انتشار مقالات چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۸۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۰۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

اندازهگيري و شبيهسازي نيتروژن نيتريتي NO2 در مخزن سد استقلال ميناب با استفاده از مدل HEC-5Q
ارزيابي تحمل پنج ژنوتيپ برنج به سرما در مرحله جوانه زني
فرهنگ و آموزش در توسعه پايدار منابع آب استان هرمزگان
بررسي حذف رنگ آزوAcid Red 18 از محيط هاي آبي توسط جلبك قهوه اي سارگاسوم
توسعه مواد و فرايندهاي جديد در مقياس نانو براي تصفيه آب هاي سطحي
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث مجتمع تفريحي-گردشگري ايسين
تاثير احداث بند و بندسار هاي كوتاه خاكي در رشد گياهان و افزايش فضاي سبز درمنطقه سيريك در استان هرمزگان
حذف كادميوم ازمحلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كربن فعال حاصل از هسته خرما
بررسي وضعيت آلودگي صدا در كارخانه آرد لامرد و تعيين ميزان مواجهه كاركنان
ديدگاه عشاير در باره سبك ساخت مجتمعهاي مسكوني و تاثير آن بر مراتع منطقه (مطالعه موردي مجتمع گلخاني شهرستان زابل)
تاثير روش آبياري مناسب در ايجاد فضاي سبز حاشيه جادههاي مناطق بياباني (مطالعه موردي جاده زابل به زاهدان)
اجراي قوانين و خط مش هاي مديريت ريسك در نظام HSE در سازمان ها و ادارات
بررسي تاثير نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در كاهش آلودگي تركيبات پلي كلرو بي فنيل ها
ارزيابي و مطالعه توان اكوتوريسم جزيره هندورابي با تاكيد بر توسعه پايدار واستفاده از انرژي هاي نو
بررسي نقش مديريت گلخانهها در توسعه و توليد پايدار
كاربرد روش ويكور فازي از مدل هاي تصميم گيري چند معياره در رتبهبندي دفاع غير عامل اقليمي غرب كشور
استفاده از روش تصميم گيري چند معيارهSWOT در تعيين راهبردهاي توسعه پايدارمطالعه موردي: منطقه زيرزميني شهرسنندج
ارزيابي كيفيت آب رودخانه سي رود و امكان استفاده ازآن براي مصارف شرب و كشاورزي
بررسي و تحليل غلظت آلاينده هاي هواي شرق تهران ومقايسه آنها با استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست(مطالعه موردي: پارك ملي سرخه حصار)
سنجش و تجزيه و تحليل آلاينده هاي هوا در اتوبان هاي شهري با بهره گيري از سامانه هاي اطلاعات جغرافياييGIS مطالعه موردي بزرگراه صدر
ارزيابي پايداري توسعه ي شهري با روش جاي پاي اكولوژيكي (نمونه ي موردي :شهر بندرعباس)
بررسي نرخ بقاي باكلان بزرگ در استان گيلان مطالعه موردي تالاب اميركلايه
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه جربيل هندي Tatera indica در زابل
بررسي بيوسيستماتيك پامسواكي بزرگ Jaculus blanfordi)Mammalia:Dipodidae) در سيستان
برآورد هزينه هاي بيروني سدسازي بر اجتماعات تحت تاثير با استفاده از نرم افزارSIMPACTS
كاربر روش جديد ارزشيابي محل هاي دفن پسماند شهري در سواحل جنوب درياي خزر
شناسايي و تحليل آداب و رسوم عشايري در راستاي ايجاد يك فرهنگسراي عشايري (نمونه موردي : عشاير شهرستان نورآباد ممسني)
بررسي آداب و رسومات عشاير شهرسان ممسني در قالب گردشگري پايدار
استعمال دخانيات درجمعيت 64-15ساله مناطق شهري وروستايي
بررسي فرصت ها و تهديدهاي زيست محيطي فناوري اطلاعات و ارتباطات با ارائه راهكارهاي زيست محيطي با رويكرد ICT
مدل راهبردي كشور چين در تقويت حوزه انرژي و مسائل زيست محيطي با تطبيق حوزه انرژي ايران
تعيين شاخص هاي توسعه پايدار شهري
بررسي كارايي فرآيند الكتروكواگولاسيون و الكتروكواگولاسيون/فلوتاسيون در حذف كدورت از آب ورودي به تصفيه خانه ميناب
مطلوبيت زيستگاه جبير Gazella bennettii در جزيره هرمز
بررسي كاربرد نانو ذرات آهن در حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
بررسي ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميوم، روي و مس) در دو عمق خاك مناطق صنعتي غرب بندرعباس
طراحي خانه كودك با رويكرد بازي در جهت توسعه پايدار
بررسي اثرات گاز رادون در محيطهاي بسته
ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان ميناب بر اساس شاخصTCI
اثر احداث نيروگاه و انرژي زمين گرمايي در محيط زيست آتشفشان تفتان
تاثير باكتري هاي محرك رشد PGPR بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كربن فعال حاصل از پوسته غلاف درخت آكاسيانوليتيكا در حذف سرب از محلولهاي آبي
بررسي ساليسيليك اسيد بروي خصوصيات جوانه زني گياه دارويي مريم گلي (Salvia officinalisL.) در شرايط تنش شوري
بررسي جايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي و محيط زيست شهري
مقايسه كارايي برخي شاخصهاي هواشناسي براي تعيين خشكسالي شهر اصفهان
ارائه راهكارهاي معمارانه جهت كاهش مصرف انرژي در طراحي ساختمان
استفاده از اصلاح كنندههاي آلي در خاك و خطر آبشويي نيترات
امكان سنجي استفاده از پساب تصفيه خانه بندر عباس در كشاورزي
سيستم توليد ناب گامي به سوي توليد سبز
زيست پالايي الكتروكينتيكي آلاينده هاي آلي:فرايندهاي اساسي و كاربردهاي زيست محيطي
بررسي آلودگي خاك حاشيه خيابان ها به فلز كادميوم و رابطه ي آن با حمل و نقل
بررسي آلودگي گياهان به فلز كادميوم و رابطه ي آن با حمل و نقل
بررسي نقش كاهش آلاينده هاي محيط زيست در راستاي نيل به توسعه پايدار
بررسي مديريت حملونقل و جمعآوري زبالههاي منطقه دو شهر بندرعباس با استفاده از نرمافزار WAGS
آناليز كمي و كيفي پسماندهاي جامد شهري با تأكيد بر بازيافت درشهر بندرعباس
امكان سنجي توسعه اكوتوريسم در پارك ملي گلستان
تعيين ارزش حفاظتي دلفين هاي جزيره هنگام با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
بررسي ميزان سرب، روي و كادميوم در خاك ريزوسفر و برگ درخت كنوكارپوس Conocarpus erectus در غرب بندرعباس
بررسي اثر فاصله از صنايع، بر روي آلودگي فلزات سنگين در خاك غرب بندرعباس
نقش اقتصاد و حسابداري زيست محيطي در حفاظت از اكوسيستمهاي طبيعي
تعيين سطح آلودگي ناشي از فلزات سنگينPb و Zn ،Ni در رسوبات سطحي مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس
برچسب گذاري اكولوژيكي
محاسبه ميزان رسوب درمخزن سداكباتان با استفاده از روشهاي F.A.O و USBR
ارزيابي اثرات آلودگيها و توسعه بر محيط زيست و تنوع زيستي ماهيان رودخانه زاب كوچك شهرستان پيرانشهر-آذربايجان غربي
بررسي عوامل موثر بر جلب مشاركت كشاورزان در توسعه و حفظ شبكههاي آبياري كشاورزي (مطالعه موردي: بخش كشاورزي كوچصفهان، استان گيلان)
نقش مشاركت سازمانهاي مردم نهاد محيط زيستي در آموزش معلمين و دانش آموزان جهت حفاظت از محيط زيست استان
ارزيابي محدوده هاي حساس محيط زيستي جزيره ابوموسي با تحليل سلسله مراتبي چند معياره
بكارگيري انرژي باد به عنوان انرژي تجديدپذير با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي اثرات آلودگي هاي زيست محيطي بر جلبك هاي خليج فارس و توسعه ي پايدار
معرفي بهترين منبع اسيد فولويك در نيل به امنيت محصولات غذايي و كشاورزي
محاسبه ردپاي اكولوژيك بخش حمل و نقل در شهر بندرعباس
مديريت پسماند هاي عادي شهرستان مراغه
گردشگري و توسعه پايدار
بررسي عملكرد پوست سبز پسته به عنوان منعقدكننده طبيعي در حذف كدورت از آب
تاثير بررسي مديريت ايمني بر روند بهره وري در پالايشگاه امام خميني شازند
بررسي پارامترهاي كيفي آب در شبكه هاي فلزي توزيع آب تعدادي از روستاهاي شهرستان حاجي آباد هرمزگان
مقايسه عملكرد بيوراكتورهاي نوينUSBF در تصفيه فاضلاب شهري در حضور مدياي ثابت و معلق
بررسي عملكرد بيوراكتورهاي نوينUSBF ارتقاء يافته در حالت رشد تلفيقي و متعارف در تصفيه فاضلاب شهر بندرعباس
بررسي پارامترهاي طراحي و بهرهبرداري بيوراكتورهاي فيلتراسيون در بستر لجن رو به بالا(USBF)
برآورد فرسايش كنگان با مدل EPM و با استفاده از GIS
تحليل فرآيند تثبيت و پايدارسازي كنده هاي حفاري بعنوان يكي از روش هاي مديريت پسماندحفاري در راستاي حفاظت از محيط زيست پيراموني چاههاي نفت و گاز (مطالعه موردي يكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران)
نقش مديريت پايدار آب درشرايط خشكسالي استان هرمزگان
بررسي صنعت جهانگردي و گردشگري و آثار آن در جامعه ايران
مدلسازي سهبعدي پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن مطالعه موردي: تخمين تخلخل و تراوايي در ميدان جفير
تحليل زماني شدت خشكسالي در هرمزگان
برآورد ارزش اقتصادي جزاير ناز در جزيره قشم به روش هزينه سفرTCM
تعيين الگوي كشت بهينه محصولات با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: شهرستان اردبيل)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید