انتشار مقالات همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین  ۵ اسفند ۱۳۹۳ تا ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و شهرداری یزد با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۶۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

بررسي روند تغييرات پوشش گياهي شهر يزد و تاثير آن بر تعديل دما با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
بررسي رابطه دما و پوشش گياهي شهر يزد با تصاوير لندست
بررسي رابطه تغييرات دماي سطحي زمين (LST) و پوشش گياهي با تصاوير لندست (مطالعه موردي شهر اصفهان)
پيش بيني پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره Landsat 5 و شبكه عصبي مصنوعي منطقه مورد مطالعه: شهرستان قم و حومه
پايش دماي سطح زمين و بررسي رابطه كاربري اراضي با دماي سطح با استفاده از تصوير سنجنده+ ETM و OLI (مطالعه موردي: استان قم)
محاسبه شاخص هاي گياهي به منظور تفكيك مناطق فقير از نظر پوشش گياهي ( مطالعه موردي: شهرستان كرج)
ارائه الگوي بهينه مكان يابي خوابگاه دانشجويي با استفاده از GIS وروش AHP (منطقه مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداري تهران)
دقت داده هاي لايدار در برآورد ارتفاع درختان راش
تهيه نقشه كاداستر زراعي با استفاده از تصاوير ماهواره IKONOS نمونه مورد مطالعه شهر شهركرد
ارزيابي نقش سد سازي در توسعه كشاورزي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي سد گاوشان و سليمان شاه)
پايش تغييرات كاربري اراضي كشاورزي شهرستان شهريار با استفاده از سنجش از دورطي بازه زماني 88-1366
برآورد پتانسيل تابش خورشيدي با استفاده ازداده هاي سنجش از دور مطالعه موردي (استان يزد)
پهنه بندي و مقايسه دماي سطح زمين با استفاده از دو باند حرارتي 10 و 11 تصوير لندست 8، (مطالعه موردي شهرستان بهشهر)
تفكيك روشهاي محاسبه دماي سطح زمين در سنجش از دور (مروري بر منابع، طبقه بندي، مسائل، مشكلات و هشدارها)
اولويت بندي حوزه آبخيز براي احداث سدهاي اصلاحي توري سنگي با استفاده از روش ارزيابي چند معياره مكاني (SMCE)
محاسبه سطح برف با استفاده از تصاويرسنجنده موديس (مطالعه موردي استان تهران)
تعيين سطح پوشش برف در مقياس Subpixel و pixelbase با استفاده از تصاوير MODIS و +ETM
پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل تصميم گيري تحليل سلسه مراتبي در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه دشت يزد اردكان)
برآورد سطح و حجم آب معادل پوشش برفي با پردازش تصاوير سنجنده موديس و داده هاي زميني (مورد مطالعاتي :استان يزد)
بررسي كيفي و آسيب پذيري منابع آب زير زميني با استفاده از مدل درستيك در محيط GIS (مطالعه موردي : دشت بجنورد)
بكارگيري مدل ارزيابي چند معياره مكاني (SMCE) دراولويت بندي محل احداث سدهاي اصلاحي توري سنگي (گابيون)(مطالعه موردي حوضه آبخيز گندمينه اليگودرز)
پهنه بندي سيل در شرق استان گيلان با استفاده از GIS
واكاوي تغييرات پيچان رودهاي دالكي با تصاوير لندست
اثر سد كرخه در افزايش سطح آب زيرزميني دشت سرخه با استفاده از روش زمين آمار كريجينگ
پهنه بندي كيفي آبخوان هرات (استان يزد) جهت مصارف كشاورزي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
مكان يابي احداث سدهاي اصلاحي توري سنگي (گابيون) با روش ارزيابي چند معياره مكاني (مطالعه موردي لكان)
بررسي تغييرات ژئومورفولوژيكي رودخانه زاب با استفاده از RS و GIS
مكانيابي احداث سدهاي سنگي ملاتي با روش تحليل چند معياره مكاني (SMCE) (مطالعه موردي:حوزه آبخيز رحمت آباد)
انتخاب بهترين مكان ساخت سدهاي اصلاحي تور سنگي با روش چند معياره مكاني در حوزه آبخيز آشناخور
دقت سنجي پيش بيني شبكه زهكشي با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي (DEM)
بررسي تغييرات مكاني و زماني دلتاي حله با استفاده از فن سنجش از دور و GIS
مكان يابي چاه هاي مشاهده اي در شبكه پايش منابع آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: محدوده ابركوه، استان يزد)
مكانيابي براي ساخت سدهاي اصلاحي خشكه چين در حوزه آبخيز با بهره گيري از فنون تصميم گيري مكاني (مطالعه موردي حوزه شمس آباد اراك)
ارزيابي كيفيت شيميايي قناتهاي هرات از نظر استفاده در كشاورزي با استفاده از تكنيك GIS
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP در محيط ILWIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيزفارسان چهارمحال بختياري)
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش ارزيابي چندمعياره مكاني (SMCE) و تكنيك AHP (مطالعه موردي: حوضه آبخيز هفشجان، چهارمحال و بختياري)
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان جم)
مكانيابي مناطق لغزش با مدل همپوشاني شاخص در حوزه آبخيز انبوه (مطالعه موردي شهرستان رودبار)
مكان يابي زمين لغزش در حوزه آبخيز با GIS و فنون تصميم گيري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كوهرنگ)
مكانيابي مناطق داراي خطر زمين لغزش در شهرستان فريدون شهر اصفهان
بررسي سنجش از دوري زمين لغزش ها (نگرش ها و دستاوردهاي نو)
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه آبخيز طالقان براي كاربري هاي تفرج متمركز،تفرج گسترده و توسعه شهري و روستايي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي بهترين مدل اكولوژيكي اكوتوريسم در منطقه حفاظت شده باغ شادي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي پراكنش مكاني- زماني بارش در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از داده هاي ماهواره (3B43 (b7
ارزيابي روش هاي زمين آماري مبتني بر GIS در پهنه بندي مكاني ميانگين بارش سالانه در استان بوشهر
بررسي تغيير اقليم ايستگاه شيراز در دوره 2011-2040 با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل گردش عمومي جو (AOGCM)
پايش خشكسالي در استان كرمان با استفاده از داده هاي ماهوارهاي
پردازش تصاوير ماهواره اي ASTER به منظور تهيه نقشه پارامترهاي فيزيكو شيميايي نهشته هاي كواترنر
معرفي مناطق اميد بخش معدني با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و دورسنجي در برگه 1:50000 آقدره
كاربرد سنجش از دور (RS) در اكتشاف كانسارها
بررسي آنومالي هاي منگنز منطقه بنويد با استفاده از پردازش تصاوير ماهوارهاي
تحليلي بر مورفورديشن استان يزد
مديريت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردي : منطقه سه اصفهان)
InSAR و نقش آن در مطالعه بلاياي طبيعي
پهنه بندي و تخمين خسارت ناشي از زلزله با استفاده از مدل راديوس و GIS (مطالعه موردي: منطقه يك شهرداري شيراز)
اصول و روش كاربرد روش تداخل سنجي راداري در مطالعه زلزله
مكانيابي بهينه محل هاي اسكان موقت آسيبديدگان ناشي از زلزله در مناطق شهري با استفاده از روشهاي چند معياري GIS (مطالعه موردي: منطقه يك كرج)
پدافند غير عامل و مديريت بحران در علوم دريايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
طراحي مدل ارزيابي و پيش بيني احتمال وقوع حوادث در شبكه فاضلاب شهري با استفاده از GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) ، منطقه مطالعاتي : شاهين شهر
پياده سازي نقشه هاي پايه در محيط GIS و آماده نمودن زيرساخت مناسب جهت مكانيابي عوارض شبكه هاي توزيع برق
استفاده از تحليل اطلاعات نرمافزارهاي GIS و ENOX جهت كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع برق
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بحران شبكه هاي توزيع برق و مديريت حوادث در ديسپاچينگ توزيع
Crisis Management of Electricity Distribution Networks using Geographic Information System (GIS) and ppropriate Positioning Equipment from the Perspective of Passive Defense
بكارگيري داده هاي GIS شبكه هاي توزيع برق در تسريع پاسخگويي به متقاضيان خريد انشعاب و بروزرساني اتوماتيك اطلاعات در نرم افزار GIS
Implementing Outage Management System in Urban Distribution Systems in Iran
استفاده از تكنيكهاي GIS در طراحي شبكه هاي توزيع نيروي برق و بررسي اثرات اقتصادي آن در كاهش هزينه ها
تحليلي بر مكان يابي فرودگاه ها بين المللي شهيد صدوقي يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي فازي (Fuzzy_GIS)
بررسي دقت روشهاي تصميم گيري TOPSIS و ELECTRE-I در مكانيابي احداث شعب بانك
مكان يابي مدارس ابتدايي شهر بندر عباس با استفاده روش تحليل سلسله مراتبي فازي
امكان سنجي توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري با سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بهينه يابي پاركينگ هاي طبقاتي با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) مطالعه موردي: نواحي 1و 2 و 5 منطقه يك كلانشهر اهواز
مكانيابي احداث پارك شهري با روش AHP در سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: منطقه 8 اصفهان)
ارزيابي الگوي استقرار ايستگاه هاي آتشنشاني با استفاده از تصميم گيري چند معياره در محيط GIS (مطالعه موردي : شهر بندرعباس)
مكان يابي لندفيل شهري با استفاده از GIS روش تحليل سلسله مراتبي و شباهت به گزينه ايده ال (مطالعه موردي:شهر يزد)
بررسي تغييرات كاربري اراضي شهر همدان بين سالهاي 2009-2002 با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (MLP) و LCM
تحليل توزيع فضايي كاربري هاي شهري منطقه 3 شهر اهواز با تاكيد بر كاربري آموزشي
مدلسازي توسعه شهري همدان با استفاده از روش رگرسيون لجستيك سالهاي 2009-2002
انتخاب مناسب ترين منبع تامين آب جهت كارخانه توليد مواد غذايي واقع در شهرك صنعتي يزداز بين 4 گزينه موجود به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مكانيابي ايستگاه هاي آتش نشاني منطقه 2 شهر قم با استفاده از تحليل شبكه
استفاده از رگرسيون لجستيك چند متغيره براي مدلسازي مكاني بيماري آلرژي بر اساس عوامل محيطي
كاربرد الگوريتم هاي مسيريابي در زير ساخت شهر الكترونيك
بررسي عملكرد روش هاي مختلف تشخيص لبه جهت استخراج جاده از تصاوير رقومي
تعيين مسير بهينه قطار بين شهري يزد- اردكان با استفاده از منطق فازي
استخراج اتوماتيك جاده از تصاوير UltraCam
بررسي راهكارهاي توسعه استانداردهاي كارتوگرافي در نقشه هاي موضوعي تحت وب
ارزيابي تكنيك هاي بارزسازي در شناسايي سايت باستاني با استفاده از تصوير سنجنده ASTER منطقه بشاگرد استان هرمزگان
استفاده تناظريابي عوارض برداري در آمايش سرزمين
تعيين بهترين مكان براي ايجاد نماد شهري به روش فازي (مطالعه موردي شهر تهران)
ارائه روشي براي برآورد دقت كميت هندسي ابر نقاط سنجنده لايدار
نقش GIS در بهبود خدمات رساني به مشتركين برق
مدلسازي بناهاي تاريخي با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه و بررسي قابليت هاي مدل سه بعدي در انتقال ويژگي هاي كيفي مطالعه موردي: قبه دوازده امام يزد
كاربرد عوامل ژئومورفيك در مكانيابي دفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي: شهر اسلامآباد غرب)
استخراج شاخص هاي شناسايي بافت فرسوده ي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه ي موردي : محدوده ي جنوبي بافت فرسوده شهر يزد)
كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي همراه در مديريت مخاطرات محيطي
مكانيابي سدهاي اصلاحي (سنگي ملاتي) در حوضه آبخيز ده سفيد با تحليل چند معياره مكاني (SMCE) با استفاده از نرم افزار ILWIS
سير تدريجي تكامل سامانه هاي اطلاعات مكاني بسمت نسل سوم زيرساخت داده مكاني با رويكرد كاربر محوري
مكانيابي فضاي سبز شهري به روش AHP، در GIS و شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه 18 شهر تهران)
تشخيص محدوده ساختمانها با استفاده از تصاوير ماهواره اي وضوح بالا با روش طبقه بندي شي مبنا (Object Base) و استخراج ساخت و سازهاي غيرمجاز
ارزيابي روشهاي مختلف زمين آمار جهت بررسي تغييرات منطقه اي بارش در شمال غرب كشور و پيشنهاد بهترين مدل با استفاده از GIS
آشكار سازي تغييرات كاربري اراضي با استفاده ازپردازش تصاوير ماهواره اي و متريك هاي سيماي سرزمين: مطالعه موردي شهر اروميه
ارائه مدل آماري جهت پيش بيني غلظت ذرات معلق در سطح زمين با استفاده از داده هاي سنجش از دور و هواشناسي
تعيين نقش كاربري اراضي بر فرسايش آبي با استفاد از مدل RUSLE 3D (مطالعه موردي: حوضه آبخيز كن سولقان)
ارزيابي كيفيت منابع آب زيرزميني جهت مصرف شرب با استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي: آبخوان دشت بهبهان)
تحليل هاي آماري فضايي زمين لرزه هاي استان خوزستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياي (GIS)
مقايسه مدلهاي تصميم گيري تاپسيس و تحليل سلسه مراتبي در پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني حوضه دشت يزد – اردكان در محيط GIS
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش ارزيابي چند معياره مكاني (SMCE) (مطالعه موردي: حوضه آبخيز شهرستان بن استان چهارمحال وبختياري)
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه آبخيز خوانسار (با استفاده از GIS)
بررسي و تحليل نقش تغييرات كاربري اراضي در شكل گيري جزاير حرارتي شهر بندرعباس با استفاده از داده هاي سنجنده TM و ASTER
استخراج جزاير حرارتي شهر يزد با استفاده از تصاوير سنجنده ASTER و بررسي پراكنش بيمارستان ها و پارك ها بر اساس آن
ارزيابي تبخير برآورد شده از سطوح آزاد آب با استفاده از الگوريتمهاي سنجش از دوري SEBS و SEBAL (منطقه مطالعاتي: درياچه اروميه)
آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي با تكنيك طبقه بندي بر روي تصاوير ماهواره Worldview-2 و استفاده از الگوريتم هاي شبكه عصبي مصنوعي
پيش پردازش تصاوير فراطيفي با روش Hysime
استفاده از تصاوير ماهواره لندست در تهيه نقشه SST خليج فارس در منطقه صنعتي بندر عسلويه
مقايسه روشهاي طبقه بندي ماكزيمم شباهت ، نزديكترين همسايه و شبكه عصبي براي تصاوير ماهواره اي
معرفي مناطق اميد بخش معدني با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و دورسنجي در برگه 1:50000 آشتيان
بررسي كارايي مدل زنجيره اي ماركوف در برآورد تغييرات كاربري اراضي و پوشش زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اي LANDSAT
اثر خطاي زمين مرجع نمودن بر روي بازتابندگي در تصاوير با قدرت تفكيك مكاني پايين در مناطق شهري
تحليل الگوهاي نقطه اي كاربردها و روش هاي ارزيابي آن
پهنه بندي زيست اقليم توريست در استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل دماي معادل فيزيولوژيك
ارزيابي توان اكولوشيكي پارك جنگلي با روش GIS (نمونه موردي: طراحي پارك جنگلي عباس ميرزاي شهر تبريز)
آشكارسازي ابعاد فرونشست فرودگاه امام خميني (ره) با استفاده از روش تداخل سنجي راداري
مكانيابي مراكز بهداشتي- درماني با استفاده سيستم اطلاعات مكاني (GIS) ومدلهاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: منطقه يك شهر يزد)
ارزيابي دقت در تشخيص محدوده ساختمانها با استفاده از تصاوير ماهواره اي وضوح بالا در روش پيكسل مبنا درخت تصميم گيري
توزيع مكاني مناسب دانش آموزان در مدارس با استفاده از الگوريتم گروه ذرات (PSO) در محيط GIS مطالعه موردي : منطقه 3 آموزشي شهر تهران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید