نمایه سازی دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار 19 اسفند 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 59 عنوان مقاله تخصصی شامل 590 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار

حذف هيدروكربن هاي آلي فرار هوا توسط سيستم هيبريدي پلاسما- كاتاليست
تاثير گياه پالايي در كاهص آلودگي هاي محيط زيست شهري
بررسي مديريت پسماندهاي شهري شهرستان هرسين
مدلساسي آسيب پذيري آبهاي زير زميني در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي دشت چهاردولي قروه


ارزيابي تأثيرات وضعيت ترافيك شهري سنندج بر سلامت ساكنين: كاربردي از ارزيابي تأثيرات سلامت (HIA)
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتاييك منفصل از شبكه با استفاده از نرم افزار RETScreen (مطالعه موردي: باغ پرنذگان تهران)
بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور
بررسي حذف ماده آلي اسيد هيوميك از آب به روش فرايند فتوكاتاليستي UV/H202 (مطالعه موردي آبگير آب خام تصفيه خانه گلستان اهواز)
تعيين استراتژيك مناسب جهت مقابله با اثرات گردوغبار در شهر سنندج با مدل SWOT
اثرمحلول پاشي اسيد آسكوربيك و تنش محيطي خشكي بر اجزاي عملكرد سويا
كاربرد پساب در كشاورزي، الودگي خاك و چالش ها
اثر تنش زيست محيطي خشكي و پرايمنيگ بذر با اسيد آسكوربيك بر ميزان توليد دانه و روغن سويا
واكنش صفات رويشي سويا به تنش زيست محيطي كم آبي و پيش تيمار بذر با اسيد آسكوربيك
عكس العمل دماي كانوپي و كلروفيل برگ سويا به پرايمينگ بذر در وضعيت زيست محيطي كمبود اب
كاهش اثرات زيان بار تنش زيست محيطي كمبود آب بر اجزاي عملكرد سويا از طريق پرايمينگ بذر با ويتامين ث
بررسي ميزان فلزات سنگين در غده سيب زميني در سال 92 (مطالعه موردي: اراضي نزديك به باباگورگور شهرستان قروه)
آفتابدهي روشي غير شيميايي و زيست محيطي جهت كىترل علفهاي هرز، آفات ي بيماريهاي گياهي مزارع توت فرنگي استان كردستان
جذب ايزوترم 2-كلروفنل توسط بيوكربن فعال توليد شده از لجن فاضلاب كارخانه كاغذ سازي
ارزيابي مقادير نيتروشن دانه و ريشه لوبيا قرمس و برگ سوروف تحت تأثير رقابت و مصرف كود شيميايي
عكس العمل برخي صفات زراعي لوبيا قرمز نسبت به تداخل كانوپي سوروف در مقادير مختلف كود نيتروژن
شناسايي گردوغبار جوي بر روي تصاوير سنجنده MODIS با بكارگيري شاخص NDDI (مطالعه موردي شهر سنندج)
شناسايي منشاگردوغبارهاي غرب ايران واثرات محيطي آنها وراه كارهاي مقابله باآنها
ارزيابي تأثيرات وضعيت ترافيك شهري سنندج بر سلامت ساكنين: كاربردي از ارزيابي تأثيرات سلامت (HIA)
بررسي روند كيفيت هواي شهر سنندج از لحاظ ميسان ذرات معلق (PM10) در سالهاي 1388-1392
تعيين بهترين توزيع آماري و پيش بيني سيلاب در حوزه آبخيز سفيد رود
بررسي روند تغييرات الگوهاي اصلي فشار تراز دريا در روزهاي قبل از رخداد توفان گردوغبار در استان كردستان
تاثير محلول پاشي همزمان نانوكودهاي آهن، روي و NPK بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
ارزيابي باكتريايي آبهاي معدني بطري شده در استان كردستان
توسعه گردشگري روستاي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: روستاي نوره)
تحليلي بر قابليت ها و پتانسيل هاي روستاي حسن آباد در شهر سنندج جهت توسعه گردشگري طبيعي
كاهش خسارت تنش زيست محيطي خشكي در سويا با محلول پاشي اسيد آسكوربيك
اثر محلول پاشي اسيد آسكوربيك و تنش محيطي خشكي بر اجزاي عملكرد سويا
گزارشي از بررسي وضعيت جمع آوري زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392-1393
بررسي منابع و روش هاي مؤثر در توليد بيوديزل، به عنوان جايگزين سوخت هاي فسيلي
تعيين پراكنش آلاينده هاي هواي كارخانه سيمان با مدل گوسين و بررسي اثرات زيست محيطي
بررسي تأثير زمان و مقدار مصرف علف كش گرانستار بر عملكرد و اجزاي عملكرد در گندم آذر 2
بررسي تأثير زمان و مقدار مصرف علف كش گرانستار بر كنترل علفهاي هرز مزرعه گندم آذر2
جهانگردي پايدار و حفاظت از محيط زيست
مدل سازي محيط زيستي با رويكرد فازي جهت ارزيابي و اولويت بندي آلودگي ها در حوضه آبريز طالقان
اثرات ماده هورموني اسيد ساليسيليك بر رنگدانه هاي فتوسنتزي عدس در شرايط زيست محيطي تنش خشكي
برهم كنش تنش زيست محيطي كم آبي و كاربرد اسيد ساليسيليك بر اجزاي عملكرد عدس
مطالعه و بررسي ميزان نيترات در آبهاي آشاميدني ايران
بررسي آلودگي فلزات سنگين پساب كشتارگاه هاي دام و طيور و تأثير آن بر رودخانه قشلاق
مديريت بحران زيست محيطي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (Gis)
مديريت فاضلاب خانگي در محل توليد از طريق تفكيك اجزا و تصفيه در جاي آن
تحليل سينوپتيكي ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن در استان كردستان طي دوره آماري 1389-1384
بررسي فرايند جمع آوري و بي خطر سازي زباله هاي عفوني بيمارستان بعثت شهرستان سنندج
اثرات محلول پاشي با نانوكودپتاسيم بر عملكرد دانه و روغن گلرنگ در شرايط تنش خشكي
اثر نانو كود پتاسيم بر فيزيولوژي و رشد ارقام گلرنگ در ضرايط تنش كم آبي
شناسايي و اولويت بندي عوامل تأثير گذار بر تدوين سناريوي بحران حريق چاه هاي گازي ميدان وراوي با رويكرد تحليل سلسله مراتبي
غلظت فلورايد در آب آشاميدني در شهرهاي مختلف ايران و اثرات بهداشتي آن
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در مورد بازيافت مواد زائد جامد در پاييز 1391
بررسي عملكرد رآكتور ناپيوسته متوالي بيوفيلمي با بستر ثابت در حذف تركيبات آلي از فاضلاب سنتتيك
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر بار آلودگي به منابع آب
اندازه گيري پايداري شهري (ارزيابي توسعه پايدارشهري)، مطالعه موردي شهر شيراز
كارايي توليد دانه و روغن ارقام گلرنگ در شرايط تىش خشكي
اثرات تنش قطع آب بر توليد گل و بيومس گلرنگ در الگوهاي كاشت يك و دو رديفه
بررسي اثر نوسانات بارش، تبخير و رطوبت نسبي هوا بر تراز آب زيرزميني آبخوان قروه- دهگلان
بررسي روند دوره هاي خشك و تر فراگير و نيمه فراگيرماهانه در غرب و شمال غرب ايران با استفاده از SPI از 1977 تا 2007

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید