دانلود مقالات دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی همایش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۲۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۹۶۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

مسئوليت بين المللي دولت ها در آلودگي فرامرزي ناشي از غبار از ديدگاه حقوق بشر
شناسايي حقابه زيست محيطي تالاب ها در كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق بشري با تأكيد بر تالاب هامون
ديپلماسي محيط زيست؛ رهيافتي مؤثر در نيل به سوي حفاظت و توسعه پايدار
بررسي نحوه محاسبات در تعيين سهم فضاي سبز شهري در جذب دي اكسيد كربن توليدي ناشي از مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي
انتخاب زيستگاه آهوي ايراني (Gazellasubgutturosa) در جزيره خارك، ايران
بررسي منشاء ريزگردها و اثرات آن بر سلامتي و محيط زيست
تاهلي بر محيط زيست در تعاليم اسلامي
تأثير محيط طبيعي و اقليم بر رفتار از ديدگاه قرآن، نهج البلاغه و دانشمندان مسلمان
بررسي وضعيت توسعه پايدار كلان شهر تهران با رويكرد محله محوري (مطالعه موردي: منطقه 19 شهرتهران)
نظام اقتصاد اسلامي و حفاظت از محيط زيست: مباني، مفاهيم و احكام
بررسي كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي سقز)
بررسي كاربرد ورمي كمپوست، ازتوباكتر و ميكوريزا در اگرواكوسيستم فاقد مواد شيميايي بر خصوصيات كيفي علوفه ارزان
تالاب بين المللي انزيل: چالش ها و راهكارها از منظر جوامع محلي ذينفع
تبيين و بررسي راه هاي دستيابي به پايداري زيست محيطي در فرآيند توسعه اقتصادي مبتني بر كشاورزي از نگاه قرآن و نهج البلاغه
بررسي قطر برابر سينه و ارتفاع درخت با فرم تنه گونه ي جنگل كاري شده زربين در جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي: طرح جنگلداري مزرعه آموزشي زوات- چالوس)
بررسي نقش يوتروفي و اثر آن در بروز پديده كشند قرمز در سواحل خوزستان
استفاده از روش هاي زمين آماري براي مدل سازي سه بعدي توزيع ماده راديواكتيو اورانيوم: مورد مطالعه اي ميدان پارس جنوبي، سازندگان كنگان
بررسي آگاهي عمومي مديران درباره جنبه هاي زيست محيطي طرح هدفمندسازي يارانه ها در شهر بجنورد
مديريت خشكسالي براي استفاده بهينه از منابع آب استان خراسان شمالي
بررسي نقش فضاي سبز در محيط هاي آموزشي
حق بر محيط زيست در مخاصمات مسلحانه
شناسايي انگلهاي ماهيان و نقش آنهابه عنوان شاخص زيستي محيط هاي آبي
نقش واحدهاي كوچك صنعتي شهرستان سنندج در ميزان آلودگي ماهيان رودخانه ي قشلاق به فلزات سنگين
بررسي قوانيني ومقررات خاص زيست محيطي ايران در خصوص آلودگي هاي نفتي با تأكيد بر عضويت ايران در كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط
تعيين اختلاف حجم درختان بصورت سرپا و پس از قطع (مطالعه موردي: پارسل 319 و 320 بخش گرازبن جنگل خيرود)
مقايسه وضعيت جاي پاي اكولوژي (EF) در شهرهاي ايران و جهان Comparison of the ecological footprint (EF) in the cities of Iran and the world
بررسي آلودگي فلزات سنگين در پساب واحدهاي آبكاري حاشيه رودخانه كشف رود- مشهد
بررسي نقش مراكز معاينه فني در كاهش آلودگي هوا- مطالعه موردي: شهر مشهد
بررسي صيد و صيد در واحد تلاش ماهيان خاوياري در سواحل جنوبي درياي خزر (آبهاي مازندران)
بررسي اثرات پرورش ماهي در قفس بر روي گروه هاي فيتوپلانكتون و زئوپلانكتون در سواحل جنوبي درياي خزر (آبهاي مازندران- كلارآباد)
ارزيابي روش هاي برخورد با پسماند جامدشهري با استفاده از تكنيك برنامه ريزي خطي و سيستم مدل سازي جبري (GAMS) (مطالعه موردي: شهر اراك)
بررسي مقايسه اي آسيب پذيري منابع آبي استان هاي كشور ناشي از مصرف كودهاي سموم كشاورزي
اولويت بندي روش هاي كنترل آلودگي صوتي در محيط هاي زيست شهري با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) (مطالعه موردي: شهر آستارا)
Impact of type cationic and anionic dyes in biotransformation by Saccharomyces cerevisiae yeast
توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه درحذف بيولوژيكي آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين از محلول هاي آبي
بررسي ميزان آلودگي محيطي ناشي از اشعه ي ايكس هنگام انجام عكس برداري سيار در بخش هاي مراقبت ويژه
تأملي بر كاركرد سازمانهاي غيردولتي بين المللي در حوزه محيط زيست
بررسي مناسبات ميان حديث و محيط زيست
اريابي عملكرد مديريت زنجيره تأخير سبز بر اساس الگوريتم تبديل عضويت
مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت برق با رويكرد مدل SCOR
روش هاي بكارگيري مديريت منابع آب در كشاورزي (چالش ها و راهكارها)
رشد كيفي جنگلها و تأثيرات زيست محيطي آن زير چتر حقوق بين الملل
بررسي راندمان جاذب مگنتيك اكسيد آهن در حذف رنگ نساجي نيوي بلو از محلول هاي آبي
محيط زيست از ديدگاه اسلامي
بررسي تاثير باكتري تيو باسيلوس بر اكسيداسيون گوگرد در كشاورزي
بررسي تاثيركشت مخلوط بر كنترل علف هاي هرز
بررسي تاثير گوگرد بر تثبيت نيتروژن خاك
بررسي نقش مديريت پايداري ريسك در كاهش اثرات مخرب زيست محيطي كسب و كار
تاٌثير باكتري هاي حل كننده فسفر برفراهمي فسفر خاك فسفات غني شده با گوگرد در بستر كاه گندم
ارائه روش تصفيه فيزيكي- بيولوژيكي شيرابه مراكز دفن پسماندهاي شهري با استفاده از راكتور رشد الحاقي + رشد معلق
مطالعه آرسنيك و كادميوم در آب و خاك و برنج
ارزيابي اثرات زيست محيطي سازه هاي هيدروليكي بر اكوسيستم ساختگاه
مروري بر روش هاي متداول ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه
تحليل و بررسي نقش آموزش زيست محيطي در مديريت محيط زيست
سنجش عوامل اجتماعي و زمينه اي مؤثر بر رفتارهاي زيست محيطي
ضرورت بررسي سازوكار كشت محصولات كشاورزي با توجه به نزولات اندك جوي و كم آبي در استان قم
بهره گيري از آناليز بردار باد در مسائل زيست محيطي استان قم
تأثير تغييرات اقليمي بر رژيم بارش در محدوده زيست محيطي استان قم
شكل گيري و منشاء يابي پديده گردوغبار در استان قم
Sustainable development in mining and minerals industry
بررسي تجمع زيستي فلزات سنگين (Zn, Cd, Pb) در رسوبات منطقه تالاب هورالعظيم
مطالعه حذف فتوكاتاليزوري آنتي بيوتيك داكسي سايكلين با استفاده از نانوذرات تيتانيم دي اكسيد و بررسي پارامترهاي عملياتي
تأثير توسعه ناپايدار بر نقض حقوق بشر با تأكيد بر بحران زيست محيطي درياچه اروميه
مدلسازي توزيع پراكنش پلنگ ايراني (Panthera pardus saxicolor) در پارك ملي بمو با روش حداكثر آنتروپي
مدلسازي و شبيه سازي حذف انتخابي آلاينده NO از گازهاي خروجي اگزوز خودروها با استفاده از يك راكتور مونوليتي
رابطه ي بين حقوق محيط زيست و نقش رسانه ها
تأثير تجمعي كاربرد شش ساله كمپوست زباله شهري بر غلظت كروم تبادلي خاك شاليزار
تأثير كاربرد چند ساله كمپوست زباله شهري بر غلظت سرب، كادميوم، نيكل و كروم دانه گياه برنج
بررسي و مطالعه تنوع زيستي فيتوپلانكتون هاي رودخانه هراز
چالش هاي زيست محيطي رودخانه هراز
ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي ناشي از پروژه هاي عمراني
كاهش انتشار آلودگي نيروگاه هاي حرارتي با لحاظ قيود فركانسي با استفاده از الگوريتم تكاملي ژنتيك
شبيه سازي نيروگاه فوتوولتائيك در خوزستان با لحاظ اهداف زيست محيطي
بازيافت كروم (III) از پساب مصنوعي حاوي اين ماده با استفاده از تكنولوژي غشاء مايع امولسيوني
استخراج اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
ارزيابي عملكرد غشاء مايع امولسيوني در مورد حذف و استخراج فنول از چساب مصنوعي
شناسايي و تعيين PH و درصد نمك مطلوب باكتري نفت خواريافت شده در سواحل بوشهر
بررسي رابطه عوامل آميخته بازاريابي سبز با مديريت زنجيره تأمين (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو9
برنامه ريزي راهبردي عصرمدار جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس (مورد مطالعه: آب سنگ هاي مرجاني جزيره كيش)
استفاده از لجن خشك تصفيه خانه فاضلابها در ساختار بتن
توليد سنگ مصنوعي با استفاده از باطله هاي معدني (مطالعه موردي: كارخانه سيليس البرز)
آرسنيك و انتشار آن در شهرستان قروه
ارزيابي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان رودخانه (SDI) (مطالعه موردي: دشت مشهد)
بررسي تغييرات كيفيت هواي شهر تبريز از نظر غلظت آلاينده (PM(10 با تكيه بر شاخص AQI، در طي سالهاي 90-1387
بررسي تجمع برخي فلزات سنگين دربافت هاي عضله، پوست و آبشش در سرخو مخطط زرد (Lutjanus imniscatus) در آبهاي بوشهر
ارزيابي توان اكولوژيكي حوضه آبخيز بارز و شوار براي جنگل داري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي تنوع جلبك ها در چشمه هاي روستاي نوا، مازندران
بررسي ميزان آگاهي از مفهوم و هنجارهاي محيط زيستي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شفت
بررسي تغييرات فصلي آلودگي هواي شهر اصفهان
تحليل زيستي محيطي تنوع زيستي در منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از مدل DPSR
عوامل تهديد تنوع زيستي در منطقه حفاظت شده سولك
بررسي كارايي فرايند ازن زني كاتاليزوري غيرهمگن با استفاده از كاتاليست نانوذرات اكسيد منيزيم در حذف رنگزاي راكتيو قرمز 20(RR120) از فاضلاب سنتتيك
بررسي كيفيت آب رودخانه آغلاغان شهرستان نير با شاخص كيفي آب (NSFWQI) و پهنه بندي آن با سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
پهنه بندي كيفي اب رودخانه بالخلو اردبيل براساس شاخص (NSFWQI) و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي تأثير آموزش محيط زيست بر سطح سواد زيست محيطي و عوامل مؤثر در توسعه يافتگي در دانش آموزان مقطع متوسطه همدان
مقايسه كارايي قارچكش بنوميل و اسانس اكاليپتوس Eucalyptus camaldulensis براي كنترل قارچ Penicillium digitatum
نگرش زيست محيطي در اسلام و ساير اديان
اثر متغيرهاي زيستگاهي بر پراكنش سوسماران منطقه حفاظت شده الوند (شهرستان خمين)
فاكتورهاي زيستگاهي مؤثر بر پراكنش سوسماران منطقه حفاظت شده الوند (شهرستان خمين)
بررسي آلودگي فلزات سنگين در واحدهاي صنعتي نفت سفيد، لب سفيد و قلعه نار با استفاده ازفاكتور تجمع
انتخاب حلال بهينه در فرآيند بازيافت روغن كاركرده موتور به روش تغليظ و ته نشيني
آناليز درصد ناخالصي خشك جدا شده از روغن كاركرده موتور با كمك حلال هاي آلي
ارزيابي اقتصادي و فرآيندي فاكتورهاي مؤثر در بازيابي روغن موتور مصرفي
شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانكوه»
جالش هاي زيست محيطي و ا نساني آبسنگ هاي مرجاني خليج فارس
توسعه پايدار و مفاهيم آن در بهره گيري از اصول كاربردي نور طبيعي روز بر انسان
نقش ژئومورفولوژي رودخانه اي به عنوان پدافند غيرعامل در رشد و اثبات حريم مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي: موردي: بخش شمالي منطقه حفاظت شده كرخه)
تأثير اسيد ساليسيليك و رقم بر پيش تيمار بذر كلم زينتي (Brassica oleracea var. Acephala) تحت شرايط تنش فلزات سنگين
اصل كمينه سازي بيشينه زيان، راهكاري براي كاهش تعارضات سازمان حفاظت محيط زيست
انتخاب زيستگاه گور ايراني (Equssonager) در ذخيره گاه زيستكره توران، استان سمنان
بررسي وضعيت طرح تفكيك و بازيافت پسماندهاي خانگي در شهر مشهد (مطالعه موردي شهرداري منطقه يك)
خردايش سنگ توسط پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا در فرايندهاي فرآوري مواد معدني: روشي با اثرات مضر زيست محيطي كمتر در مقايسه با روش مكانيكي
بررسي روش هاي مختلف حذف سيانيد از پساب هاي حاصل از معدنكاري طلا
نقش دادستان در حمايت از اراضي ملي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست
حفر و بهره برداري هاي غيرمجاز از چاه هاي آب از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران
مقابله با پديده رزگردها در آموزه هاي حقوق بشري و اسناد بين المللي
شيوه هاي مديريت پسماند در صنعت حفاري
نقش آموزش در كاهش مصرف آب در سيستم استقرار مديريت زيست محيطي شركت پتروشيمي مهاباد
مطالعه تنوع زيستي فيتوپلانكتون ها در درياچه شورمست پل سفيد
مطالعه تنوع زيستي گياهان آبزي درياچه شورمست پل سفيد
معاينه فني و بهينه سازي 20 موتورخانه با كربري اداري، آموزشي، بهداشتي و تجاري
روشهاي بازيافت فيزيكي زائدات الكتريكي و الكترونيكي
مصرف سبز در راستاي حفاظت از محيط زيست
نقش بهينه سازي توليد و مصرف سيمان در كاهش آلودگي هو
حفاظت از محيط زيست توسط مديريت پروژه در پروژه هاي عمراني
راهكاري حفظ سلامت محيط زيست در ساخت و ساز پروژه هاي عمراني
حفظ محيط زيست در سايه مديريت سبز
حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار از طريق پياده سازي طرح هاي فناوري اطلاعات سبز در سازمانها
مدلسازي پراكنش آلودگي هوا در كارخانه گندله سازي سنگ و آهن سنگان خواف
پيش بيني آماري آغاز و خاتمه يخبندان درايستگاههاي همديدي استان سمنان (بمنظور جلوگيري از خسارت هاي محصولات كشاورزي)
تعيين الگوي پراكنش مكاني درختان انجيلي (Parrotia persica C.A.Mey) در تيپ خالص و تيپ انجيلي- خرمندي، در حوضه چفرود گيلان
بررسي كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در الويت بندي ريسك هاي زيست محيطي شبكه آبياري و زهكشي شرق اهواز
شناسايي مخاطرات زيست محيطي ناشي از شبكه هاي ابياري و زهكشي و ارائه راهكارهاي مديريتي (مطالعه موردي: شبكه ابياري و زهكشي شرق اهواز)
بررسي حذف باقيمانده يداروي تتراسايكلين از محيط هاي آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته مبتني بر توليد راديكال سولفات (SR-AOP)
الويت بندي ريسك هاي زيست محيطي جاده پاشنه زاگرس در استان خوزستان (انديمشك-ايذه) با استفاده از روش تلفيقي AHP و آنتروپي
ارزيابي و پهنه بندي ريسك زيست محيطي جاده پاشنه زاگرس با استفاده از GIS (مطالعه موردي: انديمشك- ايذه)
بيماري بلاست برنج، برآورد هزينه و ميزان مصرف سموم شيميايي در مزارع (مطالعه مورد شهرستان لنگرود)
Water Quality Prediction Using Wavelet Neural Networks
Hybrid Big Bang Big Crunch algorithm as a tool for forecasting and meteorological data study
Modeling of Water Quality and Quantity of an Artificial Wetland using Wavelet Neural Network
بررسي پوششي گياهي منطقه كاوه ده فيروزكوه محدوده تنگه آخوري
آلودگي هوا ناشي از گازهاي (SO(x), NO(x و VOCs بر محيط زيست و جانداران
مشخصه هاي آماري پديده هاي جوي بيان كننده آلودگي هوا در استان آذربايجان غربي
كاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبيعي در حذف رگ دايركت بلك 22 از محلول هاي ابي به روش تاگوچي
بررسي ايزوترم و سينتيك حذف رنگ دايركت بلك 22 از محلول هاي آبي با بكارگيري جاذب پوست تخم مرغ
تأثير بسترهاي مخلوط با پوست سبز بادام، تفاله چغندرقند و كودبرگ بر عملكرد كرمهاي خاكي گونه Eisenia foetida
تأثير حفاظت محيط زيست بر حفاظت محوطه باستاني زيوي چقلاوي
بررسي الودگي هاي بصري در شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي لايروبي
بررسي انباشتگي و فاكتور انتقال كادميوم در گياه Triticasecale در شرايط كشت هيدروپونيك به منظور پالايش سبز خاك آلوده به اين فلز سنگين
مروري بر جديدترين روش هاي گياه پالايي و استفاده از عوامل كلات كننده قابل تجزيه زيستي در افزايش راندمان آن
تأثير FDI بر الودگي هاي زيست محيطي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
بررسي راندمان جذب مس از محلول آبي با استفاده از ميكروجاذب هاي گياهي
جريانهاي شديد هوا و تأثير آن بر شاخص كيفيت هوا (AQI) با تكيه بر (PM(10
بحران درياچه اروميه و پيامدهاي زيست محيطي آن
كارايي فيلتر در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهي جهت استفاده مجدد
كاربرد نانوذرات در صنعت و مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي از آنها
Biosorptionof Cadmium as Toxic Metal from Aqueous Solutions by Green Algae Enteromorpha sp
بررسي روند رشد گياهچه هاي گونه سورگوم (Sorghum halepense) تحت تيمار نيترات سرب
بررسي تأثير سطوح مختلف فلز سنگين روي بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي سورگوم (sorghum halepense)
بررسي طرح بكارگيي نظام حكمروايي خوب محيط زيست در كرج و نقش آن در حفظمحيط زيست
ارزيابي ريسك محيط زيستي نيروگاه سيكل تركيبي ابادان با استفاده از تلفيق روش هاي تحليل سلسله مراتبي و انتروپي شانون
بررسي تأثير حشره كش ديازينون بر برخي از شاخص هاي بيوشيميايي خون بچه ماهيان سياه كولي (Vimba vimba persa)
اثربخش آلي و معدني لجن فاضلاب بر قابليت استفاده كادميم در تعدادي از خاك هاي آهكي
پيش بيني فروش خودروهاي الكتريكي و تأثير آن بربخش انرژي و محيط زيست
مقايسه فراواني كنه هاي موجود در سه باغ سم پاشي شده، روغن پاشي شده و رهاشده مركبات شهرستان ساري
مروري بر ارتباط آلودگي هواي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با توسعه پايدار
بيوديزل، انرژي و كاهش آلاينده هاي محيط زيست
Photocatalytic degradation of methyl orange by polyoxometalates supported on neodium-doped TiO2 nanoparticle
تحليل سينوپتيكي تأثير بارش هاي شديد بر محيط زيست شهرستان تبريز
بررسي رابطه سبك زندگي مصرفي و سرمايه اقتصادي با برخي سازنده هاي شاخص ردپاي بوم شناختي
مقايسه روابط آلومتريك برآورد زي توده جنگل در جنگل هاي با ساختارهاي متفاوت
پتانسيل سنجي توانالكتريكي نيروگاه زباله سوز بر اساس ميزان پسماند توليدي و برآورد مقدار خروجي آلاينده هاي هوا در تهران
ارزيابي اثرات زيست محيطي تفكيك از مبداء پسماندهاي شهري با روش RIAM
اسلام و توسعه محيط زيست
بررسي تأثير محيط زيستي و آلاينده هاي ناشي از احداث سد كمندان
آثار تكه تكه شدن زيستگاه ها بر جامعه پرندگان
مقايسه فلورستيك گياهي دوجزيره درياچه سد گتوند در دو فصل بهار و پاييز 1393
تأثير محرك هاي زيستي بر وزن تر و وزن خشك اندام هوايي نعناع فلفلي (.Mentha piperitta L)
بررسي استفاده از حسگر گاز دي اكسيد كربن در فضاي بسته و انتقال داده ها از طريق شبكه هاي حسگر بي سيم
حذف آلاينده فنل از آب با استفاده از اسفنج پلي يورتان با روش جذب سطحي
بررسي استفاده از زباله پلاستيكي در روسازي جاده ها
بررسي سميت تدخيني اسانس گلپر Heracleum persicum روي چهار سخت بالپوش آفت انباري
تأثير پلي اكريل آميد در كنترل فرسايش پاشماني بر روي خاك مارني با استفاده از باران ساز (مطالعه موردي: شهرستان سميرم)
تهديدات زيست محيطي و تأثير انسان بر سواحل صخره اي جزر و مدي: مطالعه موردي روي سواحل بندر لنگه و دوكفه اي Barbatia decussata در شمال خليج فارس
تخمين رشد، مرگ و مير و احياي لاروي صدف Barbatia decussata با استفاده از آناليز فراواني طولي در اكوسيستم هاي ساحلي خليج فارس
بررسي اثر تغيير پارامترهاي موثر بر راوذمان حرارتي آبگرمكن خورشيدي
اثر قارچ هاي Trichoderma virens و Piriformospora indica همراه با باكتري حل كننده فسفات (Enterobacter sp) بر رشد رويشي گياه فلفل (.Capsicum annuum L)
برنامه ريزي اكولوژيك منطقه شهري با استفاده از اصول اكولوژي سيماي سرزمين (مطالعه موردي: منطقه 6 شهري، بلوار كشاورز)
جلوه هاي محيط زيست در شعر منوچهري با تأكيد بر توصيف گل و گياه
استانداردهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست پارك هاي شهري
بررسي محيط زيست از نگاه اسلام
مطالعه بيان دو ژن مرتبط با بيمايزايي ذرت در تعامل با قارچ Fusarium graminearum
مطالعه بيان دو زن مرتبط با بيماريزايي و NPRI ذرت در تعامل با قارچ Fusarium graminearum
رسيدن به توسعه پايدار با اشاعه فرهنگ حفاظت محيط زيست از طريق آموزش همگاني
سازوكارهاي حمايت از محيط زيست با هدف توسعه پايدار
بررسي تنوع گونهاي ماهيان رودخانه كرخه (بازه سوسنگرد، ابوحميظه) در پائيز 1393
چالش هاي زيست محيطي فراروي توسعه صنايع وابسته به زغالسنگ بر مناطق مسكوني
انتقال مرجان هاي دريايي در معرض خطر بمنظور احيا، توسعه، بازسازي و نجات زندگي آنها
بررسي روند تغييرات دما در اقليم فراخشك ايران
بررسي نقش پرندگان در سيستم هاي اكولوژيك محيط زيست
بررسي رفتار اكولوژيك زندگي اجتماعي حيوانات
ارائه شاخص كمي اثرات زيست محيطي عمليات انفجار معادن سطحي
اثر همزيستي قارچي (Trichoderma virens و Piriformospora indica) و باكتريايي (Rahnell aquatilis) بر رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه عدس (Lens culinaris)
Comparison membrane reactor and traditional method for biodiesel purification
كودكان حلقه ي مفقود ي مراقبت از محيط زيست
حفاظت از محيط زيست در آينه ي محتواي كتب درسي دوره ي ابتدايي
آلودگي درياي آزاد: جرم بين المللي ارتكابي در درياي آزاد از جرم انگاري تا پيشگيري
بررسي آلودگي هاي محيط زيستي موجود در آسفالت و فرآيند نوين تصفيه بيولوژيكي آسفالت
حفاظت از تنوع زيستي با انتخاب سيستماتيك مناطق حفاظتي به روش ارزيابي سريع تنوع زيستي (BioRap)
تأثير بسترهاي كاشت مختلف برارتفاع و قطر نهال يكساله در صنوبر كبوده
بررسي نقش و اهميت كريدورهاي حيات و حش به عنوان شاهراه هاي حفظ تنوع زيستي (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده آق داغ)
بازتاب اقدامات جامعه جهاني در حفاظت از محيط زيست در اسناد بين المللي
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي رويكرد شهرسالم در شهر قيدار با تأكيد بر اوقات فراغت شهروندان
بهينه سازي شرايط استخراج كيتوزان از پوست سخت پوستان (ميگو)
بررسي اثرات تاريخ كاشت و روش توليد بر عملكرد محصول پياز (.Allium cepa L) در منطقه مشهد
ارزياي مقاومتي مصالح بازيافتي از تخريب ساختمان ها و استفاده مجدد در لايه هاي روسازي راه ها
مقايسه شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي ماكروبنتوزها در ناحيه بالادست رودخانه سياهرود در فصول زسمتان و بهار
ارزيابي آلودگي فلورايد منابع اب شرب منطقه آزاد ماكو با استفاده از منطق فازي
كاربست مدل HYSPLIT در بحران زيست محيطي استان خوزستان (مطالعه موردي 11 آبان 1392)
بررسي رابطه آموزش زيست محيطي با مسئوليت اجتماعي (بيمارستان شهداي هفتم تير دانشگاه علوم پزشكي ايران)
مطالعه ساختارهاي اجتماعي محيط زيست با تأكيد بر پايداري محيطي
مقايسه عملكرد در واحد سطح و بوته لوبيا چيتي و افتابگردان تحت كشت مخلوط
تعامل انرژي هاي پاك در محيط زيست با رويكرد پايداري
جايگاه مصالح طبيعي در معماري با تكيه بر پايداري محيط زيست
ارزيابي عملكرد و پايداري امرژي سيستم كشاورزي گندم مطالعه موردي: شهرستان دزفول استان خوزستان
سميت حاد ((LC(50) نانوذره اكسيدمس و اثر آن بر سيستم ايمني كپور معمولي (Cyprinus carpio)
اثرات نانوذره ي اكسيد مس (CuO) بر برخي پارامترهاي خوني ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
برآورد منافع اقتصادي- زيست محيطي كاهش خطرات استفاده از كودهاي شيميايي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید