نمایه سازی مقالات اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايرانمجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران 27 اسفند 1393 توسط مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي – انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين فردا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 683 عنوان مقاله تخصصی شامل 6393 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تاثير تعامل خانواده و ماهواره در بروز پديده طلاق (شهر ايلام)
مقايسه ناگويي خلقي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اختلا دو قطبي نوع I و افراد بهنجار
مقايس حساسيت ميان فردي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اختلال دو قطبي نوع I و افراد بهنجار


رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري با انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر پايه هاي دوم و سوم راهنمايي شهرستان انديمشك
رابطه سبك هاي تفكر و توانايي حل مسئله با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلام آباد غرب
بررسي تحولي ميزان رشد اعتقادي دانش آموزان در مقطع ابتدايي- راهنمايي- دبيرستان شهرستان دزفول
بررسي رابطه بين رضايت اززندگي والدين با مشكلات روانشناختي فرزندان
بررسي رابطه بين پنداشت از موقعيت طبقاتي خويش و ارزيابي از ميزان برابري اجتماعي در جامعه (مطالعه موردي فرهنگيان بندرامام خميني)
تاثير نقاشي درماني بر نشخوارفكري كودكان داراي اختلال يادگيري
بررسي ارتباط شناخت و بكارگيري دبيران متوسطه از اصول آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
بررسي عدم عوامل سرمايه ي اجتماعي مؤثر بر فروپاشي خانواده ي سالم و پايدار و آسيب شناسي آن (مطالعه موردي: زنان مطلقه سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس)
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر شيوع طلاق در بين زنان سرپرست خانوار مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) لارستان فارس
بررسي تأثير راهكارهاي بومي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در جهت كاهش فرهنگ فقر (مطالعه ي موردي: زنان سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني (ره) لارستان فارس)
تبيين ارزش ها و ويژگي هاي الگوي مديريت اسلامي
بررسي دلايل استقبال كم از بانكداري اينترنتي در شهرستان لار (بخش مركزي)
آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان پايه ششم و راه هاي مقابله با آنها
تعليم و تربيت در شرايط پست مدرنيسم با تأكيد بر ديدگاه ساختار شكني دريدا (تحليلي انتقادي بر نظريه ساختارشكني دريدا)
بررسي موقعيت فرهنگي در جنگ نرم (مطالعه ي موردي: جامعه دانشگاهي استان كردستان)
مطالعه تجربي تأثير عكاسي كردن كودكان پيش دبستاني دختر و پسر بر ثبات ادراكي آنها
بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و مسووليت پذيري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان مياندوآب
بررسي رابطه ي شايستگي اجتماعي با ويژگي هاي خانواده در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نقده
بررسي رابطه ي خلاقيت با سبك هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نورشهرستان مهاباد
بررسي تاثيرآموزش كارآفريني بر مهارت هاي كسب و كار زنان شاغل در صنايع دستي شهرستان گرگان با توجه به متغيرهاي جمعيت شناسي
بررسي اجتماعيات در داستانهاي كوتاه نجيب محفوظ و اشعار استاد شهريار
مولفه هاي مكتب وقوع و واسوخت در شعر وحشي بافقي از ديذ جامعه شناسي
بررسي رابطه گرايش به خرافات با منبع كنترل و سبك شناختي (وابسته/مستقل از زمينه) دانشجويان
آموزش و شبكه هاي اجتماعي؛ تهديدها و فرصتها
اثر بخشي آموزش به روش مونته سوري بر افزايش مهارت هاي درك معاني كلمات ، يادگيري الفبا و خواندن در دانش آموزان پيش دبستاني
تلفيق در برنامه درسي
اهميت پرورش تفكر انتقادي و ارتباط آن با برنامه درسي
برنامه درسي انسان گرايانه
بررسي جايگاه هوش چندگانه در برنامه درسي
سنجش رابطه ي نوگرايي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن با تأكيد بر جنسيت
بررسي رابطه مهارت همدلي با كيفيت روابط عاطفي و اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سراوان
بررسي تاثيركيفيت زندگي بر رضايت شغلي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان رشتخوار
هوش اخلاقي و صميميت اجتماعي كاربران و غير كاربران شبكه هاي نوين اجتماعي
سرسختي روان شناختي و حمايت اجتماعي در بين جوانان كاربر و غيركاربر شبكه هاي نوين اجتماعي
تاثير نيازهاي اساسي روان شناختي (خود مختاري،شايستگي،روابط بين فردي) بر هويت تحصيلي و جهت گيري آينده دانش آموزان
رابطه پويايي هاي ارتباطي و تأئيد خود با جهت گيري هدف در زنان متاهل شهرستان رشت
صله رحم از ديدگاه اسلام و پيامدهاي تربيتي آن
تاثير يادگيري خودتنظيم بر حل مسئله رياضي دانش آموزان ابتدايي
بررسي تأثير اعتياد به اينترنت بر مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه اضطراب امتحان و سلامت رواني با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
رابطه شيوه هاي فرزند پروري، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي با اعتياد به بازي هاي كامپيوتري
بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با جو سازماني در دبيران دبيرستانهاي شهر ايلام
مروري بر مفاهيم و مولفه هاي برنامه درسي پنهان در سيستم آموزشي
بررسي تاثير آسيب هاي اجتماعي بر ميزان مهارتهاي زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
بررسي رابطه سبك هاي رهبري مديران با خلاقيت (مورد مطالعه: معلمان و مديران مدارس مقطع متوسطه شهرستان آبدانان)
مروري بر عمده ترين عوامل موثر بر بزهكاري اطفال و نوجوانان
سبك زندگي پس از طلاق در زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار شهرستان اراك)
رابطه بين سبك هاي دلبستگي و شيوه هاي فرزند پروري درمادران دانش آموزان دبستاني
بررسي اثربخشي ارزشيابي توصيفي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبستاني
بررسي تفكر انتقادي در بين دانش آموزان دختر شهرستان بيجار
نقش مدارس شبانه روزي در پيشرفت عوامل آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي در دانش آموزان دختر استان كردستان
بررسي تحليلي ديگر اقليت ها (قوميت) در برنامه درسي
رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي و شيوه هاي فرزندپروري والدين با گرايش به اعتياد در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دهلران
رابطه تيپ هاي شخصيتي معلمان با انگيزه پيشرفت دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان (مطالعه موردي :شهر مشهد)
بررسي جامعه شناختي رابطه الگوي جامعه پذيري دمكراتيك (مقتدرانه) دانش آموزان در خانواده با ميزان آگاهي به هويت جنسي آنان
بررسي جامعه شناختي رابطه بين دل بستگي سازماني و رضايت شغلي دبيران شهرستان كوثر
بررسي جامعه شناختي رابطه بين جنسيت و ميزان دل بستگي شغلي دبيران شهرستان كوثر
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت اسلامي با رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور شهرقم
امام زمان (عج) آينه تمام نماي امام رضا (ع)
نقش عوامل اجتماعي در شكل گيري هويت با رويكرد اسلامي
تفكر انتقادي در تعليم و تربيت اسلامي
تربيت زيستي از منظر قرآن
عوامل تهديد كننده بهداشت رواني در خانواده از ديدگاه اسلام
عزت نفس جنسي و عملكرد جنسي زنان در نوع دلبستگي
طرحواره هاي ناكارآمد اوليه مادران با و بدون فرزند پسر كم توان ذهني
مقايسه جهت گيري مذهبي و اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني با مادران داراي فرزند عادي
بررسي و تبيين دلبستگي به كار و كارايي معلمان
رابطه هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
خانواده وتربيت جنسي
بررسي تأثير سطح تحصيلات و نگرش والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مدارس شهري شهرستان مياندوآب بر روابط متقابل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در سال تحصيلي 93-92
نقش و اهميت شيوه هاي مديريت كلاس و مهارت هاي ارتباط با دانش آموز در جهت تحقق اهداف آموزشي
بررسي مشكلات آموزشي درس كار و فناوري دوره اول متوسطه از نظر سرگروه هاي آموزشي استان خوزستان
تاثير جهاني شدن بر اهداف آموزش و پرورش
بررسي رابط بين راهبردهاي يادگيري و درك مطلب
رابطه ي بين حمايت اجتماعي با شادكامي، خودكارآمدي و بهبود عملكرد در محيط كار
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي بر بهره وري كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي ذهني و هوش هيجاني مردان معتاد شهر يزد
بررسي رابطه خلاقيت هيجاني با تيپ هاي شخصيتي A و B
رابطه بين سبك هاي فرزندپروري والدين و بحران هويت دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه دو شهر يزد
نقش تحمل بلاتكليفي و خودآگاهي در پيش بيني سرمايه روانشناختي افراد داراي نشانه هاي وسواس فكري – عملي
نقش بازداري رفتاري، تحمل بلاتكليفي و خودآگاهي در پيش بيني سرمايه روانشناختي افراد داراي نشانه هاي وسواس فكري – عملي
ارتباط اجتماعي و آرامش روان انسان از ديدگاه قرآن وعترت
بررسي عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر در گسترش پديده كودكان خياباني و راهكارهاي پيشگيري از آن
بررسي علل و عومل مؤثر در كاهش احساس امنيت در بين زنان سرپرست خانوار
بررسي اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر ترك اعتياد در مراكز ترك اعتياد و سنجش پايداري اثرآن
رابطه بين خودكارآمدي با سرزندگي تحصيلي دانش آموزان تيزهوش
بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويكرد يكپارچه گرا (IT) بر افزايش عزت نفس معتادين بزهكار
نقش راهبردهاي فراشناختي در فرآيند روش هاي نوين آموزشي
بررسي رابط بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني مديران و كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي معلمان زن مقطع متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحيه يك اصفهان
تاثير يوگادرماني در بهبود سلامت جسم و روان
بررسي ارتباط خوشبيني با بهزيستي روانشناختي و سبكهاي مقابله اي در دانشجويان
بررسي رابطه بين خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي دانش آموزان
بررسي رابطه بين اخلاق كار اسلامي با سلامت روان كاركنان شركت ياس پلاست شمال گلستان
بررسي رابطه بين تاب آوري و سرسختي روانشناختي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان
پيشگيري از اعتياد در برنامه درسي آموزش عالي: يك رويكرد تلفيقي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد ايلام
بررسي رابطه هوش معنوي هيجاني در دانش آموزان دختر اول دبيرستان شهر پاره
بررسي رابطه تفكر انتقادي با هوش هيجاني در دانش آموزان دختر اول دبيرستان شهرپاوه
روشهاي ارزيابي و ارزشيابي در يادگيري الكترونيكي
آسيب شناسي اعتياد
نگاهي به جايگاه و نقش اخلاق در پژوهش
رابطه سبك هاي تفكر و انگيزه پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب
نقش ادراك حمايت معلم، جهتگيري انگيزشي و آگاهي فرا شناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي
بررسي تهديدها و پيامدهاي تلفن همراه (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر ايلام در سال 1393)
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) در بهبود اضطراب اجتماعي افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
مقايسه راهبرد هاي مقابله اي و كمال گرايي در دانشجويان دختر مبتلا و غير مبتلا به اضطراب آزمون
تهيه و تدوين پرسشنامه مشكلات يادگيري درس زبان انگليسي در مدارس متوسطه
بررسي ارتباط سلامت عمومي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زابل
بررسي سلامت رواني دانشجويان دانشگاه زابل و عوامل موثر بر آن
بررسي پرورش فلسفه تفكرانتقادي با توجه به آموزش هوشمند در دانش آموزان
بررسي رابطه نگرش مذهبي با كيفيت زندگي درفرهنگيان
ارزيابي كارايي و رتبه بندي اساتيد براساس تكنيك تحليل عاملي دانشكده معماري دانشگاه خيام مشهد
موانع و مشكلات اجراي پژوهش در كارگزاران فكور نظام آموزش و پرورش
ارزيابي سطح رشد اخلاقي در نوجوانان
مقايسه تطبيقي ويژگي هاي انسان فرهيخته از ديدگاه ريچارد استنلي پيترز و علامه محمد تقي جعفري
تربيت سياسي از ديدگاه اسلام
مقايسه كنترل ادراك شده، شادكامي روان شناختي و اميد به زندگي در سالمندان دچار آلزايمر نگهداري شده در مراكز تخصصي و منزل در شهر اردبيل
مقايسه شادكامي روان شناختي و اميد به زندگي در سالمندان دچار آلزايمر نگهداري شده در مراكز تخصصي و منزل در شهر اردبيل
رابطه ي اختلال شخصيت خودشيفته و ناهماهنگي شناختي با آمادگي براي اعتياد در دانشجويان
كاربرد هوش معنوي در روان درماني
رابطه بين برتري طرفي با نارساخواني
برررسي وضعيت حل مسأله و بلوغ اجتماعي در دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده مراكز بهزيستي شهر زنجان
رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر زنجان
نقش تعديل كننده خودكارآمدي در رابطه بين استرس شغلي با سلامت رواني
بررسي آسيب هاي فرهنگي ناشي از عدم اعتماد به نفس دانشجويان
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش اختلال رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
علل و ريشه هاي خانواده ستيزي در دنياي غرب درعصر به اصطلاح پست مدرنيسم (از منظر سياسي، حقوقي، اجتماعي)
اهميت تعليم و تربيت و فراگيري علم و دانش از منظر اسلام و اهل بيت (ع)
فرهنگ سياسي اجتماعي انقلاب اسلامي از منظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي
راهكارهاي مقابله با ديپلماسي ديجيتال؛ ترفند نوين غرب عليه جمهوري اسلامي از منظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي
رابطه سازگاري تحصيلي و ابزار وجود در دانشجويان
رابطه خودكارآمدي و حمايت اجتماعي در دانشجويان
رابطه اعتياد و روسپيگري در زنان ولگرد
بررسي وضعيت عناصر آموزش و پرورش در ايران باستان
اثرگذاري رسانه ها بر ترويج خشونت در ميان كودكان
پيش بيني اعتياد به اينترنت براساس عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر همدان
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس رضايت جنسي در زنان و مردان متأهل
مقايسه ناگويي خلقي در افراد معتاد به شيشه، هروئين و افراد عادي
اثربخشي آموزش مديريت مهار خشم بر پرخاشگري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز
رابطه كيفيت تعامل معلم- دانش آموز با پيشرفت تحصيلي درمدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر رفسنجان
ارزشيابي كتاب درسي رياضي پايه ششم از نظر تناسب با ويژگي هاي يادگيرنده
بررسي رابطه بين دانش مديران از رشد اخلاقي نوجواني با رشد شخصيت دانش آموزان در دبيرستانهاي پسرانه شهركرمان
عوامل مؤثر در تدريس از ديدگاه تربيت اسلامي
شايسته سالاري مديران با تأمل بر شايستگي اختصاصي
درمان موردي افسردگي در نوجوانان
بررسي جايگاه ازدواج در سبك زندگي با رويكرد اسلامي
آسيب شناسي نظام خانواده در فضاي شبكه هاي اجتماعي مجازي
مؤلفه هاي برنامه درسي رياضي مقطع ابتدايي از منظر جروم برونر
بررسي رابطه نگراني تصوير بدني و عزت نفس با خودكارآمدي اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع اول دبيرستان
رابطه شيوه هاي فرزندپروري در عمل به باورهاي ديني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
تأثير آموزش كودك معلول جسمي حركتي و فاقد معلوليت به صورت تلفيقي
مقايسه عزت نفس و خود پنداره در دانش آموزان معلول جسمي- حركتي و فاقد معلوليت
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر افسردگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS) در شهر گرگان
بررسي رابطه بين سبك هاي مقابله با تنيدگي و روانشناختي و فرسودگي شغلي در زنان شاغل درشوراي حل اختلاف شهرستان گرگان
نقش سبك هاي فرزند پروري مادران در پيش بيني نگرش مثبت و منفي نوجوانان پسر به بزهكاري
نقش اشتغال در بهبود نيمرخ روانشناختي زنان سرپرست خانواده
جامعه شناسي دين و دين شناسي از ديدگاه استاد مطهري و دكتر شريعتي
مقايسه اثربخشي گشتالت درماني و معنادرماني بر كاهش خشم و افزايش سلامت روان نوجوانان كانون اصلاح و تربيت
مقايسه كارايي دروني شاخه ي نظري دوره متوسطه با شاخه ي كاردانش دوره متوسطه و مقايسه آنها با اهداف برنامه چهارم توسعه آموزش و پرورش استان ايلام در بين سالهاي 1384-1388
بررسي تأثير عدالت سازماني و امنيت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي لرستان
بررسي عوامل موثر بر تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)
اثر بخشي آموزش تاب آوري بر عملكرد جسماني افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر
اثر بخشي آموزش تاب آوري بر سلامت رواني افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر
تلويزيون و بحران هويت (با تأكيد بر مجموعه هاي تلويزيوني و جوانان)
بررسي تأثير مداخلات مبتني بر افزايش آگاهي از آسيب هاي فردي و اجتماعي طلاق در متقاضيان كمتر از 20 سال شهر جنگل
بررسي رابطه بين اخلاق حرفه اي با تعهد سازماني در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش افسردگي و اضطراب مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس
تاثير بازي هاي آموزشي در پرورش خلاقيت كودكان پيش از دبستان
بررسي ميزان استرس شغلي بين دبيران متوسطه مرد و زن شهرستان رابر
مقايسه تفكر خلاف واقع در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده و افراد بهنجار شهر ساري در سال 1391
رابطه جهت گيري مذهبي دروني با سلامت روان و شاد زيستي در دانشجويان
رابطه الگوهاي ارتباطي و كيفيت زندگي با سلامت روان دانشجويان
بررسي رابطه بين خودكارآمدي و توانايي حل مساله اجتماعي با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه آزاد شهر گرگان
اثربخشي مداخله شناختي-رفتاري مبتني بر مدل مارلات بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در افراد وابسته به مواد مخدر
ويژگي هاي شخصيتي در دختران دانش آموز استفاده كننده مكرر از فضاي مجازي و موبايل
ويژگي هاي شخصيتي و ريسك پذيري در دختران دانش آموز استفاده كننده مكرر ازفضاي مجازي و موبايل
بررسي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ي تدريس اساتيد و ميزان يادگيري و نگرش به درس دانشجويان
بررسي تاثير استفاده از آموزش هاي الكترونيك بر ميزان يادگيري ويادداري فراگيران در مراكز دانشگاهي
مؤلفه هاي متناسب با آموزش فلسفه براي كودكان در برنامه درس ملي
بررسي تأثير الگوي آموزش فراشناخت بر پيشرفت انشانويسي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي
اثر بخشي زوج درماني مبتني بر دلبستگي در افزايش صميميت زناشويي
بررسي اثر بخشي فراشناخت وآموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
اثرات هوش معنوي در محيط سازمانها با رهيافت مباني ديني
پژوهشي جامعه شناختي بر مسئله اشتغال متوازن زنان (كار در خانه و بيرون) با تأكيد بر فمينيسم اسلامي
پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس اهداف پيشرفت دانش آموزان
بررسي تأثير خودكارآمدي بر انگيزه پيشرفت كاركنان دانشگاه پيام نور كرمان
پرورش تفكر انتقادي هدف اساسي تعليم و تربيت
جايگاه فلسفه در نظام تعليم و تربيت اسلامي
بررسي تصور از بدن دربين زنان شاغل و خانه دار شهر كرمان
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و يادگيري مطالعه موردي دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه حضرت معصومه (س) شهرستان ايلام
بررسي رابطه شيوه فرزند پروري والدين با وسواس فكري عملي درپسران پيش دانشگاهي استان كهگيلويه و بوير احمد
بررسي رابطه شيوه فرزند پروري والدين با افسردگي درپسران پيش دانشگاهي استان كهگيلويه وبوير احمد
بررسي رابطه بين خودارزشيابي هاي محوري و جو روانشناختي حاكم بر سازمان با اشتياق شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر ياسوج
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني در بين دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه اسلامي واحد ياسوج
پيش بيني اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر دبيرستاني بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و رفتارهاي مقابله اي اجتناب
نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر سازگاري تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان
بررسي نقش مددكاران اجتماعي در كاهش فرهنگ فقر (مطالعه موردي: مددكاران كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس)
بررسي رابطه بين وجدان كاري و جو اخلاقي در دبيران دوره هاي اول و دوم متوسطه شهرستان بيرجند
بررسي مفهوم شناختي هويت در حوزه ي روانشناسي و روانشناسي اجتماعي( با تأكيدي بر نطريه هاي اريكسون، مارسيا ، ميد و كولي)
مقايسه نيمرخ شخصيتي و سلامت عمومي دختران همجنس خواه با دگرجنس خواه
بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان
نقش خانواده در سلامت روان
نقش آموزش مبتني بر هنردرماني به شيوهي اوريگامي در ميزان اختلال تكانشي كودكان بيش فعال پيش دبستاني شهرستان كرمانشاه (در مؤلفه هاي نافرماني مقابله اي و اختلال سلوك)
مقايسه سلامت روان زنان شاغل و غير شاغل شهرشيراز در سال 1392
اثربخشي هيپنوتيزم درماني شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي نقش مشاركتي خانواده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
نگاهي جامعه شناختي به پديده اعتياد با تاكيد بر نقش تعديل گرايانه سرمايه اجتماعي
هوش هيجاني عاملي موثر در رهبري موفق
ارائه الگوي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان مقطع ابتدايي: مطالعه موردي معلمان شهرستان دزفول
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و اعتماد سازماني با تعهد سازماني كاركنان هتل هاي پارسيان
معلم ، تربيت معلم و تغيير در برنامه هاي درسي
بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن با ميزان پرخاشگري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر پاوه
بررسي مقايسه اي سبكهاي مقابله با تنيدگي و خودپنداره در نوجوانان كار و نوجوانان مدرسه شهر مشهد
تأثير و پيامدهاي رسانه ها (ماهواره) بر زندگي افراد ايراني
ارتباط و ضعيت سلامت روان و رضايت زناشويي زنان متاهل شهرستاني و تهراني
بررسي عوامل موثر بر افزايش كارايي فناوري آموزشي از ديدگاه مدرسان دانشگاه فرهنگيان اصفهان
بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافي (جنسيت، مدرك تحصيلي و سابقه كار) درتعيين دينداري و سبك زندگي سالم كاركنان مجتمع آموزشي و پرورشي شهداي مسجد جامع چابهار
كارآفريني در ساختار سازماني مناسب عامل توسعه سازمان
تأثير رسانه هاي صوتي بر تغيير تصور تن نوجوانان
پژوهشي برگفتمان مهدوي امام خميني (ره)
بررسي رابطه سلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري دانشگاه هاي شهر تهران
معناشناسي تطبيقي «مقام محمود» پيامبر اسلام (ص) باتوجه به تفاسيرفريقين با رويكرد سبك زندگي پيامبر اسلام (ص)
بررسي ونقد برخي روايات واحاديث پيرامون سيره وسبك زندگي پيامبر اسلام (ص)
عوامل اجتماعي موثر بر مديريت احساسات :كاربست نظريه جامعه شناسي احساسات
بررسي رابطه بين هوش معنوي با سلامت رواني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي لارستان سال تحصيلي 93-92
رابطه ساده و چندگانه بين پيشايندهاي تقلب «نگرش مذهبي، هوش، وضعيت اجتماعي- اقتصادي- جامعه پذيري و عزت نفس» با نگرش نسبت به تقلب در امتحان دانش آموزان پسر و دختر دوره ي متوسط استان خوزستان
نقش صدا و سيما در پر كردن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه
بررسي تأثير حمايت اجتماعي بر شيوه هاي فرزندپروري (مورد مطالعه: مادران شاغل شهر كرمان)
بررسي شيوه هاي فرزندپروري مادران شاغل شهر كرمان
آگاهي فرد از پايگاه طبقاتي همسر و تأثير آن بر رضايت از زندگي زناشويي
مقايسه آموزش و پرورش ايران و هند
آسيب شناسي برنامه ي درسي كار و فناوري دوره ي اول متوسطه در سطح عملياتي
بررسي رابطه طرح واره هاي ناسازگار اوليه با استعداد اعتياد
تاثير كنترل رفتار در خانواده بر احساس تعلق خاطر به مدرسه و نشاط در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان زرنديه
بررسي اثربخشي و مقايسه هيپنوتيزم درماني و آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش عزت نفس دانش آموزان
بررسي ميزان رضامندي زوجيت والدين با سلامت روان وخلاقيت در فرزندان تيز هوش دبيرستاني
بررسي رابطه سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي با سبك زندگي مطلوب مورد مطالعه (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران)
بررسي رابطه بين ميزان رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني كاركنان فني حرفه اي استان همدان (سال تحصيلي 93-92)
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در سايه تعليم و تربيت عاشورايي؛ فرصت ها و تهديدها
تعليم و تربيت اسلامي
نقش معلمان در تعليم و تربيت اسلامي
نقش باورهاي مذهبي، حمايت اجتماعي و سابقه اختلالات رواني در سوء مصرف مواد
بررسي پديده شهرنشيني و پيامدهاي آن در كشورهاي جهان سوم براساس تئوري هاي جامعه شناختي
عوامل موثر در شايستگي فرهنگي و اقتصادي مديران
ويژگي ها،اصول وعناصر يادگيري الكترونيكي
زير ساخت هاي فلسفي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
تأثير آموزش جرأت ورزي گروهي بر ميزان افسردگي و اضطراب دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز)
بررسي رابطه ميان ميزان اعتماد اجتماعي مديران و عملكرد شغلي آنها
تأثير درمان شناختي- رفتاري گروهي بر باورهاي فراشناختي مثبت نسبت به نگراني دربيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير (GAD)
اضطراب رابهتربشناسيم
رابطه ويژگي هاي شخصيتي با روابط عاطفي اينترنتي
تاثير ادراكات فعاليت هاي كلاسي بر تفكر تأملي و يادگيري اجتماعي – هيجاني در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان ساوه
مقايسه حمايت اجتماعي و تاب آوري در افراد معتاد وابسته به مواد (ترياك-شيره) وافراد در حال مصرف متادون
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر الگوهاي مصرف فرهنگي زنان (مورد مطالعه: دختران و زنان بالاي 18 سال شهر آمل)
قابليت هيپنوتيزمپذيري و نگرش دانشجويان تيپ برون گرايي، درون گرايي و هيجاني نسبت به هيپنوتيزم
بررسي رابطه سلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان سيگاري دانشگاه هاي شهر تهران
طراحي سراي سالمندان بر اساس روانشناسي محيطي
مقايسه تفاوت بين سطح يادگيري درس علوم تجربي براي دانش آموزان پسر پايه ششم مقاطع ابتدايي مدارس دولتي،غيردولتي، شاهد و استعدادهاي درخشان
بررسي رابطه ي فرهنگ مدرسه با اهداف پيشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه ي شهرستان نقده
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خودكارآمدي و پيش بيني ميزان تأثير آنها بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
تحليل نقش خانواده بر بزهكاري دختران دبيرستاني
بررسي رابطه سبك هاي فرزندپروري مادران با جرأت ورزي دانش آموزان دختر ناحيه دوآموزش و پرورش شهرستان اهواز
بررسي رابطه سبك هاي فرزندپروري پدران با جرأت ورزي دانش آموزان دختر ناحيه دوآموزش و پرورش شهرستان اهواز
مقايسه ذهن آگاهي در افراد مواجهه شده با رويدادهاي آسيب زاي مختلف
بررسي مقايسه اي اضطراب مرگ و خستگي مفرط در بيماران مبتلا به پرولاپس دريچه ميترال قلب و افراد سالم
بررسي رابطه كمال گرايي پدران با جرأت ورزي دانش آموزان دختر ناحيه دوآموزش و پرورش شهرستان اهواز
مقايسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسيب بر حسب تحصيلات
بررسي رابطه كمال گرايي مادران با جرأت ورزي دانش آموزان دختر ناحيه دوآموزش و پرورش شهرستان اهواز
عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان
ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي شهرستان نيشابور
سنجش ميزان رضايت شغلي معلمين شهرستان بابلسر و رابطه آن با برخي مولفه هاي اجتماعي
توسعه آموزش و جهاني شدن آموزش عالي
بررسي سبك زندگي ورابطه آسيب شناسي اجتماعي خانواده
پيش بيني آسيب پذيري در برابر استرس والدين كودكان كم توان ذهني بر اساس حمايت اجتماعي ، راهبردهاي مقابله اي و جهت گيري مذهبي
نقش مصرف شناختي رسانه ي ديداري (تلويزيون) بر الگوهاي ارتباطي زوجين شاغل شهر بيرجند
بررسي مؤلفه هاي مديريت دانش در بين كاركنان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 94-1393
هنجارها و ناهنجاري هاي مديريت دولتي با نگاهي به ايران
تاثير جهاني شدن و نقش رسانه ها در افزايش شكاف نسلي خانواده ها
بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت كاركنان در ادارات آموزش پرورش لرستان (خرم آباد)
بررسي نگرش و گرايش جوانان به استفاده از برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي (مطالعه موردي شهربابك)
بررسي شاخص هاي روانسنجي مقياس سرمايه اجتماعي درون خانوادگي در جامعه دانش آموزي
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانوادگي كثرت گرا بر علائم جسماني- رواني زنان مبتلا به اختلالات سايكوسوماتيك
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي نوين بر فرآيند ياددهي – يادگيري
اثر بخشي آموزش هاي فني و حرفه اي و كار دانش و تاثير آن در يادگيري
تعليم و تربيت كودك در نگاه اولياي اسلام
آموزش ضمن خدمت بهسازي نيروي انساني در آموزش و پرورش
بررسي اثربخشي باغباني درماني بر افزايش كيفيت زندگي سالمندان مقيم در آسايشگاه
چگونه توانستم مفاهيم و روشهاي آماري 2 رابه كمك فن آوري جذاب نمايم
راه هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان و نوجوانان
بررسي ريشه ي روان شناسي اجتماعي خرافات
نقش ذهناگاهي در پيش بيني اجتناب تجربي افراد مواجه شده با آسيب
اثربخشي درمان نگهدارنده متادون بر بهبود اختلالات شخصيتي معتادان زنداني
بررسي نقش بازي هاي رايانه اي بر روي پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي پسر مدارس راهنمايي لارستان
عزت نفس جنسي: نقش پيش بين رضايت زناشويي در مادران كودكان عادي و عقب ماندهي ذهني
آموزش زبان فرانسه به نوجوانان ايراني
بررسي موانع انتصاب زنان در پستهاي سطوح مياني مديريت آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان زن شهر خرم آباد
رابطه بين هوش هيجاني و نگرش هاي صميمانه با سلامت رواني
تاثيرروزه داري بر سلامت روان دانش آموزان دبيرستاني
تاثير شادي و شاد زيستن در پيشبرد اهداف زندگي
رابطه شيوه هاي تربيتي والدين با امنيت رواني دانش آموزان دبيرستاني
اثربخشي برنامه آموزش بازداري پاسخ بر بهبود مهارتهاي اجتماعي كودكان با اختلال كاستي توجه و بيش فعالي
اثربخشي برنامه آموزش بازداري پاسخ بر كاهش نشانه هاي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي
بررسي رابطه ي هوش هيجاني با ابعاد شخصيتي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
رابطه بين استرس با افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اهواز
رابطه بين كاركرد خانواده با سطح زندگي و كيفيت زندگي در دانشجويان دختر
تاثير سبك فراانگيزشي بر مشغوليت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني استان قم
وحي در اسلام و مسيحيت و يهوديت
بررسي تحليلي نقش توسعه اجتماعي بر ميزان طلاق
آسيب شناسي تربيت ديني در ايران
نقش آينده پژوهي در برنامه ريزي استراتژيك
ارائه نظريه جديد روانشناسي شخصيت با تأمل به آناليز و تجزيه و تحليل نظريههاي فرويد، يونگ،آدلر، اريك فروم
رابطه شبكه تلويزيوني پويا با انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي (مورد مطالعه: شهر بيرجند سال تحصيلي 92-93)
مقايسه رضايت شغلي و سلامت رواني معلمان مدارس عادي واستثنايي شهر سنندج در سال تحصيلي 93-92
گذري بر ماهيت مراكز يادگيري
مقايسه الگوهاي ارزشيابي برنامه درسي وبرنامه ريزي آموزشي
بررسي رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه و شكاف نسلي بين والدين و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم آباد
رابطه بين باور هاي فراشناختي با علائم وسواسي – اجباري دانشجويان
بررسي وضعيت پژوهش هاي ديني در حوزه روانشناسي و تعليم و تربيت در دو دهه گذشته ايران
مباني نظري اضطراب فراگير
رابطه بين امنيت اجتماعي با شاخصه هاي سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي (مطالعه موردي شهر ايلام)
نقش معلم در تقويت هوش هاي چند گانه
بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و مشاركت همگاني
بررسي اثربخشي طراحي به شيوه آموزشي بازيهاي آنلاين بر يادگيري خواندن و نوشتن زبان انگليسي
ارتباط بين هوش معنوي با عزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اهواز
بررسي رابطه رهبري آموزشي اثربخش با مديريت مشاركتي از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان تيران و كرون
فرصت ها و چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران در برابر جهاني شدن
Comparative investigation of the education in Ebne sina and Kajeh
نقش نشخوارفكري و سركوبي افكار در پيش بيني اجتناب تجربي افراد مواجهه شده با آسيب
تبيين جامعه شناختي سبك زندگي مصرفي
تهاجم يا شبيخون فرهنگي در ايران اسلامي
برنامه درسي و جهاني شدن
پيش بيني گوشه گيري بر اساس اداراك دانش آموزان از جو رواني اجتماعي خانواده
بررسي مقايسه مشكلات رفتاري كودكان پيش دبستاني شهرستان نور برحسب شيوه فرزندپروري والدين
نقش راهبردهاي كنترل فكر بر الگوهاي ارتباطي زوجين
مقايسه سيستم هاي مغزي رفتاري ، سلامت رواني و كيفيت زندگي بيماران آسمي و افراد غير مبتلا
آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
خشونت عليه زنان در خانواده
نقش مدارس و خانواده در ترويج حجاب و عفاف دختران دانش آموزان
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي دانشجويان پسر دانشكده فني حرفه اي با دانشگاه علوم پزشكي تهران
باز شناسي زمينه هاي رفتار فرهنگي مردم در زندگي آپارتمان نشيني (مطالعه موردي: دو منطقه آپارتمان نشين در شهر اراك شهرك گردو و شهرك صنعتي)
شيوه هاي فرزندپروري والدين و تأثير آن بر خلاقيت كودك
بررسي رابطه هوش رقابتي و مديريت دانش با ميزان رضايت فراگيران موسسات خصوصي آمادگي كنكور منطقه 14 تهران
مقايسه سبك هاي دلبستگي نوجوانان دختر و پسرساكن مراكز بهزيستي و در خانواده
بررسي ارتباط بين سبك مقابله اي مسئله مدار با شادكامي دانشجويان
حدود آزادي متربيان درجريان تعليم و تربيت اسلامي
رواسازي ، اعتباريابي و هنجارسازي پرسشنامه ترس از موفقيت ذاكرمن و اليسون در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تهران
تحليل محتواي كتاب كار «تفكر و پژوهش» پايه ي ششم ابتدايي براساس شاخص هاي كارآفريني
ارتباط بين مولفه هاي هوش معنوي با عزت نفس و سلامت روان دانشجويان
ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان
نگرش سيستمي و آسيب هاي اجتماعي
نظارت و كنترل در مديريت آموزشي
آموزش بزرگسالان گامي موثر در بكار گيري سرمايه اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي جامعه
رابطه ي بين آمادگي جسماني و راهبردهاي مقابله با استرس با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
بررسي نقش عدالت سازماني در بروز بي تفاوتي سازماني (مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
مهارت هاي نيل به رضايت از زندگي از منظر قران و كلام معصومين
رابطه شادكامي با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان
بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي با سلامت رواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گچساران
بررسي ونداليسيم در بين دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان پلدختر
مقايسه ابعاد دلبستگي ، اميدواري و رضايت از زندگي در بيماران پيوندي و افراد سالم
آموزش الكترونيك
بررسي ارتباط سبك ايسبك هاي مقابله اي هيجان مدار،رفتاري فعال با شادكامي دانشجويان
بررسي رابطه بين ويژگي شخصيتي سرسختي روانشناختي و تاب آوري با موفقيت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اهواز
رابطه انس با قرآن ،شادكامي وسازگاري زناشويي در دانشجويان متاهل
بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان شهر ايلام در سال 1393
بررسي رابطه ي بين فعاليت هاي پرورشي مربيان با ميزان باورهاي ديني دانش آموزان دوره ششم ابتدايي شهر نور آباد لرستان
بررسي مؤلفه هاي مديريت مدرسه اثر بخش در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
مديريت هوش هيجاني در باورهاي اعتقادي و جلوگيري از رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
بررسي رشد اخلاقي دانش آموزان با استفاده از آموزه هاي ديني و مذهبي
بررسي رابطه خشنودي شغلي با عملكرد شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان باغملك
بررسي رابطه حمايت اجتماعي با عملكرد شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان باغملك
مقايسه ي ميانگين سلامت عمومي دختران دانشجوي بيننده شبكه ي ماهواره اي فارسي زبان خارجي جم تي وي با دختران دانشجوي غير بيننده دانشگاه آزاد اسلامي اراك
كمرويي، باورهاي نادرست
بررسي تاثيرماهواره بر تربيت و راهكارهاي مقابله با آن
بررسي نقش آموزش به شيوه نمايش عروسكي بر پيشرفت درسي و تفكر انتقادي دانش آموزان
بررسي نقش عوامل فردي و خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر در درس زبان انگليسي (مدل تحليل مسير)
بررسي رابطه استرس شغلي با عملكرد شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان باغملك
مقايسه مهارتهاي فراشناختي دانش آموزان با توجه به سبك مديريت كلاسي معلمان پايه ششم مدارس ابتدايي
بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان باغملك
جستاري در عوامل توليد شادي از منظر دين
بررسي تاثيرات مديريت فضاي مجازي برسبك زندگي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز كرمانشاه)
مددكاري اجتماعي
بررسي تاثير آموزش مساله محور بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان شاهين دژ
بررسي ارتباط بين هوش معنوي و كيفيت زندگي در دانشجويان
بررسي جايگاه تربيت اخلاقي، معنوي،ديني درنظام آموزشي
سكوت ودلالت هاي تربيتي آن
رابطه هوش هيجاني با سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان
ارائه يك طرح درماني ويژه قربانيان تجاوز به عنف (تعاريف رفتاري، تشخيص، اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، مداخلات درماني)
مقايسه انگيزه ي پيشرفت و حمايت اجتماعي و ابزار وجود در بين دانشجويان دانشكده فني و مهندسي و دانشكده ي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در سال 1390
بررسي تأثير وسواس فكري -عملي بر شيوه هاي فرزندپروري مادران شاغل
ارزيابي طرح آموزش مهارتهاي زندگي (طرح كرامت) بر بهداشت رواني و اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ي اول و دوم ابتدايي شهرستان رشتخوار از ديدگاه مديران و معاونين آموزشي و معلمان (آموزگاران) ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392
مقايسه هوش هيجاني وهوش اخلاقي ورزشكاران قهرمان مرد تكواندو وفوتسال استان مازندران
تاثير اينترنت بر پرخاشگري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 94-93
عوامل موثر بر تربيت بر اساس آموزه هاي قرآن با مقايسه ي ديدگاه هاي چند فيلسوف غربي
رابطه فعاليتهاي پرورشي بر ميزان باورهاي ديني در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصيلي 94-93
آسيب هاي سبك زندگي اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي
بررسي رابطه ي بين استفاده از اينترنت و پرخاشگري دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر نورآباد لرستان در سال تحصيلي 91-92
تاثير مطلوبيت اجتماعي بر سخت رويي تحصيلي در دانش آموزان سال دوم دبيرستان شهر قم
مقايسه كيفيت زندگي بين زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادي شهرستان ماشهر
آسيب شناسي عدم كاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان
مقايسه تفكر خودكشي بين زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادي شهرستان ماشهر
مقايسه سبك دلبستگي بين زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادي شهرستان ماشهر
تعيين رابطه بين هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي وتفكر خودكشي با كيفيت زندگي در بين زنان شهرستان ماشهر
مقايسه جهت گيري زندگي درزنان شاغل (اداري ،دولتي،فرهنگي وازاد) وزنان غير شاغل درشهرستان پارس اباد مغان
مقايسه سبك هاي بهزيستي وروانشناختي درزنان شاغل (اداري ،دولتي،فرهنگي وازاد) وزنان غير شاغل درشهرستان پارس اباد مغان
مقايسه سبك هاي هويت درزنان شاغل (اداري ،دولتي،فرهنگي وازاد) وزنان غير شاغل درشهرستان پارس اباد مغان
ازدواج با فرزند خوانده، آسيب شناسي و راه كارهاي پيشگيري از آسيب ها
رابطه بين تمايل به حجاب با سلامت روان دانشجويان دختر
ارائه و تدوين يك الگوي بومي از حيات طيبه در خانواده هاي اسلامي
اعتياد (آسيب شناسي و پيشگيري)
بررسي نقش عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج جوانان با تاكيد بر متغيرهاي زمينه اي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره))
آسيب شناشي و مهندسي فرهنگي در انقلاب اسلامي با تاكيد بر نقش دانشگاها
تحليل عوامل اجتماعي بر موثر بر رفتار فرهنگي (آزمون تجربي نظريه بورديو در حوزه مصرف سينمايي)
نيازسنجي آموزشي خانواده در زمينه آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان كبودرآهنگ
رابطه بين خودپنداره و دينداري با رضايت زناشويي معلمان زن شهر ششتمد
بررسي اثربخشي هيپنوتيزم درماني گروهي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
بررسي شيوه تربيتي زندگاني حضرت زهرا (س) از ديدگاه روانشناسي امروز
بكارگيري رويكرد تركيبي DEMATEL و ANP جهت تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بي نظمي دانش آموزان (مطالعه موردي: مدارس راهنمايي و دبيرستان شهرستان اصفهان)
اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر سازگاري دانش آموزان دختر افسرده
اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر سازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر افسرده
اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر سازگاري هيجاني، سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر افسرده
تاثير روش بحث گروهي بر نوع نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسي علوم تجربي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه پنجم
رابطه حجاب با سلامت جسم و روان افراد درخانواده و اجتماع
بررسي رابطه بين تفكر انتقادي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد پسر فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماشهر سال تحصيلي 1393
بررسي رابطه بين كارآفريني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد پسر فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماشهر سال تحصيلي 1393
بررسي رابطه بين هويت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد پسر فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماشهر سال تحصيلي 1393
بررسي چگونگي ارتباط بين مدير آموزشي و معلم از ديدگاه مكتب رئاليسم
بررسي رابطه بين تفكر انتقادي با كارآفريني دانشجويان ارشد پسر فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماشهر سال تحصيلي 1393
مقايسه افسردگي، پارانويا، اسكيزو فرني و ضعف رواني در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به اعتياد
مقايسه هوش معنوي در زنان مطلقه و عادي شهرستان رامهرمز
بررسي هوش معنوي و قدرداني در پيش بيني بهزيستي ذهني زنان شاغل در دانشگاه محقق اردبيلي
رابطه ي خودكارآمدي تحصيلي و فراشناخت با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسرسال سوم دبيرستان
اثربخشي درمان نگهدارنده متادون بر بهبود اختلالات خلقي -عاطفي معتادان زنداني
مهارت هاي ارتباطي واحساس تنهايي در استفاده كنندگان از اينترنت
مقايسه تفكر انتقادي، تاب آوري و هوش هيجاني در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع متوسطه منطقه 19 شهر تهران در سال تحصيلي 94-93
تاثير انجمن هاي علمي دانش آموزي بر افزايش خلاقيت و عزت نفس دانش آموزان متوسطه مدارس در سال تحصيلي 94-93
تأثير روش تدريس ساختن گرايي بر پرورش تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي
بررسي عوامل موثر بر شايستگي مديران بر اساس الگوي شايستگي ويتالا در بين مدارس متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش شهر تبريز
بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهركرمان
تاثير كاربرد الگوي تدريس ساختن گرايي بر باورهاي خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي در درس رياضي
بررسي مقايسه اي پرخاشگري در معتادين به مواد مخدر، معتادين در حال ترك و افراد عادي شهر گرگان
مروري بر ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
تفاوت سبك پوشش مادران و دختران ساكن شهر تهران
بررسي وضعيت مديريت تحول در مديران مدارس ابتدايي شهرستان كنارك
تجارب جوانان از سرقت و آسيبهاي اجتماعي متأثر از آن در بين جوانان شهر شيراز
تعيين نقش هويت ديني و تمايزيافتگي خود در پيش بيني بهزيستي روانشناختي زوجين
نقش سلامت معنوي و هوش معنوي در پيش بيني طلاق عاطفي
مباني نظري و تحليلي سازمان هاي ياددهنده با تاكيد بر كاربست آن درمدارس امروز
رابطه سبك هاي رويارويي و استيگما در بين زوجين فاقد فرزند
بررسي رابطه كيفيت زندگي و سلامت رواني بيماران آسمي
روانشناسي شخصيت؛ مثلث عقدههاي رواني در شخصيت شغاد
شناسايي موانع و مشكلات اجرايي ارزشيابي كيفي توصيفي در مدارس چند پايه مختلط دوره ابتدايي
بررسي عوامل موثر برعلاقه مندي معلمان ابتدايي شهرستان مسجدسليمان به اقدام پژوهي و ارائه راهكارهاي مناسب
نهضت آهستگي
ويژگي هاي تفكر خلاق دانش آموزان وپرورش آن
جايگاه كودك در اسلام و ليبراليسم
بررسي اثربخشي آموزش مديريت استرس در سه ماهه اول بارداري بر بهبود نتايج بارداري و كاهش استرس در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان جامع زنان محب ياس
تربيت بدني در اسلام
فلسفه فناوري اطلاعات و تعليم وتربيت
بررسي تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي رهبري مديران
نقش آموزش گروهي اميد به شيوه اشنايدر بر افزايش عزتنفس دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر اهواز
بررسي عوامل فرهنگي موثربر گرايش جوانان شهر شيراز به استفاده از قليان
مدرسه ي ايستا يا مدرسه ي تحول و پويايي بررسي مفهوم مدرسه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
نقش جنسيتي
اخلاقيات به عنوان سيستمي از ارزش ها و بايدها نبايدها
تأثير حجاب بر پايداري خانواده از منظر آيات قرآن كريم و روايات ائمه معصومين
جهت گيري مذهبي و سلامت روان در نوجوانان دبيرستاني شهر يزد 1393
تعيين عوامل مؤثر بر توسعه برنامه هاي درسي ارزش آفرين ادراك شده به منظور ارائه يك مدل مناسب (مورد مطالعه؛ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان استان اصفهان)
بررسي و انطباق برنامه ريزي استراتژيك فرهنگي با مباني ديني در آستان قدس رضوي
پيش بيني خشونت و مصرف سيگار بر اساس ابعاد سلامت روان
نقش مديريت دانش در سازمانهاي مجازي
پيش بيني زورگويي و قرباني بودن، بر اساس متغيرهاي پيوند با مدرسه و پيوند خانوادگي
بررسي وضع موجود فضا و تجهيزات آموزشي مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبريز با توجه به استانداردها و شاخصهاي برنامه توسعه كشوري در سال تحصيلي 93-1392
مطالعه تطبيقي صلاحيت هاي حرفه اي و شايستگي مديران دوره ابتدايي نظام آموزش و پرورش ايران با كشورهاي ژاپن،آمريكا،استراليا
اثربخشي آموزش بازي به مادران برتاثير آن بر شيوه فرزندپروري كودكان پيش دبستاني خانواده هاي آسيب ديده از طلاق
حيا در جهان بي پايان
بررسي رابطه جنسيت، شرايط اقصادي و فرهنگي دانش آموزان با رفتارهاي پرخطر در محيط هاي ورزشي شهر اروميه
بررسي رابطه بين مشاهده وتجربه خشونت والدين در دوران كودكي با خشونت خانگي آنها نسبت به فرزندان
اثربخشي قصه درماني گروهي بر خودپنداره كودكان بي سرپرست و بد سرپرست مقيم مراكز شبه خانواده
ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي در دانش آموزان مدارس ابتدايي منطقه شاهين شهر
بررسي مولفه هاي موجود در سند تحول بنيادين (پژوهش محوري، هوش معنوي) در كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي از ديدگاه آموزگاران شهراصفهان در سال تحصيلي 93-92
مقايسه سلامت روان و منبع كنترل دروني و سبك هاي فرزند پروري در مادران داراي فرزند بيش فعال و مادران فرزند عادي در شهر ايلام
آسيب شناسي فرهنگ دوره متوسطه و ايجاد فرهنگ مطلوب يادگيري مبتني بر چارچوب ارزش هاي رقابتي
مقايسه كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات مديران مدارس متوسطه بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان در آموزش و پرورش خوي
تحليل محتواي كتاب جديد التاليف رياضي پايه هشتم به روش كالين مارش از ديدگاه معلمان رياضي
بررسي مقايسه اي رابطه انگيزش پيشرفت و مسئوليت پذيري اجتماعي در بين دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر گرگان
بررسي اثر بخشي روش تدريس بحث گروهي و روش تدريس تلفيقي بر خلاقيت دانش آموزان در درس علوم در پايه ششم ابتدايي شهرستان مسجدسليمان
بررسي رابطه بين متغييرهاي اجتماعي و فرهنگي و هويت پست مدرن (مورد مطالعه: جوانان شهراصفهان)
بررسي مقايسه ي هوش معنوي و تاب آوري در دانش آموزان تيزهوش و عادي
بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بركاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2
مولفه هاي برنامه درسي رياضي مقطع ابتدايي از منظر جروم برونر
بررسي نقص تئوري ذهن در بيماران اسكيزوفرنيك
نقش شاخص هاي معنويت و سلامت معنوي بر سلامت اجتماعي، رضايتمندي از زندگي و بهزيستي روانشناختي
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بركيفيت ارتباط با والدين
شناخت آسيب هاي فرهنگي و راه حل آن در سبك زندگي اسلامي با تأكيد بر نظرات مقام معظم رهبري
بررسي رابطه ي هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي نوجوانان بزهكار پسر كانون اصلاح و تربيت تهران
بررسي رابطه بين حاشيه نشيني و بزهكاري بر اساس چشم اندازهاي جامعه شناختي
بررسي ابعاد نگرش جوانان (18 تا 29 سال) ساكن در مناطق مختلف تهران به انواع مواد اعتيادآور مصرفي شايع در ايران
بررسي تاثيربهبود وافزايش رونق ورفاه اقتصادي بر كاهش امر طلاق در شهر يزد
شهرنشيني و حيات ذهني
بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده از فن آوري هاي آموزشي در بين دبيران متوسطه دوره اول زنجان
نقش روش تدريس بارش مغزي در پيشرفت درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي آغاجري
رابطه جو سازماني با رضايت شغلي معلمان ابتدايي ناحيه 3 شيراز
نقش تعهد سازماني معلم بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر اميديه
اثر بخشي آموزش خود تنظيمي برمهارت هاي ارتباطي و نوع نگرش دانش آموزان پسر نسبت به موضوعات علوم تجربي پايه ششم
رابطه بين سبك تفكر انتقادي و ادراك حمايت اجتماعي با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم مقطع ابتدايي
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزندپروري والدين باخلاقيت دانشجويان دانشگاه آزادشهرستان ماشهر
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزندپروري والدين با خودكارآمدي دانشجويان دانشگاه آزادشهرستان ماشهر
اثربخشي تدريس سازماندهي شده مطالب بر اساس الگوي آزوبل بر ماندگاري مطالب
اثربخشي سبك هاي يادگيري (عمقي و سطحي) بر ماندگاري مطالب
مقايسه احساس تنهايي در بين دانش آموزان عادي و تيزهوش دانش آموزان مقطع متوسطه
تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت دانش آموزان دختر اول دبيرستان
چگونه توانستم مشكلات رفتاري دانش آموزانم را كنترل نموده و به نتيجه مطلوب برسم ؟
تبيين معنويت و رهبري معنوي و مولفه هاي آن در هزاره سوم
بررسي تعامل رويه بهبود فرآيند و مدل پايه مديريت دانش
آموزش بزرگسالان در ايران
نقش فرهنگ اسلامي در بكارگيري كارآفريني و خلاقيت شغلي مديران سازمانهاي دولتي
نقش بازي هاي دانش آموزان دبستاني بر فرآيند رشد مهارت هاي اجتماعي
بررسي مهارت هاي زندگي و سلامت رواني در خانواده
تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات در آموزش موضوعات درسي و كيفيت آموزشي
بررسي رابطه كمال گرايي والدين با خودكارآمدي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان ماشهر
بررسي رابطه كمال گرايي والدين با عزت نفس دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان ماشهر
مقايسه سبك مقابله اي در بيماران اچ آي وي مثبت با بيماران سرطاني و افراد سالم
مقايسه سرسختي روان شناسي در بيماران اچ آي وي مثبت با بيماران سرطاني و افراد سالم
مقايسه سازگاري اجتماعي در بيماران اچ آي وي مثبت با بيماران سرطاني و افراد سالم
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادكامي دانش آموزان دختر اول متوسطه
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز
نقش مذهب در سلامت روان با تاكيد بر ديدگاه روانكاوي يونگ
اثربخشي زوج درماني مبتني بر دلبستگي در افزايش رضايت زناشويي
بررسي عوامل و مسايل فرهنگي موثر برطلاق
بررسي ارتباط فرهنگ محيطي با همجنس گرايي و سلامت روان همجنس گرايان در شهر اصفهان در سال 1393
نقش ژنتيك در عواطف با تاكيد بر نوروساينس تحولي
تأثيرگذاري اخلاق اسلامي در زندگي و سرنوشت انسان
رابطه بين جو عاطفي خانواده با مهارتهاي ارتباطي و خودشكوفايي دانش آموزان پسر پايه ششم مقطع ابتدايي
تاثير گرايش به قرآن در بهداشت روان، الگوهاي ارتباطي خانواده ، خوش بيني و هراس اجتماعي جوانان
بررسي رابطه بين يادگيري سه حلقه اي و هوش فرهنگي (مطالعه اي در هتل هاي اصفهان و يزد)
رابطه الگوي ارتباطي خانواده، سازگاري اجتماعي، شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان ترك اعتياد كرده
بررسي رابطه بين افسردگي، اضطراب و فراشناخت دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان اروميه
عوامل موثر بر ميزان شادي در ميان نوجوانان شهر مشهد (1391)
پژوهش علوم اجتماعي (پديدارشناسي) بررسي مسائل و مشكلات افراد مبتلا به لكنت زبان با تأكيد بر بررسي پديدارشناسانه تجربهمادراني كه فرزند مبتلا به لكنت زبان دارند
ارزشيابي آموزشهاي ضمن خدمت معلمان
بقاع متبركه، سنگرهاي فرهنگي در جبهه هاي جنگ نرم
بررسي اثر بخشي رواندرماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر كاهش بعد عاطفي افسردگي مبتلايان به سوگ پيچيده
بررسي اثر بخشي رواندرماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر كاهش خشم مبتلايان به سوگ پيچيده
سلامت جنسي و سلامت روان خانواده
تاثير تربيت بدني بر تعليم وتربيت دانش اموزان
اثررضايت شغلي شخصي در تعهد سازماني معاونت مشاركت هاي مردمي (مورد مطالعه كميته امداد امام خميني ره شهرستان تنكابن)
چالش هاي ارزشيابي توصيفي و ارائه راهبردهايي براي آن درآموزش و پرورش
وضعيت هوش سازماني كاركنان فني و حرفه اي استان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392
مقايسه شيوع افكار خودكشي و اختلالات رواني در سربازان وظيفه
پيش بايسته هاي آموزش سلامت در كتابهاي درسي دوره ابتدايي بر اساس الگوي سازمان بهداشت جهاني
اثربخشي معنادرماني گروهي بر تاب آوري دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه دو آموزش و پرورش شهرستان كرمان
پيش بيني جهت گيري هدف بر اساس سبك هاي توجه متمركز بر خود در گروهي از دانشجويان دانشگاه تبريز
بررسي اثر بخشي آموزش روش تحليل تبادلي بركاهش معضلات رفتاري و بهبود بخشيدن مهارت ارتباطي دانش آموزان تيزهوش شهر اصفهان
بررسي اثر بخشي روش بحث گروهي بر نوع نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسي مطالعات اجتماعي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر پايه ششم
بررسي تأثير تأسيس مؤسسه ي سنجش صلاحيت مهارتي مديران بر ارتقاء مهارت هاي ويژه آنان از ديدگاه مديران گروه (مطالعه موردي:گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران)
بررسي اثربخشي بازي هاي رايانه اي بر خلاقيت و هوش هيجاني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
بررسي نقش تعلل ورزي، خود تنظيم گري و باورهاي فراشناختي در پيش بيني انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
اختلال نوشتاري دانش آموزان وراهكارهاي عملي درمان آن
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تبيين امنيت اجتماعي
اثربخشي آموزش گروهي مهارت ابراز وجود بر ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ي (دوره ي اول) شهر همدان
بررسي رابطه ي ساده و چندگانه ي ابعاد توسعه ي حرفه اي با رفتار نوآورانه ي معلمان مدارس ابتدايي
بررسي راهكارهاي افزايش موفقيت وكارايي مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي در مناطق محروم
بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي آموزش خانواده در زمينه تربيت جنسي بر والدين دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دزفول در سال تحصيلي 92-1391
بررسي نيازهاي سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي كاركنان كارخانه بيسكويت سازي
بررسي رابطه ي جو يادگيري با رفتار نوآورانه ي معلمان مدارس ابتدايي
مطالعه جامعه شناختي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به خشونت در سال 1393 (مطالعه موردي شهر پارس آباد مغان) مطالعه موردي شهر پارس اباد مغان
بررسي مباني تربيتي روش عفو در قرآن كريم
تأثير سرمايه فرهنگي برخشونت رواني مورد مطالعه زنان مراجعه كننده به دادگاه هاي شهر تهران
بررسي نگرش معلمان مدارس استثنايي نسبت به كودكان نابينا و ناشنوا در كشور افغانستان
بررسي رابطه هوش معنوي و هيجاني با موفقيت تحصيلي
بررسي آموزش تفكر فلسفه به كودكان
رابطه اي بين سرمايه هاي روانشناختي با اشتياق شغلي و ميل ماندن در شغل كاركنان بهره برداري شركت نفت
بررسي مؤلفه هاي موثر بر ميزان كارآيي معلمان تربيت بدني شهرستان بهار
مطالعه تطبيقي استراتژيهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش دوره متوسطه كشورهاي چين وايران
بررسي تحليلي استراتژيهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي كشورهند
بررسي رابطه بين متغيرهاي رضايتمندي زناشويي و رضايتمندي جنسي در كاركنان متاهل شبكه هاي بهداشت و درمان استان مازندران
بررسي محاسن، معايب و موانع طرح ارزشيابي تحصيلي كيفي- توصيفي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان و مديران استان كهگيلويه و بوير احمد سال تحصيلي 91-1390
برررسي رابطه بين مديريت مشاركتي وميزان كارايي اساتيدحوزه هاي علميه
رابطه سبك هاي دلبستگي با گرايش به مواد در زندانيان
بررسي ارتباط سبك هاي هويت با بهزيستي روانشناختي و خرده مقياس هاي آن در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال 1393
پيش بيني تمايز يافتگي و سبكهاي دلبستگي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت
عواطف مثبت و منفي و بهزيستي ذهني در افراد زود و دير ازدواج
بررسي رابطه سبك هاي تفكر با خلاقيت در دانش آموزان
علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راههاي پيشگيري از آن
مقايسه ميزان پرخاشگري معتادان مراجعه كننده به كلينيك ها و مراكز اجتماع درمان مدار (TC) تحت پوشش بهزيستي
اثربخشي خانواده درماني مثبت نگر بركاهش علائم افسردگي و اضطراب در نوجوانان وابسته به مواد
اثربخشي خانواده درماني مثبت نگر بر افزايش شادكامي و توانمندي هاي منش در نوجوانان وابسته به مواد
مشاهده ومشاهده گري ابزاري اساسي براي پژوهش هاي كيفي
بررسي وضعيت تعارض و بخشودگي زناشويي در زنان متقاضي طلاق (مطالعه موردي شهر جهرم)
بررسي انواع سبك هاي هويت در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال 1393
بررسي نقش انجمن اولياء ومربيان درپيشرفت تحصيلي وسازگاري عاطفي واجتماعي دانش آموزان ازديدگاه معلمين ومدارس ابتدايي دخترانه وپسرانه شهرستان مه ولات
عنوان پژوهش :تاثير آموزش خردورزي برتنظيم هيجان هاي منفي دانش آموزان دختر دوره متوسطه داراي افكار اضطرابي شهرستان بهار
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با منبع كنترل دانشجويان
نقش ابعاد پنجگانه شخصيت و تحمل ابهام در پيش بيني بهزيستي روانشناختي دانش آموزان
مقايسه اضطراب مادران كودكاني كه اختلال كاستي توجه / بيش فعالي دارند نسبت به مادران عادي
نقش يادگيري الكترونيكي در آموزش و يادگيري
دگرگوني درمديريت مدارس: مديريت مدرسه محور بررسي اصول مديريت مدرسه محور در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
نظريه هاي برنامه ريزي درسي در علوم تربيتي
آموزش الكترونيكي در هزاره سوم
نقش و جايگاه حمايتهاي قواعد فقهي و حقوقي درآسيب اجتماعي طلاق
راهكارهاي پيشنهادي براي نهادينه شدن برنام ريزي در مدارس هوشمند
نقش جامعه علمي كشور ،سند تحول بنيادين آموزش وپرورش وبرنامه هاي درسي ملي وتغيير در برنامه درسي
كاربرد و اهميت تكنولوژي آموزش
واكاوي مفهوم صبر در اسلام و پيامدهاي اخلاقي و تربيتي آن
مقايسه و بررسي نظريه شخصيت در روانكاوي فرويد و مراجع – محوري راجرز
رابطه بين نگرش مذهبي و سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي معلمان متأهل
رابطه بين ويژگي شخصيتي برون گرايي و راهبردهاي يادگيري خودگردان با انگيزش تحصيلي دانش آموزان
مقايسه ويژگي شخصيتي خود پنداره بيماران معتاد حاشيه نشين بابيماران معتاد شهري در مركز درماني ترك اعتيادمهر شهرستان نور در سال 1393
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوري اطلاعات در بين دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
رابطه باورهاي غيرمنطقي، حمايت و اضطراب اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
تأثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي، اجتماعي دانش آموزان دختر پايه ششم
بررسي مقايسه اي هوش معنوي پرخاشگري در معتادين به مواد مخدر، معتادين در حال ترك و افراد عادي شهر گرگان
بررسي اثربخشي تمرينات تنفسي يوگا بر درد مزمن و اضطراب در زنان مبتلا به ام اس شهر گرگان
ابعاد سالمندآزاري و نقش مددكار اجتماعي
بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي زندگي بر كيفيت زندگي سالمندان
اثربخشي گروه درماني بر اساس مدل فرا نظري (TTM) بر كاهش افسردگي معتادان در حال ترك
رابطه بين شوخ طبعي ، احساس تنهايي و رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
بررسي نقش تأكيدات هدفي والدين و حمايت آنها از خود تنظيمي در خود تنظيمي يادگيري نوجوانان
مدل سلسله مراتبي كرك پاتريك مدلي در جهت اثربخشي آموزش در عمل
بررسي رابطه بين تيپ شخصيتي درونگرايي- برونگرايي با ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان همدان
نقش ابعاد پنجگانه شخصيت در پيش بيني بهزيستي روانشناختي دانش آموزان
بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون هوش فرهنگي
رابطه بين استرس، اضطراب، افسردگي و تنهايي با اعتياد به اينترنت
بررسي ويژگي هاي روانسنجي آزمون سرسختي و بررسي تفاوتهاي آن در بين افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و غير دانشگاهي
نقش ابعاد تحمل ابهام در پيش بيني بهزيستي روانشناختي دانش آموزان
بررسي رابطه نگرش مذهبي و سلامت روان در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر فيض آباد
اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي
اثربخشي معنادرماني گروهي بر سرسختي روانشناختي دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه دو آموزش و پرورش شهرستان كرمان
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي و آموزشي
بررسي سازماندهي زمان در اجرايي شدن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي
فضيلت گرايي در تربيت اخلاقي
شيوه هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان
رابطه ي خشونت و هيجان خواهي دانش آموزان
پرورش مهارت تفكر انتقادي در كودكان پيش دبستاني
تبيين سبك تفكر مطلوب در دانش آموزان دوره دبستاني
بررسي نقش ذهن آگاهي در پيش بيني رضايت زناشويي معلمان
بررسي نقش ذهن آگاهي در پيش بيني سلامت روانشناختي معلمان
نقش ذهن آگاهي در پيش بيني سلامت روانشناختي و رضايت زناشويي معلمان
بررسي پيش بيني پذيري سلامت روانشناختي و رضايت زناشويي به كمك ذهن آگاهي
بررسي موانع استفاده دانشآموزان دوره متوسطه از خدمات مشاوره اي از نظر دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ايوان
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش استرس، ناسازگاري اجتماعي و پرخاشگري نوجوانان دختر
بررسي ومقايسه بين ويژگي هاي خانوادگي (جو عاطفي ، نظارت ، پيوند و حمايت خانواده) با بروز رفتارهاي پر خطر در بين دانش آموزان مدارس خاص ومدارس عادي
عنوان مقايسه سبك هاي حل تعارض ، مهارت مقابله با استرس و نگرش شغلي كاركنان زن و مرد بهزيستي شهر اهواز
رابطه فرهنگ سازماني ومديريت دانش باخلاقيت كاركنان اداره كل آموزش فني وحرفه اي فارس
رابطه رهبري معنوي با تعهد سازماني كاركنان اداره كل آموزش فني وحرفه اي فارس
رابطه ي هويت ملي-ديني و استفاده از شبكهي اجتماعي فيسبوك در دانشجويان دانشگاه تهران
بررسي اثر بخشي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر
و ….

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید