مشاهده مقالات اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۶۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۰۰۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد

حضور خاموش نرخ سود يا متغيراقتصادي نرخ بهره درتحولات اقتصادي وسياست پولي ايران
بررسي عوامل موثر بر رفتار و چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه تحليل اقتصادي توابع رگرسيون خطي مقدار سوخت بهينه مصرف شده خودروهاي سواري در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر سيستم ارزيابي متوازن
بررسي تاثير اصول اخلاقي حسابرسي بر قضاوت حرفه اي حسابرسان
بررسي تاثير عوامل بيوريتم بر سرمايهگذاري در بورساوراق بهادار (مطالعه موردي بورساوراق بهادار شهرهمدان)
بررسي رابطه بين سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي،ارزشافزوده بازار،نسبتهاي نقدينگي و فعاليت
بررسي روند تخصيصاعتبارات عمراني پروژه هاي ملي
تجزيه و تحليل صف در سيستم بانك مطالعه موردي : بانكملت شعبه پارامونت
حمايت ورزشي؛ عنصر توانمند ارتباطات بازاريابي
بررسي عوامل مؤثر بر شاخصقيمت سهام بانكها در بازار بورساوراق بهادارتهران طي سالهاي 13-1388 با رويكرد خودرگرسيون برداري تابلويي (Panel – VAR)
بررسي عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانكها در بازار بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1392-1388 با رويكرد دادههاي تابلويي (Panel Data)
مدل سازي سرمايه فكري با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي ومقايسه آن با مدل رگرسيون خطي
بررسي همبستگي بين نسبتهاي مالي با استفاده از تحليل عاملي درمورد شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
رويكرد هاي نوين حسابداري مديريت در حل بحران هاي مالي موسسات
بررسي وضعيت اشتغال دانشآموختگان آموزشكده هاي فني وحرفه اي استان قم
بررسي راندگي و تداوم بازده غيرعادي سهام پساز اعلان سود بااستفاده از سنجهSUE و EAR
بررسي تاثيرحاكميت شركتي بر كيفيت حسابرسي
بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان (مطالعه موردي شركت آتيه سازان حافظ)
بهبود عملكرد مديريت از طريق حسابداري مديريت و استراتژي هاي كسب و كار
مديريت استراتژي در حوزه منابع انساني با استفاده از روش كارت BSC امتيازي متوازن (مطالعه موردي منطقه پنج عمليات انتقال گاز)
بررسي تأثيرمجازاتهاي تعيين شده در قانون ديوان محاسبات كشوردر پيشگيري و كاهشتخلفات مالي
پيشنهاد روشجديد انتخاب بيمه گر به روشمناقصه عمومي دو مرحله اي (مطالعه موردي : شركتبرق منطقه اي خراسان)
بررسي موانع و مشكلات پياده سازي كميته هاي حسابرسي
كاربرد روشهاي هزينه يابي در تصميم گيري هاي مديريت
مديريت خطرآتشسوزي در دفتر اداره خدمات بيمارستان تامين اجتماعي امام حسين (ع) زنجان 139
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر هموار سازي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير حسابرسي عملياتي بر بودجه ريزي عملياتي
تجارت الكترونيك
الگوي جديد براي گزارشگري ماليXBRL
نقشبهايابي از منظر تصميم گيري در سازمانها
تاثير تامين مالي بر رابطه ي محافظه كاري و انحراف پيشبيني سود
استراتژي هاي قيمت گذاري محصولات در بازارهاي صنعتي(مطالعه موردي صنعت خودرو سازي)
ارائه مدلي به منظور سنجشكارايي مديريت دانشمبتني بر تحليل پوششي داده ها و منطق فازي در شركت هاي دانش بنيان
بررسي عوامل موثر بر قضاوت اخلاقي دانشجويان و اساتيد حسابداري استان گيلان
بررسي DNAسازماني در ابعاد عملكردهاي منابع انساني و امور و فعاليت هاي فرهنگي روزانه براساس مدل هنالد (شركت هاي ستادفولاد، قائم سپاهان، اطلس ماشين آريا، اداره ارشاد، توكافولاد، شهرداري، زمزم اصفهان، قند نقش جهان، قند اصفهان)
بررسي و تعيين اولويت عوامل موثر بر بازاريابي نانو پوششهاي خود تميز شونده(مطالعه موردي شركت نانو فراز سپاهان)
بهينه سازي چند هدفه عملكرد شعب بيمه در فروشبيمه عمر با استفاده ازتكنيكMOORA
اثر اخلاق فردي وشركتي بر تصميم گيري اخلاقي حسابداران با استفاده ازمعادلات ساختاري
ارزيابي ارتباط بين ريسك سيستماتيك با نسبت بدهي به جريان وجه نقد
بررسي آثار كوتاه مدت و بلندمدت انتشار پول الكترونيكي بر تقاضاي پول در نظام بانكداري ايران
بررسي وضيعت گوش كردن در سازمان
بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و محتواي اطلاعاتي سود دربورس اوراق بهادار تهران
شايستگي منابع انساني و نقشآن در مزيت رقابتي پايدار
بررسي عوامل تأثير گذار مديريت ارتباط با مشتري بانك بر ميزان رضايت مشتريان 🙁 مورد مطالعه : بانكدي شهرستان خرم آباد)
ارزيابي رابطه بين شاخصهاي سودآوري ، شاخصهاي كارايي عملياتي وشاخصهاي كارايي مربوط به كاركنان 🙁 مورد مطالعه : بانكپارسيان)
بررسي رابطه بين اندازه شركت و محافظه كاري در حسابداري باقراردادهاي پاداش مديران در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
محافظه كاري حسابداري و قراردادهاي پاداش مدير عامل در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ميزان توانمندسازي مديران مدارس شهرستان جاسك
تأثير اجراي قانون ساربينز آكسلي SOX بر كيفيت حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
Assessing the Relationship Between MIS and Customers Retention in Tehran Dey computer company
سود حسابداري و توليد ناخالص داخلي
بررسي چالشها و الزامات قانون مكلف كردن وزارتخانه ها به تهيه صورت هاي مالي بر اساس استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي
مفاهيم و شيوه هاي حسابرسي سرمايه فكري
بررسي تاثير سطح فرد و ساختار برميزان يادگيري سازماني كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان خوزستان بر اساس الگوي دي. ال. او.كيو مارسيكو واتكينزبا استفاده از معادلات ساختاري
تاثيرحسابداري محافظه كارانه برپايداري سود و نسبت قيمت سود(P/E)
بررسي رابطه بين معنويت در محيط كار با رضايت شغلي كاركنان زندانهاي استان گلستان
بررسي رابطه بين هوش سازماني و رضايت شغلي كاركنان ادارات دولتي شهرستان گراش در سال 1393
مهندسي اجتماعي مخرب ضعيف ترين حلقه امنيتي كارت هاي الكترونيكي بانكي
بررسي ارتباط نظام بودجه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك در بانك مهر اقتصاد (مطالعه موردي شعب بانك مهر اقتصاد استان خراسان شمالي)
تحليل فرصتها و تهديدهاي توسعه اقتصادي از طريق توسعه شهرنشيني
نقشبهرهمندي از كتابخانه زير ساخت فناوري اطلاعات بر استقرار مديريت دانش
ارزيابي تأثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني
مطالعه اجمالي ارتباط ساختار سازماني با مديريت دانش
بررسي رابطه سلامت سازماني با رضايت شغلي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان بستك
The Study of Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction of Elementary Schools Teachers in Bastak City
تبليغات و قيمت گذاري در بازار اينترنتي
تصميم گيري مديريت واطلاعات حسابداري مالي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ابعاد ساختاري در بانك ملي ايران
ارائه الگوريتم تعيين سطوح كنترل و تعداد نمونه لازم جهت بازرسي درفرآيندارزيابي ريسكHSE-MS
بررسي رابطه هموار سازي مصنوعي سود حسابداري و نوع گزارش حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسي تاثير ساختار و ويژگيهاي هيئت مديره بر عملكرد شركت در بورس اوراق بهادار تهران
نقشفرهنگسازماني در بهبود عملكرد سازمان
نقشويترينگردي در بهبود عملكرد بازاريابي ويروسي
رابطهي بين جريان نقد آزاد مازاد برمديريت سود و نقش كميتهي حسابرسي
ارزيابي تأثير استفاده مديران بخش دولتي از سيستم هاي اطلاعات مديريت درفرآيند تصميم گيري بر پايه شبكه هاي عصبي مصنوعي (مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي مركز استان خراسان جنوبي)
مقايسهي سه الگوريتم آموزشي متاهيوريستيكدرآموزش شبكه هاي عصبي،با مطالعه موردي پيشبيني قيمت سهام
مكان يابي واحدهاي توليدي با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي(مطالعه موردي)
بررسي رابطه بين ارزشگذاري بيش ازحد حقوق صاحبان سهام و حق الزحمه حسابرسي
تأثيرمالكيت دولتي بر محتواي اطلاعاتي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مهارت هاي گوشدادن مديران در سازمان روزنامه رسمي كشور؛مطالعه موردي
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين در هولدينگ پتروشيمي خليج فارس
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر بهره وري مديران مورد مطالعه:شعب بانك صادرات شهرستان اهواز
بررسي رابطه علي بين ماليات و مخارج دولت در اقتصاد ايران: يك رويكرد چند متغيره
بررسي تأثير مجازاتهاي تعيين شده در قانون ديوان محاسبات كشور در توجه مديران و ذيحسابان به قوانين و مقررات و ميل به يادگيري آنها از ديدگاه كاركنان يكسازمان دولتي
بررسي تأثير عدم رسيدگي ، صدور ، اجرا و نظارت به موقع آراء صادره از سوي ديوان محاسبات كشور در افزايش تخلف از قوانين و مقررات مالي از ديدگاه كاركنان يك سازمان دولتي
تاثير فرهنگسازماني بر مديريت دانش( مطالعه موردي شعب بانكپاسارگاد شهرستان اصفهان)
اثر تصميم گيري اخلاقي حسابداران بر كاهش تقلبات مالي با استفاده معادلات ساختاري
بررسي رابطه بين رشد شركت و حساسيت بازده مبتني بر اقلام تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي عملكرد با استفاده براساس كارت امتيازي متوازن
ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تركيبي كارت امتيازي متوازن- تحليل پوششي دادهها (مطالعه موردي شعب بانكشهر در استان تهران)
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري مسؤولان و معاونين شعب با رضايت شغلي كاركنان در حوزه يك بانك صادرات استان اصفهان
بررسي ابعاد نظام5s در معاونت نيروي انساني و امور اجتماعي شركت سهامي ذوبآهن اصفهان و تأثير اين ابعاد در فرآيندهاي سازمان
بررسي تأثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر ابعاد عملكرد سازماني (مورد مطالعه؛ سازمان تأمين اجتماعي شهر اردبيل)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توسعه منابع انساني در ميان حوزه ستادي آموزش و پرورش شهرستان نطنز
بررسي اثربخشي آموزشنيروي انساني از ديدگاه كاركنان فرمانداري شهرستان نطنز
امكان سنجي پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مبتني بر روش 360 درجه دربانك تجارت استان مازندران
بررسي تأثير رفتار شهروندي سازماني بر مشتري گرايي
بررسي علل ناكامي طرح اصالت و سلامت در ايران
بررسي ناكامي شركتهاي پخش دارو در اصلاح نظام توزيع و كاهش قاچاق دارو
استفاده از رديابي چشم در كارايي وبسايتهاي تجارت الكترونيك
حجم معاملات متاثر از تغيير ميزان سهام شناور آزاد
شناسايي موانع عملياتي كردن برنامه هاي آموزشي مديريت استراتژيك ازديدگاه مديران شركت پتروشيمي جم
اثر تعاملي كيفيت حسابرسي بر رابطه بين سود عملياتي و اجزاي آن با بازده سهام
بررسي ميزان تأثير شاخصها در موفقيت سازمان هاي بازار سرمايه، جهت پياده سازي و اجراي مدلE-Crmبراي دست يابي به نگرشجهاني
بررسي تاثير ساختار هيئت مديره بر ريسك تجاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين ماليات برارزش افزوده و نسبت هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم مديريت يكپارچه
شناسايي و تبيين رابطه بين ساختار سازماني با تعهد سازماني در شركت توزيع فرآورده هاي نفتي غرب استان مازندران
اقتصاد مقاومتي و دانش محوري
بررسي عوامل موثر در موفقيت انتقال تكنولوژي و تجاري سازي
تأثير كيفيت حسابرسي بر افشاء سياست حسابداري:مفاهيمي راجع به سياست شناختسود سهام
بررسي اثر حسابداري سرمايه فكري بر حسابداري تورمي
ارزيابي پذيرشبانكداري اينترنتي (مطالعه موردي شعب بانك تجارت غرب استان مازندران)
بهرمندي از داده كاوي در سيستم پشتيباني از تصميم گيري گروهي
تأثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر دقت سودهاي پيشبيني شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل تنظيم اسناد تجاري از نگاه قرآن (آيه 282 سوره بقره: طولاني ترين آيه قرآن)
بررسي تاثير اندازه شركت و نقدشوندگي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
تاثير رضايت شغلي بر ترك خدمت مجازي و ترك خدمت كاركنان از سازمان
حسابداري دادگاهي
مقايسه مديريت سود در شركتهاي با تعديلات سنواتي بالا و پايين
بررسي تأثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد مالي واحد تجاري
بررسي اثر اندازه حسابرس و اهرم مالي بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي محتواي اطلاعاتي تغييرات سود باقيمانده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبيين تأثيرگذاري سيستمهاي كاري با عملكرد بالا تبيين تأثيرگذاري سيستمهاي كاري با عملكرد بالا بر رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني
بررسي ارتباط بين ريسك و قابليت پيشبيني سود بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ساختارهاي رقابتي محصولات و محافظه كاري شرطي در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه محافظه كاري با عدم تقارن اطلاعاتي و تعديل اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
تاثير سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر نسبت هاي سود دهي در بازده فروششركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
ارزيابي عملكرد مالي شركتهاي دارويي فعال در بورساوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل تركيبيFAHP-VIKOR
بررسي رابطه بلوغ معماري سازماني با همسويي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار (مطالعه موردي : شهرداري اصفهان )
بررسي وضعيت ذهنيت فلسفي كاركنان فني و حرفه اي استان هرمزگان در سال تحصيلي 1394-1393
حسابرسي تقلب
هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) و افزايش بهره وري سازمان
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه درگردش، سودآوري وارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گيري سرمايه فكري با ارقام مالي و بررسي تاثير آن بر سودآوري
پاسخگوي چالشهاي حال و آينده گزارشگري ماليXBRL
بررسي تاثيرآگاهي از برند و درك قيمت بر خريد مجدد محصولات فروشگاههاي زنجيرهاي
پياده سازي سيستم هاي مديريت محتوا CMS در مدريريت نوين
بررسي مديريت بازار سرمايه ايي بر مديريت اسلامي
بررسي اثر برنامههاي ترويجي-آموزشي بر ميزان مصرف شير و صبحانه (مطالعه موردي: ارائه ي برنامه هاي ترويجي-آموزشي به كودكان دبستان سما)
بررسي اثربرنامه هاي ترويجي-آموزشي بر ميزان كاهش مصرف فست فود (مطالعه موردي : ارائه كليپ هاي تبليغاتي به كودكان دبستان دخترانه سما)
جايگاه نظام آراستگي سازماني 5S در شركت ها
اهميت حسابداري براي وظايف مديريتي
بررسي تاثير اقلام تعهدي اختياري بر كاهش محدوديت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Power of Interim Financial Cash and Accruals Accounting Data in Predicting Future Cash Flows
سازوكارهاي حاكميت شركتي و اندازه حسابرس
بررسي اثر سبكهاي تصميم گيري مصرف كنندگان در درك اقدامات بازاريابي خرده فروشان( مطالعه موردي : مصرف كنندگان پوشاك برند هاي معتبر شهر اصفهان)
تعيين اثر گذاري كيفيت عملكردي و تجربه اقتصادي در بروز ادراك و تمايل به خريد خدمات اينترنت پرسرعت
بررسي تاثير مديريت استراتژيكبرند در رابطه مشتري گرايي و رقيب گرايي بر توسعه محصول جديد
مقايسه توان تبيين معيارهاي سنتي و نوين ارزيابي عملكرد در صنايع مواددارويي و خودرو
نگرشي مفهومي بر حسابرسي مبتني بر ريسك
ارزيابي بلوغ مديريت دانش بر اساس مدل تلفيقي بلوغ قابليت هاي كاركنان( PCMM ) ومدل فرآيندهاي دانش مطالعه موردي : شهرداري اصفهان
ساز و كارهاي حاكميت شركتي و بيش ارزشيابي سهام
بررسي محتواي كاربر توليد شده صفحه ايرانسل در كلوب، اينستاگرام و لينكداين
Decision making with helping of Success Factors, Fuzzy Delphi, Analytical Hierarchical Process and Path Analysis
بررسي رابطه كار تيمي و چابكي سازماني(بهبود فرايند ها) دردفتر اسناد پزشكي تامين اجتماعي اصفهان
ارزيابي عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي
بررسي تاثير مولفه هاي رهبري تحول آفرين در سطوح مديريتي در سازمان تأمين اجتماعي اصفهان
آيا راهبري شركتي بر نقدشوندگي سهام تأثير دارد؟
كاربست روشهاي داده كاوي مبتني بر قواعد وابستگي به منظور ارتقاي عملكرد تشخيص فرار مالياتي
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با رضايت شغلي در شركت نفت فلات قاره ايران، منطقه لاوان
بررسي تاثيرتمركز مالكيت نهادي واستقلال هيات مديره و كميته حسابرسي بر پيشگيري از بحران مالي شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
بررسي تطبيقي كليتهاي پولي در كشورهاي برگزيده عضو OECDو كشورايران
روشهاي سنجش اندازه گيري سرمايه فكري بر نظام سيستماتيك حسابداري وحوزه مديريت در ايران
مديريت دانشو خلاقيت و نقشآن ها در بهبود كارايي و اثربخشي فرآيندهاي سازمان
بررسي سواد خواندن زبان فارسي با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دردرسزبان انگليسي دانشآموزان سال سوم متوسطه اول شهر مرودشت
سيستم مديريت منابع و اثرات پياده سازي آن در حوزه حسابداري
ملاحظات اخلاق و حرفه گرايي در حسابداري و حسابرسي
ارزيابي تاثير سرمايه فكري بر موفقيت پروژه هاي ساخت شركت هاي پيمانكاري
بررسي تاثير ويژگي هاي ساختاري بر كيفيت افشاي اختياري اطلاعات درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي ،شواهدي از شركت هاي عرضه عمومي اوليه(Ipo)
بررسي ارتباط واحد بازاريابي و واحد فروشدر ايجاد ارزش برتر براي مشتري
مطالعه امكان سنجي طراحي وپياده سازي آموزشهاي مجازي در سازمان تامين اجتماعي خراسان رضوي
برآورد شاخصهاي اقتصادي طرح امكان سنجي احداث كارخانه توليد كيسه هاي پلي اتيلن در شهرك صنعتي خميني شهر اصفهان
بررسي فاكتورهاي موثر در عدم پرداخت ماليات در اداره كل امور مالياتي شهر زاهدان
امكان سنجي استقرار بودجهريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران با تكنيكAHP
بررسي ارتباط بين مخارج نظامي (بودجه دفاعي) بر ميزان بدهي هاي خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس براي دوره زماني1392-1368
بررسي تاثير توسعه بازار مالي بر توزيع درآمد در گروه كشورهاي D8 (2000-2013)
سيستم هزينهيابي هدف الزامي در مديريت هزينه ها
چالشهاي حسابداري نوين
آيههاي تحولآفريني: بازآرايي نيازمنديها و توانمنديهاي رهبري تحولگرا
بررسي تأثير ابزارهاي كنترل بودجه و ارزيابي عملكرد بر تقويت فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
بررسي ارتباط ابعاد مديريت دانش و عملكرد كاركنان در سازمان تامين اجتماعي اصفهان
اثر متقابل سرمايه در گردش و جريان وجوه نقد بر عملكرد مالي و سود آوري شركت هاي مختلف
بازاريابي مصرف كننده و بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند مبتني برمشتري در تكرار رفتارخريد مشتري و تبليغات دهان به دهان
تغيير الزامي موسسه حسابرسي و مديريت سود
تدوين استراتژي مديريت فناوري بر پايه مدل ارزيابي فناوري(TAM) مورد مطالعاتي: صنعت آرد
بررسي مدل ها و روشهاي اندازه گيري سرمايه هاي فكري
ارزيابي رقابت پذيري در خوشههاي صنعتي: رويكرد توسعه منطقه اي
بررسي حبابي بودن قيمت هاي سهام درشركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين توسعه سازماني، مالكيت دولتي و منابع نقدي شركت
اثر قيمت نفت، نرخ ارز و تورم بر فعاليت اقتصادي در ايران
بررسي عملكرد مديريت مالي زنجيره تامين و نقش آن در بهبود سرمايه درگردش و نقدينگي
رتبه بندي دانشكده ها با استفاده از تكنيكAHP با رويكرد كيفيت آموزشي،مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان
بررسي ارتباط بين اظهارنظر حسابرس و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر بهروري نيروي انساني
ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني كاركنان دردانشگاه اصفهان
بررسي تأثير تغييرات سودتقسيمي بر پيشبيني سود آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران با توجه به رويكرد مرحله رشد حقوق صاحبان سهام
حسابداري ناب مفهومي نوظهور
بررسي علل بوجود آمدن بحران مالي 2008 و تاثيرات آن براقتصاد جهان
تكنيكهاي مديريت دانش و عملكرد نوآوري سازمان
فرسودگي شغلي (Job Burn out) و راه كار آن
بررسي اثر مديريت تكنولوژي بر نوآوري در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
كاربرد الگوريتم لارسو بهينه يابي كلوني مورچه درپيشبيني قيمت سهام
افشاء داوطلبانه و عوامل موثر برآن
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود مديريت دانش در حوزه بانكداري مطالعه موردي بانك سپه
مروري بر تفكر اقيانوسآبي و پژوهشهاي صورت گرفته
سير تكاملي تحقيقات در حسابداري مديريت :از منظر مديريت مبتني برارزش
روش شناسي در حسابداري
مالكيت خانوادگي و تاثير آن بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر روحيه ي كارآفريني دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور رامسر)
تفكيكرشد سود با استفاده از مفهوم سود باقيمانده و اثر آن بر تبيين بازده سهام
بيش اطميناني مديريت و محافظه كاري حسابداري
Shortcomings and Benefits of Risk Assessment Techniques in project Risk Management
بررسي تاثير سيستم مكانيزه مالي بربهبود عملكرد مديران وكاركنان(مطالعه موردي:شركتملي مناطق نفتخيز جنوب وشركت خدمات ترابري وپشتيباني نفت اهواز)
بررسي تأثيرگذاري سيستم اطلاعاتي حسابداري بر فرآيند تصميم گيري مديران (مطالعه موردي: شركت خدمات ترابري وپشتيباني نفت و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)
بررسي تاثير تخصص و تجربه حسابرسان بر ارزيابي عملكرد سهامداران درشركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مكانيزم هاي راهبري و ارزش بازار شركتهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه فيزيكي برسرمايه فكري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين سرمايه فكري بر سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي تأثير مالكيت مديريتي و ساختار هيئت مديره بر رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت موجودي كالا در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ميان عدالت سازماني با رفتار كاركنان ، مديران و رفتارشهروندي سازماني در شعب بانك ملي كرمانشاه
تاثير كيفيت حسابرسي و مديران و سهامداران نهادي بر بازده دارايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مفهوم مديريت استراتژيك
نقش قراردادهاي بيمه اي و قرارداد اختيار معامله سهام دركاهش ريسك حاصل از خريدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
بررسي تاثير ساختار سرمايهي شركتهاي كوچكبا اندازه و عمرشركت وعوامل تاثيرگذار مديران و مالكان در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين تعداد صاحبكاران و اندازه موسسه حسابرسي با اقلام تعهدي غير عادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين دوره تصدي حسابرس و انعطاف پذيري مديريت بر اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير استانداردهاي حسابداري ايران و ارائه بهاي تمام شده كالاي فروش رفته تو سط حسابرسان مستقل بر حسابرسي ماليات برارزش افزوده
بررسي تاثير قيمت گذاري سهام در شركتهاي مشابه و خصوصي سازي آنها بااستفاده از مدلهاي ارزشيابي سهام
بازدهي بازار سهام و نوسانات نرخ ارز ايران كاربردي از مدل هاي خانواده (GARCH)
بررسي تاثير عوامل وضعيت مديريت بر ابعاد تعالي سازماني در سازمان تأمين اجتماعي اصفهان
بررسي مقايسهاي سيستمهاي پرداخت و دريافت زكات در كشورهاي اسلامي
بررسي حساسيت منابع تأمين مالي خارجي به جريان نقدي آزاد تحت محدوديتهاي مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه هوش هيجاني، سبكهاي دلبستگي و مهارتهاي اجتماعي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 93-92
مطالعه رابطه بين سرمايه گذاري و نوسانات نقدينگي
مطالعه تأثير تركيب سهامداران بر حق الزحمه حسابرسي (مطالعه موردي:شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي تاثير قيمت گذاري سود بر رابطه جريان نقد عملياتي و تركيب سهامداران در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير ابعاد كيفيت خدمات سيستم حمل و نقل عمومي بر سطح وفاداري شهروندان با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري( مورد مطالعه: سازمان اتوبوسراني شهر يزد)
بررسي ارتباط رهبري خدمتگزار و توانمندسازي كاركنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اقتصاد مقاومتي،تاثيرات نرخ بهره
شناخت علل و عوامل عدم تمكين دستگاههاي دولتي از قوانين و مقررات مالي كشور
اثرات بيماري هلندي بربودجه كشور
تأثير فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان سازمان تامين اجتماعي اصفهان (مطالعه موردي كاركنان مديريت درمان و دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي تامين اجتماعي استان اصفهان)
تجارت الكترونيك وتاثير آن بر ارز در مناطق آزاد تجاري
توسعه روش تجزيه و تحليل حالات بالقوه خرابي(FMEA) با بكارگيري مدلي تلفيقي از تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره فازي
نقشهوشمصنوعي و سيستم هاي خبره در پيشرفتحرفه ي حسابداري
تأثير سرمايه فكري بر ساختار سرمايه
نقشهوشتجاري در بازاريابي و مديريت بازار
مقايسه مدل هاي اقتصادي و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد مالي درمعرفي ارزش افزوده بازار
تاثير ويژگيهاي خاص شركت بر ساختار سرمايه ي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حضور متغيرهاي اقتصادي
تأثير سهامداران نهادي و سهام مديريتي بر ميزان انعطاف پذيري مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازهگيري عملكرد سرمايه فكري و بررسي عوامل موثر بر آن در شركت ملي حفاري ايران
سطح بهينه سرمايه در گردشبراي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مقايسه اي رضايتمندي بيماران و كادر درماني در پژوهشهاي انجام شده پس از اجراي طرح تحول نظام سلامت
بررسي ارتباط بين ارزش شركت و هزينه نمايندگي با تأكيد بر نقش واسطه اي معيارهاي ارزيابي عملكرد
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني با استفاده از كارت امتيازي متوازن
تاثير محافظه كاري شرطي حسابداري و سرمايه گذاران نهادي بردستكاري سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي عملكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات از نگاه كاربران در ديوان محاسبات كشور
بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر هوش سازماني در ديوان محاسبات كشور
بررسي چالشهاي امنيت فناوري اطلاعات بر روي حسابرسي ديوان محاسبات كشور
تأثير سرمايه فكري بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنعت بانكداري
بررسي رابطه ي بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينهي سرمايه
نقش رسانه هاي عمومي نظير تلويزيون و راديو در بهبود هدايت تحصيلي دانش آموزان
بررسي تاثير رتبه كيفيت افشاي اطلاعات شركتها بر ميزان كارايي سرمايه گذاري مديران
نقش مديريت كيفيت جامع در بهبود مديريت يادگيري الكترونيكي
بررسي عوامل مؤثر بر تصور كاركنان شركت كاله از عدالت سازماني درچارچوب ابعاد رضايت شغلي بر اساس مدل كيفيت خدمات
نقش رهبري دانش محور در اقدامات مديريت دانش

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید