دسترسی به مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط وزارت کشور و اداره کل پدافند غیر عامل با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندر عباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۴۳۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۸۰۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

تاثير فصل و منطقه بر ميزان غلظت سرب در بافت عضله ميگوي سفيد Metapenaeus affinis درشمال خليج فارس
بررسي آلودگي تركيبات ارگانوتين در رسوبات سواحل شهر بندرعباس
واكاوي عوامل موثر در آلودگي هاي خليج فارس با هدف ارتقاء توانمندي پدافند غير عامل
مقايسه آلايندههاي فلزي رسوبات رودخانه بهمنشير متأثر از پسابهاي وارده با استانداردهاي جهاني
مطالعه نوسانات پارامترهاي فيزيكوشيميايي رودخانه بهمنشير در وضعيتهاي مختلف كشندي
اندازه گيري فلزات سنگين سرب و نيكل در نرم تن Chiton lamyi و آب سواحل خليج چابهار
استراتژي اكوتوريسم پايدار در كاهش مخاطرات دريايي ناشي از تماشاي وال ها
بررسي اثرات علف كش ماچتي بوتاكلر بر بافت آبشش بچه ماهيان سياه كولي VimbavimbaPeasa
تأثيرات علف كش ماچتي Butachlor بر شاخص هاي خوني بچه ماهيان سياه كولي Vimbavimbapersa
استخراج وشناسايي تركيبات شيميايي موجود در عصاره دي اتيل اتري اسفنج دريايي Haliclona بااستفاده از روشهاي كروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي
تعيين منشاء هيدرو كربن هاي آروماتيك چند حلقوي (PAHs) در زئوپلانكتون هاي خليج چابهار
نقش جلبكهاي دريايي به عنوان فيلتر كننده هاي زيستي در تصفيه ي پساب ها
بررسي پيامدهاي غواصي در آب هاي خليج فارس طي سال هاي 92-1379
تامين امنيت انرژي با استحصال انرژي هاي تجديدپذير دريايي
بررسي توزيع فصلي آنتروپي در سواحل جنوبي درياي خزربابلسر
جريان شكافنده در سواحل و خطرات ناشي از آن
بررسي روند تغييرات فصلي انرژي دروني ويژه ستون آب خزر جنوبي سواحل بابلسر
گردشگري ساحلي راهبردي در اشتغال وحفظ محيط زيست دريا
مقايسه آلايندههاي فلزي رسوبات رودخانه بهمنشير متأثر از پسابهاي وارده با استانداردهاي جهاني
بررسي حداقل و حداكثر مقادير غلظت فلزات سنگين در رسوبات ساحلي بنادر ايراني مورد مطالعه در خليج فارس و مقايسه آن با استاندرد هاي جهاني
مطالعه و بررسي گردشگري دريايي و پتانسيل هاي آن در ايران بر اساس مدل SWOT
تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي كفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود
اندازه گيري و مطالعه فصلي غلظت برخي از فلزات سنگين در بافت هاي آبشش و گناد ماهي كلمه Rutilus rutilus caspicus در سواحل جنوبي درياي خزر
غالبيت كلاد C در مرجان هاي آبسنگ ساز جنوب جزيره خاركو ،خليج فارس
بررسي تنوع ژني ميگو سفيد هندي Penaeus indicus منطقه خليج فارس و درياي عمان به كمك نشانگرهاي ميكروستلايتي SSR
شناسائي مولكولي زوانتيدهاي جنس Palythoa در جزيره قشم و كيش، خليج فارس
مطالعه ژنوتيپي و فيلوژنتيك گونه Penaeus semisulcatus با استفاده از DNA ميتوكندريايي
توكسين هاي دريايي و بيوتروريسم
اولين بررسي فيلوژنتيكي گونه Ophiocoma sp Ophiocomidae در آبهاي خليج چابهار براساس توالي ژن سيتوكروم اكسيداز C زير واحد I
بررسي فراواني پرتاران منطقه بين جزرومدي ساحل تيس در خليج چابهار
بررسي ساختار جمعيتي نماتدهاي دريازي سواحل بندرعباس در اثر آلودگي هاي شهري
بررسي اثر موادآلي كل ودانه بندي بر تنوع زيستي پرتاران خور تياب در استان هرمزگان
معرفي زيست فناوري دريا و فراورده هاي بيولوژيك آبزيان
بررسي خواص ضدباكتريايي عصاره هاي كرم پرتار Perinereis nuntia از سواحل بندرعباس
تعيين تركيبات و نوع كلاژن ديواره بدن خيار دريايي گونه Stichopus horrens از خليج چابهار
بررسي خواص ضد باكتريايي پوشش كيتوزان و اسانس آويشن شيرازي Zataria multiflora در ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)
مروري بر كاربرد بيوسنسورها در شناسايي آلودگي هاي محيطي
كاربردآلژينات به دست آمده از جلبكهاي دريايي در ترميم زخمهاي مزمن
پتانسيل موجودات دريايي در توليد خون مصنوعي براي انسان
كاربرد نظامي پودر منعقد كننده خون
بررسي مناطق ساحلي درياي مكران چابهاراز ديدگاه اكوتوريسم
تاثير تغييرات آب و هوايي بر اكوسيستم هاي دريايي و ساحلي
اهميت زيستي جنگل هاي مانگرو در پدافند غير عامل مطالعه موردي جنگل مانگرو خليج چابهار
معرفي تودهاي جلبك سمي و تاثيرات آنها برتغيير سواحل اقيانوس
بررسي ساختار بافتي و تكامل لايه هاي سلولي و گانگليونهاي عصبي olfactory bulb در لارو Huso Hsuso
مقايسه تركيب شيميايي بافت عضله در دو گونه ماهي برزم (Barbus barbulus) و حمري ( Barbus luteus ) در رودخانه هاي كرخه و كارون
توسعه پايدار اقتصاد شيلاتي باتجارت الكترونيك
تعيين فراواني ابتلا به انگل هاي جورپا Bopyrid: Isopod ( در ميگوهاي ببري سبز ) Penaeus semisulcatus, De Hann, 1844 صيد شده در سواحل دريايي خليج فارس شهرستان بوشهر
مروري بر چرخه زيست شناسي جمعيت كلادوسراها آنتن منشعبان در منابع آبي طبيعي
مروري بر چرخه زيست شناسي جمعيت پروتوزوآها آغازيان در منابع آبي طبيعي
مروري بر چرخه زيست شناسي جمعيت كوپه پودها پاروپايان در منابع آبي طبيعي
بررسي استخراج آنزيم از ضايعات آبزيان
تغييرات ناشي از آلودگي آب در سلول هاي كلريد آبشش تعدادي از گونه هاي ماهي درياي خزر
بررسي مقايسه اي اكولوژيكي و انگلي ماهيان غالب رودخانه هاي تالار و سياهرود قائمشهر
بررسي اثر سينبيوتيك بايومين ايمبو بر بازماندگي بچه ماهيان كفال معمولي (Mugil cephalus)
پتانسيل استفاده از غذاهاي دريايي در رفع فقر آهن سرمي و فريتين در بيماران
بررسي برخي خصوصيات زيستي ماهي مخرج لوله اي Rhodeus amarus در رودخانه سفيدرود
بررسي ارتباط طول كل و سطح غذايي درگونه هاي مختلف آبزيان در خليج فارس و درياي عمان
بهبود خواص كاربردي پروتئين هاي سوريمي طي نگهداري به صورت منجمد
رابطه ي طول _ وزن ، فاكتور وضعيت و الگوي رشد ماهي كيجار بزرگ (Saurida tumbil) درآب هاي محدوده استان هرمزگان
قدرت حافظه و يادگيري در ماهي قرمز و عوامل تاثيرگذار بر آن
كاربرد دورسنجي سونار در اندازه گيري پارامترهاي زيستي آبزيان دريايي
بررسي برخي از ويژگيهاي زيستي گيش خال سفيد Carangoides malabaricus درآب هاي استان هرمزگان محدوده خليج فارس
اثر ضدباكتريايي اسانس گياه رازيانه بر باكتري ويبريو پارا هموليتيكوس در محيط آزمايشگاهي
اثر ضدباكتريايي اسانس گياه رازيانه بر باكتري ويبريو هاروي در محيط آزمايشگاهي
كاربرد دستگاه بيني الكترونيكي در مقابله با بيوتروريسم غذايي مطالعه موردي: فساد ماهي قزل آلا
تأثير نگهداري در يخچال بر روي ريزساختارهاي بافتي و شاخص هاي فيزيكي فيله ماهي سنگسرمعمولي Pomadasys kaakan
كيتوزان: بيوپليمر فعال زيستي در غذاهاي دريائي
استراتژي پدافند غير عامل در جهت امنيت غذايي با تكيه بر توسعه توليد آبزيان
بررسي روش AHP در تعيين حساسيت مناطق ساحلي به آلودگي نفتي مطالعه موردي: سواحل شهرستان بندرعباس
بررسي سيستم پشتيباني تصميم در مديريت بحران آلودگي نفتي مناطق ساحلي مطالعه موردي: سواحل شهرستان بندرعباس
ارزيابي آسيب پذيري جنگل هاي حرا در خليج فارس و درياي عمان با رويكرد پدافند غير عامل
ارزيابي زيست محيطي پديده كشند قرمز در خليج فارس و درياي عمان
تهديدات پهنه هاي آبي و راهكارهاي مقابله با آنها
سوختي نو و پاك در صنعت حمل و نقل دريايي ،LNG
پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست دريايي در بنادر كشور
تهديدات زيستي جنگل هاي حرا؛ بحران ملي
مسئوليت دولتها در قبال محيط زيست دريا از منظرحقوق بين الملل
بررسي تهديدات رويشگاه مانگرو تالاب آذيني سيريك جهت ارتقاي توسعه پايدار
اثرات پتانسيل فرسايش و رسوب در محيطهاي دريايي
بررسي اثر سيتوتوكسيك متابوليت هاي قابل انحلال در حلال دي اتيل اتري از اسفنج ايرسينا، جزيره كيش، خليج فارس
ارزيابي مناطق حساس محيط زيستي جزيره هندورابي با تحليل سلسله مراتبي چند معياره
پايش آلاينده ها در مناطق مختلف: مطالعه موردي
بررسي برخي خصوصيات آب رويشگاه هاي مانگرو مناطق لافت و خمير با هدف توسعه مناطق كاشت در استان هرمزگان
بررسي تغييرات سالانه برخي خصوصيات آب رويشگاه هاي مانگرو مناطق لافت و خمير
نقش پدافند غير عامل در كاهش تخريب اكوسيستم هاي دريايي
تأثير نانوذرات آلژنيك اسيد پرتوتابي شده بر ميزان رشد ماهي قزلآلاي رنگين كمان
توليد نانوالياف زيست سازگار از كيتوزان به شيوه الكتروريسي جهت حفظ و نگهداري و افزايش زمان ماندگاري آبزيان
بررسي حذف آلاينده رنگي Reactive Black 5 Azo توسط نانو اسپينل ZnCo2O4 از محيط آبي
بيوسنتز نانو ذرات توسط ارگانيسم هاي دريايي و بررسي اثرات نانواكوتوكسيكوسيتي نانو ذرات مهندسي شده ENPs طلا و نقره
سنتز نانو پودرنقره به روش اتميزاسيون گازي با استفاده از گازهاي خنثي
بررسي دلايل ضرورت استفاده از تكنولوژي نانو در صنايع دريايي جمهوري اسلامي ايران
تحليل SWOT بر نقش نانوابررسانايي در صنايع پدافند غيرعامل دريايي
مطالعه آبزيان در فقه اسلامي
علوم فقهي و آبزيان
بررسي فعاليت ضد ويروسي عصاره دي اتيل اتري استخراج شده از گناد خيار دريايي گونه Holothuria leucospilota در محيط Vitro
شاخص تروفي در آبهاي ايراني درياي عمان
آشكار سازي الودگي هاي زيست محيطي با استفاده از داده هاي ماهواره اي لندست 2 وسنجنده استر در خليج فارس
اندازه گيري و مقايسه فلز سنگين نيكل در بافت عضله ماهي زمين كن دم نواري Platycephalus indicus در منطقه خليج فارس
بررسي احتمال بحران برخي ازفلزات سنگين روي،واناديوم،نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد هندي Penaeus indicus در بندرجاسك استان هرمزگان
احتمال بحران برخي ازفلزات سنگين روي،واناديوم،نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد هندي Penaeus indicus در بندرسيريك استان هرمزگان
احتمال بحران برخي ازفلزات سنگين روي،واناديوم،نيكل،كادميوم،سرب ومس درميگوي سفيد هندي Penaeus indicusدر بندركوه مبارك استان هرمزگان
تجمع فلز سنگين نيكل در بافت عضله ميگو سفيد Metapenaeus affinis در برخي مناطق استان هرمزگان
بررسي ميزان تركيبات هيدروكربني ( TPH و PAHs ( درحوضه جنوبي درياي خزر ) مطالعه موردي منطقه اقتصادي اميرآباد
اكو توريسم دريايي : بررسي توان هاي باالقوه و باالفعل توريسم دريايي در ايران
بررسي منشاء آلودگيهاي زيست محيطي و دريايي خليج فارس و راهكارهاي مقابله با اين گونه تهديدات با استفاده از مديريت يكچارچه مناطق ساحلي والگوهاي پدافند غيرعامل
نقش مديريت بحران در امنيت زيستي مطالعه موردي پيشگيري و آمادگي در مقابل آلودگي هاي دريايي و محيطي خليج فارس
مقابله با تهديدهاي بيولوژيكي و بحران هاي زيستي با استفاده از الگوهاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
شناسايي و بررسي كانون آلاينده هاي شهرستان بندرعباس با نرم افزار GIS و تاثير آن بر سواحل دريايي
بررسي مقايسه اي داده هاي اقيانوس شناسي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان محدوده آبهاي ايران
سيستم اطلاعات مكاني ( GIS ) و علوم دريايي
اهميت بررسي آسيب پذيري زيست محيطي سواحل در تصميم گيري هاي مديريتي درجهت توسعه پايدار
بيماري نوپديد مرگ زودرس ميگو EMS چالشي روبروي صنعت ميگوي كشور
مقايسه و ارزيابي تكنيكهاي پاكسازي و جمع آوري آلودگي نفتي در آب هاي فراساحلي
ارزيابي كيفيت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص NSF WQI وبهره گيري از نمودارخوشه اي
تعيين غلظت كشندگي (LC50 96h) سرب بر روي خرچنگ منزوي Heller, 1865 Diogenes avarus
اهميت اسفنج ها به عنوان شاخص آلودگي هاي زيست محيطي و پالايش آلودگي فلزات سنگين
سميت فلزات سنگين در سخت پوستان
انطباق ميزان خروجي پساب هاي صنايع اهواز با استانداردهاي جهاني
بررسي آلاينده ها و اثرات آنها بر جوامع مرجاني و صيد آبزيان در خليج چابهار
استفاده از مدل تلفيقي ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم جستجوي گرانشي در پيش بيني رفتارامواج اقيانوسي
اقيانوس شناسي ماهواره اي و تغييرات اقليمي
ويژگي هاي امواج در حين رشد و ميرائي: مطالعه موردي درياي عمان
بررسي شاخص هاي تنوع زيستي در ماكروبنتوزهاي سواحل مجاور پالايشگاه بندر عباس
پيشروي و پسروي درياي خزر در سواحل مازندران و نقش آن در گردشگري ساحلي اين استان
پيامدهاي منفي آثار توسعه انساني آلاينده ها بر اكولوژي درياي مازندران
اكوتوريسم و اثرات آن برمحيط زيست دريايي
بررسي پراكنش و تنوع گونه اي خرچنگ ها در ناحيه بين جزر و مدي جزيره هنگام، خليج فارس
كاربرد آزمون مولفه هاي اصلي در تعيين سطوح پرغذايي جهت ارزيابي بحران هاي مربوط به شكوفايي پلانكتوني در آب هاي ساحلي استان هرمزگان
ارزيابي اثرات ناشي از فعاليت هاي آبزي پروري بر ساختارجمعيت ماكروبنتوز ها در خور تياب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
بررسي عوامل ركود جاذبه هاي گردشگري درياچه ي اروميه و همچنين پيامد هاي حاصل از خشك شدن آن در چند سال اخير
جنگلهاي مانگرو ، سد بيولوژيكي در پدافند غير عامل
بررسي سن و رشد ميگوي سفيد سرتيز Decapoda, Penaeidae: Metapenaeus affinis در خليج فارس
فعاليت ضد ميكروبي، قارچ ها و اكتينوباكتر هاي قابل كشت مرتبط با اسفنج هاي دريايي
بررسي بيماري هاي شايع در آبسنگ هاي مرجاني
مطالعه تنوع ژنتيكي جمعيت ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius مهاجر به رودخانه چالوس با استفاده از روش توالي يابي
مطالعه تنوع ژنتيكي جمعيت ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius مهاجر به رودخانه كرگانرود با استفاده از روش ريز ماهواره
اثر تجمع واناديوم بر فعاليت آنزيم Na+,K+-ATPase در مانتل و برانش صدف مرواريد سازمحار Pinctada radiate
بررسي چرخه زندگي، تركيبات بدني، متابوليسم و ويژگي هاي اكولوژيكي Mneniopsis leidyi ،تاثيرات آن بر محيط و همچنين نحوه كنترل اين گونه
بررسي تراكم ميكروجلبكهاي درون همزيست صفحهي دهاني شقايق دريايي Stichodactyla haddoni در فصل تابستان
اولين گزارش از حضور گاوماهي حفار Trypauchen vaginaدر سواحل ايراني خليج فارس
ساختار ماكروبنتوزهاي سواحل جنوبي درياي خزر
بررسي كيست انواع داينوفلاژله ها در رسوبات دريائي استان هرمزگان و ارتباط آنها با شكوفائي جلبكهاي مضر
تغييرات تراكم و تنوع پلانكتون گياهي از ساحل به دريادر آبهاي ايراني درياي عمان
روش بررسي وضعيت تروفيكي اكوسيستم هاي آبي
تاثير يوتروفي بر فرسايشگران زيستي مرجان هاي خليج فارس
ميزان نشست كشتي چسب Amphibalanus amphitrite در ايستگاه هاي آلوده و غير آلوده در شهر بندرعباس
تأثير نوع بستر بر توالي نشست بارناكل Amphibalanus improvisus در سواحل جنوبي درياي خزر
تاثير رژيم غذايي جلبكي بر ميزان متامورفوز لارو بارناكل Amphibalanus amphitrite
شناسايي پرتاران ساحل جنوبي درياي خزر
استفاده از ماركرهاي مولكولي ميتوكندريايي براي شناسايي گونه هاي مختلف عروس درياييRhopilema spp در آبهاي ساحلي كشور مالزي
معرفي برخي از ستاره هاي شكننده Ophiuroidea خليج چابهار از سواحل درياي عمان بااستفاده از شاخص هاي مورفولوژيكي
حفاظت از لاك پشت سبز Chelonia mydas در سواحل استان سيستان و بلوچستان
بازديدي بر همزيستي در برخي از گونه هاي مارسان خليج چابهار
اهميت مطالعه دياتوم ها در منطقه خليج چابهار و حوضه جنوبي ايران
مقابله با فولينگ در شناورها و تاسيسات دريايي با متابوليت هاي زيستي دوست دار طبيعت
بررسي اثر موكوس شقايق دريايي Stichodactyla sp. بر روي انتوژني و مورفولوژي مراحل مختلف جنيني ماهي گورخري Danio rerio
تغييرات بافتي كليه در ماهي گورخري Danio rerio تيمار شده با موكوس شقايق دريايي Stichodactyla haddoni
بررسي خاصيت هموليزي موكوس شقايق دريايي Stichodactyla haddoni روي سلولهاي خون ماهي گورخري Danio rerio
بررسي خاصيت ضدانعقادي تركيبات گليكوزآمينوگليكاني غضروف كوسه چانه سفيد
خواص آنتياكسيداني عصارههاي خام مخاط و صفحه دهاني شقايق دريايي haddoni Stichodactyla
مقايسه گليكوزآمينوگليكانهاي استخراج شده ازقسمتهاي مختلف بدن ماهي مركب Sepia sp. با تاكيد بر خاصيت ضدانعقادي آنها
مطالعهي بافت شناسي شقايق دريايي Stichodactyla sp. با تاكيد بر جلبك درون همزيست
ارزيابي خاصيت آنتي اكسيداني و شناسايي تركيبات رنگدانه هاي پلي هيدروكسيلات نفتاكينون توتياي دريايي گونه Echinometra mathaei از خليج فارس
استخراج كيتين وكيتوسان از پوسته ميگوي penaeus marguiensis در خليج فارس
بررسي روش هاي مناسب تشريح، جداسازي و عصاره گيري دستگاه توليد سم حلزون هاي مخروطي جنس Conus به منظور مطالعه ي فرآيند توليد و بلوغ كونوتوكسين ها
بررسي امكان سنجي استفاده از آنزيم هاي گلوتاتيون – S ترانسفراز، كاتالاز و شاخص پراكسيداسيون ليپيدي به عنوان بيوماركر آلاينده هاي فلزات سنگين در دوكفه اي Saccostreacucullata در سواحل استان بوشهر
مطالعه خواص ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني خيار دريايي
شناسايي و كشت طولاني مدت سلولهاي بنيادي عصبي متن سفالن مغز تاس ماهي ايراني Acipenser persicus
خواص آنتي اكسيداني پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين هيدروليز شده ماهي
بررسي اثر ضد ويروسي و سيتوتوكسيك عصاره متانولي حاصله ديواره بدن خيار دريايي گونه Holothuria leucospilota در محيط آزمايشگاهي
مقايسه ساختار سنگريزه شنوايي Otolith Sagitta در شگ ماهي خزري Alosa caspia وبراشنيكووي Alosa braschnikowi و ارتباط آن با متغييرهاي سن، طول و وزن
بررسي فيلوژنيك پروتئين VP28 ويروس لكه سفيد در ميگو پرورشي Penaeus vannamei مزارع گواتر چابهار
بررسي اثر پربيوتيك ماكروگارد بر ميزان رشد و تركيب لاشه تاس ماهي ايراني Acipenser persicus
تاثير روشهاي مختلف پخت سرخ كردن ، كبابي روي زغال بر شاخصهاي شيميايي و حسي ماهي سفيد Rutilus kutum و قزل آلاي رنگين كمان پرورشي oncorhynchus
اثر تركيب مخمر ساكارومايسيس سرويزيا با عصاره كرم خاكي بر رشد و بازماندگي قزل آلاي رنگين كمان
اثرات هيستوپاتولوژيك تركيبات مدل هيدروكربن هاي چندحلقوي بنزوآپايرن( بر بافت كبدي ماهي آزاد درياي خزر) Salmo truuta caspius
مقايسه فاكتور هاي تنفسي خون ماهي گلخورك گونه Scartelaos tenuis با افزايش ميزان اكسيژن آب
بررسي علل پايين بودن مصرف آبزيان در شهر اهواز
معرفي ماهي تيلاپيا به آبزي پروري ايران
استخراج روغن از سرپيش پخت شده و پيش پخت نشده در فرآيند كنسروسازي ماهي تون هووردم دراز با استفاده از دستگاه هواپز
پرورش آبزيان شور پسند با استفاده از آب هاي نامتعارف: برون رفت از خشكسالي و توليدپايدارآبزيان
تنوع ژنتيكي ميگوي پرورشي وانامي پا سفيد غربي Litopenaeus Vannamei
ضرورت پياده سازي سامانه مكانمند صيدگاه هاي خليج فارس در دستيابي به توسعه پايدار منابع
اثرات جيره حاوي اليگوساكاريد گلوكان مانان بر پارامترهاي خوني فيلماهيان جوان پرورشي ( Huso huso )
تاثير عصارهي دافني بر روي رشد و بازماندگي فيلماهيانHuso huso جوان
شناسايي و بررسي مقدماتي فراواني ماكروفونا در آب قنات گوهرريز جوپار كرمان
مقايسه تركيبات تقريبي و اسيدهاي چرب غير اشباع سه گونه ماهي مهم و تجاري در آب هاي ساحلي خوزستان، راشگو معمولي tetradactylum Eutheronema ( ، شوريده ) Otolithes ruber ( و هامور معمولي ) Epinephelus coioides .
رويكرد سيستم توليد ناب جهت طرحريزي مناسب كارخانه بسته بندي ميگو
بررسي عوامل موثر بر فروش ماهي تن با استفاده از آناليز واريانس
بررسي پرورش آبزيان در قفس و برآيند هاي اكولوژيك آن در اكوسيستم هاي آبي
بررسي فراواني و برخي ديگر از شاخصهاي زيستي ايزوپودهاي انگلي ميزبان ميگوهاي گاز انبري موجود در ساحل شرقي بندرعباس
مروري بر مهمترين بيماريهاي مورد بررسي درطرح ملي مقابله با تهديدات زيستي آبزيان
توسعه پايدار ماهيگيري وآبزي پروري در استان هرمزگان
ترميم عصبي و نوروژنزيز پس از آسيب نخاع در ماهيان استخواني
بررسي تاثير روش انجماد كند روي ساختمان داخلي و خصوصيات حسي فيله ماهي تيلاپياي نيلي (Oreochromis niloticus) در زمان نگهداري در سردخانه c -18
بررسي تاثير روش انجماد كند روي ارزش غذايي و تغييرات آبچك فيله ماهي تيلاپياي نيلي (Oreochromis niloticus) در زمان نگهداري در سردخانه -18 c
وضعيت تكثير و پرورش قورباغه در دنيا و ايران
كاربرد پري بيوتيك ها در پرورش ماهي قزل آ لا
كاربرد ضايعات آبزيان
بررسي رابطه طول- وزن در دو گونه ي سنگسر معمولي Pomadasys kaakan وشوريده Otolithes rubber در آبهاي خليج فارس و درياي عمان
كاربرد پروتئين هاي شوك حرارتي HSP70 در بيومانيتورينگ محيطهاي آبي
تاثير دوزهاي تحت كشنده كلريد كادميوم بر بافت آبشش بچه تاسماهيان ايراني Acipenser persicus
بررسي نحوه مديريت استخرهاي پرورش ماهيان قزل آلاي استان گلستان در سال 1389
سهم عوامل تعيين كننده هزينه تمام شده در پرورش قزل آلا در استان گلستان در سال 1389
بررسي تأثير آسپرژيلوس نايجر Aspergillus niger ( بر برخي از فاكتورهاي متابوليتي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين كمان ) Oncorhynchus mykiss
تأثير سطوح مختلف پروبيوتيك آسپرژيلوس نايجر Aspergillus niger ( بر برخي ازشاخص هاي خوني ماهي قزل آلاي رنگين كمان ) Oncorhynchus mykiss
اثر محلول هاي فعال كننده اسپرم بر كارايي تكثيرمصنوعي ماهي آزاد درياي خزر Salmotrutta caspius
تهيه بيوفلوك به منظور بكارگيري در پرورش ميگوي سفيد غربي (LitopenaeusvannameiBoone, 1931) در سيستم بيوفلوك
ضرورت تنظيم نسبت كربن به نيتروژن در سيستم پرورشي بيوفلوك
سيستم پروش بيوفلوك، راه حل مناسب براي كنترل تركيبات سمي نيتروژن در استخرهاي پرورشي ميگو
بيوفلوك تكنولوژي و اثرات سودمند آن در صنعت آبزي پروري
مروري بر نقش جلبك در تامين امنيت ملي
اثر پوشش هاي خوراكي بر ماندگاري آبزيان
بررسي كاربرد عصاره هاي گياهي براي نگهداري از محصولات دريايي
استخراج و بررسي ميزان ليپيد كل در جلبك Spirulina sp
بررسي روش هاي مختلف بهبود كيفيت سوريمي
ارزيابي خصوصيات ضد ميكروبي فيش فينگرهاي ماهي فيتوفاگ تيمار شده با پوشش ژلاتين طي نگهداري در يخچال
پوشش هاي ضد خزه بر روي كشتيها،آسيبهاي زيست محيطي
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با تهديدهاي زيست محيطي
بررسي جذب و رهايش كتامين، مدتوميدين و مشتق نفتاليني مدتوميدين از سطح نانو ذراتTiO و 2 ZnO ،Al2O3 و خواص ضد جلبكي آنها
فناوري نانو در بسته بندي مواد غذايي
برنامه هاي كاربردي نانو تكنولوژي در آبزي پروري ، صنايع غذايي دريايي و عوارض جانبي آن ها بر محيط
روش سريع سنتز نانو ذرات نقره جهت كاهش باكتريهاي پوستي آبزيان
بررسي اثر حضور نانو ذرات نقره و نقره يوني در آب بر قابليت تكثير ماهي قزل آلاي رنگين كمان
آبزيان از ديدگاه علوم فقهي
تحليل فقهي پدافند غير عامل و آبزيان
ديدگاه فقها در مورد حيوانات آبزي
مطالعه مقايسه اي جوامع زئوپلانكتوني مزارع مختلف پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان شهر گنبدكاووس
بيماريهاي نوپديد، چرا به وجود مي آيند و چه بايد كرد؟
تلفات ميگو در بيماري نوظهور هموسيتوزيس
ژلاتين ماهي: مادهاي تجديد پذير براي توسعه پوششهاي خوراكي
بررسي اثرات ويتامين هاي E و C بر مقاومت در برابر استرس حرارتي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان
بررسي اثرات استفاده از غذاي اكسترود غني شده با استفاده از ويتامين هاي E و C بر فاكتورهاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان
بررسي منابع وقوع فرآيند ‘Fishing down marine food web‘ در شمال غربي خليج فارس استان خوزستان در طول بازه زماني 1381-1390
تاثير پوشش تركيبي كيتوزان و اسانس آويشن شيرازي Zataria multifloraبر تغييرات بيوشيميايي و حسي گوشت ميگوي وانامي Litopenaeus vannamei
برنامه پايش زيست محيطي رودخانه كارون
سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدار به منظور حذف تركيبات آلاينده از محيط هاي آبي
بهينهسازي استخراج DNA از ماكروجلبكهاي حاوي ميزان بالاي تركيبات پليساكاريدي و فنولي
بررسي فيلوژني مولكولي ماهي يال اسبي Trichiuruslepturus جداسازي شده از خليجفارس و درياي عمان
اثرات زيستي متابوليت هاي ثانويه خيار دريايي خليج فارس Holothuria parva و Holothuria leucospilota
تعمير سريع ترك در قطعات فلزي دستگاه ها در شرايط بحراني
افزايش امنيت و ايمني سازههاي دريايي در مقابل تصويربرداري راداري
بررسي مكانيزم انفجار زير آب و تاثير آن بر سازه هاي دريايي
بررسي و تاثير عوامل موثر بر پوشش هاي بيمه اي در شناور هاي غير كنوانسيوني
بررسي عوامل موثر بر اتخاذ تعرفه هاي كالا و كشتي در بنادر و تاثير اين عوامل بر ميزان تجارت دريايي با مطالعه موردي بندر خرمشهر
حملونقل دريايي و اثرات آن بر اكوتوريسم دريايي در آبهاي ايران
آشنايي با شناورهاي دوستدار محيط زيست Green Ship و ضرورت بكارگيري در صنعت دريا
توزيع آلودگي نفتي ناشي از قايقها با موتور دوزمانه بنزيني در فصول مختلف سال در خليج فارس ودرياي عمان
تحليل و بررسي پديده سوپركاويتاسيون و كاويتاتورها
تجزيه و تحليل جريانهاي كموتاسيون براي يك موتور الكتريكي BLDC سينوسي -كاربرد در پدافند غير عامل حمل و نقل دريايي
ايجاد راهكاري براي كاهش هزينه هاي سوخت دركشتي هاي نفتكش ايران
تأثير لايروبي رودخانه اروند بر توسعه بندر خشك شلمچه
نقش بنادر خشك در تسريع حمل و نقل چند وجهي در سطوح ملي و بين المللي با مطالعه كاوي بندرخشك يزد
بررسي تأثير لايروبي رودخانه اروند بر گسترش ترانزيت از مرز شلمچه
قوانين و مقررات كشتيهاي سبز
ضرورت وجود بندر خشك شلمچه
بررسي اثر سيمپيچي تعديل بر عكس العمل عرضي آرميچر و بهبود شرائط كاري موتور جريان مستقيم
امكان سنجي ساخت نيروگاه تركيبي انرژي هاي تجديد پذير در جزاير خليج فارس
مديريت دانش بنيان بحران و پدافند غير عامل سواحل، بنادر و سكوهاي نفتي با استفاده از فن آوري و تجهيزات مدرن مهندسي فيزيك و راديو فيزيك
پيش بيني ارجحيت درجه استراتژيك فلزات در ايران
بنادر خشك فرصتي براي رونق شهرهاي دور از ساحل
بررسي رشد ترك در ورق فولاد خورده شده STE500
مقاوم كردن سازه هاي دريايي جنوب ايران در مقابل خوردگي و آتش سوزي، با جايگزين سازي كامپوزيت هاي رزين پلي استر و رزين فنوليك به جاي مصالح سنتي
بررسي و طبقه بندي آسيب هاي وارده در اثر سوانح دريايي
بررسي وتحليل وقوع همگرايي در خليج فارس بر بروز و تقويت سيلاب هاي مخرب استان قم
ارزيابي كارآيي روش شئ گرا براي تعيين موقعيت خط ساحلي
مقايسه روش هاي توليد ميدان باد به منظور شبيه سازي امواج در خليج فارس
بهينه سازي سلول هاي رسوبي در امتداد سواحل هرمزگان
بررسي روند تغييرات فصلي پارامترهاي هيدرو آكوستيكي در سواحل جنوبي درياي خزر بابلسر
تغييرات تنش باد و ارتباط آن با مونسون و توفانهاي گرمسيري در شمال اقيانوس هند
كاربرد نظريه فركتال در پيش بيني مسير دريفترهاي اقيانوسي
بررسي حجم عبوري و تاثير آن بر خواص آب در تنگه هرمز
بررسي اثر تغييرات پارامترهاي جوي بر ارتفاع كانال تبخير و پوشش راداري در منطقه خليج فارس
بررسي تغييرات خط ساحلي در منطقه كياشهر
بررسي نحوه چينه بندي فصلي ستون آب در جنوب درياي خزرسواحل بابلسر
نقش اطلاعات و هشدار سريع در مديريت بحران هاي طبيعي و تخفيف مخاطرات
نقش IT در پدافند غيرعامل و مديريت بلاياي طبيعي مطالعه موردي:بلاياي جوي درچابهار
الگوريتم هاي آشكارساز ناهنجاري در تصاوير فراطيفي
ملاحظات دفاع غير عامل بمب هاي الكترومغناطيسي EMP بر سامانه هاي الكترونيكي ومخابراتي و ارائه راهكار
مطالعه عددي اندركنش آب و سازه غوطه ور تحت اثر انفجار زير آب
ارزيابي اثرات زيست محيطي بندر ديوان در مرحله بهره برداري
صنعت ورزش و تاثيرات آن برتوسعه سواحل مكران
حل عددي برخي معادلات ديفرانسيل آب كم عمق به كمك توابع پايه اي شعاعي
ملاحظات پدافند غير عامل در مكان يابي سازه هاي پهلوگيري اسكله با استفاده از مدلPHA
مروري بر ملاحظات پدافند غيرعامل درمراكز امن صنعتي مجاور دريا دربرابر تهديدات متصور
شناسايي و اولويت بندي تدابير پيشگيرانه وضعي در راستايي مقابله با دزدي دريايي در خليج عدن و سواحل سومالي
مروري بر اثر مخلوط سوخت زيستي در ويژگي هاي سوخت شناورهاي دريايي مطالعه توسط دانشگاه اقيانوس شناسي تايوان
طراحي سازه هاي دريايي ايمن ضد ماهواره هاي جاسوسي با استفاده از نانوكامپوزيت
بررسي تاثير حمل و نقل ناوگان دريايي بر ميزان آلودگي محيط زيست دريا در حوزه عملكردي خليج فارس
راهكارهاي ارتقاي بيمه شناورهاي غيركنوانسيوني با مطالعه موردي بنادر خرمشهر و آبادان
بررسي اثرات زيست محيطي استخراج نفت وگاز
بررسي عملكرد انواع سونار جهت ناوبري امن در AUV ها
بررسي پيشينه تهديدات متوجه پالايشگاه ها در ج.ا.ايران و جنگهاي اخير
توليد بيوپليمر استراتژيك ضد خوردگي قابل استفاده در رنگ هاي شناور ها و تأسيسات دريايي
تاثير دزدي دريايي بر حمل و نقل دريايي
طراحي شناساگرهاي بسيار حساس جرم در شناسايي زيردريايي
محاسبه ضريب ايمني شركت هاي فعال در بندر خرمشهر در سال 23 و مقايسه آنها با يكديگر
بررسي رفتار و روشهاي افزايش مقاومت بتنهاي نوين از قبيلFRC، HSC ، RPC دربرابربرخورد گلوله
روشهاي كاهش آلودگي هوا توسط كشتي ها
روشهاي جلوگيري از آلودگي و نشت نفت در هنگام عمليات سوخت رساني
بررسي تاثيرات حمل و نقل دريايي بر اكوسيستم آبي خليج فارس
اثرات حمل و نقل دريايي بر اكوسيستم دريا و منافع ساحل نشينان خليج فارس
طراحي سيستمي نوين جهت شناسايي و تحليل نوسانات دوراني شناور، در اثر نيروي امواج
طراحي سيستم دفع و رفع انحراف و حركتهاي دوراني شناور، ناشي از نيروي امواج
بررسي عملكرد ميراگر جرم تنظيم شونده در كاهش گشتاور هاي وارد بر پاي برج در توربين بادي پايه كششي شناور فراساحلي
اقتصاد در ساخت و اوراق كشتي
بررسي موتور الكتريكي BLDC براي كاربرد پروانه شناور زير سطحي در پدافند غير عامل بازاويه تبديل بهينهسازي شدهي خودكار
مكانيزم جديد حركتي براي روبات غواص در سه بعد
مدل سازي و طراحي نسل جديدي از اگزو اسكلت ها تحت عنوان هيدرو اگزو اسكلت ها جهت كاربرد در عمليات غواصي مبتني بر مكاترونيك
پديده كاويتاسيون در پروانه متحركه هاي دريايي و تحليل عوامل موثر بر آن
امكان سنجي استفاده از تركيب توربين گاز و پيل سوختي در سيستم هاي محركه دريايي
كاربرد ربات هاي شناور هوشمند جهت موقعيت يابي و امداد رساني به مصدومان سوانح دريايي
طراحي و مدل سازي يك سيستم محركه الكتريكي سبز مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير
بررسي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مدرن و اثربخش با هدف بهبود بهره وري لايروبي در ايران
اقتصاد مقاومتي و اهميت و ضرورت توسعه صنايع دريايي
ضرورت و اهميت ارتقاء سطح ايمني آب هاي سرزميني ايران در توسعه دريا محور
طراحي، بهبودسازي راندمان، افرايش برد و راهاندازي موتور سيستم محرك شناور زير سطحي درپدافند غير عامل در علوم دريايي
ارائه مدل مكانيابي نيروگاه تركيبي برق – آبي با رويكرد پدافند غيرعامل درGISبا بهره گيري ازروش هاي تحليل چندمعياره AHP وTOPSIS
توقف موتور شناور با استفاده از پالسهاي الكترومغناطيسي توان بالا
بررسي رفتار لوله هاي مدفون بويژه دريايي در برابر حركات گسل از منظر پدافند غير عامل
بررسي عوامل سازماني در بروز خلاقيت و افزايش بهره وري كاركنان دريايي خطوط كشتيراني نفتكش جمهوري اسلامي ايران N.I.T.C در جهت رفع مشكلات و شناسائي نقاط قوت خود ناوگان مورد مطالعه: ايران آستانه، ايران نور، ايران آبادان و ايران آستارا
ارزيابي پتانسيل روانگرائي با استفاده از روش OCDI در بخشي از بندر شهيد رجائي بندرعباس
بررسي حساسيت پيشبيني جريانات بادرانده در تنگه هرمز به ضريب ناهمواري بستري بااستفاده از يك مدل عددي سه بعدي
براورد ميزان انتقال شارش نمك از خليج فارس به درياي عمان
ارزيابي تاثير حملات Gray hole بر كارايي شبكه هاي MANET و راهكارهاي مقابله با آن
كاربرد داده كاوي در پيشگيري از جرايم دريايي و حركات خرابكارانه در آب هاي ايران
نقش فناوري اطلاعات در مديريت بحران
بررسي چگونگي مقابله با حملات مغناطيسي
كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات در سامانه فرماندهي و كنترل و امنيت فضاي تبادل اطلاعات
طراحي و ساخت يك آرايه ي ميكروفوني براي موقعيت يابي منبع صوت با استفاده از الگوريتم MUSIC
كنترل رفتار عرشه ي سكوهاي دريائي به كمك سيستم جداساز لرزه اي
آزمون مدل هاي سري هاي زماني داده هاي باد و امواج و بررسي مدل هاي نيمهتجربي پيش بيني حالت دريا
قاچاق كالا و سوخت در مرز هاي آبي كشور و راهبردهاي مبارزه با آن
طراحي كپسول سوخت نانو كامپوزيتي ضد انفجار
بررسي نيروي حاصل از انفجار در محل اتصال شفت هاي قائم با تونل هاي افقي پدافندي
ملاحظات پدافند غير عامل در انتخاب محل احداث بندر جديد شناسايي و دسته بندي عوامل
چيستي شناسي و بررسي ارتباط ميان تهديدهاي زيستي و پدافند غيرعامل
پدافند غير عامل و راهبرد دفاعي آن در دريا
بررسي اصول پدافند غيرعامل در مناطق آزاد كشور مطالعه موردي: منطقه آزاد انزلي
سنسور ريزي و استفاده از رادار هاي زير سطحي جهت مانيتورينگ و كنترل هوشمند تردد كشتي ها و شناور ها در آبراه استراتژيك تنگهي هرمز
آفا در دريا
پدافند غير عامل ، مديريت بحران وسيستم هاي كنترلي
بررسي عوامل موثر در طراحي الگوي راهبردي پدافند غير عامل در بنادر جنوبي ج.ا.ا
مهندسي پدافند غير عامل در سيستم هاي انتقال آب
طراحي آشيانه بالگردها مبتني بر ملاحظات پدافند غيرعامل
طرح كاربردي ساخت مخازن بتني راهبردي ذخيره سازي سوخت به روش تونلي در سواحل كوهستاني جنوب كشور با ديدگاه پدافند غيرعامل
پدافند غير عامل و امنيت ملي در بستر بين الملل
بررسي ژئومورفولوژي دريايي سواحل ايراني درياي عمان به منظور آمايش دفاعي نظامي
بررسي آسيب پذيري بافت هاي فرسوده شهري بندر عباس با رويكرد پدافند غيرعامل نمونه موردي : محله خواجه عطا
ارائه يك الگوي مناسب جانمايي ساختمان و بلوك شهري براي بندر لافت با درنظر گرفتن الزامات پدافند غير عامل
ژئومورفولوژي و پوشش حفاظتي در پدافند غيرعامل
ارزيابي آسيب پذيري مناطق آزاد با رويكرد پدافند غير عامل مطالعه موردي: قشم
نقش پدافند غير عامل در مرزهاي ساحلي منطقه موردي شهر نوشهر
بررسي نقش تاسيس مناطق آزاد اقتصادي بر تقويت پدافند غير عامل در جزاير خليج فارس
راهكار مقابله با قدرت نرم وهابيت در استان خوزستان
قدرت نرم و نقش آن در حوزه رسانه به منظور مقابله با تهديدات نرم
پدافند غير عامل جنگ نرم
تاكتيك هاي جنگ نرم در شبكه هاي BBC فارسي، VOA و MANOTO
راهكار هاي مقابله با مهمترين تهديد هاي جنگ نرم در دانشگاهها
C4I
طراحي معماري سامانه مديريت نبرد دريايي مبتني بر ميان افزار سرويس توزيع داده
بيوتروريسم
پايگاه هاي دريايي متحرك با قابليت غوص جهت اهداف زيرسطحي
بهبود رديابي هدف با استفاده از الگوريتم KLT با رويكرد بازگشتي
ساماندهي و بررسي آسيب پذيري محلات شهري دربرابر حملات هوايي وارائه ملاحظات وراهكارهاي كاهش آسيب پذيري از منظر پدافندغيرعامل مطالعه موردي محله مدائن . منطقه 2 تهران
بررسي آسيب پذيري شهرك هاي مسكوني مسكن مهر استان تهران در برابر حملات هوايي وراهكارهاي كاهش آسيب پذيري بر مبناي پدافند غيرعامل مطالعه موردي شهر جديد پرديس
جنگ نرم سايبري
بررسي تهديدات حوزه برق، الكترونيك و ارتباطات در پالايشگاه هابا رويكرد پدافند غيرعامل با تأكيد بر تهديدات سايبري
طراحي و معماري شهري هوشمند با رويكرد پدافندي
ارائه مدل جديد چند هدفه اي براي مكان يابي تسهيلات كليدي با درنظر گرفتن معيار هاي پدافند غيرعامل
ارائه مدل تركيبي تناظريابي الگو و الگوريتم استخراج عارضه ي براي ارزيابي اقدامات استتاري درتصاوير ماهواره اي
بررسي نرم افزار ارزيابي كننده ميزان كارايي طرح هاي استتاري
ژئومورفولوژي بستر درياو پدافند غير عامل
جنگ نرم و ماهواره
لزوم اجراي الگوهاي پدافند غيرعامل و افزايش امنيت در شهرهاي حاشيه خليج فارس با تاكيدبر كاهش آسيبپذيري اين شهرهاي در مقابل تهديدات طبيعي و غير طبيعي
كانتينر امدادي: راهكاري چابك براي اسكان موقت بلاديدگان و لجستيك امداد
پدافندغيرعامل در بلاياي طبيعي مطالعه در مناطق ساحلي
پدافندغيرعامل در بلاياي جوي مطالعه موردي بندر چابهار
ضرورت و بررسي روش هاي استتار شناورهاي سطحي و زير سطحي در پدافند غير عامل
نقش و تأثير ژئومورفولوژي دريايي در آمايش دفاعي و پدافند غير عامل
ضرورت كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي شهرهاي مرزي مطالعه موردي شهرستان ميناب
بررسي اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در آمايش مناطق ساحلي مطالعه موردي: شهرساحلي بندرعباس
ارزيابي عوامل موثر بر اسكان غير رسمي در شهرها با تاكيد بر الزامات پدافند غير عامل مطالعه موردي: شهر بندرعباس
بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي GISدر مديريت بحران علوم و فنون دريايي
بوميسازي فناوريهاي پيشرفته و نوظهور و چگونگي آن
بررسي نقش كالبدي پدافند غيرعامل در مناطق آزاد مطالعه موردي منطقه آزاد قشم
استخراج مهمترين محورهاي مقابله با سامانههاي تصويربردار راداري
نقش زيردريايي هاي بدون سرنشين در رصد تهديدات و تسلط بر مرزهاي دريايي
طرح دفاعي عملياتي جزاير با ديدگاه پدافند غيرعامل مطالعه موردي جزيره هنگام
تاثير راه اندازي مناطق آزاد بر پدافند غير عامل مطالعه موردي : منطقه آزاد جاسك
الزامات پدافند غيرعامل در جزيره خارك
برجك كنترل از راه دور تجهيزات خودكار مقابله با دزدان دريايي
بررسي عملكرد گلبولهاي قرمز حين انجام فعاليتهاي شديد ورزشي در تكاوران دريايي
معرفي سيستمهاي نمكزدايي از آب درياها و اقيانوسها
ايجاد مزارع دريايي با استفاده از تكنيك هاي نو در جزيره ابوموسي با رويكرد پدافند غير عامل وتحكيم امنيت مرزي و بهره برداري پايدار
فناوري ضد موشك با استفاده از چف و فيلر
توسعه شهري در راستاي كاهشآلودگيهاي محيطي با رويكرد پدافند غيرعامل
استراتژي انهدام مراكز ثقل در جنگ نرم
پدافند غير عامل در دريا
تاكتيك هاي جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران
تاثير رسانه بر فرهنگ در جنگ نرم و راههاي مقابله با آن
بررسي جايگاه جنگ نرم از منظر دين اسلام با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري حفظه الله
اصول و روش مقابله با نبرد رسانه اي جنگ نرم
سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و تسليحات هسته اي تاكتيكي
نقش نهادهاي آمريكايي در جنگ نرمغرب عليه ايران پس از 33 سپتامبر
مفهوم نوين استراتژيك سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و مشاركت فعال؛ دفاع مدرن
جنگ نرم
عوامل موثر بر كاهش تهديدات نرم در بعد فرهنگي با رويكرد برنامه ريزي درسي دانشجويان دانشگاه هاي آجا
تهديدات سايبري و راهكارهاي مقابله
راهكارهاي امنيتي جنگ نرم در پرتو جنگ سايبري
رادار هاي نامرئي LOW PROBABILITY OF INTERCEPT (LPI) RADAR
بررسي روش هاي مقابله ي غيرعامل بدون انتشار در رزم ناوها عليه تهديدات موشكي هدايت شونده ي راداري
طراحي كمربند دست آزاد براي عمليات امداد و نجات در عمليات مسلحانه
پدافند غيرعامل در حوزه سايبري
تحليل و بررسي عملكرد پدافند غيرعامل در مقابله با جنگ نرم با تاكيد بر تهديدات سايبري
پيشنهاد روش ماشين بردارپشتيبان دركلاسبندي اهداف هوائي راداري و مقايسه كارائي آن با شبكه عصبي
پدافند غيرعامل و نقش قدرت در فضاي سايبري
پدافند سايبري، رسانه و شبكههاي ماهوارهاي با تاكيد بر مناطق مرزي
شناخت جايگاه پدافندغيرعامل در مطالعات معماري طراحي شهري
ملاحظات دفاع غيرعامل در طراحي معماري پرديس مركز انتقال نفت
روش تركيبي مكانيابي براي طرح هاي نظامي براساس شاخصه هاي پدافند غير عامل
بررسي روشهاي جنگ نرم از ديدگاه مديريت
كاربرد فناوري اطفاي حريق ايروسول مگ در كانتينرهاي حامل كالاهاي خطرناك
توسعه مدلي جهت مديريت تامين كنندگان در سازمان هاي نظامي تحت شرايط تحريم با رويكرد FTA و PROMTHEE مطالعه موردي:شركت زيرسطحي و صنايع دريايي اصفهان
طراحي مدل تاثير ساختار سازماني بر عملكرد بهتر سازمان در پدافند غير عامل مورد مطالعه :موسسات آموزش عالي دولتي منتخب اصفهان
ماكت هاي بادي تجهيزات نظامي دريايي
طراحي سبك ترين پهپاد پرنده رادار گريز ويژه گشت دريايي
بررسي برخي از عوامل پدافند غيرعامل و محيطي در اولويتبندي مكاني احداث آب شيرين كن در ساحل دريا مطالعه موردي: بندرعباس
ارزيابي رفتار لرزه اي تونلهاي پدافندي با مقطع تخممرغي و مستطيلي در خاكهاي سست ومتراكم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید