاربرد ذخيره انرژي ماهوارههاي مدارLEO/GEO
شبيه سازي و بررسي تاثير ذخيره انرژي حرارتي بر كاركرد يك نيروگاه حرارتي خورشيدي
شبيهسازي رفتار يك استخر خورشيدي كوچك با گراديان شوري بههمراه مواد تغيير فاز دهنده
شناسايي و بررسي نقش عوامل اقتصادي مؤثر بر شاخص شدت انرژي درايران
صرفه جويي انرژي حرارتي ساختمان با طراحي بورد هوشمندCRTF
صرفه جويي انرژي در پمپخانه 20000 شركت صنعتي معدني گل گهرسيرجان،مبتني بر اصول مديريت موتورهاي الكتريكي
طراحي و ساخت مدل سيستم هليوستات با كمك ردياب خورشيدي
كاربرد نانوسيال آب – اكسيد آلمينيوم در كاهش مصرف انرژي وبهبود انتقال حرارت
كامپوزيت چوب-پلاستيك-مواد تغيير فازPCM براي سامانههاي ذخيرهسازي انرژي گرمايي
متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي ٬ طراحي و ساخت ديش خورشيدي سهموي
مدل سازي سرمايش جذبي خورشيدي در مناطق با شدت تابش بالا به منظور كاهش مصرف انرژي
مدلسازي و كنترل كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت با مخازن ذخيرهي حرارتي
مديريت انرژي در موتورهاي الكتريكي،يك الزام است يا يك انتخاب؟!
مطالعه تجربي ترموسيفون دوفازي بسته و تخت در نقش جاذب يك آبگرمكن خورشيدي
معرفي يك سيستم ذخيره انرژي متصل به شبكه با قابليت بهبود كيفيت توان مبتني بر كنترل كنندههاي آموزشپذير
مكان يابي بهينه ريكلوزرها در شبكه توزيع مبتني برقابليت اطمينان
نقش نانو كريستالها در استفاده بهينه از انرژيهاي نو
ايجاد رويكردهاي نوين نگهداشت انرژي هاي تجديدناپذير با به كارگيري انرژي هاي تجديدپذير در جهان امروز نمونه موردي: معرفي سيستم Sun-Root
بررسي استفاده از مواد تغيير فاز دهنده در سيستم هاي ذخيره سازي انرژي حرارتي
طراحي خانه با مصرف انرژي صفر نمونه موردي بررسي دو خانه در آمريكاي شمال شرقي
طراحي نظاممند سيستم محرك پيل سوختي براي زيردرياييهاي بدون سرنشين
مقايسه آزمايشگاهي عملكرد حرارتي در لوله هاي حرارتي نوساني با نانو سيالات آب -SiO2 SiO و آب Al2O3
Planning of DGs’ generated electricity energy in day-ahead markets, in order to get more profit, with GA and PSO algorithms
Renewable energy supplies for passive houses’ heat demand and hot water
A Holonic Multi Agent System For Operating Smart Grid Market
Energy auditing and feasibility study of utilization the optimized solar energy converters, Case Study: A building in Tehran
Energy conservation by electric vehicle charging management using real time pricing
Energy consumption optimization of broiler farms in Alborz province using data envelopment analysis approach
Evaluation of Specific Energy Consumption of Crude Oil Desalinations
Simulation, Evaluation and Energy Audit of Lighting System of a Research Complex Buildings
ارزيابي انعطافپذيري زنجيره تأمين و انتخاب تأمينكنندگان با رويكرد TOPSIS فازي
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم هيبريد در تامين برق مركز آموزشي درماني طالقاني كرمانشاه
امكانسنجي و تعيين سيستمهاي هيبريد انرژي مناسب در مناطق ايران
بارزدايي در سيستم توزيع با هدف بهبود پايداري ولتاژ
بررسي عددي تاثير زاويه و نحوه آرايش پرهها بر انتقال حرارت جابهجايي طبيعي در صفحه عمودي
بررسي و نقش مصالح سبز در كاهش مصرف انرژي با رويكرد معماري پايدار
بررسي فني، زيست محيطي و اقتصادي تبديل گاز طبيعي به دي متيل اتر به عنوان ماده اوليه صنايع شيميايي و سوختهاي نيروگاهي
بررسي و مقايسه تطبيقي استاندارهاي سه گانه مديريت انرژي ISO و 50001 EN 16001،ANSI/MSE 2000
بهره گرفتن از انرژي نو در صنعت ساختمان به منظور تامين گرمايش و آبگرم مصرفي
بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و نقش به سزاي آن در رسيدن به اهداف معماري پايدار با توجه به شرايط اقليمي نمونه موردي:شهر تهران
بهينه سازي مديريت جامع انرژي در كارخانه سيمان خوزستان بر اساس استاندارد ISO50001
بهينه سازي بهره برداري از ريزشبكه در حالت جزيره اي با استفاده ازروشي پيشنهادي مبتني بر الگوريتم تكامل تفاضلي
تهيه نقشه راه انرژي الكتريكي استان كرمان
رشد بهره وري انرژي، تغييرات فني و تغييرات كارايي فني مطالعه تجربي ايران و كشورهاي منتخب
طراحي كنترل كننده فازي-عصبي با آموزش پسخور خطا بمنظور افزايش بازده انرژي در مبدل هاي حرارتي
مدلسازي كوره دوار در صنعت سيمان
مدلسازي و بهره برداري از ريز شبكه مركز آموزشي درماني طالقاني كرمانشاه با در نظر گرفتن قابليت قطع بار
مديريت جامع انرژي در ايران، بررسي راهكارها و نتايج حاصل
مديريت جامع انرژي هاي تجديدپذير و تجديدناپذير در بخش هاي سه گانه اقتصادي مطالعه موردي: ايران و منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
نرم افزار مديريت انرژي برمبناي استانداردISO 50001
اولويت بندي حوزه هاي مديريت مصرف انرژي در بنگاه هاي صنعتي بر اساس معيارهاي ايزو 10005 با استفاده از از روشهاي اولويتبندي چندمعياره AHP و AHP-TOPSIS
بررسي عددي اثر نسبت انسداد بر جريان و انتقال حرارت فلز مايع سرب-ليتيم در يك كانال سهبعدي با مقطع مستطيلي داراي مانع در حضورميدان مغناطيسي يكنواخت
پيشنهاد تركيب بهينه ي سبد سوخت حمل ونقل جادهاي ايران
حداقلسازي تلفات، بهبودپروفيل و پايداري ولتاژ شبكه نامتعادل، بوسيله تجديد پيكره بندي شبكه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني، در حضور واحدهاي DG
كاربرد كنترل كننده هاي دور موتور در صرفه جويي انرژي و نقش آن در محيط زيست
معرفي شاخص بهره وري كل عامل انرژي به عنوان شاخصي جايگزين شاخص رايج بهره وري انرژي
مقايسه شاخص شدت انرژي در ايران و كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعه
On the Failure of Sandwich Panels in 4th Refinery of South Pars Gas Complex
نگهداشت انرژي در پكيج هاي دانه بندي گوگرد پالايشگاه گاز پارس جنوبي فازهاي 9و10
بررسي تاثير كاهش ارتعاشات سرژ درامهاي كمپرسورهاي واحد تثبيت ميعانات گازي پالايشگاه چهارم پارس جنوبي در كاهش ميزان فلرينگ
بهينه سازي فرآيند تصفيه گاز مايع پالايشگاه چهارم پارس جنوبي با سودآوري سالانه بالغ بر 130 ميليارد ريال
جلوگيري از هدر رفت انرژي در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي با كاهش ارتعاشات كمپرسور OFF GAS بوسيله تحليل طيف فركانسي
Locating and determining of optimized SVC size for reducing loss in transmission networks by intelligent algorithms
بهينه سازي برنامه ريزي توليد برق در نيروگاههاي برق آبي خوزستان
هوشمند سازي شبكه هاي توزيع با ارسال ودريافت پيامك به منظور كاهش تلفات
Design, analysis and study effect of the armature slot model and appropriateness of the slot size in optimizing the efficiency and magnetic design of DC motor
Energy Consumption in Hot Air Drying of Echium Flowers
بررسي اثر توام كنترل حجمي و قيمت گذاري آب در بخش كشاورزي بر تعادل منابع زيرزميني
كاربرد سدهاي لاستيكي در ذخيره سازي و حفظ كيفيت آب
كنترل مصرف انرژي در صنعت مرغداري
مديريت انرژي در عمليات خاكورزي در شاليزارهاي استان مازندران
Care of the environment and natural resources such as water holding important way for energy conservation with case studies on cities
Determination the optimal number, location and size of Distributed Generation by using HBB-BC Modified Algorithm
Exergy analysis and optimization of a solar driven Kalina cycle based on evolutionary algorithm
Numerical Study of Pressure Drop in Mist Eliminator
Thermodynamic Performance Analysis of Different Organic Rankine Cycles to Generate Power from Renewable Energy Resources
افزايش بهره وري نيروگاه هاي حرارتي ازطريق كوپلينگ باآب شيرين كن حرارتي
امكان سنجي استفاده از تركيب توربين گاز و پيل سوختي در سيستم هاي محركه دريايي
بررسي تبديل انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي توسط دودكش خورشيدي شناور
بهينه سازي واحدهاي توليد همزمان برق و بخار در صنايع نفت و گاز
تحليل اگزرژي-اقتصادي چرخه تركيبي توليد همزمان توان و حرارت
تحليل و بهينه سازي يك چرخه فرابحراني دي اكسيد كربن با تراكم مجدد
رويكردهاي نوين نگهداشت انرژي در صنعت زغال سنگ
طراحي و بهينه سازي سيستم پردازش زائدات در كوره نيروگاه زباله سوزبومي سازي فناوري پيروليز
معرفي سيستم CHPو كاربرد آن در كاهش هزينه هاي انرژي ساختمان
مقايسه ترموديناميكي ميان مولدهاي بخار بازيافت حرارت بدون فين وفيندار
نسل جديد پستهاي توزيع در شبكه توزيع نيروي برق تهران بزرگ،نصب مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت در پستهاي زميني
ارائه روشي مبتني بر الگوريتم خفاش جهت جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليدپراكنده در يك سيستم توزيع استاندارد 96 شينه
امكان سنجي فني و اقتصادي تامين برق يك شهرك مسكوني نمونه از طريق استفاده از تكنولوژيهاي توليد همزمان توان و حرارت
امكانسنجي ساخت گلخانههاي نمونه در مجاورت سايتهاي توليد همزمان برق وحرارت CHP وزارت نيرو
بررسي پارامتري سيستم تركيبي متشكل ازسيكل توليد توان آب وآمونياك و پيل سوختي اكسيد جامد صفحهاي
تحليل ترمواكونوميك نيروگاه هيبريدي فسيلي خورشيدي
تحليل ترموديناميكي استفاده از سيكل تبريد اجكتوري و سيكل تبريد جذبي آب -آمونياك جهت استفاده از گرماهاي اتلافي سيكل GT-MHR
تحليل و بهينه سازي چرخهي رانكين سيال ارگانيك براي توليد همزمان كار و گرما با استفاده از انرژي خورشيدي
توسعه يك كد محاسباتي به منظور امكان سنجي و طراحي نيروگاه زباله سوز دربرخي مناطق ايران
جايگزيني منابع انرژي سوخت هاي فسيلي با منابع انرژي تجديدپذير براي استفاده در مولدهاي توليد برق معادن شهرستان ساوه
محاسبه و بررسي بازيافت انرژي گازهاي خروجي از موتور احتراق داخلي با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادي
مقايسه مولدهاي ميكروتوربين و موتور گازسوز به منظور توليد همزمان برق و حرارت در كارخانه گچ
بهينه سازي پارامتري آرايشهاي مختلف سيكل رانكين با سيال عامل آلي (ORC) , مقايسهي آن با سيكل كالينا در يك نيروگاه زمين گرمايي
طراحي مبدل حرارتي براي توليد بخار اب گرمايش وsteam generator با استفاده ازخروجي داغ اگزاست توربين گازيdresser-rand ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید