اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

http://www.callforpapers.ir/اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۲۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۰۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

بررسي نقش عوامل مديريتي آموزشگاهي و خانوادگي بر خلاقيت دانش آموزان در مدارس متوسطه شهر زاهدان
بررسي ارتباط سيستم اطلاعات مديريت باسيستم اطلاعات حسابداري و آگاهي نسبت آن
چشم انداز تلفيق دانش GIS با فرايند تصميم سازي مديران
تمايل به پرداخت براي آب كشاورزي در بين كشاورزان (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان سلماس، استان آذربايجان غربي)
Investigating the Aspects of Rural Development with Emphasis on Sustainable Development
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با كيفيت زندگي كاري كاركنان بانك صادرات شهرستان سمنان
Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions
An Examination of the relationship between Leadership Behavior and organization commitment case study of Mashhad of Iran
Improving leadership Skills and knowledge in management for entrepreneurs
بررسي رابطه مديران با حسابداران جهت توسعه سازمان
بررسي تاثير دانش فني در كارايي مديران صنايع لرستان
بررسي نقش كيفيت كالا درتوسعه اقتصاد
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كيفيت ارائه خدمات كاركنان گمرك استان سمنان
دستاوردهاي نوين در حسابداري
راهبردهاي مديريت دانش
تاثير گزارشهاي مديريت درباره كنترلهاي داخلي مرتبط با گزارشگري مالي بر بهبود گزارشگري مالي
يكپارچه سازي اطلاعات و تأثير آن بر متغيرهاي مديريت منابع انساني
بررسي تأثير رفتار مديران برميزان كارآفريني ونقش آن در اقتصاد مقاومتي (مطالعه ي موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس)
بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شركتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي رابطه بين سرمايه فكري با مديريت ارتباط با مشتري در شركت ايران خودرو ديزل
اثربخشي مديريت منابع انساني در تحول سازماني، مطالعه موردي سازمان آموزش و پرورش شهرستان ممسني
مديريت دانش
مشخصه هاي توليد، انعطاف پذيري مالي و تصميم گيري هاي ساختار سرمايه
بررسي رابطه ي سبك رهبري تحول آفرين بر چابكي سازماني در بانك هاي دولتي سطح شهرستان مريوان
نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران، بهبود اقتصاد كشور و ايجاد فضاي كسب وكار
نگرش استراتژيك به مديريت منابع انساني درسازمان
بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر بازده (سهام و دارايي ها) شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر حسب نوع صنعت)
مديريت اسلامي
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه شهرستان اروميه
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني در واحدهاي دانشگاه علمي-كاربردي استان آذربايجان غربي
شفافيت اقتصادي و نظام مالياتي
حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن دركشف، پيشگيري ازتقلب و فساد مالي
توسعه مبتني بر كارآفريني و تطبيق كارآفريني در ايران با كشورهاي توسعه يافته
استراتژي دانش ،حلقه ارتباط استراتژي مديريت دانش وراهبردهاي كلان سازمان
توانمندسازي مديريت منابع انساني و مدل هاي آن
عنوان مقاله: شكوفايي اقتصادي و سرمايه گذاري
نقش فناوري اطلاعات درمديريت دانش در سازمانها
بررسي نقش حسابرسي در صنعت بيمه
بررسي رابطه نوآوري سازماني و عملكرد كسب وكار از طريق يادگيري سازماني
تبيين ميزان رابطه هوش سازماني با خلاقيت كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
بررسي ارتباط و سهم مؤلفه هاي مديريت دانش بر اثربخشي سازماني
مديريت استراتژيك بازاريابي و كاربرد آن درصنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت كرمان موتور)
مقايسه رويكردهاي مديريتي امام علي (ع) با مديريت علمي نوين (نامه امام علي (ع) به مالك اشتر و اصول مديريت اداري فايول)
عوامل تاثيرگذار بر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشكده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1389
مطالعه تطبيقي آناليز برنامه ريزي مالي در سه كشور اروپايي جهت شناسايي مشكلات اقتصادي و ارائه الگو
بررسي آگاهي و نگرش مديران مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در زمينه برنامه ريزي استراتژيك
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي مراكز آموزشي درماني شهرستان تبريز در سال 90
بررسي وضعيت مسئوليت پذيري اجتماعي بيمارستان هاي آموزشي شهر تبريز از ديدگاه مديران در سال 1391
نقش مديريت دانش در توانمند كردن كاركنان در سيستم بهداشت و درمان
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي تاثير جو سازماني بر نوآور بودن در فرآيند (مورد مطالعه، اعضاي هيئت علمي دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و وجدان كاري (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي زنان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي تاثير كارآفريني سازماني در رسيدن به اهداف سازمان (مطالعه موردي : سازمان توسعه تجارت ايران)
عوامل مؤثر بر رضايتمندي عمومي از رانندگان پايانه هاي مسافربري (مطالعه موردي در سال 93 شهرستان اراك)
نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش سازمان ها
واكاوي كاربرد سيستم اطلاعات بازاريابي(Mkis) دربهبود كارايي بازار كارخانجات موادغذايي جنوب استان آذربايجان غربي
تحليل رابطه تأخيري متغيرهاي اثرگذار در تصميمات ساختار منابع مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارايه مدل مناسب براي ارزيابي رتبه بندي تامين كنندگان كالا و خدمات با رويكرد كارت امتيازي متوازن )مطالعه موردي : سازمان قطارشهري شيراز)
بررسي نقش برند هراسي در تصميم گيري خريداران انواع كالا (مطالعه موردي : بازار لوازم الكترونيكي)
بورس اوراق بررسي نظام حقوقي حاكم بر صندوق هاي سرمايه گذاري بهادار
بررسي رابطه عوامل استرس زاي چالشي و احساس تعلق كاري با استفاده از اهميت نسبي
بررسي رابطه عوامل استرس زاي چالشي و تعهد حرفه اي با استفاده از اهميت نسبي
بررسي رابطه عوامل استرس زاي بازدارنده و تعهد حرفه اي
اهميت نسبي عوامل استرس زاي چالشي در تعهد حرفه اي و احساس تعلق خاطر كاري
بررسي وضعيت كاركرد سبكهاي تفكر مديران آموزش و پرورش
بررسي رابطه ميان هوش معنوي و خلاقيت و نوآوري كارآفرينان موفق
بررسي نقش پاركهاي علم و فناوري در توسعه كارآفريني
تحليلي ازچالش هاوآسيب هاي نظام تامين مالي وراههاي توسعه آن درايران
بررسي رابطه خدمات بانكداري الكترونيك در ارتقاء رضايت مشتريان بانكها
طراحي نوين سيستم اطلاعاتي دارايي هاي سرمايه اي (اموال)
نقش امر به صرفه جويي و نهي از اسراف در اقتصاد مقاومتي
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و چسبندگي هزينه
بررسي نقش بودجه بندي عملياتي در بهبود عملكرد سازمان هاي دولتي
تاثير بكارگيري و استقرار سيستم مديريت هزينه بر ارتقاي بهر وري سازماني
بررسي چالش ها و مشكلات بانكداري اسلامي در ايران
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان خراسان جنوبي با استفاده از روش TOPSIS
هزينه يابي بر مبناي فعاليت در حسابداري مديريت
تئوري محدوديتها در حسابداري مديريت
بررسي رابطه بين چابكي سازمان با تعديل نيروي انساني در سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر ايلام
بررسي رابطه منابع قدرت مديران ورفتارهاي سياسي كاركنان باتوجه به مولفه هاي رضايت كاركنان درسازمان منطقه آزادكيش
نقش قابليت هاي بازاريابي، نوآوري و يادگيري و تركيب اين سه قابليت در موفقيت عملكرد شركت هاي بيمه
تئوري انگيزشي و تاثير فشار بودجه زماني بر رفتار حسابرسان داخلي
بررسي تاثير عدالت، فناوري، اعتماد بر رضايتمندي مشتري و ارتباط آن با نيات شكايت در محيط خريد آنلاين
نقش كيفيت خدمات و ارزش درك شده خدمات در رضايت و وفاداري مشتري
بررسي رابطه بين ميزان رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني كاركنان فني حرفه اي استان همدان (سال تحصيلي 93-92)
معنويت در سازمان و رابطه ي آن با عملكرد سازماني
بررسي رابطه سبك هاي يادگيري و روش تدريس در ارتقاء كيفيت آموزش
بررسي تاثير هيجانات مثبت و منفي بر رفتار خريد ناشي از انگيزه ناگهاني مصرف كنندگان در خريد آنلاين
تحليلي بر نقش يادگيري سازماني و مديريت دانش در آموزش الكترونيكي با رويكرد سند چشم انداز 1404
شايستگي هاي مديران 1404
تاثير مهارت جرأت ورزي بر فرسودگي شغلي رؤساي بانك ها
بررسي تاثير نسبت هاي مالي در پيش بيني بازده آتي سهام
بررسي نقش مديريت دانش و يادگيري سازماني در بالابردن عملكرد نوآورانه شركت
جايگاه سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري در ارتقاء سازمان
طراحي مدلي پويا براي ارزيابي عملكرد موسسات مالي با رويكرد كارت امتيازي متوازن
هوش رقابتي و نقش آن در تصميم گيري هاي منابع انساني
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در پشتيباني برنامه ريزي استراتژي مراكز آموزشي
نقش هوش رقابتي واستراتژي احياء خدمات دراعتماد مشتريان
مديريت دانش در سازمان
نقش فرهنگ سازماني در پياده سازي مديريت دانش
بررسي عوامل تاثير گذار استراتژيك درارتقاي بهبود عملكرد سازماني شركت هاي توليدي از طريق كارآفريني
تاثير فناوري اطلاعاتي در بهبود تصميمات مديران در سازمان ها
بررسي رابطه بين معيارهاي نقدشوندگي سهام و بازده غيرعادي در بورس اوراق بهادار تهران
هوش تجاري و نقش آن درتصميم گيري هاي سازماني
جمع سازي سازگار بنگاه هاي توليدكننده ي گندم در استانهاي كشور با استفاده از فرضيه ي مقياس گذاري ميانگين
تاثير سياست هاي پولي و مالي بر ميزان توليد بخش كشاورزي
برآورد تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي افزايش كيفيت نان در سال 1393 (مطالعه ي موردي شهر اليگودرز)
رابطه بين مالكيت نهادي، عملكرد مالي و ارزشگذاري سهام
ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ما بين معيارها و زير معيارها
بررسي عوامل موثر بر انتخاب برند تلفن همراه از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران و مشهد)
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب برند تلفن همراه در بين دانشجويان دو كشور ايران و آلمان
بررسي رابطه استراتژي احياي خدمات با تبليغات منفي
اهميت نسبي ابعاد استراتژي احياي خدمات با شدت تبليغات در گمرك آستارا
اهميت نسبي ابعاد استراتژي احياي خدمات با خرسندي از تبليغات
اولويت بندي عوامل موثر بر احياي خدمات در تبليغات ارباب رجوع
طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري كميته امداد امام خميني بوشهر
به كارگيري برنامه ريزي دو سطحي در زنجيره عرضه جهت يكپارچه سازي فعاليت ها(مطالعه مروري)
از خود بيگانگي كاركنان
بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت رواني كاركنان با توجه به نقش تعديلي فرهنگ سازماني دردانشگاه علوم پزشكي مشهد
مطالعه تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتارهاي شهروندي در سازمان
بررسي ويژگي هاي مديران اجرايي در انگيزه بخشي كارمندان از ديدگاه امام علي (ع)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید