دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری ۹ دی ۱۳۹۳ تا ۱۰ دی ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۴۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۹۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

شبيه سازي توفان تهران با كاربست مدل عددي WRF
اجراي مانور گامي مهم در پيشبرد اصول مديريت بحران در بيمارستانها
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي GIS در گردآوري موثر اطلاعات و اثر آن بر كاهش ريسك زلزله
نقش بيمه زلزله در كاهش اثرات اقتصادي پس از زلزله با نگاهي به تجارب برخي كشورها در زلزله هاي گذشته
نقش ارتباطات و انتقال موثر اطلاعات در كنترل و كاهش ريسك
اسكان اضطراري در بلايا استانداردها و چالش هاي در پيش رو
تدوين سامانه فرماندهي سانحه ICS به منظور كاهش آسيب پذيري فضاهاي آموزشي نمونه مطالعاتي:دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران
نقش تجهيزات پايش يوني در مديريت بحران و كاهش آلودگي حاصل از انتشار مواد شيميايي گازي خطرناك
اثر رعايت ايمني كارگاه هاي ساختماني بر كاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم
مديريت بحران و مخاطرات زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي پتروشيمي شهيد تندگويان
اقدامات مربوط به امادگي و واكنش در شرايط اضطراري راديولوژيكي و هسته اي
مديريت بحران در شبكه هاي حمل و نقل
مطالعات شناسايي خطر جهت انجام عمليات نصب خط لوله دريايي در يكي از مناطق نفتي با متد HAZID
راهكارهاي پيشنهادي جهت پيشكيري از سقوط در قالب هاي پري مخازن
ضرورت بررسي و تعيين مسيرهاي امن شهري در شرايط بحران
بررسي ميزان آلودگي صوتي در يكي از كارگاه هاي شهر نقده
ارزيابي وضعيت ارگونوميك در كاربران رايانه در دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 91
تعيين وضعيت سلامت رواني كارگران در يكي از صنايع شهر نقده با روش GHQ 82 در سال 1392
بررسي و مطالعه ي عملكرد ديسپرسنت ها بر محيط زيست دريايي جزيره ي خارك
كاربرد HSE در صنعت دستكش سازي مطالعه موردي شركت دستكش حرير ايران
هزينه هاي HSE در طرح هاي عمراني
طبقه بندي مناطق خطرناك با رويكرد بر مبناي ريسك مطالعه موردي بر روي واحد -متراكم سازي گاز صادراتي پالايشگاه گازي
مدلسازي پيامد رهايش سيالات خطرناك در اتمسفر با استفاده از ديناميك سيالات محسباتي مطالعه موردي بر روي واحد توليد -استايرن مونومر
مفاهيم و كاربرد پدافند غير عامل در پروژه هاي عمراني
نقش رسانه ها در مديريت بحران
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك بحران زلزله با بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر كرمان
تحليل آسيب پذيري شبكه هاي حمل ونقل: ارائه يك مرور دسته بندي شده
مطالعه موردي:نقش واحد آموزش HSE در فرايند توليد پايدار در بازه تعميرات اساسي
ايمني در صنعت ، عاملي كارآمد در گذر از ريسك و حوادث كاري
بررسي مقوله هايي كه سيستم مديريت HSE را به يك سيستم محوري و تضمين كننده بقاي سازمانها تبديل مي نمايند
تحليل خطر لرزهاي احتمالاتي ايالت لرزه زمين ساخت البرز آذربايجان به روش – ناپارامتري
به كارگيري رويكرد كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملكرد HSE در پروژه هاي ايجاد شريان هاي حياتي
كاربرد مديريت بحران در كار آفريني
توسعه پايدار و سيستم هاي HSEمطالعه موردي شهرداري منطقه 12 تهران
ارزيابي مديريت بحران در پروژه هاي شهري
مديريت بحران:افت فشار گاز ناشي از بارش برف سنگين مطالعه موردي:شركت گاز استان مازندران
رعايت اصول پدافند غير عامل و حفظ محيط زيست با بكارگيري ترانسفورماتورهاي نسل جديد
GPS و كاربرد آن در كاهش زمان خاموشي،افزايش سطح ايمني ،مديريت مصرف و پيشگيري از آلودگي محيط زيست
ضرورت و اهميت بكارگيري روش هاي آناليز ريسك چند سطحي يا تركيبي جهت تعيين ميزان يكپارچگي ايمنيSIL در صنايع فرايندي- صنايع نفت و گاز
مسئله طراحي شبكه امداد رساني در يك زنجيره امداد رساني براي مقابله با بلاياي طبيعي مطالعه موردي در ايران
بررسي منطقه عملياتي در مديريت بحران
پاسخگويي مديريت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردي زلزله 1382 بم
شفافيت مديريت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردي زلزله 1382 بم
كارآمدي مديريت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردي زلزله 1382 بم
انسجام هنجاري مديريت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردي زلزله 1382 بم
سناريوهاي احتمالي و مديريت بحران
آسيب شناسي و ارزيابي ريسك ايستگاه تقليل فشار گاز شهرستان بندرعباس به روش LOPA و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Bow Tie
ارايه يك مدل دوهدفي براي مكانيابي تسهيلات كمك رساني قابل تخريب در شرايط وقوع حوادث پيشبيني نشده منطقه مورد بررسي: استان مازندران
بررسي تحليلي روشهاي كمي ارزيابي ريسك با رويكرد مقايسه ويژگي آنها در پروژه هاي تحقيقاتي
مديريت بحران ناشي از تهديدات الكترومغناطيسي در سيستم قدرت
ورود و اعمال TPM و ارتقاء اجراي مديريت بحران در صنايع كشور با رويكرد آماده بكاري سيستمي و رعايت ايمني
ارائه مدلي جهت بهينه سازي قابليت اطمينان در صنعت ساختمان
الگوي مديريت شهري يكپارچه در مديريت بحران
آسيب شناسي جايگاه HSE در صنعت ساختمان سازي كشور
تخمين آسيب پذيري ساختمان هاي موجود در يك محيط شهري به كمك روش نسبت طيفي H/V
آلودگي صنايع نفت و گاز و نقش HSEدر كاهش آن
بررسي عوامل موثر بر كاهش حوادث موتوري مطالعه موردي پالايشگاه دوم_مجتمع گاز پارس جنوبي
راهكارهاي آموزشي موثر در كاهش حوادث انساني مطالعه موردي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي
ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستان هاي شهرستان كرمان در مواجهه با حوادث غيرمترقبه از نقطه نظر مديريت بحران
بررسي تأثير پارامترهاي ضريب تخليه و سطح مقطع نشت در رابطه نشت فشار
مروري بر متون علمي: تجزيه و تحليل قابليت اطمينان سيستم كنترل بر اساس مدل ماركوف
نقش مديريت ريسك و مديريت بيمه در مديريت بحران موزه ها و ميراث فرهنگي
ارائه يك مدل لجستيك بشر دوستانه براي تامين فرآورده هاي خوني مورد نياز در شرايط بعد از بروز بحران زلزله
استفاده از منطق فازي براي ارزيابي ريسك حوادث شغلي
مدلسازي غيرقطعي براي مكان يابي تك تسهيله روي شبكه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه مطالعه موردي: شبكه مسير استان مازندران
طراحي و ساخت محيط هاي كنترل شده صنعتي جهت ايمني افراد در مقابل آلودگي هاي شيميايي ميكروبي
ارائه برنامه عملياتي جهت واكنش درمقابل شرايط اضطراري در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
ارزيابي ريسك به روشFMEA فرايندي در كارخانه سيمان اردبيل
تاثير برگزاري مانور امداد و نجات و اطفاي حريق جهت آماده نگهداشتن تيم هايي عملياتي مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
بررسي اختلالات رواني پس از سانحه و چگونگي مقابله با آن
بررسي تغيير شرايط پايداري جوي و مدلسازي يك واقعه توسط نرم افزار ALOHA در ايستگاه تقويت فشار منطقه 9 انتقال گاز
بررسي نقش طبقه بندي رودخانه در مديريت بحران سيل با استفاده از روش رزگن Rosgen
ارزيابي و پايش توافان گرد و غبار غرب و جنوب غرب ايران با استفاده از روش هاي سنجش از دور
بررسي تغييرات الگوهاي خودهمبستگي فضايي دماهاي بيشينه ايران با رويكرد مديريت بحران
ارزيابي كمي ريسك ناشي از حوادث فرآيندي در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر
بررسي رويكرد جابجايي در بازسازي پس از سانحه نمونه موردي، شهرك هفت تلخه،بخش سرخون شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختياري
ارزيابي ريسك خطر در بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر
مطالعه رفتاري تقاضاي ترافيك در شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله
بررسي آمادگي بيمارستان هاي علوم پزشكي شهر كرمان در برابر زلزله
شناسايي چالش هاي موجود در عملكرد مديريت بحران شركت توزيع نيروي برق بر اساس مدل تيري و ميتراف مطالعه موردي شركت هاي توزيع نيروي برق مازندران ،غرب مازندران،جنوب كرمان و آذربايجان شرقي
كنترل سيل با استفاده از مدل هاي بهينه سازي
بررسي هم آهنگي تيم هاي واكنش در شرايط اضطراري با استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعي
مروري بر شاخص هاي كيفيت آب
نقش ارزيابي HSE در پروژه هاي عمراني و ترافيكي شهري
طراحي سامانه خودكار شناسايي، نظارت و كنترل آلودگي نفتي دريا مبتني بر آناليز عكس هاي هوايي و كاربرد نرم افزار
ميراث فرهنگي عضو فراموش شده در پرونده برنامه ريزي مديريت بحران كشور
بررسي رابطه بين استرس شغلي با عملكرد ايمني، بهداشت و محيط زيست كاركنان در شركت گلرنگ
عمليات اجرايي سد انحرافي-تنظيمي و تونل انتقال آب چمشير با رويكرد مديريت HSE
مكانيابي ايستگاه هاي آتش نشاني با منطق فازي در GIS و فرآيند تحليل شبكه مطالعه موردي:منطقه 6 تهران
بحران آب و مديريت آن در استان كردستان مطالعه موردي شهرستان ديواندره
اثرات مخرب طوفان بر سكونتگاههاي انساني و راهكارهاي كاهش آسيب پذيري
راهبردهاي مبتني بر رسانه در مديريت بحران
شناسايي كانون هاي خطر و نقاط مستعد حادثه جهت مديريت بهينه حوادث در صنايع مطالعه موردي شركت ذوب آهن پاسارگاد كوار
ارزيابي ميزان رضايتمندي خانوارهاي شهر بم از بازسازي پس از زلزله
مديريت بحران با رويكرد اقتصاد مقاومتي در بهبود شاخص هاي مصرف و توسعه پايدار
سنجش اعتماد اجتماعي در سكونتگاه هاي غير رسمي در راستاي مقابله با بحران اجتماعي نمونه موردي:شهر خود انگيخته گلستان
مديريت بحران و پيامدهاي سياسي زلزله احتمالي تهران
يك الگوي كاربردي براي ارزيابي مستمر عملكرد سطح سازماني پيمانكاران از منظر HSE مطالعه موردي: پيمانكاران ساخت و ساز گروه مپنا
ارزيابي عملكرد بيمارستان ها در شرايط زلزله با استفاده از Spatial Analysis و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP نمونه موردي شهر تهران
اهميت پايگاه هاي اسكان موقت در مديريت بحران و مكان يابي آن ها به منظور كاهش آسيب پذيري مطالعه موردي قسمتي از منطقه 6 شهرداري تهران
بررسي نقش سامانه فرماندهي حادثه در مديريت بحران
ارزيابي كمي ريسك در ايستگاه هاي تقليل فشارگاز CGS با استفاده ماتريس ريسك و قابليت اطمينان
تدوين سامانه فرماندهي حادثه (ICS) در محيط هاي خوابگاهي مورد مطالعاتي : خوابگاه كچويي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
تحليل آسيب پذيري شبكه ريلي كشور
نقش هماهنگي پليس راه بادستگاه هاي ذيربط درمديريت تصادفات جاده اي
نقش برنامه ريزي شهري در مديريت بحران زمين لرزه و كاهش ميزان آسيب پذيري مطالعه موردي:شهر تبريز
بررسي و ارزيابي مدلها و روشهاي تجزيه و تحليل علل حوادث صنعتي
نقش مديريت شهري در بحران حاشيه نشيني و توسعه شهري
بررسي عوامل موثر بر ايمن سازي مراكز داده در بانكها با رويكرد مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات
ارزيابي عملكرد پل ميامي _جاجرم تحت اثر تركيبي زلزله و سيل ناشي از القاي ابشستگي
بررسي و مقايسه مطالعات ارزيابي محيط زيست و ارزيابي ريسك زيست محيطي؛ تاريخچه، روش ها و كاربرد با نگاه موردي به ميذان نفتي ياران شمالي
ساماندهي رودخانه هاي شهري براي مديريت سازگار با بحران سيلاب
بررسي انواع خرابيهاي ناشي از زلزله در مخازن ذخيره مايعات و راهكارهاي كاهش ميزان آسيب وارده به مخازن
تحليل عوامل موثر در مديريت بحران برف با استفاده از استراتژي SWOTمطالعه موردي: مديريت بحران برف 2931 اداره گاز ناحيه تنكابن
عملكرد واحد HSE اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در ارتقاء فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط زيست كاركنان
تحليل الگوي پراكنش سكونتگاه هاي شهري و آسيب پذيري لرزه اي شهر اصفهان
بررسي نقش اقدامات پيشگيرانه و الزامات HSE در پروژه هاي عمراني و پيمانكاري اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر
الزامات معمارانه ي كاهش خطر پذيري سانحه آتشفشان
توسعه روش تحليل درخت خطا در بررسي ريسك پارگي تيوب هاي كوره شماره يك كارخانه بهرهبرداري ميدان نفتي چشمه خوش
بررسي عوامل موثر در آتش سوزي بازارهاي سنتي
طراحي فضاي شهري چندعملكردي به منظور ايجاد آمادگي پس ازبحران (نمونه موردي:خيابان طبرسي شمالي مشهد)
فرآيند تحليل هيدروليكي جريان در ساماندهي و مديريت بحران سيلاب رودخانه هاي شهري
مديريت سبز منابع انساني، ابزاري نوين در خدمت اچ اس اي صنعت نفت
سازماندهي و برنامه ريزي مديريت بحران شهرها با تاكيد بر سيلاب شهري
نقش داشبورد مديريت شهري در سيستم مديريت HSE اقدامات توسعه اي پروژه هاي شهري نمونه موردي شهرداري منطقه 22 تهران
معرفي وارزيابي آسيب هاي شيمياي در شرايط فوريت دار
ارائه يك الگوي خبره به منظور مديريت چالشهاي توسعه پايدار كشاورزي ايران
پدافند غيرعامل راهكاري در مديريت بحران و كاهش آسيب پذيري شهري نمونه موردي: ناحيه يك منطقه 11 تهران
ارائه مدلي نوين به منظور مديريت شاخصهاي شهر سالم با رويكرد توسعه پايدار شهري
تاب آوري، رويكردي نوين در مديريت بحران
بررسي راهكارهاي مقاوم سازي سكونتگاههاي انساني در برابر آتش سوزي جنگل
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان ها ي شهر ي در برابر بحران مورد نمونه بيمارستان هاي شهر اصفهان
مديريت مخاطرات اقليمي با استفاده از سريهاي زماني
مديريت بحران در شهر
چالش خشكسالي؛ فرصت يا تهديد؟
تاثير تغيير اقليم و خشكسالي بر امنيت غذايي ايران
طراحي برنامه مديريت بحران هاي طبيعيEAP در مراكز بهداشتي درماني
معرفي روش هاي ارزيابي ريسك شغلي با تاكيد بر روش FMEA
ارزيابي كاريرد گياه پالايي فلزات سنگين در خاك مناطق صنعتي ايران
نقش خاطره جمعي در جامعه شناسي بلايا مروري بر تجربه هاي جهاني بازسازي پس از سانحه
برنامه ريزي بازسازي پايدار پس از رخداد مخاطره سيل ناشي از بارش مورد مطالعاتي: نيمه غربي شهرستان تهران و بخشهاي مركزي شهرستان كرج
قابليت و كاركرد رسانه هاي محلي در مديريت بلاياي طبيعي محلي
رجحان پاسخگويي بر پيشگيري آسيب مزمن در استراتژي هاي ملي مديريت بحران:راه حلي مبتني بر ريشه شناسي ساختاري براي گذار عملي به پارادايم جديد مبتني بر اولويت پيشگيري
تهيه نقشه آسيب پذيري با استفاده از يك سيستم خبره فازي،مورذ مطالعاتي:شهر كرمان
مديريت بحران در سازمان
بررسي ابعاد زيست محيطي توسعه پايدار شهري با تأكيد بر كاربري فضاي سبز نمونه موردي شهر تويسركان
تبيين اصول طراحي و تجهيز فضاهاي باز شهري بر اساس اصول پدافند غير عامل
تبيين مباني نظري طراحي پناهگاه در مقياس محله هاي شهري
بررسي خشكسالي ونوسانات اقليمي و نقش مديريت بحران درايستگاه دهدز دراستان خوزستان بااستفاده ازسري زماني ARIMA
Stability of embankments founded on soft soil improved with lime/cement columns
بررسي سينوپتيكي بارش سنگين به منظور پيش بيني سيلابهاي شهري محدوده موردمطالعه : شهرتهران
ميزان تاثير عناصر مدل مديريت يكپارچه خدمات بر فروش بيمه نامه آتش سوزي با استفاده ازآزادسازي تعرفه ها
بررسي ضرورت وجودپدافند غيرعامل دركنارمديريت بحران ونقش آن در مديريت شهري
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS درمديريت بحران شبكه هاي توزيع برق
توسعه سيستم هاي پيش آگاهي خطربيابان زايي روندهاي اخيرونيازهاي آينده
مديريت ايمني و بهداشت كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه هنر اصفهان
نقش تشكيل پايگاه امدادي و بانك ماشين آلات درامداد ونجات شهرهاي كوچك پس اززلزله مطالعه موردي: گيلان غرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين
تحليلي بر تعديل اثرات و پيامدهاي ناشي از بحران خشكسالي با رويكرد مديريت بهينه منابع آب
ايجادزمينه مناسب براي يكپارچگي درفعاليت مديريت بحران مطالعه موردي بحران سيل دركلانشهرها
آمادگي بيمارستان ها در رويارويي با بحران هاي شهري در تهران
الگوي مديريت شهري يكپارچه در بحران
تحليل آماري رخداد مه گرفتگي در شهر اصفهان
بررسي اثر امواج راديويي RF بر چشم انسان و روشهاي كاهش آن
بررسي تغييرشكل پوسته زمين ومقايسه آن دركنترل تغيير مكان جانبي نسبي سازه جهت ايمن سازي مطالعه موردي: اهر ورزقان
بررسي ارزش ها و چالش هاي مديريت توسعه پايدار
راهكارهاي ارتقاي اصول HSE دركارگاه هاي ساختماني
مكان يابي بهينه مناطق اسكان موقت درزلزله بااستفاده ازروش تحليل شبكه اي ANP وسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي: شهراروميه
الگوي تدوين مديريت بحران و برنامه واكنش در شرايط اضطراري در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي
مديريت بحران در صنعت برق كشور
مباني مسئوليت از ناشي آلودگي نفتي دريايي در اسناد حقوقي بين المللي
مكان يابي اردوگاه هاي موقت بازماندگان زلزله بااستفاده ازahp موردپژوهشي: شهرنيشابور
سيري برروندتكامل بهداشت وايمني شغلي درجهان
مروري بر مديريت بحران و ارزيابي HSE در پالايشگاههاي در حال ساخت ايران
مروري بر توسعه پايدار و نقش مديريت HSE در صنعت
ارايه مدل كاربردي ارزيابي عملكرد وبررسي راه هاي بهبود تعهدشركت هاي پيمانكاري شاغل درصنعت نفت درمواجه با شرايط اضطراري و بحران با كمك روش تحليل سلسله مراتب فازي مطالعه موردي فاز10و9شركت مجتمع گازپارس جنوبي
بررسي چالش هاي ايمني و زيست محيطي موجود در صنعت دريايي
نقش سازمانهاي غير دولتي در مديريت بحران ناشي از خسارتهاي زلزله
بررسي مخاطره آب وهوايي گرد وغبار واثرات زيست محيطي آن مطالعه موردي :شهر يزد
مدلسازي تعيين مناطق خطرپذير با استفاده از مدل AHP در محيط GIS درراستاي مديريت بحران مطالعه موردي: شهرستان مرزي سراوان
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيسي بر روي بدن انسان مطالعه موردي:امواج ELF و سرطان خون در دوران كودكي
رعايت نكات ايمني در محافظت از ژئوفوم در مقابل آتش سوزي
مديريت HSE در كارگاه هاي عمراني مناطق نفت و گاز
استفاده از روش هاي كنترل شيمايي در امر مبارزه باموش نروژي (rattus norvegicus) در سطح شهر تهران مطالعه موردي : بلوار كشاورز، منطقه شش تهران
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب و ارائه راهكارهاي مديريت بحران مطالعه موردي حوزه شهر شيراز – استان فارس
Artificial Recharge of Treated Wastewater for Sustainable Management of Groundwater Systems in Urban Areas in Critical Condition
بررسي حركات توده اي و ريزش دامنه ها درارتباط با فعاليت هاي جاده سازي جنگل مطالعه موردي: شفارودگيلان
بررسي تأثير زمان ، مسئوليت ، فرصت طلبي و سرزنش هاي مديريت بحران در نگرشهاي مصرف كننده
بحران كم آبي وخرابي چاه هاي آب درمديريت شهري استان قزوين
تا ثير برنامه ريزي در عوامل بالقوه خطر زا در تاسيسات آبرساني شركت توليد وانتقال آب جنوب شرق خوزستان
تحليل زماني- مكاني توفانهاي تندري استان كردستان
ارزيابي ميزان مشاركت ذينفعان در مقاومسازي بافتهاي فرسوده در مقابل بحرانهاي طبيعي: نمونه موردي كوي سيدي شهر مشهد
نقش مديريت درارزيابي موثرسيستم ايمني به روش بومي سازي شده JHA درصنعت توزيع برق كشور
آناليزشغلي و شناسايي خطرات – مديريت و كنترل ريسك درصنعت توزيع برق كشور
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي خلاق در مديريت بحران شهري مطالعه موردي شهرداري مشهد
شناسايي شاخص هاي مديريت بحران در شهر با رويكرد پيشگيري وآمادگي مطالعه موردي شهر مشهد
بهداشت حرفه اي و نقش محوري آن درارتقا بهره وري و توسعه پايدار
كاربرد كامپوزيت الياف كربني CFRP درمقاوم سازي پي هاي نواري مطالعه موردي پروژه 1400 واحدي حضرت وليعصر(عج) مسجدسليمان
تبيين شاخصهاي آمادگي درمديريت بحران درمديريت شهري نمونه موردي شهرپاوه
بررسي آمارحريقهاي ثبت شده درسازمان آتش نشاني تهران به منظورپيشگيري ازحريق
ارائه الگوي استراتژيك چرخه مديريت بحران درصنعت برق
اهميت و ضرورت ايجاد برنامه مديريت بحران (EOP) در موزه ها و مراكزفرهنگي تاريخي طبق مطالعه b-532 FEMA
ارزيابي ريسك محيط زيست، ايمني و سلامت واحد الكترووينينگ فرآيند ليچينگ مجتمع مس ميدوك با استفاده از روش شبكههاي بيزين
ارائه مدلي دربررسي نقش فاكتورهاي انساني درارتقاء فرهنگ HSE بهبود وضعيت HSE درصنايع نفتي
ارتباط حفظ سلامت، ايمني و محيط زيست HSE با مديريت بحران
ارتقاء عملكرد HSE از طريق ارزيابي و ارتقاء فرهنگ HSE
بررسي بحران آبگرفتگي خطوط مترو تهران و ارايه راهكارهاي پيشگيري و كاهش خطر
بررسي اولويت هاي پژوهشي در توزيع برق در راستاي افزايش تاب آوري شريان برق
رسانه و مديريت بحران
سناريوپردازي مديريت بحران شريان هاي حياتي برق مهمترين قدم هاي آمادگي تا مقابله
واكاوي همديد مخاطره بارش سنگين 21 آبان 1392 شهرستان مريوان
بررسي تاثير مولفه هاي كيفي مربوط به پدافند غير عامل و آمايش سرزمين در اولويت بندي پروژه هاي حمل و نقل ريلي
برنامه ريزي و تصميم گيري درمديريت بحران بارويكرد پيشگيري ازوقوع بحران
بررسي قابليت تفكيك آبياري فضاي سبز ازآب شرب شهرنمونه موردي: شهرفردوس
نقش رسانه هاي اجتماعي در مديريت بلاياي طبيعي: مطالعه موردي زلزله و سونامي سال 2011 ژاپن
تامين ايمني در كارگاه هاي عمراني با رويكرد مديريت ريسك پروژه هاي حفاري و گودبرداري
تحليل و بررسي شدت اثر تزريق هاي عمدي آلاينده هاي شيميايي در شبكه هاي توزيع آب شهري
استقرار سيستم HSE با روي كرد FMEAمطالعه موردي: صنايع شيميايي فارس
مديريت ساماندهي بحران درحاشيه نشيني بافت شهري
تخمين كاهش انتشار دي اكسيد كربن ناشي از ناوگان عمومي شهر تهران بااستفاده از مدل COPERT4
ارائه مدل بهينه سازي مكانيابي و تخصيص هنگام وقوع زلزله در شبكه هاي بحران
بررسي جايگاه چرخه مديريت بحران درحوادث كوهستان باتاكيد برعملكرد جمعيت هلال احمر استان تهران
نقش سيستم هاي ارتباطي وفناوري اطلاعات
نقش سازمانهاي مجازي
استراتژي مديريت هاي ريسك وبحران درتوسعه بخش كشاورزي
شناسايي عوامل حادثه درصنعت توليد سيمان پرتلند و مديريت hse درآن صنعت
برآورد رسوب حوضه هاي آبريز بالادست سد كرخه به روش MPSIAC به كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي
بررسي تاثير طراحي معماري جهت كاهش خسارات ناشي از حريق در ساختمانها
چالشها و راهكارهاي استفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي در مديريت بحران
بررسي مقايسه اي تيمهاي جستجو و نجات در آوار جمعيت هلال احمر ايران با تيمهاي بين المللي جستجو و نجات شهري 1 در ريزش سازه اي سازمان ملل
كاهش اثرات مخرب سيلابهاي شهري دردوره هاي بازگشت مختلف به كمك رويكرد هاي نوين مديريت رواناب مطالعه موردي: منطقه 6تهران
سامانه پاسخ سريع زمين لرزه شهر تهران
نقش پاركهاوفضاهاي باز شهري دراسكان اضطراري پس از زلزله مطالعه موردي:شهرگيلان غرب
شناسايي، ارزيابي آمادگي وپاسخ به شرايط اضطراري شركت هاي مجتمع بندري امام خميني (ره)
رهبري كوانتومي درمديريت بحران حوادث ريلي
ارزيابي ريسكهاي ايمني، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي فعاليتهاي پروژه درحال احداث كارخانه نمكزدايي اهواز آسماري اهواز متمركز به روشPHA
شناسايي مناطق آسيبپذير و مكانيابي محلهاي اسكان موقت با استفاده از روش SWOT Fuzzy-AHP : مطالعه موردي شهر سنندج
ارائه مدل تحليل اندركنشي در مديريت ريسك شهري جهت ارزيابي ميزان حساسيت زيرساختها و پهنههاي شهري
نگاهي گذرا بر روند كلي كاهش ريسك سوانح طبيعي با رويكرد توسعه پايدار
برنامه ريزي فضائي كالبدي،مديريت سيلاب ،ساماندهي وبهسازي مسيل ها وكانالهاي انتقال هرزآب هاي سطحي وفاضلاب شهري باتوجه به عوامل ناظر برسازمان فضايي. ونظام سلسله مراتبي شبكه هيدرولوژيك،فضاي زيست محيطي، قانوني، اجتماعي واقتصادي
مديريت ريسك وبحران ناشي از تغييرات اقليمي وارزيابي ابعادزيانبار كم آبي برشريانهاي حياتي دربلاياي طبيعي
اصول پدافند غيرعامل در جهت كاهش خطر شريان هاي حياتي مهم كشور
استقرار مديريت ريسك پروژه هاي ساخت مبتني بر استاندارد PMBOKپروژه ساخت موزه پانوراماي بيت المقدس
بررسي نقش آناليز شبكه هاي اجتماعي SNA در كنترل بحران هاي انسان ساز شهري
كاربرد فن آوري هاي نوين در مديريت بحران و HSE مطالعه موردي، انبار مركزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي يزد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید