انتشار مقالات دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

http://www.callforpapers.ir/مجموعه دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز علمی کاوشگر علم  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۱۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۴۵۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

بررسي ساختار سرمايه شركتها بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و هزينه سرمايه (مطالعه موردي: شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران)
بررسي ارتباط ميان دارايي هاي نامشهود و سرمايه انساني ومحدوديت در تامين مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رخداد كانسار آهن، مگنتيت، در نهشته هاي كربناته اليگوسن شهرك (شمال غرب ايران)
مسيريابي عامل هاي غيركنترلي در بازي هاي كامپيوتري با محيط پر ازدحام، با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي
تكنيك هاي نوين رديابي ميكرو RNA ها با هدف شناسايي و درمان بيماران سرطاني: موانع و مشكلات
استفاده از توانايي حل مساله هوش معنوي براي هوش مصنوعي
شبيه سازي آهنگري فلنج تخت از جنس سوپر آلياژ اينكونل 718 با استفاده ازنرم افزار Deform 3D
مقايسه ي ساختار باند شبه بلورهاي فوتوني و بلورهاي فوتوني متناوب با تعداد لايه هاي يكسان
بررسي امنيت ، حريم خصوصي و تكنيك هاي حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
روشهاي كاهش دامنه ارتعاشي سيستم ديسك و پره
تحليل پاسخ فركانسي سيستم ديسك و پره همراه با رينگ اصطكاكي
بدست آوردن پاسخ ارتعاش اجباري سيستم ديسك و پره در حالت غيرخطي براي سرعتهاي دوراني متفاوت
بررسي ساختار رادولاي Rhipidoglossan در 3 خانواده Turbinidae ،Trochidae و Neritidae
بهينه سازي طراحي آرايه متعامد در روش استخراج به كمك فاز جامد پخشي در تعيين يون هاي مس در آب و نمونه هاي گياهي
برقراري ارتباط بين فرامينيفرها وميكروفاسيس ها
تاثير تنش خشكي، تلقيح باكتريايي و كود گاوي بر گياه نخود، بر كيفيت و مولفه هاي جوانه زني بذرحاصل از آن
Comparison of the standard equivalent temperature (SET) in the houses of Yazd ( case sample: the house of Lariha, Arabzadeh, Shokuhi, Golshan, Mahmudi, Lariha2, Olia)
The Fuzzy Load Balancing for hetergeneous Nodes in Public Cloud
FLBVFT: A Fuzzy Load Balancing Technique for Virtualization and Fault Tolerance in Cloud
سيستم روشنايي هوشمند با بهره گيري از الگوريتم هاي پردازش تصوير و رويكرد بهينه سازي در مصرف انرژي و كاهش آلودگي نوري
طراحي سيستم خنك كاري هوشمند موتور EF7-NA
ارزيابي نواقص و مزاياي توريسم روستايي بر جنبه هاي اقتصادي و فرهنگي روستاييان
ارزيابي توزيع خطر زلزله در روش تحليل احتمالي خطر زلزله (مطالعه موردي: گسل هاي اطراف شهر شيراز)
استفاده از اثر موسبائر در علوم زيستي و تحقيقات فضايي
بررسي توانايي گياه تاتوره (.Datura Steramonium L) در پاك سازي خاك آلوده به كادميوم
تأثير محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر روي خصوصيات فنولوژيك و فيزيولوژيك ذرت شيرين تحت شرايط تنش خشكي
اثر گياهان پيش كاشت بر ميزان ماده آلي خاك
Improvement of Adsorption Ability in Bentonite with Considering Basal Spacing and Crystallite Size Effect
Biomimicry, A Deeper Shade of Nature on Architecture
بررسي همسازي معماري بازارهاي سنتي ايران با اقليم تحقيق ميداني در بازار قيصريه شهر اصفهان
Response of Timoshenko Beam Using Spectral Finite Element Method and Comparison With Conventional Finite Element Method
ارزيابي اثر سطوح مختلف شوري و نيتروژن برميزان پروتئين و مالوندآلدئيد ارقام گندم در مرحله 10 روز پس از گرده افشاني
Effectiveness of nano-TiO2 and fly ash in concrete
Investigating the effect of chloride ion permeability on corrosion of reinforcement in reinforced concrete andthe case study of ground level water storage reservoirs in the central region of Gilan Province
مقايسه سه گونه مرتعي در جذب مس خروجي از كارخانه ذوب مس خاتون آباد
زعفران
بهره گيري از انرژي هاي پاك در معماري ساختمان
مطالعه اثر برخي از پرتوهاي نور مرئي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي دانه رست هاي گلرنگ (.Carthamus inctorius L) در پتري ديش
مطالعه اثر برخي از پرتوهاي نور مرئي بر جوانه زني و رشد دانه رست هاي گلرنگ (.Carthamus inctorius L) در پتري ديش
مطالعه اثر برخي از پرتوهاي نور مرئي و زمان بر رنگيزه هاي فتوسنتزي دانه رست هاي گلرنگ (.Carthamus inctorius L) در كشت گلداني
مطالعه اثر برخي از پرتوهاي نور مرئي بر خصوصيات كمي و كيفي دانه رست هاي گلرنگ در پتري ديش
جايابي بهينه PMU ها با استفاده از الگوريتم تركيبي درخت پوشاي مينيمم و ژنتيك
بهبود شارژ منابع در توان پالسي تكرار شونده با استفاده از خازن هاي چگالي توان بالا
بهبود كيفيت توان با استفاده از DSTATCOM در سيستم سه فاز چهار سيمه با VSC سه پايه و ترانسفورماتور T شكل
بهره برداري مناسب از انرژي هاي تجديد پذير با استفاده از ريزشبكه هاي هوشمند DC
راه حل هايي براي طراحي و هماهنگي رله هاي حفاظتي جهت چالش هاي حفاظت شبكه توزيع با توليد پراكنده
بررسي رخداد خروج تكي و محدوديت نصب واحدهاي اندازه گيري فازور جهت حفظ رؤيت پذيري كامل شبكه انتقال برق خوزستان
Numerical Analysis and comparison of Micropile’s Pressure Bearing Capacity With the new Microbulb system on clay in Shiraz, Iran
Study of biophysical properties of mung bean (Vigna Radiata) seed
تأثير متانول و كلات روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گل هميشه بهار
اثر محلول پاشي متانول و كلات روي بر صفات كمي و كيفي گل هميشه بهار
تأثير سولفات آمونيوم و محلولپاشي اسيد هيوميك بر عملكرد و اجزاي عملكرد سير بومي (.Allium sativum L)
تأثير سولفات آمونيوم و محلولپاشي اسيد هيوميك و بر هم كنش آنها بر عملكرد كمي و كيفي سير بومي (.Allium sativum L)
تكنيك استفاده از مواد پليمري در فرآيند ازدياد برداشت نفت
تحليل حوضه رسوبي سازند مخزني سروك در ميدان نفتي هنديجان و تنگ گرگدار گچساران
نتز و شناسايي نانولوله تيتانيوم دي اكسيد و اصلاح سطح آن با نانوذرات آهن اكسيد و بررسي خاصيت فتوكاتاليستي آن در تخريب آلاينده هاي زيست محيطي (نفت)
تحليلي بر ميزان دسترسي پيادگان به شبكه حمل و نقل عمومي در بافت قديم مرودشت
مقايسه معماري سازماني كلاسيك و چابك از منظر مدل هاي فرآيند مهندسي نرم افزار
طراحي مرجع باندگپ سيليكوني با اصلاح انحنا مرتبه دوم
Evaluation of PACS system with economic interests approach in 5th Azar Educational Hospital inGorgan
The effects of Exchangeable Sodium Percentage (ESP) of irrigation water on chemical markers and yield ofwheat(Triticum aestivum L.) cultivars
روش نوين برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد غيرقطعي نيروگاهي با حضور منابع فتوولتائيك و بادي در شبكه قدرت
بهينه سازي ساختمان هاي بلند در مقابل طوفان مطالعه موردي: بررسي اثر طوفان گونو بر روي ساختمان هاي بلند
فركانس بالا براي رابط هاي مغزي- رايانه اي
Effects of some geometric parameters on hemicylinder bumps placed on straight and curved nonsmoothsurfaces
تعيين چگالي بهينه با استفاده از روش فركتال براي تصحيح بوگه داده گراني. مطالعه موردي:شرق درياچه اروميه
معرفي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع و مقايسه آن با سيستم تبريد تراكمي
بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باكتريال نانوپارتيكل هاي روي و مس بر باكتري هاي پاتوژن و مقاوم كلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا واستافيلوكوكوس اورئوس
تئوري كدهاي بررسي توازن چگالي كم براي كاهش تلفات ناشي از نويز
هانيپات و كاربرد آن در امنيت كامپيوتر و شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
سيستم شناسايي كاربر توسعه يافته
A multiderivative two-step hybrid method for the numerical solution of the Schrödinger equation
A symmetric six-step predictor-corrector method for the numerical solution of the radial Schrödinger equation
ارزيابي ظرفيت كمانشي شمع هاي واقع در خاكهاي روانگرا با تكيه بر روابط اولر
The Experimental Investigation of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Prestressed CFRP Sheets
Antibacterial activity based poly(methyl methacrylate) supported TiO2 photocatalyst film nanocomposite
بهينه سازي چند هدفه شكل و اندازه سازه خرپاهاي دو بعدي با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني
ارزيابي رفتارهاي صنعتي در ميان فعاليت هاي واحدهاي توليدي كشور با رويكرد اقتصاد دانش بنيان (مطالعه موردي واحدهاي توليدي 50نفركاكن و بيشتر)
شبيه سازي لنگر اژدر شكل بدون باله براي سكوهاي دريايي شناورتحت نيروي كششي
بررسي پارامترهاي ايجاد نقش جهاني براي شهرها با استفاده از سيستم وزندهي
ارائه يك رويكرد جديد براي مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بي سيم با توجه به مهلت بسته
A New, Fast and Easy Strategy for one-pot synthesis of substituted 6-amino[2,3-c] pyrazolidines as potentialNon-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
يك روش ابتكاري بهبود يافته مبتني بر اولويت براي مسأله زمانبندي پروژه محدود با پارامترهاي فازي
طراحي نوع جديدي از كوپلر تقسيم كننده نوري با استفاده از كريستال فوتونيك
تقريب گالركين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول
رابطه بين همگرايي تقريب هاي گالركين ناپيوسته متعامد و هم محلي براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول
متاژنوميكس خاك
سيمان زيستي
توسعه تكنولوژي انرژي زيست توده از ضايعات برنج در نواحي شاليزاري كشور راهبردي براي مديريت پايدار انرژي و محيط زيست
كاربرد ISDN در شبكه هاي مخابراتي
Considering reconfiguration due to the relay operation in optimal coordination of overcurrent relays
بررسي لامپ هاي فلورسنت CFL از لحاظ الكتريكي و ايجاد اثرات نامطلوب در محيط
بهينه سازي شرايط پوششدهي از حمام كروم سه ظرفيتي با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
افزايش ميكروسختي در پوشش هاي كروم سه ظرفيتي با استفاده از عمليات حرارتي
بررسي شريان هاي حمل و نقل در زلزله
Considering the relationship between business intelligence and metacognitive components of theprincipals of the non- profit schools in the city of Tehran
رابطه بين هوش معنوي و سبك هاي تفكر اعضاي هيات علمي با ميزان سلامت رواني آنان در دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
شبيه سازي فرآيند شكل دهي نموي تك نقطه اي رينگ هرمي ورق تركيبي از دو جنس و بررسي تأثير استراتژي شكل دهي بر دقتابعادي ، توزيع ضخامت و نيروي شكل دهي
بررسي نيمه تحليلي و عددي انتقال حرارت در پوسته مخروطي ناقص
بهينه سازي تلفات توان با بازآرايي شبكه توزيع به كمك الگوريتم مبتني برتدريس و يادگيري
بازآرايي شبكه توزيع با حضور DG و با استفاده از الگوريتم TLBO
تحليل كمانش نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت بار تركيبي محوري- پيچشي به روش اجزاء محدود
تأثير سيستم هاي ذخيره كننده انرژي بر كاهش فروافتادگي ولتاژ در ميكروگريدها
كاربرد آزمايشگاه مجازي در علوم پزشكي
Synthesis of a ferrofluid based on Co-Zn ferrite nanoparticles and study on damping smart shock absorber and magnetic properties
Investigating Lambda Calculus Using Efficient Methodologies
Investigating IPv7 Using Certifiable Technology
كران پايين كرامر-رائو براي تخمين فركانس در كانالهاي چند مسيره با محو شدگي رايلي
بهبود عملكرد گيرنده RAKE زمان گسسته
انتخاب گره شريك و تخصيص توان در ارتباط مشاركتي بهينه درانرژي
Design Smart Home Energy Management Systems based on ZigBee
بررسي تأثير مديريت بقاياي گياهي گندم و خصوصيات كمي و كيفي چغندر قند تحت نظامهاي خاك ورزي حفاظتي و رايج
بررسي تأثير مديريت بقاياي گياهي گندم و نظام هاي خاك ورزي حفاظتي و رايج بر اجزاي عملكرد چغندر قند و ميزان عناصر غذايي خاك
آناليز فيبر كريستال فوتوني به روش ضريب شكست مؤثر و بررسي پاشش اين نوع فيبرها
ارائه طرح ربات چند ضلعي با ويژگي تغيير شكل ظاهري
طراحي سيستم تشخيص آبياري هوشمند جهت بهينه سازي مصرف آب در كشاورزي با بكارگيري شبكه حسگر بيسيم مبتني بر منطق فازي
نانو تكنولوژي و كاربردهاي آن
شبيه سازي شكل دهي نموي ورق دوجنسي و بررسي نيروي هاي شكل دهي و تنش در مرز دوجنس
امكان سنجي فني اقتصادي توليد پراكنده به روش ميكروتوربين
مكان يابي كارخانه فرآوري كروميت در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك AHP گروهي
بهبود نرخ گذردهي و كاهش زمان ارسال در شبكه مشاركتي چندرله اي و براساس روش انتخاب رله و افزايش آنتن ها
كاربرد فناوري نانو در ساختمان سازي
طبقه بندي بيماري پاركينسون بوسيله شبكه هاي عصبي MLP و الگوريتم ژنتيك
بررسي انواع روش هاي بالابردن مقاومت لغزندگي روسازي هاي بتني
الگوريتم تكاملي تركيبي با دو جمعيت متقارن براي مساله ي زمانبندي پروژه هاي چند حالته با منابع محدود
يك روش اختصاص كانال با استفاده از خوشه بندي و درجه ي گره ها در شبكه هاي چند كانالي چند راديويي مش بي سيم
بررسي سايه بان خارجي بهينه براي جداره ساختمان- با تكيه بر طراحي و شبيه سازي از منظر نور روز
بررسي قاب خمشي فولادي متوسط تحت اثر خرابي پيشرونده
مطالعه دستگاه هاي نورگسيل پليمري الكتروفسفرسانس
مروري بر الگوريتم ها و چالش هاي موجود در خوشه بندي جريان داده
پيشنهاد بهينه سازي ساختارسامانه سلول هاي فتوولتائيك با استفاده از نانوسل جهت افزايش ضريب جذب نوري
تحليل سلول عصبي ، نحوه ذخيره سازي و پردازش اطلاعات در مقايسه انسان و كامپيوتر
تحليل ساختار هندسي و الكتريكي ترانزيستور هاي اثرميدان نانولوله هاي كربني
ارائه طرح جهت افزايش حفظ حريم خصوصي در سيستم هاي Radio Frequency Identification
كاربرد فناوري نانو تكنولوژي درناوبري
Using Passive cooling technology in hot climate cities of Iran to reduce energy consumption
استفاده از قابليت هاي انرژي باد در توليد انرژي الكتريكي راهكاري جهت كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي
طبقه بندي تكنيك هاي داده كاوي و مروري بر كشف دانش از داده هاي بيماران قلبي
ارزيابي كيفيت ميوه سيب با استفاده از الگوريتم بهبود يافته (EM (Expectation Maximization
پنهان نگاري و مخفي كردن اطلاعات محرمانه و سري در ساختار متن
بررسي روشهاي آشكارسازي ترك در چرخ و ريل
تخمين كانال در همزماني ارسال و دريافت بيسيم با استفاده از گراديان مبتني بر الگوريتم هاي تطبيقي فرستنده
بررسي تاثير نرمال سازي داده ها و صحت قرار گيري داده در خوشه توسط الگوريتم هاي خوشه بندي در داده كاوي
بهينه سازي عملكرد تزريق گاز در يكي ازمخازن نفتي شكاف دار ايران
بررسي تحليلي جريان سيال و انتقال حرارت در يك ميكروكانال با محيط متخلخل
ارزيابي امنيتي پروتكل مسيريابي دروازه مرزي
ضريب شدت تنش با استفاده از روش تابع وزن براي ترك نيمه بيضوي در يك صفحه متناهي تحت بارگذاري كششي وخمشي
شبيه سازي عددي جريان جابجايي اجباري آرام همراه با آناليز توليد انتروپي در كانالي شيب دار با استفاده از روش انسداد كردن
محاسبه ضريب شدت تنش ترك داخلي طولي در مخازن تحت فشار با استفاده از روش تابع وزن
بررسي سينماتيك ربات موازي دو درجه آزادي PRRRR
بهبود كارايي در پردازش ابري سيار بوسيله الگوريتم جستجوي گرانشي
مطالعه پارامترهاي موثر در شكلدهي نموي تك نقطهاي ورق Al-st به روش المان محدود
پاسخ ديناميكي تير جدار نازك متقارن منفرد اولر- برنولي به ارتعاشات تصادفي در حضور اثر تابيدگي
بهينه سازي فرآيند تثبيت ميعانات گازي فازهاي 9و 10 به روش طراحي انتگراسيون
تشخيص هويت گوينده با استفاده از ضرايب خودهمبستگي و خود همبستگي نسبي
اصلاح زئوليت كلينوپتيلوليت با نانوذرات مس، روي و آهن و بررسي خواص آنتي باكتري آن در محيط هاي آبي
بررسي تاثير زاويه پيچ اكسترودر تك پيچه بر پمپاژ آن در سيالات نيوتني به كمك نرم افزار فلوئنت
بررسي تاثير تغيير اقليم دوره آتي بر دما و بارش حوزه چم انجير خرم آباد
اثر مغزه گيري در ظرفيت باربري ستون هاي بتن آرمه و تقويت آن ها
A Highly Efficient and nonLinear Class F Power Amplifier Design
CMOS Power Amplifier with Efficiency Enhancement in Linear application
Evaluation of Electrocardiogram Signals of Female and Male in Creativity Based on Classification Approaches
بررسي تاثير شيوه كاربرد كودهاي فسفات و سولفات روي بر برخي ويژگي هاي زراعي ذرت تحت تنش رطوبتي
به كارگيري مدل گاوسي در تحليل كوپلرهاي MMI
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
Turboprop Engine efficiency at On-design Condition
بررسي آلايندگي پساب مزارع پرورش ماهي بر رودخانه سبزكوه
كاهش دامنه ارتعاشات تير تحت عبور جرم با استفاده از جاذب ديناميكي غير خطي توسط الگوريتم ژنتيك
اصلاح عملكرد برج Stabilizer واحد 100 فازهاي 2و 3 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با هدف افزايش توليد ميعانات
كنترل مواج شدگي ديواره مخازن بوسيله غشا انعطاف پذير
كنترل پاسخ ديناميكي مخازن بوسيله ديوارداخلي غشائي
تست هاي غير مخرب به روش EMAT در لوله ها
ساخت و مدل سازي و بيان مشخصات نانوذرات هيدروژلي براساس هيالوردنيل اسيد
اصلاح گاماي تصوير بر اساس ميانگين روشنايي و انحراف از مركز هيستوگرام
كاربرد مدل عددي MIKE3 در بررسي وضعيت آلودگي حرارتي نيروگاه
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي بازسازي تصوير MLEM و OSEM با استفاده از فانتوم شبيه سازي رايانه اي
روش آفلاين تشخيص امضا با استفاده از طبقه بندي كننده ماشين هاي بردار پشتيبان
تأثير محيط خورنده بر خواص مكانيكي و ريزساختارفولاد STE500
شناسايي جزيره در منابع توليد پراكنده با وجود چند منبع توليد پراكنده با روش نوسان ساز دافينگ
تاثير فعاليت دگرآسيبي دانه رسته اي منداب تحت تيمارهاي عصاره، سن و غلظت عصاره ها بر درصد رويش دانه رسته اي جو
تاثير نوع و غلظت عصارهها بر فعاليت آنتي اكسيداني در سنين مختلف دانه رست منداب (.Eruca sativa L) در كشت درون شيشه اي
Study on the flange features in hole-flanging by incremental forming
بهينه سازي مسائل برنامه ريزي با ارائه الگوريتم پيشنهادي براي حل مسئله كوتاهترين مسير در محيط فازي
يك الگوريتم تطبيقي تكامل تفاضلي استخراج مولفه اصلي براي تصاوير سنجش از راه دور فرا طيفي
شناسايي كاراكترهاي پلاك خودرو با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي Means اصلاحي و شبكه عصبي
تحليل عددي اثر انفجار يك خرج استوانه اي بر زره هاي ساخته شده از ماده تابعي (آلومينيوم نيتريد-آلومينيوم)
ارائه الگوريتمي جديد براي مدلسازي سلول عصبي با روش معكوس مدل هاجكين-هاكسلي
كاربرد نرم افزار گاوسين در بررسي نانو ساختار سلنيد كادميوم
بررسي رمزنگاري كوانتومي در امنيت شبكه هاي بي سيم
بررسي نقش محاسبات ابري بر آموزش از راه دور
شبيه سازي يك سيستم توزيع شده با شبكه هاي عصبي رقابتي
A Modification on Selecting Symmetric Weights as a Secondary Goal in DEA Cross-efficiency Evaluation
عملكرد و آناليز SMES-STATCOM براي ميراسازي نوسانات توان و ولتاژ در توربين هاي بادي DFIG
روش بهينه سازي رشد پايه اي و هرس عمقي در شبكه هاي عصبي مصنوعي
پايين آوردن دوز مصرف تتراسايكلين همراه با اثربخشي بيشتر جهت تجويز دامي بوسيله يافتن بهترين زاويه اتصال مابين نانوتيوب كربني و آنتي بيوتيك تتراسايكلين، با استفاده از روشهاي محاسباتي
بررسي مراكزدام Z ونقص دربلور فلوريدليتيوم آلاييده شده باناخالصي منيزيوم
محاسبه گاف انرژي بلور LiF آلاييده شده با ناخالصي Mg
محاسبه وبررسي چگالي حالت هاي نانوذرات فلوريدليتيوم
ارائه مدل نوين برنامه ريزي توليد (كوتاه مدت روزانه) درمعادن روباز با رويكرد بيشينه شدن سودتوسط برنامه ريزي آرماني (GOAL PROGRAMMING)
طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي جهت كنترل سيستم بويلر مطالعه موردي: پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي
روش هاي نوين در تدريس دوره ابتدايي
فيلتر ميان-نگذر پلاسمونيكي بر پايه نانوكاواك غيرخطي
فيلتر حذف كانالي نانوپلاسمونيكي بر پايه موجبرهاي فلز-دي الكتريك-فلز
اصلاح شبكه مبدل گرمائي واحد تصفيه گاز شركت پالايش گاز ايلام
ارائه روشي با هدف كاهش دماي گاز شيرين ارسالي به واحد نمزدائي پالايشگاه گاز ايلام
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل فعال نيرو جهت برطرف كردن ارتعاشات آينه خودرو
توليد قطعات با بدنه مستحكم و مغز متخلخل براي كاربرد در اتومبيل سازي
توليد قطعات متخلخل با گراديان اندازه حفرات براي استفاده در صنعت حمل و نقل
مروري بر كاربردهاي نوين تكنيك هاي محاسبات نرم و داده كاوي نرم در بيوانفورماتيك
بررسي درزهاي بتن غلتكي و زاويه برش درز انقباضي
تأثير حسگرها در كنترل نيمه فعال سازه ها توسط ميراگر MR
طراحي يك كنترل كننده متوالي براي كنترل بازو ربات
الگوي سوئيچينگ بهينه براي مبدل PWM AC-AC با استفاده از الگوريتم ممتيك
تشخيص ارقام دست نويس فارسي با استفاده از ادغام طبقه بندها با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید