دانلود مقالات اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه ایرانیان – قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران – پژوهشکده گردشگری و انجمن گردشگری با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۹۳۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۰۶۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار

 

صنعت گردشگري و اثرات زيست محيطي آن در سواحل ايران
پيامدهاي گردشگري دردستيابي به توسعه پايدار شهري
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه اقتصادي پايدار
تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري و پهنه بندي آن در گستره ايران
بررسي اثرات اجراي طرح هادي بر زندگي روستائيان شهرستان نكا
سنجش و تحليل توسعه روستايي در مناطق مرزي (استان سيستان و بلوچستان)
اكوتوريسم ابزاري كليدي در راستاي تحقق آرمان هاي زيست محيطي
مروري بر روند توسعه صنعت گردشگري ايران و ارائه راهبردهاي بهينه به منظور ارتقاء آن
راهبردها ، چالش هاوفرصت هاي توسعه توليد ملي و اشتغال از راه گردشگري
بررسي و ارزيابي سطح توسعه گردشگري روستايي و ظرفيت سنجي منابع گردشگري از ديدگاه جامعه ميهمان (روستاهاي هدف گردشگري بخش تخت سليمان)
ارزيابي ارزش علمي ژئوتوريسم روستاي كندوان
ارزيابي توانمندي ژئوتوريسم دره قاسملو (دره شهيدان) شهرستان اورميه
نقش صنايع دستي در رونق گردشگري و توسعه پايدارمناطق مرزي (نمونه مورد مطالعه :بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالي)
نقش گردشگري و توريسم در توسعه پايدار روستايي (مطالعه كلي: نقش مديريت روستايي در توسعه توريسم (گردشگري) روستايي)
بررسي تاثير شرايط جوي بر تصادفات آزاد راه زنجان – ابهر
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري
سنجش مقايسه اي اوزان كاركردهاي تلويزيون ايران در رونق گردشگري (مطالعه موردي: گردشگري مذهبي)
بررسي وتحليل عوامل موثربرميزان رضايت ووفاداري گردشگران ازجاذبه هاي فرهنگي وتاريخي دراستان گلستان (مطالعه موردي:برج قابوس بن وشمگيرشهرستان گنبدكاووس)
Analysis of the consequent of drying on the Lake Urmia On tourism and ecotourism region
معماري، محيط زيست، توسعه پايدارشهري
بررسي عوامل موثر بر توسعه پايدار و صنعت گردشگري در ايران
احياء بافتهاي تاريخي با تأكيد بر عوامل راهبردي اكوتوريسم؛ نمونه موردي: مجموعه تاريخي مفخم بجنورد
بررسي فراواني جرم شكار و صيد غيرمجاز در استان اردبيل
تحليل توان محيطي شهرستان بيله سوار جهت كشت درخت پسته و پهنه بندي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
مطالعه هيدروكليماتولوژي حوضه آبريز آزاد لوچاي گرمي به منظور برنامه ريزي كنترل سيلاب
بررسي عوامل محيطي با رويكرد مكان يابي پسماند جامد شهري با استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردي: شهر نمين)
تأثير بسترهاي كاشت مختلف بر خصوصيات رويشي و زايشي گياه زينتي بنفشه آفريقايي (Sainthpolia ionantha cv. Voyage) رقم Voyage در شرايط گلخانه اي
اعتبارسنجي سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (ANFIS) در برآورد فرسايش و رسوب (مطالعه موردي: حوضه نوران)
ارزيابي ايمني جادهاي با رويكرد مخاطرات محيطي در محور ارتباطي خلخال – پونل
ارزيابي و پهنه بندي خطر حركات دامنه اي در مسير ارتباطي شيراز- عسلويه به منظورمديريت قبل از بحران
بررسي و ارزيابي مبلمان شهري و نقش آن بر هويت شهرها
بررسي رابطه بين خصوصيات خاك با پراكنش گونهاي گياه درمنه در مراتع تفتان
بررسي ارتباط بين گياه درمنه با برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي،اجتماعي وزيست محيطي گردشگري وجايگاه آن درتوسعه پايدار
ارزيابي تناسب زمين جهت توسعه فيزيكي شهر اردبيل با استفاده مدل هم پوشاني وزني
جايگاه توسعه پايدار در معماري بومي مسكوني اقليم گرم و خشك ايران
جغرافيا و نقش مديريت بلايا و مخاطرات محيطي در راستاي توسعه پايدار
نقش نمايشگاه صنايع دستي استان گيلان در توسعه گردشگري و ارتقا سطح فرهنگ جامعه
مقايسه جذب فلزات سنگين دردرختان اقاقيا ، نارون ، كاج تهران مطالعه موردي : تهران
بررسي كاربرد آمايش سرزمين و GIS در ارزيابي توان اكولوژيك حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي:حوزه آبخيز نوبهار، استان خراسان رضوي)
تاثير شرايط اقليمي بر توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان نير)
گردشگري مذهبي وآثار و تبعات آن بر جامعه
بهره برداري از معادن شهرستان قروه و اثرات زيست محيطي (با تأكيد بر منابع آب وخاك)
ژئوميتولوژي و جذب گردشگر(مطالعه موردي: پديده هاي زمين شناسي و ژئومورفولوژي روستاي باباگرگر،قروه كردستان)
تنوع تم هاي موسيقي سنتي كردي و جذب گردشگر
قابليت هاي توسعه گردشگري در شاهرود با تمركز بر اكوتوريسم
توليد آسان و ارزان فيلتر سراميكي با سايز مختلف حفرات براي كاربردهاي تصفيه به روش كپي برداري (Sponge Replica)
پيشنهادات پيشبرد و توسعه گردشگري در شهرستان تنكابن
امكان سنجي تثبيت اثرات زمين لغزه در رامسر
بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه گردشگري الكترونيكي
نقش صنعت گردشگري در ايجاد اشتغال پايدار در استان سيستان و بلوچستان
محور همايش: اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار عنوان: گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي گلستان
بررسي و شناخت تاثيرات باد بر طراحي پارك در مناطق باد خيز مطالعه موردي: ( بوستان لاله. تاكستان. قزوين)
كيفيت زندگي و نقش آن در توسعه پايدار مديريت شهري ايران
سطح بندي منابع گردشگري شهر مهريز با رويكرد توسعه پايدار
نقش برنامه ريزي كاربري اراضي شهري در كاهش خسارات ناشي از زلزله (مطالعه موردي: شهر تركمانچاي)
ارزيابي عوامل مؤثر بر شكل گيري تصوير شهر مشهد از ديدگاه گردشگران به كمك مدلسازي معادلات ساختاري
نقش بهره برداري در كيفيت آب آبراهه هاي جنگلي (مطالعه موردي: جنگل دارابكلا)
روش هاي مقابله با پديده حاشيه نشيني در شهرها
ايمن سازي شهرها با رويكرد مديريت بحران
تحليل و رتبه بندي استانهاي كشور در كشت و توليد گياه زراعي جو
تعيين سطح توسعه در مناطق روستايي شهرستانهاي استان گلستان
نقش فضاهاي شهري در توسعه گر دشگري (نمونه موردي بازار سنتي كر مانشاه)
بررسي نقش گردشگري در پايداري زيست محيطي روستاهايهدف و نمونه گردشگري غرب مازندران
ارزيابي عوامل موثر بر توسعه گردشگري سلامت
واكاوي اثرات اقليم نواحي بر توسعه پايدار گردشگري
تحليلي بر نقش و اثرات صنعت حمل ونقل در پيشبرد صنعت گردشگري
صنعت گردشگري، توريسم و فناوري اطلاعات
گردشگري وفناوري اطلاعات در عصر اطلاعات
تاثير اقليم فارس بر محصول گندم
تكنولوژي بومي و توسعه پايدارشهري
تحليل مكاني گردشگري استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص TCI
راهبردتوسعه پايداركشاورزي ،شناسايي وپهنه بندي برخي شاخص هاي آلاينده زيست محيطي درآب زيرزميني (مطالعه موردي :دشت سروستان)
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري محله زيروان شهربهشهر
تاثير طراحي محيطي بر افزايش فرصت جرم با رويكرد CPTED ( نمونه موردي: پارك فجر تبريز)
ارزيابي قابليت ها و توانمنديهاي گردشگري، در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: شيراز)
آينده نگري و شناخت شهر اردبيل در راستاي تحقق مديريت كارآمد
كاربرد مدل TOPSIS در ارايه الگوي مناسب مكانگزيني جهت احداث بيمارستان (مطالعه موردي: شهر اردبيل)
بررسي و تحليل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستايي با رويكردهاي توسعه پايدار
توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
بررسي اثر فاكتورهاي موثر در تجزيه زيستي باكتري هاي تجزيه كننده نفت
A Survey on the Tourists’ Role in the Changes of the Relative Humidity Percentage inside the Caves (Case Study: Alisadr Cave, Hamedan)
نگاهي بر صنعت گردشگري پزشكي
ارزيابي جايگاه بازاريابي سبز در رفتار مصرفي گردشگران
بررسي تهديدات زيست محيطي پناهگاه حيات وحش ميانكاله وراهكارها
روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
بررسي و مقايسه عملكرد شاخص هاي مدل ريمن در تعيين تقويم مناسب گردشگري (مطالعه موردي: جزاير ابوموسي، سيري، لاوان و قشم)
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي شهر مهاباد (1335-1385)
نقش جغرافيا در توسعه راهبردي شهرستان چابهار
توسعه راهبردي محورگردشگري هفت باغ كرمان
مطالعه جامعه شناختي گردشگري ديني در كلانشهر مشهد
توسعه گردشگري ادبي- عرفاني ايران با تأكيد بر نقش مستشرقين عرفان پژوه
بررسي تطبيقي سياستهاي توسعه گردشگري در ايران و تركيه با تأكيد بر روابط اجتماعي بين جامعه ميزبان و مهمان
بررسي تطبيقي تجارب جهاني فرآيند برندسازي شهري و ارائه راهكار براي كلانشهر مشهد
بررسي بارش هاي سنگين با تداوم 4 روزه در شمال شرق ايران (خراسان شمالي و رضوي)
ارزيابي اثرات و پيامد هاي اجتماعي-فرهنگي خانه هاي دوم در مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاي توشن گرگان)
چگونه با صنعت گردشگري باعث توسعه شهرستان سبزوار شويم؟
چگونه مي توان صنعت توريسم الكترونيكي را در ايران گسترش داد؟
گردشگري و تأثير آن بر توسعه و ايجاد اشتغال در روستاي كندوان
پايداري طبيعت رودخانه با طراحي معماري در حاشيه آن (مطالعه موردي : ساحل زرينه رود در شهر مياندوآب)
مؤلفه هاي يك طرحي پايدار در چهارچوب جداره رودخانه ها (مطالعه موردي: جداره رودخانه زرينه رود)
تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار كردستان)
تأثير مديريت هاي مختلف چرا بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
مقايسه شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي در سه سطح مديريت چرائي منطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
شكاف بهره بري انرژي اين به چه معنا است؟
موانع و شكستهاي بازار بعنوان بستري براي سياست گذاري هاي انرژي هاي پاك
بهره وري انرژي ؛ اقتصاد و سياست
پديدارشناسي ، رويكردي جهت شناخت حقيقت مكان نمونه موردي: آران و بيدگل كاشان
برنامه ريزي استراتژيك شهرداري فومن با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي محورهاي ارتباطي استان آذربايجان شرقي
مسيريابي بهينه توريستي به منظور دستيابي به قله درفك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
ارزيابي توانمندي لندفرم ها ي منطقه درفك و برنامه ريزي مسير با استفاده از مدل پرالونگ و الگوريتم دايكسترا
بررسي مشكلات و راهكارهاي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي در توسعه پايدار – مطالعه موردي مجموعه ي شهري تهران
بررسي نقش سبزراه در معماري منظر شهرها و مسيرهاي شهري
برنامه ها و راهكارهاي قابل اجرا براي ايجاد جاذبه هاي نوين گردشگري در منطقه ارسباران
ارائه الگوي مناسب مقاوم سازي بافت فرسوده با رويكرد پدافند غير عامل با استفاده از GIS و مدل سلسله مراتبي (AHP) (نمونه موردي: محدوده شرقي بافت فرسوده جهرم)
تعيين جهات بهينه توسعه شهر با استفاده از GIS و مدل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي : شهر شيراز)
بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت مردمي در بازسازي بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: محدوده ي غربي بافت فرسوده شهر جهرم)
اولويت بندي شدت فرسودگي بافت شهري با استفاده از GIS و مدل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: محدوده ي شرقي بافت فرسوده ي شهر جهرم)
بررسي وضعيت سمت و سرعت باد و پيش بيني وقوع طوفان در خراسان رضوي با تاكيد بر گردشگري (ايستگاه سبزوار و تربت جام)
ارزيابي عملكرد سيستم استنتاج فازي عصبي- تطبيقي در پيش بيني خشكسالي با استفاده از نمايه PN (مطالعه موردي: حوزه مند استان فارس)
ارزيابي تطبيقي متدولوژي استفاده از درآمدهاي ارزي در ايران و كشورهاي منتخب با تاكيد بر مديريت بهينه نفت
اولويت بندي استراتژي هاي توسعه صنعت گردشگري در ايران با استفاده از مدل AHP
اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان روستايي (مطالعه موردي منطقه باغ بهادران)
بررسي جاذبه هاي گردشگري پايدار در استان چهار محال و بختياري با استفاده از مدل SWOT
بررسي وضعيت گردشگري در شهر اصفهان در راستاي توسعه پايدار با استفاده از تكنيك SWOT
تحقيقاتي پيرامون اثرات برگزاري جشنواره ها،رويدادها و آيين هاي قومي- فرهنگي «ژئوكالچر» در ارتقاء گردشگري استان گيلان
Relationship between climatic parameters and pollutants with cardiovascular and respiratory diseases Kermanshah
نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري
پهنه بندي مناطق مستعد كشت گندم ديم در شرق استان مازندران با استفاده از مدل AHP
ارزيابي همديدي- ماهواره اي پديده گردوغبار جنوب غرب و جنوب ايران
پهنه بندي آب و هوايي ايران مركزي با روش هاي آماري چند متغيره
گردشگري وتوسعه پايدارشهري وروستايي
اولويت بندي توريستي روستاها در محيط GIS
رونق گردشگري روستايي با استفاده از انرژي هاي نو و تجديد پذير
برنامه ريزي توسعه اجتماعي پايدار روستايي به روش PRA- مورد مطالعه: روستاي زرنان پايين
بررسي موانع جايگزيني مالچ هاي پلي اتيلن با مالچ هاي زيست تخريب
نقش انتخاب گياه و ارقام مقاوم به تنش آبي در تعيين الگوي كاشت با رويكرد كشاورزي پايدار
The impact of pre-treatment with Ca2+ and nutrition (Chemical and Nano) on postharvest quality and longevity of cut flowers (lilium and roses)
بررسي اثرات مثبت و منفي بازيافت كاغذ بر روي محيط زيست
بررسي عملكرد مواد شيميايي مورد استفاده در صنعت بازيافت كاغذ
ارزيابي طرح ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي وتوانمند سازي اجتماعات آنها با تاكيد بر بهسازي در كلانشهر مشهد با رويكرد بر توسعه پايدار (نمونه موردي: طبرسي 56)
ارزيابي ارزش علمي و افزوده ي مكان هاي گردشگري بر اساس روش رينارد (مطالعه ي موردي: سراب نجوبران، بخش بيستون)
خشكسالي و تأثيرات آن بر توسعه پايدار
نقش سازمانهاي غير دولتي در توسعه پايدار كشاورزي
نقش مديريت پسماند در توسعه پايدار كشاورزي
شاخص هاي زيست اقليمي موثر بر آسايش انسان (مطالعه موردي: ياسوج)
توسعه گردشگري در محيط هاي روستايي با تكيه بر مباني “Albergo Diffuso”
شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري در روستاهاي “ا بيانه” و “فرحزاد” با استفاده از روش توصيفي تحليلي SWOT
نقش جاذبه هاي اكوتوريستي ، فرهنگي و تاريخي در توسعه گردشگري شهرستان شوش
شاخص هاي ارزيابي آسايش انسان در استان خراسان شمالي
پسماندهاي انرژي زا
مديزيت در پايدار نمودن توسعه روستايي
تاثير اكوسيستم هاي آبي و تالابي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي:تالاب سولگان در استان چهار محال و بختياري)
برسي جاذبه هاي گردشگري شهر ناغان از توابع استان چهار محال و بختياري و نقش آن در توسعه اقتصادي
تحليل موانع موثر بر توسعه توريسم در شهر ناغان از توابع استان چهار محال و بختياري
مديريت توريسم و جذب گردشگر مذهبي در كلان شهرها
صنعت گردشگري راهي براي حفظ و رونق اقتصادي محله هاي تاريخي (مطالعه موردي : محله تاريخي شاهركن الدين دزفول)
تحليلي بر معرفي و شناخت جاذبه هاي ژئومورفولوژيكي استان كردستان و نقش آنها در توسعه گردشگري پايدار
راهكارهاي توسعه گردشگري سلامت در ايران
بررسي تأثير صدور اسناد مالكيت بر زندگي روستايي (مطالعه موردي: شهرهاي هامون و نيمروز شهرستان زابل)
تعاملي بين توسعه شهري پايدار و ارزيابي محيط زيست شهري رهيافتي براي توسعه درون زا
نقش فضاي سبز شهري در ارتقاء كيفيت زيست محيطي درآمدي بر توسعه پايدار شهرها
پارادايم تحقق توسعه فيزيكي و رشدكالبدي درعرصه تحولات آتي هدايت وكنترل شهر
طرح هادي روستايي عاملي بر تشديدپديده حاشيه نشيني (نمونه موردي روستاي اسلام آباد رفسنجان)
بررسي و تحليل سيستم جمع آوري پسماند در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان آق آباد)
جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار
امكان سنجي توسعه گردشگري شهرستان قائمشهر با مدل SWOT
ارزيابي توان براي كاربري گردشگري با استفاده از GIS (منطقه بيستون كرمانشاه)
تحليل و پهنه بندي زمان هاي وقوع پديده شرجي در استان خوزستان
نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي گردشگري مجازي)
گردشگري داخلي و بررسي امكانات تفرجگاهي در واحدهاي گردشگري
توسعه گردشگري شهري دريافت تاريخي شهر دزفولبا تاكيد بر بازآفريني فرهنگي
ارزيابي اثرات زيست محيطي شهرستان پاكدشت با رويكرد توسعه ي پايدار
بررسي تاثير بسترهاي كشت بر ريشه زايي قلمهي ساقه درختچه گل يخ (Chimonanthus praecox ) با استفاده از هورمون IBA
بررسي تاثير هورمون IBA بر ريشه زايي قلمهي ساقه درختچه زينتي گل يخ (Chimonanthus praecox)
انطباق كالبد كهن با نيازهاي زندگي امروز (نگرشي به طراحي بناهاي مسكوني جديد در بافت قديم بوشهر)
بررسي نقش ضوابط طراحي تفكيك زمين در تحقق نقش روستاشهرها (نمونه مورد مطالعه:روستا-شهر شيخ كلخوران اردبيل)
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي
نقش گردشگري خانه هاي دوم در توسعه پايدار گردشگري روستايي
ترويج و آموزش كشاورزي راهي به سوي گسترش مشاغل غيرزراعي
انگيزه تحصيل در رشته ترويج وآموزش كشاورزي مورد مطالعه: دانشجويان كارشناسي دانشگاه شيراز
امكانسنجي ايجاد دهكده شهري براساس مدل SOWT (مطالعه موردي روستاي جاغرق بينالود)
ارزيابي شاخص هاي پدافند غيرعامل در منطقه 10 شهر تهران به منظور كاهش آسيب پذيري در برابر حملات هوايي وموشكي
ضرورت بكارگيري پدافند غير عامل در مديريت شهرها
تعيين تقويم اقليم آسايش گردشگري در جزاير قشم و ابوموسي
مديريت و برنامه ريزي گردشگري طبيعي پايدار
تعيين و معرفي نواحي مستعد پارك جنگلي در منطقه چغاسبز استان ايلام
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستايي
بررسي موانع توسعه گردشگري روستايي (مطالعه ي موردي روستاي پشت قلعه آبدانان)
ارتقاء قابليت پياده مداري در محورهاي گردشگري بافت با ارزش تاريخي (نمونه موردي: محورهاي گردشگري محله جويباره اصفهان)
تحليلي بر تأثير موسيقي محلي در توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي: موسيقي عاشيقي در شهرستان كليبر)
بررسي كاركرد صنعت گردشگري ايران در توليد و اشتغال
تحليلي بر كاربري اراضي شهري در كلانشهرها (نمونه موردي: كلانشهر اهواز)
توسعه گردشگري در ايران با تاكيد بر گردشگري كشاورزي
كاربردهاي انرژي خورشيدي در بخش كشاورزي
پرايمينگ رهيافتي براي افزايش كاركرد بذور
ارزيابي پتانسيل هاي اقليم گردشگري با استفاده از شاخص هاي PET و PMV و نيل به توسعه پايدار در الشتر
سنجش خطر پذيري ناشي از زلزله در مناطق نفت خيز جنوب با مدل «FAHP» جهت مديريت بحران (مطالعه موردي: شهرستان مسجد سليمان)
بررسي توانمنديهاي گردشگري شهرستان نهاوند و توسعه پايدار
امكان سنجي توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار سواحل مكران (مطالعه موردي: منطقه جاسك)
بررسي توانمندي اقتصادي ايجاد مناطق آزاد تجاري در سواحل به منظور توسعه پايدار سواحل مكران (مطالعه موردي: منطقه جاسك)
بررسي اثرات اقتصادي توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان نوشهر)
بررسي اثرات اقتصادي توسعه گردشگري با استفاده از مدل swot (مطالعه موردي شهرستان نوشهر)
شهر در شب
بررسي وضعيت استقرارهاي عصر مفرغ متاخر (2000-1500 ق.م) دشت ساوه در چهارچوب شرايط جغرافيايي و زيست محيطي
گردشگري و توسعه پايدار مناطق روستايي مورد: منطقه بهشت گمشده فارس
ارزيابي تاثير صنعت گردشگري بر فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع در قالب مدل SWOT (مطالعه موردي: منطقه تفرجي تنگ گنجه اي بزرگ)
ژئواكونومي صنعت گردشگري در بنادر و مناطق آزاد سواحل جنوبي ايران و توسعه پايدار
مؤلفه حمل و نقل در صنعت گردشگري شاهرگ حياتي فضاهاي ژئواكونوميكي قرن 21
پيامدهاي احداث جزاير مصنوعي و احياي جزاير طبيعي بر توسعه پايدار خليج فارس
طرح ايجاد تورهاي گردشگري بر پايه ي نظام سنتي بهره برداري از آبهاي زير زميني (مطالعه موردي شهر نجف آباد)
تحليل كاربري اراضي شهري با تاكيد بر توسعه پايداربا استفاده از مدل swot نمونه موردي شهر فاروج
تاثير عوامل ژئومورفولوژي بر توسعه فيزيكي شهر قوچان
مطالعه ساختار اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي محله ملانفس در شهر گنبدكاووس
تحليلي بر نقش اكوتوريسم و تأثير آن بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: روستاي پالنگان
ارزيابي مديريت حفاظت و اكوتوريسم در درياچه گهر به روش مدل تحليلي SWOT
استفاده از ارزيابي چرخه حيات با رويكرد تحليل چند متغييره در مديريت پسماند هاي شهري (مطالعه موردي شاهين شهر)
پهنه بندي جغرافيايي تغييرات كيفيت شيميايي آب زيرزميني حوضه آبخيز قره سو كرمانشاه در دوره زماني ده ساله 91-82
نقش سازمانهاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست
ارزيابي اثرات فناوري نانو بر محيط زيست
The Scrutiny relationships between women and climate change in Developing Countries
نگاهي به گردشگري پايدار زيست محيطي (اكوتوريسم) و نقش آن در فرآيند توسعه پايدار شهري در ايران
توسعه ژئوتوريسم، فوايد و چالشها
گوناگوني زمين شناختي، ژئوكانزرويشن و اصول مديريت در كاربري ژئوسايت ها
حفاظت از ژئوسايت ها با پديده ي جديد علم زمين شناسي، ژئوكانزرويشن
عوامل جابه جايي سكونتگاه هاي روستايي
Optimizing Subsurface flow wetland by Using Pamys and scoria stone
بررسي غارهاي مقدس آييني تاثيرگذار در گردشگري مذهبي نمونه موردي:غارهاي ميترايسم
گردشگري روستايي راهكاري سازنده براي توسعه روستايي نمونه موردي:روستاي ساردوئيه
استفاده از توان هاي بالقوه طبيعي مناطق جهت توسعه گردشگري نمونه موردي: بخش راين
چالش ها و فرصت هاي توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاي ياسه چاي
معرفي جاذبه هاي گردشگري چابهار و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه
بررسي سياستگذاري هاي جامعه محور در كاهش چالش هاي زيست محيطي در مناطق روستايي
طراحي اقليمي يا معماري همساز با اقليم با هدف كاهش مصرف انرژي در بناهاي مسكوني كشور- نمونه موردي : شهر اروميه
قنات ها؛ چشمه هاي حيات بخش گذشته، منابع درآمد زاي آينده
راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از روش SWOT مطالعه موردي: (روستاي كالج شهرستان نور)
تحليل و ارزيابي پتانسيل ها و راهبردهاي توسع توريسم سلامت (نمونه موردي: استان لرستان)
گردشگري روش ها و آيين هاي شكار سنتي پرندگان در استان گيلان
ارزيابي نقش عوامل طبيعي و جغرافيايي در شكل گيري سكونت گاه هاي انساني دوره اسلامي شهرستان آشتيان در جي آي اس (GIS)
سكونتگاههاي غير رسمي؛ تبيين شناسه ها و شاخص هاي آن در ايران
تحليل جغرافيايي – باستان شناسي محوطه هاي اسلامي شهرستان آشتيان
راهبرد سنجي توسعه گردشگري بين المللي در جزيره كيش با استفاده از الگوي تحليلي SWOT و QSPM
Assessment of Environmental and Heavy metal pollution at the Gorgan Gulf and the Qareh Sou River
بررسي روند تغييرات آلودگي فلزات سنگين و پارامترهاي كيفي آب ناشي از سد باطله معدن مس سونگون در حوضه آبريز زرنكاب- اهر
جغرافياي تاريخي گيلان و ديلم
تاريخ و معماري ((تي تي كاروانسرا)) يادگاري از تنها بازمانده ي حكومت محلي سادات آل كيا ، مقارن با عصر صفوي
ارزيابي وضعيت مبلمان شهري فضاهاي گردشگري شهر فردوس با استفاده از تكنيك تصميم گيري تاپسيس
تحليل اثرات توسعه كشاورزي در توسعه روستايي با تاكيد بر فقر و توزيع درآمد (مطالعه موردي: شهرستان مياندوآب)
بررسي كاربرد مواد شيميايي و مواد نفتي در مديريت بيابان
مقايسه توانايي شاخص هاي MSAVI, EVI, ARVI, SAVI, NDVI, RVI و OSAVI در بارزسازي پوشش گياهي (مطالعه موردي؛ دشت سيلاخور-بروجرد)
بازآفريني فضاي سبز و حياط با تأكيد برنقش آندر سرزندگي مجموعه هاي مسكوني
تحليل اثرات جاذبه اكوتوريستي توسكا چشمه در توسعه گردشگري منطقه گلوگاه
مكانيابي ايستگاههاي پرنده نگري در تالابهاي استان گيلان با رويكرد گردشگري
بررسي اثر توسعه و جمعيت بر رودخانه ماسوله با استفاده از سيستم برنامه ريزي و ارزيابي WEAP
بررسي اثر توسعه بركشاورزي در حوضه رودخانه ماسوله با استفاده از سيستم برنامه ريزي و ارزيابي WEAP
مكانيابي ايستگاههاي پرنده نگري در تالابهاي استان گيلان با رويكرد گردشگري به روش SWOT
بازار، هسته اوليه شهر رشت
نقش گردشگري مذهبي در توسعه ي گردشگري شهرستان شهرضا مطالعه ي موردي : امامزاده شاهرضا
تاثير اقليم بر معماري شهر اصفهان
تاثير حضور بقاع متبركه درگسترش گردشگري مذهبي شهر اصفهان (بررسي موردي امامزادگان شاه زيد، هارون ولايت و اسماعيل (ع))
بخش غير رسمي و جايگاه آن در نظام مديريت و توسعه شهري
مطالعه احساس امنيت گردشگران كلانشهر مشهد
امكانسنجي گردشگري درشهرستان هاي شمال خوزستان با استفاده از مدل SWOT
شناسايي اثرات گردشگري مذهبي در نواحي روستايي (مطالعه ي موردي روستاي بنادك سادات يزد)
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر منحني تداوم جريان، مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان
مروري بر تاريخچه ي مشاركت كشاورزان درمديريت منابع آب
بررسي آثار زيست محيطي تاسيسات نفتي از ديدگاه ساكنين جزيره لاوان
گردشگري شهري و ساحلي پايدار راهي براي دستيابي به توسعه پايدار شهري نمونه موردي سواحل رامسر
اقتصاد روستايي غيرزراعي ضرورتي براي ترويج كشاورزي ايران
ارزيابي پتانسيل ها و جاذبه هاي گردشگري روستاي كندوان و نقش آن در توسعه روستايي
بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در توسعه روستايي
گردشگري و اثرات اجتماعي- فرهنگي آن در توسعه پايدار روستايي
خشكسالي ، توليد ريزگردها بررسي 6 فلزات سنگين (Fe – Zn -Ni -Pb -Cd) ودر تالاب گاوخوني استان اصفهان
آلودگي و تجمع 3 فلز سنگين (Ni- Zn -Fe) در رسوبات تالاب گاوخوني درسالهاي 85-91
نقش سازمانهاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست
ارزيابي مشاركت مردم در ساماندهي بافت هاي فرسوده (مطالعه موردي: شهر ملارد)
بررسي تأثير وضعيت اقتصادي ساكنين بر ميزان مشاركت آن ها در ساماندهي بافت هاي فرسوده (مطالعه موردي: شهر ملارد)
ارزيابي عملكرد دهياران در مديريت روستا (مطالعه موردي: بخش ماهيدشت-استان كرمانشاه)
ارزيابي و بررسي پتانسيل هاي توريستي جهت توسعه توريسم با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردي: استان ايلام)
تحليل فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي: شهر ايلام)
مسيريابي گردشگري پايدار در استان كرمانشاه با كاربست مدل AHP
بررسي ويژگي ها و پيامدهاي اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني شهري نمونه موردي: حصارك پايين كرج
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه شهر سلطانيه
طراحي مسكن شهري در راستاي ارتقاي تعاملات اجتماعي با رويكرد سرمايه اجتماعي
تحليل عوامل مؤثر بر گردشگري در شهرستان روانسر با استفاده از مدل SWOT
تحليل زمينه هاي مؤثر بر توسعه گردشگري شهر بجنورد با استفاده از مدل لاجيت
مزاياي كاربرد پسماندهاي شهري (كمپوست) در بخش كشاورزي
تاثير گردشگري فرهنگي بر توسعه اقتصادي
نقش گردشگري بر ترافيك شهري (مطالعه موردي: شهر پاوه)
نقش توان هاي طبيعي شهرستان رودسر در توسعه گردشگري
بررسي آت اكولوژيكي گونه گياهي Dorema ammoniacum (وشا)
مروري بر گياه مكزيكن لايم Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
برآورد وتحليل شاخص گردشگري دراستان كرمان با استفاده ازمدل TCI
شناخت پتانسيل اكوتوريسمي آسايش زيست اقليمي استان كرمان باروش دما – رطوبت
تحليلي بر مؤلفه هاي توسعه گردشگري در ايران : (موانع و چالش ها)
نقش مشاركت شهروندي در بهبود فعاليتهاي عمران شهري نمونه موردي شهر تهران
توسعه پايدار شهر با تكيه بر توان هاي گردشگري با مدل s.w.o.t مطالعه موردي : شهر شيراز
بررسي برخي از عوامل مؤثر بر توسعه پايدار روستايي
ارائه راهكارهاي توسعه گردشگري پارك ملي خبر؛ با استفاده ازمدل برنامه ريزي استراتژيك SWOT
بررسي، تحليل و تدوين الگوهاي برنامه ريزي توسعه ي گردشگري پايدار روستايي، نمونه موردي: روستاي خبر، هم جوار پارك ملي خبر
ارزيابي الگو هاي مكاني محوطه هاي اشكاني بخش نوبران با استفاده از سيستم مختصات جغرافيايي
نقش مؤلفه هاي جغرافيايي در شكل گيري سكونت گاه هاي دوره اشكاني (مطالعه موردي: شهرستان آشتيان)
نقش مؤلفه هاي جغرافيايي در شكل گيري سكونت گاه هاي دوره اشكاني (مطالعه موردي: بخش كوزران)
سنجش استراتژي هاي گردشگري براي مديريت سرزميني در منطقه گردشگري مرواريد انديشمندان
اثر نيتروژن و هيوميك اسيد بر رشد رويشي و ميزان فعاليت آنزيم كاتالاز گياه ريحان (basilicum Ocimum. L)
ارزيابي مالچ هاي زيستي و پلاستيكي در كشاورزي پايدار
تأثير جنگ تحميلي بر مهاجرت هاي روستايي و ايجاد حاشيه نشيني در غرب اهواز
بررسي مخاطرات ژئومورفولوژيكي شهر نوشهر
پتانسيل هاي گردشگري فرهنگي در شهرستان هرسين، كرمانشاه
بررسي تأثير قارچهاي ميكوريز اتونيكاتوم روي جذب عناصر غذايي در گياه ريحان، (.Ocimum basilicum L) تحت تنش شوري در سطوح مختلف فسفر
بررسي تأثير قارچ هاي ميكوريز اتونيكاتوم بر ميزان پرولين و جذب عناصر كم مصرف آهن، روي و منگنز در گياه ريحان، (Ocimum basilicum L) تحت تنش شوري در دو سطح فسفر
بررسي تأثير قارچ هاي ميكوريز اتونيكاتوم روي پارامترهاي رشد در گياه ريحان، (.Ocimum basilicum L) تحت تنش شوري و سطوح مختلف فسفر
بررسي روند تغييرات ماهيانه بارش و پارامترهاي دما در حوضه آبريز كارون
بررسي اثر تغييراقليم روي دماي كمينه ،دماي بيشينه و بارش اهواز در دوره 2030-2011
ارزيابي توانايي مدل LARS-WG در 4 ايستگاه هواشناسي حوضه آبريز كارون
پيش بيني برخي از پارامترهاي جوي شهركرد با استفاده از مدل LARS-WG
شاخص هاي زيست اقليمي مؤثر بر ارزيابي آسايش اقليمي (مطالعه موردي: شهر همدان)
نقش گردشگري درتوسعه استان سمنان
پهنه بندي زماني وفضايي خشكسالي در استان گيلان با استفاده از شاخص معيار شده ي بارش SPI و GIS در جهت بهينه سازي مديريت ريسك كشاورزي
بررسي و تحليل وضعيت انتخاب مقصد گردشگران پزشكي در استان گيلان
بررسي نقش قابليت هاي گردشگري در توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهرستان لارستان)
بررسي نقش اقليم در توسعه گردشگري شهرستان دماوند
نقش اكوسيستم كوهستان در گردشگري دماوند
بررسي نقش مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري (نمونه موردي بافت فرسوده رفسنجان)
طرح توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي (نمونه موردي رستم اباد ورحمت اباد شهرستان رفسنجان)
مقايسه دقت مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي(ANN) و رگرسيوني (OLS) در برآورد سيلاب (مطالعه موردي: حوضه فاروب رومان نيشابور)
مقايسه مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيوني در برآورد سيلاب (مطالعه موردي: حوضه شهري جغتاي)
بررسي تاثيرات كاهش بارندگي بر تغييرات حجم منابع آبخوان دشت دهلران بااستفاده از تكنيك GIS
بررسي اثرات عناصر اقليمي (دما و بارش) بر سطح ايستابي منابع آب زيرزميني دشت دهلران بااستفاده از تكنيك GIS
نقش معلمان درحفاظت از پاسداشت محيط زيست با تاكيد بر آموزش در مدارس
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم و گردشگري نمونه موردي شهر اسفراين
عوامل موثر بر استفاده از اينترنت توسط اعضاي كلينيك هاي گياهپزشكي استان فارس با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM)
لزوم لحاظ ملاحظات اقليمي در برنامه هاي ملي ترويج و توسعه كشاورزي
بررسي ارتباط بين گردشگري وتوسعه پايدار
بررسي اهميت تغييرات اقليمي بر فعاليتهاي گردشگري
نقش استراتژيك حمل و نقل عمومي در جذب گردشگر سالمند و معلول
تجزيه و تحليل نوسانات بلندمدت سطح ايستابي آبخوان هرات در يك دوره بيست ساله
تأثير معماري در جذب گردشگر (مطالعه موردي؛ استان اصفهان)
دستفروشي خياباني و فضاهاي عمومي شهري؛ بررسي ديدگاه شهروندان در رشت
شرح شهر تكنولوژي (هوشمند) و موانع شكل گيري آن در شهرهاي ايران (نمونه موردي: شهر اروميه)
ارزيابي مسائل حال حاضر منابع طبيعي و شهرهاي كشورهاي جهان اسلام
اصلاح محيط فيزيكي
مديريت مرتع جهت بهبود عملكرد مراتع
بررسي تاثير توريسم تاريخي برتوسعه پايدارشهري (مطالعه موردي شهرستان كاشان درسال 1392)
بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393)
تحليل نقش گردشگري دربهبود وضعيت اقتصادي شهر اروميه
پارك هاي جنگلي و فاكتورهاي مؤثر بر تقاضاي تفرجي
بررسي وضعيت پارك جنگلي شهرستان نورآباد از منظر بازديدكنندگان
توريسم سلامت: فرصتها و تهديدهاي ايران
مكانيابي انواع فعاليت هاي گردشگري در پارك جنگلي شهيد زارع با استفاده از GIS
روش هاي مديريتي مواد زايد جامد (مطالعه پسماندهاي بيمارستاني)
تاثير دوره شستشو بر ضريب يكنواختي پخش قطره چكانها در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده شهر سنندج
شوادان و بادگير؛ عناصر زيست اقليمي خانه هاي شوشتر
بررسي شاخص هاي توسعه شهري در راستاي شهر پايدار نمونه موردي: شهر مرزي زابل
تدوين استراتژي هاي مناسب براي سيستم مديريت پسماند شهري با استفاده از مدل تحليلي swot (مطالعه موردي: شهر ابادان)
تجارب جهاني مداخله در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: طرح بازسازي كلان شهر استانبول)
مقايسه شاخص هاي PN ، SPI در بررسي خشكسالي هاي استان خراسان رضوي باتاكيد بر ايستگاه هاي سبزوار و تربت حيدريه
بررسي و تعيين اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره در شهرستان قوچان
تاثير شاخص عملكرد محيط زيست بر رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي تابلويي
به كار گيري ظرفيت هاي معماري اقليمي و بومي،در توسعه گردشگري (مطالعه موردي روستاي وركانه همدان)
بررسي معماري مسكوني ايراني با رويكرد توسعه پايدار
باز افريني ظرفيت هاي معماري بومي و استفاده از آن درمعماري معاصر
بررسي نقش گردشگري در توسعه معماري
تاثير گردشگري روستايي بر بعد اجتماعي/اقتصادي/زيست محيطي توسعه روستاي كرج
تحليل سينوپتيك سيستم هاي موجد گرد و غبار در استان كرمانشاه
تحليل آماري گرد و غبار در استان كرمانشاه در بازه ي زماني 2010-1987
بررسي نقش امنيت درتوسعه ي گردشگري ايران
اثرات خانه ي دوم روستايي بر توسعه ي روستايي (مطالعه ي موردي منطقه ي دودانگه)
تعيين محدوده ي آسايش اقليمي شهرستان گرگان با استفاده از روش اوانز
فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در برنامه توسعه گردشگري (نمونه موردي : توسعه جاذبه هاي گردشگري شهر سنندج)
ارزيابي توانمنديهاي ژئوتوريسمي كوه سبلان (با استفاده از روش prolong)
روند ادغام روستاهاي حاشيه اي در شهر رشت و پيامد هاي آن
انرژي هاي تجديد پذير رويكردي نو در شهرهاي خلاق
بررسي عوامل مؤثر بر ويژگي هاي كيفي منابع آبزيرزميني دشت بوكان
نگاهي به صنعت توريسم در ايران و بررسي راهكارهاي توسعه
سكونتگاههاي غيررسمي مانعي براي رسيدن به توسعه پايدار(مطالعه موردي زاهدان)
بررسي كيفيت و چالش هاي مديريتي در صنعت گردشگري در ايران
ارزيابي توسعه گردشگري شهرستان كاشمر با مدل SWOT
پهنه بندي احساس امنيت روستاهاي بخش شانديز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ؛ باتاكيد بر امنيت گردشگري
اثرات زيست محيطي استفاده از آسفالت متخلخل در راهها در مقايسه با آسفالت معمولي
كوير مرنجاب، چشم اندازي از توان محيطي ايران در توسعه گردشگري پايدار
مكانيابي نقاط مستعد كشت توتون در استان گيلان با استفاده از GIS
تعيين دامنه خط برف با استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي و ماهواره اي در استان گيلان
تعيين گستره سيل رودخانه خوانسار در حدفاصل سد باغگل تا روستاي وانشان با استفاده از الحاقيه HEC-GeoRAS
گردشگري، طبيعت گردي و مديريت اكوسيستم هاي بياباني و كويري
بررسي عملكرد فضايي بازارچه مرزي بر گردشگري تجاري در سطوح محلي، ملي، و فراملي (نمونه موردي: شهر بانه)
بررسي نقش پتانسيل هاي طبيعي در جذب گردشگران مطالعه موردي: روستاي پالنگان
جهاني شدن و الزامات پايداري توريسم مطالعه موردي: كلانشهرهاي تهران و استانبول
بررسي روند تغييرات زماني دما و بارش در منطقه ايلام با استفاده از روش ناپارامتري من- كندال
مدلسازي زمان تمركزسيلاب با بهره گيري از مدل TR55 (مطالعه موردي حوضه كسيليان)
بررسي صنعت گردشگري ونقش آن در اقتصاد (با تكيه بر شهر اصفهان)
محدوديت ها وشاخص هاي توسعه شهري پايدار (توسعه پايدار شهر چهارباغ با رويكرد كاربري اراضي)
بررسي موانع و مشكلات دستيابي به حمل و نقل پايدار در شهر تهران
اثر تنش هاي محيطي (سرمازدگي) روي دانه گرده درختان
وضعيت بازجذب در گونه هاي پهن برگ جنگل كاري شده مخمل كوه خرم آباد
اثر دگرآسيبي عصاره اندام هاي هوايي توق و تاج خروس بر جوانه زني بذر و فعاليت هاي آنزيمي گياهچه عدس
مطالعه اثرات زيست محيطي افت سطح آب هاي زيرزميني دشت آذرشهر
چگونگي خوانش مردم از اقدام به گردشگري (نمونه ي موردي جوانان شهر لنده)
ارزيابي عملكرد شهرهاي داراي مناطق جنگي استان خوزستان در جذب گردشگران با استفاده از مدل امتياز استاندارد شده
برنامه ريزي كالبدي گردشگري با استفاده از تكنيك AHP نمونه ي موردي محوطه ي طاقبستان كرمانشاه
بازدارنده هاي نيتريفيكاسيون و تاثير آنها بر عملكرد گياهان زراعي و هدررفت نيتروژن
بام سبز رويكردي زيست محيطي جهت رسيدن به توسعه پايدار و سيستم اجراي آن در اقليم هاي مختلف
بررسي اهميت رفتار گردشگران براي هتل ها
بررسي نقش گردشگري روستايي بر اشتغال روستاييان (مطالعه موردي: كوه خواجهي سيستان)
سنجش تاثيرات عناصر فرهنگي بر توسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي: شهرستان سرعين
بررسي نقش و جايگاه پل هاي عابر پياده در ارتقاء كيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: نوشهر)
ارائه برنامه مديريت پايدار اكوتوريسم در مناطق جنگلي، با استفاده از تكنيك هاي AHP و SWOT (مطالعه موردي: اثر طبيعي ملي خشكه داران)
بازيافت ضايعات چيني (مطالعه موردي: شهرلالجين)
اكوتوريسم و بررسي جاذبه هاي گردشگري شهرستان شوش
توسعه گردشگري روستايي وتاثير آن در تثبيت جمعيت روستايي وتوسعه روستا
مديريت فاضلاب شهري براي مصرف دربخش كشاورزي (مطالعه موردي:استان آذربايجان غربي)
نقش توسعه فرهنگ محيط زيست بر كاهش آلاينده هاي محيط زيست
تاثيرات اقتصادي- فرهنگي تورسيم بر اقصاد و فرهنگ روستايي (مطالعه ي موردي: روستاي شيوند (پشت سد كارون 3))
راهكارهاي توسعه ي پايدار گردشگري شهري با ايجاد پياده راه هاي گردشگري پويا در بافت هاي تاريخي (مطالعه موردي: خيابان سپه قزوين)
بررسي جايگاه و نقش گردشگري ورزشي در توسعه صنعت گردشگري در ايران
توليد كمپوست از ضايعات محصولات كشاورزي و پسماندهاي شهري راهبردي در جهت توسعه سيستم مديريت پسماند و حفظ محيط زيست
گردشگري ساحلي و اثرات آن بر روي محيط زيست
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با روش SWOT (مطالعه موردي: پارك ملي خبر)
تاثير استفاده از خدمات الكترونيكي در شهر هوشمند بر كاهش آلودگي هوا
تاثير گردشگري مذهبي بر اقتصاد روستا
نقش آموزش و مشاركت شهروندان درامور شهري
ارزيابي عملكرد نوع پوشش پشت بام در راستاي مديريت كيفي رواناب استحصالي
توريسم درماني، كليدي ترين راهكار توسعه گردشگري در ايران
بررسي جشن نوروز، به عنوان يك رويداد گردشگري وميراث ملي و جهاني درجذب گردشگران بين المللي در كشور
ارزيابي هيدروژئومورفولوژيكي روند توسعه ي شهري مطالعه موردي شهر اردستان
استفاده از شاخص گراديان طولي رودخانه جهت ارزيابي تكتونيك جنبا (حوضه آبريز خضرآباد- يزد)
برررسي قابليت لندفرمهاي جذاب منطقه اورامانات با استفاده از مدل پرالونگ به منظور توسعه گردشگري
پايش پهنه هاي شوري دشت داورزن با استفاده از فن سنجش از دور و GIS
بررسي و تحليل نقش شاخص NDVI در وضعيت دمايي شهرستان سبزوار با استفاده از RS و GIS
كاربرد روشهاي درونيابي مكاني در علوم محيط زيست
بررسي و تحليل جايگاه گردشگري درتوسعه واشتغال زايي (مورد شناسي شهر تبريز)
مشكلات، موانع و نيازهاي صنعت توريسم در ايران
عوامل موثر در جذب مشاركت هاي مردمي در بافت هاي فرسوده نمونه موردي:منطقه 9 تهران
تحليل ويژگي هاي عملكردي محدوده بافت فرسوده بروجرد با استفاده از روش S.W.O.T
بررسي پي اچ (PH) محلول هاي شيميايي با كمك محلول نوتركيب گياهي گامي براي توسعه ي پايدار
بررسي نقش گردشگري درتوسعه اقتصادي استان اردبيل
توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر ازنا)
نقش صنعت گردشگري در توسعه پايدار شهري
بررسي كيفيت آب رود خانه كارون بر اساس شاخص بهداشتي كلي فرم و BOD در دو فصل گرم وسرد
بررسي ظرفيتها وتوانمنديهاي گردشگري واكوتوريسم شهرستان علي آبادكتول وتاثيرآن برتوسعه پايدارروستايي
مناقشات نظري پيرامون فضاي شهري جهاني و محلي، پيدايش رويكرد نوين جهان محلي سازي فضاهاي شهري
بررسي غلظت فلزات سنگين سرب، كروم و كادميوم در نمونه هاي برنجاستان فارس (مطالعه موردي: مزارع فيروزآباد)
كاربرد روش هاي نوين در حذف الاينده هاي محيط زيست
ارزيابي آسايش انساني شهر مشهد با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي
مروري بر گردشگري حامي فقرا؛ ابزار گردشگري در توسعه مناطق محروم
مقايسه تراكم بلوط برودار جنگلهاي زاگرس شمالي در چهار جهت جغرافيايي (مطالعه موردي : شهرستان سردشت – ليلانه)
تراكم بلوط مازودار جنگل هاي زاگرس شمالي در چهار جهت جغرافيايي
مقايسه تراكم گونه بلوط ويول جنگلهاي زاگرس شمالي در چهار جهت جغرافيايي
جاذبه هاي گردشگري و اكوتوريسم شهرستان اشنويه
تحليل اثرات مدرنيزه كردن بخش كشاورزي بر تحول كاركردي سكونتگاه هاي روستايي شهرستان سيرجان
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر تغييرات كاركردي خانه هاي روستايي شهرستان سيرجان
فرصت هاي توسعه كارآفريني درحوزه گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش زرآباد، شهرستان كنارك)
بررسي نقش مديريت شهري درتوسعه كارآفريني (مطالعه موردي: شهرچابهار)
مخاطرات ناشي از طوفان هاي درياي و تپه هاي ماسه اي بر روستاهاي غرب زراباد
برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه صنعت گردشگري با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: شهرستان كنارك)
نقش المان ها ي شهري در ايجاد خاطره جمعي شهروندان (نمونه موردي: برج آزادي تهران)
مهمترين گسل هاي زلزله خيز زاگرس ومديريت بحران در برابر زلزله
پديده خشكسالي وراهكارهاي برون رفت از بحران آب با استفاده از آب هاي نامتعارف (منطقه مورد مطالعه دشت شهركرد)
غار كرفتو
جبر محيطي ، تاثير متقابل دين و محيط برهم يا هيچكدام!!!
تحليل و معرفي ژئوتوريسم سنندج
بررسي توانهاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي مطالعه موردي (روستاي آلوارس سرعين)
ارزيابي پتانسيل گردشگري با آناليز SWOT در شهرستان پاوه
نقش نواحي صنعتي و شهرك هاي صنعتي در روستا هاي پيرامون مطالعه موردي (شهرستان مياندوآب)
مديريت روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
اثرات طرح هاي هادي روستايي درتوسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي مطالعه موردي (شهرستان اروميه و بخش مركز)
نقش صنايع كوچك وتبديلي وتكميلي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي مطالعه موردي (شهرستان ملاير)
بررسي تغييرات ميزان كربن آلي خاك متأثر از زمان و مديريت هاي متفاوت بقاياي گياهي
تخمين و پيش بيني نياز آبي و آبياري پنبه با استفاده از مدل كروپ وات و داده هاي اقليمي در ايستگاههاي گرگان و گنبد كاووس استان گلستان
حاشيه نشيني و اثرات آن بر اجتماع
گروه هاي توسعه روستايي شيوه اي از تعاوني هاي مردمي در مسير حفظ منابع طبيعي در مناطق خشك
بررسي مشاركت مردم محلي در دستيابي به توسعه گردشگري پايدار در ايران
برآورد انرژي پتانسيل باد در ايستگاههاي هواشناسي استان لرستان
بررسي توانمندي ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاي كوخدان ،شهرستان دنا
بررسي روند مهاجرت در روستاها
نقش صنايع دستي درمعيشت خانوارهاي روستايي
بررسي صنايع دستي در توسعه روستايي مطالعه موردي (روستاهاي شهرستان بانه)
نقش صنايع روستايي در توسعه پايدار روستايي
ارزيابي طرحهاي هادي روستايي و نقش آن درتوسعه روستا
نقش نواحي صنعتي در توسعه روستاها (مطالعه موردي شهرستان شاهين دژ)
مديريت شهري و توسعه پايدار در راستاي دست يابي به توسعه پايدار شهري
تاثير شاخص توسعه انساني بر شاخص عملكرد محيط زيست (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب اسلامي)
ارزيابي كمي كاربري اراضي شهر سوسنگرد
ارزيابي اثرات اقتصادي – اجتماعي طرح ساماندهي خروج دام از جنگل (منطقه مورد مطالعه: حوزه چفرود استان گيلان)
گردشگري شهري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
پتانسيل گردشگر روستايي در ايران؛ موانع و راهكارها
رويكرد توانمند سازي در ساماندهي اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني
راهبردهاي توسعه گردشگري سالمندي رهيافت بخش بندي بازار با استفاده از شبكه هاي عصبي
توريسم روستايي ابزاري براي توسعه پايدار
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (Gis) در تخصيص كاربري زمين (منطقه مورد مطالعه: گرگان و كردكوي)
آمايش سرزمين با تلفيق سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و برنامه ريزي خطي
پهنه بندي اقليم گردشگري منطقه دماوند با استفاده از شاخص اقليم گردشگري (TCI)
ساماندهي بافت هاي فرسوده، رويكردي براي احياء مجدد بافت
بررسي خرابي خطوط لترال ،مكان يابي و تعميرات آن هادر سيستم هاي آبياري زهكشي
نگاهي به ساماندهي گردشگري درتفرجگاه هاي پيرامون شهري و ارائه راهكارهايي جهت توسعه پايدار
تأثيرفعاليت گردشگري بر توسعه اقتصاد منطقه اي شهرستان دنا
سنجش توسعه يافتگي روستاهاي دهستان كوهپايه با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP ) (مطالعه ي موردي: مناطق روستايي دهستان كوهپايه)
بررسي اثرات فرآوري محصولات كشاورزي در روستاهاي شهرستان بردسكن
تحليل اثرات كالبدي- زيست محيطي فرآوري محصولات كشاورزي در مناطق روستايي شهرستان بردسكن
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط ARC GIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه كلات در استان خراسان رضوي)
جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري شهرستان شاهرود
نقش صنايع دستي در توسعه صنعت گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان لاهيجان)
بررسي سكونتگاه هاي غيررسمي درايران وجهان
سنجش ميزان توسعه يافتگي روستاهاي استان بوشهر
بررسي تغييرات اقليم نيمه شمالي كشور در دوره 2049- 2020 و 2099-2070 با استفاده از مدل گردش عمومي جو HadCM3
مقايسه سناريو A2 و B2 در پيشبيني پارامترهاي اقليمي با استفاده از مدلهاي گردش عمومي جو (مطالعه موردي: ايستگاه تهران)
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بخش هاي مختلف
ارتباط تغيير اقليم و بيابان زايي
ارزيابي و بررسي تأثير خشكسالي هاي اخير بر توسعه اقتصادي در منطقه سيستان
ارزيابي و اولويت بندي نواحي شهر زابل بر اساس شاخصهاي كيفي توسعه مسكن
ارزيابي ميزان دقت روشهاي درونيابي فضايي مطالعه موردي پهنه بندي آلودگي صوتي شهر اصفهان
بررسي جاذبه هاي گردشگري شهر ساحلي ديلم
طراحي الگوي مفهومي گردشگري پايدار بر پايه بازاريابي پايدار
پايش و پهنه بندي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و تاثير خشكسالي بر توليد انجير ديم شهرستان استهبان
مروري بر عوامل اقليمي تاثيرگذار در خشكيدگي درختان جنگلي
بررسي روند بارندگي در ايستگاههاي منتخب داخل و خارج شهرستان استهبان
تبيين مفاهيم بنيادين بام سبز
احياي بافت هاي تاريخي در بوشهر از طريق مباحث مشاركت مردمي با رويكردي به جذب گردشگر
بررسي اقليم گردشگري روزانه جزيره كيش با بكارگيري مدل PMV
پتانسيل و قابليت هاي گردشگري مناطق عشايري در جذب گردشگران مطالعه موردي: مناطق عشايري استان فارس
ارزيابي توان گردشگري تالاب هاي شهرستان شوش با استفاده از شاخص آسايش اقليمي ترموهيگرومتريك (مطالعه موردي : تالاب بام دژ)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي:دهستان ريجاب)
ارزيابي توانمندي اكوتوريستي مكانهاي ژئومورفيكي منطقه گردشگري ريجاب به روش پرالونگ (Pralong)
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي آبيدر براي اكوتوريسم با استفاده از مدل تحليل شبكه (دامنه نوردي و كوهنوردي)
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي آبيدر براي اكوتوريسم با استفاده از مدل تحليل شبكه (ورزش هاي زمستاني و طبيعت گردي)
مقايسه مدل هاي FUZZY و BOOLIN به منظور پهنه بندي اكوتوريسم در محيط GIS مطالعه موردي (استان آذربايجان شرقي)
سطح بندي شهرستان هاي استان كردستان از لحاظ زيرساخت هاي گردشگري در محيط GIS با استفاده از مدل هاي AHP فازي و Topsis فازي
بررسي تاثير عوامل اقليمي برگردشگري روستايي در استان خوزستان با استفاده از شاخص TCI
بررسي اهميت حفاظت از محيط زيست در آموزه هاي اسلامي
بررسي اصول و مباني اقتصاد با تأكيد بر ديدگاههاي اسلام
بررسي ابعاد مثبت و منفي گردشگري در جوامع ميزبان
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري در استان كهگيلويه و بوير احمد با رويكرد گردشگري روستايي با استفاده از مدل AHP
بررسي اثر شيب هاي مختلف بر توليد رواناب و رسوب با استفاده از شبيه ساز باران – مطالعه موردي: حوزه صنوبر، تربت حيدريه
تحليل گسترش كالبدي- فضايي و رشد پراكنده شهر كلات نادر با رويكرد فرم شهري پايدار
بررسي نقش شوراهاي اسلامي و دهياري ها در توسعه پايدارروستايي
بررسي نقش صنايع كوچك روستايي در توسعه پايدارروستايي
گردشگري و نقش آن در توسعه روستايي مطالعه موردي (روستاي كندوان)
نقش گردشگري و باستان شناسي در حفظ و معرفي ميراث معنوي؛ مطالعه موردي: موسيقي محلي لرستان
تاثيرات اكوتوريسم و طبيعت گردي درتوسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي:شهرستان سرايان
نقش اعتبارات بهسازي مسكن در بهبود وضعيت اجتماعي زندگي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان ملارد)
نقش باغ موزه دفاع مقدس تهران در جذب گردشگر
شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي محيطي تالاب بين المللي تياب به منظور توسعه اكوتوريسم با استفاده از مدل SWOT و EP
تحليل محدوديت هاي فعاليت باغداري و نقش آن در توسعه پايدار روستايي دهستان پادنا شهرستان سميرم
ضرورت استفاده از افزودني هاي مقاومت خشك در مقايسه با پالايش خمير كاغذ بازيافتي
تأثير الودگي هاي زيست محيطي بر توسعه پايدار شهري
بررسي خشكسالي هاي كوتاه مدت و تاثيرات آن بر توسعه پايداررو عملكرد محصولات كشاورزي دراستان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: شهرستان زاهدان)
ارزيابي مشكلات، موانع،نيازهاي صنعت گردشگري ازديدگاه اقتصادي در استان كرمانشاه (با تاكيد بر پارك جنگلي طاقبستان)
گردشگري فرهنگي و هنر
الزامات اساسي تحقق كشاورزي پايدار
ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي گردشگري بر شهرك ماسوله در استان گيلان
بررسي واكنش (Real-time PCR) براي سنجش mRNA
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از تحليل SWOT (مطالعه موردي: روستاهاي منطقه بازفت)
جايگاه اكوتوريسم در مديريت توسعه پايدار روستايي
تحليل اثرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي سد داريان شهرستان پاوه بر زندگي مردم روستاي داريان
جستجوي راهكارهاي عملي براي جلب مشاركت اقتصادي روستاييان در تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي (نمونه موردي:روستاهاي بالاي 20 خانوار استان كرمانشاه)
تحليل گردشگري روستايي با استفاده از مدل (SWOT) نمونه موردي: روستاي شمشير در شهرستان پاوه
گردشگري روستاي و نقش آن در توسعه روستاي
بررسي تأثيرات فعاليت هاي عمراني بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي روستاي چيانه نقده)
بررسي نقش فن آوري هاي نوين در توسعه گردشگري الكترونيكي
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه ي مناطق روستايي بر اساس ماتريس SWOT
تفسير سينوپتيكي طوفان تهران در خرداد 1393
پهنه بندي پارامترهاي كيفي آبهاي زيرزميني و بررسي كيفيت و الودگي آنها (مطالعه موردي: دشت مشهد، حاشيه رودخانه كشف رود)
امكان سنجي توسعه گردشگري مذهبي روستايي بر اساس مدل استراتژيك SWOT مطالعه موردي: زيارتگاه باباسيف الدين دهستان ارمو، شهرستان دره شهر
بررسي حكمت و نقش نمادينگي عناصر اربعه در معماري (نمونه موردي آتشكده فيروزآباد)
سنجش ديدگاه ساكنان روستاي انار در رابطه با موانع و محدوديت هاي پيش روي مديريت ريسك سيلاب در حوضه انارچاي
شناخت آسايش زيست اقليمي (بيوكليماتيك) منطقه آزاد چابهار با استفاده از شاخص (DI)
ارزيابي شاخص شدت شرجي در تحليل رخداد هاي شرجي بندر چابهار در جهت توسعه گردشگري
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بيابان زايي
ارائه الگوهاي برنامه ريزي توسعه ي گردشگري پايدار روستايي، روستاي شفيع آباد
ارائه راهكارهاي توسعه اكوتوريسم كوير شهداد؛ با استفاده از مدل برنامه ريزي استراتژيك Swot
بررسي برآورد ظرفيت تحمل عصارخانه شاهي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
تحليل اثرات زيست محيطي گسترش فيزيكي شهر ايلام
اثرات و پيامدهاي اقتصادي،اجتماعي وزيست محيطي توسعه گردشگري روستايي
تحليلي بر صنعت گردشگري تركيه با تأكيد بر نقاط قوت و ضعف
نقش توريسم در توسعه اقتصادي آفريقا با تأكيد بر دخالت هاي سياسي
تأثير سكه هاي تاريخي بر گردشگري
نقش راههاي زميني در دوران هخامنشي بر گردشگري
كشاورزي شهري و توسعه پايدار
راهبردها و الگوهاي افزايش مشاركت شهروندان در امور شهري
به كارگيري روش منبع- محور در برنامه ريزي راهبردي گردشگري
پهنه بندي اقليمي استان گيلان با استفاده از لايه هاي رستري بارش و دما در محيط GIS
تبيين و تحليل تأثير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بر گردشگري و مسافرت خانوارهاي روستايي در بخش شيب آب شهرستان زابل
بررسي و مقايسه ي آسايش اقليم گردشگري با استفاده از شاخص هاي THI, TCI و Baker در محيط GIS (مطالعه ي موردي شهرستان تبريز)
كاربرد مدل WLC به منظور پهنه بندي اكوتوريسم در محيط GIS مطالعه موردي (استان آذربايجان شرقي)
مديريت مسيرهاي گردشگري مذهبي «بررسي تطبيقي مسيرمذهبي سانتياگو و جاده ولايت از نيشابور تا مشهد»
بررسي تاثيرات اقتصادي توسعه گردشگري در شهرستان نقده مطالعه موردي: هفت چشمه
بررسي رويكرد تاريخي نشانه شناسي در آرامگاه هاي معاصر ايران (ازديدگاه پيرس)
مقايسه تطبيقي علل شكل گيري سكونتگاههاي غيررسمي و پيامدهاي آن در كلانشهرهاي قاهره و تهران
ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي توسعه ي گردشگري (مورد مطالعه: شهر سميرم)
گردشگري حامي فقرا راهكاري جهت كاهش فقر در مناطق روستايي
توسعه ي گردشگري تماشاي حيات وحش و پرنده نگري راهكاري سازنده براي حفظ مناطق حفاظت شده، نمونه موردي: تالاب ميانكاله
ديدگاه جامعه ي محلي در مورد اثرات اجتماعي-فرهنگي گردشگري روستايي (مورد: روستاهاي آلوارس و بيله درق دهستان آبگرم شهرستان سرعين)
پتانسيل ياتي مناتع آب زيرزميني تا استفاده از همپوشاني در محيط GIS (مطالعه موردي دشت فهليان)
مرمت و حفاظت بافت هاي تاريخي با استفاده از اصول باززنده سازي
ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و اصول آن
بررسي علل تجمع غبارات معلق در مناطق شرقي اصفهان
تحليلي بر بيمه محصولات كشاورزي و توسعه آن
بررسي اقليم آسايش: مطالعه موردي شهرستان بلداجي با استفاده از شاخص هاي اوانز و ماهاني
بررسي مسائل اقتصادي اجتماعي حوزهي آبخيز گچان دراستان ايلام
ظرفيت تحمل رواني و ازدحام ادراك شده و رضايت بازديد كنندگان
بازشناسي گردشگري فرهنگي در ارتباط با توريسم روستايي
بررسي اثرات گردشگري خانه ها ي دوم (ويلاسازي) در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي (روستاي گجوت از توابع شهرستان ماكو)
تحليل صورت مساله حل تعارض (توصيف، دسته هاي ارتباطي و احاله)
اولين كنفرانس ملي جغرافيا،گردشگري،منابع طبيعي وتوسعه پايدار گردشگري و جغرافيا
پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
كاربرد مدل QSPM- SWOT درتدوين استراتژي توسعه گردشگري (نمونه مورد مطالعه شهر توريستي سرعين)
ارتباط گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد زيرساخت ها و تاسيسات گردشگري و بهبود تصوير شهرتهران
تبيين مفهومي- فلسفي گردشگري شهري و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري
تحليلي بر كاربردهاي پدافندغيرعامل در برنامه ريزي و مديريت شهري
بررسي نقش كشاورزي در توسعه روستايي
نقش مشاركت در توسعه روستايي
بررسي قابليت هاومحدوديت هاي روستايي درجهت توسعه پايدار مطالعه موردي : روستاي دشتي ازتوابع دهستان كرارج
بررسي وضعيت خشكسالي هواشناسي در منطقه قروه و دهگلان در استان كردستان
گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار روستايي
گردشگري و ارزيابي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شمال و جنوب شهر بروجرد
اولويت بندي و شناسايي قطعات پرحادثه براي مسافران و گردشگران محور قشم-لافت با استفاده از GIS و تكنيك SAW-AHP
تعيين مهمترين علل وقوع تصادفات با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيريچندمعياره)مطالعه موردي: محورقشم- لافت
بررسي ميزان رضايت گردشگران از كيفيت رستوران هاي شهر اصفهان
تحليلي بر موانع و محدوديت هاي توليد محصولات كشاورزي با تأكيد بر كشاورزي پايدار
نهادينه سازي و مديريت ضايعات محصولات كشاورزي با تأكيد بر پايداري كشاورزي و روستايي
بررسي اثر سرماي ديرس بهاره و يخبندان زود رس پائيزه برروي بادام شهرستان نجف آباد
روش هاي مناسب و موثر در تغذيه سفره هاي آب زيرزميني
The effect of good governance on economic growth in oil countries in the MENA
نقاشي هاي ديواري دوره صفويه، جذابترين جاذبه هاي گردشگري ايران در دوره اسلامي
بررسي تاثير بازار هاي هفتگي بر پايداري اقتصاد نواحي روستايي (مطالعه موردي بازارهاي هفتگي شهرستان نقده)
گردشگري مذهبي زنان ايران
ارزيابي ارزش علمي و ارزش افزوده لندفرم ژئومورفيك چشمه قير (مطالعه موردي: شهرستان دهلران)
قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري شهرستان سنقر، استان كرمانشاه
داده هاي باستان شناسي زير آب و تأثير آن ها در توسعه ورزش ساحلي، مطالعه موردي سواحل جنوبي ايران
بررسي آلودگي ناشي از گرد و غبار و ريزگردها و تاثير آن بر محيط زيست و سلامتي انسان، (مطالعه موردي: استان قم)
بررسي جايگاه گردشگري در توسعه پايدار اقتصادي
نقش حق بر محيط زيست در اسناد بين الملل
تحليلي بر توزيع و اولويت بندي زيرساختهاي گردشگري استان چهار محال و بختياري
ارزيابي اثرات گردشگري بر اقتصاد صنعت حمل و نقل در مقاصد گردشگري (مطالعه موردي: واحدهاي حمل و نقل شهر رامسر)
بررسي ژئوتوريسم غار خفاش شهرستان دهلران به منظور توسعه گردشگري منطقه با استفاده از روش رينارد (ارزش علمي و ارزش افزوده)
برنامه ريزي راهبردي در راستاي ارتقاي توسعه پايدار پاركهاي جنگلي (نمونه موردي: پارك جنگلي تلار)
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري زمستاني (مطالعه موردي: پيست بين المللي اسكي ديزين)
شىاسايي و تحليل اثرات خشكسالي و راهكارهاي مقابل با آن (مطالعالعه موردي كشاورزان دهشتان هكمتانه)ٍ
تاثير استفاده بهينه از انرژي باد در اقامتگاه هاي تفريحي و توريستي
بررسي چشمه تراورتني باباگرگر قروه با هدف ايجاد ژئوپارك
وضعيت كشورهاي آسيايي موفق در گردشگري سلامت (با بررسي وضعيت ايران)
تعيين ارتباط بين گردشگري و حكمراني در كشورهاي عضو OECD با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM
ارزيابي اثرات اجتماعي تبديل ديمزارهاي كم بازده به باغات مثمر ديم (مطالعه موردي : روستاهاي منطقه دژكرد شهرستان اقليد)
بررسي تاثير تغيير كاربري بر ميزان كربن آلي وازت خاك (مطاله موردي منطقه دژكرد شهرستان اقليد)
سنجش توسعه و شاخص هاي كيفيت ذهني زندگي شهري (مطالعه موردي شهر كمالشهر استان البرز)
بررسي جاذبه هاي گردشگري مذهبي در شهر زنجان با تاكيد بر آيين هاي عزاداري دهه محرم
تحليلي برعوامل توسعه روستايي با استفاده از مدل راهبردي swot (مطالعه موردي روستاي مهدي آباد)
برنامه ريزي كاربري زمين در راستاي پايداري محيط زيست (نمونه موردي شهر گوگان)
بررسي فرآوري آب و پساب در كارخانه هاي بازيافتي كاغذ باطله و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن
بررسي روش هاي كاستن آلودگي هوا با اصلاح فرايند در كارخانه هاي خمير و كاغذ كرافت
جاذبه هاي طبيعت گردي و گردشگري در روستاي ييلاقي شش رودبار سوادكوه (استان مازندران)
ارزيابي وضعيت گردشگري شهرستان نوشهر در سطح منطقه و ارائه راهكارهاي توسعه گردشگري پايدار
بررسي تاثير تعطيلات نوروز در نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم استان همدان
نقش صنعت هتلداري در توسعه گردشگري با بررسي آمار گردشگران و ميزان اقامت در هتل هاي همدان
مسافرت و گردشگري از منظر آيات قرآن كريم
بررسي جايگاه بخش كشاورزي در دستيابي به توسعه پايدار در نواحي روستايي، مطالعه موردي: دهستان زرين دشت شهرستان دره شهر
معرفي چهارطاقي رحمت آباد و بازسازي تصويري آن با استناد به شواهد موجود
مكانيابي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني با به كارگيري روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت خوي، استان آذربايجان غربي)
معرفي اجزائي معماري تكيه ي بيگلربيگي بنايي از دوره ي قاجاريه در كرمانشاه
بررسي نقش تگ هاي هوشمند RFID در مديريت، برنامه ريزي و كنترل حيات وحش
بررسي تاثير تصوير ذهني شهروندان بر برند شهري و به كارگيري آن در جهت توسعه شهر (نمونه موردي: شهر قزوين)
بررسي الگوهاي سنتي ونوين گذران اوقات فراغت درگنبدكاووس
عوامل ركود صنعت توريسم در ايران و را ه هاي خروج از آن
نظام روستايي فاكتور كليدي در توسعه ارضي پايدار مقايسه ايتاليا (اينزاگو) و ايران (بسطام)
پهنه بندي خطر سيلاب در حوضه هاي قمصر و قهرود با استفاده از GIS
بررسي سازوكا رهاي ارتقاي فرايندهاي نوسازي وبهسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از رويكرد انتقال حق توسعه (نمونه موردي منطقه 9 تهران)
تحليل باستان شناسي- جغرافيايي سكونت گاه هاي اشكاني كوزران
ارزيابي و پايش خشكسالي استان ايلام به منظور توسعه پايدار كشاورزي و مديريت منابع آب
بررسي عوامل مؤثر در جذب گردشگري پزشكي در استان گيلان
بررسي و پتانسيل سنجي ساخت كمپينگ در روستاهاي هدف گردشگري (مطالعه موردي:روستاي ابيانه)
رويكرد صنعت گردشگري در توسعه كارآفريني روستاهاي نواحي گرم و خشك ايران (مطالعه موردي :روستاي مورد هدف گردشگري گرمه استان اصفهان)
بررسي و رتبه بندي شهرستان هاي استان اصفهان از نظر دسترسي به اماكن و خدمات ورزشي براساس تجزيه وتحليل مدل تاپسيس
بررسي روشهاي مداخله در بافتهاي فرسوده شهري به منظور ارتقاي بهينه بهسازي و نوسازي شهري (مطالعه موردي: شهر نيك شهر)
بررسي رابطه بين آميخته هاي بازاريابي سبز و دو مولفه رفتار زيست محيطي و نگرش زيست محيطي گردشگران
بررسي مولفه هاي موثر بر جلب مشاركت عمومي در توسعه گردشگري شهري در مركز شهر تهران
بررسي عوامل موثر در مكان يابي بيمارستان (نمونه موردي بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر)
پهنه بندي خطر زمين لغزش بااستفاده ازروش منطق فازي حوضه آبريزميان بند شهرستان نور
نقش دانش بومي در مديريت پايدارعرصه هاي منابع طبيعي
اهميت و نقش جنگلداري پايدار در مديريت پايدار جنگل
Which is the perierporpe species for plantation in rhp semi-arid regions
مطالعه قابليت سنجي ظرفيت تحمل گردشگري (نمونه موردي: آبشار بيشه استان لرستان)
بررسي نقش صنايع روستايي در توسعه روستاهاي شهرستان زهك
ارزيابي اثرات صنايع روستايي در اشتغال روستاييان شهرستان زهك
آئين شهرياري ؛الگوي جديدي ازمشاركت شهروندي (نمونه موردي شهر بجنورد)
حمل و نقل پايدار و توسعه پايدار شهرها
تحليل جايگاه مديريت روستايي در گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي 14 روستا هدف گردشگري استان كرمانشاه)
احياي جاده ابريشم و نقش آن در گردشگري فرهنگي مطالعه موردي (منطقه بيستون كرمانشاه)
راهبردهاي افزايش گردشگري پيراموني با رويكرد گردشگري پايدار نمونه ي موردي: شهرستان شهريار
شناسايي نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگري روستاي كندوله با استفاده از مدل SWOT
آزمون اختلاف بينش محيطي نسبت به بازيافت مواد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد: محله طرشت منطقه دو تهران
جغرافياي طبيعي شهرستان سنقر
ارزيابي قابليت ژئوتوريسمي تالاب سوستان با استفاده از روش پرالونگ و رينالد
بررسي اثرات متقابل قارچ ميكوريز (گلوموس موسه) و تنش خشكي روي برخي شاخص هاي رشدگياه گوجه فرنگي
مروري بر فرآيند گياه پالايي گياهان مرتعي و نقش آن در حذف فلزات سنگين
مقايسه سه روش اندازه گيري فاصله اي تعيين تراكم بوته ايها در منطقه فراش ( مطالعه موردي: شهرستان جيرفت)
بررسي خصوصيات و كاربردهاي گياه Halocnemum strobilaceum در مراتع اينچه برون استان گلستان
تحليلي ازمخاطرات طبيعي دراستان خوزستان
تحليل تغييرات سريهاي دما وبارش اهواز طي دوره 1970-2010
بررسي تأثير تبليغات شركتهاي خدماتي مسافرتي و جهانگردي در فروش بيمه نامه مسافرتي (مورد مطالعه : شركت ماركوپولو)
رهيافت بهسازي بافت محله گابنه در لاهيجان با تكنيك SWOT
اثرات توسعه اكوتوريسم در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شهركرد)
ارزيابي كمبود كاربري پارك شهر و پيشنهاد در مورد برطرف كردن آن و مكانيابي (نمونه موردي: شهرستان ماسال)
نقش گردشگري مذهبي در توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاي امامزاده اروميه)
معماري همساز با اقليم شهر خاش بر مبناي شاخص اوانز
ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان ايوان با روش بيكر و دماي موثر
برنامه ريزي راهبردي توسعه اكوتوريسم منطقه ارسباران (مطالعه موردي: شهرستان كليبر)
مديريت پسماند گامي در جهت توسعه پايدار كشاورزي
لزوم و ضرورت اهميت و حفظ مشاركت مردم در حفاظت از محيط زيست
ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار و ناپايداري توسعه شهري ( نمونه موردي: شهرهاي ايران)
پتانسيل يابي مناطق مستعد كشت كلزا در استان آذربايجان شرقي با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي و مقايسه شاخص هاي آسايش اقليم گردشگر به منظور توسعه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه ي موردي استان كردستان)
نقش گردشگري در توسعه مناطق مرزي و محروم مطالعه موردي :گردشگري شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
بررسي عملكرد و اهداف سيستم مديريت شهري در ايران
بررسي و تحليل كيفيت زندگي در بافت فرسودهي شهركاشان با استفاده از مدل SWOT
رونق صنعت گردشگري از طريق سرمايه گذاري در بخش ماشينهاي ريلي با رويكرد درزين تفريحي و دوچرخه ريلي
اهميت آب و چشمه هاي معدني درگردشگري سلامت
توسعه ي گردشگري راه ابريشم، فرصت ها و چالش ها بررسي (با تاكيد بر كشور كره جنوبي)
نقش سازمان دهي سياسي فضا در توسعه گردشگري استان كردستان
ارزيابي نقش صوت در ارتقاء كيفيت محيط و نحوه استفاده شهروندان از فضا
طراحي منظر صوتي با رويكرد وضوح گفتار
بررسي دلايل توجيه سرمايه گذاري در صنعت توريسم با توجه به نواقص موجود در برنامه ريزي هاي توسعه توريسم
نقش گردشگري در كاهش فقر و افزايش امنيت اجتماعي مناطق محروم
واكاوي نقش سازمانهاي مرتبط با گردشگري سلامت در ايران با رويكرد مديريت يكپارچه
بررسي و ارزيابي راهبردهاي تأمين امنيت شهر زابل در راستاي توسعه پايدار شهري با استفاده از مدل AHP
ارزيابي و تحليل توانمندي ها و جاذبه هاي اكوتوريسم كوهستاني (مطالعه موردي: رشته كوه دنا)
تحليلي برجمعيت شهرستان بويراحمدوتاثيرآن برتوسعه فيزيكي شهر ياسوج
بررسي تغيير نگرش زيست محيطي جامعه بومي در پي ايجاد دهكده هاي گردشگري ويژه در مجاورت روستاهاي هدف محدوده ژئوپارك قشم
ارزيابي اقليم گردشگري در منطقه شمال و شمال غرب استان اصفهان
مقايسه ي شاخص هاي فرهنگي-اجتماعي روستاهاي گردشگرپذير با ديگر روستاهاي مشابه درگيلان غرب
تحليلي بر نظام شهري استان گيلان طي سال هاي 1390-1335
معرفي جاذبه هاي گردشگري و مذهبي در بافت كهن شهر دهدشت (بلادشاپور)
طاق بستان، مهمترين اثر گردشگري در شهر كرمانشاه
توسعه گردشگري در جنوب شرق استان كردستان با تكيه بر جاذبه هاي طبيعي و باستاني (محوطه هاي باستاني)
بررسي چالش هاي توسعه اقتصادي در ناحيه روستايي – ساحلي بخش لشت نشاء (مطالعه موردي: روستاي زيباكنار)
بررسي چالش هاي توسعه اجتماعي در ناحيه روستايي – ساحلي بخش لشت نشاء
مدلسازي توزيع مكاني شاخص كيفيت آب (WQI) با استفاده از تصاوير ماهواره اي
حفاظت از منابع طبيعي در راستاي توسعه پايدار
علم بيوتكنولوژي در اسناد حقوق بين الملل محيط زيست
بررسي وضعيت نابرابري منطقه اي در استان يزد با استفاده از تكنيك FAHP
بررسي اغتشاشات بصري نماي پياده راه جنت، جهت بهبود كيفي گردشگري ناحيه مركزي شهر مشهد
تاثيرات گردشگري در توسعه روستايي (مطالعه موردي جزيره قشم)
بررسي و تحليل مقايسه اي شاخص هاي كمي وكيفي مسكن در سكونتگاههاي غير رسمي. نمونه ي مورد مطالعه:محله ي ديزج شمالي در شهر بناب
بررسي و مقايسه ميزان استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي در استان اصفهان
ارزيابي ميزان رضايت گردشگران از امكانات و خدمات گردشگري در مقاصد گردشگري فرهنگي (مطالعه موردي: شهر سلطانيه)
بررسي عوامل موثر بر جايگاه خرماي در سبد مصرفكنندگان (با تاكيد بر ارقام مضافتي، كلوته و مرداسنگ)
رسانه ها و تصويرسازي مقصد گردشگري
Ranking of the most important factors in creating the informal settlement, case study Tehran
Urban tourism development and its relationship to sustainable urban development, a case study Tehran
بررسي تغييرات شاخصهاي توسعه شهري (CDI) در شهر بانه (با تاكيد و تمركز بر نقش گردشگري تجاري)
امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري تجاري در شهر بانه با استفاده از مدل استراتژيك SOAR
پايش خشكسالي درايستگاه سينوپتيك بندرعباس با استفاده از DIP
درآمدي بر لزوم و روشهاي ارزيابي اثرات محيط زيستي
تحليل فعاليت ها ي تكتونيكي و تغييرات آب و هوايي مناطق با استفاده از بررسي مخروط افكنه هاي منطقه
بررسي نقش توسعه صنعت گردشگري درتحول نظام اقتصادي شهر، به مثابه راهبردي به سوي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:كلان شهر كرمانشاه)
ارزيابي توان اكولوژيكي دامنه شمالي كوه سيالان در جذب توريسم با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
ارائه الگوي مناسب تقسيمات شهري با رويكرد مديريت شهري (مطالعه موردي رامسر)
بررسي رابطه بين ابعاد خدمات كيفيت زندگي و رضايت شهروندان شهر لوجلي
نقش مشاركت هاي مردمي در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده (مورد مطالعه: منطقه حكيم شيروان)
بررسي استراتژيك گردشگري و تأثير آن در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي: شهر شيراز)
بررسي نقش تورهاي مجازي بر توسعه گردشگري طبيعي و ژئوتوريسم مطالعه موردي (شهرستان سپيدان،استان فارس)
بررسي قابليت هاي گردشگري و ژئوتوريسم شهرستان سپيدان (استان فارس) جهت راهيابي به توسعه پايدار
تحليل مالي باغ زيتون با محصول كشاورزي (مطالعه موردي: حوزه ي رودخانه اترك)
بررسي عوامل تعيين كننده ي مديريت ريسك در بخش كشاورزي: مطالعه موردي گندم كاران و سوياكاران دهستان كنگور، شهرستان كلاله
ضرورت آمايش سرزمين در توسعه پايدار روستا هاي ايران براي حفاظت محيط زيست
بررسي تغييرات روند آلودگي هواي شهر اصفهان در سال هاي 1387 و 1392
نقش معماري و فرهنگ در ارتقاء سطح بهداشت محيط سكونتگاه هاي بومي گيلان
تحليلي بر رابطه سرانه كاربري هاي اراضي و اندازه شهردر طرح هاي توسعه پايدار شهري با تأكيد بر كاربري فضاي سبز(مطالعه موردي :شهر لاهيجان)
پهنه بندي اقليمي استان فارس با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره
پيش بيني فسفر خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
تخمين نيتروژن كل خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
بررسي آثار اجتماعي و فرهنگي گردشگري بر جامعه محلي
ارزيابي توانمنديهاي زمين گردشگري مكانهاي ژئومورفولوژيكي با تاكيد بر مدل زوروس (مطالعه موردي: نيمه شرقي شهرستان خرم آباد)
بررسي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر گرگان (نمونه مورد مطالعه: محله اوزينه)
بررسي توان هاي محيطي گردشگري (اكوتوريست) شهر تنكابن
بررسي تاثير سرمايه گذاري در تجهيزات و تحقيقات كشاورزي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
تحليلي بر مديريت توسعه پايدار گردشگري منطقه رودبار قصران شهر تهران
تحليل فراواني حداكثر روز هاي بدون بارش در استان كرمان
بررسي شاخص كاربري اراضي در ارزيابي شدت بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA
كاربرد روش هاي نوين در تعيين كاربري اراضي
راهبردهاي توسعه اكوتوريسم دانش محور در روستاي ابيانه
كيفيت ارائه خدمات، بهاي رضايت مهمان در هتل
تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري با بكارگيري تكنيك SWOT (مطالعه موردي: شهر ماكو)
تأثير بلاياي طبيعي (سيل، زلزله، خشكسالي، طوفان) بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب
گردشگري روستايي و اثرات آن بر نواحي روستايي: فرصت يا تهديد (مورد مطالعه: روستاي زيارت گرگان)
بررسي نقش گردشگري مجموعه آسيابهاي آبي شوشتر در توسعه پايدار شهر
تحليل و ارزيابي كاربري هاي تفريحي- فرهنگي با تأكيد بر جمعيت (مطالعه موردي: شهر يزد)
اسيب شناسي عدم بازدارندگي رسيدگي كيفري مربوط به جرايم عليه محيط زيست با نگرش به لايحه قضازدايي (تطبيقي با حقوق بين الملل محيط زيست)
نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي و مديريت شهري و بررسي كاربرد آن در شهرداري ابركوه
تأثير معماري پايدار در كاهش مصرف انرژي فسيلي
پيش بيني خشكسالي با استفاده از شبكه عصبي (منطقه مطالعاتي : استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد)
سىجش وضعيت كالبدي – فضايي و تعيين الگوي بهينه و پايدار توسعه آتي شهر با بهره گيري از مدل هلدرن (نمونه موردي: شهر لالجين)
تحليلي بر الگوي گسترش فيزيكي شهر لالجين با بهره گيري از مدل آنتروپي شانون
بررسي تأثير شرايط جغرافيايي در بهره گيري از پتانسيل هاي طبيعي و انساني گردشگري در باغ شهر فين (استان هرمزگان)
پهنه بندي زمين لغزش با استفاده از مدل فرآيند محور SINMAP (مطالعه موردي: محدوده سد بيدواز اسفراين)
ارزيابي جاذبه هاي گردشگري منطقه چوگان كازرون
تحليل عوامل تأثير گذار بر شكل گيري سكونتگاه هاي غير رسمي شهر بابل با استفاده از مدل تحليل مسير
امكان سنجي اكوتوريسم پايدار در شهرستان خرم آباد
بررسي رعايت اصل انصاف در حقوق بين الملل محيط زيست در تقسيم منابع آب رودخانه هاي دجله و فرات
بررسي مسئوليت بين المللي زيست محيطي ناشي از ريز گردها
بهترين زمان جهت ورود گردشگران با حساسيت تنفسي و قلبي به شهر اصفهان، با تعيين گونه هواهاي اين شهر
بررسي دسترسي به اعتبارات بر درآمد خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
بررسي نقش امنيت اجتماعي و ملي در توسعه و پايداري مناطق مرزي
به كار گيري پدافند غيرعامل در معماري شهرهاي باستاني (نمونه موردي: شهر نوش آباد)
تحليلي بر پراكنش شاخص هاي توسعه مسكن شهرستان هاي ايران
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در تخريب محيط زيست
تحليل فضايي وضع موجود فضاي سبز شهر اردبيل و مكانيابي بهينه آن (نمونه موردي شهر اردبيل)
بررسي تراكم گونه مرتعي رازيانه (Foeniculum vulgare) در منطقه حفاظت شده اشترانكوه ازنا
مطالعه پروژه مطالعه ارزيابي اثرات پروژه هاي آبخيزداري حوضه آبخيز طويله درودزنطويله بند سد درودزن
ارزيابي كليماتوريسم شيراز با استفاده از شاخص TCI
بررسي و تحليل روند تحول نظام شهري استان خوزستان طي سالهاي 1390-1335
ارزيابي و تحليل رابطه متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي با ارزيابي عملكرد شهرداري از ديدگاه شهروندان (نمونه موردي: شهر ايلام)
كاربرد گردشگري كشاورزي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاي آبندان سوادكوه)
ضرورت احيا مركز شهر تاريخي اسلامي در راستاي اهداف توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهري يزد)
بررسي تغييرات 20 ساله (1392-1372) سطح آب زيرزميني در دشت دامغان
پهنه بندي اقليمي استان كرمانشاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهري با تأكيد بر كاربري فضاي فرهنگي (مطالعه موردي : شهر لاهيجان)
توسعه زير ساخت هاي خدماتي مجموعه روستايي زيبا كنار با تكيه بر توسعه پايدار
استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري (مطالعه موردي: شهر تبريز)
ارزيابي نقش خانه هاي دوم در تنوع بخشي به اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: دره ليقوان، شهرستان تبريز)
بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران ورودي به شهر سرعين
موانع و مشكلات گردشگري در ايران
مقايسه تطبيقي نقش نهادهاي متولي جاذبه هاي گردشگري در رونق گردشگري (مطالعه موردي: مقايسه مديريتي- نهادي برج آزادي و ايفل)
بررسي ويژگي هاي آماري و همديدي توفان هاي تندري درشهرستان بروجن
بررسي نقش رسانه بر فرهنگ شهروندي از ديدگاه مديريت فرهنگي و شهري
مديريت تقاضاي آب كشاورزي با رويكرد آزادسازي قيمت (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي دز، محصول گندم)
بررسي توان اكولوژيكي گردشگري شهرستان كلات نادر با استفاده از شاخص TCI
بررسي ميزان فرصتهاي اجتماعي در محله هاي حاشيه نشين (مورد مطالعه: محله حصيرآباد اهواز)
تحليل باستان شناسي استقرارهاي ساساني شهرستان طارم عليا
ارزيابي نقش مولفه هاي جغرافيايي درشكل گيري سكونت گاه هاي اشكاني،ساساني حوزه سد كرخه(2) براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
تحليل باستان شناسي – جغرافيايي سكونت گاههاي اشكاني،ساساني حوزه سد كرخه 2، براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
تحليل نقش عوامل طبيعي در شكل گيري محوطه هاي ساساني-اسلامي دشت ايوان بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
تحليل باستان شناسي و جغرافيايي استقرارهاي ساساني- اسلامي شهرستان ايوان
طراحي پارك ها و فضاهاي سبز شهري پايدار از ديدگاه اجتماعي فرهنگي
تحليلي بر نمونه ها و مباني طراحي پارك هاي كودك با رويكرد آموزش محور
بررسي ارتباط ميان طراحي مجموعه اقامتي-تفريحي با انرژي صفر و ميزان جذب گردشگر
تاثيرات معماري همساز با اقليم بر بناهاي شهر قزوين نمونه موردي (خانه اسدي ها)
بررسي نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصيات خاك زياشكوب در سيستم بيشه زراعي (حوزه آلوش رود آمل- مازندران)
بررسي مولفه ها و راهبردهاي ارزش ويژه برند در مقاصد گردشگري (مطالعه موردي: شهر دبي)
راهبردهاي مورد تأكيد در ايجاد برند مقاصد گردشگري (مطالعه موردي: كشور مالزي)
بررسي عوامل مؤثر بر احتمال مشاركت كشاورزان در بازار آتي (مطالعه موردي:محصول پنبه شهرستان گنبدكاووس)
بررسي الگوي زماني ومكاني خشكسالي در استان خراسان رضوي
حكمراني خوب شهري، ضرورت توسعه پايدار گردشگري شهري
اثرات زيست محيطي گردشگري ساحلي درگردشگري پايدارنمونه موردي بررسي جزيره كيش و ارايه راهكارها
ارزيابي قابليت هاي منطقه نمونه گردشگري آرپناه و كاركرد آن در توسعه پايدار منطقه
جايگاه پوسته هوشمند در معماري پايدار و مزيت هاي آن در صنعت ساختمان
بررسي سيستم حمل و نقل و جابه جايي ايران و نقش آن در توسعه ي پايدار
بررسي مشكلات حمل و نقل و ترافيك شهر قدس و ارائه پيشنهادات حميدرضا كوزه گر- كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري
اولويت بندي شاخص هاي حياتي شهر الكترونيك با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: شهر زابل)
بررسي ميزان آگاهي شهروندان شهر زابل از شاخص هاي شهر الكترونيك
مطالعه توسعه دروني شهر بابلسر
بررسي تأثير برندسازي شهري به عنوان محرك توسعه اقتصادي در شهرهاي ايراني (نمونه موردي:قزوين)
تجربه گردشگري و گرايش به مهاجرت مورد مطالعه: گردشگران خروجي از فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
بررسي گردشگري مناطق حفاظت شده (حيات وحش)
نقش و اهميت صنايع دستي در توسعه ي گردشگري استان گيلان
شهرهاي جهاني و گردشگري شهري
ارزيابي پراكنش مساجد در محلات شهري (مطالعه موردي: شهر اروميه)
توسعه پايدار سواحل استان گيلان با تأكيد برگردشگري
احياء اصولي تالاب ها گا مي در جهت توسعه پايدار با تاكيد بر تالاب بين المللي انزلي
بررسي جامعه شناختي حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
سنجش كيفيت محيط سكونت شهري بر اساس ادراك ذهني شهروندان نمونه موردي: منطقه 1 اسلامشهر
ارزيابي اثرات گردشگري ساحلي بر مناطق روستايي جزاير جنوب كشور با تكيه بر نظرسنجي از روستاييان نمونه موردي روستاي لافت در جزيره قشم
جايگاه پل هاي پياده رودخانه اي در ارتقاء اكوتوريسم نمونه موردي: رود كارون در شهر اهواز
بررسي كارايي مدل درختان تصميم گيري در برآورد رسوبات معلق رودخانه اي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز باباامان، خراسان شمالي)
مطالعه وضعيت توسعه پايدار گردشگري در منطقه 22 شهر تهران
راهكارهاي طراحي معماري مسكن مقرون به صرفه بومي در جزيره كيش
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهري با تاكيد بر كاربري ورزشي (نمونه موردي شهرستان سياهكل)
نقش گردشگري در توسعه پايدار منطقه اي (مطالعه موردي استان اردبيل)
حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي مطالعه موردي: شير آباد زاهدان
بررسي عوامل مؤثر بر مسأله اسكان غير رسمي و فقر شهري در شهر خاش
بررسي رابطه بين توسعه پايدار اكوتوريسم و محيط زيست
نقش مؤلفه هاي جغرافيايي در شكلگيري سكونتگاههاي دوره اشكاني و ساساني سدپارسيان شهرستان ممسني براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
تحليل باستان شناسي _ جغرافيايي سكونت گاه هاي اشكاني و ساساني حوزه سد پارسيان شهرستاى ممسني
اثرات زيست محيطي گردشگري بر روستاي توريستي كندوان
تدوين راهبردهاي توسعه ي گردشگري (نمونه موردي: روستاي هدف گردشگري كنگ)
بررسي تاثير اسيد هيوميك و تنش خشكي بر شاخص كلروفيل برگ گلرنگ بهاره (. Carthamus tinctorius L)
شناخت پتانسيل هاي اكوتوريسمي استان آذربايجان شرقي در راستاي توسعه پايدار
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه ي پايدار روستايي: موانع و راه كارها (نمونه موردي: روستاي برغان، استان البرز)
مديريت پايدار حمل و نقل شهري و خط مشي هاي آن
استفاده از روش ارزيابي چند معياره براي بررسي توان تفرج متمركز سامان عرفي تاف
ارزيابي و پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري استان زنجان با استفاده از شاخص TCI
پتانسيل سنجي مناطق نمونه گردشگري شهرستان اراك
تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اكوتوريسم در شهرستان جيرفت با استفاده از مدل منطق فازي
تعيين جهت مناسب استقرار ساختمان و طراحي سايبان كارآمد با رويكرد معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي: شهر قزوين)
اولويت بندي شاخصهاي كمي و كيفي مسكن روستايي در استان كردستان با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره
تحليل دلايل نگهداشت و برون رفت سرمايه هاي اجتماعي از بافت هاي فرسوده تهران نمونه موردي (سلسبيل شمالي)
سكونتگاه هاي غير رسمي در ايران و راهكارهاي تعديل آن (نمونه موردي محله آخماقيه تبريز)
بررسي زمينه هاي توسعه امنيت اجتماعي با مشاركت مردم محله مطالعه موردي: محله شهادت منطقه 20 تهران
نقش سازمان دهي فضايي و نوسازي بافت هاي فرسوده در درك احساس امنيت ساكنين (مطالعه موردي:محله زرگران شهرستان بناب)
اثر كود ورميكمپوست بر برخي صفات موفولوژيكي خيار سبز سوپردومينوس (P.S) تحت تنش خشكي
كاربرد روش جاي پاي اكولوژيكي در ارزيابي پايداري توسعه شهري (نمونه موردي: شهر ساري)
درآمدي بر قابليت هاي هنر و گرافيك شهري در برندسازي و هويت رقابتي مقاصد گردشگري
مكاني بهتر براي زندگي در راستاي حفاظت از محيط زيست با تأكيد بر شهر اكولوژيك و شهر سالم
بررسي ميزان گذران اوقات فراغت گردشگران درتفرجگاه هاي استان گلستان (مورد مطالعه: گردشگران تفرجگاه هاي پارك جنگلي ناهارخوران گرگان و كبود وال علي آباد كتول)
پهنه بندي آلودگي خاك در محدوده معدن سنگ آهن چغارت شهرستان بافق با استفاده از روش هاي كريجينگ معمولي و كريجينگ عام ومقايسه نتايج
و…

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید